Thiền Triệu Châu – Joshu’s Zen – Song ngữ

101 Zen Koans stories

101 Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki.

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

“I have just come here and know nothing. What are my duties?”

Joshu zen master asked, “What is your name?”

The monk answered, “Hui-han”.

“Tôi vừa đến đây và không biết gì. Nhiệm vụ của tôi là gì?

Thầy Joshu hỏi, “Tên của bạn là gì?”

Nhà sư trả lời, “Hui-han”.

 

****

 

Joshu began the study of Zen when he was sixty years old and continued until he was eighty, when he realized Zen.

Ngài Triệu Châu bắt đầu học thiền năm 60 tuổi và tiếp tục cho đến năm 80 tuổi thì chứng ngộ.

 

He taught from the age of eighty until he was one hundred and twenty.

Ngài giáo hóa đồ chúng từ năm 80 tuổi cho đến năm 120 tuổi.

A student, once asked hint: “If I haven’t anything in my mind, what shall I do?”

Có lần, một thiền tăng thưa hỏi: “Nếu trong tâm con không có gì cả, con phải làm sao?”

 

Joshu replied: “Throw it out.”

Ngài Triệu Châu đáp: “Hãy vất bỏ nó đi.”

 

“But if I haven’t anything, how can I throw it out?” continued the questioner.

“Well,” said Joshu, “then carry it out.”

Thiền tăng lại hỏi tiếp: “Nhưng nếu con không có gì cả, làm sao vất bỏ?”

Ngài đáp: “À, thế thì làm theo nó vậy.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://endofthegame.files.wordpress.com/2012/07/2-ox-herding-noticing-the-footprints.jpg
  2. https://trandinhhoanh.wordpress.com/2010/02/19/sB1-nghiE1BB87p-cE1BBA7a-gisho/
  3. http://phatam.org/book/index/40–trong-coi-mong-in-dreamland/3181/2875/2878/11293
  4. https://www.grubstreet.org/grub-daily/day-272-take-a-nap/
  5. http://history.cultural-china.com/en/182History14086.html