Phẩm 5: Hoa-tạng thế-giới – Song ngữ

English: Thomas Cleary – 1984.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983.

Compile: Middle Way Group.

Book Five: The Flower Bank World – page 202 – 253 of 1644

Phẩm 5: Kinh Hoa Nghiêm – Hoa-tạng thế-giới – (Hán bộ 8 – 10)

 

Then the enlightening being Universally Good again addressed the great assembly, saying, “Children of Buddha, this Flower Bank Array ocean of worlds was adorned and purified by Vairocana Buddha as in the remote past he cultivated enlightening practices for as many eons as atoms in an ocean of worlds, in each eon associating with as many Buddhas as there are atoms in an ocean of worlds, in the presence of each Buddha purely practicing great vows as numerous as atoms in an ocean of worlds.

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: ‘Chư Phật-tử! Hoa-tạng thế-giới-hải này, được trang-nghiêm tịnh là do đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai, thuở xưa lúc tu hạnh Bồ-Tát trải qua thế-giới-hải vi-trần số kiếp, trong mỗi kiếp gần gũi vi-trần số Phật, nơi mỗi Phật tu-tập vi-trần số đại nguyện thanh-tịnh.

 

“This Flower Bank Array ocean of worlds is supported by as many atmospheres as there are atoms in the polar mountain. The bottommost atmosphere is called Impartial Abode; it holds arrays of blazing flames of all jewels above it. The next atmosphere is called Producing Various Precious Adornments; it holds diamond banners radiant with pure light above it. The next higher atmosphere is called Precious Power; it holds chimes of all jewels above it. The next higher atmosphere is called Impartial Flavor; it holds diamond orbs of the appearance of sunlight above it.

Chư Phật-tử! Hoa-tạng thế-giới trang-nghiêm này, có tu-di-sơn vi-trần số phong-luân nhiếp-trì. Phong-luân dưới chót tên bình-đẳng-trụ có thể nhiếp-trì phong-luân trên, trang-nghiêm với vô-số ngọn lửa báu sáng rực rỡ. Phong-luân kế trên tên Xuất-sanh-chủng-chủng bửu-trang-nghiêm có thể nhiếp-trì từng trên tràng ma-ni-vương sáng rỡ.

 

The next higher atmosphere is called Various Universal Adornments; it holds flowers of light discs above it. The next higher atmosphere is called Universal Purity; it holds flaming lion thrones of all flowers above it. The next higher atmosphere is called Sound Pervading the Ten Directions; it holds banners of all regal pearls above it. The next higher atmosphere is called Light of All Jewels; it holds all diamond tree flowers above it. The next higher atmosphere is called High Velocity Universal Support; it holds mountainous clouds of all fragrant gems above it. The next higher atmosphere is called Various Mansions in Motion; it holds clouds of pedestals of all precious colors and fragrances above it. The uppermost of those atmospheres as numerous as atoms in a mountain is called Repository of Supreme Light; it holds an ocean of fragrant water, adorned by radiant diamonds. In this ocean of fragrant water is an enormous lotus blossom, called Banner of Fragrance, with pistils of all kinds of lights; this Flower Bank Array ocean of worlds rests therein. This ocean of worlds is square and level, pure and stable, surrounded by diamond circular mountains. Its lands, seas, and trees each have distinct boundaries.”

Phong-luân kế trên, tên bửu-oai-đức có thể nhiếp-trì từng trên vô-số bửu-linh. Phong-luân kế trên tên Bình-đẳng-diêm có thể nhiếp-trì từng trên ma-ni-vương sáng như mặt trời. Phong-luân kế trên tên Chủng-chủng Phổ-trang-nghiêm có thể nhiếp-trì từng vòng hoa sáng chói. Phong-luân kế trên tên Phổ-thanh-tịnh có thể nhiếp-trì từng trên tòa sư-tử hoa báu chiếu sáng. Phong-luân kế trên tên Thinh-biến-thập phương có thể nhiếp-trì từng trên tràng vô-số châu-vương. Phong-luân kế trên tên Nhứt-thiết-bửu-quang-minh có thể nhiếp-trì từng trên cây báu vô-số ma-ni-vương. Phong-luân kế trên tên Tốc-tật-phổ-trì có thể nhiếp-trì từng trên mây tu-di tất cả hương ma-ni. Phong-luân kế trên tên Chủng-chủng-cung-điện-du-hành có thể nhiếp-trì từng trên mây hương-đài tất cả bửu-sắc. Chư Phật-tử! Lần lượt đến tu-di-sơn vi-trần số phong-luân, trên hết tên Thù-thắng-oai-quang-tạng có thể nhiếp-trì biển hương-thủy phổ-quang ma-ni trang-nghiêm. Biển hương-thủy này có liên-hoa lớn tên Chủng-chủng-quang-minh-nhụy-hương-tràng. Hoa-tạng thế-giới-hải trụ trong tràng đó, bốn phương bằng thẳng thanh-tịnh kiên cố, kim-cang-luân-sơn bao giáp vòng, những cây nơi đất biển đều có khu vực sai khác.

 

Then Universally Good, to recapitulate, looked over the ten directions with the power of the Buddha and said in verse,

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này thừa oai-thần của Phật quan-sát mười-phương rồi nói kệ rằng:

 

In the past the Buddha, in all states of being

Cultivated pure deeds with Buddhas as many as atoms;

Thus he attained the Flower Bank Array ocean of world

With all kinds of jewel lights.

 

His vast clouds of mercy cover all;

He has given up his body innumerable times.

Because of the power of his past eons of practice,

This world now has no defilements.

 

It emanates great light, which abides throughout space;

Held by atmospheric power, it doesn’t tremble or quake.

It is adorned everywhere by jewels of Buddha’s treasury;

The power of Buddha’s vows has made it pure.

 

Strewn about are flowers of beautiful mines of jewels,

Resting in the sky through the power of ancient vows.

Over an ocean of various adornments, stable and strong,

Clouds of light spread, filling the ten directions.

 

In all the jewels are clouds of enlightening beings

Traveling to all quarters, blazing with light;

Rimmed with glowing flames, beautiful flower ornaments

Circulate throughout the universe, reaching everywhere.

 

From all the jewels emanates pure light

Which totally illumines the ocean of all beings;

Pervading all lands in the ten directions,

It frees them from pain and turns them to enlightenment.

 

The Buddhas in the jewels are equal in number to all beings;

From their hair pores they emanate phantom forms:

Celestial beings, world rulers, and so on,

Including forms of all beings as well as Buddhas.

 

Their magical light beams are as many as all things;

In the light they intone the names of all Buddhas.

By various means they teach and civilize,

Accommodating all the various minds everywhere.

 

In each atom of the Flower Bank world I

s seen the universe of the elemental cosmos;

Jewel lights display Buddhas like masses of clouds:

This is the Buddha’s freedom in his field.

 

The vast cloud of his vows extends throughout the cosmos,

Edifying all beings throughout all time.

Having completed the practice of the state of knowledge of universal good,

All the adornments there are emerge from here.

Thế-Tôn thuở xưa nơi các cõi
Chỗ chư Phật ngự tu tịnh nghiệp
Nên được các thứ bửu quang-minh
Hoa-tạng trang-nghiêm thế-giới-hải.
Từ-bi rộng lớn khắp tất cả
Xả thân vô-lượng số vi-trần
Do xưa nhiều kiếp sức tu hành
Nay thế-giới này không cấu nhiễm.
Phóng đại quang-minh trụ không-gian
Phong-luân nhiếp-trì không dao động
Phật-tạng ma-ni khắp nghiêm sức
Nguyện lực Như-Lai khiến thanh-tịnh.
Khắp rải hoa ma-ni diệu tạng
Do đại nguyện-lực trụ không gian
Các thứ biển kiên cố trang-nghiêm
Mây sáng bủa giăng khắp mười phương.
Trong xuân ma-ni chúng Bồ-Tát
Khắp đến mười phương sáng rực rỡ
Lửa sáng thành vòng hoa đẹp tốt
Pháp-giới châu-lưu khắp tất cả.
Trong tất cả báu phóng quang-minh
Quang-minh đó chiếu khắp chúng-sanh
Cõi nước mười phương đều chiếu đến
Khiến chúng khỏi khổ đến bồ-đề.
Trong báu, Phật số đồng chúng-sanh
Từ chân lông Phật hiện hóa-thân
Phạm-Vương Đế-Thích chuyển-luân-vương
Tất cả chúng-sanh và chư Phật.
Hóa hiện quang-minh khắp pháp-giới
Quang-minh diễn nói tên chư Phật
Các thứ phương-tiện hiện điều-phục
Ứng khắp lòng chúng không bỏ sót.
Những vi-trần trong hoa-tạng-giới
Trong mỗi mỗi trần thấy pháp-giới
Bửu-quang hiện Phật như mây nhóm
Chư Phật như vậy ngự tự-tại.
Nguyện-lực quảng-đại khắp pháp-giới
Trong tất cả kiếp-độ chúng-sanh
Hạnh-nguyện Phổ-Hiền trí đều thành
Tất cả trang-nghiêm do đây có.

 

Then Universally Good again addressed the great congregation: “Children of Buddha, the surrounding mountains of this Flower Bank Array ocean of worlds rest on lotus blossoms of sun-pearls. Their mass is made of sandalwood crystals, their peaks of majestic diamonds. Their curves are made of precious stones of exquisite fragrance. They are composed of fiery diamonds. Rivers of all perfumes flow between them. Their forests are made of all kinds of jewels. They are covered with beautiful flowers and fragrant herbs, and studded with bright pearls. Nets of precious stones are draped all around. There are as many such beautiful adornments as there are atoms in an ocean of worlds.”

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: ”Chư Phật-tử! Hoa-Tạng trang-nghiêm thế-giới-hải này, đại luân-vi-sơn ở trên liên-hoa-nhựt-châu-vương, chiên-đàn ma-ni làm thân, oai-đức bửu-vương làm chót, diệu hương ma-ni làm luân, diệm tạng kim cang hiệp thành, tất cả hương thủy chảy trong đó, rừng bằng châu báu, hoa tốt đua nở, cỏ thơm trải đất, minh-châu xen trang-nghiêm, khắp nơi đầy những hoa thơm, châu ma-ni làm lưới giăng trùm, có thế-giới-hải vi-trần số sự trang-nghiêm tốt-đẹp như vậy.

 

Then, to recapitulate, Universally Good, the enlightening being, receiving spiritual power from the Buddha, looked over the ten directions and said in verse,

 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai-lực của Phật, quan-sát mười-phương rồi nói kệ rằng:

 

The great ocean of worlds has no bounds;

Its circumference of jewels is pure and multicolored.

All the adornments it has are of rare beauty;

This comes from the spiritual power of the Buddha.

 

Rings of jewels, rings of exquisite incense,

As well as rings of pearls and lamp flames—

Various beautiful treasures adorn it,

Whereon rest a pure ring of mountains.

 

Their mines are of solid jewels,

They’re decorated with rose gold,

Their light blazes throughout the ten directions;

Inside and out they shine, all pure and clear.

 

Made of masses of diamonds,

Also raining beautiful jewels,

Their jewel atmospheres are unique and different,

Radiating pure light beautifying everywhere.

 

The fragrant rivers divide into streams of infinite hues,

Scattering flower-jewels and sandalwood,

With lotuses thickly blooming, like clothing spread,

And rare plants abundantly growing, all of them aromatic.

 

Countless jewel trees adorn everywhere,

The colors of their blooming flowers radiantly bright;

Various kinds of fine raiment are placed thereon,

With clouds of light shining everywhere, all round and full.

 

Countless, boundless great enlightening beings

Holding canopies, burning incense, fill the universe,

Each producing all wonderful voices

Everywhere expounding the Buddhas’ true teaching.

 

The trees of precious elements have branches of jewels,

Each jewel branch emitting light;

Vairocana’s pure body

Enters therein, causing all to see.

 

In all the adornments are manifest buddha-bodies

Of boundless forms and countless numbers,

All going to all quarters, reaching everywhere,

The beings they teach also being limitless.

 

All the adornments emit sublime sounds

Expounding the circle of the Buddha’s original vows—

Buddha’s independent power causes them to pervade

All the pure oceans of lands there are.

Thế-giới đại-hải vô-lượng biên
Bửu-luân thanh-tịnh nhiều màu sắc
Những sự trang-nghiêm đều đẹp lạ
Đây do thần-lực của Như-Lai.
Ma-ni bửu-luân diệu-hương-luân
Nhẫn đến chơn-châu như đèn sáng
Các thứ diệu-bửu dùng trang-nghiêm
Thanh-tịnh bửu-luân chỗ an-trụ.
Ma-ni kiên-cố dùng làm tạng
Diêm-phù-đàn-kim dùng trang-sức
Phóng quang phát sáng khắp mười phương
Trong ngoài chói suốt đều thanh-tịnh.
Kim-cang ma-ni họp lại thành
Lại rưới ma-ni các diệu-bửu
Bửu đó đẹp lạ đều khác nhau
Phóng quang thanh-tịnh khắp tráng lệ.
Hương thủy chảy xen vô-lượng sắc
Rưới những bửu-hoa và chiên-đàn
Hoa-sen đua nở khắp mọi nơi
Cỏ thơm trải đất hương ngào ngạt.
Vô-lượng cây báu khắp trang-nghiêm
Hoa-nở nhị đơm mầu sáng rỡ
Y-phục xinh đẹp ở trong đó
Mây sáng bốn phương thường viên mãn.
Vô-lượng vô-biên đại Bồ-Tát
Cầm lọng thắp hương đầy pháp-giới
Đều phát tất cả diệu thinh-âm
Chuyển chánh pháp-luân của chư Phật.
Những cây ma-ni bằng chất báu
Mỗi chất báu đều phóng quang-minh
Tỳ-Lô-Gía-Na thanh-tịnh thân
Hiện vào trong đó đều khiến thấy.
Trong những trang-nghiêm hiện thân Phật
Sắc tướng vô-biên vô-lượng số
Qua đến mười phương khắp mọi nơi
Hóa độ chúng-sanh cũng vô-lượng.
Tất cả trang-nghiêm vang tiếng diệu
Diễn nói bổn nguyện của Như-Lai
Sát-hải thanh-tịnh khắp mười phương
Thần-lực của Phật khiến đầy khắp.                 

 

Then Universally Good also said, “The land within the surrounding mountains of this ocean of worlds is all made of diamond. Its stable, strong adornments cannot be broken. It is clean and level. It is fringed by precious stones and contains repositories of jewels. It is arrayed at intervals with all kinds of gems in the various forms of all sentient beings. It is strewn with jewel dust and spread with lotus blossoms, with jewels from fragrant mines placed among them. The various adornments fill everywhere, like clouds. It is decorated with all the embellishments of all the buddha-lands of past, present, and future. It is webbed with beautiful precious stones, which reflect the states of all the Buddhas like the net of Indra, emperor of the heavens, hanging there. The ground of this ocean of worlds has adornments such as these, as many as atoms in an ocean of worlds.”

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng : ‘Chư Phật-tử! Trong đại-luân-vi-sơn nơi thế-giới-hải này, tất cả đại-địa đều do kim-cang hiệp thành, kiên cố trang-nghiêm chẳng thể hư hoại, bằng phẳng thanh-tịnh, ma-ni làm luân, các thứ báu làm tạng, những ma-ni bửu xen lẫn trong đó, rải những mạt châu báu, hoa sen trải đất, hương tạng ma-ni xen trong hoa. Những đồ trang-nghiêm đầy khắp như mây, tất cả sự trang-nghiêm trong tất cả quốc-độ của tam-thế chư Phật đều họp lại để nghiêm-sức, ma-ni diệu-bửu làm lưới hiện tất cả cảnh-giới của Như-Lai như lưới Thiên-đế giăng hàng trong đó.  Chư Phật-tử! Đại-địa của thế-giới-hải này có thế-giới-hải vi-trần-số sự trang-nghiêm như vậy.

 

Then, to recapitulate, Universally Good, receiving spiritual power from the Buddha, looked over the ten directions and said,

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần-lực của Phật, quan-sát mười-phương mà nói kệ rằng:

 

That ground is level and utterly pure,

Firmly abiding, indestructible;

It is adorned with jewels everywhere,

With various gemstones interspersed.

 

The diamond earth is most delightful,

Embellished with jewel rings and nets,

Spread with lotus blossoms in full bloom,

With exquisite raiment covering all.

 

Enlightening beings’ celestial crowns and jewel necklaces

Are spread all over the ground as decorations;

Sandalwood-scented jewels are strewn about,

All radiating pure, exquisite light.

 

Jewel flowers flame, producing subtle light;

Flames of light, like clouds, illuminate all.

