Ý nguyện cuối cùng và di thư – The Last Will and Testament – Song ngữ

101 Zen Koans stories

101 Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki.

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

 

Ikkyu, a famous Zen teacher of the Ashikaga era, was the son of the emperor. When he was very young, his mother left the palace and went to study Zen in a temple. In this way Prince Ikkyu also became a student. When his mother passed on, she left with him a letter. It read:

Ikkyu, một thiền sư danh tiếng vào thời đại Ashikaga, là con trai của hoàng đế.[68] Từ khi ngài còn bé, mẹ ngài đã rời khỏi hoàng cung và đến học thiền ở một ngôi chùa. Nhờ đó, hoàng tử Ikkyu cũng trở thành một thiền sinh. Khi mẹ ngài qua đời, bà để lại cho ngài một lá thư như sau:

 

To Ikkyu,

Gửi con Ikkyu,

 

I have finished my work in this life and am now returning into Eternity. I wish you to become a good student and to realize your Buddha-nature. You will know if I am in hell and whether I am always with you or not.

Mẹ đã hoàn tất công việc trong đời này và giờ đây sẽ trở về với cõi Thường hằng. Mẹ muốn con trở thành một thiền sinh giỏi và nhận rõ được tánh Phật của mình. Rồi con sẽ biết được liệu mẹ có sa vào địa ngục, hoặc có thường ở bên con hay không.

 

If you become a man who realizes that the Buddha and his follower, Bodhidharma are your own servants, you may leave off studying and work for humanity. The Buddha preached for forty-nine years and in all that time found it not necessary to speak one word. You ought to know why. But if you don’t and yet wish to, avoid thinking fruitlessly.

Your Mother,

Not born, not dead.

Chừng nào con nhận ra được rằng đức Phật và người kế tục của ngài là Bồ-đề Đạt-ma đều là những người phục dịch cho riêng con, thì con có thể từ bỏ việc nghiên tầm học hỏi và nỗ lực độ sinh. Đức Phật đã giáo hóa trong 49 năm và trong suốt thời gian đó ngài nhận ra rằng không cần thiết phải nói một lời nào! Con cần phải hiểu nguyên do của điều đó. Nhưng nếu con không hiểu được mà vẫn muốn hiểu, hãy tránh những suy nghĩ vô ích.

Mẹ của con,

Không sinh, không diệt.

 

September first,

Ngày đầu tháng chín,

P.S.

Tái bút.

 

“Ikkyū was the real Zen monk in Japanese history. 

He was born in 1394 in a small suburb of Kyoto.

“Ikkyu là thiền sư thật trong lịch sử Nhật Bản.

Ông sinh năm 1394 trong một vùng ngoại ô nhỏ của Kyoto.

 

The teaching of Buddha was mainly for the purpose of enlightening others. If you are dependent on any of its methods, you are naught but an ignorant insect. There are 80.000 books on Buddhism and if you should, read all of them and still not see your own nature, you will not understand even this letter. This is my will and testament.  

Giáo pháp của đức Phật chủ yếu nhắm đến việc giúp cho mọi người giác ngộ. Nếu con phụ thuộc vào bất cứ phương tiện nào trong giáo pháp thì sẽ chẳng khác gì loài côn trùng mê muội. Có đến tám vạn quyển kinh điển Phật giáo, và nếu như con có đọc qua hết tất cả mà vẫn không thấy được tự tánh của chính mình thì ngay cả lá thư này con cũng sẽ không hiểu nổi. Đây là ý nguyện và di thư của mẹ.

 

Emperor Go-Komatsu (後小松天皇)

 (August 1, 1377 – December 1, 1433)

was the 100th emperor of Japan,

according to the traditional order of succession.

                                 

                                   

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/47–hoa-si-tham-tien-the-stingy-artist/3181/2875/2878/11300
  2. http://rongmotamhon.net/xem-sach_50.-Lieu-ngo–Ryonen%E2%80%99s-Clear-Realization_ggddsdd_show.html
  3. http://www.nguoiaolam.net/2012/07/truyen-co-phat-giao-ban-linh-cua-ryonen.html
  4. http://www.wordpress.com479 × 700
  5. https://tokiotours.wordpress.com/tag/english-language/
  6. https://www.pinterest.com/myoedizioni/incenso/