Phẩm 6: Tỳ-Lô-Giá-Na – Song ngữ

English: Thomas Cleary – 1984.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983.

Compile: Lotus group.

Book Six: Vairocana – page 254 – 269 of 1644

Phẩm 6: Kinh Hoa Nghiêm – Tỳ-Lô-Giá-Na – (Hán bộ trọn quyển 11)

 

Then the enlightening being Universally Good went on to say to the great assembly, “Children of Buddha, in the remote past, as many eons ago as atoms in a world—nay, even twice as long ago as that, there was an ocean of worlds called All-Sided Pure Light.

Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: ‘Chư Phật-tử ! Quá thế-giới vô-trần-số kiếp về thuở quá-khứ, lại quá xấp bội thời-gian đó, có thế-giới-hải tên Phổ-Môn-Tịnh-Quang-Minh.

 

In that ocean of worlds was a world called Supreme Sound, which rested on a sea of nets of crystal flowers, and had as many satellite worlds as atoms in the polar mountain. It was perfectly round in shape, and its ground was replete with innumerable adornments. It had around it three hundred circles of surrounding mountains, forested with trees of myriad precious substances. It was covered by clouds of all kinds of gems. It was illumined by pure shining light. Its cities and mansions were like great high mountains. Food and clothing appeared whenever thought of. The age then was called Variously Adorned.

Trong thế-giới-hải này có thế-giới tên Thắng-Âm, y biển ma-ni-võng mà trụ, có tu-điều-phục-sơn vi-trần-số thế-giới bao quanh, hình tròn và bằng phẳng. Cõi này đủ vô-lượng sự trang-nghiêm. Ba trăm lớp bửu-thọ Luân-vi-sơn bao bọc. Những bửu-vân giăng che. Thanh-tịnh không nhơ uế, ánh sáng rực rỡ. Thành ấp cung-điện như Tu-Di-Sơn. Y phục cùng thức ăn uống tùy niệm hiện đến. Kiếp đó tên Chủng-chủng-trang-nghiêm.

 

“In that world Supreme Sound was a sea of fragrant water called Pure Light. From the midst of that sea rose a great polar mountain of lotus flowers, called Banner Adorned All Over with Flowery Flames. It was surrounded by balustrades made of ten kinds of precious elements. On the mountain was a great forest, called Circle of Branches with Jewel Flowers. Arrayed all around it were innumerable flower towers and jewel terraces. Everywhere was richly embellished with innumerable banners of exquisite fragrances, jewel mountain pennants, and jewel lotus blossoms. Innumerable nets of aromatic crystal lotus blossoms were draped all around. There was music, harmonious and pleasing. Fragrant clouds shone. All of these were countless, impossible to fully record.

“There were a million billion trillion cities all around the forest, with various beings living in them.

Chư Phật-tử ! Trong cõi Thắng-Âm đó có biển Thanh-Tịnh-Quang-Minh-Hương-Thủy. Trong biển này có đại-liên-hoa-tu-di-sơn xuất hiện, tên Hoa-Diệm-Phổ-Trang-Nghiêm-Tràng, lan-can bằng mười chất báu bao vòng. Trên núi đó có một khu rừng lớn, tên Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân. Nơi đây có vô-lượng lâu-các đẹp, vô-lượng nhà viện báu, vô-lượng tràng diệu-hương, vô-lượng tràng bửu-sơn, rất mực trang-nghiêm. Vô-lượng bạch-liên-hoa báu đua nở khắp nơi, vô-lượng lưới hương ma-ni-liên-hoa bủa giăng. Tiếng nhạc hòa vui, hương vân chói sáng, số đều vô-lượng không kể hết.

Có tất cả trăm muôn ức na-do-tha thành bao quanh, nhân dân ở trong đó.

 

East of this forest was a huge city called Flame Light, the capital city of a human king, surrounded by a million billion trillion cities, all made of pure, beautiful jewels, each one seventy leagues long and seventy leagues wide, with walls made of seven kinds of precious substances. The armory towers to repel attackers were all high and beautifully adorned, with moats made of jewels and precious metals filled with fragrant water, with blue, red, and white lotuses, all of jewels, spread here and there as ornaments. Seven layers of jewel trees also surrounded the city. The palaces and mansions were all adorned with jewels, draped with various beautiful nets, and graced within with perfumes and scattered flowers. There were a million billion trillion gates, all decorated with jewels, with forty-nine jewel banners in front of each gate, arrayed in ranks. There were also a million billion gardens and groves all around, with various mixed scents and the fragrances of crystal trees wafting through them and perfuming everything. Myriad birds sang in harmony, a delight to the hearer.

Phía đông của khu rừng có đại thành Diệm-Quang-Minh, chỗ đóng đô của Nhơn-Vương, vòng quanh có trăm muôn ức na-do-tha thành, ngang rộng đều bảy ngàn do tuần, xây dựng bằng những diệu-bửu thanh-tịnh, quách bằng bảy báu, những lầu tháp ngừa giặc đều tráng-lệ, bảy lớp hào báu đầy những hương thủy, nơi đây hoa sen bốn màu xanh, vàng, đỏ, trắng đua nở khoe xinh. Cây đa-la báu bao bọc bảy lớp. Lâu-các cung-điện đều bằng châu-báu, trên đó, lưới báu che giăng. Hoa hương thơm sáng rải khắp nơi. Có trăm muôn ức na-do-tha cửa lớn, đều bằng châu báu. Trước mỗi cửa đều có bốn mươi chín tràng thi-la, bày hàng thứ tự. Lại có trăm muôn ức khu vườn bao vòng. Trong đây đều có nhiều loại cây tạp-hương, cây ma-ni-hương, mùi thơm lan khắp nơi. Bày chim đẹp hòa hót, ai nghe cũng đẹp ý cả.

 

“The inhabitants of this great city had all perfected the bases of mystic power as a result of what they had done. They could travel through the sky like celestial beings. Whatever they wanted came to them when they thought of it.

Trong đại-thành này, cư dân không ai là chẳng có sanh-đắc-thần-thông bay đi tự-tại, nết hạnh như chư Thiên, những vật nhu-cầu, theo ý muốn hiện đến.

 

“Just south of that city was a celestial city called Adorned with Tree Blossoms. To the right of that was a great dragon city called Ultimate. Next to that was a yaksha city called Supreme Banner of Diamonds. Next was a gandharva city called Beautiful Palace. Next was a titan city called Jewel Wheel. Next was a garuda city called Array of Beautiful Jewels. Next was a royal Brahma heaven city called Various Wonderful Adornments. There were a million billion trillion such cities, each surrounded by a million billion trillion palaces, each with innumerable adornments.

Kế cận đại-thành này về hướng nam, có một Thiên-thành hiệu Thọ-Hoa-Trang-Nghiêm.

Xoay theo phía hữu của Thiên-thành, có Ðại-Long thành tên Cứu-Cánh. Kế đó là Dạ-Xoa thành tên Kim-Cang-Thắng-Diệu-Tràng. Kế đó là Càn-Thát-Bà thành tên Diệu-Cung. Kế đó là A-Tu-La thành tên Bửu-Luân. Kế đó là Ca-Lâu-La thành tên Diệu-Bửu-Trang-Nghiêm. Kế đó là Khẩn-Na-La thành tên Du-Hí-Khoái-Lạc.

Kế đó là Ma-Hầu-La thành tên Kim-Cang-Tràng. Kế đó làm Phạm-Thiên-Vương thành tên Chủng-Chủng-Diệu-Trang-Nghiêm. Có trăm vạn ức na-do-tha thành như vậy. Mỗi thành này đều có trăm vạn ức na-do-tha lâu-các trang-nghiêm vô-lượng.

