Sinh hoạt mỗi ngày của Phật Tử tại gia – Daily Life Of the Buddhist lays – Song ngữ

English: Tiến sĩ Alexander Berzin, Matt Lindén.

Việt ngữ: Lozang Ngodrub, Chân Thông Tri.

Compile: Lotus group.

Sinh hoạt mỗi ngày của Phật Tử tại gia – Daily Life Of the Buddhist lays – Song ngữ

 

The Buddhist teachings provide plentiful advice about how to lead our daily lives. Take a look below.

Giáo pháp nhà Phật đưa ra những lời khuyên phong phú về cách sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Xin xem dưới đây.

 

When We Wake Up – Khi Thức Dậy

 

Upon waking and before getting up, we should feel incredibly happy and grateful that we’re still alive, ready to face a new day. We set a strong intention to:

Khi vừa thức dậy và trước khi ra khỏi giường, nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tri ân rằng mình vẫn còn sống, sẵn sàng cho một ngày mới. Hãy phát tâm mạnh mẽ để:

 

1) Make the day meaningful – Làm cho ngày hôm nay có ý nghĩa.

2) Not waste the precious opportunity we have to work on ourselves and to help others.

Cải thiện bản thân và giúp đỡ tha nhân, để không lãng phí cơ hội quý báu này.

 

If we have to go to work, we make up our minds to try and be concentrated and productive. We won’t get angry, impatient or grumpy with our co-workers. We’ll be friendly with everyone, but won’t waste people’s time with meaningless chatter and gossip. If we’re looking after our family, we resolve not to lose our patience, but to take care of their physical and emotional needs the best we can, with loving care.

Nếu phải đi làm thì hãy quyết tâm cố gắng tập trung tinh thần và làm việc với năng suất cao. Ta sẽ không nổi giận, thiếu kiên nhẫn hay gắt gỏng với đồng nghiệp. Ta sẽ thân thiện với mọi người, nhưng sẽ không nói chuyện nhảm nhí và thị phi, làm mất thì giờ của họ. Nếu phải chăm sóc cho gia đình thì hãy quyết tâm không mất kiên nhẫn, lo lắng cho nhu cầu vật chất và tình cảm của người thân bằng cách tốt nhất trong khả năng của mình, với lòng thương yêu.

 

Morning Meditation – Thời Thiền Buổi Sáng

 

Normally, we might meditate for a short while before breakfast. Just five or ten minutes sitting calmly, focusing on the breath and getting centered will help.

Thường thì ta có thể hành thiền một thời gian ngắn, trước khi ăn sáng. Chỉ cần ngồi thiền yên tĩnh năm hay mười phút, chú tâm vào hơi thở và sự tập trung tinh thần sẽ có giúp ích cho mình.

 

We reflect on how our lives are intertwined with those of everyone around us. How they feel and act affect us and everyone else, and we generate a warm feeling of love: “May they all be happy,” as well as compassion: “May they all be free of unhappiness and any problems they have.” We resolve that, today, we will try to help others in whatever way we can, and if that’s not possible, we’ll at least refrain from causing any harm.

Hãy quán chiếu cách mà đời mình quyện chặt với đời sống của tất cả những người xung quanh ra sao, và phát khởi lòng từ ấm áp: “Nguyện cho họ đều được hạnh phúc”, cùng với lòng bi mẫn: “Nguyện cho họ đều thoát khổ và bất kỳ sự khó khăn nào.”. Hôm nay, hãy quyết tâm rằng mình sẽ hết lòng giúp đỡ người khác bằng bất cứ cách nào, và nếu không thể giúp họ thì ít nhất cũng nên kềm chế bản thân để không làm hại họ.

 

Mindfulness During the Day – Giữ Chánh Niệm Trong Ngày       

 

 Hãy cố gắng giữ chánh niệm về cách mình hành động, nói năng,  suy nghĩ và cảm nhận trong suốt cả ngày.

 

Throughout the day, we try to remain mindful of how we’re acting, speaking, thinking and feeling. We especially try to notice if disturbing emotions like anger, greed, jealousy, arrogance and so on try to creep in.

