Phẩm 9: Quang Minh Giác – Song ngữ

English: Thomas Cleary – 1984

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983

Compile: Lotus group

Book Nine: Awakening by Light – page 282 – 297 of 1644

Phẩm 9: Kinh Hoa Nghiêm – Quang Minh Giác – (Hán bộ phần đầu quyển 13)

 

Then the Buddha, from beneath the wheel-marks on his feet, emitted a hundred billion light beams, illuminating this billion-world universe, with its four hundred billion continents, hundred billion oceans, hundred billion surrounding mountain ranges, hundred billion enlightening beings being born, hundred billion enlightening beings leaving home, hundred billion Buddhas realizing true enlightenment, hundred billion Buddhas teaching, hundred billion Buddhas passing away, a hundred billion polar mountain kings, a hundred billion heavens of hosts of celestial kings, a hundred billion heavens of thirty-three celestial realms, a hundred billion heavens of timely portion, a hundred billion heavens of satisfaction, a hundred billion heavens of enjoyment of emanations, a hundred billion heavens of free enjoyment of others’ emanations, a hundred billion heavens of pure hosts, a hundred billion light-sound heavens, a hundred billion heavens of purity, a hundred billion heavens of vast rewards, a hundred billion heavens of the ultimate of form; everything therein was all clearly manifest.

Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn, từ dưới lòng hai bàn chưn, phóng ra trăm ức tia sáng chiếu khắp Ðại-thiên thế-giới : trăm ức Diêm-Phù-Ðề, trăm ức Phất-Bà-Ðề, trăm ức Cù-Gia-Ni, trăm ức Uãt-Ðơn-Việt, trăm ức đại-hải, trăm ức Luân-Vi-Sơn, trăm ức Bồ-Tát thọ sanh, trăm ức Bồ-Tát xuất gia, trăm ức Như-Lai thành chánh giác, trăm ức Như-Lai chuyển pháp luân, trăm ức Như-Lai nhập niết-bàn, trăm ức Tu-Di-Sơn, trăm ức Tứ-Vương-Thiên, trăm ức Ðao-Lợi-Thiên, trăm ức Dạ-Ma-Thiên, trăm ức Ðâu-Suất-Thiên, trăm ức Hóa-Lạc-Thiên, trăm ức Tha-Hóa-Thiên, trăm ức Sơ-Thiền-Thiên, trăm ức Nhị-Thiền-Thiên, trăm ức Tâm-Thiền-Thiên, trăm ức Tứ-Thiền-Thiên, nhẫn đến trăm ức Sắc-Cứu-Cánh-Thiên. Tất cả vật cảnh trong Ðại-Thiên thế-giới đều được quang-minh của Thế-Tôn soi sáng hiển hiện cả.

 

As in this place the Buddha, the World Honored One, was seen sitting on a lotus bank lion throne, surrounded by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands, so also sat the hundred billion Buddhas in a hundred billion continents. In each case, because of the spiritual force of the Buddhas, in each of the ten directions was a great enlightening being, each with a company of as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands, who came to the Buddha. Their names were Manjushri, Chief of the Awakened, Chief in Riches of Truth, Chief of the Precious, Chief of the Virtuous, Chief in Vision, Chief in Effort, Chief in Doctrine, Chief in Knowledge, and Chief in Goodness. The lands from whence these enlightening beings came were respectively called Golden World, Sublime Color World, Lotus Color World, Saffron Flower Color World, Blue Lotus Color World, Gold Color World, Jewel Color World, Diamond Color World, Crystal Color World, and Equal Color World. These enlightening beings had each cultivated pure practice in the company of Buddhas—the Buddha of Immutable Knowledge, the Buddha of Unhindered Knowledge, the Buddha of Knowledge of Liberation, the Buddha of Knowledge of Dignified Conduct, the Buddha of Knowledge of Characteristics, the Buddha of Ultimate Knowledge, the Buddha

Buddha of Supreme Knowledge the Buddha of Independent Knowledge, the Buddha of Pure Knowledge, and the Buddha of Observing Knowledge.

Như nơi đây hiện thấy đức Thế-Tôn ngồi tòa Liên-Hoa-Tạng-Sư-Tử, mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát vây quanh. Trong trăm ức Diêm-Phù-Ðề khác, cũng đều có Như-Lai an-tọa như thế cả. Do thần lực của Phật, trong mười phương, mỗi phương đều có một đại Bồ-Tát cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội đến chỗ đức Phật ngự : Ðông-phương Kim-Sắc thế-giới có Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát, Nam-phương Diệu-Sắc thế-giới có Giác-Thủ Bồ-Tát, Tây-phương Liên-Hoa-Sắc thế-giới có Tài-Thủ Bồ-Tát, Bắc-phương Chiêm-Bặc-Hoa-Sắc thế-giới có Bửu-Thủ Bồ-Tát, Ðông-bắc-phương Ưu-Bát-La-Hoa-Sắc thế-giới có Bồ-Tát Công-Ðức-Thủ, Ðông-nam-phương Kim-Sắc thế-giới có Mục-Thủ Bồ-Tát, Tây-nam-phương Bửu-Sắc thế-giới có Tinh-Tấn-Thủ Bồ-Tát, Tây-bắc-phương Kim-Cang-Sắc thế-giới có Pháp-Thủ Bồ-Tát, Hạ-phương Pha-Lê-Sắc thế-giới có Trí-Thủ Bồ-Tát, Thượng-phương Bình-Ðẳng-Sắc thế-giới có Hiềm-Thủ Bồ-Tát.

 

Then the Manjushris in all places, in the presence of each of the Buddhas, spoke up simultaneously and said in verse,

Lúc đó, trong tất cả trăm ức đạo-tràng, nơi chư Phật ngự, trăm ức Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát đồng thời ứng thinh nói kệ rằng:

 

If any see the Truly Awake

As becoming liberated and divorced from taints

And not attached to any world,

They have not realized the eye of the Way.

 

If any know the Buddha’s

Substance and form have no existence,

And by cultivation gain clear understanding,

Such people will soon be Buddhas.