These flowers, and myriad jewels,

Are strewn over the ground for adornment.

 

Dense clouds rise and fill the ten directions

With tremendous rays of light that have no end,

Reaching all lands in the ten directions

Expounding the Buddha’s vivifying teaching.

 

All the Buddha’s vows are in the jewels

Revealing boundless, vast eons;

What the Supreme Knower did in days gone by

Is all seen within these jewels.

 

Into all the jewels of this ground

Come and enter all the Buddha-fields—

And into each atom of those buddha-fields

Also enter all lands.

 

In the Flower Bank world, adorned with wondrous jewels

Enlightening beings travel throughout the ten directions,

Expounding the universal vows of the Great Hero:

This is their power of freedom in enlightenment sites.

 

The ground arrayed with beautiful precious stones

Radiates pure light replete with all adornments

Filling the cosmos, equal to space;

Buddha’s power naturally manifests like this.

 

Those who master the vows of universal good,

Those of great knowledge who enter the Buddha’s realm,

Can know, in this ocean of lands,

All such mystic transformations as these.

Ðại-địa bằng phẳng rất thanh-tịnh
An-trụ kiên cố không hư hoại
Khắp chốn, ma-ni dùng trang-nghiêm
Trong đó các báu cùng xen lẫn.
Kim-cang làm đất rất đáng thích
Bửu-luân bửu-võng trang-nghiêm đủ
Hoa sen trải trên đều viên mãn
Diệu y giăng trùm đều cùng khắp.
Thiên-quang anh-lạc chuỗi ngọc báu
Trải giăng đầy đất trang-nghiêm đẹp
Chiên-đàn ma-ni rải khắp nơi
Ðều phóng quang-minh đẹp thanh-tịnh.
Bửu-hoa sáng chói phóng quang-minh
Tia sáng như mây chiếu tất cả
Rải hoa đẹp đầy và các báu
Trùm khắp mặt đất để nghiêm sức.
Mây dày giăng bủa khắp mười phương
Quang-minh quảng đại vô cùng tận
Khắp đến mười phương tất cả cõi
Diễn pháp cam-lồ của Như-Lai.
Trong châu ma-ni đều khắp hiện
Ðại nguyện của Phật vô-biên kiếp
Công-hạnh thuở xưa của Như-Lai
Trong châu báu này đều hiện đủ.
Những báu ma-ni nơi đại-địa
Tất cả quốc-độ đều đến nhập
Những quốc-độ kia mỗi vi-trần
Tất cả quốc-độ nhập trong đó.
Diệu-bửu trang-nghiêm hoa tạng giới
Bồ-Tát du hành khắp mười phương
Diễn nói hoằng-thệ của đại-sĩ
Ðây là thần-lực của đạo-tràng.
Ma-ni diệu-bửu khắp trang-nghiêm
Phóng tịnh quang-minh đủ sự đẹp
Ðầy khắp pháp-giới khắp hư-không
Phật-lực tự-nhiên hiện như vậy.
Những ai tu tập nguyện Phổ-Hiền
Vào cảnh-giới Phật bực đại-trí
Biết được trong thế-giới-hải này
Như vậy tất cả sự thần biến.

 

Then Universally Good also said to the assembly, “In the land masses of this ocean of worlds are seas of fragrant waters, as numerous as atoms in unspeakably many buddha-fields. All beautiful jewels adorn the floors of those seas; gems of exquisite fragrances adorn their shores. They are meshed with luminous diamonds. Their fragrant waters shine with the colors of all jewels. Flowers of all kinds of gems swirl on their surfaces. Sandalwood powder settles on the bottom of the seas. They emanate the sounds of Buddhas’ speech. They radiate jewellike light. Boundless enlightening beings, holding various canopies, manifest mystic powers causing the adornments of all worlds to appear therein. Stairways of ten kinds of precious substances are set out in rows, with balustrades of ten kinds of jewels surrounding them. White lotuses ornamented with jewels, as many as atoms in four continents, are spread over the waters, in full bloom. There are unspeakable hundreds of thousands of billions of trillions of banners of ten precious elements, banners of belled gauze of raiments of all jewels, as many as sand grains in the Ganges river, jewel flower palaces of boundless forms, as many as sand grains in the Ganges river, a hundred thousand billion trillion lotus castles of ten precious substances, forests of jewel trees as many as atoms in four continents, networks of flaming jewels, as many sandalwood perfumes as grains of sand in the Ganges, and jewels of blazing radiance emitting the sounds of Buddhas’ speech; unspeakable hundreds of thousands of billions of trillions of walls made of all jewels surround all of them, adorning everywhere.”

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng : ‘Chư Phật-tử! Trong đại-địa của thế-giới-hải này có mười bất-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải. Tất cả diệu-bửu-trang-nghiêm đáy biển. Diệu-hương ma-ni trang-nghiêm bờ biển. Tỳ-Lô-Giá-Na ma-ni bửu-vương dùng làm lưới. Trong biển đầy những nước thơm đủ màu chói suốt. Nhiều thứ hoa báu xoay giăng trên mặt nước. Bột mịn chiên-đàn lóng đọng dưới nước. Diễn ngôn âm của Phật, phóng quang-minh báu. Vô-biên Bồ-Tát cầm các thứ lọng, hiện thần-thông. Bao nhiêu sự trang-nghiêm của tất cả thế-giới đều hiện trong đó. Thềm bực bằng mười chất báu liệt hàng khắp nơi. Bao quanh bằng lan-can mười báu. Tứ-thiên-hạ vi-trần-số châu báu trang-nghiêm. Bạch liên-hoa đua nở trong nước. Bất-khả-thuyết trăm ngàn ức na-do-tha-số tràng thi-la mười báu. Hằng-hà-sa-số tràng thi-la mười báu. Hằng-hà-sa số tràng y linh lưới báu. Hằng-hà-sa số lâu-các báu đẹp vô-biên sắc-tướng. Trăm ngàn ức na-do-tha thành liên-hoa mười báu. Tứ-thiên-hạ vi-trần rừng cây báu. Bửu-diệm ma-ni dùng làm lưới. Có hằng-hà-sa-số hương chiên-đàn, ngọc ma-ni sáng chói vang ngôn âm chư Phật. Bất-khả-thuyết trăm ngàn ức na-do-tha rào tường bằng châu báu bao quanh khắp nơi để trang-nghiêm.

 

Then, to reiterate, Universally Good, spiritually empowered by the Buddha, looked over the ten directions and said,

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần-lực của Phật, quan-sát mười phương rồi nói kệ rằng:

 

On the land masses of these worlds

Are seas of fragrant water, adorned by jewels;

Pure beautiful gems line the sea floors,

Resting on diamond, indestructible.

 

Heaps of jewels of fragrant mines form the shores,

Orbs of sun-flame pearls are spread like clouds;

Garlands of lotuses and exquisite jewels

Adorn everywhere, pure, without taint.

 

The fragrant waters are clear and contain all colors;

Precious flowers swirl, radiating light.

Sounds that cause all to quake are heard far and near,

Expounding the subtle truth by the Buddha’s mystic powers.

 

The arrays of stairways contain all jewels

And are studded at intervals with pearls;

The surrounding balustrades are all made of jewels

With nets of lotuses and pearls draped like clouds.

 

Gemstone trees stand in rows,

Flower buds blossom, their luster bright;

Various music is always playing:

Buddha’s mystic power makes it so.

 

White lotuses of various superb jewels

Are spread in arrays on the fragrant water seas.

Rays of fragrant flames never cease:

Their vast auras fill everywhere.

 

Banners of bright pearls, ever radiant,

Drapes of fine clothing ornamenting,

Nets of crystal bells intone the sound of truth,

Causing hearers to head for buddha-knowledge.

 

Lotuses of jewels form castles

Adorned with multicolored gems,

While clouds of pearls shade the four corners,

Thus adorning the seas of fragrant waters.

 

Walls surround everything

With facing towers arrayed on them.

Countless lights are always shining,

Variously adorning the pure clear seas.

 

Vairocana, in ancient times,

Beautified and purified various oceans of lands

Like this, vast, broad, without bounds:

All is the Buddha’s sovereign power.

Ðại-địa trong thế-giới này
Có hương thủy-hải ma-ni đẹp
Diệu-bửu thanh-tịnh trải đáy biển
Ở trên kim-cang chẳng hư hoại.
Hương-tạng ma-ni xây thành bờ
Châu-luân nhựt-diệm như mây bủa
Diệu-bửu liên-hoa làm anh-lạc
Nơi nơi trang-nghiêm rất thanh-tịnh;
Nước thơm đựng trong đủ các màu
Hoa báu xoay giăng phóng ánh sáng
Tiếng vang chấn động khắp gần xa
Do Phật oai-thần nên diễn pháp.
Thềm bực trang-nghiêm đủ chất báu
Lại dùng ma-ni để trang-sức
Lan-can bao quanh bằng châu báu
Lưới báu liên-hoa như mây bủa.
Cây báu ma-ni liệt thành hàng
Hoa nhụy đua nở sáng rực rỡ
Các thứ tiếng nhạc luôn hòa-tấu
Thần-thông của Phật khiến như vậy.
Hương-diệm chói ngời không tạm dừng
Những bạch liên-hoa đơm báu đẹp
Giăng bủa trang-nghiêm biển nước thơm
Quảng-đại viên mãn đều đầy khắp.
Tràng báu minh-châu thường sáng rực
Y đẹp rủ thòng để nghiêm sức
Lưới linh như-ý diễn pháp-âm
Khiến người nghe tiếng hướng Phật-trí.
Liên-hoa diệu-bửu làm thành quách
Những ma-ni màu trang-nghiêm đẹp
Chơn-châu như mây giăng bốn phương
Như vậy trang-nghiêm biển hương-thủy.
Rào tường bao quang đều khắp vòng
Lâu-các vọng nhau giăng trên đó
Vô-lượng tia sáng thường chói rực
Nhiều thứ trang-nghiêm biển thanh-tịnh.
Tỳ-Lô Như-Lai thuở xa xưa
Tất cả sát-hải đều nghiêm-tịnh
Như vậy rộng lớn vô-lượng-biên
Ðều là Như-Lai tự-tại-lực.

 

Then Universally Good went on to say to the great congregation, “Each one of the fragrant seas has as many rivers of fragrant waters as there are atoms in four continents, circling them to the right. All of them have diamond banks adorned with crystals of pure light, always manifesting clouds of jewel color lights of the Buddhas, as well as the speech sounds of all sentient beings. The causal practices cultivated by the Buddhas, their various forms and characteristics, all emerge from the swirls in the rivers. There are networks of crystals and chimes of many jewels, wherein appear the adornments of all the oceans of worlds. Clouds of jewels cover them above: those clouds show all the phantom Buddhas emanated in the ten directions by Vairocana of the Flower Bank world, as well as the deeds of psychic power of all Buddhas; they also produce miraculous sounds extolling the names of the enlightened and enlightening beings of past, present, and future. From those fragrant waters constantly emerge clouds of light with the radiance of all jewels, continuing uninterrupted. If the full story be told, each river has as many adornments as atoms in an ocean of worlds.”

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng : ‘Chư Phật-tử! Mỗi biển hương-thủy chảy vòng bên hữu. Tất cả con sông này đều dùng kim-cang làm bờ, tịnh-quang ma-ni dùng để trang-nghiêm, thường hiện mây sáng màu báu đẹp của chư Phật và những ngôn-âm của các chúng-sanh. Những chỗ nước xoáy trong các sông ấy, hiện ra hình tướng tất cả công-hạnh của chư Phật đã tu-tập. Lưới giăng bằng ma-ni treo linh và lạc báu, những sự trang-nghiêm của các thế-giới-hải đều hiện trong lưới đó. Mây báu ma-ni trùm trên đó. Mây này khắp hiện sự thần-thông của đức Tỳ-Lô-Giá-Na, thập phương Hóa-Phật và tất cả chư Phật. Lại vang ra tiếng vi-diệu xưng dương danh hiệu của tam-thế chư Phật và Bồ-Tát.

Trong hương thủy đó thường xuất-sanh tất cả bửu-diệm, mây sáng nối luôn chẳng dứt. Nếu nói rộng ra, thời mỗi con sông đều có thế-giới-hải vi-trần-số sự trang-nghiêm.

 

Then, to reiterate, Universally Good, with the psychic power he received from the Buddha, looked over the ten directions and said,

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai-lực của Phật quan-sát mười-phương rồi nói kệ rằng:

 

Currents of pure fragrance fill the great rivers,

Beautiful diamonds form their banks.

Rings of jewel dust are spread on the ground;

The various ornaments are all rare and fine.

 

Jewel stairways arrayed in rows, beautifully adorned,

Balustrades surrounding, all extremely fine,

Flower decorations, with stores of pearls,

And various garlands draped all around.

 

The fragrant waters’ jewellike luster is pure,

Always spewing crystals in rushing currents;

The flowers undulate with the ripples,

All producing music intoning sublime truths.

 

The mud is made of sandalwood powder,

All splendid jewels swirl together;

Aromas of stores of scent spread therein,

Emitting flames circulating fragrance everywhere.

 

In the rivers are produced wonderful jewels,

All emitting lights of blazing color;

The lights cast reflections forming terrace seats

Complete with canopies and garlands of pearls.

 

In the diamonds appear bodies of Buddhas,

Their lights illumining the ten directions’ lands;

Circles of them decorate the river beds,

Always full of fragrant water, clear.

 

Crystal nets, bells of gold,

Cover the rivers, broadcasting Buddha’s voice,

Preaching all ways to enlightenment

And the sublime practice of universal good.

 

The crystals of the jewel banks are extremely pure,

And always produce the tones of the Buddhas’ original vows,

Telling of and showing

The past deeds of all Buddhas.

 

From the whirls of those rivers enlightening beings

Constantly emerge, like clouds,

All traveling in the vast, extensive lands,

Till all the universe is filled.

 

Pure pearls are spread like clouds

Covering all the fragrant rivers;

Those pearls are as many as the appearances from Buddha’s brow,

Clearly showing the images of all enlightened ones.

Dòng nước thơm trong đầy cả sông
Kim-cang diệu-bửu làm bờ bực
Mạt báu làm luân trải đáy sông
Những thứ nghiêm-sức đều báu đẹp.
Thềm báu liệt hàng đẹp trang-nghiêm
Lan-can bao vòng rất tráng lệ
Chơn châu làm tạng những hoa đẹp
Những tràng chuỗi ngọc đồng rũ xuống.
Nước thơm sáng báu màu thanh-tịnh
Thường tuônma-ni dòng chảy xiết
Các hoa theo sóng đều động dao
Ðồng tấu nhạc-âm tuyên diệu-pháp.
Bột mịn chiên-đàn làm bùn đọng
Tất cả diệu-bửu đồng xoáy khoắn
Hương-tạng ngào ngạt đầy mặt nước
Phát sáng tuôn thơm khắp mọi nơi.
Trong sông xuất-sanh những diệu-bửu
Ðều phóng quang-minh màu chói rực
quang-minh ảnh-hiện thành đài tòa
Lọng báu chuỗi ngọc đều đầy đủ.
Trong ma-ni-vương hiện thân Phật
Quang-minh chiếu khắp mười phương cõi
Dùng đây làm luân đẹp mặt đất
Nước thơm chói suốt thường đầy khắp.
Ma-ni làm lưới, vàng làm lạc
Trùm khắp hương-hà diễn tiếng Phật
Tuyên đủ tất cả đạo bồ-đề
Cùng với hạnh Phổ-Hiền vi-diệu.
Bờ báu ma-ni rất thanh-tịnh
Thường vang tiếng nói bổn-nguyện Phật
Tất cả chư Phật xưa tu hành
Tiếng vang diễn nói đều nghe được.
Trong sông những chỗ nước xoáy khoắn
Bồ-Tát như mây thường hiện ra
Những quốc-độ lớn đều qua đến
Nhẫn đến pháp-giới đều đầy khắp.
Châu-vương thanh-tịnh bủa như mây
Tất cả hương-hà đều che khắp
Chân kia đồng Phật tướng bạch hào
Sáng rỡ hiển hiện bóng chư Phật.

 

Then Universally Good also said to the great assembly, “The land in between these rivers of fragrant waters is all variously adorned with beautiful jewels. Each land space has as many white lotuses decorated with jewels as there are atoms in four continents, surrounding and filling everywhere. Each has as many forests of jewel trees as atoms in four continents, standing in orderly rows, with each tree constantly producing clouds of all ornaments, diamonds shining within them. The fragrances of all kinds of flowers fill everywhere. Those trees also produce subtle sounds, speaking of the great vows practiced by all the Buddhas in all ages. They also scatter various kinds of diamonds all over the ground: diamonds with lotus auras, fragrant flame light cloud diamonds, variously embellished diamonds, diamonds reflecting the colors of inconceivably many adornments, diamonds like stores of raiment of sunlight, diamonds draping clouds of webs of light throughout the ten directions, diamonds reflecting the spiritual metamorphoses of all Buddhas, diamonds reflecting the ocean of consequences of actions of all sentient beings. There are as many of such as these as there are atoms in an ocean of worlds. The lands in between the fragrant rivers all have such adornments.”