Hãy cố gắng giữ chánh niệm về cách mình hành động, nói năng, suy nghĩ và cảm nhận trong suốt cả ngày. Đặc biệt là cố gắng chú ý khi những phiền não như sân hận, tham lam, ganh tỵ, kiêu mạn, v.v… len lỏi vào trong tâm trí.

 

We take note when we’re acting selfishly or insensitively, or with self-pity and prejudice. On a subtler level, we aim to become aware of when we’re projecting absurd stories about ourselves, others, and situations in general. We look out for those moments where we imagine we’ll never get our turn in that long queue, that no one could ever love someone like us, and when all we feel is “poor me.”

Hãy ghi nhận khi mình có hành động ích kỷ hay thiếu tế nhị, hoặc cảm thấy tủi thân và có thành kiến. Ở mức độ vi tế hơn, hãy cố ý thức khi nào mình đang phóng chiếu những câu chuyện ngớ ngẩn về bản thân, về người khác và hoàn cảnh nói chung. Hãy nhận ra những khoảnh khắc mà ta tưởng tượng rằng mình sẽ phải đứng mãi trong cái hàng dài này, chẳng bao giờ tới được quày phục vụ, rằng không bao giờ có ai thương một người như ta, và khi ta cảm thấy “tội nghiệp cho mình”.

 

When we catch ourselves acting, speaking or thinking compulsively with any of these troublemakers, we apply another level of mindfulness. Firstly, we try to stop ourselves before we do or say something that we’ll later regret. If we’ve already acted this way, we stop immediately before we do or say something worse. We do the same if we find ourselves in a cycle of negative thinking. We keep in mind the antidotes to quiet down and counter these mental and emotional disturbances, and apply and sustain them until we’ve regained our composure.

Khi bắt quả tang là mình đang hành động, nói năng và suy nghĩ một cách bốc đồng với một trong những ý tưởng tạo ra rắc rối này, thì hãy áp dụng một mức độ chánh niệm khác. Trước tiên, hãy cố ngưng lại, trước khi hành động hay nói điều gì mình sẽ hối hận về sau. Nếu đã lỡ hành động rồi thì hãy ngưng lại lập tức, trước khi mình làm hay nói điều gì tệ hại hơn. Ta cũng sẽ áp dụng cách này, nếu như rơi vào chu kỳ suy nghĩ tiêu cực. Hãy ghi nhớ các pháp đối trị để làm dịu và đối kháng những cảm xúc và tư tưởng phiền não ấy, và áp dụng cũng như duy trì chúng cho đến khi bình tĩnh lại.

 

An example that most of us can identify with is when someone at work or home criticizes us or does something that really annoys us. We should:

Một thí dụ mà phần đông chúng ta có thể liên hệ được là khi người nào trong sở hay ở nhà chỉ trích mình, hay làm điều gì khiến cho mình rất bực bội, thì nên:

 

1) Remember that yelling doesn’t help, and try to calm down through focusing on the breath, just like we did in the morning.

Nhớ rằng la hét sẽ không giúp ích gì, mà hãy cố gắng bình tĩnh lại bằng cách chú tâm vào hơi thở, như đã làm vào buổi sáng.

 

2) Recall that everyone wants to be happy and not unhappy, but that most people are confused and act in ways that bring problems.

Nhớ rằng ai cũng đều muốn được hạnh phúc và không muốn khổ, nhưng phần đông người ta bị mê muội và hành động theo cách tạo ra thêm rắc rối.

 

3) Generate the wish for them to be happy and have the causes of happiness.

 Ước mong cho họ được hạnh phúc và có được nhân tố tạo ra hạnh phúc.

 

4) Point out the negative effects of their behavior if they’re open to our advice, and ask them to stop.

Nêu ra hậu quả tiêu cực từ hành động của họ, nếu họ chấp nhận lắng nghe lời khuyên của mình, và yêu cầu họ ngừng lại.

 

5) If they’re totally unresponsive, remain silent and take the incident as a lesson in patience. Still, we should never stand by passively if we can end some kind of disturbance.

