Thí Dụ Về Biển Cả – The Simile of the Ocean – Song ngữ

The Simile of the Ocean, Anguttara Nikaya

Thí Dụ Về Biển Cả, Kinh Tăng Chi Bộ

Anh ngữ: Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

 

Thí Dụ Về Biển Cả – The Simile of the Ocean

 

On one occasion the Blessed One was dwelling at Verañjā, at the foot of Naḷeru’s nimba tree. [92] There Pahārāda, a chief of the asuras, approached the Blessed One, and having paid homage to him, he stood to one side. The Blessed One then spoke to Pahārāda thus:

Vào một thời Đức Phật sống tại xứ Verañjā, dưới chân cây nimba của Naleru [cây neem ở Ấn Độ thường gọi là cây nimba, có công dụng chữa bệnh, gần cây nầy có lăng thờ dạ-xoa (yakkha) Naleru.] Có vị thần tên Pahārāda, là vị thần cai quản các vị A-tu-la, đến gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài, rồi vị thần nầy đứng sang một bên. Đức Thế Tôn sau đó nói chuyện với thần Pahārāda như sau:

 

“I suppose, Pahārāda, the asuras find delight in the great ocean.”

“They do, Lord.”

“Pahārāda, ta nghĩ rằng các A-tu-la đã có nhiều vui thích về biển cả.”

“Bạch Thế Tôn, đúng như thế.”

 

“Now, Pahārāda, how many wonderful and marvellous qualities do the asuras again and again perceive in the great ocean so that they take delight in it?”

“Pahārāda, có bao nhiêu phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu về biển cả, mà các A-tu-la đã nhận ra và nhiều lần vui thích?”

 

“There are, Lord, eight wonderful and marvellous qualities which the asuras again and again perceive in the great ocean by reason of which they take delight in it. These are the eight:

“Bạch Thế Tôn, có tất cả là tám phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu về biển cả, mà các A-tu-la đã nhiều lần vui thích. Đây là tám phẩm chất:

 

(1) The great ocean, Lord, slopes away gradually, falls gradually, inclines gradually, not in an abrupt way like a precipice. This is the first wonderful and marvellous quality that the asuras perceive in the great ocean by reason of which they take delight in it.

(1) Bạch Thế Tôn, biển cả dốc xuống dần dần, và nghiêng xuống từ từ, chứ không phải đột ngột dốc xuống thẳng tắp như vực thẳm. Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu đầu tiên mà các A-tu-la nhận ra về biển cả và đó là lý do mà họ đã vui thích.

 

(2) The great ocean is stable and does not overflow its boundaries. This is the second wonderful and marvellous quality…

(2) Biển cả thì ổn định và nước không tràn lan ra khỏi ranh giới của nó. Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ hai…

 

(3) The great ocean does not tolerate a dead body, a corpse; if there is a dead body in it, the great ocean will quickly carry it to the shore and cast it on to the land. This is the third wonderful and marvellous quality…

(3) Biển cả không dung chứa một xác chết hay một thây ma; nếu có một xác chết, biển cả sẽ nhanh chóng đẩy xác vào bờ rồi xô nó lên mặt đất. Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ ba…

 

(4) When those mighty rivers – the Ganges, the Yamunā, the Aciravatī, the Sarabhū and the Mahī – reach the great ocean, they lose their former names and designations and are reckoned just as the great ocean. This is the fourth wonderful and marvellous quality…

(4) Khi những con sông mạnh mẽ – như sông Hằng, Yamuna, Aciravatī, Sarabhū và sông Mahi – đổ ra biển cả, không còn ai gọi tên những con sông nầy nữa, vì tên chúng nay được thay thế bằng biển cả. Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ tư…

 

(5) Though all the streams of the world flow into the Great Ocean and rain falls into it from the sky, yet there appears neither a decrease nor an increase in the great ocean. This is the fifth wonderful and marvellous quality…

(5) Dù tất cả các dòng nước, dòng sông trên thế giới chảy ra biển cả, cộng với nước mưa từ trên trời rơi xuống, nhưng nước biển dường như không thấy tăng hay giảm. Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ năm…

 