 

“In this great forest Circle of Branches with Jewel Flowers was a sanctuary called Jewel Flowers Illumining Everywhere, arrayed with many huge jewels, with wreaths of crystal flowers blooming everywhere, blazing with fragrant lamps, covered by flaming clouds containing the colors of all jewels, with webs of light shining everywhere. All the ornaments constantly produced exquisite jewels, and all kinds of music played with elegant sounds. Diamonds showed the bodies of enlightening beings. There were various exquisite flowers everywhere.

Chư Phật-tử ! Trong khu rừng lớn Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân này có một đạo-tràng tên Bửu-Hoa-Biến-Chiếu, dùng những châu báu trang-nghiêm khắp nơi. Hoa báu Ma-Ni đua nở một chỗ. Thắp hương đăng đủ những màu báu đẹp. Mây sáng giăng che, lưới sáng rực rỡ. Những vật trang-nghiêm luôn sản xuất diệu-bửu. Tất cả nhạc khí thường tấu tiếng hòa nhã. Châu Ma-Ni-Vương hiện thân Bồ-Tát. Các loại hoa đẹp cùng khắp mười phương.

 

“In front of that sanctuary was an ocean called Fragrant Diamonds, which produced a huge lotus flower called Flaming Circle of Flower Pistils. That flower was a hundred billion leagues across; its stem, leaves, pistils, and base were all of wonderful jewels. It was surrounded by unspeakable hundreds of thousands of billions of trillions of lotuses, constantly radiating light and emanating beautiful sound filling all directions.

Trước đạo-tràng đó có một biển to tên Hương-Ma-Ni-Kim-Cang, có đại-liên-hoa tên Hoa-Nhụy-Diệm-Luân. Hoa đó rộng lớn trăm ức do-tuần. Cọng, cánh, tua, gươn đều bằng diệu-bửu. Mười bất-khả-thuyết trăm ngàn ức na-do-tha liên-hoa bao quanh. Thường phóng quang-minh, luôn vang tiếng diệu, khắp đến mười phương.

 

“In the first eon of that world Supreme Sound as many Buddhas as atoms in ten mountains appeared in the world. The first Buddha was called Supreme Clouds on the Mountain of All Virtues.

A hundred years before that Buddha was to appear in the world, all the adornments in the great forest Circle of Branches with Jewel Flowers all became pure. That is to say, they produced inconceivable numbers of clouds of jewel flames emanating voices praising the virtues of Buddhas; radiant nets of light intoning the voices of countless Buddhas covered all quarters; the palaces and mansions reflected each other in their glow; lights from jewel flowers clustered into clouds and produced sublime sounds telling of the extensive roots of goodness practiced by all living beings in past times, telling of the names of the Buddhas of past, present, and future, telling of the ultimate path of the vows and deeds carried out by all the enlightening beings, telling of the sublime teachings of the enlightened ones. The manifestation of such magnificent signs revealed that the Buddha was about to appear in the world.

Chư Phật-tử ! Thế-giới Thắng-Âm, trong kiếp tối sơ, có mười tu-di-sơn vi-trần-số Như-Lai ra đời. Ðệ nhứt là đức Nhất-Thiết-Công-Ðức-Sơn-Tu-Di-Thắng-Vân.

Chư Phật-tử! Trước lúc đức Phật đó xuất thế một trăm năm, trong rừng Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân, tất cả đều trang-nghiêm thanh-tịnh. Những là xuất-hiện mây bửu-diệm, vang tiếng ca ngợi công-đức của Phật, diễn nói âm thinh của vô số Phật. Phóng ánh sáng như lưới giăng che mười phương. Cung điện lâu các chiếu sáng lẫn nhau. Hoa báu sáng bay nhóm thành mây. Lại vang ra tiếng vi-diệu trình bày căn lành quảng đại của chúng-sanh tu-hành từ thuở trước, kể danh-hiệu của tam-thế chư Phật, thuật đạo cứu-cánh và hạnh-nguyện của Bồ-Tát tu hành, nói những lời của Như-Lai chuyển-pháp-luân. Hiện ra những tướng trang-nghiêm như vậy, để ứng điềm đức Như-Lai xuất thế.

 

“Because the kings in that world all saw those signs, their roots of goodness became mature and they all came to the site of enlightenment desirous of seeing the Buddha. Then the Buddha Supreme Cloud on the Mountain of All Virtues suddenly appeared on a big lotus blossom in that sanctuary. His body was everywhere, equal to the cosmos, appearing to be born in all buddha-fields, going to all sites of enlightenment. His boundless pure form was thoroughly pure and could not be outshone by any being in any world, replete with all noble characteristics, each one distinctly clear. His image appeared in all palaces, and all living beings could witness it with their own eyes. Boundless phantom Buddhas emanated from his body, with auras of various colors filling the universe.

Tất cả vua chúa trong thế-giới Thắng-Âm, vì thấy nghe những tướng trang-nghiêm đó nên căn lành được thành thục, đều muốn gặp Phật mà đến đạo-tràng.

Lúc đó trong đại liên-hoa nơi đạo-tràng, đức Nhứt-Thiết-Công-Ðức-Sơn-Tu-Di-Thắng-Vân Phật thoạt xuất hiện, đủ tướng báu tốt, vô-biên diệu-sắc thanh-tịnh.

Tất cả cung-điện đều hiện bóng Phật. Tất cả chúng-sanh đều được thấy Phật.

Từ nơi thân Phật xuất hiện vô-biên Hóa-Phật, nhiều loại màu sắc sáng rỡ khắp pháp-giới.

 

“As on the top of the mountain Banner Adorned with Flowery Flames in this sea of fragrant water Pure Light, in the midst of the great forest Circle of Branches with Jewel Flowers, that Buddha appeared bodily sitting there, so did he appear and sit atop every one of the sixty-eight trillion high mountains in the world Supreme Sound.

 

“At that point the Buddha emitted a great light beam from between his brows. That light beam was called Producing the Sounds of All Roots of Goodness, and was accompanied by as many light rays as atoms in ten buddha-fields. That light filled all lands in the ten directions, and if there were any sentient beings with the potential to be harmonized, that light touched them with its radiance and they immediately awoke on their own, ending all feverish confusion, sundering the web of obstruction, smashing the mountains of barriers, clearing away all pollution, developing great faith and resolution, producing excellent roots of goodness, forever leaving the fears of the various difficulties, annihilating all the miseries of mind and body, conceiving the will to see the Buddha and head for omniscience. At that time, all the world leaders and their retinues, countless hundreds of thousands, having been awakened by Buddha’s light, all went to the Buddha and prostrated themselves before him.

Trong thế-giới Thắng-Âm có sáu mươi tám ngàn ức Tu-Di-Sơn, Phật đều hiện thân ngồi trên đảnh núi, như hiện đang ngự trên bửu-tọa tại rừng Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân.

Ðức Phật phóng bạch hào tướng quang, quang-minh này tên phát-khởi-nhứt-thiết-thiện-căn-âm, kèm theo mười phật-sát vi-trần-số quang-minh, chiếu khắp cả quốc-độ ở mười phương.

Nếu có chúng-sanh đáng được điều-phục, thời ánh sáng đó chiếu đến họ, liền được tự khai ngộ, dứt phiền não, phá lưới mê, xô ngã núi chướng, sạch cấu trược, phát tín giải lớn, sanh thiện-căn thù thắng, lìa hẳn tất cả nạn khủng bố, diệt trừ tất cả khổ-não nơi thân-tâm, khởi tâm thấy Phật, hướng đến nhứt-thiết-trí.

Bấy giờ tất cả vua chúa cùng vô-lượng trăm ngàn quyến thuộc, nhờ quang-minh của Phật khai giác nên đều đến chỗ Phật ngự, đầu mặt lạy chơn Phật.

 

“In the great city Flame Light was a king called Benevolent Mind a Joy to Behold.

