U.S. Citizenship Test – Thi Quốc Tịch Mỹ

128 U.S. Citizenship Test QUESTIONS IN 2021 WITH ANSWERS Possessing 

128 CÂU HI THI QUC TCH M NĂM 2021 KÈM ĐÁP ÁN

English: USIS

Vit ng: USIS

Compile: Middle Way

 

pastedGraphic.png

 

Câu Hi và Tr Li Thi Quc Tch M Năm 2021

US Citizenship Test Questions and Answers 2021

 

pastedGraphic_1.png

 

Note – Ghi Chú:

THI QUC TCH M: USCIS TĂNG T 100 LÊN 128 CÂU HI

 

S Di Trú và Nhp tch Hoa Kỳ (USCIS) hôm 13/11/2020 thông báo s bt đu s dng b đ mi cho kỳ thi quc tch k t ngày 01/12/2020. 

Theo đó, USCIS s tăng ngân hàng câu hi thi quc tch t 100 lên 128 câu hi (xem 128 câu hi và đáp án ti đây). S lượng câu hi cho kỳ thi s tăng t 10 câu lên 20 câu, và bt buc tr li đúng 12 câu, thay vì ch cn 6 câu tr li đúng theo quy đnh trước đây. Đim kim tra bt buc phi đt là 60% s không thay đi so vi trước.

C mi 2 năm, USCIS s điu chnh li bài thi quc tch đ bo đm các câu hi s kim tra được kiến thc ca các thí sinh v chính ph và lch s Hoa Kỳ.

Nhng người np đơn thi quc tch t ngày 01/12/2020 s dùng b đ mi. Nhng người đã ghi danh trước ngày 01/12/2020 s dùng b đ cũ ca năm 2008.

Ông Joseph Edlow, Phó giám đc USCIS cho biết: “T năm 2018, USCIS đã tp trung hết sc đ sa li đ thi quc tch, ly ý kiến t nhiu chuyên gia đ bo đm quá trình nhp tch được minh bch và công bng. Bi vì vic nhp tch s giúp nhng người nhp cư có quyn li như nhng công dân sinh ra ti Hoa Kỳ, nên đ thi quc tch rt quan trng đi vi chúng tôi.”

B đ thi mi s có nhiu câu hi v hiu biết ca người thi v lch s và bn phn ca  mt công dân Hoa Kỳ. Tuy có thay đi v các câu hi, nhưng người thi vn phi ly được đim 60%, tc là cn tr li đúng 12 câu hi trong tng cng 20 câu.

USCIS vn tiếp tc áp dng các quy đnh đc bit cho người t 65 tui tr lên, hay nhng thường trú nhân ít nht 20 năm. H ch cn tri qua 10 câu hi, và tr li đúng 6 câu.

S Di Trú M cho biết nhng người mun thi quc tch có th tìm các ch đ được hi trong b đ và các sách luyn thi theo link www.uscis.gov/citizenship

USIS Group (Ngun: USCIS)

 

pastedGraphic_2.png

 

American citizenship is the dream of many people. Therefore, in order to help you review your knowledge for the US citizenship test, USIS Group would like to update 128 questions with the answers of the new set of questions that the US Citizenship and Immigration Services announced to change in the past. November 2020.

S hu quc tch M là mơ ước ca nhiu người. Do đó, đ giúp Anh Ch ôn luyn li kiến thc cho kỳ thi quc tch M, USIS Group xin cp nht 128 câu hi kèm theo đáp án ca b đ mi mà S Di trú và Nhp tch M đã thông báo thay đi hi gia tháng 11/2020.

 

pastedGraphic_3.png

 

Câu 1. What is the form of government of the United States?

Hình thc ca chính ph Hoa Kỳ là gì?

Tr li: Republic – Cộng Hòa

Câu 2. What is the supreme law of the land?

Lut cao nht ca quc gia là gì?

Tr li: (U.S.) Constitution – Hiến pháp Hoa Kỳ

Câu 3. Name one thing the U.S. Constitution does.

