Thiếp báo danh – Calling Card – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Keichu, the great Zen teacher of the Meiji era, was the head of Tofuku, a cathedral in Kyoto. One day the governor of Kyoto called upon him for the first time.

Ngài Keichu là một thiền sư lỗi lạc thời Minh Trị, trụ trì ngôi chùa lớn Tofuku ở Kyoto. Một hôm, vị thống đốc Kyoto lần đầu tiên đến viếng thăm ngài.

 

His attendant presented the card of the governor, which read: Kitagaki, Governor of Kyoto.

Người thị giả trình tấm danh thiếp của viên thống đốc, trên đó ghi: “Kitagaki, Thống đốc Kyoto”.

 

“I have no business with such a fellow,” said Keichu to his attendant. “Tell him to get out of here.”

Thiền sư Keichu bảo người thị giả: “Ta chẳng liên quan gì đến người này. Bảo ông ta rời khỏi đây ngay.”

 

The attendant carried the card back with apologies.

Người thị giả mang trả tấm danh thiếp với lời xin lỗi.

 

“That was my error,” said the governor,

And with a pencil he scratched out the words Governor of Kyoto. “Ask your teacher again.”

Viên thống đốc nói: “Đó là lỗi của tôi.”

Rồi ông ta lấy bút chì gạch bỏ ngay dòng chữ “Thống đốc Kyoto” và nói: “Xin thưa lại với sư phụ lần nữa.”

 

“Oh, is that Kitagaki?” exclaimed the teacher when he saw the card. “I want to see that fellow.”

Lần này, thiền sư vừa nhìn thấy tấm danh thiếp đã kêu lên: “Ồ, là Kitagaki đó sao? Ta muốn gặp ông ta.”

 

“Now, letting go of fear and living in peace, Okay!”

“Buông bỏ hết và sống trong hòa bình, bằng lòng không?”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://dangerousharvests.blogspot.com/2011_02_01_archive.html
  2. http://www.ashidakim.com/zenkoans/27thevoiceofhappiness.html
  3. http://phatam.org/book/index/27–am-huong-cua-niem-vui-the-voice-of-happiness/3181/2875/2878/11280
  4. http://phatam.org/book/index/30–thiep-bao-danh-calling-card/3181/2875/2878/11283
  5. http://www.quickmeme.com/p/3vobrm
  6. http://badpaybad.info/category-8/zen-and-life