Sakyamuni Buddha – Đức Phật Thích Ca

Buddha’s First Sermon 

Bài Thuyết Giảng Đầu Tiên Của Đức Phật
English: Barbara O’Brien (April 26, 2019)

Vit ng: Nguyễn Văn Tiến

Compile: Middle Way Group

01. Pht Thuyết Pháp Ln Th Nht – Buddha’s First Sermon – Song ng

pastedGraphic.png

     01 – Pht Thuyết Pháp Ln Th Nht – Buddha’s First Sermon – Song ng


Intro –
Gii thiu

After attaining enlightenment at Bodh Gaya, the Buddha went to Sarnath; and it was here that he preached his first discourse in the deer park to set in motion the ‘Wheel of the Dharma’. It is one of the most holy sites as in this place the stream of the Buddha’s teaching first flowed.

Sau khi đt được giác ng ti B Đ Đo Tràng, Đc Pht đã đi đến Sarnath; và chính ti đây, ngài đã thuyết ging bài pháp đu tiên ca mình trong công viên nai đ khi đng ‘Bánh xe Pháp’. Đây là mt trong nhng đa đim linh thiêng nht vì nơi này dòng chy đu tiên ca li dy ca Đc Pht.

pastedGraphic_1.png

               Photo 1a: ‘Bánh xe Pháp’ – ‘Wheel of the Dharma’

01 – Pht Thuyết Pháp Ln Th Nht – Buddha’s First Sermon – Song ng

The Buddha’s first sermon after his enlightenment centered on the Four Noble Truths, which are the foundation of Buddhism. The Truths are something like hypotheses and Buddhism might be defined as a process of verifying and realizing the truth of the Truths.

Sau khi Đc Pht giác ng, bài ging đu tiên ca ngài tp trung vào Bn S Tht Cao Quý, là nn tng ca Đo Pht. Trước hết Bn S Tht được xem như là nhng gi thuyết, và Đo Pht có th được xem như mt quá trình kim chng và hiu ra tính chính xác ca Bn S Tht ny.

pastedGraphic_2.png

    Photo 2:  Buddha’s first sermon at Sarnath Deer Park 

The Four Noble Truths

Bốn Sự Thật Cao Quý

pastedGraphic_3.png

                          Photo 2a: Buddha’s Four Noble Truths

A common, sloppy rendering of the Truths tells us that life is suffering; suffering is caused by greed; suffering ends when we stop being greedy; the way to do that is to follow something called the Eightfold Path.

Mt cách gii thích đơn gin và ph biến v Bn S Tht cho chúng ta biết rng cuc đi là đau kh; đau kh bi vì chúng ta tham lam; do đó, khi chúng ta dng tham lam, đau kh s chm dt; phương cách đ thc hin điu ny là chúng ta đi theo Con Đường Cao Quý Có Tám Phn.

pastedGraphic_4.png

    Photo 3: The Four Noble Truths and the Eightfold Path 

 

In a more formal setting, the Truths read:

Trong mt bi cnh chính thc hơn, Bn S Tht Cao Quý được din t như sau:

 

 1. Life is dukkha (stressful; unsatisfying)

S tht v “đau kh, không như ý, không hoàn ho” (dukkha)

 1. Dukkha is driven by craving

S tht v nguyên nhân ca “đau kh, không như ý, không hoàn ho” (samudaya)

 1. There is a way to be liberated from dukkha and craving

S tht v chm dt “đau kh, không như ý, không hoàn ho” (nirhodha)

 1. That way is the Eightfold Path

      S tht v con đường giúp chúng ta ra khi “đau kh, không như ý, không

      hoàn ho” (magga)

 

Quite often, people get hung up on “life is suffering” and decide Buddhism isn’t for them. However, if you take the time to appreciate what the Four Noble Truths are really about, everything else about Buddhism will be much clearer. Let’s look at them one at a time.

