Samyutta Nikàya –
Tương Ưng Bộ Kinh

The Connected Discourses of the Buddha

Tương Ưng B Kinh (Samyutta Nikàya)

Anh ng: Bhikkhu Bodhi.

Vit ng: Hòa thượng Thích Minh Châu.

Compile: Middle Way Group

  1. Tương Ưng B Kinh – Mc Lc – Contents.

pastedGraphic.png

     00.  Mc Lc – Contents – Song ng

Gii thiu:

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng, được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):

    1. Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng

    2. Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng

    3. Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli): 13 Tương Ưng

    4. Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng

    5. Thiên Ðại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli): 12 Tương Ưng

Bộ kinh đã được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt ngữ và Thiền viện Vạn Hạnh phát hành trong đầu thập niên 1980. Sau đó, trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được tái bản năm 1993 và có số thứ tự từ 12 đến 16.

Trong hệ A-hàm của Hán tạng, bộ kinh tương đương là Tạp A-hàm, đã được Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và ấn hành năm 1993-1995, Ðại tạng kinh Việt Nam số 17 đến 20.

Bình Anson

Tháng 11-2000

***************

 

Mc Lc

Kinh Tương Ưng B

Tp I – Thiên Có K

[01] Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên

[02] Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử

[03] Chương Ba: Tương Ưng Kosala

[04] Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma

[05] Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

[06] Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên

[07] Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn

[08] Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa

[09] Chương Chín: Tương Ưng Rừng

[10] Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa

[11] Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka

Tp II – Thiên Nhân Duyên

[12] Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên [a, b, c]

[13] Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến

[14] Chương Ba: Tương Ưng Giới

[15] Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ

[16] Chương Năm: Tương Ưng Kassapa

[17] Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính

[18] Chương Bảy: Tương Ưng Rahula

[19] Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana

[20] Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ

[21] Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

Tp IV – Thiên Sáu X

[35] Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ [a, b, c, d, e, f, g]

[36] Chương Hai: Tương Ưng Thọ

[37] Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân

[38] Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka

[39] Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka

[40] Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna

[41] Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm

[42] Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng

[43] Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi

[44] Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

Tp V – Thiên Ði Phm

[45] Chương Một: Tương Ưng Ðạo [a, b]

[46] Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi [a, b]

[47] Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ [a, b]

[48] Chương Bốn: Tương Ưng Căn [a, b]

[49] Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần

[50] Chương Sáu: Tương Ưng Lực

[51] Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc

[52] Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha

[53] Chương Chín: Tương Ưng Thiền

[54] Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra

[55] Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu [a,b]

[56] Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật [a, b]

**************************

Samyutta Nikaya

The Grouped Discourses

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png

pastedGraphic_3.png

pastedGraphic_4.png

pastedGraphic_5.png

pastedGraphic_6.png

pastedGraphic_7.png

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.suttas.com/samyutta-nikaya-connected-discourse.html
  2. https://thuvienhoasen.org/images/file/Nqrqkp1G0QgQACMa/tuongungbokinh.pdf
  3. https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/index.html