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng : ‘Chư Phật-tử! Hai bên bờ đất của những sông hương-thủy này đều trang-nghiêm bằng những diệu-bảo. Mỗi mỗi đều có tứ thiên-hạ vi-trần-số những báu trang-nghiêm. Bạch liên-hoa khắp các nơi. Mỗi nơi đều có tứ thiên-hạ vi-trần-số rừng cây báu hàng lối thứ tự. Trong mỗi mỗi cây thường tuôn ra những mây đẹp, ma-ni bửu-vương chiếu sáng trong đó. Các thứ hoa thơm đầy trên cây. Những cây báu ấy lại vang ra tiếng vi-diệu diễn nói đại nguyện của chư Phật đã tu hành trong nhiều kiếp. Lại rưới các thứ ma-ni bửu-vương đầy khắp mặt đất : những là liên-hoa-luân ma-ni bửu-vương, hương-diệm quang-vân ma-ni bửu-vương, chủng-chủng nghiêm-sức ma-ni bửu-vương, hiện bất-tư-nghì trang-nghiêm-sắc ma-ni bửu-vương, Nhựt-quang-minh ma-ni bửu-vương, quang-võng-vân ma-ni bửu-vương, hiện Phật thần-biến ma-ni bửu-vương, hiện chúng-sanh nghiệp-báo hải ma-ni bửu-vương. Có thế-giới-hải vi-trần-số ma-ni bửu-vương như vậy. Hai bên bờ đất của những sông hương-thủy đều có đủ những sự trang-nghiêm như vậy.

 

Then, to reiterate, Universally Good, receiving spiritual power from the Buddha, looked over the ten directions and said,

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát, muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần-lực của Phật quan-sát mười-phương rồi nói kệ rằng:

 

The land is level and thoroughly pure,

Garnished with gold and jewels.

Trees in rows shade the land,

With soaring trunks hung with branches and flowers like clouds.

 

The twigs and stems are adorned with gems,

The glow of their flowers make auras illumining all around;

Their fruits, of crystal, hang like clouds,

Making all in the ten directions visible.

 

Diamonds are spread over the ground,

Adorning together with jewel pollen from the flowers.

There are also crystal palaces,

Showing the reflected images of all beings.

 

Diamonds reflecting the images of Buddhas

Are scattered all over the ground;

Their luster pervades the ten directions,

Revealing Buddhas in each and every atom.

 

Arrays of exquisite jewels are distributed well,

Interspersed with networks of pearl lamps.

Everywhere are crystal orbs

Each showing the Buddhas’ powers.

 

The arrays of jewels radiate light

In which appear the phantom buddhas,

Each one traveling everywhere

And teaching with the ten powers.

 

White lotuses of jewels

Fill all the waters,

Their blooms all various,

Each shining endless light.

 

All adornments of all ages

Appear in the crystal fruits;

Their essential nature, unborn, cannot be grasped:

This is the sovereign power of Buddha.

 

All the adornments on this ground

Manifest the vast body of Buddha:

It neither comes nor goes,

But causes all to see by the power of Buddha’s ancient vows.

 

In each atom of this ground

All Buddha-children cultivate the Way;

All see the lands predicted for their futures,

All of them pure according to their wishes.

Ðất kia bằng phẳng, rất thanh-tịnh
Chơn-kim ma-ni đồng nghiêm-sức
Cây báu thẳng hàng che trong đó
Cao vọi buông nhành rợp như mây.
Nhánh lá toàn bằng báu trang-nghiêm
Hoa nở phóng quang chiếu bốn phía
Trái bằng ma-ni như mây giăng
Khiến khắp mười phương thường hiện thấy.
Ma-ni trải đất đều đầy khắp
Bột báu màu đẹp đồng trang-nghiêm
Lại dùng ma-ni làm cung điện
Ðều hiện tượng hình của chúng-sanh.
Châu ma-ni vương hiện ảnh Phật
Khắp trên mặt đất đều rải khắp
Như vậy sáng chói khắp mười phương
Trong mỗi vi-trần đều thấy Phật.
Diệu-bửu trang-nghiêm khéo chia giăng
Lưới đèn chơn-châu xen lẫn nhau
Nơi nơi đều có ma-ni luân
Mỗi châu hiện thần-thông của Phật.
Châu báu trang-nghiêm phóng sáng lớn
Trong tia sáng đó hiện Hóa-Phật
Nơi nơi chốn chốn đều cùng khắp
Ðều dùng thập-lực khai diễn rộng.
ma-ni diệu-bửu bạch-liên-hoa
Trong tất cả sông đều mọc khắp
Hoa sen nhiều loại chẳng đồng nhau
Ðều hiện quang-minh không dứt hết.
Những sự trang-nghiêm trong ba thuở
Trong trái ma-ni đều hiển-hiện
Thể-tánh vô-sanh bất-khả-thủ
Ðây là Như-Lai tự-tại-lực.
Tất cả trang-nghiêm mặt đất này
Ðều hiện Như-Lai thân quảng-đại
Kia cũng chẳng đến cũng chẳng đi
Phật xưa nguyện-lực đều khiến thấy.
Trong mỗi vi-trần mặt đất này
Tất cả Phật-tử đương hành đạo
Ðều thấy cõi mình được thọ ký
Tùy theo ý nguyện đều thanh-tịnh.

 

Then Universally Good went on to declare, “The adornments of the ocean of worlds of the Buddha are inconceivable. Why? Each object in this Flower Bank Array ocean of worlds is adorned by as many pure qualities as there are atoms in an ocean of worlds.”

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: ‘Chư Phật-tử! Thế-giới-hải trang-nghiêm của chư Phật Thế-Tôn đều bất-tư-nghì. Vì sao vậy? Này Chư Phật-tử! Tất cả cảnh-giới của Hoa-Tạng thế-giới-hải này, mỗi mỗi đều dùng thế-giới-hải vi-trần-số công-đức thanh-tịnh để trang-nghiêm.

 

Then, to reiterate this point, Universally Good, imbued with spiritual power from the Buddha, surveyed the ten directions and said,

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần-lực của Phật, quan-sát mười-phương rồi nói kệ rằng:

 

Every place in this ocean of lands

Is embellished with myriad jewels,

Their flames leaping into the sky, spreading like clouds,

Their light penetrating, always covering all.

 

Jewels spew clouds without end

Wherein appear images of all Buddhas;

Their mystic powers and metamorphoses never stop,

And all enlightening beings come and gather.

 

All the jewels broadcast Buddha’s voice,

The sound exquisite, inconceivable;

What Vairocana did in the past

Is always heard and seen within these jewels.

 

The universal illuminators with pure auras

All show their forms reflected in the ornaments;

Transforming, distributing their bodies, surrounded by congregations,

They reach throughout all oceans of lands.

 

Buddha’s independent deeds of spiritual powers

All pervade the lands of the ten directions;

Thereby are the oceans of lands purely adorned:

All of this is seen within the jewels.

 

The mystic displays in the ten directions

Are all like images in a mirror;

They just come from the spiritual will power

Exercised by the Buddha in the past.

 

If any can practice the deeds of universal goodness

And enter the enlightening beings’ ocean of supreme knowledge,

They can, in a single atom,

Manifest their bodies everywhere and purify many lands.

 

For inconceivable billions of eons

Having associated with all the Buddhas,

Everything they practice

Can be shown in a single instant.

 

The Buddhas’ lands are like space,

Peerless, unborn, without any signs—

To aid living beings, they beautify and purify lands,

Dwelling therein by the power of their original vows.

Tất cả chỗ trong sát-hải này
Ðều trang-sức với nhiều thứ báu
Phát sáng trên không, bủa như mây
Quang-minh rổng suốt, thường giăng đậy.
Ma-ni tuôn mây không cùng tận
Ảnh Phật mười phương hiện trong đó
Thần-thông biến-hóa chẳng tạm-dừng
Tất cả Bồ-Tát đồng vân tập.
Những ngọc ma-ni diễn Phật-âm
Tiếng Phật mỹ diệu bất-tư-nghì
Tỳ-Lô-Giá-Na xưa tu hành
Trong bảo-châu này luôn nghe thấy.
Quang-minh thanh-tịnh đấng Biến-Tri
Trong đồ trang-nghiêm đều hiện bóng
Biến-hóa phân-thân chúng vây quanh
Tất cả sát-hải đều cùng khắp.
Tất cả hóa-Phật đều như huyễn
Tìm chỗ đến kia đều chẳng được
Bởi sức oai-thần cảnh-giới Phật
Trong tất cả cõi hiện như vậy.
Thần-thông tự-tại của Như-Lai
Ðều khắp mười phương các quốc-độ
Trong sự trang-nghiêm của cõi này
Nơi các bửu châu đều hiện rõ.
Những sự biến-hóa ở mười phương
Tất cả đều như ảnh trong gương
Chỉ do Như-Lai xưa tu hành
Thần-thông nguyện-lực cấu tạo được.
Nếu Phật-tử tu hạnh Phổ-Hiền
Vào biển thắng-trí của Bồ-Tát
Có thể nơi trong các vi-trần
Khắp hiện thân mình tịnh quốc-độ.
Bất-khả tư-nghì ức đại kiếp
Gần-gũi tất cả chư Như-Lai
Tất cả công-hạnh đã tu hành
Trong một sát-na-do-tha đều hiện được.
Chư Phật quốc-độ như hư-không
Vô-đẳng vô-sanh và vô-tướng
Vì lợi chúng-sanh mà trang-nghiêm
Vì bổn-nguyện nên trụ trong đó.

 

Then Universally Good went on to say, “What worlds are there herein? I’ll tell you. In these seas of fragrant waters, numerous as atoms in unspeakably many buddha-fields, rest an equal number of world systems. Each world system also contains an equal number of worlds.

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: ‘Chư Phật-tử! Nay tôi sẽ nói trong đây có những thế-giới nào an-trụ. Chư Phật-tử! Trong mười bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải này, có mười bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới-chủng an-trụ. Mỗi thế-giới-chủng lại có mười bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới.

 

Those world systems in the ocean of worlds have various resting places, various shapes and forms, various substances and essences, various locations, various entryways, various adornments, various boundaries, various alignments, various similarities, and various powers of maintenance.

Chư Phật-tử! Ở trong thế-giới-hải, các thế-giới-chủng kia đều riêng nương ở, đều riêng hình-trạng, đều riêng thể-tánh, đều riêng phương-sở, đều riêng thu nhập, đều riêng trang-nghiêm, đều riêng chừng ngằn, đều riêng bày hàng, đều riêng vô-sai-biệt, đều riêng năng-lực gia-trì.

 

“Some of these world systems rest on seas of gigantic lotuses, some rest on seas of jewel flowers of boundless forms, some rest on seas of ornaments of treasures from repositories of all pearls, some rest on seas of perfume, some rest on seas of all flowers, some rest on seas of crystal webs, some rest on seas of swirling light, some rest on seas of enlightening beings’ jewelled crowns, some rest on seas of the bodies of all the various living beings, some rest on diamonds emanating the sounds of the voices of all Buddhas. There are as many of these, if fully expounded, as atoms in an ocean of worlds.

Chư Phật-tử! Các thế-giới chủng này, hoặc có nương đại-liên-hoa-hải mà an-trụ, hoặc có nương vô-biên-sắc-bửu-hoa-hải mà an-trụ, hoặc có nương nhứt-thiết-chơn-châu-tạng-bửu-anh-lạc-hải mà an-trụ, hoặc có nương hương-thủy-hải mà an-trụ, hoặc có nương nhứt-thiết-hoa-hải mà an-trụ, hoặc có nương ma-ni-bửu-võng-hải mà an-trụ, hoặc có nương triền-lưu-quang-hải mà an-trụ, hoặc có Bồ-Tát bửu-trang-nghiêm-quan-hải mà an-trụ, hoặc có nương chủng-chủng-chúng-sanh-thân-hải mà an-trụ, hoặc có nương nhứt-thiết-phật-âm-thinh-ma-ni-vương-hải mà an-trụ. Có thế-giới-hải vi-trần-số sự an-trụ như vậy.

 

“Some of these world systems are shaped like high mountains, some like rivers, some like whorls, some like whirlpools, some like wheel rims, some like altars, some like forests, some like palaces, some like mountain banners, some like all geometric figures, some like wombs, some like lotus blossoms, some like baskets, some like bodies of sentient beings, some like clouds, some like the distinguishing features of Buddhas, some like spheres of light, some like webs of various pearls, some like all doors, some like various ornaments. Their shapes, if fully told of, number as many as atoms in an ocean of worlds.

Chư Phật-tử! Tất cả thế-giới-chủng đó hình trạng đều khác nhau: hoặc hình núi Tu-Di, hoặc hình sông, hoặc hình xoay chuyển, hoặc hình nước xoáy, hoặc hình trục xe, hoặc hình lễ-đàn, hoặc hình rừng cây, hoặc hình lầu gác, hoặc hình sơn-tràng, hoặc hình vuông góc, hoặc hình hoa-sen, hoặc hình thai-tạng, hoặc hình khư-lặc-ca, hoặc hình thân chúng-sanh, hoặc hình mây, hoặc hình tướng-hảo của Phật, hoặc hình quang-minh viên-mãn, hoặc hình lưới chơn-châu, hoặc hình ngạch cửa, hoặc hình đồ trang-nghiêm, có thế-giới-hải vi-trần-số hình trạng như vậy.

 

“As for the substances of these world systems, some are made of clouds of jewels of all quarters, some of multicolored flames, some of light beams, some of flames of precious scents, some of cotton flowers adorned by all jewels, some of images of enlightening beings, some of auras of Buddhas, some of physical forms of Buddhas, some of the light of one precious element, some of the lights of many precious elements, some of the sounds of the sea of blessings and virtues of all living beings, some of the sounds of the sea of actions of all living beings, some of the pure sounds of the sphere of all Buddhas, some of the sounds of the sea of great vows of all enlightening beings, some of the sounds of the formation and disintegration of the adornments of all lands, some of the sounds of the methods and techniques of all Buddhas, some of the sounds of the voices of boundless Buddhas, some of the voices of goodness of all sentient beings, some of the sounds of the mystical demonstrations of all Buddhas, some of the pure sounds of the ocean of virtue of all Buddhas. If fully told, there as many of these as atoms in an ocean of worlds.”

Chư Phật-tử! Những thế-giới-chủng đó hoặc dùng thập phương ma-ni-vân làm thể, hoặc dùng quang-minh làm thể, hoặc dùng lửa báu thơm làm thể, hoặc dùng tất cả báu trang-nghiêm làm thể, hoặc dùng ảnh-tượng Bồ-Tát làm thể, hoặc dùng quang-minh chư Phật làm thể, hoặc dùng sắc tướng của Phật làm thể, hoặc dùng một bửu-quang làm thể, hoặc dùng nhiều bửu-quang làm thể, hoặc dùng thinh-âm những nghiệp-hải của tất cả chúng-sanh làm thể, hoặc dùng thinh-âm thanh-tịnh cảnh-giới của tất cả chư Phật làm thể, hoặc dùng thinh-âm đại-nguyện-hải của tất cả Bồ-Tát làm thể, hoặc dùng thinh-âm phương-tiện của tất cả Phật làm thể, hoặc dùng thinh-âm đồ trang-nghiêm thành hoại của tất cả cõi làm thể, hoặc dùng thinh-âm của vô-biên Phật làm thể, hoặc dùng thinh-âm biến-hóa của chư Phật làm thể, hoặc dùng thinh-âm thiện của tất cả chúng-sanh làm thể, hoặc dùng thinh-âm thanh-tịnh biển công-đức của tất cả Phật làm thể. Có thế-giới-vi-trần-số thể-tánh như vậy.

 

Then Universally Good, to reiterate what he meant, looked over the ten directions by the power bestowed on him by the Buddha and said in verse,

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần-lực của Phật quan-sát mười-phương rồi nói kệ rằng:

 

The stable, marvelous adornments of the systems of worlds,

Vast, pure treasuries of light,

Rest on seas of lotus blossom jewels

Or on perfume seas, and so on.

 

Shaped like mountains, cities, trees, altars,

The world systems extend in all directions,

Their various adornments and shapes different,

Each set out in arrays.