Khi nghe “cuc đi là đau kh“, thì có mt s người cm thy bi quan và lo lng, ri h quyết đnh không theo Đo Pht. Tuy nhiên, nếu chúng ta dành thi gi đ hc hi ý nghĩa tht s v Bn S Tht Cao Quý, chúng ta s hiu v Đo Pht rõ ràng hơn nhiu. Chúng ta s xem xét các S Tht sau đây:

pastedGraphic_5.png

           Photo 4: The Four Noble Truths – Kh, Tp, Dit, Đo

 

The First Noble Truth: Life Is Dukkha

Sự Thật Cao Quý Thứ Nhất: Cuộc Đời Là “Đau Khổ, Không Như Ý, Không Hoàn Hảo”

The First Noble Truth is often translated as “life is suffering.” This is not as dire as it sounds, it’s actually quite the opposite, which is why can be confusing.

S Tht Cao Quý Th Nht thường được dch là “cuc đi là đau kh.” Điu ny nghe có v bi thm, nhưng ý nghĩa tht s là trái ngược, đây là lý do ti sao có s nhm ln ny.

Much confusion is due to the English translation of the Pali/Sanskrit word dukkha as “suffering.” According to the Ven. Ajahn Sumedho, a Theravadin monk and scholar, the word actually means “incapable of satisfying” or “not able to bear or withstand anything.” Other scholars replace “suffering” with “stressful.”

S nhm ln gây ra là t ng tiếng Anh dch t tiếng Pali/Phn dukkha là “đau kh.” Theo Thy Ajahn Sumedho, là mt nhà sư và cũng là mt hc gi Pht Giáo Nguyên Thy, t ng ny tht s có ý nghĩa là “không như ý” (bt như ý), hoc “không th chu đng được”. Có nhng hc gi khác thay thế “đau kh” bng t ng “căng thng”.

 

pastedGraphic_6.png

                                      Photo 5: Diu Đ Th Nht: 

              Cuc đi luôn không hoàn ho như ý nguyn – nên kh

 

Dukkha also refers to anything that is temporary, conditional, or compounded of other things. Even something precious and enjoyable is dukkha because it will end.

Dukkha cũng có nghĩa là nhng gì tm thi, có điu kin, hoc là s tng hp ca nhiu th khác. Ngay c nhng gì quý báu và thú v cũng là dukkha bi vì chúng cũng s kết thúc.

 

Further, the Buddha was not saying that everything about life is relentlessly awful. In other sermons, he spoke of many types of happiness, such as the happiness of family life. But as we look more closely at dukkha, we see that it touches everything in our lives, including good fortune and happy times.

Hơn na, Đc Pht không nói rng mi th trong cuc đi là s đau kh không ngng ngh. Trong các bài ging khác, Đc Pht đã nói v các loi hnh phúc, chng hn như hnh phúc v cuc sng gia đình. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn k hơn t ng “đau kh, không như ý, không hoàn ho”, chúng ta thy rng điu ny chm vào mi th trong cuc đi chúng ta, bao gm c các giai đon may mn và hnh phúc.

 

Among other things, the Buddha taught that the skandhas are dukkha. The skandhas are the components of a living human being: form, senses, ideas, predilections, and consciousness. In other words, the animated body you identify as yourself is dukkha because it is impermanent and it will eventually perish.

Bên cnh nhng điu trên, Đc Pht dy rng năm un là “đau kh, không như ý, không hoàn ho”. Năm un là các thành phn ca mt con người (còn sng): hình tướng, cm giác, ý tưởng, khuynh hướng (thiên v) và ý thc. Nói cách khác, “thân và tâm” ca chúng ta là “đau kh, không như ý, không hoàn ho” bi vì chúng là vô thường và cui cùng chúng s chết.

pastedGraphic_7.png

                                Photo 6: Skandhas – Ngũ un: 

                      Con người do năm nhóm trên to thành 

The Second Noble Truth: On The Origin Of Dukkha 

Sự Thật Cao Quý Thứ Nhì: Nguyên Nhân Của “Đau Khổ, Không Như Ý, Không Hoàn Hảo”

 

The Second Noble Truth teaches that the cause of suffering is greed or desire. The actual word from the early scriptures is tanha, and this is more accurately translated as “thirst” or “craving.”