He reigned over a million billion trillion cities. He had thirty-seven thousand wives and concubines, the principal one being Auspicious Sign of Blessings. He had five hundred sons, the eldest being Light of Great Power, who himself had a thousand wives, the principle one being Exquisite Sight. At that time, the prince Light of Great Power, having seen the Buddha’s light, due to the power of the roots of goodness he had cultivated, immediately realized ten kinds of teachings: he realized the concentration of the spheres of the virtues of all Buddhas; he realized all-sided memory power of all Buddha teachings; he realized transcendent knowledge containing a vast store of skillful techniques; he realized the great culture of kindness harmonizing and pacifying all living beings; he realized great compassion whose reverberations are like clouds extending everywhere; he realized the great joy of the supreme mind which gives birth to boundless virtues; he realized the great equanimity which is aware of all things as they really are; he realized the great spiritual power of the impartial treasury of extensive skill in means of liberation; he realized the great aspiration which increases power of faith; he realized the gate of brilliant intellectual powers entering into omniscience.

Chư Phật-tử ! Trong đại thành Diệm-Quang-Minh, Quốc-Vương-Hỷ-Kiến-Thiện-Huệ thống lãnh cả trăm vạn ức na-do-tha thành. Phu-Nhơn Phước-Kiết-Tường làm thượng-thủ bất-khả-thuyết vạn bảy ngàn Phu-Nhơn thể nữ. Thái-Tử Ðại-Oai-Quang làm thượng-thủ trong năm trăm Vương-tử. Thái-Tử có một vạn Phu-Nhơn và Diệu-Kiến phu-nhơn là thượng-thủ.

Khi đã được thấy quang-minh của Phật, nhờ sức tu căn lành từ trước, Thái-Tử Ðại-Oai-Quang liền chứng được mười pháp-môn :

Một là môn Chư-Phật-công-đức-luân-tam-muội. Hai là môn Chư-Phật-pháp-phổ-môn-đà-la-ni. Ba là môn Quảng-đại-phương-tiện-tạng-bát-nhã-ba-la-mật. Bốn là môn Ðiều-phục-chúng-sanh-đại-trang-nghiêm đại từ. Năm là môn Phổ-vân-âm-đại-bình-đẳng. Sáu là môn Sanh-vô-biên-công-đức-tối-thắng-tâm-đại-hỉ. Bảy là môn Như-thật-giác-ngộ-nhứt-thiết-pháp-đại-xả. Tám là môn Quảng-đại-phương-tiện-bình-đẳng-tạng-đại-thần-thông. Chín là môn Tăng-trưởng-tín-giải-lực-đại-nguyện. Mười là môn Phổ-nhập-nhứt-thiết-trí-quang-minh-biện-tài.

 

“Then Prince Light of Great Power, having attained illumination of these teachings, receiving mystic power from the Buddha, looked over the great masses and spoke some verses, saying,

Lúc đó, Ðại-Oai-Quang Thái-Tử thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp đại-chúng, rồi nói kệ rằng:

 

The Buddha sits on the site of enlightenment;

Pure and clear is his great radiant light,

Like a thousand suns emerging

Illumining all over space.

 

After countless billions of ages

Does the Guide appear;

Now the Buddha’s come into the world,

Beheld and attended by all.

 

Observe the Buddha’s light,

Its inconceivable phantom Buddhas,

In every single palace

Reposed in true absorption.

 

See the Buddha’s mystic powers

Producing clouds of flames from his pores,

Illuminating the world

With light that has no end.

 

Behold the Buddha’s body,

With webs of light most pure,

Manifesting forms equal in number to all beings,

Filling the ten directions.

 

His wondrous voice pervades the world

And all who hear rejoice;

In the languages of all living beings

They praise the Buddha’s virtues.

 

Illumined by Buddha’s light,

All beings are peacefully happy;

All pains of existence cleared away,

Their minds are filled with joy.

 

See the hosts of enlightening beings

Gathering from the ten directions,

All emitting crystal clouds

Extolling the praises of Buddha.

 

The enlightenment site produces wondrous sound,

Extremely deep and far reaching,

Able to eliminate the suffering of sentient beings;

This is the Buddha’s spiritual power.

 

Everyone’s paying reverent respect,

All greatly joyful at heart,

Together before the World Honored One,

Gazing at the King of Truth.

Thế-Tôn ngồi đạo-tràng
Ðại quang-minh thanh-tịnh
Như ngàn mặt nhựt mọc
Chiếu khắp cõi hư-không.
Vô-lượng ức ngàn kiếp
Phật mới hiện một lần
Nay Phật hiện ra đời
Mọi người đều mến kính.
Xem trong quang-minh Phật
Hóa Phật bất-tư-nghì
Trong tất cả cung điện
Tịch-tịch mà chánh-thọ.
Hãy xem thần-thông Phật
Chưn lông tuôn mây sáng
Chói rực cả thế-gian
Quang-minh vô-cùng-tận.
Hãy nhìn xem thân Phật
Lưới sáng rất thanh-tịnh
Hiện hình đồng tất cả
Cùng khắp đến mười phương.
Diệu âm khắp thế-gian
Ai nghe cũng vui đẹp
Tùy theo tiếng chúng-sanh
Ca ngợi công-đức Phật.
Phật-quang chiếu đến đâu
Chúng-sanh đều an lạc
Khổ não đều dứt trừ
Trong lòng rất mừng rỡ.
Hãy xem chúng Bồ-Tát
Mười phương đến đạo-tràng
Ðều phóng mây báu đẹp
Hiện-tiền ca ngợi Phật.
Ðạo-tràng vang diệu-âm
Tiếng đó rất sâu-xa
Hay dứt khổ chúng-sanh
Ðây là thần-lực Phật.
Chúng-hội đều cung-kính
Lòng họ rất mừng vui
Ðồng ở trước Thế-Tôn
Chiêm ngưỡng đấng Vô-Thượng.

 

“When the prince, Light of Great Power, spoke these verses, his voice pervaded the world Supreme Sound, by the mystic power of the Buddha. The king, Benevolent Mind a Joy to Behold, heard these verses and was greatly pleased; he looked at his retinue and said in verse,

Chư Phật-tử ! Lúc Thái-Tử-Ðại-Oai-Quang nói kệ, do thần-lực của Phật, tiếng của Thái-Tử vang khắp thế-giới Thắng-Âm.

Quốc-Vương-Hỉ-Kiến-Thiện-Huệ, sau khi nghe lời kệ, rất vui mừng. Nhà vua quan-sát các quyến thuộc rồi nói kệ rằng:

 

You should quickly assemble

All the various kings,

Their princes and great ministers,

Their governors, and the rest.

 

Announce in all the cities

They should beat the great drum

Gathering all the people

To go and see the Buddha.

 

At every single crossroad

Jewel bells should be rung:

Let wives, children, households,

Together go to see the Buddha.

 

All the city castles

Should be ordered cleaned:

Raise beautiful banners everywhere

Decorated with jewels.

 

Myriad skeins of jewel gauze,

Music wafting like clouds,

Beautifully arrayed in the sky:

Let everywhere be filled.

 

Let the streets be cleaned,

Showered with beautiful cloth;

Adorn your jeweled chariots

And see the Buddha with me.

 

Each, according to his power

Shower ornaments everywhere,

All like clouds spreading

Filling the whole sky.

 

Lotus canopies of fragrant flames,

Half-moon jewel necklaces,

And countless fine garments:

You should dispense them all.

 

Seas of the greatest perfumes,

Discs of finest crystal,

As well as purest sandalwood:

All should fill the skies.

 

Garlands of many jewels,

Ornaments pure and flawless,

As well as crystal lamps:

Set all of them in the air.

 

Bring them all to the Buddha

With hearts full of joy;

Wives, children, retinue, all

Go see the World Honored One.

