Sự Tiếp Nối Của Nghiệp – The Concatenation of Kamma – Song ngữ

The Concatenation of Kamma, Anguttara Nikaya

Sự Tiếp Nối Của Nghiệp, Kinh Tăng Chi Bộ

Anh ngữ: Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

 

Sự Tiếp Nối Của Nghiệp – The Concatenation of Kamma

 

The destruction of life, monks, I declare to be threefold: as caused by greed, caused by hatred, caused by delusion. So too, taking what is not given, sexual misconduct, false speech, divisive speech, harsh speech, frivolous chatter, covetousness, ill will and wrong view, I declare to be threefold: as caused by greed, caused by hatred and caused by delusion. [65]

Nầy các Tỳ Kheo, ta nói rằng có ba yếu tố căn bản đã hủy diệt đời sống, đó là: lòng tham lam, lòng thù hận, và sự si mê (tức là tham sân si). Bên cạnh ba yếu tố trên, còn có các yếu tố sau đây: lấy của không cho (tức là trộm cắp), tà dâm, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô lỗ, nói lời phù phiếm, tham vọng, sân hận và tà kiến. Ta nói rằng, sự hủy diệt đời sống gây ra do ba yếu tố căn bản: gây ra bởi lòng tham lam, gây ra bởi lòng thù hận, và gây ra bởi sự si mê (tức là tham sân si.)

 

Hence, monks, greed is a producer of kammic concatenation, hatred is a producer of kammic concatenation, and delusion is a producer of kammic concatenation. But by the destruction of greed, hatred, and delusion, there is the exhaustion of kammic concatenation.

Nầy các Tỳ Kheo, vì thế, lòng tham lam là lý‎ do tạo nên sự tiếp nối của nghiệp, lòng thù hận là lý‎ do tạo nên sự tiếp nối của nghiệp, và sự si mê là lý‎ do tạo nên sự tiếp nối của nghiệp. Nói môt cách ngược lại, nếu chúng ta hủy diệt được lòng tham lam, lòng thù hận, và sự si mê, nghĩa là, chúng ta hoàn toàn cắt đứt sự tiếp nối của nghiệp.

 

FOOTNOTE:

 

[65] The ten items are the ten courses of unwholesome action (akusala – kammapatha), explained in detail in Text 152. While the present text states that these can be motivated by any of the three unwholesome roots, the commentaries align particular unwholesome actions with particular unwholesome roots, e.g. hatred with the destruction of life and harsh speech, greed with stealing and sexual misconduct, etc.

Chú thích:

[65] Mười tiết mục là mười khóa học của hành động bất thiện (akusala – kammapatha), được giải thích chi tiết trong văn bản 152. Trong khi các văn bản hiện tại, có thể được thúc đẩy bởi bất kỳ – bởi một trong ba căn bất thiện, những luận cứ này được sắp xếp chi tiết tường tận với ba căn bất thiện này, ví dụ như hận thù với sự tàn phá của cuộc sống và lời nói khắc nghiệt, tham lam với trộm cắp và tà dâm, vv.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.bps.lk/olib/wh/wh238-u.html#T65
  2. http://tienvnguyen.net/p154a273/su-tiep-noi-cua-nghiep-kinh-tang-chi-bo-the-concatenation-of-kamma-anguttara-nikaya