S Tht Cao Quý Th Nhì dy rng nguyên nhân ca đau kh là tham lam hoc là tham mun. T ng tht s t nhng kinh đin thi ban đu là tanha, và t ng ny được dch chính xác hơn là “khát khao” hoc là “thèm khát”.

 

We continually search for something outside ourselves to make us happy. But no matter how successful we are, we never remain satisfied. The Second Truth is not telling us that we must give up everything we love to find happiness. The real issue here is more subtle — it’s attachment to what we desire that gets us into trouble.

Chúng ta liên tc tìm kiếm mt cái gì đó bên ngoài chúng ta đ làm cho chúng ta hnh phúc. Tuy nhiên, cho dù chúng ta thành công đến đâu chăng na, chúng ta s không bao gi hài lòng. S Tht Cao Quý Th Nhì không nói rng, chúng ta phi t b mi th chúng ta yêu thích đ tìm thy hnh phúc. Lý do tht s đây thì vi tế – “Chúng Ta Dính Mc Vi Nhng Gì Chúng Ta Tham Mun” làm cho cuc sng chúng ta đau kh.

pastedGraphic_8.png

              Photo 7: Diu Đế Th Hai – Tp: Nguyên nhân ca kh 

The Buddha taught that this thirst grows from ignorance of the self. We go through life grabbing one thing after another to get a sense of security about ourselves. We attach not only to physical things but also to ideas and opinions about ourselves and the world around us. Then we grow frustrated when the world doesn’t behave the way we think it should and our lives don’t conform to our expectations.

Đc Pht dy rng cơn thèm khát này phát trin t s thiếu hiu biết ca “cái ta”. Chúng ta sng trong cuc đi, vi hai bàn tay nm gi hết th ny sang th khác, đ to ra mt cm giác an toàn cho chính mình. Chúng ta không nhng dính mc vi nhng th vt cht, mà chúng ta còn dính mc vi nhng ý tưởng và thành kiến ​​v bn thân, và thế gii chung quanh chúng ta. Sau đó, chúng ta tr nên tht vng vì người trên thế gian ny không cư x đúng như ý chúng ta mun, và cuc đi ca chúng ta không theo đúng như ý ca chúng ta.

 

Buddhist practice brings about a radical change in perspective. Our tendency to divide the universe into “me” and “everything else” fades away. In time, the practitioner is better able to enjoy life’s experiences without judgment, bias, manipulation, or any of the other mental barriers we erect between ourselves and what’s real.

Thc hành Đo Pht mang đến mt s thay đi toàn b cái nhìn ca chúng ta. Khuynh hướng chúng ta phân chia vũ tr thành “cái tôi” và “mi th khác” biến mt. Sau cùng, người thc hành có th tn hưởng nhng kinh nghim ca cuc sng, mà h không cn phi phán xét, thiên v, li dng, hoc dùng bt kỳ rào cn tinh thn nào khác, mà được dng lên gia mình và nhng gì tht s xy ra.

 

The Buddha’s teachings on karma and rebirth are closely related to the Second Noble Truth.

Giáo lý ca Đc Pht v nghip và tái sinh có liên h cht ch vi S Tht Cao Quý Th Nhì.

 

The Third Noble Truth: The Cessation Of Craving

Sự Thật Cao Quý Thứ Ba: Chấm Dứt Lòng Tham Muốn

The Buddha’s teachings on the Four Noble Truths are sometimes compared to a physician diagnosing an illness and prescribing a treatment. The first truth tells us what the illness is and the second truth tells us what causes the illness. The Third Noble Truth holds out hope for a cure.

Nhng li dy ca Đc Pht v Bn S Tht Cao Quý đôi khi được so sánh vi mt bác sĩ chn đoán bnh và kê toa tr bnh. S tht th nht cho chúng ta biết căn bnh ny, và s tht th nhì cho chúng ta biết nguyên nhân gây bnh. S Tht Cao Quý Th Ba cho chúng ta s hy vng cha được bnh.

