The Question of King Milinda – Vua Milinda Vấn Đạo

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language

Vit ng: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng)

Compile: Middle Way Group

00. Mc Lc – Contents – Vua Milinda Vn đo – The Questions of King Milinda – Song ng

pastedGraphic.png

   00. Mc lc Milinda Vn đo – Song ng

Reverence be to the Blessed One, The Arahat, and the Sammâ-SamBudda.

Kính l đc Thế Tôn, bc A-la-hán, và đng Chánh Biến Tri.

pastedGraphic_1.png

           Thomas William Rhys Davids 

                1843 – 1922 England

MC LC – CONTENTS – Milinda Vn đo – The Questions of King Milinda – Song ng

Phn m đu – Introduction

  1. Mục Lục – Bilingual version

01. Lời mở đầu – Vietnamese version

Book I: Phần Ngoại Thuyết – The secular narrative

01. Ngoại thuyết – The secular narrative

  1. Sự liên hệ trong quá khứ – Their previous history.

Book II: The Distinguishing Characteristics of Ethical Qualities – Các câu hi v tướng trng

  1. Chương 1 – Chapter 1 – Đại Phẩm – 16 câu hỏi.

02. Chương 2 – Chapter 2 – Phẩm Hành Trình – 9 câu hỏi.

  1. Chương 3 – Chapter 3 – Phẩm Sở Hữu Tứ – 14 câu hỏi.

Book III: The Removal of Difficulties

04. Chương 4 – Chapter 4 – Phẩm Niết Bàn – 10 câu hỏi.

05. Chương 5 – Chapter 5 – Phẩm Đức Phật – 10 câu hỏi.

06. Chương 6 – Chapter 6 – Phẩm Trí Nhớ – 11 câu hỏi.

07. Chương 7 – Chapter 7 – Phẩm Xác Định Các Pháp Vô Sắc – 18 câu hỏi.

 

Book IV: The Solving of Dilemmas

VIỆC HỎI VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA MILINDA

PHẦN MỞ ĐẦU CÁC CÂU HỎI ĐỐI CHỌI

CÁC CÂU HI ĐI CHI

 

I. PHM NĂNG LC CA THN THÔNG

 

1. – Câu hỏi về việc không thọ nhận cúng dường 

2. – Câu hỏi về bản thể Toàn Tri của đức Thế Tôn

3. – Câu hỏi về sự xuất gia của Devadatta 

4. – Câu hỏi về hiện tượng dao động dữ dội của trái đất

5. – Câu hỏi về sự bố thí mắt của đức vua Sivi

6. – Câu hỏi về sự nhập vào bào thai

7. – Câu hỏi về sự biến mất của Chánh Pháp  

8. – Câu hỏi về sự cắt đứt pháp bất thiện  

9. – Câu hỏi về tính chất không việc gì cần phải làm thêm nữa 

10. – Câu hỏi về sự nhận thức đối với năng lực của thần thông

 

II. PHM KHÔNG B CHIA R

 

1. – Câu hỏi về các điều nhỏ nhặt và tiểu tiết 

2. – Câu hỏi về câu trả lời nên được đình chỉ 

3. – Câu hỏi về việc sợ hãi hay không sợ hãi sự chết 

4. – Câu hỏi về sự thoát khỏi cái bẫy của Thần Chết 

5. – Câu hỏi về sự chướng ngại trong việc thọ nhận của đức Thế Tôn

6. – Câu hỏi về việc có nhiều tội ở hành động ác của người không biết

7. – Câu hỏi về việc quản trị hội chúng tỳ khưu

8. – Câu hỏi về việc hội chúng không bị chia rẽ

 

III. PHM ĐÃ B ĐUI ĐI – PAĀMITAVAGGO 

 

1. – Câu hỏi về Giáo Pháp tối thượng

2. – Câu hỏi về sự ban phát điều lợi ích đến tất cả chúng sanh 

3. – Câu hỏi về việc biểu lộ vật được che giấu sau lớp vải

4. – Câu hỏi về bản thể của lời nói gay gắt

5. – Câu hỏi về bản thể suy tư của cây cối 

6. – Câu hỏi về quả báu lớn của món thí thực

7. – Câu hỏi về sự cúng dường đức Phật

8. – Câu hỏi về việc bị thương bởi miếng đá ở bàn chân

9. – Câu hỏi về vị Sa-môn cao quý hạng nhất 

10. – Câu hỏi về việc nói lời ca ngợi

11. – Câu hỏi về sự không hãm hại và sự trấn áp  

12. – Câu hỏi về việc đã giải tán các vị tỳ khưu 

 