Hãy k mt điu hiến pháp Hoa Kỳ thc thi.

Tr li: Forms the government – Thành lập chính phủ

Câu 4. The U.S. Constitution starts with the words “We the People.” What does “We the People” mean?

Hiến pháp Hoa Kỳ bt đu bng nhng t  “Chúng ta – người dân”.  “Chúng ta – người dân” có nghĩa là gì?

Tr li: Self-government – Chế độ tự trị

Câu 5. How are changes made to the U.S. Constitution?

Nhng thay đi trong hiến pháp Hoa Kỳ được thc hin bng cách nào?

Tr li: Amendments – Tu chính án

Câu 6. What does the Bill of Rights protect?

Lut dân quyn bo v điu gì?

Tr li: (The basic) rights of people living in the United States. Những quyền cơ bản của những người sống ở Hoa Kỳ.

Câu 7. How many amendments does the U.S. Constitution have?

Hiến pháp Hoa Kỳ có bao nhiêu tu chính án?

Tr li: Twenty-seven – Hai mươi bảy

Câu 8. Why is the Declaration of Independence important?

Vì sao bn tuyên ngôn đc lp li quan trng?

Tr li: It says America is free from British control. – Vì nó cho biết Hoa Kỳ được tự do khỏi sự kiểm soát của Anh Quốc.

Câu 9. What founding document said the American colonies were free from Britain?

Văn kin nào nói rng các thuc đa ca M được t do khi Anh Quc? 

Tr li: Declaration of Independence – Tuyên ngôn độc lập

Câu 10. Name two important ideas from the Declaration of Independence and the U.S. Constitution.

K ra hai ý quan trng t bn tuyên ngôn đc lp và hiến pháp Hoa Kỳ.

Tr li:

Equality – Bình đẳng

Liberty – Tự do

Câu 11. The words “Life, Liberty, and the pursuit of Happiness” are in what founding document? 

Nhng t “Cuc sng, T do và Mưu cu hnh phúc” nm trong văn kin thành lp nào?

Tr li: Declaration of Independence – Tuyên ngôn độc lập

Câu 12. What is the economic system of the United States?

H thng kinh tế ca Hoa Kỳ là gì?

Capitalism – Kinh tế tư bản

Free market economy – Nền kinh tế thị trường tự do

Câu 13. What is the rule of law?

Thượng tôn pháp lut là gì?

Tr li: Everyone must follow the law. – Mọi người phải tuân theo luật pháp.

Câu 14. Many documents influenced the U.S. Constitution. Name one.

Nhiu tài liu nào nh hưởng đến hiến pháp Hoa Kỳ? Hãy k ra 1 tài liu. 

Tr li: Declaration of Independence – Tuyên ngôn độc lập

Câu 15. There are three branches of government. Why?

Có 3 nhánh trong chính ph. Ti sao?

Tr li: Checks and balances – Kiểm soát lẫn nhau

Câu 16. Name the three branches of government.

K tên 3 nhánh ca chính ph.

Tr li: Legislative, executive, and judicial – Lập pháp (quốc hội), Hành pháp (tổng thống), Tư pháp (tối cao pháp viện)

Câu 17. The President of the United States is in charge of which branch of government?

Tng thng Hoa Kỳ ph trách nhánh nào trong chính ph?

Tr li: Executive branch – Nhánh hành pháp

Câu 18. What part of the federal government writes laws?

B phn nào ca chính ph liên bang ban hành lut pháp?

Tr li: (U.S.) Congress – Quốc hội Hoa Kỳ

Câu 19. What are the two parts of the U.S. Congress?

Lưỡng vin ca quc hi Hoa Kỳ là gì?

Tr li: Senate and House (of Representatives) – Thượng và hạ nghị viện

Câu 20. Name one power of the U.S. Congress 

K ra 1 quyn ca quc hi Hoa Kỳ.

Tr li: Writes laws – Viết luật

Câu 21. How many U.S. senators are there?

