Tôi đi học – I go to school – Song ngữ

English: Lotus group.

Việt ngữ: Thanh Tịnh.

Compile: Lotus group.

 

Tôi đi học – I go to school – Song ngữ

Author – Tác giả: Thanh Tịnh

 

 

Every year in the late autumn, the leaves fall off the road a lot and the sky clouds on silver lining, my heart tingles with the bewildered memories of the back-to-school session.

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

 

I cannot forget the feeling in the full impressionable morning flourishing in my heart as few stems of fresh flowers smiling in the clear sky.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

 

Those ideas that I never write on paper, because of by then, I do not know how to record and today I do not remember all of that. But each time, when I saw the children for the first time coming to the school shyly hiding under mother shadow hat, my heart is boisterous and jubilant joy.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

 

One long past frosted morning on that day, a morning full of dew fall and cold winds. My mother took my hand affectionately on the long and narrow path in the village. This road I used to go back and forth many times, but this time I found it strange. The landscape around me have changed, because of my heart is there a big change: Today I go to school.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.

I do not wade across the river, neither fly kites with my friend names Quy nor date gambols with another friend names Son again.

Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quý và không ra đồng nô hò như thằng Sơn nữa.

 

In the long black cloth coat, though I felt solemn and earnest looks.

Trong chiếc áo vải dù đen dài tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn.

Along the way I saw some other boys with my age, in decent clothes, chattering, calling other names or exchanging books for each other that make me craving. Two new notebooks are in my hands began to feel heavy. I press my hands holding tightly, but a notebook and pencil have been slide out and tilted down into the ground. I shock them up and hold them carefully. Some other little boys ahead of me carrying a lot of books including pens and ruler bars. But these boys did not seem revealing with any difficulty.

Dọc đường tôi thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tôi, áo quần tươm tất, nhí nhảnh gọi tên nhau hay trao sách vở cho nhau xem mà tôi thèm. Hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng chì ra và chênh đầu chúi xuống đất. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cậu đi trước o sách vở thiệt nhiều lại kèm cả bút thước nữa. Nhưng mấy cậu không để lộ vẻ khó khăn gì hết.

 

I want to challenge myself, then looking at my mother:

 – Mom, can you hand over pen and ruler for me to hold.

My mother bowed down looking at me with her real affection eyes:

– It is ok son, let me hold them for you.

Tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi:

– Mẹ đưa bút thước cho con cầm.

Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm:

– Thôi để mẹ nắm cũng được.

 

I just appear having this of a young child clumsy and immature idea: that only the experienced and master people are able to hold these pens and rulers.

Tôi có ngay cái ý kiến vừa non nớt vừa ngây thơ này: chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước.

 

My thought just crossed my mind as a cloud gently glide across the mountains.

Ý nghĩ thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi.

 

In front of the My Ly village elementary school yard is full of people whose all is wearing clean clothes with happy and bright faces.

Trước sân trường làng Mỹ Lý đầy đặc cả người. Người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa.

 

A few days before that, during me and my friend names Minh set up a Chim Quyen bird trap at the Hoa An village, I already stop by visiting the school once.

Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang làng Hòa An bẫy Chim Quyên với thằng Minh, tôi có ghé trường một lần.

At that time, the school for me was just a strange place. I went around the class, looked and saw through some glass doors, and seeing some maps were hanging on the wall. I do not have any special feeling about this school. It was just a higher ground clean building comparing with the ordinary houses in the village.

Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng gì khác là nhà trường cao ráo sạch sẽ hơn các nhà trong làng.

 

But this time was different. In front of me, the My Ly elementary school was just as lovely and stately likes the Hoa Ap communal house. The yard is very wide, the school body is higher than the quiet midday summer. My heart has been fearing uncertain idle.

Nhưng lần này lại khác. Trước mặt tôi, trường Mỹ Lý vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

 

Just like me, the new students stood shyly next to their relatives, only dared to look halfway or dare to take light steps. They were like a baby bird standing on the edge of the nest, looking at the wide sky that wanted to fly, but they also hesitated nervously. They crave clumsily and secretly wished to be like the former student, known to the classes, the teachers for avoiding timidity in the strange scene.

Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bở ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nữa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn  quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.

