Sáu Người Mù Sờ Voi – The Six Blind Men and The Elephant – Song ngữ

Tittha Sutta: Sectarians (1) 

Kinh Tittha: Những Tôn Giáo Khác Nhau (1)

English: John D. Ireland.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Nhóm Hoa Sen.

 

39 – Sáu Người Mù Sờ Voi – The Six Blind Men and The Elephant – Song ngữ

 

Thus, have I heard. At one time the Lord was staying near Savatthi in the Jeta Wood at Anathapindika’s monastery. At that time there were a number of recluses and brahmans, wanderers of various sects, living around Savatthi. And they were of various views, of various beliefs, of various opinions, and they relied for their support on their various views.

Tôi nghe như vầy. Có một lúc, Đức Phật đã sống ở gần Xá Vệ (Savatthi) trong Khu Rừng Kỳ Đà (Jeta Wood) ở tu viện Cấp Cô Độc (Anathapindika). Vào lúc đó, có một số ẩn sĩ và tu sĩ Bà La Môn, các du tăng thuộc các giáo phái khác nhau, sống ở chung quanh Xá Vệ. Họ đã có các quan điểm khác nhau, các niềm tin khác nhau, các ý kiến khác nhau, và họ đã dựa vào sự hỗ trợ của các người khác, đối với các quan điểm khác nhau của họ.

 

There were some recluses and brahmans who asserted and held this view: “The world is eternal; only this is true, any other (view) is false.” There were some recluses and brahmans who asserted: “The world is not eternal; only this is true, any other (view) is false.” There were some who asserted:

Có một số ẩn sĩ và tu sĩ Bà La Môn khẳng-định, và nắm chặt lấy quan niệm như sau: “Thế giới nầy là vĩnh cữu; và chỉ có điều nầy là đúng, còn tất cả các quan niệm khác là sai.” Có một số ẩn sĩ và tu sĩ Bà La Môn lại khẳng-định quan niệm ngược lại như sau:

 

“The world is finite… The world is infinite… The life-principle and the body are the same… The life-principle and the body are different… The Tathagata exists beyond death… The Tathagata does not exist beyond death… The Tathagata both exists and does not exist beyond death; The Tathagata neither exists nor does not exist beyond death; only this is true, any other (view) is false.” And they lived quarrelsome, disputatious, and wrangling, wounding each other with verbal darts, saying: “Dhamma is like this, Dhamma is not like that! Dhamma is not like this, Dhamma is like that!”

“Thế giới nầy không-phải là vĩnh cữu; và chỉ có điều nầy là đúng, còn tất cả các quan niệm khác là sai.” Có một số người khác lại khẳng-định quan niệm như sau: “Thế giới nầy là hữu hạn … Thế giới nầy là vô hạn … Tâm-linh và thân-xác là giống nhau … Tâm-linh và thân-xác là khác nhau … Sau khi chết, Đức Phật (Như Lai) tồn-tại … Sau khi chết, Đức Phật không-tồn-tại … Sau khi chết, Đức Phật vừa tồn-tại, vừa không-tồn-tại; Sau khi chết, Đức Phật vừa-không tồn-tại, vừa-không không-tồn-tại; và chỉ có điều nầy là đúng, còn tất cả các quan niệm khác là sai.” Rồi họ bắt đầu gây gỗ, cãi vã, tranh luận, gây thương tổn (về tinh thần) bằng các lời-nói sắc-như-dao-đâm vào người kia: “Giáo Pháp thì phải như thế nầy, Giáo Pháp thì không phải như thế kia! Giáo Pháp thì không phải như thế nầy, Giáo Pháp thì phải như thế kia!”

 

Then a number of bhikkhus, having put on their robes in the forenoon and taken their bowls and outer cloaks, entered Savatthi for almsfood. Having walked in Savatthi for almsfood and returned after the meal, they approached the Lord, prostrated themselves, sat down to one side, and said to the Lord: “At present, revered sir, there are a number of recluses and brahmans, wanderers of various sects, living around Savatthi. And they are of various views… saying: ‘Dhamma is like this!… Dhamma is like that!'”

Trước đó vào buổi sáng, một số Tỳ Kheo, đắp y và mang theo áo choàng bên ngoài, họ ôm bình bát, đi bộ vào Xá Vệ để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Xá Vệ, các nhà sư dùng bữa trưa, rồi họ trở về, đi đến gặp Đức Phật, họ đảnh lễ ngài, rồi họ ngồi qua một bên, và họ thưa với Đức Phật như sau: “Bạch Thế Tôn, vào lúc nầy đây, có một số ẩn sĩ và tu sĩ Bà La Môn, các du tăng của các giáo phái khác nhau, họ sống ở chung quanh Xá Vệ. Họ có các quan niệm khác nhau … và họ tranh luận rằng: ‘Giáo Pháp thì phải như thế nầy! … Giáo Pháp thì phải như thế kia!'” 