Có bao nhiêu thượng ngh sĩ liên bang?

Tr li: One hundred (100) – Một trăm

Câu 22. How long is a term for a U.S. senator?

Mt nhim kỳ ca thượng ngh sĩ là bao lâu?

Tr li: Six (6) years – Sáu năm

Câu 23. Who is one of your state’s U.S. senators now?

Hin nay ai là mt trong nhng thượng ngh sĩ tiu bang ca bn.

Tr li: xem đáp án tại https://www.senate.gov/senators/states.htm

Lưu ý:

District of Columbia residents and residents of U.S. territories should answer that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. senators.

Cư dân của Quận Columbia và cư dân của các lãnh thổ Hoa Kỳ nên trả lời rằng D.C. (hoặc lãnh thổ nơi người nộp đơn sinh sống) không có thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.

Câu 24. How many voting members are in the House of Representatives?

H ngh vin có bao nhiêu dân biu?

Tr li: Four hundred thirty-five (435) – Bốn trăm ba mươi lăm

Câu 25. How long is a term for a member of the House of Representatives?

Mt nhim kỳ ca thành viên h ngh vin (vin dân biu) là bao lâu?

Tr li: Two (2) years – Hai năm

Câu 26: Why do U.S. representatives serve shorter terms than U.S. senators?

Ti sao nhim kỳ ca dân biu ngn hơn nhim kỳ ca thượng ngh sĩ?

Tr li: To more closely follow public opinion – Để theo sát ý kiến dư luận hơn

Câu 27. How many senators does each state have?

Mi tiu bang có bao nhiêu thượng ngh sĩ?

Tr li: Two (2) – Hai

Câu 28. Why does each state have two senators?

Vì sao mi tiu bang đu có 2 thượng ngh sĩ?

Tr li: Equal representation (for small states) – Để có sự đại diện bằng nhau (giữa các tiểu bang)

Câu 29. Name your U.S. representative. 

Hãy k tên v dân biu ca bn.

Tr li: xem đáp án tại https://www.house.gov/representatives

Lưu ý:

Residents of territories with nonvoting Delegates or Resident Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no (voting) representatives in Congress.

Cư dân ở các nơi có Đại Biểu “không có quyền biểu quyết” hoặc Đại Biểu Thường Trú có thể nói tên người đó. Cũng có thể trả lời là vùng đó không có đại diện có quyền biểu quyết tại Quốc Hội.

Câu 30. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?

Tên ca ch tch h ngh vin hin nay là ai?

Tr li: xem tên chủ tịch hạ nghị viện gov/citizenship/testupdates

Câu 31. Who does a U.S. senator represent?

Thượng ngh sĩ đi din cho ai?

Tr li: Citizens of their state – Công dân trong tiểu bang của họ

Câu 32. Who elects U.S. senators?

Ai bu chn thượng ngh sĩ?

Tr li: Citizens from their state – Công dân trong tiểu bang của họ

Câu 33. Who does a member of the House of Representatives represent?

Thành viên ca h ngh vin đi din cho ai? 

Tr li: Citizens in their district – Công dân trong quận của họ

Câu 34. Who elects members of the House of Representatives?

Ai bu chn các thành viên ca h ngh vin?

Tr li: Citizens from their (congressional) district – Công dân trong quận của họ

Câu 35. Some states have more representatives than other states. Why?

Mt vài tiu bang có nhiu dân biu hơn tiu bang khác. Ti sao?

Tr li: (Because) some states have more people – Bởi vì một vài tiểu bang có dân số nhiều hơn các tiểu bang khác

Câu 36. The President of the United States is elected for how many years?

Tng thng Hoa Kỳ được bu chn cho nhim kỳ bao nhiêu năm?

Tr li: Four (4) years – Bốn năm

Câu 37. The President of the United States can serve only two terms. Why?

Tng thng Hoa Kỳ ch được làm 2 nhim kỳ. Ti sao?

