Tụng kinh – Reciting Sutras – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

A farmer requested a Tendai priest to recite sutras for his wife, who had died. After the recitation was over the farmer asked: “Do you think my wife will gain merit from this?”

Một nông dân thỉnh vị tăng phái Tendai đến tụng kinh cầu nguyện cho vợ anh ta vừa mới chết. Sau khi thời kinh đã hoàn mãn, người nông dân hỏi: “Thầy có nghĩ là vợ tôi sẽ được hưởng phước nhờ việc tụng kinh này không?”

 

“Not only your wife, but all sentient beings will benefit from the recitation of sutras, answered the priest.

Vị tăng đáp: “Không chỉ riêng vợ ông, mà tất cả chúng sinh hữu tình đều sẽ được lợi lạc nhờ vào việc tụng kinh.”

 

“If you say all sentient beings will benefit,” said the farmer, “my wife may be very weak and others will take advantage of her, getting the benefit she should have. So please recite sutras just for her.”

Người nông dân liền nói: “Nếu thầy bảo rằng tất cả chúng sinh hữu tình đều được hưởng lợi, thì có lẽ những người khác sẽ giành hết phần lợi lạc mà vợ tôi đáng ra được hưởng, vì bà ấy vốn yếu ớt lắm. Vì thế, xin thầy làm ơn tụng kinh riêng cho bà ấy thôi.”

 

The priest explained that it was the desire of a Buddhist to offer blessings and wish merit for every living being.

Vị tăng giải thích rằng, tâm nguyện của một người Phật tử là phải cầu phúc và hồi hướng công đức đến cho tất cả chúng sinh.

 

“That is a fine teaching,” concluded the farmer, “but please make one exception. I have a neighbor who is rough and mean to me. Just exclude him from all those sentient beings.”

Người nông dân kết luận: “Thầy dạy như thế là chí phải, nhưng xin thầy cho một ngoại lệ. Có tên hàng xóm đối với tôi rất thô lỗ và tồi tệ, thầy hãy loại hắn ra khỏi số tất cả chúng sinh đó!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.pinterest.com/sylviaalana60/light-hearteddrawingsfunnymeditation-quotes/
  2. http://phatam.org/book/index/20–loi-khuyen-cua-me-a-mother-advice/3181/2875/2878/11273
  3. http://www.ashidakim.com/zenkoans/20amothersadvice.html
  4. https://trandinhhoanh.wordpress.com/category/inspiration/page/9/
  5. http://www.scoop.it/t/my-buddha-nature?page=5
  6. https://growthhunters.wordpress.com/tag/adaptability/