 

“The wanderers of other sects, bhikkhus, are blind, unseeing. They do not know what is beneficial, they do not know what is harmful. They do not know what is Dhamma, they do not know what is not Dhamma. Not knowing what is beneficial and what is harmful, not knowing what is Dhamma and what is not Dhamma, they are quarrelsome… saying: ‘Dhamma is like this!… Dhamma is like that!’

“Nầy các Tỳ Kheo, các du tăng của các giáo phái khác nhau, giống như người mù, họ không trông thấy gì cả. Họ không biết điều gì có lợi, họ không biết điều gì có hại. Họ không biết điều gì là Giáo Pháp, họ không biết điều gì không phải là Giáo Pháp. Họ không biết điều gì có lợi, và điều gì có hại, họ không biết điều gì là Giới Pháp, và điều gì không phải là Giới Pháp, họ đang gây gỗ với nhau … và họ tranh luận rằng: ‘Giáo Pháp thì phải như thế nầy! … Giáo Pháp thì phải như thế kia!’

 

“Formerly, bhikkhus, there was a certain king in this very Savatthi. And that king addressed a man: ‘Come now, my good man, bring together all those persons in Savatthi who have been blind from birth.’

“Nầy các Tỳ Kheo, vào một kiếp trước đây có một ông vua cũng ở vùng Xá Vệ nầy. Nhà vua đã ra lệnh cho một vị quan (1): ‘Nầy hiền khanh, khanh hãy cho tụ họp tất cả các người bị mù từ khi lọt lòng mẹ, ở Xá Vệ đến đây.’

 

“‘Yes, your majesty,’ that man replied, and after detaining all the blind people in Savatthi, he approached the king and said, ‘All the blind people in Savatthi have been brought together, your majesty.’

“‘Tâu Bệ Hạ, thần xin vâng lệnh,’ vị quan trả lời, rồi sau đó ông ra lệnh dẫn tất cả những người mù ở Xá Vệ đến triều đình, và ông đến gặp nhà vua, rồi ông nói rằng, ‘Tâu Bệ Hạ, tất cả các người mù đã được dẫn đến đây rồi.’

 

“‘Now, my man, show the blind people an elephant.’

“‘Nầy hiền khanh, bây giờ khanh hãy dẫn những người mù nầy đi gặp một con voi.’

 

“‘Very well, your majesty,’ the man replied to the king, and he presented an elephant to the blind people, saying, ‘This, blind people, is an elephant.’

“‘Tâu Bệ Hạ, thần xin vâng lệnh,’ vị quan trả lời, ông quan liền dẫn các người mù nầy đến gặp một con voi, rồi ông nói với họ. ‘Các ông mù ơi, trước mặt các ông là một con voi.’

 

“To some of the blind people he presented the head of the elephant, saying, ‘This is an elephant.’ To some he presented an ear of the elephant, saying, ‘This is an elephant.’ To some he presented a tusk… the trunk… the body… the foot… the hindquarters… the tail… the tuft at the end of the tail, saying, ‘This is an elephant.’

“Với một số người mù, vị quan đã để tay họ chạm vào đầu voi, rồi nói rằng, ‘Đây là con voi.’ Với một số người mù khác, vị quan đã để tay họ chạm vào tai voi, rồi nói rằng, ‘Đây là con voi.’ Còn với một số người mù khác, vị quan đã để tay họ chạm vào ngà voi … tương tự như thế, rồi với vòi voi … thân thể con voi … chân voi … phần thân và chân sau con voi … đuôi voi … cái chùm ở phía đuôi voi, rồi vị quan nói rằng, ‘Đây là con voi.’

 

“Then, bhikkhus, the man, having shown the elephant to the blind people, went to the king and said, ‘The blind people have been shown the elephant, your majesty. Do now what you think is suitable.’ Then the king approached those blind people and said, ‘Have you been shown the elephant?’

“Nầy các Tỳ Kheo, sau đó vị quan mà dẫn người mù đi gặp voi, đến gặp nhà vua, rồi ông nói rằng, ‘Tâu Bệ Hạ, các người mù đã gặp con voi rồi. Xin mời Bệ Hạ quyết định.’ Sau đó, nhà vua đi tới gặp các người mù nầy, rồi hỏi họ rằng, ‘Các ông đã gặp con voi chưa?’

 

“‘Yes, your majesty, we have been shown the elephant.’

“‘Tâu Bệ Hạ, chúng tôi đã gặp con voi rồi.’

 

“‘Tell me, blind people, what is an elephant like?’ – “‘Nầy các ông mù, hãy cho ta biết con voi thì giống như vật gì?’       

 

  Result of The Six Blind Men and The Elephant.