Hỡi tất cả chư Vương
Vương-tử và Ðại-thần
Các Tể-quan thành ấp
Phải mau họp lại đây !
Phổ cáo trong các thành
Mau đánh trống truyền rao
Họp tất cả mọi người
Ðồng đến ra mắt Phật !
Tất cả các nẻo đường
Ðều phải rung lạc báu
Dắt vợ con quyến thuộc
Ðồng đến lễ Như-Lai.
Tất cả các thành quách
Phải sửa sang sạch sẽ
Khắp nơi dựng tràng phan
Nghiêm-sức bằng châu ngọc !
Mành lưới báu che giăng
Kỹ nhạc bủa như mây
Trang-nghiêm giữa hư-không
Mọi nơi phải đầy đủ !
Ðường xá phải dọn sạch
Y phục phải đẹp xinh
Ngồi trên xe báu tốt
Cùng ta đồng đến Phật !
Mỗi người tùy tự-lực
Rải những vật trang-nghiêm
Rợp trời như mây che
Cùng khắp cả không gian !
Lửa thơm, lọng liên-hoa
Chuỗi ngọc hình bán nguyệt
Và nhiều y phục đẹp
Mọi người nên đồng rải !
Ðem nhiều thứ nước thơm
Luân ma-ni thượng diệu
Và chiên đàn thanh-tịnh
Ðều rải đầy hư-không !
Những hoa báu chuỗi ngọc
Trang-nghiêm sạch không nhơ
Cùng với đèn ma-ni
Ðều treo ở trên không !
Mọi người hướng phía Phật
Lòng đều rất vui mừng
Cùng vợ con quyến thuộc
Ðến ra mắt Thế-Tôn.

 

“Then the king, together with his thirty-seven thousand wives and concubines, five hundred sons, and sixty thousand great ministers, of whom the chief was Power of Wisdom, as well as others, a company totalling seventy-seven million billion trillion, went out of the city of Flame Light, all of them traveling through the sky by the power of the king, their various offerings filling the sky. Coming to the Buddha’s place, they prostrated themselves at his feet, then sat to one side.

Lúc đó, Quốc-Vương Hỉ-Kiến-Thiện-Huệ cùng Phu-Nhơn, Vương-Tử, Ðại-thần và quyến thuộc, bảy mươi bảy trăm ngàn ức na-do-tha người đồng ra khỏi thành Diệm-Quang-Minh, thừa phước-lực của Quốc-Vương, bay trên không mà đi. Những đồ cúng dường đầy khắp hư-không. Khi đến đạo-tràng đại-chúng đồng lễ Phật rồi ngồi qua một phía.

 

“There was also the celestial king Banner of Good Influence from the city Beautiful Flowers, with a company of ten billion trillion.

There was also the dragon king Pure Light from the city Ultimate Greatness, with a company of twenty-five billion.

There was also the yaksha king Fierce Strength from the city Supreme Diamond Banner, with a company of seventy-seven billion.

There was also the gandharva king Gladdening Sight from the city Undefiled, with a company of ninety-seven billion.

There was also the titan king Contemplation of Pure Form from the city Beautiful Sphere, with a company of fifty-eight billion.

There was also the garuda king Exercise of Ten Powers, from the city Exquisite Array, with a company of ninety-nine billion.

There was also the kinnara king Indestructible Qualities from the city Playful Enjoyment, with a company of eighteen billion.

There was also the mahoraga king Banner of Noble Repute from the city Diamond Banner, with a company of three billion hundred thousand trillion. There was also the brahma king Supreme from the city Pure Adornments, with a company of eighteen billion.

The kings from a million billion trillion such cities, along with their retinues, all went together to the Buddha Supreme Cloud on the Mountain of All Virtues, prostrated themselves at his feet, then sat to one side.

Thiên-Vương Thiện-Hóa-Tràng ở thành Diệu-Hoa cùng với quyến-thuộc mười ức na-do-tha đồng câu-hội.

Long-Vương Tịnh-Quang ở thành Cứu-Cánh cùng với hai mươi lăm ức quyến-thuộc câu-hội.

Dạ-Xoa-Vương Mãnh-Kiện ở thành Kim-Cang-Thắng-Tràng cùng quyến-thuộc bảy mươi bảy ức câu hội.

Càn-Thát-Bà-Vương Hỉ-Kiến ở thành Vô-Cấu cùng chín mươi bảy ức quyến-thuộc câu hội.

A-Tu-La Vương Tịnh-Sắc-Tư-Duy ở thành Diệu-Luân cùng năm mươi tám ức quyến thuộc câu hội.

Ca-Lâu-La Vương Thập-Lực-Hành ở thành Diệu-Trang-Nghiêm cùng chín mươi chín ngàn quyến thuộc câu hội.

Khẩn-Na-La-Vương Kim-Cang-Ðức ở thành Du-Hí-Khoái-Lạc cùng mười tám ức quyến thuộc câu hội.

Ma-Hàu-La-Già Vương Bửu-Xưng-Tràng ở thành Kim-Cang-Tràng cùng bất-khả-thuyết ức trăm ngàn na-do-tha quyến thuộc câu hội.

Pham-Vương Tối-Thắng ở thành Tịnh-Diệu-Trang-Nghiêm cùng mười tám ức quyến thuộc câu hội.

Trong trăm vạn ức na-do-tha đại thành như vậy, tất cả chư Vương cùng với quyến thuộc đồng đến đạo-tràng đảnh lễ đức Nhứt-Thiết-Công-Ðức-Sơn-Tu-Di-Thắng-Vân Như-Lai, rồi ngồi qua một phía.

 

“Then that Buddha, in order to harmonize and pacify the sentient beings, expounded the scripture Universal Collection of Methods of Freedom of All Buddhas of Past, Present, and Future, along with subsidiary scriptures as numerous as atoms in the world, causing all beings to receive benefit according to their mentalities.

Lúc đó, vì muốn điều-phục các chúng-sanh, đức Thắng-Vân-Như-Lai ở trong hải-hội đạo-tràng diễn thuyết khế-kinh Phổ-Tập-Tam-Thế-Chư-Phật-Tự-Tại-Pháp, cùng với thế-giới vi-trần-số khế-kinh khác. Tùy tâm chúng-sanh đều khiến được lợi ích.

 

“At that point the enlightening being Light of Great Power, having heard this teaching, attained the lights of the ocean of teachings collected in former ages by the Buddha Supreme Cloud on the Mountain of All Virtues. That is to say, he attained the light of knowledge of concentration on the equality of all groups of things; the light of knowledge of all truths entering and abiding in the mind in its initial determination for enlightenment; the light of knowledge of the pure eye of the repository of the omnipresent light of all the universes of the ten directions; the light of knowledge contemplating the ocean of great vows of all Buddhas; the light of knowledge of pure action entering the boundless sea of virtue; the light of knowledge of the storehouse of immensely powerful speed heading for the stage of nonregression; the light of knowledge of the sphere of emancipation with the power to appear in any form anywhere in the universe; the light of knowledge certainly entering the ocean of fulfillment of all virtuous qualities; the light of knowledge of the ocean of perfection of the adornment of certain understanding of all Buddhas; the light of knowledge of the ocean of spiritual power by which the boundless Buddhas of the cosmos appear before all sentient beings; the light of knowledge of the states of the powers and fearlessness of all Buddhas.

Ðại-Oai-Quang Bồ-Tát, sau khi nghe pháp này, liền chứng được pháp-hải quang-minh của đức Phật Thắng-Vân đã tích-tập từ đời trước. Những là :

Chứng được trí-quang-minh tất cả pháp tụ bình-đẳng tam-muội, trí quang-minh tất cả pháp đều vào trụ trong tâm bồ-đề tối sơ, trí quang-minh thập phương pháp-giới phổ quang-minh tạng thanh-tịnh nhãn, trí quang-minh quan-sát tất cả Phật-pháp đại-nguyện hải, trí quang-minh vào vô-biên công-đức-hải thanh-tịnh-hạnh, trí quang-minh hướng đến bất-thối-chuyển đại-lực tốc-tật-tạng, trí quang-minh sức vô-lượng biến-hóa trong pháp-giới xuất-ly-luân, trí quang-minh quyết-định vào biển vô-lượng công-đức viên-mãn, trí quang-minh rõ biết biển thần-thông hiện trước tất cả chúng-sanh của vô-biên Phật trong pháp-giới, trí quang-minh rõ biết pháp-lực vô-sở-úy của chư Phật.