Tr li: To keep the president from becoming too powerful – Để tránh trường hợp tổng thống quá quyền lực (tu chính án thứ 22)

Câu 38. What is the name of the President of the United States now?

Tên ca tng thng Hoa Kỳ hin nay là ai?

Tr li: xem tên tổng thống Hoa Kỳ hiện nay tại gov/citizenship/testupdates

Câu 39. What is the name of the Vice President of the United States now? *

Tên ca phó tng thng Hoa Kỳ hin nay là ai?

Tr li: xem tên phó tổng thống Hoa Kỳ tại gov/citizenship/testupdates

Câu 40. If the president can no longer serve, who becomes president?

Nếu tng thng không còn làm vic được na, ai s tr thành tng thng?

Tr li: The Vice President (of the United States) – Phó tổng thống Hoa Kỳ

Câu 41. Name one power of the president.  

K tên 1 quyn ca tng thng

Tr li: Vetoes bills – Phủ quyết các dự thảo luật

Câu 42. Who is Commander in Chief of the U.S. military?

Ai là tng tư lnh quân đi?

Tr li: The President (of the United States) – Tổng thống Hoa Kỳ

Câu 43. Who signs bills to become laws?

Ai ký d tho lut thành lut?

Tr li: The President (of the United States) – Tổng thống Hoa Kỳ

Câu 44. Who vetoes bills?

Ai có quyn ph quyết các d lut?

Tr li: The President (of the United States) – Tổng thống Hoa Kỳ

Câu 45. Who appoints federal judges?

Ai b nhim các thm phán liên bang?

Tr li: The President (of the United States) – Tổng thống Hoa Kỳ

Câu 46. The executive branch has many parts. Name one.

Cơ quan hành pháp có 3 b phn. K tên 1 b phn. 

Tr li: President (of the United States) – Tổng thống

Câu 47. What does the President’s Cabinet do?

Ni các ca tng thng làm gì?

Tr li: Advises the President (of the United States) – Cố vấn cho tổng thống

Câu 48. What are two Cabinet-level positions?

K ra 2 chc v trong hàng ni các?

Tr li:

Secretary of Defense – Bộ trưởng bộ quốc phòng

Vice President (of the United States) – Phó tổng thống

Câu 49. Why is the Electoral College important?

Ti sao đi c tri (c tri đoàn) là quan trng?

Tr li: It decides who is elected president. – Họ sẽ quyết định ai làm tổng thống.

Câu 50. What is one part of the judicial branch?

Mt b phn ca ngành tư pháp là gì? 

Tr li: Supreme Court – Tối cao pháp viện (tòa án liên bang)

Câu 51. What does the judicial branch do?

Ngành tư pháp làm gì?

Tr li: Explains laws – Giải thích luật lệ

Câu 52. What is the highest court in the United States?* 

Tòa án cao nht M là gì?

Tr li: Supreme Court – Tối cao pháp viện

Câu 53. How many seats are on the Supreme Court?

Có bao nhiêu v trí trong ti cao pháp vin?

Tr li: Nine (9) – Chín

Câu 54. How many Supreme Court justices are usually needed to decide a case?

Cn bao nhiêu thm phán ca ti cao pháp vin đ quyết đnh 1 v x?

Tr li: Five (5) – Năm

Câu 55. How long do Supreme Court justices serve?

Thm phán ti cao pháp vin làm vic bao lâu?

Tr li: (For) life – Suốt đời (đến khi nghỉ hưu)

Câu 56. Supreme Court justices serve for life. Why?

Các thm phán ca ti cao pháp vin được b nhim sut đi. Vì sao?

Tr li: To be independent (of politics) – Để độc lập với chính trị

Câu 57. Who is the Chief Justice of the United States now? 

Chánh án hin nay ca Hoa Kỳ là ai?

Tr li: xem đáp án tại gov/citizenship/testupdates

Câu 58. Name one power that is only for the federal government.

K ra mt quyn ch dành cho chính ph liên bang.

