Thiền miên mật – Every-Minute Zen – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

Zen students are with their masters at least ten years before they presume to teach others. Nan-in was visited by Tenno, who having passed his apprenticeship, had become a teacher.

Các thiền sinh thường theo học với thầy ít nhất là mười năm mới được xem là có thể chỉ dạy người khác. Thiền sư Tenno đã trải qua giai đoạn này và trở thành một bậc thầy. Một hôm, ngài đến viếng thiền sư Nan-in.

 

The day happened to be rainy, so Tenno wore wooden clogs and carried an umbrella. After greeting him Nan-in remarked: “I suppose you left your wooden clogs in the vestibule. I want to know if your umbrella is on the right or left side of the clogs.”

Tình cờ, hôm ấy lại là một ngày mưa suốt nên ngài Tenno phải đi guốc gỗ và mang theo dù. Sau khi chào hỏi, thiền sư Nan-in nói: “Tôi nghĩ là ông đã để guốc lại bên ngoài tiền sảnh. Tôi muốn biết ông đã đặt cái dù bên phải hay bên trái đôi guốc.”

 

Tenno, confused, had no instant answer. He realized that he was unable to carry his Zen every minute. He became Nan-in’s pupil, and he studied six more years to accomplish his every-minute Zen.

Ngài Tenno lúng túng, không có câu trả lời ngay. Ngài nhận ra ngay là mình chưa có khả năng thực hành thiền một cách miên mật. Ngài trở thành học trò của thiền sư Nan-in và tu tập thêm 6 năm nữa mới đạt được công phu thiền miên mật.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/30–thiep-bao-danh-calling-card/3181/2875/2878/11283
  2. http://phatam.org/book/index/32–moi-khac-mot-phan-vang-inch-time-foot-gem/3181/2875/2878/11285
  3. http://hatvan.vn/forum/archive/index.php/t-4415.html
  4. http://www.melash.com/recovery_koans.php
  5. http://phatam.org/book/index/35–thien-mien-mat-every-minute-zen/3181/2875/2878/11288
  6. http://altered-states.net/barry/newsletter764/
  7. http://kittytonpost.com/cute-cat-pictures-meditating-cat/