Short Stories –
Truyện Ngắn

Learning To Listen 

Học Lắng Nghe

English: Johnny Silvas

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến

Compile: Middle Way

  1. Học Lắng Nghe – Learning To Listen – Song ngữ
  1. Học Lắng Nghe – Song ngữ

Học Lắng Nghe – Learning To Listen 

We all know what it’s like to get that phone call in the middle of the night.

This night’s call was no different.

Chúng ta ai cũng biết, cm giác như thế nào, khi nhn đin thoi lúc na đêm.

 

Jerking up to the ringing summons, I focused on the red illuminated numbers of my clock. Midnight. Panicky thoughts filled my sleep-dazed mind as I grabbed the receiver.

“Hello?”

My heart pounded; I gripped the phone tighter and eyed my husband, who was now turning to face my side of the bed.

“Mama?”

Git mình tnh dy vì chuông đin thoi, tôi chú tâm vào nhng con s chiếu sáng mu đ trên đng h. Đúng na đêm. Trong cơn bun ng chưa dt, tôi hong ht nhc ng đin thoi.

“A lô, ai đy?”

Tim tôi đp mnh; tôi ghì cht ng, và dõi mt v phía chng, lúc y anh đã quay mt v phía tôi, góc bên ny giường.

“M ơi?”

 

I could hardly hear the whisper over the static. But my thoughts immediately went to my daughter. When the desperate sound of a young crying voice became clearer on the line, I grabbed for my husband and squeezed his wrist.

Tôi khó có th nghe được tiếng thm thì qua đường dây đin thoi. Lp tc, tôi nghĩ đến con gái tôi. Khi nhng âm thanh tuyt vng, trong tiếng khóc ca cô gái tr nên rõ ràng hơn trên đường dây, tôi nm vi ly chng và xiết mnh vào c tay ca chng tôi.

 

“Mama, I know it’s late, but don’t…don’t say anything, until I finish. And before you ask, yes, I’ve been drinking. I nearly ran off the road a few miles back and…”

 “M ơi, con biết đã mun ri, nhưng m không … m không nói bt c điu gì, cho đến khi con nói xong. Và trước khi m hi, phi ri, con đã ung rượu. Con xém chút na là chy vượt ra ngoài l đường, lúc y cách đây vài dm, và…”

I drew in a sharp shallow breath, released my husband and pressed my hand against my forehead. Sleep still fogged my mind, and I attempted to fight back the panic.

Something wasn’t right.

Bt cht, tôi hít vào mt hơi th ngn, b tay chng ra và n mnh bàn tay lên trán. Trong cơn bun ng chp chn, tôi đã c gng chng li s s hãi.

Có chuyn không hay xy ra.

 

“And I got so scared. All I could think about was how it would hurt you if a policeman came to your door and said I’d been killed. I want…to come home. I know running away was wrong. I know you’ve been worried sick. I should have called you days ago, but I was afraid… afraid…”

“Và con đã quá s hãi. Chuyn con nghĩ ti là, m s đau kh biết dường nào nếu cnh sát đến nhà và báo cho m biết là con đã chết. Con mun … tr v nhà. Con biết b nhà đi hoang là sai lm. Con biết m đã lo lng đến sinh bnh. Đáng l con phi gi đin thoi cho m vài ngày trước, nhưng con s hãi…s hãi.”

 

Sobs of deep-felt emotion flowed from the receiver and poured into my heart. Immediately I pictured my daughter’s face in my mind and my fogged senses seemed to clear. “I think…”

“No! Please let me finish! Please!” She pleaded, not so much in anger but in desperation.

Tiếng khóc nc n, tuôn trào t đu dây bên kia rót vào tim tôi. Ngay lp tc, tôi hình dung ra gương mt con gái tôi, làm trí óc tôi tr nên minh mn. “M nghĩ rng …”

“Không mà. Làm ơn cho con nói cho xong đã! Làm ơn đi, m” Cô gái hơi tc gin, nài n, bng ging nói tuyt vng.

 

I paused and tried to think of what to say. Before I could go on, she continued, “I’m pregnant, Mama. I know I shouldn’t be drinking now… especially now, but I’m scared, Mama, so scared!”

The voice broke again and I bit into my lip feeling my own eyes fill with moisture. I looked at my husband who sat silently mouthing, “Who is it?”