Tr li: Print paper money – In tiền giấy

Câu 59. Name one power that is only for the states.

K ra mt quyn ch dành cho tiu bang.

Tr li: Give a driver’s license – Cấp giấy phép lái xe

Câu 60. What is the purpose of the 10th Amendment?

Mc đích ca tu chính án th 10 là gì?

Tr li: (It states that the) powers not given to the federal government belong to the states or to the people. – Những quyền không được trao cho chính phủ liên bang là thuộc về các tiểu bang hoặc người dân.

Câu 61. Who is the governor of your state now?* 

Thng đc tiu bang ca bn hin nay là ai?

Trả lời: xem thống đốc tiểu bang của bạn tại https://www.usa.gov/states-and-territories

Lưu ý:

District of Columbia residents should answer that D.C. does not have a governor.

Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng thủ đô DC không có Thống Đốc.

Câu 62. What is the capital of your state?

Th ph ca tiu bang ca bn là gì?

Tr li: xem thủ phủ của tiểu bang của bạn tại https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_capitals_in_the_United_States

Lưu ý:

District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.

Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ này.

Câu 63. There are four amendments to the U.S. Constitution about who can vote. Describe one of them. 

Có 4 sa đi hiến pháp Hoa Kỳ v vic ai có th đi bu. Hãy k ra 1 trong 4 sa đi đó.

Tr li: Citizens eighteen (18) and older (can vote). – Công dân 18 tuổi và hơn được đi bầu.

Câu 64. Who can vote in federal elections, run for federal office, and serve on a jury in the United States?

Ai có th b phiếu trong các cuc bu c liên bang, tranh c vào chc v liên bang và phc v trong bi thm đoàn Hoa Kỳ?

Tr li: U.S. citizens – Công dân Hoa Kỳ

Câu 65. What are three rights of everyone living in the United States?

3 quyn ca mi người sng Hoa Kỳ là gì?

Tr li:

Freedom of speech – Tự do ngôn luận

Freedom of assembly – Tự do hội họp

Freedom of religion – Tự do tôn giáo

Câu 66. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?*

Khi nói li tuyên th trung thành, chúng ta chng t s trung thành vi cái gì?

Tr li: The United States – Hoa Kỳ

Câu 67. Name two promises that new citizens make in the Oath of Allegiance. 

K ra 2 li ha công dân mi s ha khi tuyên th.

Tr li:

Obey the laws of the United States – Tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.

Be loyal to the United States – Trung thành với Hoa Kỳ.

Câu 68. How can people become United States citizens?

Làm sao đ tr thành công dân Hoa Kỳ?

Tr li:

Naturalize – Nhập quốc tịch

Be born in the United States – Sinh ra ở Hoa Kỳ

Câu 69. What are two examples of civic participation in the United States?

2 ví d đ tham d vào nn dân ch Hoa Kỳ là gì?

Tr li:

Vote – Bầu cử

Run for office – Tranh cử

Câu 70. What is one way Americans can serve their country?

1 cách đ người M có th phc v đt nước?

Tr li: Vote – Bỏ phiếu bầu cử

Câu 71. Why is it important to pay federal taxes?

Vì sao vic đóng thuế liên bang là quan trng?

Tr li:

Required by law – Yêu cầu của luật pháp

Civic duty – Nghĩa vụ công dân

Câu 72. It is important for all men age 18 through 25 to register for the Selective Service. Name one reason why.

Vic tt c nam gii t 18 đến 25 tui phi đăng ký nghĩa v quân s là quan trng. K ra 1 lý do cho điu này.

Tr li:

Required by law – Yêu cầu của luật pháp

Civic duty – Nghĩa vụ công dân

Câu 73. The colonists came to America for many reasons. Name one.

Người di dân thi thuc đa đến M vì nhiu lí do. K ra 1.

Tr li: Freedom – Tự do

Câu 74. Who lived in America before the Europeans arrived?*

Ai sng Châu M trước khi người châu Âu đến?

