Tất cả mọi thứ đều tốt nhất – Everything Is Best – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki.

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

When Banzan was walking through a market, he overheard a conversation between a butcher and his customer.

Khi thiền sư Banzan đi qua một khu chợ, ngài tình cờ nghe được mẩu đối thoại giữa một người hàng thịt với khách hàng.

 

“Give me the best piece of meat you have,” said the customer.

Người mua nói: “Cho tôi một phần thịt tốt nhất ở đây.”

 

“Everything in my shop is the best,” replied the butcher. “You cannot find here any piece of meat that is not the best.”

At these words Banzan became enlightened.

Người hàng thịt đáp lại: “Ở đây món nào cũng là tốt nhất cả! Quý khách không thể tìm thấy ở đây bất cứ miếng thịt nào mà không thuộc loại tốt nhất!”

Nghe qua những lời này, ngài Banzan bỗng chứng ngộ!

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://dangerousharvests.blogspot.com/2011_02_01_archive.html
  2. http://www.ashidakim.com/zenkoans/27thevoiceofhappiness.html
  3. http://phatam.org/book/index/27–am-huong-cua-niem-vui-the-voice-of-happiness/3181/2875/2878/11280
  4. http://phatam.org/book/index/30–thiep-bao-danh-calling-card/3181/2875/2878/11283
  5. http://www.quickmeme.com/p/3vobrm
  6. http://badpaybad.info/category-8/zen-and-life