 

Pure light is the substance of some;

Some, flower banks, and some, clouds of jewels;

Some world systems are made of flames,

Resting in indestructible mines of jewels.

 

Clouds of lamps, colored lights of flames, and more:

Various, boundless forms, all pure;

Some are composed of sound,

Of the inconceivable teachings of Buddha.

 

Some are sound produced by the power of vows,

Some of sounds of miraculous displays,

Some are those of beings’ virtues,

Or the sounds of Buddhas’ qualities.

 

The individual different aspects of the world systems

Are inconceivable, without end.

The ten directions are filled with them,

Their vast adornments manifesting spiritual powers.

 

All the immense lands of the ten directions

Enter into this system of worlds;

Though we see all in the ten directions enter,

Really there is no coming and no entry.

 

One world system enters all,

And all completely enter one;

Their substances and characteristics remain as before, no different: Incomparable, immeasurable, they all pervade everywhere.

 

In the atoms of all lands

Are seen Buddhas existing there;

The voices of their oceans of vows are like thunder,

Subduing all sentient beings.

 

The Buddha’s body pervades all lands,

Which are also filled by countless enlightening beings;

The Buddha’s freedom has no equal,

Edifying all conscious creatures.

Sát-chủng kiên-cố diệu trang-nghiêm
Quảng-đại thanh-tịnh quang-minh tạng
An-trụ nơi bửu hải liên-hoa
Hoặc an-trụ nơi Hương-thủy hải.
Hình Tu-điều-phục, thành, cây, lễ-đàn
Tất cả sát-chủng khắp mười phương
Các loại trang-nghiêm hình chẳng đồng
Ðều riêng bủa giăng mà an-trụ.
Hoặc thể-tánh là tịnh quang-minh
Hoặc là hoa-tạng và bửu-vân
Hoặc do những ánh lửa cấu thành
An-trụ ma-ni tạng bất hoại.
Mây đèn màu lửa quang-minh thảy
Nhiều loại vô-biên màu thanh-tịnh
Hoặc dùng ngôn-âm để làm thể
Là tiếng bất-tư-nghì của Phật.
Hoặc do nguyện-lực vang ra tiếng
Thần-biến âm-thinh làm thể-tánh
Phước nghiệp rộng lớn của chúng-sanh
Công-đức âm của Phật cũng vậy.
Sát-chủng mỗi môn đều sai khác
Chẳng thể nghĩ bàn vô-cùng-tận
Mười phương như vậy đều cùng khắp
Quảng-đại trang-nghiêm hiện thần-lực.
Những cõi rộng lớn ở mười phương
Ðều hiện vào trong thế-giới này
Dầu thấy mười phương hiện trong đây
Mà thiệt không vào cũng không đến.
Ðem một sát-chủng vào tất cả
Tất cả vào một cũng không thừa
Thể tướng như cũ không đổi dời
Vô-đẳng vô-lượng đều cùng khắp.
Trong vi-trần của tất cả cõi
Ðều thấy Như-Lai hiện trong đó
Nguyện-hải ngôn-âm như sấm vang
Tất cả chúng-sanh đồng điều-phục.
Phật-thân cùng khắp tất cả cõi
Vô-số Bồ-Tát đều đầy khắp
Như-Lai tự-tại không ai bằng
Hoá-độ tất cả các hàm-thức.

 

Then Universally Good said, “These seas of fragrant waters, numerous as atoms in unspeakably many buddha-fields, are in the Flower Bank Array ocean of worlds, spread out like the net of Indra, king of the gods.

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: ‘Chư Phật-tử! Mười bất-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải này ở trong Hoa-Tạng thế-giới-hải giăng bày như lưới báu của Thiên-đế.

 

The sea of fragrant water in the very center is called Boundless Light of Beautiful Flowers. Its floor is made of diamond banners reflecting the forms of all enlightening beings. It produces huge lotuses called Diamond Adornments of All Scents. There is a system of worlds resting on it called Blazing Light Illuming the Ten Directions; composed of all ornaments, it contains as many worlds as atoms in unspeakably many buddha-fields, arrayed therein. In the nadir is a world called Supreme Light Shining Everywhere, adorned by all kinds of diamonds, bounded by a circle of light, resting on flowers of many jewels, shaped like a crystal, covered with clouds of arrays of flowers of all gems, surrounded by worlds as numerous as atoms in a buddha-field, with various structures and various adornments. The Buddha of this world is called Undefiled Lamp of the Eye of Purity.

Chư Phật-tử! Hương-thủy-hải ở trung-ương tên Vô-Biên-Diệu-Hoa-Quang. Ðáy biển là tràng ma-ni-vương hiện tất cả hình Bồ-Tát, xuất sanh một đại liên-hoa tên Nhứt-Thiết-Hương-Ma-Ni-Trang-Nghiêm. Trên đó có thế-giới-chủng tên Phổ-Chiếu-Thập-Phương-Xí-Nhiên-Bửu-Quang-Minh, dùng tất cả đồ trang-nghiêm làm thể. Trong đây có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới. Phương dưới tất cả, có thế-giới tên Tối-Thắng-Quang-Biến-Chiếu, dùng kim-cang-trang-nghiêm-quang-diệu-luân làm tế, nương bửu-ma-ni-hoa mà trụ. Trạng như hình ma-ni-bửu. Mây bửu-hoa-trang-nghiêm giăng trùm trên đó. Trong đây có một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh. Phật hiệu Tinh-Nhãn-Ly-Cấu-Ðăng.

 

“Above this, past worlds as numerous as atoms in a buddha-field, is a world called Beautiful Array of Lotus Flowers of Various Scents, bounded by all kinds of ornaments, resting on a network of jewel lotus blossoms, shaped like a lion throne, covered with nets of pearls of the colors of all jewels, surrounded by as many worlds as atoms in two buddha-fields. The Buddha is called Supreme Radiance of Lion Light.

Qua khỏi phật-sát vi-trần-số thế-giới về thượng-phương, có thế-giới tên Chủng-Chủng-Hương-Liên-Hoa-Diệu-Trang-Nghiêm, dùng tất cả đồ trang-nghiêm làm tế, nương bửu-liên-hoa-võng mà trụ, trạng như tòa sư-tử, mây bửu-sắc châu che trùm, hai phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Sư-Tử-Quang-Thắng-Chiếu.

 

“Above this, past worlds as numerous as atoms in a buddha-field, is a world called All-Illuminating Light of Ornaments of All Jewels, bounded by an atmosphere of perfume, resting on garlands of various gems, octagonal in shape, covered by clouds of solar discs of crystals with subtle light, surrounded by as many worlds as atoms in three buddha-fields. The Buddha is called Banner of Supreme Knowledge Like Pure Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Phổ-Chiếu-Quang, dủng hương-phong-luân làm tế, nương bửu-hoa anh-lạc mà trụ, hình tám góc, mây ma-ni-nhựt-luân giăng-che, ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Tịnh-Quang-Trí-Thắng-Tràng.

 

“Above this, past worlds as numerous as atoms in a buddha-field, is a world called Array of Flowers of Various Lights, bounded by all the finest jewels, resting on a sea of pure banners of multicolored diamonds, shaped like a crystal lotus blossom, covered by clouds of diamond light, orbited by worlds as numerous as atoms in four buddha-fields, all thoroughly pure. The Buddha is called Diamond Light with Infinite Energy Skillfully Producing Manifestations.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Phóng-Diệu-Hoa-Quang, dùng bửu-linh-trang-nghiêm-võng làm tế, nương biển thọ lâm trang-nghiêm-bửu-luân-võng mà trụ, hình khắp vuông vức mà có nhiều cạnh góc, mây phạm-âm ma-ni-vương che giăng, năm phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Hương-Quang-Hỉ-Lực-Hải.

 

“Above this, past worlds as numerous as atoms in a buddha-field, is a world called Radiating Light of Beautiful Flowers, bounded by nets adorned with bells of all jewels, resting on a sea of networks of jewel spheres adorned with forests of all trees, geometric in shape, with many angles and sides, covered by clouds of diamonds with pure resonance, surrounded by worlds as many as atoms in five buddha-fields. The Buddha is called Ocean of Joyful Power of Fragrant Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-Diệu-Quang-Minh, dùng tràng bửu-vương trang-nghiêm làm tế, nương biển kim-cang cung-điện mà trụ, hình vuông, mây ma-ni-luân-kế-trướng giăng che, sáu phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Phổ-Quang-Tự-Tại-Tràng.

 

“Above this, past worlds as numerous as atoms in a buddha-field, is a world called Pure Subtle Light, bounded by banners decorated with diamonds, resting on a sea of diamond palaces, square in shape, covered by clouds of drapes of crystal orb topknots, surrounded by as many worlds as atoms in six buddha-fields. The Buddha is called Banner of Sovereignty with Universal Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-Hoa-Diệm-Trang-Nghiêm, dùng hoa trang-nghiêm làm tế, nương biển bửu-sắc-diệm mà trụ, hình như lầu các, mây bửu-sắc-ý-chơn-châu-lan-thuẫn giăng che, bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Hoan-Hỉ-Công-Ðức-Danh-Xưng Tự-Tại-Quang.

 

“Above this, past worlds as numerous as atoms in a buddha-field, is a world called Array of Radiance of Myriad Flowers, bounded by decorations of all kinds of flowers, resting on a sea of flames of the colors of all jewels, shaped like a palace, covered by clouds of robes of the colors of all jewels and railings of pearls, surrounded by worlds as numerous as atoms in seven buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha is called Ocean of Joy with the Light of Virtue, Fame, and Freedom.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-Hoa-Diệm-Trang-Nghiêm, dùng hoa trang-nghiêm làm tế, nương biển bửu-sắc-diệm mà trụ, hình như lầu các, mây bửu-sắc-ý-chơn-châu-lan-thuẫn giăng che, bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Hoan-Hỉ-Công-Ðức-Danh-Xưng Tự-Tại-Quang.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Producing the State of Awesome Power, bounded by ornaments of diamonds that produce all sounds, resting on a sea of spheres of lotus thrones of the colors of various jewels, shaped like Indra’s net, covered by clouds of flower webs of boundless colors, surrounded by as many worlds as atoms in eight buddha fields. The Buddha is called Renowned Banner of the Ocean of Knowledge.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Sanh-Oai-Lực-Ðịa, dùng xuất-nhứt-thiết-thinh ma-ni-vương-trang-nghiêm làm tế, nương biển bửu-sắc-liên-hoa-tòa-hư-không mà trụ, hình như lưới nhơn-đà-la, mây vô-biên-sắc-hoa-võng giăng che, tám phật-sát-vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Quảng-Ðại-Danh-Xưng-Trí-Hải-Tràng.

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Producing Wondrous Sounds, bounded by spherical arrays of mind-jewels, resting on a sea of diamonds in cloudlike arrays constantly producing all wonderful sounds, shaped like the body of a celestial king of the Brahma heaven, covered by clouds of lion thrones adorned with countless jewels, surrounded by as many worlds as there are atoms in nine buddha-fields. The Buddha is called Invincible Radiance like Pure Moonlight.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Diệu-Âm-Thinh, dủng tâm-vương-ma-ni-trang-nghiêm làm tế, nương biển ma-ni-vương hằng xuất diệu âm-thinh trang-nghiêm vân mà trụ, hình như thân Phạm-Thiên, mây tòa sư-tử vô-lượng bửu-trang-nghiêm giăng che, chín phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Nguyện-Quang-Minh-Tướng-Vô-Năng-Tối-Phục.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Diamond Banner, bounded by garlands of gems from pearl treasuries of boundless adornments, resting on a crystal sea of jewel lion thrones with all adornments, spherical in shape, covered by mountainous clouds of jewel flowers of all fragrances, as numerous as atoms in ten gigantic mountains, and surrounded by as many worlds as atoms in ten buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha is called Supreme King of the Ocean of All Truths.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Cang-Tràng, dùng vô-biên-trang-nghiêm-chơn-châu-tạng-bửu-anh-lạc làm tế, nương biển trang-nghiêm bửu sư-tử-tòa ma-ni mà trụ, hình tròn, mười tu-di-sơn vi-trần-số mây ma-ni-hoa-hương giăng che, mười phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Hải-Tối-Thắng-Vương.

 

“Above this, past worlds as many as atoms in a buddha-field, there is a world called Constantly Producing Sapphire Light, bounded by arrays of indestructible diamonds, resting on a sea of various different flowers, shaped like the half moon, covered by clouds of drapes of celestial jewels, surrounded by worlds as many as atoms in eleven buddha-fields. The Buddha is called Boundless Virtues.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hằng-Xuất-Hiện-Ðế-Thanh-Bửu-Quang-Minh, dùng Kim-Cang trang-nghiêm làm tế, nương biển chủng-chủng-thù-thù dị hoa mà trụ, hình bán nguyệt, mây thiên-bửu-trướng giăng che, mười một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Vô-Lượng-Công-Ðức-Pháp.

 

“Above this, past worlds as many as atoms in a buddha-field, is a world called Light Shining, bounded by arrays of radiant lights, resting on a sea of perfume of flower swirls, shaped like a wreath, covered by clouds of various garments, surrounded by worlds as numerous as atoms in twelve buddha-fields. The Buddha is named Transcending the Gods.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-Minh-Chiếu-Diệu, dùng phổ-quang-trang-nghiêm làm tế, nương biển hoa-triền-hương-thủy mà trụ, hình như hoa-triền, nhiều thứ y-vân giăng che, mười hai phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Siêu-Thích-Phạm.

 

“Above this, past worlds as many as atoms in a buddha-field, we come to this world, called Endurance, bounded by ornaments of diamonds, held by atmospheres of various colors, resting on a network of lotus flowers, shaped like space, covered by space adorned with spherical celestial palaces, surrounded by worlds as numerous as atoms in thirteen buddha-fields. The Buddha is this Vairocana.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ta-Bà, dùng kim-cang trang-nghiêm làm tế, nương liên-hoa-võng do phong-luân nhiếp trì mà trụ, hình như hư-không, dùng mây thiên-cung-điện trang-nghiêm giăng che, mười ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật chính là đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai.

 

“Above this, past worlds as numerous as atoms in a buddha-field, is a world called Tranquil Undefiled Light, bounded by adornments of all jewels, resting on a sea of various kinds of precious raiment, shaped like a thunderbolt-bearer, covered by clouds of diamonds of boundless colors, surrounded by worlds as numerous as atoms in fourteen buddha-fields. The Buddha is called Supreme Sound Pervading the Cosmos.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịch-Tịnh-Ly-Trần-Quang, dùng bửu-trang-nghiêm làm tế, nương biển chủng-chủng-bửu-y mà trụ, trạng như hình chấp-kim-cang, mây vô-biên-sắc-kim-cang giăng che, mười bốn phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Biến-Pháp-Giới-Thắng-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Lamp of Many Beautiful Light Beams, bounded by drapes of all ornaments, resting on a sea of webs of pure flowers, shaped like a fylfot, covered by clouds of seas of crystal trees and perfumed waters, surrounded by as many worlds as atomic particles in fifteen buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha is called Universally Illuminating Banner of Invincible Strength.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-Diệu-Quang-Minh-Ðăng, dùng trướng trang-nghiêm làm tế, nương biển tịnh-hoa-võng mà trụ, hình như chữ vạn, mây ma-ni-thọ, hương-thủy-hải giăng che, mười lăm phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Bất-Khả-Tòi-Phục-Lực-Phổ-Chiếu-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Pure Light Shining Everywhere, bounded by diamonds from inexhaustible clouds of jewels, resting on a sea of lotus flowers with various fragrant flames, shaped like a tortoise shell, covered by sandalwood clouds of radiant crystal orbs, surrounded by as many worlds as atoms in sixteen buddha-fields. The Buddha is called Eyes with the Qualities of Pure Suns.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-Tịnh-Quang-Biến-Chiếu, dùng vô-tận-bửu-vân ma-ni-vương làm tế, nương biển chủng-chủng-hương-diệm-liên-hoa mà trụ, hình như quy-giáp, mây ma-ni-luân-chiên-đàn giăng-che, mười sáu phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Nhựt-Công-Ðức-Nhãn.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Mine of Jewel Ornaments, bounded by diamonds in the forms of all living beings, resting on a sea of diamonds from mines of light, octagonal in shape, covered by webs of flower trees adorned by jewels from all the surrounding mountains, surrounded by as many worlds as atoms in seventeen buddha-fields. The Buddha is called Light of Unhindered Knowledge Illumining the Ten Directions.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Tạng dùng chúng-sanh-hình-ma-ni-vương làm tế, nương biển quang-minh-tạng-ma-ni-vương mà trụ, hình tám góc, dùng lưới luân-vi-trần-sơn-bửu-trang-nghiêm hoa-thọ giăng che, mười bảy phật-sát vi-trần-số bao quanh, Phật hiện Vô-Ngại-Trí-Quang-Minh-Biến-Chiếu-Thập-Phương.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Dustless, bounded by ornaments of all kinds of exquisite forms, resting on a sea of lion thrones of myriad beautiful flowers, shaped like a pearl necklace, covered by clouds of auras of diamonds with all precious fragrances, surrounded by as many worlds as atoms in eighteen buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha is called Supreme Banner of Infinite Means.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ly-Trần, dùng Diệu-Tướng Trang-Nghiêm làm tế, nương biển chúng-diệu-hoa-sư-tử-tòa mà trụ, hình như chuỗi ngọc, dùng mây ma-ni-vương viên-quang giăng che, mười tám phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Lượng-Phương-Tiện-Tối-Thắng-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Pure Light Illumining Everywhere, bounded by diamonds producing inexhaustible clouds of jewels, resting on a sea of mountains of fragrant flames of infinite colors, shaped like a wreath of jewel flowers, covered by diamond clouds of light of boundless colors, surrounded by as many worlds as atoms in nineteen buddha-fields. The Buddha is called Light Illumining All the Space of the Cosmos.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu, dùng xuất-vô-tận-bửu-vân ma-ni-vương làm tế, nương biển vô-lượng-sắc-hương-diệm-tu-di-sơn mà trụ, hình như bửu-hoa xoay nở, mây vô-biên-sắc-quang-minh-ma-ni-vương-đế-thanh giăng che, mười chín phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Phổ-Chiếu-Pháp-Giới-Hư-Không-Quang.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Beautiful Jewel Flames, bounded by jewels like the sun and moon illuming everywhere, resting on a sea of diamonds in the shapes of all celestial beings, shaped like jewel arrays, covered by clouds of banners of all precious robes and networks of banks of crystal lamps, surrounded by as many worlds as atoms in twenty buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha is called Shining with Signs of Virtue.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Bửu-Diệm, dùng phổ-quang-minh-nhựt-nguyệt-bửu làm tế, nương biển thiên-hình-ma-ni-vương mà trụ, trạng như đồ bửu-trang-nghiêm, mây bửu-y-tràng và lưới ma-ni-đăng-tạng giăng che, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Phước-Ðức-Tướng-Quang-Minh.