 

The solution to dukkha is to stop clinging and attaching. But how do we do that? The fact is that you can’t by an act of will. It’s impossible to just vow to yourself, okay, from now on I won’t crave anything. This doesn’t work because the conditions that give rise to craving will still be present.

Cách gii quyết “đau kh, không như ý, không hoàn ho” là ngăn chn s dính mc. Tuy nhiên, chúng ta ngăn chn bng cách nào? Chúng ta tht s không th làm được điu ny qua s mong mun. Chúng ta không th nào đưa ra mt li th “Được ri, k t bây gi tr đi, tôi s không thèm khát điu gì na”.  Cách này s không có hiu qu, bi vì các điu kin phát sinh s thèm mun vn còn có mt. 

pastedGraphic_9.png

     Photo 8: Dit Đế tc Niết Bàn – Phin no dit tc Niết Bàn 

The Second Noble Truth tells us that we cling to things we believe will make us happy or keep us safe. Grasping for one ephemeral thing after another never satisfies us for long because it’s all impermanent. It is only when we see this for ourselves that we can stop grasping. When we do see it, the letting go is easy. The craving will seem to disappear of its own accord.

S Tht Cao Quý Th Nhì cho chúng ta biết rng, chúng ta dính mc vào nhng gì mà chúng ta tin s làm cho chúng ta hnh phúc, hoc là làm cho chúng ta cm thy an toàn. Chúng ta nm gi hết điu (không bn vng) ny sang điu (không bn vng) khác, mà các điu ny không bao gi tha mãn chúng ta lâu dài, bi vì tt c đu là vô thường. Ch khi nào chính chúng ta nhìn ra được điu ny, thì chúng ta mi có th ngng s nm gi. Khi chúng ta nhìn thy điu ny, thì s buông x tht là d dàng. S thèm mun s t nó biến mt.

 

The Buddha taught that through diligent practice, we can put an end to craving. Ending the hamster wheel-chase after satisfaction is enlightenment (bodhi, “awakened”). The enlightened being exists in a state called nirvana.

Đc Pht dy rng qua s thc hành siêng năng, chúng ta có th chm dt s thèm mun. Cũng ging như con chut ngng rượt đui theo bánh xe, người chm dt được s thèm mun là bc giác ng (hoc là người tnh thc). Bc giác ng trong trng thái gi là “niết bàn”.

 

The Four Noble Truths: The Eightfold Path 

Sự Thật Cao Quý Thứ Tư: Con Đường Cao Quý Có Tám Phần

pastedGraphic_10.png

                  Photo 9: Đo đế: bát chánh đo 

The Buddha spent the last 45 or so years of his life-giving sermons on aspects of the Four Noble Truths. The majority of these were about the Fourth Truth — the path (magga).

Đc Pht đã tri qua 45 năm cui đi ca ngài, đ thuyết ging v các khía cnh ca Bn S Tht Cao Quý. Phn ln trong s này là v S Tht Cao Quý Th Tư – tc là con đường (magga).

 

In the Fourth Noble Truth, the Buddha as a physician prescribes the treatment for our illness: The Eightfold Path. Unlike in many other religions, Buddhism has no particular benefit to merely believing in a doctrine. Instead, the emphasis is on living the doctrine and walking the path.

Trong Bn S Tht Cao Quý, Đc Pht là mt bác sĩ đưa ra cách điu tr căn bnh ca chúng ta, đó là: Con Đường Có Tám Phn. Không ging như trong nhiu tôn giáo khác, Đo Pht không có li ích đc bit nào khi chúng ta ch tin vào giáo lý. Thay vào đó, s nhn mnh là sng da theo giáo lý, và bước chân đi trên con đường ny.

pastedGraphic_11.png

             Photo 10: Diu Đế Th Tư – Đo: Con Đường Dt Kh

The path is eight broad areas of practice that touches every part of our lives. It ranges from study to ethical conduct to what you do for a living to moment-to-moment mindfulness. Every action of body, speech, and mind are addressed by the path. It is a path of exploration and discipline to be walked for the rest of one’s life.

