Thông báo – Announcement – Song ngữ

 

Tanzan wrote sixty postal cards on the last day of his life, and asked an attendant to mail them. Then he passed away.

Ngày cuối đời, thiền sư Tanzan đã viết 60 tấm bưu thiếp và bảo người thị giả của ngài mang gửi hết đi. Rồi ngài viên tịch.

 

The cards read:

I am departing from this world.

Trên tấm bưu thiếp viết rằng:

Tôi sắp rời khỏi thế giới này.

 

This is my last announcement.

Tanzan,

July 27, 1892.

Đây là thông báo cuối cùng của tôi.

Tanzan,

Ngày 27 tháng 7 năm 1892

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/70–vo-gia-the-most-valuable-thing-in-the-world/3181/2875/2878/11323
  2. https://jamiesonandsmith.wordpress.com/category/kate-davies/
  3. http://www.patheos.com/blogs/monkeymind/2007/03/on-zen-koans.html
  4. http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/HST330/19.Koan.html
  5. http://thebuddhasface.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
  6. http://gawker.com/zen-koans-explained-the-most-valuable-thing-in-the-wo-1650490107