Adam và Evà – Adam and Eve – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Middle Way Group.

Ađam và Evà – Adam and Eve

One day Eve was asking Adam where he had been all day. He said working but she didn’t believe him.

Một ngày kia Eva hỏi Ađam đi đâu cả ngày. Ông nói làm việc nhưng bà không tin.

They argued all evening. Eve asked Adam if there was another woman and Adam said “no.”

Hai người cãi nhau cả buổi tối.  Eva hỏi Ađam có một phụ nữ khác Không và Ađam nói “không.”

They went to bed still arguing. During the middle of the night Adam wakes up and Eve is poking his side.

Họ đi ngủ và vẫn còn cãi nhau. Lúc nửa đêm, Ađam thức dậy và Eva đang đẩy bên sườn ông.

“What are you doing?” asked Adam.

“I’m checking to see if any more of your ribs are gone.”

“Bà làm gì vậy?” Ađam hỏi.

“Em đang kiểm tra xem có cái nào trong những xương sườn của

anh đi đâu không.”

=

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://tenor.com/view/cats-i-love-you-kitten-kitty-love-gif-15700290
  3. https://www.ems1.com/patient-assessment/articles/im-an-emt-i-can-help-getting-involved-when-off-duty-bBcg4spBUprRxwZi/
  4. https://gibbonslegal.com/lawyer-near-me/judge/
  5. https://jilljuck.com/c1db9591-124d-4aba-922a-b923e7ff0560
  6. https://biologos.org/series/old-earth-or-evolutionary-creation-a-new-book-shows-fruits-of-multi-year-dialogue
  7. https://www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/42/2/7