Trèo cao ngã đau – Pride will have a fall – Song ngữ

English: Ajahn Chah, Paul Breiter.

Việt ngữ: Lê Kim Kha.

Compile: Lotus group.

Trèo cao ngã đau – Pride will have a fall

 

A Young Monk with Ajahn Chah

Những ý tưởng cao siêu, những thất vọng mỗi ngày. Chuyện một Tỳ kheo trẻ với thầy Ajahn Chah.

 

A young monk who had fancied himself an able meditator when he first arrived at Wat Pah Pong told of meeting Ajahn Chah. He related his experiences with different meditation teachers, feeling that he must be making quite an impression on the master. Ajahn Chah didn’t say a word, but instead left his seat, got down on all fours, and started sniffing around like a dog. The young man realized that Ajahn Chah might be trying to tell him something.

Một Tỳ kheo trẻ tự cho mình là một người thiền giỏi. Vị Tỳ kheo đó đã đến gặp thầy Ajahn Chah tại chùa tổ đình Wat Pah Pong và thuật lại những kinh nghiệm mình đã học tu từ những thiền sư khác nhau. Vị Tỳ kheo cảm thấy khi kể như vậy chắc sẽ tạo ấn tượng với Ajahn Chah. Nghe xong, thầy Ajahn Chah chẳng nói lời nào, thầy rời khỏi ghế ngồi, rồi bò xuống sàn nhà trên hai tay hai chân và thầy bắt đầu làm như một con chó đang sủa quanh. Vị Tỳ kheo trẻ nhìn và tức cười và nghĩ rằng thầy Ajahn Chah đang muốn nói với mình điều gì đó.

 

He stayed and undertook the training, and before long began to feel that he was accomplishing nothing and that life itself was devoid of joy or meaning. Convinced he would never smile again; he went to see Ajahn Chah.

Vị Tỳ kheo ở lại đó tu học, và sau đó vị đó nhận thấy mình chẳng tu được gì và cuộc sống của mình thật vô nghĩa, vô vị, tẻ nhạt. Tự quyết rằng mình sẽ không chỉ cười cho qua nữa, vị Tỳ kheo đến gặp thầy Ajahn Chah.

 

Ajahn Chah told him, “You’re like a baby squirrel. It sees the adults climbing trees and jumping from branch to branch, and it wants to do that. So, it crawls out on a limb and loses its balance, and bam! It hits the ground. The mother picks it up and brings it back to the tree, but it still wants to run and jump. Off it goes again, and bam! It falls again.” Ajahn Chah continued the tale, with the poor little squirrel hitting the ground over and over, until the monk who’d thought he would never smile again was literally rolling on the floor of the kuti in laughter.

Ajahn Chah nói rằng: “Thầy giống như một con sóc con. Nó nhìn thấy những con sóc lớn leo trèo lên các cây cao, chạy nhảy trên cành, và nó muốn làm theo như vậy, nên nó bò ra cành cây, rồi bị mất thăng bằng. Bầm! Nó rớt xuống đất. Sóc mẹ tha nó lên lại trên cây, nhưng sóc con vẫn cứ muốn chạy và nhảy trên đó. Nó lại trượt chân. Bầm! Lại rớt xuống đất”. Thầy Ajahn Chah tiếp tục câu chuyện về con sóc con cứ rớt và lại rớt xuống đất liên tục nhiều lần, cho đến lúc vị Tỳ kheo (khi nãy đã quyết chí sẽ không cười) ngã lăn xuống sàn kuti và cười ngặt cười nghẻo.

 

Vietnamese Notes:

Ghi chú:

 

Kuti (tiếng Thái:) – ban đầu là một cấu trúc nhỏ, được xây dựng theo kiểu nhà sàn, được thiết kế để cho một nhà sư , với kích thước phù hợp được xác định trong Sangkhathiset, quy tắc 6, là 12 x 7 kheup (4,013 x 2,43 mét). Kutis hiện đại có hình dạng của một tòa nhà chung cư với các phòng nhỏ.

Kuti (Thai: กุฏิ) – originally a small structure, built on stilts, designed to house a monk, with its proper size defined in the Sangkhathiset, rule 6, to be 12 by 7 kheup (4.013 by 2.343 meters). Modern kutis take the shape of an apartment building with small rooms.

 

Later he was again becoming disheartened over his inability to live up to the high ideals he held about monastic life and meditation despite all his efforts to follow the rules and practice hard. He went to see Ajahn Chah to express his frustration. Ajahn Chah told him a story.

Nhưng sau này vị Tỳ kheo đó vẫn bất mãn vì không thể sống theo cảnh sống ở chùa này, mặc dù vị ấy đã cố gắng tuân thủ tất cả giới luật và thanh quy ở chùa. (Vị ấy cứ nghĩ nơi cửa-không thì cái gì cũng hoàn hảo, cao quý, thánh thiện, và việc thiền tập sẽ thánh thiện và cao siêu hơn nhiều. Nhưng khi đến chùa ở, vị ấy thấy rằng mọi thứ sinh hoạt và tu hành đều trông rất đời thường, không như mình đã tưởng tượng). Vị ấy lại đến gặp thầy Ajahn Chah và bày tỏ sự bất mãn của mình. Ajahn Chah lại nói cho vị Tỳ kheo một câu chuyện khác.

 

“There was once a donkey who used to listen to the crickets sing. The donkey thought, ‘How wonderful to be able to sing like that!’ He asked the other animals what the crickets’ secret was, and they told him that the crickets drink dew.

“Có một con lừa thường lắng nghe con dế kêu. Con lừa nghĩ “Làm sao nó có thể hát hay như con dế vậy!”. Con lừa đi hỏi những con vật khác để biết được bí quyết của con dế. Những con vật khác nói là con dế nhờ uống nước sương nên có giọng hát hay.

 

“So, every morning he went around licking the dew on the grass, and finally one day he opened his mouth to sing. But he still brayed like a donkey.”

“Do vậy, mỗi sáng hôm sau con lừa cứ đi liếm nước sương động trên cỏ, và đến một ngày nó mở miệng ra hát. Nhưng đó vẫn là tiếng ‘be be’ của một con cừu.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a1530/treo-cao-te-dau-ky-vong-va-that-vong-high-ideals-and-daily-frustrations
  2. Photo 1: https://www.pinterest.com/pin/464715255296788249/
  3. Photo 2: https://www.dogster.com/lifestyle/why-you-should-let-your-dog-sniff-during-walks
  4. Photo 3: http://watdhammayan.com/joomla/index.php/2013-04-18-14-21-12?start=9
  5. Photo 4: https://www.horseandman.com/people-and-places/have-you-heard-gods-cricket-choir-pretty-amazing-have-a-listen-perfect-for-a-sunday/04/28/2018/
  6. Photo 5: https://www.youtube.com/watch?v=aIOvfiwaByw
  7. https://medium.com/@Organisedmama/how-much-pride-are-you-secretly-harbouring-ba5970e17d7