Thương Vô Điều Kiện – Unconditional love – Song ngữ

English: Ajahn Brahm.

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi.

Compile: Lotus group.

Chương 2: Từ Bi – Love and Commitment

 11. Unconditional love – Thương Vô Điều Kiện

When I was around the age of thirteen, my father took me aside and told me something that would change my life. The two of us were alone in his beaten-up old car, in a side street of one of the poorer suburbs of London. He turned to me and said this: ‘Son, whatever you do in your life, know this. The door of my house will always be open to you.

Ba tôi lái chiếc xe “cà tàng” của ông ra ngoại ô thủ đô Luân Đôn. Lúc chạy trên con đường nhỏ trong một phố nghèo, ông quay qua nói: “Con à! Làm gì thì làm, con phải biết nha con. Riêng ba lúc nào cửa nhà ba cũng rộng mở đối với con.”

 

‘I was only a young teenager at the time. I didn’t really understand what he meant, but I knew it was something important, so I remembered it. My father would be dead three years later.

Bấy giờ tôi mới 13 tôi chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của ông, nhưng tôi biết lời ông quan trọng nên nhớ tới hôm nay. Rồi ba tôi mất ba năm sau đó.

 

When I became a monk in northeast Thailand, I thought over those words of my Dad. Our home at that time was a small council flat in a poor part of London, not much of a house to open a door into. But then I realized this was not what my Dad really meant. What was lying within my father’s words, like a jewel wrapped in a cloth, was the most articulate expression of love that I know: ‘Son, whatever you do in your life, know this. The door of my heart will always be open to you.’

Lúc làm sư trên miền Đông Bắc Thái Lan tôi bỗng nhiên suy nghĩ nhiều đến lời ba tôi dặn. Tôi nhớ lúc ba tôi thốt lời này nhà tôi chỉ là một căn phố trong cư xá thành phố chớ có phải nhà cao cửa rộng gì mà nói cửa rộng mở. Thì ra, Ba tôi muốn nói rằng: “Con à! Làm gì thì làm, con phải biết nha con. Riêng ba, tâm ba luôn rộng mở đối với con.” Một câu nói mà ý nghĩa quý như ngọc và lời êm như nhung bọc lấy ngọc. Một câu nói làm thay đổi hẳn cuộc đời tôi.

 

My father was offering unconditional love. No strings attached. I was his son and that was enough. It was beautiful. It was real. He meant it.

Ba tôi dành cho tôi một tình thương vô điều kiện, bất vụ lợi. Ông chỉ biết tôi là con ông, như vậy thôi. Thật đẹp, thực tế và chân thật.

 

It takes courage and wisdom to say those words to another, to open the door of your heart to somebody else, with no ‘ifs’. Perhaps we might think they would take advantage of us, but that’s not how it works, not in my experience. When you are given that sort of love from another, it’s like receiving the most precious of gifts. You treasure it, keep it close to your heart, lest it be lost. Even though at the time I only partially understood my Dad’s meaning, even so I wouldn’t dare hurt such a man. If you give those words to someone close to you, if you really mean them, if they come from your heart, then that person will reach upwards, not downwards, to meet your love.

Nói được những lời của Ba tôi – mở cửa lòng mình để lộ tình thương không có chữ “nếu” không phải dễ. Người nói phải có nhiều can đảm và hiểu biết lắm. Thông thường người ta cứ sợ người nói như vậy là muốn cái gì đó. Nhưng đối với tôi thì không, tôi chưa gặp trường hợp trục lợi nào hết. Mỗi khi bạn nhận được tình thương vô điều kiện như vậy, bạn nên trân quý lấy, giữ lấy bên mình kẻo bị mất. Ngay như lúc tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của câu Ba tôi dặn dò, tôi vẫn không dám làm gì để ông buồn. Còn nếu bạn thốt ra những lời như Ba tôi nói với tất cả lòng thành, người nghe sẽ đi lên chớ không đi xuống để xứng đáng với tình thương của bạn.

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a879/chuong-2-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://karolinapatryk.com/unconditional-love/