 

“Those blind people who had been shown the head of the elephant replied, ‘An elephant, your majesty, is just like a water jar.’ Those blind people who had been shown the ear of the elephant replied. “An elephant, your majesty, is just like a winnowing basket.’ Those blind people who had been shown the tusk of the elephant replied, ‘An elephant, your majesty, is just like a plowshare.’ Those blind people who had been shown the trunk replied, ‘An elephant, your majesty, is just like a plow pole.’ Those blind people who had been shown the body replied, ‘An elephant, your majesty, is just like a storeroom.’ Those blind people who had been shown the foot replied, ‘An elephant, your majesty, is just like a post.’ Those blind people who had been shown the hindquarters replied, ‘An elephant, your majesty, is just like a mortar.’ Those blind people who had been shown the tail replied, ‘An elephant, your majesty, is just like a pestle.’ Those blind people who had been shown the tuft at the end of the tail replied, ‘An elephant, your majesty, is just like a broom.’

“Các người mù đã chạm tay vào đầu voi trả lời, ‘Tâu Bệ Hạ, con voi thì giống như một cái bình chứa nước.’ Các người mù đã chạm tay vào tai voi trả lời, ‘Tâu Bệ Hạ, con voi thì giống như một cái rổ để sàng lọc.’ Các người mù đã chạm tay vào ngà voi trả lời, ‘Tâu Bệ Hạ, con voi thì giống như một cái lưỡi cày.’ Các người mù đã chạm tay vào vòi voi trả lời, ‘Tâu Bệ Hạ, con voi thì giống như một cái cán gắn vào lưỡi cày.’ Các người mù đã chạm tay vào thân voi trả lời, ‘Tâu Bệ Hạ, con voi thì giống như một cái nhà kho.’ Các người mù đã chạm tay vào chân voi trả lời, ‘Tâu Bệ Hạ, con voi thì giống như một cái cột nhà.’ Các người mù đã chạm tay vào thân và chân sau voi trả lời, ‘Tâu Bệ Hạ, con voi thì giống như một cái cối.’ Các người mù đã chạm tay vào đuôi voi trả lời, ‘Tâu Bệ Hạ, con voi thì giống như một cái chày.’ Các người mù đã chạm tay vào cái chùm ở phía đuôi voi trả lời, ‘Tâu Bệ Hạ, con voi thì giống như một cây chổi.’

 

“Saying ‘An elephant is like this; an elephant is not like that! An elephant is not like this, an elephant is like that!’ they fought each other with their fists. And the king was delighted (with the spectacle).

“Rồi, các người mù tranh luận rằng ‘Con voi thì phải như thế nầy, con voi thì không phải như thế kia! Con voi thì không phải như thế nầy, con voi thì phải như thế kia!’ và vì thế, họ đánh nhau, và đấm đá lẫn nhau. Nhà vua khi trông thấy cảnh tượng (ngộ nghĩnh) nầy, nhà vua đã phải phì cười.

 

“Even so, bhikkhus, are those wanderers of various sects blind, unseeing… saying, ‘Dhamma is like this!… Dhamma is like that!'”

 “Nầy các Tỳ Kheo, các du tăng của các giáo phái khác nhau, cũng như thế, họ giống như người mù, họ không trông thấy gì cả … vì họ nói rằng, ‘Giáo Pháp thì phải như thế nầy! … Giáo Pháp thì phải như thế kia!'”

 

Then, on realizing its significance, the Lord uttered on that occasion this inspired utterance:

Để giúp cho mọi người nhận biết được ý nghĩa quan trọng của bài học nầy, Đức Phật đã nói lên bài kệ như sau, để thức tỉnh mọi người:

 

Some recluses and brahmans, so called,

Are deeply attached to their own views;

People who only see one side of things

Engage in quarrels and disputes.

Một số ẩn sĩ và tu sĩ Bà La Môn,

Vì tối tăm [như người mù] (2)

Họ khư khư nắm chặt lấy quan-điểm của riêng họ;

Cho nên họ đã cãi cọ, và tranh chấp với nhau

Bởi vì họ chỉ nhìn thấy một góc cạnh của sự vật.

[Người mù, cũng như thế

Họ không nhìn thấy những góc cạnh còn lại của sự vật]

 

Ghi Chú Của Người Chuyển Ngữ [NCN]:

1) Dựa theo ý của bài kinh nầy, NCN đã chuyển ngữ:

a man là vị quan (thay vì là người đàn ông)

2) Ở phần cuối của bài kinh nầy, trong bài kệ, chữ trong ngoặc [] là lời chú thích của NCN.

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a368/kinh-tittha-nhung-ton-giao-khac-nhau-1-tittha-sutta-sectarians-1-
  2. Photo 1: https://www.wikiwand.com/vi/Chân_lý
  3. Photo 2: https://medium.com/betterism/the-blind-men-and-the-elephant-596ec8a72a7d