Quả Tim Ta Sẽ Không Bao Giờ, Giống Như Cũ – We Are Never, Ever The Same – Song ngữ

English: Flavia Weedn.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

We Are Never, Ever The Same

Quả Tim Ta Sẽ Không Bao Giờ, Giống Như Cũ

Some people come into our lives and quickly go. Some stay for a while, leave footprints on our hearts, and we are never, ever the same. 

Trong cuộc đời chúng ta, biết bao người đến, rồi vội vã ra đi. Nhưng có những người chỉ dừng lại trong chốc lát, mà để lại biết bao dấu chân, làm quả tim ta sẽ không bao giờ, giống như cũ. 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. com
  2. https://tienvnguyen.net/p146a252/qua-tim-ta-se-khong-bao-gio-giong-nhu-cu-we-are-never-ever-the-same
  3. https://quotesgram.com/quotes-that-you-are-never-the-same/