 

Who can see this world

Unstirred in mind,

And likewise Buddha’s body,

Will attain supreme knowledge.

 

If, regarding the Buddha and truth,

One understands that they are equal,

Having no thought of duality,

One will walk on the inconceivable plane.

 

If one sees the Buddha and oneself

Resting in equality,

Without abode, entering nowhere,

One will become one of the Rare.

 

Form and feeling have no sets:

Nor do conception, action, consciousness;

Any who can know this way

Will become great sages.

 

Whether mundane or transmundane views,

Having risen beyond them all

While well able to know the truth,

One will become a great illuminate.

 

If, toward omniscience,

One engenders dedication,

Seeing mind without origination,

One will gain the greatest name.

 

Living beings have no birth,

Nor either any decay;

If one attains such knowledge as this,

One will realize the unexcelled way.

 

In one understanding infinity,

Within infinity, one:

Realizing their origin’s interdependent

One will attain to fearlessness.

Nếu có ai thấy Phật
Giải-thoát lìa hữu lậu
Chẳng tham trước thế-gian
Người này chẳng chứng đạo.
Nếu ai biết Như-Lai
Thể-tướng vô-sở-hữu
Tu tập được rõ ràng
Người này mau thành Phật.
Nếu thấy thế-giới này
Tâm được chẳng dao-động
Với Phật-thân cũng vậy
Sẽ thành bực Thắng-Trí.
Nếu với Phật cùng Pháp
Ðược tâm trọn bình đẳng
Chẳng móng khởi nhị niệm
Sẽ lên bực Nan-Tư.
Nếu thấy Phật và thân
Bình đẳng mà an-trụ
Vô trụ vô sở nhập
Sẽ thành bực Nam-Ngộ.
Sắc, Thọ không có số
Tưởng, Hành, Thức cũng vậy
Nếu biết được như đây
Sẽ là Ðại-Mâu-Ni.
Kiến chấp thế, xuất thế
Tất cả đều vượt khỏi
Mà hay khéo biết pháp
Sẽ thành bực Ðại-Quang.
Nếu nơi đấng Toàn-Trí
Phát sanh tâm hồi hướng
Thấy tâm không chỗ sanh
Sẽ được bực Hồng-Danh.
Chúng-sanh không có sanh
Cũng lại không có hoại
Nếu được trí như vậy
Sẽ thành vô-thượng-đạo.
Trong một : hiểu vô-lượng
Trong vô-lượng : hiểu một
Rõ kia sanh lẫn nhau
Sẽ thành vô-sở-úy.

 

Then the light beams passed this world and illuminated ten lands in the eastern direction, also doing likewise in the South, West, North, the four intermediate directions, and the zenith and nadir. In all of those worlds were a hundred billion continents called Jambudvipa, and so on, including a hundred billion heavens of the ultimate of form—everything in all those realms was clearly revealed. In each of the Jambudvipa continents the Buddha was seen sitting on a lotus bank lion throne surrounded by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands; and in each one, due to the spiritual force of the Buddha, ten great enlightening beings from the ten directions, each accompanied by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands, came to the Buddha; those enlightening beings were called Manjushri, etc., the lands they came from were called Golden, etc., and the Buddhas they served were called Immutable Knowledge, etc. Then the Manjushris in all those places, each in the presence of the Buddha in that place, all simultaneously spoke out, saying these verses:

Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu ra ngoài thế-giới này suốt đến mười phương, mỗi phương đều chiếu mười quốc-độ. Trong những cõi đó, tất cả vật cảnh từ Diêm-Phù-Ðề đến Sắc-Cứu-Cánh-Thiên đều được chói sáng, và đều có đức Phật ngự trên tòa sư-tử như ở cõi này. Do thần-lực của đức Phật, mười phương đều có một đại Bồ-Tát cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội đến chỗ Phật, cũng chính là Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v… Bấy giờ, ở trước mỗi Như-Lai, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát đồng thời ứng thinh nói kệ rằng:

 

Sentient beings lack wisdom,

Wounded and poisoned by the thorns of craving;

For their sake we seek enlightenment:

Such is the law of all Buddhas.

 

Seeing all things,

Giving up extremes,

Once enlightened, never regressing,

They turn the incomparable wheel of truth.

 

For inconceivable eons

Cultivating various practices vigorously

In order to liberate beings:

This is the power of the great sages.

 

The Guide conquers demons

Bravely and invincibly,

Preaching subtle truths in his light

Because of kind compassion.

 

By knowledge and wisdom

Breaking the barriers of afflictions,

In an instant seeing all:

This is the spiritual power of Buddhas.

 

Beating the drum of the great teaching,

Awakening all lands in the ten directions,

Making all turn toward enlightenment:

Independent power can act like this.

 

Without breaking the infinite boundaries,

Traveling through the billions of lands

Without attachment to any existent:

Such is freedom like the Buddhas’.

 

The Buddhas are like space,

Ultimately forever pure;

Those who rejoice in remembering this

Will fulfill all of their vows.

 

In each and every one of the hells

They pass innumerable eons;

In order to liberate sentient beings

They’re able to bear these pains.

 

Without begrudging body or life,

Always preserving the Buddhas’ teachings,

With egoless mind harmonious,

One can attain the enlightened way.

Chúng-sanh không trí-huệ
Tham-ái đâm thương độc
Vì cứu họ nên Phật
Cầu Bồ-Ðề vô-thượng.
Thấy các nơi các pháp
Ðều xa rời hai bên
Ðạo thành trọn chẳng thối
Chuyển pháp luân vô đẳng.
Bất-khả-tư-nghì kiếp
Tinh-tấn tu các hạnh
Vì độ các chúng-sanh
Là nguyện lực của Phật.
Ðạo-sư hàng quân ma
Dũng-kiện không ai hơn
Quang-minh diễn diệu-nghĩa
Từ-bi nên như vậy.
Dùng tâm-trí-huệ kia
Phá các chướng phiền não
Một niệm thấy tất cả
Là thần lực của Phật.
Ðánh trống lớn chánh pháp
Giác ngộ mười phương cõi
Ðều khiến đến bồ-đề
Sức tự-tại như vậy.
Chẳng hoại vô-biên cảnh
Mà đi ức cõi nước
Với cõi không trệ trước
Kia tự-tại như Phật.
Chư Phật như hư-không
Rốt ráo thường thanh-tịnh
Nghĩ nhớ lòng hoan hỉ
Kia các nguyện đầy đủ.
Trong mỗi mỗi địa ngục
Trải qua vô-lượng kiếp
Vì cứu độ chúng-sanh
Mà nhẫn được khổ này.
Chẳng tiếc nơi thân mạng
Thường hộ các phật-pháp
Vô ngã tâm điều nhu
Hay được đạo Như-Lai.