(6) The great ocean has but one taste, the taste of salt. This is the sixth wonderful and marvellous quality…

(6) Biển cả chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối. Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ sáu…

 

(7) In the great ocean, there are many and variegated precious substances: pearls, gems, lapis lazuli, shells, quartz, corals, silver, gold, rubies, and cats-eyes. This is the seventh wonderful and marvellous quality…

(7) Biển cả có nhiều vật quý giá, khác nhau về thể loại và mầu sắc như: ngọc trai, đá quý, ngọc lưu ly, vỏ sò, đá thạch anh, san hô, bạc, vàng, hồng ngọc, và ốc mắt-mèo (cats-eyes). Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ bẩy…

 

(8) The great ocean is the abode of vast creatures: the timi, the timiṅgala, the timirapiṅgala, asuras, nāgas, and gandhabbas. [93] There are in the great ocean beings one hundred yojanas long, or two, three, four and five hundred yojanas long. This is the eighth wonderful and marvellous quality that the asuras perceive in the great ocean by reason of which they take delight in it.

(8) Biển cả là nơi trú ngụ của những sinh vật khổng lồ: cá timi, cá timiṅgala, cá timirapiṅgala, A-tu-la, long thần, và gandhabbas [demi-god, nửa thần, nửa người]. Có sinh vật dài một trăm do-tuần, hoặc dài hai, ba, bốn hoặc năm trăm do-tuần [1 do-tuần dài khoảng 6 miles tức gần 10 km]. Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ tám mà các vị A-tu-la nhận ra về biển cả và đó là lý do mà họ đã vui thích.

 

“These, Lord, are the eight wonderful and marvellous qualities which the asuras again and again perceive in the great ocean by reason of which they take delight in it. I suppose, Lord, the monks take delight in this Dhamma and Discipline?” 

“They do, Pahārāda.”

“Bạch Thế Tôn, đây là tám phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu mà các A-tu-la đã nhiều lần vui thích về biển cả. Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng các Tỳ Kheo cũng vui thích trong Giáo Pháp và Giới Luật, có phải không?” 

“Họ đã vui thích, Pahārāda.”

 

“But, Lord, how many wonderful and marvellous qualities do the monks again and again perceive in this Dhamma and Discipline by reason of which they take delight in it?”

“Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu mà các Tỳ Kheo đã nhận ra về Giáo Pháp và Giới Luật, mà họ đã nhiều lần vui thích?”

 

“There are, Pahārāda, eight wonderful and marvellous qualities in this Dhamma and Discipline, which the monks again and again perceive by reason of which they take delight in it. These are the eight:

“Pahārāda, có tám phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu trong Giáo Pháp và Giới Luật, mà các Tỳ Kheo đã nhiều lần nhận ra, và đó là lý do mà họ đã vui thích. Đây là tám phẩm chất:

 

(1) Just as the great ocean slopes away gradually, falls gradually, inclines gradually, not in an abrupt way like a precipice; even so, Pahārāda, is this Dhamma and Discipline: there is a gradual training, gradual practice, and gradual progress; there is no penetration to final knowledge in an abrupt way. [94] This is the first wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline, which the monks perceive by reason of which they take delight in it.

(1) Giống như là biển cả dốc xuống dần dần, và nghiêng xuống từ từ, chứ không phải đột ngột dốc xuống thẳng tắp như vực thẳm; Pahārāda, cũng như thế về Giáo Pháp và Giới Luật: đây là một sự huấn luyện, thực tập dần dần, rồi tiến bộ từ từ; vì không có cách nào hiểu rõ một cách đột ngột chân lý tột cùng. [Nghĩa là, sẽ không có sự đột nhiên hiểu ra chân lý tột cùng, nhanh chóng như bước chân nhẩy vọt của một con ếch. Ngay từ lúc bắt đầu đi tu, nếu không sống hoàn toàn đạo đức, từ bi v.v., thì không thể đạt được quả A-la-hán. Chỉ bằng cách tu hành sống đời đức hạnh, tập trung tâm ý và dùng trí tuệ, rồi tu theo một thứ tự thích hợp – tức là giới, định, tuệ – mà người tu có thể đạt được quả A-la-hán.] Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu đầu tiên mà các Tỳ Kheo nhận ra trong Giáo Pháp và Giới Luật và đó là lý do mà họ đã vui thích.