Tôi ngưng nói và c gng suy nghĩ nhng điu s nói. Trước khi đ tôi tiếp li, cô y tiếp tc, “Con đã mang thai, m ơi. Con biết, con không nên ung rượu lúc ny… đc bit là lúc ny, nhưng con s hãi, m ơi, con quá s hãi.”

Mt ln na, ging nói đã ngng li, tôi cn vào môi cm thy v mn, vì mt tôi đy l. Tôi nhìn chng, chng tôi ngi yên, hi tôi, “Cô y là ai?”

 

I shook my head and when I didn’t answer, he jumped up and left the room, returning seconds later with the portable phone held to his ear. She must have heard the click in the line because she continued, “Are you still there? Please don’t hang up on me! I need you. I feel so alone.”

I clutched the phone and stared at my husband, seeking guidance. “I’m here, I wouldn’t hang up,” I said.

Tôi lc đu và khi không thy tôi tr li, anh nhm lên, ri phòng, và tr li vài giây sau đó, áp ng đin thoi di đng vào tai. Cô gái đã nghe được tiếng kêu lch cch t ng đin thoi cho nên cô hi, “M còn đó không m? M làm ơn đng cúp máy nhé! Con cn m. Con cm thy cô đơn lm.”

Tôi ghì ng, nhìn chng, tìm kiếm li khuyên ca chng. “M đây, m không cúp máy đâu,” tôi tr li.

 

“I know I should have told you, Mama. But when we talk, you just keep telling me what I should do. You read all those pamphlets on how to talk about sex and all, but all you do is talk. You don’t listen to me. You never let me tell you how I feel. It is as filmy feelings aren’t important. Because you’re my mother, you think you have all the answers. But sometimes I don’t need answers. I just want someone to listen.”

“Con biết con đã phi k vi m, m ơi. Nhưng khi nói chuyn, m c nhc đi, nhc li là con phi làm gì. M đc tt c nhng cun sách nh, ch cách nói chuyn vi con v tình dc, nhưng m ch nói, ch nói không thôi. M không lng nghe con nói. M không bao gi lng nghe con tâm s. Như th cun phim tình cm ca con, không có gì quan trng. Bi vì m là m ca con, m nghĩ m có tt c câu tr li. Nhưng đôi khi con không cn câu tr li. Con ch cn người lng nghe thôi.”

 

I swallowed the lump in my throat and stared at the how-to-talk-to-your-kids pamphlets scattered on my nightstand. “I’m listening,” I whispered.

“You know, back there on the road, after I got the car under control, I started thinking about the baby and taking care of it. Then I saw this phone booth and it was as if I could hear you preaching about people shouldn’t drink and drive. So I called a taxi. I want to come home.”

Cm thy như có vt gì làm nghn, tôi nut nước bt cho thông c và nhìn vào nhng cun sách nh dy cách nói chuyn vi con mình, nm ri rác trên nóc chiếc t thp nh đu giường tôi. “M đang lng nghe,” tôi thm thì.

“M biết không, trên đon đường lái xe, khi con đã vng tay lái tr li, con bt đu nghĩ v em bé con ca con và vic chăm sóc nó. Sau đó, con đã nhìn thy phòng đin thoi ny, và như th con nghe được tiếng m đang thuyết pháp, nhc nh không nên ung rượu và lái xe. Vì vy, con gi xe taxi. Con mun tr v nhà.”

 

“That’s good, Honey,” I said as relief filled my chest. My husband came closer, sat down beside me and laced his fingers through mine. I knew from his touch that he thought I was doing and saying the right thing.

“But you know, I think I can drive now.”

“Con yêu du ơi, con làm đúng ri,” Tôi nói và cm thy lng ngc nh nhõm. Chng tôi đến gn, ngi xung bên cnh và nhng ngón tay anh đan vào tay tôi. Qua bàn tay, anh ng ý cho tôi biết nhng điu tôi nói và làm là đúng.

“Nhưng m biết không, con có th lái xe được ngay bây gi.”

“No!” I snapped. My muscles stiffened, and I tightened the clasp on my husband’s hand. “Please, wait for the taxi. Don’t hang up on me until the taxi gets there.”

“I just want to come home, Mama.”

“Đng lái xe!” Tôi ngt li. Các bp tht ca tôi như co cng li, và tôi siết cht tay tôi vào tay chng. “Con làm ơn ch taxi. Con đng cúp máy, cho đến lúc xe taxi ti.”