 

Then the light beams passed ten worlds and illuminated a hundred lands in the eastern direction, also doing likewise in every other direction. In all of those worlds were a hundred billion continents called Jambudvipa, and so on, including a hundred billion heavens of the ultimate of form—everything in all those realms was clearly revealed. In each of the Jambudvipa continents the Buddha was seen sitting on a lotus bank lion throne surrounded by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands; and in each one, due to the spiritual force of the Buddha, ten great enlightening beings, from the ten directions, each accompanied by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands, came to the Buddha; those enlightening beings were called Manjushri, etc., the lands they came from were called Golden, etc., and the Buddhas they served were called Immutable Knowledge, etc. Then the Manjushris in all those places, each in the presence of the Buddha in that place, all simultaneously spoke out, saying these verses:

Lúc đó quang-minh của đức Phật chiếu quá mười phương thế-giới, rồi chiếu suốt trăm thế-giới ở mỗi phương trong mười phương. Nơi các thế-giới ấy đều có Như-Lai ngự tòa sư-tử như ở tại đây, và do thần-lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ-Tát, tức là Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v… cùng mười Phật-sát-vi-trần-số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát đồng ứng thinh nói kệ rằng:

 

Buddha understands things are like phantoms;

Comprehending, he is unhindered.

His mind is pure and free from attachments;

He harmonizes and pacifies all beings.

 

Some see him first born,

His color like a mountain of gold;

Living in his final body,

He’s forever a moon of humanity.

 

Some see him walking around,

Replete with boundless virtues;

Attention and intellect well employed,

The Great Man walks like a lion.

 

Some see his violet eyes

Gazing in the ten directions;

Sometimes he shows a smile,

To accommodate beings’ wishes.

 

Some see his lion roar,

His supreme, incomparable body

Manifesting his last incarnation,

Speaking naught but the truth.

 

Some see him leaving home,

Shedding all bonds,

Practicing the acts of Buddhas,

Always contemplating extinction.

 

Some see him sitting on the enlightenment site

Awakening knowledge of all things,

Reaching the other shore of all virtues,

Darkness and affliction ended.

 

Some see the supreme man

Full of great compassion

Turning the wheel of teaching

Liberating numberless beings.

 

Some see the lion roar,

Its awesome light unique,

Transcending all the worlds

With peerless mystic power.

 

Some see the mind at peace,

Like a lamp gone out forever;

Variously manifesting spiritual mastery,

The ten-powered one can be like this.

Phật rõ pháp như huyễn
Thông đạt không chướng ngại
Tâm tịnh lìa tham chấp
Ðiều phục các chúng-sanh.
Hoặc có thấy sơ sanh
Sắc đẹp như núi vàng
Trụ thân tối hậu này
Làm mặt nguyệt nhơn loại
Hoặc thấy Phật kinh hành
Ðủ vô-lượng công-đức
Niệm huệ đều thiện xảo
Bước đi Ðại-Sư-Tử.
Hoặc thấy mắt xanh biếc
Quan-sát khắp mười phương
Có lúc hiện vui cười
Vì thuận lòng quần chúng.
Hoặc thấy sư tử hống
Thân thù thắng vô tỉ
Thị hiện tối hậu sanh
Nói lời đều chơn thật.
Hoặc có thấy xuất gia
Giải thoát những hệ phược
Tu tập hạnh chư Phật
Thường thích quán tịch diệt.
Hoặc thấy ngồi đạo-tràng
Rõ biết tất cả pháp
Ðến bờ công-đức kia
Phiền não si đã hết.
Hoặc thấy thắng thượng phu
Ðầy đủ tâm đại-bi
Chuyển pháp luân vi diệu
Ðộ vô-lượng chúng-sanh.
Hoặc thấy sư tử hống
Oai quang rất thù-đặc
Siêu tất cả thế-gian
Thần thông lực vô đẳng
Hoặc thấy tâm tịch tịnh
Như ngọn đèn tắt hẳn
Hiện các loại thần thông
Ðấng thập lực như vậy.

 

Then the light beams passed a hundred worlds and illumined a thousand worlds in each of the ten directions. In all of those worlds were a hundred billion continents called Jambudvipa, and soon, including a hundred billion heavens of the ultimate of form—everything in all those realms was clearly revealed. In each one of the Jambudvipa continents the Buddha was seen sitting on a lotus bank lion throne surrounded by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands; and in each one, due to the spiritual force of the Buddha, ten great enlightening beings from the ten directions, each accompanied by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands, came to the Buddha, those enlightening beings were also called Manjushri, etc., the lands they came from were also called Golden, etc., and the Buddhas they served were also called Immutable Knowledge, etc. Then the Manjushris in all those places, simultaneously spoke up, saying these verses:

Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu khỏi trăm thế-giới, suốt đến khắp ngàn thế-giới ở mỗi phương trong mười phương. Nơi mười phương thế-giới này cũng đều có đức Phật ngự đạo-tràng giữa chúng hội mười-phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát. Do thần lực của đức Phật, mỗi phương trong mười phương đều có một đại Bồ-Tát, chính là Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v… cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự. Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát đồng ứng thinh nói kệ rằng :

 

The Buddha comprehends, without peer,

The exceedingly profound truth;

Sentient beings cannot understand,

So he reveals it step-by-step.

 

The nature of self has never existed,

And possessions of self are also nil;

So how come the enlightened ones

Are able to have their bodies?