 

After a resounding drum vibrating my heart, the old students came to the porch and lined up to go to class. Around the clumsy awkward boys like me. The boys did not go. The boys just by the strength from helped push and pull them forward to the front. Said they did not stop more accuracy. Because of their legs are burdensome. End of a leg up, and stretched their back as strong as imagined kicking a ball. At this point of their whole body were trembling and throbbing to the beat of steps in the classes.

Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đến sắp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp. Chung quanh những cậu bé vụng về lúng túng như tôi cả. Các cậu không đi. Các cậu chỉ theo sức mạnh kéo dìu các cậu tới trước. Nói các cậu không đứng lại càng đúng hơn nữa. Vì hai chân các cậu cứ dềnh dàng mãi. Hết co lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả banh tưởng tượng. Chính lúc này toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp.

 

The director of My Ly elementary school, he told a few new students to stand up in front of the 3rd grade classroom. The small village school should not have his own room director. While he read the name of each person, I feel like my heart stopped beating. I even forgot my mother was standing behind me. When my name was called up, I naturally startled and confused. After reading dozens of names were written on a large piece of paper, he looked at us teaching affectionately:

Ông đốc trường Mỹ Lý cho gọi mấy cậu học trò mới đứng lên trước lớp ba. Trường làng nhỏ nên không có phòng riêng của ông đốc. Trong lúc ông đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập. Tôi quên cả mẹ tôi đang đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng. Sau khi đọc xong mấy mươi tên đã viết sẵn trên mảnh giấy lớn, ông đốc nhìn chúng tôi nói sẽ:

 

– Dear younger brother and sister, now you were in the first grade. All of you had to study hard to make your parents please, and your teachers to be happy. Have you heard me yet? (They are listening, but they do not dare to answer. Fortunately, the resounding “Yes sir” from the attending parental response).

– Thế là các em đã vào lớp năm. Các em phải cố gắng học để thầy mẹ được vui lòng, và để thầy dạy chúng em được sung sướng. Các em đã nghe chưa? (Các em đều nghe nhưng không em nào dám trả lời. Cũng may đã có tiếng dạ rang của phụ huynh đáp lại).

 

The School Principal looked at us with a gentle eye and touching. Several third-grade pupils also turned and looked out at us. And at the distance from the road nearby has a few people stopped and also look at us. In this moment we were observed by the most from people than before. So, the more we were feeling puzzled as the more we were feeling embarrassed.

Ông đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Mấy cậu học trò lớp ba cũng đua nhau quay đầu nhìn ra. Và ngoài đường cũng có mấy người đứng dừng lại để nhìn vào. Trong những phút giây này chúng tôi được người ta ngắm nhìn nhiều hơn hết. Vì vậy đã lúng túng chúng tôi càng lúng túng hơn.

 

The School Principal takes his white glasses out and say:

– Well, you guys stand here in line then entering the classroom.

Ông đốc lấy cặp kính trắng xuống rồi nói:

– Thôi, các em đứng đây sắp hàng để vào lớp học.

 

I feel my back having a gentle hand pushing me forward. But in the meantime, I am naturally feeling heavy in a strange way. Do not holding the cross dress or forearm of a loved one, a few steps he slowly stood up under the veranda class. He climbed overlooks the courtyard, where the relatives are looking at him with their attached eyes. A hug his head in tears. I suddenly turned back and then dipped my head on my mother’s lap, and sobbing cry. I heard behind me, in a new pupil group, a few sobs were hesitant in the neck. A familiar hand lightly stroked my hair.

Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước. Nhưng người tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ. Không giữ được chéo áo hay cáng tay của người thân, vài ba cậu đã từ từ bước lên đứng dưới hiên lớp. Các cậu lủng lẻo nhìn ra sân, nơi mà những người thân đang nhìn các cậu với cặp mắt lưu luyến. Một cậu đứng đầu ôm mặt khóc. Tôi bất giác quay lưng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ. Một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi.

 

Our School Principal was patiently waiting for us.

– You guys should not cry. This afternoon, for sure all of you would be back home. And tomorrow all of you will have a day off.

Ông đốc nhẫn nại chờ chúng tôi.

