Thêm ba ngày nữa – Three Days More – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

Suiwo, the disciple of Hakuin, was a good teacher. During one summer seclusion period, a pupil came to him from a southern island of Japan.

Suiwo gave him the problem: “Hear the sound of one hand.”

Thiền sư Suiwo, đệ tử của ngài Hakuin, là một bậc thầy giỏi. Trong một khóa tu mùa hè, có một thiền sinh từ một đảo phía nam nước Nhật tìm đến học với ngài.

Suiwo trao cho anh ta một công án: “Hãy nghe âm thanh của một bàn tay.”

 

The pupil remained three years and could not pass this test. One night he came in tears to Suiwo. “I must return south in shame and embarrassment,” he said, “for I cannot solve my problem.”

Người đệ tử ở lại đó 3 năm mà vẫn không giải quyết được vấn đề. Một đêm nọ, anh ta nước mắt đầm đìa tìm đến thầy Suiwo: “Bạch thầy! Con phải trở về nam trong sự xấu hổ và ngượng ngập vì không sao giải quyết được vấn đề này.”

 

“Wait one week more and meditate constantly,” advised Suiwo. Still no enlightenment came to the pupil.

Ngài Suiwo khuyên: “Con hãy ở lại thêm một tuần nữa và cố gắng thiền định miên mật.” Nhưng người đệ tử vẫn không chứng ngộ.

 

“Try for another week,” said Suiwo. The pupil obeyed, but in vain.

Vị thầy lại bảo: “Hãy cố thêm một tuần nữa.” Người đệ tử vâng lời, nhưng vẫn không đạt được gì.

“Still another week.” Yet this was of no avail. In despair the student begged to be released, but Suiwo requested another meditation of five days. They were without result.

“Hãy gắng thêm một tuần nữa.” Nhưng rồi vẫn không kết quả. Thất vọng, người đệ tử khẩn khoản xin được ra về, nhưng ngài Suiwo yêu cầu anh ta tiếp tục thiền định trong 5 ngày nữa. Vẫn không có kết quả gì.

 

Then he said: “Meditate for three days longer, then if you fail to attain enlightenment, you had better kill yourself.”

On the second day the pupil was enlightened.

Khi ấy, vị thầy liền dạy: “Con hãy thiền định thêm 3 ngày nữa, và nếu không đạt được sự chứng ngộ thì tốt hơn con nên tự sát đi.”

Vào ngày thứ hai, người đệ tử chứng ngộ.

 

 

“Master Mokurai, like Hakuin,

Stressed that Zen realization cannot be rushed

—that students need to develop patience,

And discipline in order to transcend.”

“Thầy Mokurai, như Hakuin,

nhấn mạnh rằng Zen thực hành không thể vội vã

–thiền sinh đó cần phát triển sự kiên nhẫn,

và kỷ luật để vượt qua.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://deoxy.org/koan/21
  2. http://blogspot.com
  3. http://rongmotamhon.net/xem-sach_Go-cua-thien_gclmdtc_show.html
  4. http://terebess.hu/zen/mesterek/Mokurai.html
  5. http://www.wikihow.com/Practice-Kasina-Meditation
  6. https://www.pinterest.com/pin/345369865148269735/