 

The liberated ones, with knowledge and conduct,

Are beyond category or compare;

All the logic and reasoning of the world

Cannot find any fault in them.

 

The Buddhas are not worldly clusters,

Elements, senses, born and dying things;

Phenomenal sets cannot produce them:

Thus they’re called human lions.

 

Their nature is fundamentally empty and inactive,

They’re liberated within and without;

Detached from all delusive ideas:

Such is the peerless state.

 

Their substance and nature never moves,

Selfless, no coming or going;

Yet they can awaken the worlds,

Pacifying all, without bound.

 

They always enjoy contemplating extinction,

Uniform, without duality;

Their minds do not increase or decrease,

Yet manifest boundless powers.

 

They do not do the deeds

That cause results for sentient beings,

Yet can understand unhindered:

Such is the enlightened way.

 

All kinds of living beings

Transmigrate through all realms;

Buddhas, not discriminating,

Liberate the boundless kinds.

 

The Buddhas’ golden color

Is not existent, yet pervades all existences;

According to the inclinations of beings,

They teach them ultimate peace.

Phật nơi pháp thậm thâm
Thông đạt không ai sánh
Chúng-sanh không thấy được
Phật tuần tự khai thị
Ngã tánh chưa từng có
Ngã sở cũng không tịch
Cớ sao chư Như-Lai
Lại được có thân thể
Ðấng giải-thoát Minh-Hạnh
Vô-số vô-đẳng luân
Các nhơn lượng thế-gian
Tìm lỗi không thể được.
Phật chẳng phải những loại
Uẩn, xứ, giới, sanh tử
Số pháp vẫn không thành
Nên hiệu Nhơn-Sư-Tử.
Tánh Phật vốn không tịch
Trong ngoài đều giải-thoát
Rời tất cả vọng niệm
Pháp vô-đẳng như vậy.
Thế tánh thường bất động
Không ngã không đến đi
Mà hay giác ngộ đời
Vô-biên đều điều phục.
Thường thích quán tịch diệt
Một tướng không có hai
Tâm Phật không tăng giảm
Hiện vô-lượng thần lực.
Chẳng làm hạnh nghiệp báo
Nhơn duyên của chúng-sanh
Mà rõ thấu vô ngại
Ðấng Thiện-Thệ như vậy.
Tất cả loài chúng-sanh
Lưu chuyển trong mười phương
Như-Lai không phân biệt
Ðộ thoát vô-biên loại.
Chư Phật thân Kim-Sắc
Chẳng cõi khắp các cõi
Tùy chúng-sanh sở thích
Diễn thuyết pháp tịch diệt.

 

Then the light beams passed a thousand worlds and illumined ten thousand worlds in all directions; in all of those worlds were a hundred billion continents called Jambudvipa, and so on, including a hundred billion heavens of the ultimate of form—everything in all those realms was clearly revealed. In each one of the Jambudvipa continents the Buddha was seen sitting on a lotus bank lion throne surrounded by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands; and in each one, due to the spiritual force of the Buddha, a great enlightening being from each of the ten directions, each accompanied by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands, came to the Buddha; those enlightening beings were also called Manjushri, etc., the lands they came from were also called Golden, etc., and the Buddhas they served were also called Immutable Knowledge, etc. Then the Manjushris in all those places, each in the presence of the Buddha in that place, all simultaneously spoke out, saying these verses:

Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu quá ngàn thế-giới, suốt khắp mười ngàn thế-giới, ở mỗi phương, trong mười phương. Nơi những thế-giới này cũng đều có đức Phật ngự nơi đạo-tràng giữa chúng hội mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát. Do thần-lực của Phật, mỗi phương trong mười phương đều có một đại Bồ-Tát, chính là Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát, cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát, đồng câu hội đến chỗ đức Phật ngự. Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát đồng ứng thinh nói kệ rằng :

 

Developing great compassion

To save and protect all sentient beings,

Forever leaving human and celestial realms:

This is what work should be done.

 

Always with faith in the Buddha,

The mind never regressing,

Associating with the enlightened ones:

This is what work should be done.

 

Intent on the virtues of Buddhahood,

The will never receding,

Abiding in pure cool wisdom:

This is what work should be done.

 

In all manner of activities,

Always remembering the Buddhas’ virtues,

Without ever a lapse day or night:

This is what work should be done.

 

Observing the boundless past, present, and future,

Studying enlightened virtues

Without ever tiring of it:

This is what work should be done.

 

Observing the real characteristics of the body,

All being void and nil,

Detaching from self, with no egotism:

This is what work should be done.

 

A mind seeing beings as equal,

Not creating discrimination,

Entering the realm of real truth:

This is what work should be done.

 

Lifting up boundless worlds,

Drinking up all the oceans:

This power of knowledge of psychic attainment

Is the kind of work that should be done.

 

Contemplating the various lands,

Their material and immaterial aspects,

Able to know them all:

This is what work should be done.

 

The atoms of all lands everywhere

Are, each and every one, a Buddha;

To be able to know their number:

This is what work should be done.

Phát khởi tâm đại-bi
Cứu hộ các chúng-sanh
Thoát hẳn chúng nhơn thiên
Nên làm việc như vậy.
Lòng thường tin ưa Phật
Tâm đó không thối chuyển
Gần gũi chư Như-Lai
Nên làm việc như vậy.
Chí thích công-đức Phật
Tâm đó trọn không thối
Trụ nơi huệ thanh-lương
Nên làm việc như vậy.
Trong tất cả oai-nghi
Thường nhớ công-đức Phật
Ngày đêm không tạm dứt
Việc như vậy nên làm.
Quán tam thế vô-biên
Học công-đức của Phật
Thường không lòng nhàm mỏi
Việc như vậy nên làm.
Quán thân như thiệt-tướng
Tất cả đều tịch diệt
Lìa ngã, không chấp ngã
Việc như vậy nên làm.
Bình-đẳng quán chúng-sanh
Chẳng móng niệm phân biệt
Vào nơi cảnh chân thật
Việc như vậy nên làm.
Bưng cả vô-biên cõi
Uống hết tất cả biển
Thần-thông đại trí lực
Việc như vậy nên làm.
Tư duy các quốc-độ
Tướng sắc và phi sắc
Ðều biết được tất cả
Việc như vậy nên làm.
Vi-trần mười phương cõi
Một trần là một Phật
Ðều biết được số đó
Việc như vậy nên làm.

