Phân biệt đúng sai – Right and Wrong – Song ngữ

101 Zen Koans stories

101 Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki.

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

 

When Bankei held his seclusion-weeks of meditation, pupils from many parts of Japan came to attend. During one of these gatherings a pupil was caught stealing. The matter was reported to Bankei with the request that the culprit be expelled. Bankei ignored the case.

Khi ngài Bankei mở những khóa tu thiền kéo dài nhiều tuần lễ, các thiền sinh từ nhiều vùng trên khắp nước Nhật đều đến tham dự. Giữa một khóa tu như vậy, có một thiền sinh trộm đồ bị bắt quả tang. Vấn đề được trình lên ngài Bankei với yêu cầu trục xuất kẻ phạm tội. Ngài Bankei phớt lờ đi.

 

Later the pupil was caught in a similar act and again Bankei disregarded the matter. This angered the other pupils, who drew up a petition, asking for the dismissal of the thief, stating that otherwise they would leave in a body.

Sau đó, thiền sinh này lại tái phạm rồi bị bắt một lần nữa, và ngài Bankei lại bỏ qua. Điều này khiến cho các thiền sinh khác tức giận. Họ liền viết một bản thỉnh nguyện, yêu cầu trục xuất kẻ trộm, nói rõ rằng nếu không thì tất cả bọn họ sẽ cùng nhau bỏ đi.

Một dòng lệ tuôn tràn trên khuôn mặt kẻ phạm tội.

Bao nhiêu ham muốn dẫn đến hành vi trộm cắp đều tan biến!

Tất cả các thiền sinh khác chọn để ở lại với Thiền Sư.

Họ đã nhận ra được lòng từ bi và trí tuệ của sư phụ.

 

When Bankei had read the petition, he called everyone before him. “You are wise brothers,” he told them. “You know what is right and what is not right. You may go somewhere else to study if you wish, but this poor brother does not even know right from wrong. Who will teach him if I do not? I am going to keep him here even if all the rest of you leave.”

Sau khi đọc bản thỉnh nguyện, ngài Bankei cho gọi tất cả mọi người đến và nói: “Huynh đệ các con đều là những người khôn ngoan, biết phân biệt đúng sai. Nếu muốn thì các con có thể đi đến một nơi nào khác để tu tập. Nhưng người huynh đệ đáng thương này của các con thậm chí còn không biết phân biệt đúng sai, nếu ta không dạy dỗ thì ai sẽ dạy nó? Ta vẫn sẽ giữ nó lại đây, cho dù tất cả các con có bỏ ta mà đi.”

 

A torrent of tears cleansed the face of the brother who had stolen. All desire to steal had vanished.

Một dòng lệ tuôn tràn trên khuôn mặt kẻ phạm tội. Bao nhiêu ham muốn dẫn đến hành vi trộm cắp đều tan biến!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/41–thien-trieu-chau-joshu’s-zen/3181/2875/2878/11294
  2. http://phatam.org/book/index/45–phan-biet-dung-sai-right-and-wrong/3181/2875/2878/11298
  3. https://postmodernquaker.wordpress.com/2012/06/20/the-zen-of-quakerism/
  4. http://www.slideshare.net/ohteikbin/right-and-wronga-zen-story-to-reflect-upon
  5. https://www.pinterest.com/pin/398850110722354027/