Thật thế sao? – Is That So? – Song ngữ

pastedGraphic.png

      03.  Tht thế sao? – Is That So? – Song ng

The Zen master Hakuin was praised by his neighbours as one living a pure life. 

A beautiful Japanese girl whose parents owned a food store lived near him. Suddenly, without any warning, her parents discovered she was with child. 

Thin sư Hakuin luôn được mi người sng quanh ngài ca ngi v nếp sng trong sch, đo hnh. Gn nơi ngài sng có mt ca hàng thc phm. Hai v chng người ch ca hàng có mt cô con gái tr đp. Tht bt ng, mt hôm hai người bng nhn ra cô con gái ca mình đã mang thai!

This made her parents angry. She would not confess who the man was, but after much harassment at last named Hakuin. 

Điu này làm cho cha m cô gái bng bng ni gin. Cô li nht đnh không chu khai ra ai là tác gi cái bào thai đó. Tuy nhiên, sau bao nhiêu ln tra vn hch hi, cui cùng cô li ch đến thin sư Hakuin!

In great anger the parent went to the master. “Is that so?” was all he would say. 

Trong tâm trng cc kỳ tc gin, cha m cô lp tc tìm đến ch v thin sư. Sau khi nghe s vic, ngài ch hi li: “Tht thế sao?” Ri chng bin bch gì.

After the child was born it was brought to Hakuin. By this time he had lost his reputation, which did not trouble him, but he took very good care of the child. He obtained milk from his neighbours and everything else he needed. 

Sau khi đa bé được sinh ra, người ta mang đến giao cho ngài. Vào lúc này, thanh danh ca ngài chng còn gì na, nhưng ngài không màng đến điu đó. Ngài hết lòng chăm sóc đa bé. Ngài đi xin sa t nhng người hàng xóm cũng như tt c nhng th cn thiết đ nuôi dưỡng nó.

A year later the girl-mother could stand it no longer. She told her parents the truth – the real father of the child was a young man who worked in the fish market. 

Mt năm sau, người m tr không còn dn lòng được na, lin thú nhn s tht vi cha m nàng, rng người cha thc s ca đa tr là mt thanh niên làm vic ch cá. Cha m nàng lp tc đến ch thin sư Hakuin đ t li, cu xin s tha th ca ngài, và xin được nhn đa bé v.

The mother and father of the girl at once went to Hakuin to ask forgiveness, to apologize at length, and to get the child back. 

Hakuin was willing. In yielding the child, all he said was: “Is that so?” 

Thin sư vui v chp thun. Khi trao li đa bé, ngài cũng ch nói mi mt câu: “Tht thế sao?”

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/70–vo-gia-the-most-valuable-thing-in-the-world/3181/2875/2878/11323
  2. https://jamiesonandsmith.wordpress.com/category/kate-davies/
  3. http://www.patheos.com/blogs/monkeymind/2007/03/on-zen-koans.html
  4. http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/HST330/19.Koan.html
  5. http://thebuddhasface.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
  6. http://gawker.com/zen-koans-explained-the-most-valuable-thing-in-the-wo-1650490107