Tiên đoán được tương lai – Predicting the future – Song ngữ

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

 

Chương 3: Sợ Hãi Và Khổ Đau – Fear and Pain

20.Predicting the future – Tiên đoán được tương lai

 

Many people would like to know the future. Some are too impatient to wait for it to happen, so they seek out the services of oracles and fortune-tellers. I have a warning for you on oracles: never trust a poor fortune-teller! Meditating monks are regarded as excellent fortune-tellers, but they usually don’t co-operate easily.

Nhiều người muốn biết tương lai mình thế nào. Một số người không đủ kiên nhẫn chờ nó tới nên tìm thầy coi tay, bói toán, đoán tử vi v.v… Tôi xin thưa ngay với các bạn là không nên tin vào các thầy ấy. Nhiều thiền sư tiên đoán tương lai còn hay hơn, nhưng không mấy khi chư vị hành nghề!

 

One day a long-serving disciple of Ajahn Chah asked the great master to predict his future. Ajahn Chah refused: good monks don’t tell fortunes. But the disciple was determined. He reminded Ajahn Chah of how many times he had offered him alms food, how many donations he had given to his monastery, and how he had chauffeured Ajahn Chah in his own car at his own expense, to the neglect of his own work and family. Ajahn Chah saw that the man was determined to get his fortune told, so he said that for once he would make an exception to the no-fortune-telling rule.

Lần nọ có một đệ tử của Ajahn Chah đến bạch xin Ngài đoán giùm vận mạng mình. Ngài nói, “sư chơn chánh không bói toán”. Nhưng ông này cứ nài nỉ và kể công đã bao lần đặt bát cho Ngài, cúng dường tự viện Ngài, đưa Ngài đi bằng xe và xăng nhớt của ông, phục vụ Ngài bất kể công ăn việc làm của gia đình ông. Thấy đệ tử này quá muốn biết chuyện tương lai của mình, Ajahn Chah nói Ngài lấy một quyết định ngoại lệ đối với giới luật cấm bói toán và bảo:

 

‘Give me your hand. Let me see your palm.’

The disciple was excited. Ajahn Chah had never read palms for any other disciple. This was special. Moreover, Ajahn Chah was regarded as a saint, with great psychic powers. Whatever Ajahn Chah said would happen, surely would happen. Ajahn Chah traced the lines on the disciple’s palm with his own index finger. Every so often, he would say to himself, ‘Ooh. That’s interesting’ or ‘Well, well, well’ or ‘Amazing’. The poor disciple was in a frenzy of anticipation.

“Đệ tử xòe tay để thầy coi cho”

Ông vô cùng hoan hỷ vì biết rằng Ajahn Chah hồi nào tới giờ có coi tay cho ai đâu. Âu là một ân huệ đặc biệt Ngài dành cho ông. Hơn thế nữa, ông nghĩ, Ngài là một thánh sống có thần thông, đoán gì là chắc chắn có nấy. Ajahn Chah cầm tay ông, dùng ngón trỏ vẽ lên các chỉ tay ông và thỉnh thoảng tự nói nho nhỏ với mình, “Ồ, rất hay!” hoặc “Tốt, tốt, tốt!” hoặc “Tuyệt diệu!” Ông đệ tử đáng tội đang hồi hộp chờ.

 

When Ajahn Chah was finished, he let go of the disciple’s hand and said to him, ‘Disciple, this is how your future will turn out.’

‘Yes, yes,’ said the disciple quickly.

‘And I am never wrong,’ added Ajahn Chah.

‘I know, I know. Well. What’s my future going to be?’ the disciple uttered in ultimate excitement.

‘Your future will be uncertain,’ said Ajahn Chah. And he wasn’t wrong!

Một lát sau Ajahn Chah rút tay mình về và nói:

“Này đệ tử, đây là những gì sẽ xảy đến cho ông”

Dạ..dạ, thưa Ngài” Ông lắp bắp.

“Và thầy không bao giờ sai” Ajahn Chah nói tiếp.

“Thưa Ngài con biết, con biết. Vậy tương lai của con thế nào?” Ông bạch với lòng mừng vui phấn khởi.

“Tương lai của con không chắc chắn,” Ngài đáp.

Và, Ngài không sai!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a879/chuong-2-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://tienvnguyen.net/p147a880/chuong-3-