Con đường gm có tám lĩnh vc thc hành rng ln, chm vào mi khía cnh trong cuc sng ca chúng ta. Con đường nm trong phm vi t nghiên cu đến hành vi đo đc, cho đến nhng công vic chúng ta làm, cho đến tng giây phút chúng ta chánh nim. Mi hành đng ca thân th, li nói và tâm trí đu được con đường ch dn. Đó là mt con đường ca s khám phá và s k lut đ chúng ta bước theo sut quãng đi còn li ca chúng ta.

 

Without the path, the first three Truths would just be a theory; something for philosophers to argue about. The practice of the Eightfold Path brings the dharma into one’s life and makes it bloom.

Nếu không có con đường, ba S Tht đu tiên s ch là lý thuyết; là mt điu gì đó cho các nhà triết hc tranh lun. S thc hành Con Đường Cao Quý Có Tám Phn đưa Pht Pháp vào cuc sng ca con người, và làm cho cuc sng ca h n hoa.

 

Understanding The Truths Takes Time

Cần thời gian để tìm hiểu Bốn Sự Thật Cao Quý 

If you are still confused about the four Truths, take heart; it’s not so simple. Fully appreciating what the Truths mean takes years. In fact, in some schools of Buddhism thorough understanding of the Four Noble Truths defines enlightenment itself.

Nếu bn vn còn nhm ln v Bn S Tht Cao Quý, thì bn hãy t tin và vui v lên; bi vì đ tài ny tht ra không đơn gin. Chúng ta phi mt nhiu năm tri đ hoàn toàn trân quý Bn S Tht Cao Quý ny. Trên thc tế, có mt s trường phái Pht Giáo cho rng s hiu biết rõ ràng v Bn S Tht Cao Quý, chính là s giác ng.

pastedGraphic_12.png

         Photo 11: Cn thi gian đ tìm hiu Bn S Tht Cao Quý 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. https://tienvnguyen.net/a1921/bon-su-that-cao-quy-trong-dao-phat-2018-the-four-noble-truths-of-buddhism
 2. Photo 1: https://faithcounts.com/buddhas-first-sermon-path-happiness-faiths/
 3. Photo 1a: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dharma_Wheel.svg
 4. Photo 2: https://www.pattayamail.com/thailandnews/special-report-asalha-puja-celebrates-existence-of-triple-gem-39468
 5. Photo 2a: https://fiveseasonsmedicine.com/the-buddhas-first-discourse-after-his-awakening/
 6. Photo 3: https://www.alanpeto.com/buddhism/four-noble-truths/
 7. Photo 4: http://evdhamma.org/index.php/dharma/dharma-lessons/item/178-17-tu-dieu-de-song-ng
 8. Photo 5: https://www.buddhathought.com/first-noble-truth-of-buddhism/
 9. Photo 6: http://evdhamma.org/index.php/documents/buddhist-meditation/item/76-ngu-uan-the-five-aggregates-song-ngu
 10. Photo 7: https://www.buddhathought.com/second-noble-truth-of-buddhism/
 11. Photo 8: https://www.buddhathought.com/third-noble-truth-of-buddhism/
 12. Photo 9: http://www.jaysdadblog.com/the-4-noble-truths/
 13. Photo 10: https://www.buddhathought.com/fourth-noble-truth-of-buddhism/
 14. Photo 11: https://medium.com/personal-growth/practicing-the-subtle-art-of-detachment-b3f94b91fcf2
 15. https://www.learnreligions.com/the-buddhas-first-sermon-449788
 16. http://evdhamma.org/index.php/buddhist-study/item/1033-chuyen-phap-luan-va-5-de-tu
 17. https://www.budsas.org/uni/u-vbud/vbkin016.htm