– Các em đừng khóc. Trưa này các em được về nhà cơ mà. Và ngày mai các em lại được nghỉ cả ngày nữa.

 

After seeing twenty-eight pupils soon found regularly under the scene, the School Principal began gesturing for us to first grade. A young teacher, gentle face, we are welcome to his class. In the childhood, I was never far from my mother like this time. I am also astonished because of sometime, I ride all day with my friends in the Le Xa village, and I still do not feel far from home or my mother at all.

Sau khi thấy hai mươi tám cậu học trò sắp hàng đều đặn dưới hiên trường, ông đốc liền ra dấu cho chúng tôi vào lớp năm. Một thầy trẻ tuổi, gương mặt hiền từ, đang đón chúng tôi vào cửa lớp. Trong thời thơ ấu tôi chưa bao giờ xa mẹ tôi như lần này. Tôi cũng lấy làm lạ vì có nhũng hôm đi chơi suốt cả ngày với chúng bạn ở đồng làng Lệ Xá, lòng tôi vẫn không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ tôi chút nào hết.

A strange heady aroma in the class. Look what hangs on the wall and I also find it strange and interesting. I looked at my sitting room furniture very carefully and naturally feel as my own material. I looked at a tiny friend sitting next to me, who I do not know, but I still did not feel strange at all. That natural attachment and suddenly came to me, even myself did not dare to believe is true. A bird stands on the frame edge window, singing and shyly clapping its wings to fly out high.

Một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Trông hình gì treo trên tường tôi cũng thấy lạ và hay hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận rồi tự nhiên nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi, một người bạn tôi chưa hề biết, nhưng lòng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào. Sự quyến luyến ấy tự nhiên và bất ngờ quá đến tôi cũng không dám tin là có thật. Một con chim con liệng đến đứng trên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao.

 

My eyes to see the wings of birds rejoice. An old memories birds trapped in the rice field paddies on the Viem bay waterfront filled with acute relive in my mind.

Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Một kỷ niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa bay trên bờ sông Viêm sống lại đầy dẫy trong trí tôi.

 

But my teacher’s chalk smashing hard on the blackboard brought me back to the real scene. My arms on the table and stared at our teacher writing and we mutter reading:

Writing assignment: I go to shool!

Nhưng những tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật. Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm bẩm đọc:

Bài tập viết: Tôi đi học!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://hoctotnguvan.net/thuyet-minh-truyen-ngan-toi-di-hoc-cua-thanh-tinh-18-1088.html
 2. http://tailieuvan.net/phat-bieu-cam-nghi-ve-nhan-vat-toi-trong-truyen-ngan-toi-di-hoc/
 3. http://blogradio.vn/truyen-danh-cho-be/toi-di-hoc-/5277
 4. http://www.saigonline.com/truc_huy/tdh_tt.htm
 5. Photo 1: https://www.youtube.com/watch?v=3PTPTOEfb0A
 6. Photo 2: http://tapchisonghuong.com.vn/tap-chi/c253/n9507/Toi-di-hoc-trong-ky-uc-hoc-tro-xua.html
 7. Photo 3: http://vanmauhay.vn/neu-y-nghia-tom-tat-van-ban-toi-di-hoc-cua-thanh-tinh/
 8. Photo 4: http://vanmauhay.vn/neu-y-nghia-tom-tat-van-ban-toi-di-hoc-cua-thanh-tinh/
 9. Photo 5: http://xuandienhannom.blogspot.com/2014/09/toi-i-hoc-thanh-tinh.html
 10. Photo 6: https://hung-viet.org/a25593/toi-di-hoc-1-
 11. Photo 7: https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2017/03/07/chim-quyen/
 12. Photo 8: https://englishvietnamesedharma.org/toidihoc
 13. Photo 9: http://www.bentre.edu.vn/lichsunganh/lsn_phanhai.html
 14. Photo 10: http://thtannhut.hcm.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gioi-thieu-ve-truong-tieu-hoc-tan-nhut-c23766-56767.aspx
 15. Photo 11: https://quanhequocte.org/giao-duc-dao-tao-thoi-viet-nam-cong-hoa/
 16. Photo 12: https://makeameme.org/meme/but-mom-i-vevjgy