 

“Then the enlightening being Light of Great Power, having attained innumerable such lights of knowledge, imbued with power from the Buddha, spoke these verses:

Ðại Oai-Quang Bồ-Tát được vô-lượng trí quang-minh như vậy rồi, thừa thừa oai-lực của Phật mà nói kệ rằng:

 

I’ve heard the Buddha’s wondrous teachings

And attained the light of knowledge,

Whereby I see the World Honored One’s

Deeds in days of yore.

 

All the places he was born,

His different names and physical forms,

And his offerings to the Buddhas:

All of this I see.

 

In the past he served

All the enlightened ones,

Practicing for innumerable eons,

Purifying oceans of worlds.

 

Giving up his body

Without any bound or limit,

Cultivating supreme action,

He purified oceans of lands.

 

Ears, nose, head, and limbs,

As well as his dwelling places:

All he gave up, numberless,

To purify all worlds.

 

Able in every land

Through unthinkable eons

To practice enlightening acts,

He purified oceans of lands.

 

By the power of the vow of universal good

In all oceans of Buddhas,

He cultivated innumerable practices

Purifying oceans of worlds.

 

As by the light of the sun

We can see the solar orb,

By the light of Buddha knowledge I see

The path the Buddha traveled.

 

I see the great pure light

Of Buddha’s ocean of worlds

Calmly realizing enlightenment

Pervading the whole cosmos.

I will, like the World Honored One,

Purify oceans of lands,

And by the Buddha’s spiritual power

Practice enlightening ways.

Tôi nghe phật-pháp vi-diệu
Mà được trí quang-minh
Do đây thấy Thế-Tôn
Việc đã làm thuở trước.
Tất cả chỗ sanh ra
Danh diệu thân sai khác
Và cúng dường nơi Phật
Như vậy tôi đều thấy.
Thuở xưa chỗ chư Phật
Ðều kính thờ tất cả
Vô-lượng kiếp tu-hành
Nghiêm tịnh các thế-giới.
Thí xả chính thân mình
Quảng đại không ngằn mé
Tu tập hạnh tối-thắng
Nghiêm-tịnh các quốc-độ.
Tai, mũi, đầu, tay, chân
Và đến những cung điện
Thí xả số vô-lượng
Nghiêm tịnh các sát-hải.
Nơi mỗi mỗi thế-giới
Ức-kiếp bất-tư-nghì
Tu tập hạnh bồ-đề
Nghiêm tịnh các thế-giới.
Phổ-Hiền đại nguyện lực
Trong tất cả chư Phật
Tu hành vô-lượng hạnh
Nghiêm tịnh các quốc-độ.
Như nhơn nhựt-quang chiếu
Trở lại thấy mặt trời
Tôi do Phật-trí-quang
Thấy đạo của Phật làm.
Tôi xem Phật sát-hải
Thanh-tịnh rất sáng suốt
Tịch-tịnh chứng bồ-đề
Pháp-giới đều cùng khắp.
Tôi sẽ như Thế-Tôn
Nghiêm tịnh các sát-hải
Nhờ oai-thần của Phật
Tu tập hạnh bồ-đề.

 

“At that time the enlightening being Light of Great Power, because he saw the Buddha Supreme Clouds on the Mountain of All Virtues and had served him and provided him with offerings, was able to attain understanding there, and, for the sake of all beings, revealed the ocean of the Buddha’s past practices, revealed the techniques he employed in the past as an enlightening being, revealed the ocean of virtues of all Buddhas, revealed the independent power of attaining buddhahood at all sites of enlightenment, revealed the pure knowledge which enters into all phenomena, revealed the impartial knowledge of the power and fearlessness of Buddhas, revealed the universal manifestation of the Buddha, revealed the inconceivable mystical metamorphoses of the Buddha, revealed the adornment of innumerable buddha-lands, revealed all the practical vows of universally good enlightening beings, causing as many sentient beings as atoms in a mountain to awaken the determination for enlightenment, causing as many sentient beings as atoms in a buddha-field to perfect the pure land of the enlightened.

Chư Phật-tử! Lúc đó, Ðại-Oai-Quang-Bồ-Tát, do thấy và cúng-dường đức Phật Nhứt-Thiết-Công-Ðức-Tu-Di-Thắng-Vân, nên tâm được tỏ ngộ, rồi vì thế-gian mà hiển thị hạnh-hải thuở xưa của Như-Lai, hiển thị phương-tiện tu hành của Bồ-Tát thuở xưa, hiển thị trí thanh-tịnh vào khắp tất cả pháp-giới, hiển thị sức thành Phật tự tại trong tất cả đạo-tràng, hiển thị lực vô-sở-úy trí vô sai biệt của Phật, hiển thị khắp thị hiện thân Như-Lai, hiển thị thần biến bất-khả-tư-nghì của Phật, hiển thị trang-nghiêm thanh-tịnh vô-lượng Phật-độ, hiển thị những hạnh nguyện của Phổ-Hiền Bồ-Tát. Vì thế-gian hiển thị như vậy khiến tu-di-sơn vi-trần-số chúng-sanh phát bồ-đề-tâm. Phật-sát-vi-trần-số chúng-sanh thành tựu Như-Lai thanh-tịnh quốc-độ.

 

“Then the Buddha Supreme Clouds on the Mountain of All Virtues spoke these verses for the enlightening being Light of Great Power:

Lúc đó, Nhứt-Thiết-Công-Ðức-Sơn-Tu-Di-Thắng-Vân-Như-Lai vì Ðại-Oai-Quang-Bồ-Tát mà nói kệ rằng:

 

Excellent, magnificent Light!

Mine of blessings, of wide renown!

For the purpose of aiding all beings

You set forth on the road of enlightenment.

 

You’ve attained the light of knowledge

Filling the universe;

Your virtue and wisdom are both great,

You shall attain the deep ocean of knowledge.

 

Cultivating practices in a land

For as many eons as atoms:

As you have seen me doing thus,

So you’ll attain such knowledge.

 

It is not those of base deeds

Who are able to know these techniques:

Only by determined effort

Can one purify an ocean of worlds.

 

In each and every atom

Cultivating for countless eons,

Only such a one is able

To adorn the buddha-lands.

 

Spending eons in transmigration

For the sake of every being

Without weariness of mind,

One will then become a guide of the world.

 

Offering support to every Buddha

Until the end of time,

Never getting tired of it,

One will attain the highest path.

 

All Buddhas of all times

Will together fulfill your hopes;

You will attend in person

The congregations of all Buddhas.

 

Boundless are the vows

Of all the enlightened ones;

Those who have great knowledge

Are able to know their means.

 

Great Light, you’ve given me offerings

And thereby attained great power,

Causing beings as many as atoms

To mature and turn toward enlightenment.

 

The great enlightening beings

Who cultivate the practice of universal good

Adorn the Buddhas’ oceans of worlds

Throughout the universe.

Lành thay Ðại-Oai-Quang

Phước-tạng danh tiếng lớn

Vì lợi ích chúng-sanh

Hướng đến bồ-đề-đạo.

Ông được trí quang-minh

Pháp-giới đều đầy khắp

Phước huệ đều rộng lớn

Sẽ được biển trí sâu.

Trong một cõi tu hành

Trải qua sát-trần kiếp

Như ông thấy nơi Phật

Sẽ được trí như vậy.

Chẳng phải kẻ hạnh kém

Biết được phương-tiện này

Ðược sức đại tinh-tấn

Mới tịnh sát-hải được.