 

“This world system, Blazing Light Illumining the Ten Directions, has as many such vast worlds as there are atoms in unspeakably many buddha-fields. Each with their individual resting places, shapes, substances and natures, aspects, entrances, adornments, boundaries, arrays, similarities, and powers of maintenance, all revolving around it, that is:

Chư Phật-tử! thế-giới-chủng Biến-chiếu-thập-phương-xí-nhiên-bửu-quang-minh này có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới rộng lớn như vậy: Ðều riêng y trụ, đều riêng hình trạng, đều riêng thể-tánh, đều riêng phương-diện, đều riêng thu nhập, đều riêng trang-nghiêm, đều riêng chừng ngằn, đều riêng hàng-liệt, đều riêng vô-sai-biệt, đều riêng sức gia-trì, giáp vòng bao quanh, chính là:

 

There are as many spiral-shaped worlds as atoms in ten buddha-fields, a like number of river-shaped worlds, the same number of whirlpool-shaped worlds, the same number of wheel-rim-shaped worlds, the same number of altar-shaped worlds, the same number of forest-shaped worlds, the same number of tower-shaped worlds, the same number of forest-shaped worlds, the same number of pennant-shaped worlds, the same number of womb-shaped worlds, the same number of geometrically shaped worlds, the same number of lotus-blossom-shaped worlds, the same number of basket-shaped worlds, the same number of worlds shaped like living creatures, the same number of Buddha-shaped worlds, the same number of light aura-shaped worlds, the same number of cloud-shaped worlds, the same number of net-shaped worlds, the same number of door-shaped worlds—there are as many such as atoms in unspeakably many buddha-fields. Each of these worlds has as many enormous worlds as atoms in ten buddha-fields surrounding it, each one also having as many worlds, the same as explained above. All of these worlds are in this Boundless Light of Beautiful Flowers sea of fragrant waters, or in the rivers of fragrant water surrounding it.”

Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình xoay chuyển. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình giang-hà. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình nước xoáy. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình trục xe. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình lễ-đàn. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình rừng cây. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình nhà lầu. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình tràng thi-la. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình khắp vuông. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình thai-tạng. Mười phật-sát vi-trần-số hình khư-lặc-ca. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình các loại chúng-sanh. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới phật-tướng. Mười phật-sát vi-trần-số hình viên-quang. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình mây. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình lưới. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình ngạch cửa. Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới như vậy. Mỗi thế-giới này đều có mười phật-sát vi-trần-số thế-giới rộng lớn bao quanh. Mỗi thế-giới sau đây lại có vi-trần-số thế-giới là quyến thuộc. Tất cả thế-giới đã thuyết-trình trên đây đều ở nơi biển vô-biên-diệu-hoa-hương-thủy và trong sông hương-thủy bao quanh biển này.

 

Then the enlightening being Universally Good also said to the great assembly: “East of this Boundless Light of Beautiful Flowers sea of fragrant water is another sea of fragrant water called Repository of Undefiled Flames. It produces huge lotuses called Beautiful Adornments of Diamonds with All Scents. There is a world system resting on it called Vortex of Lands Shining Everywhere. Its substance is the roaring sound of deeds of enlightening beings. At its bottom is a world called Palace Decoration Banner, square in shape, resting on a sea of ornaments of all precious stones, covered by clouds of webs of lotus light, surrounded by worlds as many as atoms in a buddha-field, all uniformly pure. The Buddha is named Brow-Light Illumining Everywhere.

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng : ‘Chư Phật-tử! Phương đông của biển Vô-biên-diệu-hoa-hương-thủy này, giáp biển Ly-cấu-diệm-tạng-hương-thủy, có đại liên-hoa tên Nhứt-thiết-hương-ma-ni-vương-diệu-trang-nghiêm. Trên đại liên-hoa này có thế-giới-chủng tên Biến-chiếu-sát-triền, dùng Bồ-Tát-hạnh-hống-âm làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Cung-điện-trang-nghiêm tràng hình vuông, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh. Phật hiệu My-Gian-Quang-Biến-Chiếu.

 

“Above this, past worlds as many as atoms in a buddha-field, is a world called Repository of Flowers of Virtue, spherical in shape, resting on a sea of flower pistils made of all kinds of pearls, covered by clouds of lion thrones with pearl banners, orbited by as many worlds as atoms in two buddha-fields. The Buddha is called Wisdom of the Ocean of All Boundless Truths.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ðức-Hoa-Tạng, hình tròn, hai phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Vô-Biên-Pháp-Hải-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Fragrant Circle of Miracles, shaped like a diamond, resting on a sea of nets of chimes adorned with all kinds of jewels, covered by clouds of auras of all kinds of ornaments, orbited by as many worlds as atoms in three buddha-fields. The Buddha is named Light of Virtuous Characteristics Shining Everywhere.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-Biến-Hóa-Diệu-Hương-Luân, hình như kim-cang, ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Công-Ðức-Tướng-Quang-Minh-Phổ-Chiếu.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Light of Sublime Color, shaped like a crystal orb, resting on a perfume sea of jewels of boundless colors, covered by clouds of palaces of radiant pearls, surrounded by as many worlds as atoms in four buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha is named Ubiquitous Illumination Producing Good Company.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Sắc-Quang-Minh, trạng như ma-ni-bửu-luân, bốn phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Thiện-Quyến-Thuộc-Xuất-Hưng-Biến-Chiếu.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Good Cover, shaped like a lotus blossom, resting on a perfume sea of diamonds, covered by perfume clouds of undefiled light, orbited by as many worlds as atoms in five buddha-fields. The Buddha is called Inexhaustible Wisdom of Delight in Truth.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-Cái-Phúc, hình liên-hoa, năm phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Pháp-Hỉ-Vô-Tận-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Wreath of Light of Pure Flowers, triangular in shape, resting on arrays of all unbreakable jewels, covered by light beams from the jeweled crowns of enlightening beings, surrounded by as many worlds as atoms in six buddha-fields. The Buddha is called Pure Universal Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thi-Lợi-Hoa-Quang-Luân, hình tam giác, sáu phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Phổ-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Array of Jewel Lotus Blossoms, shaped like a half moon, resting on a sea of arrays of all kinds of lotuses, covered by clouds of flowers of all jewels, orbited by as many worlds as atoms in seven buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha is called Pure Eye of Flowers of Virtue.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Liên-Hoa-Trang-Nghiêm, hình bán nguyệt, bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Công-Ðức-Hoa-Thanh Tịnh-Nhãn.

 

“Above this, past worlds as many as atoms in a buddha-field, is a world called Repository of Undefiled Flames, shaped like a row of jewel lamps, resting on a sea of banks of jewellike flames, covered by clouds of various bodies constantly raining perfume, surrounded by as many worlds as atoms in eight buddha-fields. The Buddha is called Invincible Power Of Wisdom.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Cấu-Diệm-Trang-Nghiêm, hình như bửu-đăng giăng hàng, tám phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Huệ-Lực-Vô-Năng-Thắng.

 

“Above this, past worlds as many as atoms in a buddha-field, is a world called Sublime Pure Sound, shaped like a fylfot, resting on a sea of jewel raiment, covered with clouds of drapes adorned with all flowers, surrounded by as many worlds as atoms in nine buddha-fields. The Buddha is called Enormous Eyes like the Clear Moon in the Sky.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Phạm-Âm, hình chữ ‘vạn’, chính phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Quảng-Ðại-Mục-Như-Không-Trung Tịnh-Nguyệt.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sounds as Numerous as Atoms, shaped like the net of Indra, resting on a sea of waters of all precious elements, covered by clouds of jeweled canopies of all musical sounds, surrounded by as many worlds as atoms in ten buddha-fields. The Buddha is called Golden Mountain Lamp.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vi-Trần-Số-Âm-Thinh, trạng như lưới nhơn-đà-la, mười phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Kim-Sắc-Tu-Di-Ðăng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Array of Jewel Colors, shaped like a fylfot, resting on a sea of gems shaped like the king of the gods, covered by clouds of flowers radiant as the sun, surrounded by as many worlds as atoms in eleven buddha-fields. The Buddha is called Radiant Knowledge Illuminating the Cosmos.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Sắc-Trang-Nghiêm, hình chữ ‘vạn’, mười một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Hòi-Chiếu-Pháp-Giới-Quang-Minh-Trí.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Golden Light, shaped like a huge castle, resting on a sea of ornaments made of all jewels, covered by clouds of jewel flowers from scenes of enlightenment, surrounded by as many worlds as atoms in twelve buddha-fields. The Buddha is called Banner of Precious Lamps Lighting All.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Sắc-Diệu-Quang, hình như thành-quách rộng lớn, mười hai phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Bửu-Ðăng-Phổ-Chiếu-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sphere of Light Illumining Everywhere, shaped like a wreath of flowers, resting on a sea of whirlpools of jewel raiment, covered by clouds of palaces made of diamonds emanating the sound of Buddha’s voice, surrounded by as many worlds as atoms in thirteen buddha-fields. The Buddha is called Lotus Flower Illumining Everywhere.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Biến-Chiếu-Quang-Minh-Luân, hình như hoa xoắn tròn, mười ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Liên-Hoa-Diệm-Biến-Chiếu.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Jewel Mine Ornaments, shaped like four continents, resting on a mountain of jewel necklaces, covered by clouds of blazing jewels, surrounded by as many worlds as atoms in fourteen buddha-fields. The Buddha is called Blooming Flowers of Inexhaustible Blessings.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Tạng-Trang-Nghiêm, hình tứ châu, mười bốn phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Vô-Tận-Phước-Khai-Phu-Hoa.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Appearing Everywhere like Reflections in a Mirror, shaped like the body of a titan, resting on a sea of diamond lotuses, covered by clouds of light rays from jeweled crowns, surrounded by as many worlds as atoms in fifteen buddha-fields. The Buddha is called Elixir Sound.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Như-Cảnh-Tượng-Phổ-Hiện, trạng như thân A-Tu-La, mười lăm phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Cam-Lộ-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sandalwood Moon, octagonal in shape, resting on a sea of indestructible precious sandalwood, covered by clouds of pearl flowers, surrounded by as many worlds as atoms in sixteen buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha is called Peerless Knowledge of the Supreme Truth.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chiên-Ðàn-Nguyệt, hìm tám góc, mười sáu phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Tối-Thắng-Pháp-Vô-Ðẳng-Trí.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Untainted Light, shaped like a whirlpool of fragrant water, resting on a sea of jewel light of boundless colors, covered by clouds of exquisitely aromatic light, surrounded by as many worlds as atoms in seventeen buddha-fields. The Buddha is called Sound of Light Illumining All Space.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ly-Cấu-Quang-Minh, trạng như dòng hương-thủy xoáy, mười bảy phật-sát vi-trần-số bao quanh, Phật hiệu Biến-Chiếu-Hư-Không-Quang-Minh-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Array of Beautiful Flowers, spiral shaped, resting on a sea of all flowers, covered by crystal clouds of all musical sounds, surrounded by as many worlds as atoms in eighteen buddha-fields. The Buddha is called Everywhere Manifesting Supreme Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Hoa-Trang-Nghiêm, trạng như hình xây quanh, mười tám phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Phổ-Hiện-Thắng-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Array of Supreme Sounds, shaped like a lion throne, resting on a sea of golden lion thrones, covered by clouds of banks of lotuses of all colors, surrounded by as many worlds as atoms in nineteen buddha-fields. The Buddha is called Universal Light of Renown for Boundless Virtue.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thắng-Âm-Trang-Nghiêm, trạng như tòa sư-tử, mười chín phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Vô-Biên-Công-Ðức-Xưng-Phổ-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Supremely High Lamp, shaped like the Buddha’s palm, resting on a sea of banners of perfume of precious raiment, covered by clouds of palaces made of jewels radiant as the sun, surrounded by as many worlds as atoms in twenty buddha-fields, uniformly pure. The Buddha is called Lamp Illuminating Space.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Cao-Thắng-Ðăng, trạng như phật-chưởng, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Phổ-Chiếu-Hư-Không-Ðăng.

 

“South of this Repository of Undefiled Flames sea of fragrant waters is another sea of fragrant waters, called Sphere of Inexhaustible Light, with a world system called Array of Banners of Buddhas, composed of the sounds of the ocean of virtues of all Buddhas. At the bottom of this world system is a world called Lovely Flower, shaped like a jewel disc, resting on a sea of diamonds from a mine of diamond trees, covered by clouds of jewel mines projecting reflections of forms of enlightening beings, surrounded by as many worlds as atoms in a buddha-field, all uniformly pure. The Buddha there is called Joyful Countenance of Lotus Light.