 

Then the light beams passed ten thousand worlds and illuminated a hundred thousand worlds in all directions. In all of those worlds were a hundred billion continents called Jambudvipa, and so on, including a hundred billion heavens of the ultimate of form—everything in all those realms was clearly revealed. In each of the Jambudvipa continents the Buddha was seen sitting on a lotus bank lion throne surrounded by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands; and in each one, due to the spiritual force of the Buddha, a great enlightening being from each of the ten directions, each accompanied by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands, came to the Buddha; those enlightening beings were called Manjushri, etc., the lands they came from were called Golden, etc., and the Buddhas they served were called Immutable Knowledge, etc. Then the Manjushris in all those places, each in the presence of the Buddha in that place, all simultaneously spoke out, saying these verses:

Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu quá mười ngàn thế-giới, suốt khắp đến trăm ngàn thế-giới, ở mỗi phương, trong mười phương. Nỏi đó đều có đức Phật ngự giữa đạo-tràng chúng hội mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát. Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ-Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v… cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội đến chỗ Phật. Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát đồng ứng thinh nói kệ rằng:

 

If one sees the Human Tamer

In terms of form or family,

These are diseased eyes, perverted views:

They can’t know the supreme truth.

 

The various formal characteristics of the Buddha

Cannot be assessed by any being;

Though billions and trillions together calculate,

Those features and virtues are yet more boundless.

 

The Buddha does not have forms as substance:

It’s just the formless, quiescent state:

Yet the physical forms and dignities are complete,

Seen by worldlings in accord with their wishes.

 

The Buddhas’ reality is subtle and hard to fathom;

No words or speech can reach it.

It is not compounded or uncompounded;

Its essential nature is void and formless.

 

Buddha’s body is unborn, beyond imagination;

It is not a cluster of diverse elements.

Having the power of freedom and certain insight,

He travels the fearless, inexpressible path.

 

Body and mind equanimous,

Liberated within and without,

Abiding forever in true awareness,

He has no attachment, no bondage.

 

The illumined one whose mind is pure

Acts without habituation;

With the eye of knowledge reaching everywhere

He greatly aids living beings.

 

One body is infinite,

And the infinite too are one;

Understanding all the worlds,

He manifests forms everywhere.

 

This body comes from nowhere

And accumulates nothing either;

It is due to beings’ discrimination

That they see various bodies of Buddha.

 

Mind discriminates worlds,

But that mind has no existence;

The enlightened know this truth,

And thus see the Buddha-body.

Nếu dùng oai đức, sắc, chủng tộc
Ðể thấy đấng Ðiều-Ngự trong đời
Ðây là mắt bịnh thấy điên đảo
Người này chẳng biết pháp tối thắng.
Như-Lai sắc, hình những tướng tốt
Tất cả thế-gian chẳng lường được
Ức na-do kiếp đồng nghĩ lường
Sắc tướng, oai-đức chuyển vô biên.
Như-Lai chẳng lấy tướng làm thể
Chính là pháp tịch diệt vô tướng
Thân tướng oai nghi đều đầy đủ
Thế-gian tùy thích đều được thấy.
Phật pháp vi diệu khó lường được
Tất cả ngôn thuyết chẳng đến được
Chẳng phải hòa hiệp, bất hòa hiệp
Thể tánh tịch diệt không các tướng.
Phật thân vô sanh ngoài hí luận
Chẳng phải uẩn tụ, pháp sai biệt
Ðược sức tự-tại thấy quyết định
Sở hành vô úy lìa ngôn thuyết.
Thân tâm đều bình đẳng
Trong ngoài đều giải thoát
Nhiều kiếp trụ chánh niệm
Vô trước, không hệ-phược.
Bực tâm sạch sáng suốt
Sở hành không nhiễm trước
Trí nhãn đều cùng khắp
Rộng lớn lợi chúng-sanh.
Một thân là vô-lượng
Vô-lượng lại là một
Rõ biết các thế-gian
Hiện hình khắp tất cả.
Thân này không từ đâu
Cũng không nơi tích tụ
Vì chúng-sanh phân biệt
Thấy Phật có nhiều thân.
Tâm phân biệt thế-gian
Tâm này vô sở hữu
Như-Lai biết pháp này
Thấy thân Phật như vậy.

 

Then the light beams passed a hundred thousand worlds and illumined a million worlds, in each of the ten directions. In all of those worlds with a hundred billion continents called Jambudvipa, and so on, including a hundred billion heavens of the ultimate of form—everything in all those realms was clearly revealed. In each of the Jambudvipa continents the Buddha was seen sitting on a lotus bank lion throne surrounded by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands; and in each one, due to the spiritual force of the Buddha, ten great enlightening beings from the ten directions, each accompanied by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands, came to the Buddha; those enlightening beings were called Manjushri, etc., the lands they came from were called Golden, etc., and the Buddhas they served were called Immutable Knowledge, etc. Then the Manjushris in all those places, each in the presence of the Buddha in that place, all simultaneously spoke out, saying these verses:

Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Thế-Tôn chiếu quá trăm ngàn thế-giới, suốt đến trăm vạn thế-giới, ở mỗi phương, trong mười phương. Nơi đó đều có đức Phật ngự đạo-tràng chúng hội mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát.  Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ-Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v… cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự. Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát đồng ứng thinh nói kệ rằng :

 

The enlightened one most free,

Transcending the world, relying on nothing,

Replete with all virtues,

Liberates creatures from all states of being.

 

Unaffected, unattached,

Without conceptions, resting nowhere,

Substance and essence immeasurable:

Those who see all praise.

 

Light pervasive, clear and pure,

Clearing away mundane afflictions,

Immutable, beyond extremes:

This is enlightened knowledge.

 

Any who see the enlightened

Free from discrimination in body and mind

Will have no more doubts or hesitation

In regard to anything.

