Tượng Phật mũi đen – Black-Nosed Buddha – Song ngữ

101 Zen Koans stories

101 Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

A nun who was searching for enlightenment made a statue of Buddha and covered it with gold leaf. Wherever she went she carried this golden Buddha with her.

Một ni cô đang tìm cầu giác ngộ, tạo một tượng Phật và thếp bên ngoài bằng vàng lá. Đi đến đâu cô cũng mang theo tượng Phật vàng này.

 

Years passed and, still carrying her Buddha, the nun came to live in a small temple in a country where there were many Buddhas, each one with its own particular shrine.

Nhiều năm sau, ni cô vẫn mang theo tượng Phật vàng này và đến sống ở một ngôi chùa nhỏ miền quê. Nơi đây có rất nhiều tượng Phật, và mỗi tượng đều có một bệ thờ riêng.

 

The nun wished to burn incense before her golden Buddha. Not liking the idea of the perfume straying to the others, she devised a funnel through which the smoke would ascend only to her statue. This blackened the nose of the golden Buddha, making it especially ugly.

Vị ni cô này muốn thắp hương trước tượng Phật của mình, nhưng không muốn hương thơm bay sang các tượng Phật khác. Vì thế, cô tạo ra một cái ống để khói hương đi vào đó và chỉ đến với tượng Phật của riêng cô. Điều này làm cho cái mũi của tượng Phật vàng bị đen dần, trông hết sức xấu xí.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/41–thien-trieu-chau-joshu’s-zen/3181/2875/2878/11294
  2. http://phatam.org/book/index/45–phan-biet-dung-sai-right-and-wrong/3181/2875/2878/11298
  3. https://postmodernquaker.wordpress.com/2012/06/20/the-zen-of-quakerism/
  4. http://www.slideshare.net/ohteikbin/right-and-wronga-zen-story-to-reflect-upon
  5. https://www.pinterest.com/pin/398850110722354027/