Chư Phật-tử! Phương nam của biển Ly-Cấu-Diệm-Tạng hương-thủy này, giáp biển Vô-Tận-Quang-Minh-Luân hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phật-tràng-trang-nghiêm, dùng Phật-công-đức-hải-âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết có thế-giới tên Ái-kiến-hoa, hình như bửu-luân, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Liên-Hoa-Quang-Hoan-Hỉ-Diệu.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sublime Sound; the Buddha there is called Wonderfully High Jewel Lamp.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Âm, Phật hiệu Tu-Di-Bửu-Ðăng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Light of Arrays of Myriad Jewels; the Buddha there is called Banner of Sounds of the Cosmos.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-Bửu-Trang-Nghiêm-Quang, Phật hiệu Pháp-Giới-Âm-Thinh-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Diamond Treasury of Fragrance; the Buddha there is called Sound of Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Tạng-Kim-Cang, Phật hiệu Quang-Minh-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Pure Sound; the Buddha there is called Supreme Energy.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-Diệu-Âm, Phật hiệu Tối-Thắng-Tinh-Tấn-Lực.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Array of Jewel Lotus Blossoms; the Buddha there is called Thunder of Clouds of Castles of Truth.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Liên-Hoa-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Pháp-Thành-Vân-Lôi-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Peace and Bliss; the Buddha there is called Renowned Lamp of Wisdom.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Giữ-An-Lạc, Phật hiệu Ðại-Danh-Xưng-Trí-Huệ-Ðăng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Undefiled Net; the Buddha there is called Ocean of Virtues with Invincible Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Cấu-Võng, Phật hiệu Sư-Tử-Quang-Công-Ðức-Hải.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Flowering Grove Banner Illumining Everywhere; the Buddha there is called Light of the Lotus of Great Knowledge.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hoa-Lâm-Tràng-Biến-Chiếu, Phật hiệu Ðại-Trí-Liên-Hoa-Quang.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Innumerable Adornments; the Buddha there is called Banner of the Real Sphere of the Universal Eye.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Phổ-Nhãn-Pháp-Giới-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Array of Jewels of Radiant Light; the Buddha there is called Great Caravan Leader of Supreme Knowledge.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Quang-Minh-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Thắng-Trí-Ðại-Thương-Chủ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Flower King; the Buddha there is called Moonlight Banner.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hoa-Vương, Phật hiệu Nguyệt-Quang-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Undefiled Treasury; the Buddha there is called Pure Awareness.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ly-Cấu-Tạng, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Giác.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Jewel Light; the Buddha there is called Lamp of the Space of Omniscience.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Quang-Minh, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Hư-Không-Ðăng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Producing Jewel Necklaces; the Buddha there is called Light of the Forms of the Ocean of Virtues of the Ways of Transcendence.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Sanh-Bửu-Anh-Lạc, Phật hiệu Chư-Ðộ-Phước-Hải-Tướng-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sublime Circles Covering All; the Buddha there is called Subduing All Attached Minds and Causing Joy.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Luân-Biến-Phú, Phật hiệu Ðiều-Phục-Nhứt-Thiết-Nhiễm-Trước-Tâm-Linh-Hoan-Hỉ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Jewel Flower Banner; the Buddha there is called Great Fame of Extensive Virtues.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Hoa-Tràng, Phật hiệu Quảng-Công-Ðức-Âm-Ðại-Danh-Xưng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Infinite Adornments; the Buddha there is called Ocean of Qualities of Light of Impartial Knowledge.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Bình-Ðẳng-Trí-Quang-Minh-Công-Ðức-Hải.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Banner of Arrays of Infinite Lights, shaped like a lotus blossom, resting on a sea of webs of all jewels, covered by webs of lotus light crystals, surrounded by as many worlds as atoms in twenty buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha there is called Pure Light of the Cosmos.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Tận-Quang-Trang-Nghiêm-Tràng, hình như liên-hoa, y biển bửu-võng mà trụ, lưới liên-hoa-quang-ma-ni giăng che, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Pháp-Giới-Tịnh-Quang-Minh.

 

“Turning the right of this Sphere of Inexhaustible Light sea of fragrant water, there is a sea of fragrant water called Diamond Flame Light, with a system of worlds called Repository of Arrays of Buddha Halos, composed of voices extolling the names of all Buddhas.

At the bottom of this world system is a world called Jewel Flame Lotus, shaped like a curl of hair, the color of crystal, resting on a sea of whirlpools of the colors of all jewels, covered by clouds of palaces of all adornments, surrounded by as many worlds as atoms in a buddha-field, all uniformly pure. The Buddha there is called Undefiled Jewel Light.

Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Vô-tận-quang-minh-luân-hương-thủy này giáp biển Kim-cang-bửu-diệm-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phật-quang-trang-nghiêm-tạng, dùng âm-thinh xưng nói hồng-danh của tất cả Như-Lai làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Bửu-Diệm-Liên-Hoa, hình như tướng lông màu ma-ni giữa chặn mày, y biển Bửu-sắc-thủy-triền mà trụ, mây lâu-các trang-nghiêm giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Cấu-Bửu-Quang-Minh.

 

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world caled Repository of Flames of Light; the Buddha there is called Light of Unhindered Independent Wisdom.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-Diệm-Tạng, Phật hiệu Vô-Ngại-Tự-Tại-Trí-Huệ-Quang.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Beautiful Array of Jewel Discs; the Buddha there is called Light of All Jewels.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Luân-Diệu-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Bửu-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sandalwood Tree Flower Banner; the Buddha is called Light of Pure Knowledge.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chiên-Ðàn-Thọ-Hoa-Tràng, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Trí-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Exquisite Array of Buddha-Fields; the Buddha is called Great Sound of Joy.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phật-Sát-Diệu-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Quảng-Ðại-Hoan-Hỷ-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Array of Subtle Lights; the Buddha is called Independent Knowledge of the Cosmos.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Quang-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Pháp-Giới-Tự-Tại-Trí.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Boundless Forms; the Buddha is called Unimpeded Knowledge.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Biên-Tướng, Phật hiệu Vô-Ngại-Trí.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Flame Cloud Banner; the Buddha is called Nonregressive Teaching.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệm-Vân-Tràng, Phật hiệu Diễn-Thuyết-Bất-Thối-Luân.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Pure Circle of Jewel Ornaments; the Buddha is called Pure Flower Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-Bửu-Trang-Nghiêm-Thanh-Tịnh-Luân, Phật hiệu Ly-Cấu-Hoa-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Great Emancipation; the Buddha is called Eye of the Sun of Unhindered Knowledge.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quảng-Ðại-Xuất-Ly, Phật hiệu Vô-Ngại-Trí-Nhựt-Nhãn.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Beautifully Adorned Diamond Throne; the Buddha is called Great Light of Knowledge of the Cosmos.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Trang-Nghiêm-Kim-Cang-Tòa, Phật hiệu Pháp-Giới-Trí-Ðại-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Everywhere Adorned by Knowledge and Wisdom; the Buddha there is called King of the Light of the Torch of Knowledge.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Trí-Huệ-Phổ-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Trí-Cự-Quang-Minh-Vương.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Deep Wonderful Sound of a Lotus Pond; the Buddha there is called Omniscience Illumining Everywhere.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-Hoa-Trì-Thâm-Diệu-Âm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Phổ-Chiếu.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Varicolored Light Beams; the Buddha there is called Radiant Flower King Cloud.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chủng-Chủng-Sắc-Quang-Minh, Phật hiệu Phổ-Quang-Hoa-Vương-Vân.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Exquisite Jewel Banner; the Buddha there is called Light of Virtue.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Bửu-Tràng, Phật hiệu Công-Ðức-Quang.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Crystal Flower Light; the Buddha there is called Cloud of Universal Sound.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ma-Ni-Hoa-Hào-Tướng-Quang, Phật hiệu Phổ-Âm-Vân.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Extremely Deep Ocean; the Buddha there is called Leader of All Beings in the Ten Directions.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thậm-Thâm-Hải, Phật hiệu Thập-Phương-Chúng-Sanh-Chủ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called High Mountain Light; the Buddha there is called Sound of Universal Knowledge of the Cosmos.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tu-Di-Quang, Phật hiệu Pháp-Giới-Phổ-Trí-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Golden Lotus; the Buddha there is called Universal Light of the Repository of Virtue.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Liên-Hoa, Phật hiệu Phước-Ðức-Tạng-Phổ-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Mine of Jewel Ornaments, shaped like a fylfot, resting on a sea of trees of all scents adorned by crystals, covered by clouds of pure light, surrounded by as many worlds as atoms in twenty buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha is called Web of Light of Great Mystical Displays.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Tạng, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Ðại-Biến-Hóa-Quang-Minh-Võng.

 

“Turning to the right of this Diamond Flame Light sea of fragrant water, there is another sea of fragrant water called Sapphire Array, with a world system called Light Illumining the Ten Directions, resting on clouds of scent of lotus blossoms of all beautiful adornments, composed of the voices of boundless Buddhas. At the bottom of this system is a world called Wheel Containing Infinite Colors of All Quarters, shaped like a spiral with an infinite number of turns, resting on a sea of treasuries of jewels of unlimited colors, covered by the net of Indra, surrounded by as many worlds as atoms in a buddha-field, all uniformly pure. The Buddha there is called Lotus Eyes with All-Illuminating Light.

Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Kim-cang-bửu-diệm-hương-thủy này giáp biển Ðế-thanh-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới chủng tên Quang-chiếu-thập-phương, nương mây Diệu-trang-nghiêm-liên-hoa-hương mà trụ, dùng vô-biên-Phật-âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Thập-phương-vô-tận-sắc-tạng-luân, hình xoay vòng vó vô-lượng góc, nương biển vô-biên-sắc-bửu-tạng mà trụ, lưới nhơn-đà-la giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Liên-Hoa-Nhãn-Quang-Minh-Biến-Chiếu.

 

“Above this, past worlds as numerous as atoms in a buddha-field, is a world called Mine of Pure Exquisite Ornaments; the Buddha there is called Great Lion of Unexcelled Wisdom.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-Diệu-Trang-Nghiêm-Tạng, Phật hiệu Vô-Thượng-Huệ-Ðại-Sư-Tử.

 

“Above this, past worlds as numerous as atoms in a buddha-field, is a world called Producing Lotus Thrones; the Buddha is called King of of Light Illumining the Cosmos.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Hiện-Liên-Hoa-Tòa, Phật hiệu Biến-Chiếu-Pháp-Giới-Quang-Minh-Vương.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Jewel Banner Sound; the Buddha there is called Universal Repute of Great Virtue.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Tràng-Âm, Phật hiệu Ðại-Công-Ðức-Phổ-Danh-Xưng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Diamond Ornament Treasury; the Buddha there is called Lotus Sun Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-cang-bửu-trang-nghiêm-tạng, Phật hiệu Liên-Hoa-Nhựt-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Indra Flower Moon; the Buddha there is called Banner of Independent Knowledge of Truth.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Nhơn-đà-la-hoa-nguyệt, Phật hiệu Pháp-Tự-Tại-Trí-Huệ-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Treasury of Beautiful Globes; the Buddha there is called Pure Sound of Great Joy.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Luân-Tạng, Phật hiệu Ðại-Hỷ-Thanh-Tịnh-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Mine of Wonderful Sounds; the Buddha there is called Good Caravan Leader of Great Power.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Âm-Tạng, Phật hiệu Ðại-Lực-Thiện-Thương-Chủ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Pure Moon; the Buddha there is called Power of Knowledge with Monumental Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-Tịnh-Nguyệt, Phật hiệu Tu-Di-Quang-Trí-Huệ-Lực.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Boundless Adorning Marks; the Buddha there is called Pure Moonlight of Means and Vows.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-biên-trang-nghiêm-tướng, Phật hiệu Phương-Tiện-Nguyện-Tịnh-Nguyệt-Quang.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Beautiful Flower Sound; the Buddha there is called Sound of Great Vows of the Ocean of Truth.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-hoa-âm, Phật hiệu Pháp-Hải-Ðại-Nguyện-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Array of All Jewelry; the Buddha there is called Supreme Heaven of Beautiful Sound.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Nhứt-thiết-bửu-trang-nghiêm, Phật hiệu Công-Ðức-Bửu-Quang-Minh-Tướng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Indestructible Ground; the Buddha there is called Form of Jewel Light of Virtue.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kiên-cố-địa, Phật hiệu Mỹ-Âm-Tối-Thắng-Thiên.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Universal Light Readily Transforming; the Buddha there is called Calm Intellect with Great Energy.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Quang-thiện-hóa, Phật hiệu Ðại-Tinh-Tấn-Tịch-Tịnh-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Protective Adorning Action; the Buddha there is called Gladdening to See.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-thủ-hộ-trang-nghiêm-hạnh, Phật hiệu Kiến-Giả-Sanh-Hoan-Hỷ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sandalwood Jewel Flower Treasury; the Buddha there is called All-Illumining Light of Extremely Profound Immutable Wisdom.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chiên-Ðàn-Bửu-Hoa-Tạng, Phật hiệu Thậm-Thâm-Bất-Khả-Ðộng-Trí-Huệ-Quang-Biến-Chiếu.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sea of Various Colors and Forms; the Buddha there is called Radiating Soverign Light of Inconceivable Ultimate Truth.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hiện-chủng-chủng-sắc-tướng-hải, Phật hiệu Phổ-Phóng-Bất-Tư-Nghị-Thắng-Nghĩa-Vương-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Producing Great Lights in All Directions; the Buddha there is called Incomparable Majestic Light of Supreme Virtue.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hóa-hiện-thập-phương-đại-quang-minh, Phật hiệu Thắng-Công-Ðức-Oai-Quang-Vô-Giữ-Ðẳng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Mountain Cloud Banner; the Buddha there is called Eyes of Ultimately Pure Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tu-Di-Vân-Tràng, Phật hiệu Cực-Tịnh-Quang-Minh-Nhãn.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Radiant Lotus, round in shape, resting on a sea of crystals of boundless colors and many wonderful fragrances, covered by clouds of ornaments of all vehicles, surrounded by as many worlds as atoms in twenty buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha there is called Energetic Sun of Liberation.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-Hoa-biến-chiếu, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Giải-Thoát-Tinh-Tấn-Nhựt.

 

“Turning to the right of this Sapphire Array sea of fragrant water there is another sea of fragrant water, called Diamond Orb Adorned Floor, with a world system called Indra’s Net Studded with Wonderful Jewels, composed of sounds produced by the knowledge of universal virtue. At the bottom of this world system is a world called Lotus Blossom Net, shaped like the polar mountain, resting on a sea of banners of mountains of beautiful flowers, covered by clouds of Indra’s nets of diamonds from the sphere of buddhahood, surrounded by as many worlds as atoms in a buddha-field, all uniformly pure. The Buddha there is called Wisdom Universally Aware of the Body of Reality.

Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Ðế-thanh-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy nà giáp biển Kim-cang-luân trang-nghiêm-để-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-gián-thố, dùng âm-thinh do nhơn-đà-la-võng trí Phổ-Hiền sanh ra làm thể. Trong đây, phương dưới hết có thế-giới tên Liên-hoa-võng, trạng như hình núi Tu-Di, nương biển Chúng-diệu-hoa-sơn-tràng mà trụ, mây Phật-cảnh-giới-ma-ni-vương-đế-võng giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Pháp-Thân-Phổ-Giác-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Endless Sunlight; the Buddha there is called Mind of Supremely Great Awareness.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-tận-nhựt-quang-minh, Phật hiệu Tối-Thắng-Ðại-Giác-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Radiating Subtle Light in All Directions; the Buddha there is called Endless Power of Clouds of Great Virtue.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Phóng-diệu-quang-minh, Phật hiệu Ðại-Phước-Vân-Vô-Tận-Lực.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Tree Blossom Banner; the Buddha there is called Sound of the Cosmos of Boundless Knowledge.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thọ-hoa-tràng, Phật hiệu Vô-Biên-Trí-Pháp-Giới-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Pearl Canopy; the Buddha there is called Transcendental Lion Stretch.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chơn-châu-cái, Phật hiệu Ba-La-Mật-Sư-Tửu-Tần-Thân.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Boundless Sound; the Buddha there is called Omniscient Awareness.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Biên-Âm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Diệu-Giác-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Forested Peak Visible Everywhere; the Buddha there is called Appearing before All Beings.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Kiến-Thọ-Phong, Phật hiệu Phổ-Hiện-Chúng-Sanh-Tiền.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Invincible Light of Indra’s Net; the Buddha is called Clouds of Flames of Golden Light from a Spotless Sun.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Sư-Tử-Ðế-Võng-quang, Phật Vô-Cấu-Nhựt-Kim-Sắc-Quang-Diệm-Vân.

 

“Above this, past worlds as many as atoms in a buddha-field, is a world called Jewel Studded; the Buddha there is called Supreme Wisdom.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-bửu-gián-thế, Phật hiệu Ðế-Tràng-Tối-Thắng-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Ground of Undefiled Light; the Buddha there is called Pure Moon With All Powers.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-cấu-quang-minh-địa, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Lực-Thanh-Tịnh-Nguyệt.

 

“Above this, past worlds as many as atoms in a buddha-field, is a world called Constantly Emitting Sounds Praising Buddhas’ Virtues; the Buddha there is called Spacelike Mind of Universal Awareness.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hằng-xuất-thán-Phật-công-đức-âm, Phật hiệu Như-Hư-Không-Phổ-Giác-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called High Bank of Flames; the Buddha there is called Great Cloud Banners Majestically Appearing in All Quarters.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Cao-Diệm-Tạng, Phật hiệu Hóa-Hiện-Thập-Phương-Ðại-Vân-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sanctuary Adorned with Light; the Buddha there is called Incomparable Knowledge Illumining Everywhere.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-nghiêm-đạo-tràng, Phật hiệu Vô-Ðẳng-Trí-Biến-Chiếu.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Producing Ornaments of All Jewels; the Buddha there is called King of Mystic Powers Widely Liberating Sentient Beings.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-sanh-nhứt-thiết-bửu-trang-nghiêm, Phật hiệu Quảng-Ðộ-Chúng-Sanh-Thần-Thông-Vương.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Beautiful Palace Adorned With Light; the Buddha there is called Vast Intellect Establishing All Truths.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-nghiêm-diệu cung-điện, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Nghĩa-Thành-Quảng-Ðại-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Undefiled Tranquility; the Buddha there is called Not Appearing In Vain.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ly-trần-tịch-tịnh, Phật hiệu Bất-Ðường-Hiện.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Banner of Crystal Flowers; the Buddha there is called Auspicious Sound Delighting the Mind.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ma-ni-hoa-tràng, Phật hiệu Duyệt-Ý-Kiết-Tường-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Repository of Universal Clouds, shaped like a palace, resting on a perfume sea of various palaces, covered by clouds of lamps of all jewels, surrounded by as many worlds as atoms in twenty buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha there is called King of Mystic Powers of Supreme Awareness.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Vân-Tạng, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Tối-Thắng-Giác-Thần-Thông-Vương.