Trong mỗi mỗi vi-trần

Tu hành vô-lượng kiếp

Người đó mới làm được

Trang-nghiêm các phật-độ.

Vì mỗi mỗi chúng-sanh

Luân hồi trải kiếp hải

Trong lòng chẳng nhàm mỏi

Sẽ thành Ðại-Ðạo-Sư.

Cúng-dường mỗi mỗi Phật

Cùng tận thuở vị lai

Lòng không chút nhàm mỏi

Sẽ thành vô-lượng-đạo.

Tam-thế tất cả Phật

Sẽ khiến ông toại nguyện

Trong tất cả Phật-hội

Thân ông đều ở đó.

Tất cả chư Như-Lai

Thệ-nguyện vô-lượng-biên

Người đại-trí thông đạt

Biết được phương-tiện này.

Ðại-Quang cúng dường Phật

Nên được oai-lực lớn

Khiến trần-số chúng-sanh

Thành-thục hướng bồ-đề.

Người tu hạnh Phổ-Hiền

Bồ-Tát tiếng tăm lớn

Trang-nghiêm Phật sát-hải

Pháp-giới đều cùng khắp.

 

“In that eon of Great Adornment there were as many small eons as grains of sand in the Ganges River; the human life span was two small eons. That Buddha Supreme Clouds on the Mountain of All Virtues lived for fifty billion years; after he passed away, there appeared in the world another Buddha, named King of Adornments of the Good Eye of the Transcendent Ways, who also attained true awakening in that great forest Circle of Branches with Jewel Flowers.

Chư Phật-tử! Trong kiếp Ðại-Trang-Nghiêm đó, có hằng-hà sa-số tiểu kiếp, loài người thọ hai tiểu-kiếp. Chư Phật-tử! Ðức Nhứt-Thiết-Công-Ðức-Sơn-Tu-Di-Thắng-Vân Phật thọ năm mươi ức tuổi. Sau khi đức Phật đây diệt độ, thời đức Ba-La-Mật-Thiện-Nhãn-Trang-Nghiêm-Vương Phật ra đời, cũng thành chánh-giác nơi đạo-tràng ở rừng Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân.

 

At that time, the youth Light of Great Power, seeing that Buddha attain perfect enlightenment and manifest the power of spiritual awareness, thereupon attained absorption in buddha-remembrance, called gate of the boundless oceanic treasury, attained a concentration formula spell called depths of truth of the power of great knowledge, attained great kindness called expediently pacifying and liberating all living beings, attained great compassion called cloud covering all realms, attained great joy called treasury of power of the ocean of virtues of all Buddhas, attained great equanimity called spacelike equality and purity of the real essence of all things, attained transcendent knowledge called pure body of the real cosmos inherently free from defilement, attained psychic power called unhindered light appearing anywhere, attained analytic power called entering the pure depths, and attained light of knowledge called pure treasury of all enlightening teachings. He comprehended a thousand gates of teaching like these.

Lúc đó, Ðại-Oai-Quang-Ðồng-Tử thấy đức Thiện-Nhãn-Trang-Nghiêm-Vương thành Phật hiện thần-thông, liền chứng được niệm-Phật tam-muội tên Vô-Biên-Hải-Tạng-Môn, và được đà-la-ni tên đại trí lực pháp-uyên, được đại từ tên Phổ-tùy-chúng-sanh-điều-phục-độ-thoát, được đại-bi tên Biến-phú-nhứt-thiết-cảnh-giới-vân, được đại-hỉ tên Nhứt-thiết-Phật-công-đức-hải-oai-lực-tạng, được đại xả tên Pháp-tánh-hư-không-bình-đẳng-thanh-tịnh, được bát-nhã-ba-la-mật tên Tự-tánh-ly-cấu pháp-giới thanh-tịnh-thân, liền được thần-thông tên Vô-ngại-quang-phổ-tùy-hiện, được biện-tài Thiện-nhập-ly-cấu-uyên, và được trí-quang tên Nhứt-thiết-phật-pháp-thanh-tịnh-tạng. Ðược thông đạt mười ngàn pháp môn như vậy.

 

“Then the youth Light of Great Power, imbued with the power of the Buddha, spoke these verses for the benefit of his retinue:

Ðại-Oai-Quang-Ðồng-Tử, thừa oai lực của Phật, vì các quyến thuộc mà nói kệ rằng:

 

Even in inconceivably many billions of eons

An enlightened guide of the world is hard to meet;

The beings of this land are very fortunate

That now they can see their second Buddha.

 

The Buddha’s body emanates great light

With physical forms boundless and totally pure,

Filling all lands like clouds,

Everywhere extolling the Buddha’s virtues.

 

All illumined by the light rejoice,

Beings in distress are all relieved,

All are induced to respect and kindness:

This is the work of the Buddha’s power.

 

Producing inconceivable clouds of mystic displays,

Emanating networks of lights of infinite colors

Filling all lands in the ten directions:

These are manifestations of Buddha’s psychic powers:

 

From each hair pore appear clouds of light

Filling all space, emitting great sound:

All dark places are illumined,

Causing the pains of hells to disappear.

 

Buddha’s wondrous voice pervades everywhere,

Fully producing all sounds of speech,

According to the power of beings’ standing goodness:

This is a function of the Teacher’s mystic power.

 

Measureless, boundless, the oceans of communities:

Buddha appears within each one,

Expounding the inexhaustible truth for all of them,

Harmoniously pacifying all sentient beings.

 

Buddha’s mystic powers have no end,

Appearing in every single land;

Such is the Buddha’s knowledge, unimpeded:

He attains enlightenment to benefit all beings.

 

You should all be joyful;

Dance, delight, and pay respect.

I will go with you there:

If one sees the Buddha, all miseries will cease.

 

Arouse your minds to seek enlightenment,

Kindly care for all living beings,

Abide by the great vows of universal goodness,

And you’ll attain freedom like the King of Truth.

Trong số bất-tư-nghì ức kiếp
Ðấng Ðại Ðạo Sư khó gặp gỡ
Cõi này chúng-sanh nhiều lợi hành
Nên nay được thấy đệ-nhị Phật.
Thân Phật khắp phóng đại quang-minh
Sắc tướng vô-biên rất thanh-tịnh
Như mây đầy khắp tất cả cõi
Mọi nơi ca ngợi công-đức Phật.
Phật-quang chiếu đến đều hoan hỷ
Chúng-sanh có khổ đều trừ diệt
Ðều khiến cung kính khởi từ-tâm
Ðây là Như-Lai tự tại dụng.
Tuôn mây biến hóa bất-tư-nghì
Phóng lưới quang-minh vô-lượng sắc
Mười phương thế-giới đều đầy khắp
Ðây thần-thông của Phật biến hiện.
Mỗi chưn lông Phật hiện mây sáng
Chiếu khắp hư-không vang tiếng lớn
Những nơi tối tăm đều chiếu đến
Những khổ địa ngục đều trừ diệt.
Như-Lai diệu âm khắp mười phương
Tất cả ngôn âm đều diễn đủ
Tùy các chúng-sanh có thiện nghiệp
Ðây là thần biến của đức Phật.
Vô-lượng vô-biên đại-chúng hải
Trong các pháp hội Phật đều hiện
Khắp chuyển vô tận diệu pháp-luân
Tất cả chúng-sanh được điều-phục.
Thần-thông của Phật vốn vô-biên
Trong tất cả cõi đều xuất hiện
Phật-trí như vậy thường vô-ngại
Vì độ chúng-sanh thành chánh-giác.
Ðại-chúng nên sanh lòng vui mừng
Hớn hở mến ưa rất kính trọng
Ta sẽ cùng nhau đồng đến Phật
Nếu thấy Như-Lai tất hết khổ.
Phát tâm hồi hướng đến Bồ-đề
Xót thương tất cả các chúng-sanh
Trụ nơi Phổ-Hiền nguyện rộng lớn
Sẽ như Pháp-Vương được tự-tại.

