Tất Cả Mọi Vật Đều Thay Đổi – Everything Changes – Song ngữ

English: Matt Valentine.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

Tất Cả Mọi Vật Đều Thay Đổi – Everything Changes

 

“Suzuki Roshi, I’ve been listening to your lectures for years,” a student said during the question-and-answer time following a lecture, “but I just don’t understand. Could you just please put it in a nutshell? Can you reduce Buddhism to one phrase?”

Everyone laughed. Suzuki laughed.

“Everything changes,” he said. Then he asked for another question.

“Thiền Sư Suzuki, con đã nghe các bài giảng của thầy trong nhiều năm nay,” một học viên nói, sau bài giảng trong giờ hỏi đáp, “tuy nhiên, con vẫn không hiểu. Thầy có thể làm ơn tóm tắt thật ngắn gọn lại. Thầy có thể thâu tóm Phật Giáo lại thành một câu (hoặc thành một cụm từ ngữ) không?” 

Mọi người cười ầm lên. Thầy Suzuki cũng cười vang.

“Tất cả mọi vật đều thay đổi,” thầy nói. Sau đó, thầy yêu cầu câu hỏi kế tiếp.

 

EXPLANATION:

GIẢI THÍCH:

 

One of the foremost teachings in Buddhism is that everything in life is impermanent. Suzuki Roshi (Shunryu Suzuki of Zen Mind, Beginner’s Mind) is referring to this impermanence by saying “everything changes”. This is a very deep teaching, but I’ll attempt to sum it up in a way that can be understood and immediately helpful in a few words.

Một trong những giáo lý quan trọng nhất của Phật Giáo nói rằng tất cả mọi vật đều vô thường, trong cuộc đời nầy. Thầy Suzuki (Shunryu Suzuki, tác giả quyển sách Tâm Thiền, Tâm Của Người Mới Bắt Đầu Học) đang nhắc đến sự vô thường nầy, khi thầy nói rằng “tất cả mọi vật đều thay đổi”. Đây là một bài giảng rất sâu sắc, tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng tóm tắt ngắn gọn lại, theo một cách mà mọi người có thể hiểu được, và hữu ích ngay tức khắc, trong vài từ ngữ.

 

Because it encompasses everything, you can contemplate for hours on end and not realize the full magnitude of the principle of impermanence. You are impermanent, your loved ones are impermanent, your home is impermanent, even our planet is impermanent.

Bởi vì vô thường bao gồm tất cả mọi vật, bạn có thể suy ngẫm hàng giờ đồng hồ, mà bạn vẫn hoàn toàn không hiểu hết được, sự rộng lớn của quan niệm vô thường. Bởi vì bạn là vô thường, những người thân yêu của bạn là vô thường, ngôi nhà của bạn là vô thường, và thậm chí hành tinh của chúng ta là vô thường.

 

Why is this important? Because it teaches us that grasping onto things is one of the major reasons as to why we suffer. We need to live being aware of the ever-changing nature of reality and appreciate the present moment.

Tại sao sự vô thường lại quan trọng? Bởi vì vô thường dạy cho chúng ta biết rằng, nắm giữ mọi vật là một trong những lý do chính yếu làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta cần phải nhận ra bản chất luôn-thay-đổi là sự thật, từ đó chúng ta trân quý giây phút hiện tại.

 

It’s not about letting go, it’s really about not grasping in the first place. If we can learn to live in this way, we can find peace in everyday life.

Điểm hết sức quan trọng đầu tiên là chúng ta đừng nên nắm giữ, chứ không phải là sự buông xả. Nếu chúng ta có thể học và sống theo cách nầy, chúng ta có thể tìm được sự bình an trong cuộc sống hàng ngày.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a1442/tat-ca-moi-vat-deu-thay-doi-everything-changes
  2. Photo 2: http://evdhamma.org/index.php/dharma/dharma-lessons/item/1138-vo-thuong-va-buong-xa-song-ngu
  3. Photo 3: http://www.speakersforsuccess.com/success-news/2016/11/6/letting-go-is-hard-to-do