Tất Cả Sinh Mệnh Là Một – All Life is one – Song ngữ

English: Ernest K. S. Hunt – 1962.

Việt ngữ: Tịnh Minh – 1992.

Compile: Lotus group.

Tất Cả Sinh Mệnh Là Một – All Life is one

 

 The third thing that we should try to understand is that all Life is one. The life that is in us is the same life that is in all living things.

Ðiều thứ ba mà chúng ta nên cố gắng tìm hiểu là: Tất Cả Sinh Mệnh là Một. Sinh mệnh trong chúng ta cũng giống như sinh mệnh trong tất cả chúng sanh.

 

Perhaps you could understand this a little better if you compare life to the air. We all share the same air and without it all flowers, birds, insects and human beings would die.

Có lẽ các bạn có thể hiểu được điều này rõ hơn đôi chút nếu các bạn so sánh sinh mệnh với không khí. Tất cả chúng ta đều san sẻ cùng một không khí, và nếu như không có nó thì tất cả hoa lá, chim muông, côn trùng và con người sẽ chết.

 

So it is with life. We all share the same life; it is in each and all of us, this we call the Buddha-nature or true self. This makes us really and truly brothers and sisters. It turns all living things into one great family.

Ðối với sinh mệnh cũng thế. Tất cả chúng ta đều san sẻ cùng một sinh mệnh; nó tồn tại trong mỗi người và trong tất cả chúng ta, sinh mệnh này chúng ta gọi là Phật Tánh hay Thật Ngã. Nó làm cho chúng ta đích thực là anh chị em. Nó biến tất cả chúng sanh thành một đại gia đình.

 

Understanding this law, how careful we should be not to hurt or injure anything but to treat all things with love and kindness. Because all life is one, if we hurt another we are really hurting ourselves and these unkind and ignorant actions will bring to us pain and sorrow.

Hiểu được luật này chúng ta mới thận trọng, tránh gây tổn hại và đối xử với mọi sự mọi vật bằng tình yêu thương nhân ái. Vì rằng tất cả sinh mệnh là một nên nếu chúng ta gây tổn thương người khác thì đích thị là mình tự gây tổn thương chính mình, và những hành động tàn bạo, vô minh đó sẽ mang lại đau khổ cho chúng ta.

 

“All Life is one, all beings are equal,

 We will come together to a new promised land…”

“Tất Cả Sinh Mệnh Là Một, chúng sanh bình đẵng…

Chúng ta cùng nhau đến vùng đất hứa…”

 

Vocabularies – Lesson 78:

Ngữ vựng – Bài số 78:

 

Buddha – nature (n) : Phật tánh
compare (v) : so sánh, đối chiếu

hurt (v) : gây tổn thương, tác hại
nature (n) : bản chất, bản tính
true self (n) : chân ngã

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap5.htm
  2. http://www.quickmeme.com/p/3vqxi8
  3. http://www.pd4pic.com/animals-cat-man-silhouette-dog-cow-goat-chicken.html
  4. https://www.pinterest.com/pin/531706299730954664/
  5. https://quotefancy.com/quote/873930/Neil-deGrasse-Tyson-Science-reveals-that-all-life-on-Earth-is-one