 

“When the youth Light of Great Power spoke these verses, by the power of the Buddha his voice was unimpeded and could be heard in all worlds; innumerable sentient beings aroused the will for enlightenment. Then the prince Light of Great Power, together with his parents and their company, surrounded by countless millions of billions of trillions of beings, with jeweled canopies like clouds filling the skies, went together to the Buddha King of Adornments of the Good Eye of Transcendent Ways. That Buddha expounded for them the scripture The Pure Adornments of the Essential Nature of the Cosmos of Realities, with as many subsidiary scriptures as atoms in an ocean of worlds.

Nhờ thần-lực của đức Phật, nên tiếng kệ của Ðại-Oai-Quang Ðồng-Tử được vô-ngại. Tất cả thế-giới đều được nghe. Vô-lượng chúng-sanh phát bồ-đề-tâm.

Ðại-Oai-Quang Ðồng-Tử cùng Vương-Phụ, Vương-Mạu và quyến thuộc, với vô-lượng trăm ngàn ức na-do-tha chúng-sanh giăng lọng báu như mây, cùng đến đạo-tràng Phật Ba-La-Mật-Thiện-Nhãn-Trang-Nghiêm-Vương.

Ðức Phật vì đại-chúng này diễn thuyết nói khế kinh Pháp-tánh thanh-tịnh trang-nghiêm, cùng với thế-giới-hải vi-trần-số khế-kinh.

 

“Having heard these scriptures, that great congregation attained pure knowledge called entry into all pure techniques of enlightenment, attained a stage called undefiled light, attained a sphere of transcendence called showing delightful adornments in all worlds, attained a sphere of expanding action called pure vision with boundless light entering all worlds, attained a sphere of purposeful activity called banner of light of clouds of pure virtue, attained a sphere of constant realization called vast light of the ocean of all verities, attained ever-deepening progressive practice called adornment of great knowledge, attained an ocean of knowledge of high initiates called extremely refined effortless vision, attained an obvious great light called universal shining of light characterized by the ocean of virtues of the enlightened, and attained pure knowledge productive of will power called treasury of faith and resolution of immeasurable will power.

Ðại-chúng này, sau khi nghe kinh, được trí thanh-tịnh, được vào tất cả phương tiện thanh-tịnh, được bực Ly-Cấu-Quang-Ðịa, được môn ba-la-mật Thị-hiện-nhứt-thiết thế-gian ái-nhạo trang-nghiêm, được môn tăng-quảng-hạnh Phổ-nhập-nhứt-thiết sát độ vô-biên-quang-minh thanh-tịnh-kiến, được môn thu-hướng-hạnh Ly-cấu-phước-đức-vân-quang-minh-tràng, được môn tùy-nhập-chứng Nhứt-thiết-pháp-hải-quảng-đại-quang-minh, được hạnh chuyển-thâm-phát-thu tên Ðại-trí trang-nghiêm, được quán-đảnh-trí tên vô-công-dụng-tu-cực-diệu-kiến, được đại quang-minh hiển-liễu tên Như-Lai công-đức-hải tướng-quang-ảnh biến-chiếu, được nguyện-lực-trí tên vô-lượng-nguyện-lực tín-giảng tạng.

 

“Then that Buddha spoke these verses for the enlightening being Light of Great Power:

Ðức Thiện-Nhãn-Trang-Nghiêm-Vương Phật vì Ðại-Oai-Quang-Bồ-Tát mà nói kệ rằng:

 

Excellent, O sea of virtue and wisdom,

Is your resolve for great enlightenment;

You shall attain inconceivable Buddhahood

And be a reliance for all living beings.

 

You’ve produced a great ocean of knowledge

Able to fully comprehend all things;

With inconceivable subtle skills

You’ll enter buddhahood’s endless realm.

 

Having seen the Buddhas’ clouds of virtues

And entered the stage of infinite wisdom,

The ocean of all transcendent means

You will fulfill, o glorious one.

 

Having attained command of methods

And inexhaustible expressive powers,

Practicing various active vows

You’ll realize the peerless knowledge.

 

Having produced a sea of vows

And entered the ocean of concentration,

You’ll fulfill great spiritual powers

And all the inconceivable qualities of Buddhas.

 

The ultimate realm of truth is inconceivable;

Your vast, deep faith is already pure;

You see the oceans of lands, purely adorned,

Of all the Buddhas in the ten directions.

 

You’ve entered into my enlightenment practices,

The ocean of means I employed in the past;

That which my practices purified,

This sublime action, you understand.

 

I gave various offerings to oceans of Buddhas

In countless individual lands;

As the fruit realized by that practice

Such adornments all you see.

 

Over an inexhaustible ocean of immense eons

Cultivating pure practice in all lands

With firm aspiration, inconceivable,

You’ll attain this mystic power of Buddhas.

 

Giving offerings to all the Buddhas,

Adorning the lands, all pure,

Cultivating mystic practices in all ages,

You’ll fulfill the great virtues of Buddhas.

Lành thay biển công-đức trí-huệ
Phát tâm thu hướng đại bồ-đề
Ông sẽ thành Phật bất-tư-nghì
Khắp vì chúng-sanh làm chỗ tựa.
Ông đã xuất sanh biển đại trí
Ðều hay rõ khắp tất cả pháp
Sẽ dùng vô-lượng diệu phương tiện
Vào cảnh vô tận của Phật làm.
Ðã thấy mây công-đức của Phật
Ðã vào bực trí-huệ vô-tận
Các biển phương-tiện ba-la-mật
Bực danh-hiệu lớn sẽ đầy đủ.
Ðã được môn phương tiện tổng trì
Cùng với môn biện tài vô-tận
Bao nhiêu hạnh nguyện đều tu tập
Sẽ thành vô-thượng đại-trí-huệ.
Ông đã xuất sanh những nguyện hải
Ông đã vào nơi tam muội hải
Sẽ đủ các môn đại thần-thông
Bất-khả-tư-nghì các phật-pháp.
Pháp-giới rốt ráo bất-tư-nghì
Thâm-tâm rộng lớn đã thanh-tịnh
Thấy khắp mười phương tất cả Phật
Ly-cấu trang-nghiêm các sát-hải.
Ông đã vào hạnh bồ-đề Phật
Thuở xưa bổn sự biển phương tiện
Như Phật tu hành chỗ dứt trừ
Diệu hạnh như vậy ông đều ngộ.
Phật ở vô-lượng trong mỗi cõi
Nhiều thứ cúng-dường vô-lượng Phật
Như Phật tu hành đã chứng quả
Trang-nghiêm như vậy ông đều thấy.
Kiếp-hải rộng lớn vô cùng tận
Trong tất cả cõi tu tịnh hạnh
Thệ nguyện kiên cố không thể lường
Sẽ được thần thông lực của Phật.
Cúng dường chư Phật không thiếu sót
Quốc-độ trang-nghiêm đều thanh-tịnh
Trong tất cả kiếp tu diệu-hạnh
Ông sẽ thành Phật đại công-đức.

 

“When the Buddha King of Adornments of the Good Eye of Transcendent Ways had entered extinction, the king Benevolent Mind a Joy to Behold also subsequently passed away, and his son Light of Great Power inherited the position of great monarch, in that great forest Circle of Branches with Jewel Flowers a third Buddha appeared in the world, by the name of Ocean of Supreme Virtue. At that time, when the sovereign Light of Great Power saw the signs of that Buddha’s realization of enlightenment, he went, together with his family and courtiers, his armies, and the populace of the cities, towns, and villages, all carrying seven kinds of jewels and precious metals, to that Buddha and presented a great mansion adorned with all kinds of aromatic crystals. Then that Buddha, there in the forest, expounded the scripture The Illuminating Activity of the Enlightening Being with the Universal Eye, along with subsidiary scriptures as numerous as atoms in a world. Then the enlightening being Light of Great Power, having heard this teaching, attained a contemplative focus called universal light of great virtue. And because he had attained this state of mental focus, he was able to know the past, present, and future seas of good and evil of all enlightening beings and all sentient beings.