 

In all worlds, everywhere

Turning the wheel of teaching,

Natureless, with nothing turned,

The Guide expounds expedients.

 

Having no doubt as to truth,

Forever ending mental fabrication,

Not producing a discriminating mind:

This is awareness of enlightenment.

 

Comprehending different things,

Not sticking to verbal explanations,

With no “one” or “manifold”:

This is following Buddha’s teaching.

 

In many there’s no oneness;

Neither has one plurality:

Abandoning both of these,

Comprehensively enter the qualities of Buddhahood.

 

Sentient beings and their lands

Are all completely null;

With no reliance or discrimination

One can enter Buddha’s enlightenment.

 

Of sentient beings and lands

Unity or difference cannot be found;

Insightfully seeing like this

Is called knowing the meaning of Buddha’s teaching.

Như-Lai rất tự-tại
Siêu thế vô-sở-y
Ðủ tất cả công-đức
Ðộ thoát nơi các cõi.
Không nhiễm cũng không trước
Vô-tưởng vô-y-chỉ
Thể tánh không thể lường
Ai thấy cũng ca ngợi.
Quang-minh khắp thanh-tịnh
Trần lụy đều rửa bỏ
Bất-động lìa hai bên
Ðây là trí Như-Lai.
Thân tâm lìa phân biệt
Thời với tất cả pháp
Thoát hẳn những nghi trệ.
Trong tất cả thế-gian
Nơi nơi chuyển pháp-luân
Vô-tánh vô sở chuyển
Ðạo Sư phương tiện nói.
Nơi pháp không nghi lầm
Tuyệt hẳn những hí luận
Chẳng sanh tâm phân biệt
Là niệm Phật Bồ-đề.
Rõ biết pháp sai biệt
Chẳng chấp trước ngôn thuyết
Chẳng có một cùng nhiều
Ðây là thuận lời Phật.
Trong nhiều không một tánh
Một cũng không có nhiều
Bỏ cả hai như vậy
Khắp vào Phật công-đức.
Chúng-sanh và quốc-độ
Tất cả đều tịch-diệt
Vô-y vô phân biệt
Vào được Phật bồ-đề.
Chúng-sanh và quốc-độ
Ðồng dị đều chẳng được
Khéo quan-sát như vậy
Là biết nghĩa phật-pháp.

 

Then the light beams passed a million worlds and illuminated a billion worlds in each of the ten directions. In all of those worlds were a hundred billion continents called Jambudvipa, and so on, including a hundred billion heavens of the ultimate of form—everything in all those realms was clearly revealed. In each of the Jambudvipa continents the Buddha was seen sitting on a lotus bank lion throne surrounded by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands; and in each one, due to the spiritual force of the Buddha, a great enlightening being from each of the ten directions, each accompanied by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands, came to the Buddha; those great enlightening beings were called Manjushri, etc., the lands they came from were called Golden, etc., and the Buddhas they served were called Immutable Knowledge, etc. Then the Manjushris in all those places, each in the presence of the Buddha in that place, all simultaneously spoke out, saying these verses:

Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu quá trăm vạn thế-giới suốt đến một ức thế-giới ở mỗi phương trong mười phương. Nơi đó đều có đức Phật ngự giữa chúng hội mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát. Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ-Tát, Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát v.v… cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự. Bấy giờ, Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, ở trước mỗi đức Phật, đồng thời ứng thinh nói kệ rằng:

 

Wisdom peerless, teaching boundless,

Gone beyond the sea of existences, reaching the other shore,

Life span and radiance without compare:

This is the power of the Virtuous One’s skill.

 

Clearly understanding all the Buddhas’ teachings,

Always observing all times tirelessly,

Even when perceiving objects, not discriminating:

This is the power of the Inconceivable One’s skill.

 

Contemplating sentient beings without any concept thereof,

Observing all existences without such ideas,

Always abiding in meditative stillness yet not binding the mind:

This is the power of skill of unhindered wisdom.

 

Skillfully comprehending all things,

With right mindfulness diligently cultivating the path of nirvana,

Enjoying liberation, divorcing partiality:

This is the power of skill of the peaceful, dispassionate one.

 

If any can exhort to complete enlightenment,

Heading for all-knowledge of the cosmos,

And influence beings to enter into truth:

This is the power of skill of dwelling in the Buddha-mind.

 

Able to enter into all truths the Buddhas teach

With vast knowledge and wisdom unobstructed,

Able to arrive at every destination:

This is the power of skill of cultivation of freedom.

 

Always abiding in nirvana, like empty space,

Able to transform and appear anywhere at will:

This is creating form based on the formless,

The power of skill of the one who reaches the hard to reach.

 

Day and night, day and month, year and era,

The signs of the beginning and end, formation and disintegration of the worlds: Remembering and thoroughly knowing these

Is the power of skill of knowledge of measures of time.

 

All living beings have birth and death;

Material and immaterial, thinking or unthinking:

Knowing all the various names

Is the power of skill of abiding in the inconceivable.

 

Of past, present, and future times,

Understanding all that’s said,

Yet knowing all times are equal:

This is the power of skill of incomparable understanding.