Tr li: Native Americans – Thổ dân người Mỹ

Câu 75. What group of people was taken and sold as slaves?

Nhóm người nào b bt và bán làm nô l?

Tr li: Africans – Người châu Phi

Câu 76. What war did the Americans fight to win independence from Britain?

Người M đã tham gia cuc chiến nào đ giành ly đc lp t Anh quc?

Tr li: American Revolution – Các mạng Mỹ

Câu 77. Name one reason why the Americans declared independence from Britain.

Mt lý do vì sao người M tuyên b đc lp khi Anh quc?

Tr li: High taxes – Thuế cao

Câu 78. Who wrote the Declaration of Independence?*

Ai đã viết bn tuyên ngôn đc lp?

Tr li: (Thomas) Jefferson

Câu 79. When was the Declaration of Independence adopted?

Bn tuyên ngôn đc lp được chp nhn lúc nào?

Tr li: July 4, 1776 – Ngày 4 tháng 7 năm 1776

Câu 80. The American Revolution had many important events. Name one.

Cuc cách mng M có nhiu s kin quan trng. K tên 1 s kin

Trả lời: Declaration of Independence – Tuyên ngôn độc lập

Câu 81. There were 13 original states. Name five.

Có 13 tiu bang nguyên thy. cho biết tên 5 tiu bang.

Tr li:

New York

Pennsylvania

Maryland

Virginia

Georgia

Câu 82. What founding document was written in 1787?

Văn kin thành lp nào được viết năm 1787?

Tr li: (U.S.) Constitution – Hiến pháp Hoa Kỳ.

Câu 83. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.

Các bài tham lun liên bang có mc đích h tr vic thông qua Hiến pháp Hoa Kỳ. K tên mt trong nhng người viết tham lun.

Tr li: (Alexander) Hamilton

Câu 84. Why were the Federalist Papers important?

Vì sao các bài tham lun liên bang li quan trng?

Tr li: They supported passing the (U.S.) Constitution. – Thúc đẩy việc phê chuẩn hiến pháp Hoa Kỳ.

Câu 85. Benjamin Franklin is famous for many things. Name one.

Benjamin Franklin ni tiếng vì nhiu th. K tên 1. 

Trả lời: U.S. diplomat – Nhà ngoại giao Hoa Kỳ

Câu 86. George Washington is famous for many things. Name one.* 

George Washington ni tiếng vì nhiu th. K tên 1.

Tr li: First president of the United States – Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ

Câu 87. Thomas Jefferson is famous for many things. Name one.

Thomas Jefferson ni tiếng vì nhiu th. K tên 1.

Trả lời: Writer of the Declaration of Independence – Người viết bản tuyên ngôn độc lập

Câu 88. James Madison is famous for many things. Name one.

James Madison ni tiếng vì nhiu th. K tên 1.

Tr li: One of the writers of the Federalist Papers – Một trong những người viết tham luận liên bang

Câu 89. Alexander Hamilton is famous for many things. Name one.

Alexander Hamilton ni tiếng vì nhiu th. K tên 1.

Tr li: One of the writers of the Federalist Papers – Một trong những người viết tham luận liên bang

Câu 90. What territory did the United States buy from France in 1803?

Lãnh th nào ca Pháp được Hoa Kỳ mua năm 1803?

Tr li: Louisiana

Câu 91. Name one war fought by the United States in the 1800s. 

Tên mt cuc chiến mà Hoa Kỳ đã tham chiến thi 1800

Tr li: Civil War – Nội chiến

Câu 92. Name the U.S. war between the North and the South.

Tên cuc chiến gia min Bc và min Nam ca Hoa Kỳ.

Tr li: The Civil War – Nội chiến

Câu 93. The Civil War had many important events. Name one. 

Cuc ni chiến có nhiu s kin quan trng. K tên 1.

Tr li: Lincoln was assassinated. – Lincoln bị ám sát.