Chư Phật-tử! Sau khi đức Ba-La-Mật-Thiện-Nhãn-Trang-Nghiêm-Vương Phật nhập niết-bàn, Quốc-Vương Hỉ-Kiến-Thiện-Huệ cũng băng hà. Ðại-Oai-Quang Ðồng-Tử lên ngôi Chuyển-Luân-Vương. Lúc đó, nơi đạo-tràng ở rừng Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân, đức Phật thứ xuất thế hiệu là Tối-Thắng-Công-Ðức-Hải. Ðại-Oai-Quang-Vương cùng quyến-thuộc, nhơn dân đồng đến chỗ Phật ngự đem lâu các trang-nghiêm lớn dâng cúng Phật. Ðức Phật diễn nói khế-kinh Bồ-Tát-Phổ-Nhãn-Quang-Minh-Hạnh, và thế-giới vi-trần-số khế-kinh khác. Ðại-Oai-Quang-Vương, sau khi nghe kinh, được tam-muội tên Ðại-phước-đức-phổ-quang-minh. Do được tam-muội này nên có thể rõ biết biển phước cũng chẳng phải phước thuở quá-khứ, hiện-tại, vị-lai của tất cả Bồ-Tát và tất cả chúng-sanh.

 

“Then that Buddha spoke these verses for the enlightening being Light of Great Power:

Lúc đó đức Phật vì Ðại-Oai-Quang-Vương mà nói kệ rằng:

 

Excellent, O virtuous Light of Great Power,

That you all have come to me;

With sympathy for all living beings

You’ve conceived the supreme will for enlightenment.

 

For the sake of all suffering beings

You exercise great compassion to liberate them.

You’ll be a reliance for all who are lost;

This is called the skillful enlightening work.

 

If enlightening beings can, with firm strength,

Carry out supreme practices unflagging,

The highest supreme unhindered understanding

And subtle knowledge they will attain.

 

O light of virtue, banner of blessings,

Abode of virtue, sea of blessings,

All vows of universal good enlightening

Your great light can enter.

 

With these great vows you can enter

The inconceivable ocean of Buddhas.

The sea of Buddhas’ blessings has no bounds:

You can see all by sublime understanding.

 

In the lands of the ten directions

You see infinite, boundless Buddhas;

The ocean of past practices of those Buddhas

You can see, all as they were.

 

Any who dwell in this ocean of means

Can enter the stages of knowledge;

This is following the Buddhas to learn,

Surely leading to omniscience.

 

In all oceans of worlds you performed

Various practices for oceans of eons;

The ocean of practices of all enlightened

You having learned, you’ll become a Buddha.

 

As you see in the ten directions

All oceans of lands are extremely pure;

Your land will also be pure like that,

Attained by one with boundless vows.

 

The oceanic masses at this sanctuary,

Having heard your vows, all rejoice;

All enter the great vehicle of universal goodness,

Inspired and dedicated to enlightenment.

 

In each of the boundless lands,

All enter practice for oceans of eons,

By the power of vows able to fulfill

All the practices of the enlightening being Universally Good.

Lành thay Ðại-Oai-Quang phước đức
Các ông nay đến chỗ Phật ngự
Xót thương tất cả chúng-sanh hải
Phát tâm bồ-đề thắng đại nguyện.
Ông vì tát cả chúng-sanh khổ
Khởi tâm đại-bi khiến giải-thoát
Sẽ làm chỗ tựa cho quần-mê
Ðây gọi phương-tiện của Bồ-Tát.
Nếu có Bồ-Tát hay kiên cố
Tu những thắng-hạnh không nhàm mỏi
Trí giải vô-ngại tối-thượng-thắng
Diệu-trí như vậy đó sẽ được.
Ðấng phước-đức-quang, đấng phước-tràng
Bực phước-đức-xứ, bực phước hải
Phổ-Hiền Bồ-Tát những hạnh nguyện
Chính Ðại-Oai-Quang hay chứng nhập.
Ông đem được nguyện rộng lớn này
Vào biển bất-tư-nghì của Phật
Phước-hải chư Phật vốn vô-biên
Ông dùng diệu-giải đều thấy được.
Ông ở trong thập phương quốc-độ
Ðều thấy vô-lượng vô-biên Phật
Chư Phật thuở xưa chỗ tu hành
Tất cả như vậy ông đều thấy.
Nếu ai trụ nơi phương tiện này
Tất được vào nơi trong trí địa
Ðây là tùy thuận chư Phật học
Quyết định sẽ thành nhứt-thiết-trí.
Ông ở trong tất cả sát-hải
Vi-trần kiếp-hải tu các hạnh
Tất cả Như-Lai những hạnh-hải
Ông đều đã học sẽ thành Phật.
Như ông đã thấy trong mười phương
Tất cả sát-hải rất nghiêm-tịnh
Cõi ông nghiêm-tịnh cũng như vậy
Vô-biên nguyện lớn đều sẽ được.
Nay đây chúng-hội đạo-tràng này
Nghe ông phát nguyện đều mừng rỡ
Ðều vào nguyện lớn của Phổ-Hiền
Phát tâm hồi hướng bồ-đề-đạo.
Vô-biên quốc-độ trong mỗi cõi
Ðều vào tu hành trải kiếp-hải
Bởi những nguyện-lực được viên mãn
Phổ-Hiền Bồ-Tát tất cả hạnh.

 

“O Children of Buddha, in that great forest Circle of Branches with Jewel Flowers there appeared yet another Buddha, called Universally Renowned Lotus Eye Banner. At this time the life of Light of Great Power came to an end, and he was reborn in the celestial city Jewel Palace of Tranquility, atop the polar mountain, where he became a celestial king called Banner of Undefiled Virtue. He went with the heavenly hosts to see that Buddha, showering clouds of jewel flowers as offerings. Then the Buddha expounded for them the scripture Extensive Skill in Means of Liberation with All-Sided Approaches Universally Illuminating, along with subsidiary scriptures as numerous as atoms in an ocean of worlds. The celestial king and his company, having heard these scriptures, attained a state of contemplation called all-sided treasury of joy, and by the power of this contemplation were able to enter the ocean of the real character of all things. Having attained this benefit, they left the sanctuary and went back to their place.”

Chư Phật-tử ! Trong đạo-tràng Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân, sau đó lại có Phật xuất thế hiệu là Danh-Xưng-Phổ-Văn-Liên-Hoa-Nhãn-Tràng. Ðại-Oai-Quang-Vương băng trong thời-kỳ này, rồi sanh trong Thiên-thành Tịch-Tịnh Bửu-Cung trên núi Tu-Di, làm Ðại-Thiên-Vương hiệu là Ly-Cấu-Phước-Ðức-Tràng, cùng Thiên-chúng đồng đến chỗ Phật rải hoa báu cúng dường.

Lúc đó, đức Phật Danh-Xưng-Phổ-Văn-Liên-Hoa-Nhãn-Tràng vì Thiên-Vương mà diễn nói khế-kinh Quảng-Ðại-Phương-Tiện-Phổ-Môn-Biến-Chiếu, và thế-giới-hải vi-trần-số khế-kinh khác.

Nghe kinh xong, Thiên-Vương và Thiên-chúng được tam-muội tên Phổ-Môn-Hoan-Hỉ-Tạng. Do sức tam-muội, nên được nhập thật-tướng-hải của tất cả pháp. Sau đó Thiên-Vương và Thiên-chúng lễ Phật, rời đạo-tràng trở về bổn cung.

 

End of the first assembly.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thuvienhoasen.org/p16a524/06-pham-ty-lo-gia-na
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich/9/