Tùy Theo Cách Nhìn Nhận – Keep Some Perspective – Song ngữ

English: Ajahn Chah – Translated by: Paul Breiter.

Việt ngữ: Lê Kim Kha.

Compile: Lotus group.

Tùy Theo Cách Nhìn Nhận – Keep Some Perspective – Song ngữ

 

One day a hog farmer came to see me. He was complaining about business. “Oh man, this year it’s really too much! The price of feed is up. The price of pork is down. I’m losing my shirt!'”

Một ngày nọ có người nuôi heo đến gặp tôi và than vãn về mọi thứ. “Thưa thầy, năm nay tệ quá. Giá cám heo tăng cao mà giá thịt heo lại xuống thấp. Con bị lỗ mất tiền. Con lại bị mất cái áo…”

 

I listened to his laments, then I said, “Don’t feel too sorry for yourself, sir

. If you were a pig, then you’d have good reason to feel sorry for yourself. When the price of pork is high, the pigs are slaughtered. When the price of pork is low, the pigs are still slaughtered. The pigs really have something to complain about. The people shouldn’t be complaining. Think about this seriously, please.’

Tôi lắng nghe lời than vãn, rồi nói với ông rằng: “Đừng xót tiếc cho mình như vậy, này ông. Nếu ông là con heo, ông mới có lý do cảm thấy đau xót cho mình. Khi giá thịt heo lên, đám heo bị giết. Khi giá thịt heo xuống thấp, đám heo vẫn bị giết. Thực ra chỉ có đám heo mới có lý do than khóc. Còn người ta không nên than tiếc như vậy. Hãy nghiêm túc suy nghĩ về điều này, này ông.”

 

He was only worried about the prices he was getting. The pigs have a lot more to worry about, but we don’t consider that. We’re not being killed, so we can still try to find a way to get by.

Ông ta chỉ lo lắng về giá tiền mà mình thu được. Những con heo có nhiều lý do hơn để lo lắng, nhưng chúng ta có bao giờ nghĩ giùm chúng đâu. Chúng ta vẫn còn chưa bị giết, vậy ta vẫn còn có nhiều cách để vượt qua những khó khăn đó mà. Chỉ có heo thì không.

 

Note: Ghi chú:

 

(To gain or to lose is what we care about; good or evil is something we don’t care about. That’s our kind of perception. If we know how to look at the problem more properly, we will find ourselves not lost. or see what we achieve is only the expense of others. It should be seen that the meaning of happiness is not only the price and the life of the pig).

(Được hay mất là cái chúng ta quan tâm; thiện hay ác là thứ chúng ta không quan tâm. Đó là kiểu nhìn nhận của chúng ta. Nếu ta biết nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn hơn, ta sẽ thấy mình không mất gì, hoặc thấy những gì ta đạt được chỉ là sự tổn phí của kẻ khác. Nên nhìn thấy rằng: nghĩa hạnh phúc không phải chỉ bằng cái giá và mạng sống của heo).

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a1527/tuy-theo-cach-nhin-nhan-keep-some-perspective
  2. Photo 1: https://ghanatalksbusiness.com/keep-argument-escalating-get-perspective/
  3. Photo 2: https://www.dreamstime.com/stock-illustration-businessman-loss-money-vector-cartoon-concept-abstract-business-stock-market-image48728747
  4. Photo 3: https://darrenstehle.com/feeling-sorry-for-yourself-lop087/
  5. Photo 4: https://susanhenschen.wordpress.com/2017/02/08/perspective-is-reality/