Câu 94. Abraham Lincoln is famous for many things. Name one.*

Abraham Lincoln ni tiếng vì nhiu th. K tên 1. 

Tr li: Freed the slaves (Emancipation Proclamation) – Giải phóng nô lệ

Câu 95. What did the Emancipation Proclamation do?

Tuyên ngôn gii phóng làm gì?

Tr li: Freed the slaves – Giải phóng nô lệ

Câu 96. What U.S. war ended slavery?

Cuc chiến nào chm dt nô l

Tr li: The Civil War – Nội chiến

Câu 97. What amendment gives citizenship to all persons born in the United States? 

Tu chính án nào cp quyn công dân cho nhng đa bé sinh ra ti Hoa Kỳ?

Tr li: 14th Amendment – Tu chính án thứ 14

Câu 98. When did all men get the right to vote?

Tt c nam gii có được quyn bu c khi nào?

Tr li: After the Civil War – Sau nội chiến

Câu 99. Name one leader of the women’s rights movement in the 1800s.

K tên ca mt v lãnh đo phong trào quyn ph n trong thi kỳ 1800.

Tr li: Lucy Stone

Câu 100. Name one war fought by the United States in the 1900s.

K tên mt cuc chiến Hoa Kỳ tham d thi kỳ 1900

Tr li: Vietnam War  – Chiến tranh Việt Nam

Câu 101. Why did the United States enter World War I?

Vì sao Hoa Kỳ tham gia chiến tranh thế gii th nht?

Tr li: To support the Allied Powers (England, France, Italy, and Russia) – Để hỗ trợ đồng minh

Câu 102. When did all women get the right to vote? 

Khi nào tt c ph n có quyn đi bu c?

Tr li: After World War I – Sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 103. What was the Great Depression? 

Cuc đi suy thoái là gì?

Tr li: Longest economic recession in modern history – Cuộc suy thoái kinh tế dài nhất trong lịch sử hiện đại

Câu 104. When did the Great Depression start?

Cuc đi suy thoái bt đu khi nào?

Tr li: Stock market crash of 1929 – Thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1929

Câu 105. Who was president during the Great Depression and World War II? 

Ai là tng thng Hoa Kỳ trong sut cuc đi suy thoái và chiến tranh thế gii th 2?

Tr li: (Franklin) Roosevelt

Câu 106. Why did the United States enter World War II?

Vì sao Hoa Kỳ tham gia thế chiến th 2?

Tr li: Japanese attacked Pearl Harbor – Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng

Câu 107. Dwight Eisenhower is famous for many things. Name one. 

Dwight Eisenhower ni tiếng vì nhiu th. K tên 1.

Tr li: General during World War II – Đại tướng trong suốt thế chiến 2

Câu 108. Who was the United States’ main rival during the Cold War?

Ai là đi th chính ca Hoa Kỳ trong chiến tranh lnh?

Tr li: Russia – Nga

Câu 109. During the Cold War, what was one main concern of the United States?

Trong sut thi kỳ chiến tranh lnh, mi quan tâm chính ca Hoa Kỳ là gì?

Tr li: Nuclear war – Chiến tranh hạt nhân

Câu 110. Why did the United States enter the Korean War?

Vì sao Hoa Kỳ tham gia chiến tranh Triu Tiên?

Tr li: To stop the spread of communism – Để ngăn chặn sự lây lan của chủ nghĩa cộng sản

Câu 111. Why did the United States enter the Vietnam War?

Vì sao Hoa Kỳ tham gia chiến tranh Vit Nam?

Tr li: To stop the spread of communism – Để ngăn chặn sự lây lan của chủ nghĩa cộng sản

Câu 112. What did the civil rights movement do?

Phong trào dân quyn đã làm gì?

Tr li: Fought to end racial discrimination – Đấu tranh để chấm dứt phân biệt chủng tộc

Câu 113. Martin Luther King, Jr. is famous for many things. Name one.*

Martin Luther King, Jr. ni tiếng vì nhiu th. K tên 1.