Trí huệ vô đẳng pháp vô-biên
Vượt biển hữu lậu đến bờ kia
Thọ lượng quang-minh đều vô tỉ
Phương-tiện-lực của đấng công-đức.
Bao nhiêu phật-pháp đều rõ ràng
Thường quán tam-thế không nhàm mỏi
Dầu duyên cảnh-giới không phân biệt
Ðây phương-tiện của bậc nan-tư.
Thích quán chúng-sanh vốn vô-sanh
Khắp thấy các loài vốn không loài
Hằng trụ thiền-tịch chẳng hệ lụy
Ðây phương tiện của Vô-Ngại-Huệ.
Khéo léo thông đạt tất cả pháp
Chánh-niệm siêng tu đạo niết-bàn
Thích nơi giải-thoát lìa bất bình
Ðây phương tiện của bực tịch-diệt.
Hay khuyên người hướng Phật bồ-đề
Ðến nhứt-thiết-trí như pháp-giới
Khéo dạy chúng-sanh vào đế-lý
Ðây phương tiện ngươwi trụ tâm Phật.
Phật chỗ thuyết pháp đều thuận vào
Trí huệ quảng đại không chướng ngại
Tất cả xứ hành đều bước lên
Phương tiện tu tập của Tự-Tại.
Hằng trụ niết-bàn như hư-không
Tùy tâm hóa hiện đều cùng khắp
Ðây tựa vô tướng mà làm tướng
Phương tiện của bực Ðáo-Nan-Ðáo.
Sáng tối ngày tháng và năm kiếp
Thế-giới thỉ chung là thành hoại
Như vậy nhớ nghĩ đều rõ biết
Ðây phương tiện của Thời-Số-Trí.
Tất cả chúng-sanh có sanh diệt
Sắc phi-sắc cùng tưởng phi-tưởng
Bao nhiêu danh tự đều rõ biết
Ðây phương tiện của bực Nan-Tư.
Thời quá khứ, hiện-tại, vị-lai
Bao nhiêu ngôn thuyết đều rõ được
Mà biết ba thời đều bình đẳng
Ðây phương tiện của Vô-Tỷ-Giải.

 

Then the light beams passed a billion worlds and illuminated ten billion worlds in each of the ten directions. In all of those worlds were a hundred billion continents called Jambudvipa, and so on, including a hundred billion heavens of the ultimate of form—everything in all those realms was clearly revealed. In each of the Jambudvipa continents the Buddha was seen sitting on a lotus bank lion throne surrounded by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands; and in each one, due to the spiritual force of the Buddha, ten great enlightening beings from the ten directions, each accompanied by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands, came to the Buddha; those great enlightening beings were called Manjushri, etc., the lands they came from were called Golden, etc., and the Buddhas they served were called Immutable Knowledge, etc. Then the Manjushris in all those places, each in the presence of the Buddha in that place, all simultaneously spoke out, saying these verses:

Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu quá một ức thế-giới, suốt khắp mười ức thế-giới, ở mỗi phương, trong mười phương. Nơi đó đều có đức Phật ngự giữa đạo-tràng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát. Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một vị đại Bồ-Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v… đều cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội nơi Phật ngự. Bấy giờ, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát, ở trước mỗi đức Phật, đồng ứng thinh nói kệ rằng:

 

Having cultivated extensive difficult practices,

Diligently working day and night,

Having crossed the hard to cross, with a lion’s roar,

Teaching all beings—this is the practice.

 

Sentient beings whirl in the sea of craving and greed,

Shrouded by the web of ignorance, terribly oppressed;

The Most Benevolent bravely cuts it all away,

We vow to also do so—this is the practice.

 

Worldlings have no control, attached to sense desires;

Falsely discriminating, they suffer myriad pains.

Practicing the Buddhas’ teaching, always control the mind,

Vowing to cross over this—this is the practice.

 

Sentient beings, attached to self, enter birth and death;

Looking for a limit to this, none can be found.

Serving all the enlightened to obtain the wondrous teaching,

Explain it to others—this is the practice.

 

Living beings are helpless, wrapped up in sickness,

Forever sunk in evil ways, producing the three poisons,

The fierce flames of a great fire always burning them;

With a pure heart to rescue them, this is the practice.

 

Sentient beings, confused, have lost the right path;

Always going the wrong way, they enter the house of darkness.

For their sake lighting the lamp of truth,

To be a light forever—this is the practice.

 

Sentient beings bob and sink in the ocean of existences;

Their troubles are boundless, they have no place to rest.

To make for them an ark of truth

To ferry them over—this is the practice.

 

Sentient beings are ignorant and don’t see the fundamental;

Confused, foolish, crazed, in the midst of danger and difficulty.

Buddhas pity them and set up a bridge of teaching

With right awareness, to let them climb—this is the practice.

 

Seeing beings on perilous paths,

Oppressed by the pains of age, illness, and death,

Develop unlimited skill in means

And pledge to save them all—this is the practice.

 

Hearing the truth, believing without doubt,

Comprehending essential emptiness without shock or fear,

Appearing in all realms in appropriate forms,

Teach all the deluded—this is the practice.

Khổ hạnh lớn khó đều tu tập
Ngày đêm tinh cần không nhàm trễ
Ðã độ khó độ sư tử hống
Ðộ khắp chúng-sanh là hạnh Phật.
Chúng-sanh lưu chuyển biển ái-dục
Vô-minh che đậy rất khổ ngặt
Chí-Nhơn dũng mãnh đều dứt trừ
Thệ nguyện như vậy là hạnh Phật.
Thế-gian phóng dật say ngũ dục
Phân biệt sai lầm chịu những khổ
Phụng hành Phật-giáo đều nhiếp tâm
Nguyện độ chúng-sanh là hạnh Phật.
Chúng-sanh chấp ngã vào sanh tử
Cầu tột mé kia không thể được
Khắp thờ chư Phật được diệu pháp
Vì họ giảng pháp là hạnh Phật.
Chúng-sanh bơ vơ bịnh khổ vây
Thường trôi nẻo ác khởi ba độc
Ngọn lửa hừng lớn luôn đốt cháy
Tịnh tâm động chúng là hạnh Phật.
Chúng-sanh mê lầm mất chánh đạo
Thường đi đường tà vào nhà tối
Vì họ thắp sáng đèn chánh pháp
Luôn luôn soi sáng là hạnh Phật.
Chúng-sanh trôi chìm biển hữu lậu
Khổ lo không bờ chẳng ở được
Vì họ sửa sang đại pháp thuyền
Ðều khiến thoát khổ là hạnh Phật.
Chúng-sanh vô tri chẳng thấy cội
Mê lầm cuồng si trong hiểm nạn
Phật thương xót họ xây pháp-kiều
Khiến trụ chánh niệm là hạnh Phật.
Thấy các chúng-sanh ở đường hiểm
Khổ già bịnh chết luôn bức ngặt
Tu các phương tiện không hạn lượng
Thệ độ tất cả là hạnh Phật.
Nghe pháp tin hiểu không nghi lầm
Rõ tánh không tịch chẳng kinh sợ
Tùy hình lục đạo khắp mười phương
Cứu khắp quần mê là hạnh Phật.