 

(2) Just as the great ocean is stable and does not overflow its boundaries; even so when I have made known a rule of training to my disciples, they will not transgress it even for life’s sake. [95] This is the second wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline…

(2) Giống như biển cả là sự ổn định và nước không tràn lan ra khỏi ranh giới của nó; cũng như thế, khi Như Lai dạy các đệ tử học hỏi về giới luật, họ sẽ không vi phạm vì họ xem giới luật là mục đích sống của đời họ. [Thí dụ như đối với các đệ tử cao quý như các vị Tu-Đà-Hoàn v.v., thì giới luật không thể nào làm cho tan vỡ.] Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ hai của Giáo Pháp và Giới Luật…

 

(3) Just as the great ocean will not tolerate a dead body, a corpse, but quickly carries it to the shore and casts it on to the land; even so the Sangha will not tolerate within its ranks a person who is immoral, of bad character, of impure and suspicious conduct, secretive in his actions, not a true ascetic but rather a sham-ascetic, not chaste but pretending to be chaste, rotten to the core, lustful and of vile behaviour. In such a case, the Sangha quickly assembles and expels such a person. Even if seated in the midst of the monks’ assembly, yet he is far from the Sangha and the Sangha is far from him. This is the third wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline…

(3) Giống như là biển cả không dung chứa một xác chết hay một thây ma, biển sẽ nhanh chóng đẩy xác vào bờ rồi xô nó lên mặt đất; cũng như thế, Tăng Đoàn sẽ không dung chứa một tăng sĩ vô đạo đức trong hàng ngũ của mình, người mà có tính tình xấu xa, bất tịnh, có hành vi đáng ngờ vực, có những hành động bí mật, sống không đúng như một tăng sĩ khổ hạnh mà sống như một tăng sĩ giả hiệu, không trong sạch nhưng giả vờ sống trong sạch, thối tha đến tận lõi, nhiều dục vọng và có hành vi ghê tởm. Trong trường hợp nầy, Tăng Đoàn sẽ nhanh chóng tập họp và khai trừ ngay tăng sĩ đó. Mặc dù lúc tăng sĩ nầy hãy còn ngồi tập họp chung với Tăng Đoàn, nhưng người nầy cách xa Tăng Đoàn, cũng như Tăng đoàn cách xa người nầy. Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ ba của Giáo Pháp và Giới Luật…

 

(4) Just as the mighty rivers on reaching the great ocean lose their former names and designations and are just reckoned as the great ocean; even so, when members of the four castes – nobles, brahmins, commoners and menials – go forth from home into the homeless life in this Dhamma and Discipline proclaimed by the Tathāgata, they lose their former names and lineage and are reckoned only as ascetics following the Son of the Sakyans. This is the fourth wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline…

(4) Giống như những con sông mạnh mẽ sau khi đã đổ ra biển cả, không còn ai gọi tên những con sông nầy nữa, vì tên chúng nay được thay thế bằng biển cả; cũng như thế, khi những người thuộc bốn giai cấp – quý tộc, Bà la môn, thường dân và kẻ hầu hạ – khi xuất gia đi tu trở thành tăng sĩ, rồi tuân theo Giáo Pháp và Giới Luật lập nên bởi Như Lai, không còn ai gọi tên cũ và giai cấp của những người nầy, vì những vị tăng sĩ nầy nay được gọi là Những Người Con Thuộc Dòng Họ Đức Phật Thích Ca. Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ tư của Giáo Pháp và Giới Luật …

 

(5) Just as in the great ocean neither a decrease nor an increase will appear though all the streams of the world flow into it and rain falls into it from the sky; even so, even if many monks attain final Nibbāna in the Nibbāna element that is without residue left, there is no decrease or increase in the Nibbāna element that is without residue left. [96] This is the fifth wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline….