Tr li: Fought for civil rights – Đấu tranh cho dân quyền

Câu 114. Why did the United States enter the Persian Gulf War?

Ti sao Hoa Kỳ tham gia chiến tranh vùng vnh Ba Tư?

Tr li: To force the Iraqi military from Kuwait – Buộc quân đội Iraq rút quân khỏi Kuwait

Câu 115. What major event happened on September 11, 2001 in the United States? *

S kin nào đã xy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 ti Hoa Kỳ?

Tr li: Terrorists attacked the United States – Khủng bố tấn công Hoa Kỳ.

Câu 116. Name one U.S. military conflict after the September 11, 2001 attacks.

K tên mt cuc xung đt quân s ca Hoa Kỳ sau cuc tn công ngày 11 tháng 9 năm 2001

Tr li: War in Afghanistan – Chiến tranh tại Afghanistan

Câu 117. Name one American Indian tribe in the United States.

K tên mt b tc da đ Hoa Kỳ. 

Tr li: Apache

Câu 118. Name one example of an American innovation.

K mt ví d v s đi mi ca người M.

Tr li: Landing on the moon – Lên mặt trăng

Câu 119. What is the capital of the United States?

Tên th đô ca Hoa Kỳ là gì?

Tr li: Washington, D.C.

Câu 120. Where is the Statue of Liberty?

Tượng n thn t do đâu?

Tr li: New York (Harbor) – Bến cảng New York

Câu 121. Why does the flag have 13 stripes?*

Vì sao quc kỳ có 13 ln gch?

Tr li: (Because there were) 13 original colonies – Bởi vì có 13 thuộc địa nguyên thủy

Câu 122. Why does the flag have 50 stars?

Vì sao quc kỳ có 50 ngôi sao?

Tr li: (Because there are) 50 states – Bởi vì có 50 tiểu bang

Câu 123. What is the name of the national anthem?

Tên ca bài quc ca là gì?

Tr li: The Star-Spangled Banner

Câu 124. The Nation’s first motto was “E Pluribus Unum.” What does that mean?

Khu hiu quc gia là “E Pluribus Unum”. Nó có ý nghĩa gì?

Tr li: We all become one – Chúng ta là một

Câu 125. What is Independence Day?

Ngày đc lp là gì?

Tr li: The country’s birthday – Ngày quốc khánh

Câu 126. Name three national U.S. holidays.*

K tên 3 ngày l quc gia ca Hoa Kỳ.

Tr li:

New Year’s Day – Năm mới

Independence Day – Ngày độc lập

Thanksgiving Day – Lễ tạ ơn

Câu 127. What is Memorial Day?

L chiến sĩ trn vong là gì?

Tr li: A holiday to honor soldiers who died in military service – Ngày lễ tưởng niệm những liệt sĩ đã phục vụ quân đội

Câu 128. What is Veterans Day?

Ngày cu chiến binh là gì?

Tr li: A holiday to honor people in the (U.S.) military – Ngày lễ tôn vinh những người trong quân đội

USIS Group hy vọng bài chia sẻ trên đây sẽ giúp được các bạn vượt qua kỳ phỏng vấn quan trọng để có quốc tịch Mỹ như mong đợi.

—USIS GROUP TNG HP—

 

pastedGraphic_4.png

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://usis.us/tin-tuc-usis/128-cau-hoi-thi-quoc-tich-my-nam-2021-kem-dap-an
  2. https://visaandgreencard.com/blog/common-citizenship-test-questions-answers/
  3. https://tienganhabc.net/suu-tam/100-cau-hoi-thi-quoc-tich-my-california.htm
  4. https://usis.us/tin-tuc-usis/thi-quoc-tich-my-uscis-tang-tu-100-len-128-cau-hoi
  5. https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/thi-quoc-tich-moi-kho-hon-doi-voi-don-nhap-tich-tu-ngay-1-thang-12.html
  6. https://www.youtube.com/watch?v=-1Obywy0CnU