IV. PHM V TRÍ TOÀN TRI

 

1. – Câu hỏi về quả thành tựu của nghiệp có năng lực lớn hơn thần thông 

2. – Câu hỏi về Pháp và Luật được che giấu hay không được che giấu

3. – Câu hỏi về tính chất nặng nhẹ của lời nói dối

4. – Câu hỏi về quy luật tự nhiên đối với đức Bồ Tát

5. – Câu hỏi về việc tự kết liễu bản thân

6. – Câu hỏi về lợi ích của tâm từ

7. – Câu hỏi về sự bằng nhau của thiện và bất thiện 

8. – Câu hỏi về hoàng hậu Amarā

9. – Câu hỏi về sự không sợ hãi của bậc Lậu Tận 

10. – Câu hỏi về bản thể Toàn Tri của đức Như Lai

 

V. PHM THÂN THIT

 

1. – Câu hỏi về sự thân thiết

2. – Câu hỏi về việc hạn chế bao tử

3. – Câu hỏi về sự ít bệnh của đức Thế Tôn

4. – Câu hỏi về vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi

5. – Câu hỏi về Lomasakassapa

6. – Câu hỏi về Chaddanta và Jotipāla

7. – Câu hỏi về Ghaṭīkāra

8. – Câu hỏi về lời nói là Bà-la-môn và là vua

9. – Câu hỏi giảng về vật thực do việc ngâm nga các bài kệ 

10. – Câu hỏi về trạng thái không nỗ lực trong việc thuyết giảng Giáo Pháp

11. – Câu hỏi về trạng thái không có thầy của vị thầy

 

 

CÁC CÂU HI SUY LUN 

 

I. PHM ĐC PHT

 

1. – Câu hỏi về việc sanh lên của hai vị Phật  

2. – Câu hỏi về việc dâng cúng tấm vải của bà Gotamī

3. – Câu hỏi về việc thực hành đúng đắn của hàng tại gia và xuất gia

4. – Câu hỏi về sự sai trái trong đường lối thực hành

5. – Câu hỏi về việc trở lại đời sống tại gia tầm thường

6. – Câu hỏi về sự nhận biết cảm thọ của vị A-la-hán

7. – Câu hỏi về chướng ngại của sự chứng ngộ

8. – Câu hỏi về giới hạnh tồi

9. – Câu hỏi về việc có sinh mạng và sự sống của nước  

 

II. PHM KHÔNG CHƯỚNG NGI

 

1. – Câu hỏi về pháp không chướng ngại

2. – Câu hỏi về người tại gia chứng A-la-hán 

3. – Câu hỏi về sự thất niệm của vị A-la-hán  

4. – Câu hỏi về vật thể không có ở thế gian

5. – Câu hỏi về vật không sanh ra do nghiệp  

6. – Câu hỏi về vật sanh ra do nghiệp và không sanh ra do nghiệp  

7. – Câu hỏi về thây chết của Dạ-xoa

8. – Câu hỏi về sự quy định điều học

9. – Câu hỏi về sự chiếu sáng của mặt trời

10. – Câu hỏi thứ nhì về sự chiếu sáng của mặt trời

 

III. PHM VESSANTARA

 

1. – Câu hỏi về việc bố thí con của Vessantara

2. – Câu hỏi về việc hành khổ hạnh  

3. – Câu hỏi về thiện hay bất thiện mạnh hơn

4. – Câu hỏi về việc hồi hướng đến quyến thuộc đã quá vãng

5. – Câu hỏi về giấc mơ 

6. – Câu hỏi về việc chết không đúng thời

7. – Câu hỏi về điều kỳ diệu ở bảo tháp

8. – Câu hỏi về sự lãnh hội Giáo Pháp  

9. – Câu hỏi về tính chất không bị xen lẫn khổ của Niết Bàn

10. – Câu hỏi về hình thể và vị trí của Niết Bàn

11. – Câu hỏi về sự chứng ngộ Niết Bàn

12. – Câu hỏi về nơi chứa đựng Niết Bàn

 

IV. PHM SUY LUN

 

1. – Câu hỏi (giảng bằng sự) suy luận  

2. – Câu hỏi về pháp từ khước  

 

