Trẻ con hạng B – The Class B kids – Song ngữ

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

 

Chương 1: Hoàn Hảo Và Khuyết Điểm – Perfection and guilt

07. The Class B kids – Trẻ con hạng B

 

Many years ago, an experiment in education was carried out in secrecy at a school in England. The school had two classes for the same age of children. At the end of the school year an examination was held, in order to select the children for the classes of next year. However, the results of the exam were never revealed. In secrecy, with only the principal and the psychologists knowing the truth, the child who came first in the exam was placed in the same class with the children who came fourth and fifth, eighth and ninth, twelfth and thirteenth, and so on. While the children who came second and third in the exam were placed in the other class, with the children who came sixth and seventh, tenth and eleventh, and so on. In other words, based on their performance in the exam, the children were split evenly between the two classes. Teachers for the next year were carefully selected for equal ability. Even the classrooms were chosen with similar facilities. Everything was made as equal as possible, except for one thing: one was called ‘Class A’, the other was called ‘Class B’.

Cách đây vài năm có một cuộc trắc nghiệm giáo dục được thực hiện kín tại một trường ở Anh. Trường có hai lớp học học sinh cùng độ tuổi. Cuối năm trường tổ chức thi để sắp lớp cho năm học tới. Kết quả thi không được công bố và chỉ có hiệu trưởng cùng chuyên gia tâm lý biết điểm số và cách phân lớp mà thôi. Học sinh đứng hạng thứ nhất được sắp chung lớp với học sinh hạng tư, năm, tám, chín, mười hai.v.v còn học sinh đứng hạng nhì và thứ ba được sắp chung với học sinh đứng hạng sáu, bảy, mười, mười một v.v… Nói cách khác, dựa theo trình độ học sinh được pha trộn và chia đều thành 2 lớp. Các thầy cô dạy lớp này cũng được chọn cẩn thận, tất cả đều có năng lực đồng cân. Thậm chí các lớp học cũng được trang bị giống nhau. Hai lớp đều được cân bằng như nhau, ngoại trừ cái tên: một lớp được gọi là “A”, lớp kia là “B”.

 

In fact, the classes had children of equal ability. But in everyone’s mind the children in Class A were the clever ones, and the kids of Class B were not so clever. Some of the parents of the Class A children were pleasantly surprised that their child had done so well and rewarded them with favours and praise, whereas the parents of some of the Class B kids berated their children for not working hard enough and took away some of their privileges. Even the teachers taught the Class B kids in a different manner, not expecting so much from them. For a whole year the illusion was maintained. Then there was another end-of-year exam.

Thật sự 2 lớp này có học sinh ngang nhau về năng lực học tập. Nhưng trong đầu chúng đều nghĩ học sinh lớp A thông minh hơn học sinh lớp B. Một số phụ huynh lớp A còn ngạc nhiên một cách thích thú sao con em mình học giỏi như vậy và khen thưởng chúng không ngớt. Còn phụ huynh của một số em ở lớp B lại la rầy chúng và cắt giảm phần khen thưởng. Ngay cả các thầy cô dạy lớp B cũng có thái độ dạy dỗ khác và không mong đợi nhiều như chúng. Cái ảo tường đó trãi dài suốt một năm học. Rồi đến một kỳ thi cuối năm khác.

 

The results were chilling, but not surprising. The children of Class A performed so much better than those of Class B. In fact, the results were just as if they had been the top half chosen from last year’s exam. They had become Class A children. And those in the other group, though equal the year before, had now become Class B kids. That was what they were told for a whole year, that was how they were treated, and that was what they believed—so that was what they became.

Kết quả thật tai hại nhưng không bất ngờ: học sinh lớp A học giỏi hơn học sinh lớp B rất nhiều, tưởng chừng như chúng là lớp học sinh đỗ cao nhất trong kỳ thi năm ngoái. Chúng bèn trở thành trẻ con hạng A. Và số còn lại, mặc dù năng lực đồng đều ở năm trước, bây giờ trở thành trẻ con hạng B. Hạng (lớp) B là những gì mà chúng đã được nghe và đối xử trong suốt một năm học, nên chi chúng in trong đầu là như vậy để rồi kết quả là chúng trở thành như vậy.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a878/chuong-1-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://sebgrynko.medium.com/what-is-done-is-finished-3c983e44b57d
  4. https://lifehopeandtruth.com/change/repentance/how-to-deal-with-guilt-and-shame/
  5. https://www.crowdstreet.com/resources/topics/investing/class-a-b-c