Sự Phát Triển Của Trí Tuệ – The Growth of Wisdom – Song ngữ

The Growth of Wisdom, Anguttara Nikaya

Sự Phát Triển Của Trí Tuệ, Kinh Tăng Chi Bộ

Anh ngữ: Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

 

Sự Phát Triển Của Trí Tuệ – The Growth of Wisdom

“After wisdom teeth removal…, sẽ bị sưng…” – “After wisdom teeth removal, there is something swelling…” – “Sau khi nhổ răng khôn, sẽ bị sưng…”

 

These four things, O monks, are conducive to the growth of wisdom. What four?

Nầy các Tỳ Kheo, có bốn điều ích lợi cho sự phát triển của trí tuệ. Bốn điều nầy là bốn điều gì?

 1. Association with superior persons,
 2. Hearing the good Dhamma,
 3. Proper attention,
 4. Practice in accordance with the Dhamma.

These four things are conducive to the growth of wisdom.

 1. Thân cận với những vị Thiện Tri Thức,
 2. Lắng nghe những bài giảng tốt đẹp về Phật Pháp,
 3. Chú tâm đúng đắn,
 4. Thực hành Giáo Pháp.

Đây là bốn điều ích lợi cho sự phát triển của trí tuệ.

 

[148] these are the four conditioning factors for the attainment of stream-entry.

[148] Đây cũng là bốn điều kiện cần phải có để giúp người tu hành đạt được quả Nhập Lưu (còn tái sinh từ 1 đến 7 lần vào cõi dục giới).]

These four things are also a great help to a human being.

Bốn điều trên cũng là sự trợ giúp lớn lao cho con người.

[149] In Be, this forms a separate discourse, elaborated as in the preceding.

[149] Tồn tại ở đây, điều này tạo thành một bài giảng riêng, xây dựng như ở trước.

 

It is significant that these four conditions of stream-entry are here regarded as helpful in the preservation of a truly human status.

Điều quan trọng là bốn điều kiện của quả Nhập Lưu đang ở đây coi là hữu ích trong việc bảo tồn một tình trạng thực sự của con người.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.bps.lk/olib/wh/wh155-u.html#S69
 2. http://tienvnguyen.net/p194a282/su-phat-trien-cua-tri-tue-kinh-tang-chi-bo-the-growth-of-wisdom-anguttara-nikaya
 3. https://www.google.com/search?q=Sự+Phát+Triển+Của+Trí+Tuệ+images
 4. https://buddhism.stackexchange.com/questions/17753/how-to-identify-a-sotapanna-stream-enterer