Nếu họ hoàn toàn không có phản ứng gì thì hãy giữ yên lặng, và xem sự việc như một bài học kiên nhẫn. Tuy vậy, không nên đứng nhìn một cách thụ động, nếu mình có thể chấm dứt sự náo loạn.

 

One of the main things to control is the instinct to become defensive when others criticize us. We can remain calm and examine honestly to see if what they said was right – and if it was, then we can apologize and correct our behavior. If what they said was nonsense, we just drop it if it’s unimportant. If it concerns an issue that matters, we can point out their faulty thinking, as long as we do it without any hint of condescension or aggression.

Một trong những yếu tố chính mình cần phải kiểm soát là bản năng tự vệ khi bị người khác chỉ trích. Ta có thể bình tĩnh và suy xét một cách trung thực xem những gì họ nói có đúng hay không. Nếu là đúng thì ta có thể xin lỗi và sửa sai hành động của mình. Nếu như điều họ nói là vô lý thì hãy bỏ qua, nếu như không quan trọng. Nếu là vấn đề hệ trọng thì có thể nêu ra suy nghĩ sai lầm của họ, miễn là mình không có ý hạ nhục hay công kích họ.

 

Evening Meditation – Hành Thiền Buổi Tối

 

Before we sleep at night, we can do another short meditation to calm down from the day’s activities, by focusing once more on the breath. We review the day’s events and see how we’ve dealt with them. Did we lose our temper, or say something foolish?

Buổi tối, trước khi đi ngủ, có thể thực hiện một thời thiền ngắn để tĩnh tâm, sau những hoạt động trong ngày, bằng cách chú tâm vào hơi thở một lần nữa. Ta sẽ ôn lại những sự kiện trong ngày và xem xét mình đã ứng phó như thế nào. Mình có nổi nóng hay nói điều gì dại dột không?

 

If so, we regret that we weren’t able to control ourselves, and then without any sense of guilt, resolve to do better tomorrow. We also note when we’ve handled situations wisely and kindly. We rejoice in that and resolve to continue further in that direction. We then go to sleep, looking forward to tomorrow when we can continue working on ourselves and helping others. We can feel really happy that we’re making our precious lives so meaningful.

Nếu có thì hãy hối hận là mình đã không thể kiểm soát bản thân, rồi quyết tâm sẽ xử sự tốt hơn vào ngày mai, không cần mang cảm giác tội lỗi. Cũng nên ghi nhận khi mình đã giải quyết sự việc một cách khôn ngoan và tử tế. Hãy hoan hỷ về điều này và quyết tâm tiếp tục hành xử theo chiều hướng đó trong tương lai. Rồi thì tới giờ đi ngủ và mong đến ngày mai để mình có thể tiếp tục cải thiện bản thân và giúp đỡ tha nhân. Ta có thể thật sự vui mừng là đã tạo ra ý nghĩa cho cuộc đời quý báu này.

 

Ta có thể thật sự vui mừng là đã tạo ra ý nghĩa cho cuộc đời quý báu này.

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a1555/mot-ngay-trong-doi-song-cua-mot-phat-tu-a-day-in-the-life-of-a-buddhist
  2. Photo 1: https://tienvnguyen.net/a1555/mot-ngay-trong-doi-song-cua-mot-phat-tu-a-day-in-the-life-of-a-buddhist
  3. Photo 2: https://fineartamerica.com/featured/three-baby-birds-in-a-nest-talk-to-a-grown-bird-trevor-spaulding.html?product=poster
  4. Photo 3: https://www.boredpanda.com/monkey-adopts-puppy-erode-india/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
  5. Photo 4: https://www.guidedimagerydownloads.com/product/short-morning-meditation/
  6. Photo 5: http://katewatson.net/mindfulness/
  7. Photo 6: https://www.youtube.com/watch?v=6y4PVjjetUw
  8. Photo 7: http://evdhamma.org/index.php/parables/anguttara-parables/item/107-15-qua-tang-ve-thuc-pham-song-ngu
  9. https://buddho.org/book/lay-buddhist-practice-the-shrine-room-uposatha-day-and-rains-residence/