CÁC CÂU HI GING V CÁC VÍ D

 

CÁC TIÊU Đ

 

I. PHM LA

 

1. – Câu hỏi về tính chất của loài lừa 

2. – Câu hỏi về tính chất của loài gà trống 

3. – Câu hỏi về tính chất của loài sóc

4. – Câu hỏi về tính chất của loài beo cái  

5. – Câu hỏi về tính chất của loài beo đực

6. – Câu hỏi về tính chất của loài rùa

7. – Câu hỏi về tính chất của cây tre

8. – Câu hỏi về tính chất của cây cung  

9. – Câu hỏi về tính chất của loài quạ

10. – Câu hỏi về tính chất của loài khỉ 

 

II. PHM BIN C 

 

1. – Câu hỏi về tính chất của dây bầu

2. – Câu hỏi về tính chất của cây sen

3. – Câu hỏi về tính chất của hạt giống

4. – Câu hỏi về tính chất của cây sālā xinh đẹp

5. – Câu hỏi về tính chất của chiếc thuyền

6. – Câu hỏi về tính chất của cái neo thuyền  

7. – Câu hỏi về tính chất của cột buồm

8. – Câu hỏi về tính chất của người thuyền trưởng

9. – Câu hỏi về tính chất của người làm công 

10. – Câu hỏi về tính chất của biển cả

 

III. PHM ĐT

 

1. – Câu hỏi về tính chất của đất

2. – Câu hỏi về tính chất của nước

3. – Câu hỏi về tính chất của lửa 

4. – Câu hỏi về tính chất của gió

5. – Câu hỏi về tính chất của núi

6. – Câu hỏi về tính chất của hư không

7. – Câu hỏi về tính chất của mặt trăng

8. – Câu hỏi về tính chất của mặt trời

9. – Câu hỏi về tính chất của vị Sakka 

10. – Câu hỏi về tính chất của vị Chuyển Luân 

 

IV. PHM MI

 

1. – Câu hỏi về tính chất của loài mối

2. – Câu hỏi về tính chất của loài mèo

3. – Câu hỏi về tính chất của loài chuột 

4. – Câu hỏi về tính chất của loài bò cạp

5. – Câu hỏi về tính chất của loài chồn

6. – Câu hỏi về tính chất của loài chó rừng già

7. – Câu hỏi về tính chất của loài nai

8. – Câu hỏi về tính chất của loài bò

9. – Câu hỏi về tính chất của loài heo

10. – Câu hỏi về tính chất của loài voi

 

V. PHM SƯ T

 

1. – Câu hỏi về tính chất của loài sư tử  

2. – Câu hỏi về tính chất của loài ngỗng đỏ

3. – Câu hỏi về tính chất của loài sếu cái  

4. – Câu hỏi về tính chất của loài bồ câu nhà  

5. – Câu hỏi về tính chất của loài chim cú 

6. – Câu hỏi về tính chất của loài chim gõ kiến

7. – Câu hỏi về tính chất của loài dơi

8. – Câu hỏi về tính chất của loài đỉa 

9. – Câu hỏi về tính chất của loài rắn 

10. – Câu hỏi về tính chất của loài trăn

 

VI. PHM NHN

 

1. – Câu hỏi về tính chất của loài nhện

2. – Câu hỏi về tính chất của đứa bé đeo bầu vú  

3. – Câu hỏi về tính chất của loài rùa

4. – Câu hỏi về tính chất của khu rừng  

5. – Câu hỏi về tính chất của cây cối 

6. – Câu hỏi về tính chất của cơn mưa

7. – Câu hỏi về tính chất của ngọc ma-ni

8. – Câu hỏi về tính chất của người thợ săn 

9. – Câu hỏi về tính chất của người câu cá  

10. – Câu hỏi về tính chất của người thợ mộc  

 

VII. PHM CHUM NƯỚC

 

1. – Câu hỏi về tính chất của chum nước

2. – Câu hỏi về tính chất của sắt đen

3. – Câu hỏi về tính chất của cái lọng che

4. – Câu hỏi về tính chất của thửa ruộng

5. – Câu hỏi về tính chất của thuốc giải độc  

6. – Câu hỏi về tính chất của vật thực

7. – Câu hỏi về tính chất của người cung thủ 

 

ĐOẠN KẾT

Milinda Vn Đo được chm dt.

Sources

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_01.htm#01
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe35/sbe3503.htm#page_1
  4. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx