Phước Lành Của Lòng Từ Bi – The Blessings of Loving Kindness – Song ngữ

The Blessings of Loving Kindness, Anguttara Nikaya

Phước Lành Của Lòng Từ Bi, Kinh Tăng Chi Bộ

Anh ngữ: Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

 

Phước Lành Của Lòng Từ Bi – The Blessings of Loving Kindness

If you want others to be happy, practice compassion. If you want yourself happy, practice compassion”

 

If, O monks, the liberation of the mind by loving kindness is developed and cultivated, frequently practiced, made one’s vehicle and foundation, firmly established, consolidated, and properly undertaken, eleven blessings may be expected. What eleven?

Nầy các Tỳ Kheo, lòng từ bi giúp tâm giải thoát, nếu lòng từ bi được phát triển và được nuôi dưỡng, thường xuyên thực hành, và nếu chúng ta cũng dùng lòng từ bi làm phương tiện và nền tảng, thiết lập chúng vững chắc, hợp nhất, và thực hiện đúng cách, chúng ta sẽ nhận được mười một phước lành. Mười một phước lành nầy là gì?

 1. One sleeps peacefully;
 2. One awakens peacefully;
 3. One sees no bad dreams;
 4. One is dear to human beings;
 5. One is dear to non-human beings;
 6. One will be protected by devas;
 7. Fire, poison and weapons cannot injure one;
 8. One’s mind becomes easily concentrated;
 9. One’s facial complexion will be serene;
 10. One will die unconfused; if one does not penetrate higher,
 11. One will be reborn in the Buddhist Brahma or better realm world. [74]

Phước lành thứ nhất là khi ngủ, chúng ta được ngon giấc;

Phước lành thứ hai là khi thức giấc, chúng ta được bình an;

Phước lành thứ ba là khi ngủ, chúng ta không gặp ác mộng;

Phước lành thứ tư là chúng ta được loài người thương yêu;

Phước lành thứ năm là chúng ta được loài vật thương yêu;

Phước lành thứ sáu là chúng ta được chư thiên bảo hộ;

Phước lành thứ bẩy là chúng ta không bị tổn hại vì lửa, thuốc độc, và vũ khí;

Phước lành thứ tám là chúng ta dễ dàng tập trung tâm ý;

Phước lành thứ chín là chúng ta có da dẻ, và gương mặt không buồn phiền, luôn được bình an;

  Phước lành thứ mười là khi chúng ta chết, tâm trí không bị rối loạn;

  Phước lành thứ mười một là khi tái sinh, chúng ta sẽ lên cõi trời,

 hay    các cõi tốt đẹp hơn.

[74] These benefits are explained at Vism IX, 59–76.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.bps.lk/olib/wh/wh238-u.html#T74
 2. http://tienvnguyen.net/p194a275/phuoc-lanh-cua-long-tu-bi-kinh-tang-chi-bo-the-blessings-of-loving-kindness-anguttara-nikaya
 3. https://www.google.com/search?q=danh+ngôn+Lòng+Từ+Bi+images