(5) Giống như là biển cả, nước biển không tăng cũng không giảm, dù tất cả các dòng nước, dòng sông trên thế giới chảy ra biển cả, cộng với nước mưa từ trên trời rơi xuống; cũng như thế, dù có nhiều tăng sĩ tu hành đạt đến Niết Bàn, yếu tố Niết Bàn không có để lại “phần còn dư”, nghĩa là không có tăng hay giảm trong yếu tố Niết Bàn. [Giả dụ như trong nhiều tỷ năm, vào thời không có Đức Phật xuất hiện, không có một người nào tu đạt đến Niết Bàn, ta cũng không thể nói Niết Bàn hoàn toàn trống chỗ. Nói một cách khác, trong cuộc đời Đức Phật, mỗi lần khi ngài giảng Pháp, có vô số người đạt đến Niết Bàn, ta cũng không thể nói Niết Bàn đã đầy hết chỗ.] Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ năm của Giáo Pháp và Giới Luật…

 

(6) Just as the great ocean has but one taste, the taste of salt; even so this Dhamma and Discipline has but one taste, the taste of liberation. This is the sixth wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline …

(6) Giống như biển cả chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối; cũng như thế, Giáo Pháp và Giới Luật chỉ có một vị, đó là hương vị giải thoát. Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ sáu của Giáo Pháp và Giới Luật…

 

(7) Just as in the great ocean there are many and variegated precious substances such as pearls, gems, etc.; even so in this Dhamma and Discipline there is much that is precious. These are the precious things in it: the four foundations of mindfulness, the four right efforts, the four bases of success, the five spiritual faculties, the five spiritual powers, the seven factors of enlightenment, the Noble Eightfold Path. [97] This is the seventh wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline…

(7) Giống như biển cả, có nhiều vật quý giá khác nhau về thể loại và mầu sắc như: ngọc trai, đá quý v.v.; cũng như thế, trong Giáo Pháp và Giới Luật có nhiều điều quý báu. Sau đây là những điều quý báu: bốn nền tảng chánh niệm hay tứ niệm xứ, bốn nỗ lực đúng, bốn cơ sở thành công, năm khả năng thiêng liêng, năm thần thông, bẩy yếu tố giác ngộ, và Bát Chánh Đạo. Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ bẩy của Giáo Pháp và Giới Luật …

 

(8) Just as the great ocean is the abode of vast creatures; even so is this Dhamma and Discipline the domain of great beings: the stream-enterer and one practising for the realization of the fruit of stream-entry; the once-returner and one practising for the realization of the fruit of once-returning; the non-returner and one practising for the realization of the fruit of non-returning; the arahat and one practising for arahatship. This is the eighth wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline, which the monks perceive again and again by reason of which they take delight in it.

(8) Giống như biển cả là nơi trú ngụ của những sinh vật khổng lồ; cũng như thế, Giáo Pháp và Giới Luật là nơi cư trú của những người sống đời cao thượng: các vị Tu-Đà-Hoàn và các vị tu hành để đạt được quả Nhập Lưu [còn tái sinh từ 1 đến 7 lần vào cõi dục giới]; các vị Tư-Đà-Hàm và các vị tu hành để đạt được quả Nhất Lai [còn tái sinh 1 lần vào cõi dục giới]; các vị A-Na-Hàm và các vị tu hành và đạt được quả Bất Lai [không còn tái sinh vào cõi dục giới]; các vị A-La-Hán và các vị tu hành để đạt được quả A-La-Hán [không còn luân hồi, sinh tử]. Đây là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ tám của Giáo Pháp và Giới Luật, mà các Tỳ Kheo đã nhiều lần nhận ra và đó là lý do mà họ đã vui thích.

 

 “These, Pahārāda, are the eight wonderful and marvellous qualities in this Dhamma and Discipline, which the monks perceive again and again by reason of which they take delight in it.”

“Pahārāda, đây là tám phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu trong Giáo Pháp và Giới Luật, mà các Tỳ Kheo đã nhiều lần nhận ra và đó là lý do mà họ đã vui thích.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.google.com/search?sa=G&hl=en&q=great+ocean+road+postcard
  2. http://tienvnguyen.net/p154a283/thi-du-ve-bien-ca-kinh-tang-chi-bo-the-simile-of-the-ocean-anguttara-nikaya
  3. https://vanphongphu.com/su-bay-hoi-la-gi-su-ngung-tu-la-gi/