“Con ch mun quay v nhà, m ơi.”

 

“I know. But do this for your mama. Wait for the taxi, please.” I listened to the silence in fear. When I didn’t hear her answer, I bit into my lip and closed my eyes. Somehow, I had to stop her from driving.

“There’s the taxi, now.”

“M biết ri. Nhưng con làm chuyn ny cho m. Làm ơn, ch taxi con nhé.” Tôi lng nghe s im lng trong cơn s hãi. Khi tôi không nghe câu tr li, tôi cn vào môi và nhm mt li. Tôi phi nghĩ cách đy không lái xe.

“Bây gi taxi ti ri, m ơi.”

 

Only when I heard someone in the background asking about a Yellow Cab did I feel my tension easing.

I’m coming home, Mama.”

Qua đường dây, tôi nghe tiếng người nào đó hi v Xe Taxi Vàng lúc đó tôi mi cm thy bt đi căng thng.

“Con đang quay v nhà, m ơi.”

 

There was a click and the phone went silent. Moving from the bed with tears forming in my eyes, I walked out into the hall and went to stand in my sixteen-year-old daughter’s room. The dark silence hung thick. My husband came from behind, wrapped his arms around me and rested his chin on the top of my head. I wiped the tears from my cheeks.

“We have to learn to listen,” I said.

Có tiếng lch cch ri đin thoi im lng. Ri khi giường vi mt đy l, tôi đi ra hành lang và tiến vào phòng cô con gái 16 tui ca tôi. Tri ti và im lng ba vây. Chng tôi đến t phía sau, vòng tay ôm tôi, ri anh da cm lên đnh đu tôi. Tôi lau nhng git nước mt trên hai má.

“V chng mình phi hc cách lng nghe,” tôi nói.

 

He pulled me around to face him. “We’ll learn. You’ll see.”

Then he took me into his arms and I buried my head in his shoulder. I let him hold me for several moments, then I pulled back and stared back at the bed. He studied me for a second, then asked, “Do you think she’ll ever know she dialed the wrong number?”

Anh quay người tôi li, đ đi mt vi anh. “V chng mình s hc. Em s thy mà.”

Sau đó, anh vòng tay ôm tôi và tôi úp mt vào vai chng. Tôi đ cho anh ôm tôi vài phút, sau đó tôi lui li và nhìn v phía giường. Chng tôi nhìn tôi như dò hi trong mt giây, ri tiếp, “Em có nghĩ rng, cô y s biết là cô y đã gi nhm s đin thoi hay không?”

 

I looked at our sleeping daughter, then back at him. “Maybe it wasn’t such a wrong number.”

“Mom, Dad, what are you doing?” The muffled young voice came from under the covers.

Tôi nhìn cô con gái ca chúng tôi đang ng, ri nói vi chng. “Có l, đây không phi là vic gi nhm s đin thoi.”

“M, B, đang làm gì vy?” Dưới nhng lp chăn tri giường, mt ging bun ng, tr trung vang lên.

 

I walked over to my daughter, who now sat up staring into the darkness.

“We’re practicing,” I answered.

“Practicing what?” she mumbled and laid back on the mattress, her eyes already closed in slumber.

“Listening,” I whispered, and brushed a hand over her cheek.

Tôi tiến đến con gái tôi, lúc đó đã ngi dy, nhìn chăm chú trong bóng ti.

“B m đang thc hành,” tôi tr li.

“Thc hành gì, m?” cô lm bm và nm xung nm, đôi mt ca cô đã nhm, chìm vào gic ng.

“Tp lng nghe,” Tôi thm thì, và tôi kh chm tay tht nhanh trên má con gái tôi.

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a492/hoc-lang-nghe-learning-to-listen
  2. https://www.floridarangers.com/2016-04-20-19-31-44/devotions/157-learn-to-listen
  3. Photo 1: http://coreinsightsleadership.com/portfolio/learning-to-listen/
  4. Photo 2: https://cheezburger.com/3916398592
  5. Photo 3: https://cheezburger.com/1197168384
  6. Photo 4a: https://www.desicomments.com/quotes-graphics/we-need-somebody-to-listen/
  7. Photo 4b: http://evdhamma.org/index.php/culture/tho-poems/item/1051-long-me
  8. Photo 5: https://iwastesomuchtime.com/8423