 

Then the light beams passed ten billion worlds and illumined in all ten directions a hundred billion worlds, a trillion worlds, a hundred trillion worlds, a quadrillion worlds, a hundred quadrillion worlds, a quintillion worlds, a hundred quintillion worlds; in this way countless, unquantifiable, boundless, imcomparable, uncountable, unaccountable, unthinkable, immeasurable, unspeakable numbers of worlds, to the utmost extent of the realm of space of the cosmos, in all ten directions, were likewise illumined. In all of those worlds were a hundred billion continents called Jambudvipa, and so on, including a hundred billion heavens of the ultimate of form—everything in all those realms was clearly revealed. In each of the Jambudvipa continents the Buddha was seen sitting on a lotus bank lion throne surrounded by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands; and in each one, due to the spiritual force of the Buddha, a great enlightening being from each of the ten directions, each accompanied by as many enlightening beings as atoms in ten buddha-lands, came to the Buddha; those great enlightening beings were called Manjushri, etc., the lands they came from were called Golden, etc., and the Buddhas they served were called Immutable Knowledge, etc. Then the Manjushris in all those places, each in the presence of the Buddha in that place, all simultaneously spoke out, saying these verses:

Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu quá mười ức thế-giới, suốt khắp đến trăm ức thế-giới, ngàn ức, vạn ức, trăm ngàn ức, na-do-tha ức, trăm na-do-tha ức, ngàn na-do-tha ức, trăm ngàn na-do-tha ức, nhẫn đến vô số, vô-lượng, vô-biên, vô-đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, tận pháp-giới, hư-không giới, tất cả thế-giới ở mười phương. Nơi mỗi thế-giới từ Diêm-Phù-Ðề đến Sắc-Cứu-Cánh Thiên mọi vật cảnh đều được hiển hiện. Nơi mỗi Diêm-Phù-Ðề đều có đức Phật ngự giữa đạo-tràng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát. Do thần-lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ-Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v… đều cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu-hội đến chỗ Phật ngự. Bấy giờ, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát ở trước mỗi đức Phật, đều ứng thinh nói kệ rằng:

 

In one instant observing measureless eons

Without going, coming, or dwelling,

Thus comprehending the events of past, present, and future,

Buddhas transcend expedients and fulfill ten powers.

 

With incomparable good repute in all quarters,

Forever out of trouble, always rejoicing,

They go to all lands

To explain such a teaching for all.

 

For the benefit of beings, they supported the enlightened,

Attaining a comparable result, according to their will;

Readily acknowledging all truths,

They reveal spiritual powers everywhere.

 

From their first offerings to the enlightened their minds were flexible and patient;

They entered deep meditative concentration and observed the nature of things. Exhorting all beings to aspire to enlightenment,

Through this they speedily attained the unexcelled reward.

 

Who seeks truth everywhere with undivided mind

To cultivate virtues to full maturity,

Eliminating all duality of being and nonbeing:

Such people truly see the Buddha.

 

Going to all lands in all directions,

Expounding the sublime teaching for the welfare of the many,

Abiding in reality without any wavering:

Such people’s virtues are the same as Buddha.

 

The cycles of wondrous teaching turned by the Buddhas

Are all aspects of enlightenment;

If one, having heard, can realize the nature of things,

Such a person will always see Buddha.

 

If one does not see the Ten Powered as empty, phantomlike,

Though one sees one sees not, as though blind.

Discriminating and grasping forms one does not see Buddha;

Having finally divorced attachment, then can one see.

 

Sentient beings are variously different, according to their actions;

In the ten directions, inside and out, it’s hard to see them all:

The Buddha-body’s unhindered, pervading all directions,

And cannot be completely seen, in just the same way.

 

Like unto the infinite worlds in space,

Without coming or going, pervading the ten directions,

Becoming and disintegrating having no resting place,

So does Buddha pervade space in the same way.

Một niệm quán khắp vô-lượng kiếp
Vô khứ vô lai cũng vô trụ
Như vậy rõ biết việc ba thời
Siêu xuất phương tiện thành thập lực.
Mười phương vô tỉ hồng danh tốt
Lìa hẳn các hạnh thường hoan hỉ
Khắp đến trong tất cả quốc-độ
Vì người tuyên dương pháp như vậy.
Vì lợi chúng-sanh cúng-dường Phật
Ðúng ý nguyện được quả tương tợ
Với tất cả pháp đều thuận biết
Khắp trong mười phương hiện thần-lực.
Tối sơ cúng Phật ý nhu nhuẫn
Nhập đại thiền định quán pháp tánh
Khuyên khắp chúng-sanh phát đạo tâm
Do đây mau thành quả vô thượng.
Mười phương cầu pháp lòng không đổi
Vì tu công-đức cho đầy đủ
Hai tướng có không đều dứt trừ
Người này thấy Phật đúng chơn thật.
Qua khắp các cõi nước mười phương
Nói rộng diệu pháp hưng lợi ích
Trụ nơi thật tế chẳng động dao
Công-đức người này đồng với Phật.
Pháp luân vi-diệu của Phật dạy
Tất cả đều là bồ-đề phần
Nếu được nghe rồi ngộ pháp tánh
Người như đây là thường thấy Phật.
Chẳng thấy thập lực không như huyễn
Dầu thấy nhưng chẳng thấy như lòa
Phân biệt chấp tướng chẳng thấy Phật
Rốt ráo lìa chấp mới thấy Phật.
Chúng-sanh tùy nghiệp đều sai khác
Mười phương trong ngoài khó thấy hết
Thân Phật vô ngại khắp mười phương
Chẳng thể thấy hết cũng như vậy.
Như trong không-giới vô-lượng cõi
Không lai không khứ khắp mười phương
Sanh thành diệt hoại vô-sở-y
Phật khắp hư-không cũng như vậy.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thuvienhoasen.org/p16a527/09-pham-quang-minh-giac
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich/12/