 

“Turning to the right of this Diamond Orb Adorned Floor sea of fragrant water is another sea of fragrant water, called Lotus Blossom Indra Net, with a world system called Everywhere Showing Reflections of the Ten Directions, resting on a lotus blossom adorned with jewels, with all kinds of scents, composed of the sounds of the light of knowledge of all Buddhas. At the bottom of this world system is a world called Jewel Light of the Ocean of Living Beings, shaped like a treasury of pearls, resting on a sea of garlands of all jewels, covered with clouds of crystals of the luster of water, surrounded by as many worlds as atoms in a buddha-field, uniformly pure. The Buddha there is called All-Illumining Moon of Inconceivable Virtue.

Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Kim-Cang-Luân-Trang-Nghiêm-để-hương-thủy này giáp biển Liên-Hoa-nhơn-đà-la-võng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-hiện-thập-phương-ảnh, y liên-hoa-ma-ni trang-nghiêm mà trụ, dùng Phật-trí-quang-âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên chúng-sanh-hải-bửu-quang-minh, hình như tạng-chơn-châu, nương biển ma-ni-anh-lạc mà trụ, mây thủy quang-minh ma-ni giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Bất-Tư-Nghị-Công-Ðức-Biến-Chiếu-Nguyệt.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Wreath of Wonderful Fragrance; the Buddha there is called Banner of Infinite Power.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-hương-luân, Phật hiệu Vô-Lượng-Lực-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sphere of Subtle Light; the Buddha there is called Enlightening Wisdom with the Sound of the Light of the Cosmos.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Quang-Luân, Phật hiệu Pháp-Giới-Quang-Âm-Giác-Ngộ-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Roaring Crystal Banner; the Buddha there is called Lotus Light with Beautiful Arms Always Hanging Down.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hống-Thinh-Ma-Ni-Tràng, Phật hiệu Liên-Hoa-Quang-Hằng-Thùy-Diệu-Tý.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sphere of Extreme Stability; the Buddha there is called Light of the Sea of Nonregressive Virtue.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Cực-Kiên-Cố-Luân, Phật hiệu Bất-Thối-Chuyển-Công-Ðức-Hải-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Array of Light Beams; the Buddha is called Omniscient All-Conquerer.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-hạnh-Quang-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Phổ-Thắng-Tôn.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Lion Throne Illumining Everywhere; the Buddha is called Infinitely Powerful Enlightened Wisdom with Inconceivable Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Sư-Tử-Tòa-Biến-Chiếu, Phật hiệu Sư-Tử-Quang-Vô-Lượng-Lực-Giác-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Array of Jewel Flames; the Buddha is called Pure Knowledge of All Things.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Diệm-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Thanh-Tịnh-Trí.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Immeasurable Lamp; the Buddha is called No Sign of Distress.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Ðăng, Phật hiệu Vô-Ưu-Tướng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field. is a world called Hearing Buddha’s Voice; the Buddha is called Supremely Magnificent Natural Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thường-Văn-Phật-Âm, Phật hiệu Tự-Nhiên-Thắng-Oai-Quang.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Pure Metamorphoses; the Buddha is called Golden Lotus Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-Tịnh-Biến-Hóa, Phật hiệu Kim-Liên-Hoa-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Entering All Quarters; the Buddha is called Expanding Mind Observing the Cosmos.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Nhập-Thập-Phương, Phật hiệu Quán-Pháp-Giới-Tần-Thân-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Blazing Flames; the Buddha is called Light Flame Tree Kinnara King.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xí-Nhiên-Diệm, Phật hiệu Quang-Diệm-Thọ-Khẩn-Na-La-Vương.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called All-Illumining Aromatic Light; the Buddha is called Skillfully Teaching Fragrant Lamp.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Quang-Biến-Chiếu, Phật hiệu Hương-Ðăng-Thiện-Hóa-Vương.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Wreath of Innumerable Flowers; the Buddha is called Everywhere Manifesting Buddhas’ Virtues.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Hoa-Tụ-Luân, Phật hiệu Phổ-Hiện-Phật-Công-Ðức.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Universal Purity of All Subtleties; the Buddha is called King of Psychic Powers Equanimous toward All Things.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-diệu-phổ-thanh-tịnh, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Bình-Ðẳng-Thần-Thông-Vương.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sea of Golden Light; the Buddha is called Freely Manifesting Any Form in Any Place.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Quang-Hải, Phật hiệu Thập-Phương-Tự-Tại-Ðại-Biến-Hóa.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Pearl Flower Treasury; the Buddha there is called Inconceivable Wisdom with Cosmic Jewel Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chơn-Châu-Hoa-Tạng, Phật hiệu Pháp-Giới-Bửu-Quang-Minh-Bất-Khả-Tư-Nghị-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Lofty Lion Throne of the Gods; the Buddha is called Light of Supreme Power.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ðế-Thích-Tu-Di-Sư-Tử-Tòa, Phật hiệu Thắng-Lực-Quang.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Boundless Jewel Illumining Everywhere, square in shape, resting on a sea of flowered forests, covered by an imperial net raining diamonds everywhere, surrounded by as many worlds as atoms in twenty buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha there is called Supreme Sound Illumining the Whole World.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Biên-Bửu-Phổ-Chiếu, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Biến-Chiếu-Thế-Gian-Tối-Thắng-Âm.

 

“Turning to the right of this Lotus Blossom Indra Net sea of fragrant water is another sea of fragrant water, called Treasury of Accumulated Precious Incense, with a world system called Array of All Virtues, composed of the sounds of the teachings of all Buddhas. At the bottom of this system is a world called Various Products, shaped like a thunderbolt, resting on various diamond mountain banners, covered by clouds of diamond light, surrounded by as many worlds as atoms in a buddha-field, uniformly pure. The Buddha there is named Lotus Blossom Eyes.

Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Liên-hoa-nhơn-đà-la-võng-hương-thủy này giáp biển Tích-tập-bửu-hương-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Oai-đức-trang-nghiêm, dùng Phật pháp-luân-âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Chủng-chủng-xuất-sanh, hình như kim-cang, y tràng chủng-chủng-kim-cang-sơn mà trụ, mây kim-cang-bửu-quang giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Liên-Hoa-Nhãn.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Gladdening Sound; its Buddha is Producer of Joy and Bliss.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hỷ-kiến-âm, Phật hiệu Sanh-Hỷ-Lạc.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Jewel Ornament Banner; its Buddha is Omniscience.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-trang-nghiêm-tràng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Radiant Cotton Flowers; its Buddha is Subtle Sound of Pure Calm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ða-La-Hoa-Phổ-Chiếu, Phật hiệu Vô-Cấu-Tịch-Diệu-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Light of Transformation and Production; its Buddha is Moon of Knowledge in Pure Space.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Biến-hóa-quang, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Không-Trí-Huệ-Nguyệt.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Exquisite Arrays; its Buddha is Showing the Forms of Dense Clouds of the Sea of Virtues.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-diệu-gián-thố, Phật hiệu Khai-Thị-Phước-Ðức-Hải-Mật-Vân-Tướng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Subtle Sound of All Ornaments; its Buddha is Clouds of Joy.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Trang-nghiêm-cụ-diệu-âm-thinh, Phật hiệu Hoan-Hỷ-Vân.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Lotus Pond; its Buddha is Banner of Renown.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-hoa-trì, Phật hiệu Danh-Xưng-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Array of All Jewels; its Buddha is Expanding Observant Eye.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-trang-nghiêm, Phật hiệu Tần-Thân-Quán-Sát-Nhãn.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Pure Flower; its Buddha is called Inexhaustible Indestructible Knowledge.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-diệu-hoa, Phật hiệu Vô-Tận-Kim-Cang-Trí.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Lotus-Adorned City; its Buddha is Universal Light of Eyes like a Mine of Suns.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-Hoa-Trang-Nghiêm-Thành, Phật hiệu Nhựt-Tạng-Nhãn-Phổ-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Mountain Peak with Innumerable Trees; its Buddha is Thunder of All Truths.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Thọ-Phong, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Lôi-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sunlight; its Buddha is Demonstrating Infinite Knowledge.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Nhựt-quang-minh, Phật hiệu Khai-Thị-Vô-Lượng-Trí.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Resting on Lotus Leaves; its Buddha is Mountain of All Virtues.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Y-Chỉ-Liên-Hoa-Diệp, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Phước-Ðức-Sơn.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Universally Supporting Atmosphere; its Buddha is Senses Shining like the Sun.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phong-phổ-trì, Phật hiệu Nhựt-Diệu-Căn.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Evident Light; its Buddha is Body Glow Illumining Everywhere.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-Minh-hiển-hiện, Phật hiệu Thân-Quang-Phổ-Chiếu.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called All-Illuminating Diamond Reverberating with Fragrant Thunder; its Buddha is Form of Supreme Flowers Blooming.

rên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Lôi-âm-kim-cang-bửu-phổ-chiếu, Phật hiệu Tối-Thắng-Hoa-Khai-Phu-Tướng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Imperial Net Adornment, shaped like a balustrade, resting on a sea of all ornaments, covered by clouds of palaces of flames of light, surrounded by as many worlds as atoms in twenty buddha-fields, uniformly pure. The Buddha there is named Manifesting Clouds of Fearlessness.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ðế-Võng-Trang-Nghiêm, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Thị-Hiện-Vô-Úy-Vân.

 

“Turning to the right of this Treasury of Accumulated Precious Incense sea of fragrant water is another sea of fragrant water, called Jewel Array, with a world system called Everywhere Undefiled, composed of sounds of spiritual metamorphoses of buddha-fields within all atoms. At the bottom of this system is a world called Pure Refinement, flat in shape, like a jewel, resting on a sea of light spheres of all jewels, covered by clouds of various sandalwood crystals and pearls, surrounded by as many worlds as atoms in a buddha-field, uniformly pure. The Buddha there is called Peerless Banner of Invincibility.

Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Tích-tập-bửu-hương-tạng-hương-thủy này giáp biển Bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-vô-cấu, dùng phật-sát-thần-biến-âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Tịnh-diệu-bình-thản, hình như bửu-thân, nương biển bửu-quang-luân mà trụ, mây chiên-đàn-ma-ni-chơn-châu giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Nan-Tòi-Phục-Vô-Ðẳng-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Bright Beautiful Adornments; its Buddha is Lotus Mind King of Mystical Powers.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xí-nhiên-diệu-trang-nghiêm, Phật hiệu Liên-Hoa-Huệ-Thần-Thông-Vương.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Banner of Rings of Subtle Forms; its Buddha is Endless Light of Universal Renown.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vi-diệu-tướng-luân-tràng, Phật hiệu Thập-Phương-Ðại-Danh-Xưng-Vô-Tận-Quang.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Marvelous Arrays of Crystals from Mines of Flames; its Buddha is Great Wisdom and Knowledge Delightful to All Who See or Hear.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệm-tạng-ma-ni-diệu-trang-nghiêm, Phật hiệu Ðại-Trí-Huệ-Kiến-Văn-Giai-Hoan-Hỷ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Array of Exquisite Flowers; its Buddha is Supreme Knowledge of Infinite Power.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Hoa-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Vô-Lượng-Lực-Tối-Thắng-Trí.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Producing Pure Particles; its Buddha is Transcending the Gods.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-sanh-tịnh-vi-trần, Phật hiệu Siêu-Thắng-Phạm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Scent of Metamorphic Productions of Universal Light; its Buddha is Scented Elephant of Unbreakable Power.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Quang-Minh-biến-hóa-hương, Phật hiệu Hương-Tượng-Kim-Cang-Ðại-Lực-Thế.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Vortex of Light; its Buddha is Good Reputation of Proven Logic.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-minh-triền, Phật hiệu Nghĩa-Thành-Thiện-Danh-Xưng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sea of Jewel Necklaces; its Buddha is Incomparable Light Shining Everywhere.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-anh-lạc-hải, Phật hiệu Vô-Tỉ-Quang-Biến-Chiếu.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Banner of Lamps of Beautiful Flowers; its Buddha is Lamp of Unhindered Wisdom with Ultimate Virtues.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-hoa-đăng-tràng, Phật hiệu Cứu-Cánh-Công-Ðức-Vô-Ngại-Huệ-Ðăng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Array of Skillful Techniques; its Buddha is Transcendence of the Sun of Wisdom.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-Xảo-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Huệ-Nhựt-Ba-La-Mật.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Radiant Light of Sandalwood Flowers; its Buddha is Sound of the Cosmos of Boundless Wisdom.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chiên-Ðàn-Hoa-Phổ-Quang-Minh, Phật hiệu Vô-Biên-Huệ-Pháp-Giới-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Imperial Net Banner; its Buddha is Lamplight Shining Far.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ðế-Võng-Tràng, Phật hiệu Ðăng-Quang-Hoánh-Chiếu.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Pure Flower Wreath; its Buddha is Light of the Cosmic Sun.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-Hoa-Luân, Phật hiệu Pháp-Giới-Nhựt-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Great Awesome Radiance; its Buddha is Sound of the Cycles of Teaching of Boundless Virtue.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ðại-Oai-Diệu, Phật hiệu Vô-Biên-Công-Ðức-Hải-Pháp-Luân-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Jewel Lotus Pond Abode of Common Peace; its Buddha is Showing Knowledge Entering into the Inconceivable.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ðồng-an-trụ-bửu-liên-hoa-trì, Phật hiệu Khai-Thị-Nhập-Bất-Khả-Tư-Nghị-Trí.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Level Ground; its Buddha is King of Light of Jewels of Virtue.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bình-Thân-Ðịa, Phật hiệu Công-Ðức-Bửu-Quang-Minh-Vương.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Mass of Aromatic Crystals; its Buddha is Exquisite Adornments of the Sea of Inexhaustible Virtue.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Ma-Ni-Tụ, Phật hiệu Vô-Tận-Phước-Ðức-Hải-Diệu-Trang-Nghiêm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Subtle Light; its Buddha is Pervasive Sound of Incomparable Power.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vi-Diệu-Quang-Minh, Phật hiệu Vô-Ðẳng-Lực-Phổ-Biến-Âm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Radiance of Adornments Solid and Stable Everywhere, octagonal in shape, resting on a sea of mind-king crystal globes, covered by clouds of drapes adorned by all precious stones, surrounded by as many worlds as atoms in twenty buddha-fields, uniformly pure. The Buddha there is called Great Luminous Lamp of the Universal Eye.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thập-phương-phổ-kiên-cố-quang-minh-chiếu-diệu, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Phổ-Nhãn-Ðại-Minh-Ðăng.

 

“Turning to the right of this Jewel Array sea of fragrant water, there is another sea of fragrant water, called Mass of Diamonds, with a world system called Cosmic Action, composed of the enunciation of the principles of the methods pertaining to all of the stages of development of enlightening beings. At the bottom of this system is a world called Radiance of Pure Light, shaped like a string of pearls, resting on a sea of necklaces of pearls of all colors, covered by clouds of crystals of light from the pearl topknots of enlightening beings, surrounded by as many worlds as atoms in a buddha-field, uniformly pure. The Buddha there is called Light of Supreme Virtue.

Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Bửu-Trang-Nghiêm-Hương-Thủy này, giáp biển Kim-Cang-Bửu-Tụ-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Pháp-giới-hành, dùng Bồ-Tát phương tiện âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Tịnh-quang-chiếu-diệu, hình như xâu chuỗi, nương biển Bửu-sắc-châu-anh mà trụ, mây Bồ-Tát-Châu-kế-quang-minh-ma-ni giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Tối-Thắng-Công-Ðức-Quang.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Wonderful Canopy; its Buddha is Mind Free in All Things.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Cái, Phật hiệu Pháp-Tự-Tại-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Jewel Adorned Lion Throne; its Buddha is called Great Dragon Abyss.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Sư-Tử-Tòa, Phật hiệu Ðại-Long-Uyên.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Producing Diamond Thrones; its Buddha is called Ascending the Lotus Platform of a Lion Throne.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Hiện-Kim-Cang-Tòa, Phật hiệu Thăng-Sư-Tử-Tòa-Liên-Hoa-Ðài.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Supreme Lotus Sound; its Buddha is All-Enlightening Light of Knowledge.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-hoa-thắng-Âm, Phật hiệu Trí-Quang-Phổ-Khai-Ngộ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Good Customs; its Buddha is King of Sublime Light Holding the Earth.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-quán-tập, Phật hiệu Trì-Ðịa-Diệu-Quang-Vương.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sound of Happiness; its Buddha is King of the Lamp of Truth.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hỉ-Lạc-Âm, Phật hiệu Pháp-Ðăng-Vương.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Jewel Treasury Indra’s Net; its Buddha is Not Seen in Vain.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ma-ni-tạng-Nhơn-đà-la-võng, Phật hiệu Bất-Không-Kiến.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Myriad Wonderful Mines; its Buddha is Flame Body Banner.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-diệu-địa-tạng, Phật hiệu Diệm-Thân-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Wheel of Golden Light; its Buddha is Purifying the Acts of Living Beings.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Quang-Luân, Phật hiệu Tịnh-Trị-Chúng-Sanh-Hạnh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Adornments of the Polar Mountains; its Buddha is Clouds of All Virtues Shining Everywhere.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tu-điều-phục-sơn-trang-nghiêm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Công-Ðức-Vân-Phổ-Chiếu.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Shapes of Myriad Trees; its Buddha is Awareness like a Pure Moon like a Jewel Flower.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-thọ-hình, Phật hiệu Bửu-Hoa-Tướng-Tịnh-Nguyệt-Giác.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called No Fear; its Buddha is Torch of Supreme Golden Light.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Bố-Úy, Phật hiệu Tối-Thăng-Kim-Quang-Cự.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Dragon King Banner of Great Renown; its Buddha is Seeing All Things as Equal.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ðại-danh-xưng-long-vương-tràng, Phật hiệu Quán-Ðẳng Nhứt-Thiết-Pháp.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Displaying Crystal Colors; its Buddha is Sun of Metamorphic Production.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thị-hiện-ma-ni-sắc, Phật hiệu Biến-Hóa-Nhựt.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Array of Light Flame Lamps; its Buddha is Jewel Canopy Light Illumining All.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-diệm-đăng-trang-nghiêm, Phật hiệu Bửu-Cái-Quang-Biến-Chiếu.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Fragrant Light Cloud; its Buddha is Contemplative Wisdom.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Quang-Vân, Phật hiệu Tư-Duy-Huệ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called No Enmity; its Buddha is Ocean of Energetic Supreme Intellect.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Oán-Thù, Phật hiệu Tinh-Tấn-Thắng-Huệ-Hải.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Banner of Lights of All Adornments; its Buddha is Sovereign King Able to Produce Delightful Lotuses Anywhere.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Trang-nghiêm-cụ-quang-minh-tràng, Phật hiệu Phổ-Hiện-Duyệt-Y-Liên-Hoa-Tự-Tại-Vương.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Hair-Curl Adornments, shaped like a half-moon, resting on a sea of crystal flowers from the polor mountain, covered by clouds of radiant diamonds of all kinds of ornaments, surrounded by as many worlds as atoms in twenty buddha-fields, all uniformly pure. Its Buddha is called Pure Eye.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hào-tướng-trang-nghiêm, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật Thanh-Tịnh-Nhãn.

 

“Turning to the right of this Diamond Mass sea of fragrant water, there is another sea of fragrant water, called Jewel Ramparts of Celestial Cities, with a world system called Lamp Flame Light, composed of the sounds of all impartial teachings. At the bottom of this system is a world called Ring of Jewel Moonlight Flowers, shaped like all kinds of ornaments, resting on a sea of flowers embellished with all kinds of jewels, covered by clouds of lion thrones the color of lapis lazuli, surrounded by as many worlds as atoms in a buddha-field. The Buddha there is called Free Light of Sun and Moon.

Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Kim-cang-bửu-điệp-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Ðăng-diệm-quang-minh, dùng phổ-thị-bình-đẳng-pháp-luân-âm-thinh làm thể. Trong đó, phương dưới hết, có thế-giới tên Bửu-nguyệt-quang-diệm-luân, hình như đồ trang-nghiêm, y biển Bửu-trang-nghiêm-hoa mà trụ, mây lưu-ly-sắc-sư-tử-tòa giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Nhựt-Nguyệt-Tự-Tại-Quang.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Polar Mountain Jewel Light; its Buddha is Banner of Inexhaustuble Jewels of Truth.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tu-Di-Bửu-Quang, Phật hiệu Vô-Tận-Pháp-Bửu-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Myriad Beautiful Light Beams; its Buddha is Great Mass of Flowers.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-diệu-quang-minh-tràng, Phật hiệu Ðại-Hoa-Tụ.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Crystal Light Flower; its Buddha is Most Independent of Humans.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ma-ni-Quang-minh-hoa, Phật Nhơn-Trung-Tối-Tự-Tại.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Universal Sound; its Buddha is Omniscience Illumining Everywhere.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Âm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Biến-Chiếu.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Great Tree Kinnara Sound; its Buddha is Independent Dragon with Infinite Virtues.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ðại-Thọ-Khẩn-Na-La-Âm, Phật hiệu Vô-Lượng-Phước-Ðức-Tự-Tại-Long.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Boundless Pure Light; its Buddha is Light of Jewel Flowers of Virtue.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Biên-Tịnh-Quang-Minh, Phật hiệu Công-Ðức-Bửu-Hoa-Quang.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Supreme Sound; its Buddha is Array of All Knowledge.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tối-Thắng-Âm, Phật Nhứt-Thiết-Trí-Trang-Nghiêm.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Decorated with Many Jewels; its Buddha is Jewel Flame Polar Mountain.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-bửu-gián-sức, Phật hiệu Bửu-Diệm-Tu-Di-Sơn.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Pure Wonderfully High Sound; its Buddha is Manifesting the Light of All Practices.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-tịnh-tu-di-Âm, Phật hiệu Xuất-Hiện-Nhứt-Thiết-Hạnh-Quang-Minh.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Perfume Canopy; its Buddha is Unobstructed Ocean of All Transcendent Ways.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Sư-Tử-Hoa-Võng, Phật hiệu Bửu-Diệm-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Lion Flower Net; its Buddha is Jewel Flame Banner.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-cang-diệu-hoa-đăng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Ðại-Nguyện-Quang.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Lamp of Beautiful Diamond Flowers; its Buddha is Light of All Great Vows.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-cang-diệu-hoa-đăng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Ðại-Nguyện-Quang.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Stage of Illumination of All Things; its Buddha is Vast True Meaning of All Things.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Nhứt-Thiết-pháp-quang-minh-địa, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Quảng-Ðại-Chơn-Thật-Nghĩa.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Level Ornaments of Pearl Dust; its Buddha is Net of Light of Supreme Wisdom.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chơn-châu-mạt-bình-thản-trang-nghiêm, Phật hiệu Thắng-Huệ-Quang-Minh-Võng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Lapis Lazuli Flowers; its Buddha is called Jewel Cluster Banner.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Lưu-Ly-Hoa, Phật hiệu Bửu-Tích-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Sphere of Immeasurable Subtle Lights; its Buddha is Oceanic Treasury of Great Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Diệu-Quang-Luân, Phật hiệu Ðại-Oai-Lực-Trí-Hải-Tạng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Clearly Seeing the Ten Directions; its Buddha is Banner of Pure Cultivation of All Virtues.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Minh-kiến-thập-phương, Phật hiệu Tịnh-Tu-Nhứt-Thiết-Công-Ðức-Tràng.

 

“Above this, past as many worlds as atoms in a buddha-field, is a world called Pleasing Pure Sound, shaped like Buddha’s hand, resting on a sea of networks of jewel lights, covered by clouds of all adornments of enlightening beings’ bodies, surrounded by as many worlds as atoms in twenty buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha there is called Unimpeded Light Illumining the Entire Cosmos.”

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Khả-ái-nhạo-phạm-âm, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Phổ-Chiếu-Pháp-Giới-Vô-Ngại-Quang.

 

The enlightening being Universally Good also said to the great congregation, “East of the Repository of Undefiled Flames sea of fragrant water is another sea of fragrant water, called Subtle Body of Mystic Emanation.

In this sea is a system of worlds called Well-Arrayed Different Quarters. Next to that is a sea of fragrant water called Adamantine Eye Banner, with a world system called Bridges Adorning the Universe.

Next to that is a sea of fragrant water called Beautiful Arrays of Various Lotuses, with a world system called Constantly Producing Emanations in the Ten Directions.

Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng : ‘Chư Phật-tử! Phương đông của biển Ly-cấu-diệm-tạng-hương-thủy giáp biển Biến-hóa-vi-diệu-thân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thiện-Bố-Sai-Biệt-Phương.

Kế đó là biển Kim-cang-nhãn-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Trang-Nghiêm-Pháp-Giới-Kiều.

Kế đó là biển Chủng-chủng-liên-hoa-diệu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hằng-Xuất-Thập-Phương-Biến-Hóa.

 

Next to that is a sea of fragrant water called Gapless Diamond Wheel, with a world system called Dense Clouds of Jewel Lotus Stems.

Next to that is a sea of fragrant water called Flames of Wonderful Fragrance Adorning Everywhere, with a world system called Vairocana’s Acts of Metamorphosis and Emanation.

Next to that is a sea of fragrant water called Gold Banner of Jewel Dust, with a world system called Realm of the Buddhas’ Protection.

Kế đó là biển Vô-gián-Bửu-Vương-Luân, có thế-giới-chủng tên Bửu-Liên-Hoa-Hành-Mật-Vân.

Kế đó là biển Diệu-hương-diệu-phổ-trang-nghiêm, có thế-giới-chủng tên Tỳ-Lô-Giá-Na-Biến-Hóa-Hạnh.

Kế đó là biển Bửu-Mật-Diệm-Phủ-Tràng-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Chư-Phật-Hộ-Niệm-Cảnh-Giới.

 

Next to that is a sea of fragrant water called Blazing Lights of All Colors, with a world system called Supreme Light Shining Everywhere.

Next to that is a sea of fragrant water called Realm of All Embellishments, with a world system called Jewel Flame Lamp.

“There are as many such seas of fragrant waters as atoms in unspeakably many buddha-fields.

Kế đó là biển Nhứt-thiết-sắc-xí-nhiên-quang, có thế-giới-chủng tên Tối-Thắng-Quang-Biến-Chiếu.

Kế đó là biển Nhứt-thiết-trang-nghiêm-cụ-cảnh-giới, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Ðăng.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số biển hương-thủy như vậy.

 

The sea of fragrant water closest to the perimeter mountains is called Crystal Ground, with a world system called Always Radiating Light, composed of the sounds of the pure eons of the ocean of worlds. At the bottom of this world system is a world called Banner of Pleasing Pure Light, surrounded by as many worlds as atoms in a buddha-field, uniformly pure; the Buddha there is called Energetic Wisdom with Supreme Concentration.

Biển hương-thủy gần Luân-vi-sơn nhứt tên Pha-Lê-Ðịa, có thế-giới-chủng tên Thường-phóng-quang-minh, dùng thanh-tịnh-kiếp âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Khả-ái-nhạo-tịnh-quang-tràng, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Tối-Thắng-Tam-Muội-Tinh-Tấn-Huệ.

 

Above this, past as many worlds as atoms in ten buddha-fields, level with the world Diamond Banner, the world on the tenth level of the world system of the sea of fragrant water in the center, is a world called Banner of Arrays of Fragrances, surrounded by as many worlds as atoms in ten buddha-fields, uniformly pure; the Buddha there is called Unobstructed Lamp of the Cosmos.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Hương-trang-nghiêm-tràng, mười phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Chướng-Ngại-Pháp-Giới-Ðăng.

 

Above this, past as many worlds as atoms in three buddha-fields, parallel to the world Endurance, is a world called Radiant Treasury of Light; its Buddha is Unimpeded Light of Wisdom Pervading the Cosmos.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với Ta-Bà thế-giới, có thế-giới tên Phóng-Quang-Tạng, Phật hiệu Biến-Pháp-Giới-Vô-Chướng-Ngại-Huệ-Minh.

 

Above this, past as many worlds as atoms in seven buddha-fields, at the top of this world system, is a world called Supreme Body Fragrance, surrounded by as many worlds as atoms in twenty buddha-fields, uniformly pure. The Buddha there is called Flowers of the Branches of Enlightenment.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Tối-Thắng-Thân-Hương, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Giác-Phần-Hoa.

 

“Beyond the sea of fragrant water called Sphere of Inexhaustible Light is another sea of fragrant water, called Full of Subtle Light, with a world system called Everywhere Undefiled.

Next to that is a sea of fragrant water called Canopy of Radiance, with a world system called Boundless Adornments.

Next to that is a sea of fragrant water called Array of Exquisite Jewels, with a world system called Parametric Form of Aromatic Crystals.

Chư Phật-tử! Ngoài biển Vô-tận-quang-minh-luân-hương-thủy, đến biển Cụ-túc-diệu-quang-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Vô-Cấu.

Kế đó là biển Quang-diệu-cái-hương-thủy có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Phổ-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Diệu-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hương-Ma-Ni-Quỷ-Ðộ-Hình.

 

Next there is a sea of fragrant water called Producing the Sounds of Buddha’s Voice, with a world system called Well-Structured Array.

Next is a sea of fragrant water called Polar Mountain Treasury of Banners of Fragrance, with a world system called Light Filling Everywhere.

Next is a sea of fragrant water called Subtle Light of Sandalwood, with a world system called Wreath of Flower Radiance.

Kế đó là biển Xuất-Phật-âm-thinh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thiện-Kiến-Lập-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Hương-tràng-tu-di-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Quang-Minh-Biến-Mãn.

Kế đó là biển Chiên-đàn-diệu-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Luân.

 

 

Next is a sea of fragrant water called Atmospheric Power Sustaining, with a world system called Banner of Clouds of Aromatic Flames.

Next is a sea of fragrant water called Adornments of the Body of the King of Gods, with a world system called Pearl Treasury.

Next is a sea of fragrant water called Level and Pure, with a world system called Various Adornments of Lapis Lazuli Dust.

Kế đó là biển Phong-lực-trì-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Vân-Tràng.

Kế đó là biển Ðế-Thích-Thân-Trang-Nghiêm-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Chơn-châu-Tạng.

Kế đó là biển Bình-Thân-Nghiêm-Tịnh-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên là Tỳ-Lưu-Ly-Mạt-Chủng-Chủng-Trang-Nghiêm.

 

“There are as many such seas of fragrant water as atoms in unspeakably many buddha-fields; the one closest to the surrounding mountains is called Beautiful Tree Blossoms, having a world system called Producing Vast Lands, composed of the sounds of all Buddhas vanquishing demons. At the bottom of this system is a world called Flaming Torch Banner; its Buddha is called Ocean of Wordly Virtues.

Above this, past as many worlds as atoms in ten buddha-fields, parallel to the world Diamond Banner, is a world called Producing Jewels; its Buddha is Jewel Clouds of Invincible Power.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số biển hương-thủy như vậy. Gần Luân-vi-sơn nhứt, là biển Diệu-thọ-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Xuất-Sanh-Chư-Phương-Quảng-Ðại-Sát, dùng Phật-tồi-phục-ma-âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Diệm-Cự-Tràng, Phật hiệu Thế-Gian-Công-Ðức-Hải.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Xuất-Sanh-Bửu, Phật hiệu Sư-Tử-Lực-Bửu-Vân.

 

Above this, parallel to the world Endurance, is a world called Raiment Banner; its Buddha is King of the Ocean of Omniscience. At the top of this world system is a world called Jewel Necklace Lion Light; its Buddha is called Lotus Banner of Skillful Transformation and Emanation.

 

“Beyond the sea of fragrant water called Diamond Flame Light is another sea of fragrant water, called Banner Brightly Decorated with All Adornments, with a world system called Adorned by Pure Actions.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Y-Phục-Trạng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Hải-Vương.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Bửu-Anh-Lạc-Sư-Tử-Quang-Minh, Phật hiệu Thiện-Biến-Hóa-Liên-Hoa-Tràng.

Chư Phật-tử! Ngoài biển Kim-cang-diệm-quang-minh-hương-thủy, đến biển Nhứt-thiết-trang-nghiêm-cụ-oanh-sức-tràng, có thế-giới-chủng tên Thanh-tịnh-hạnh-trang-nghiêm.

 

Next to that is a sea of fragrant water called Sea of Radiance of Flowers of All Jewels, with a world system called Adorned by Virtuous Characteristics.

Next is a sea of fragrant water called Lotus Blooming, with a world system called Crown Jewels of Enlightening Beings.

Next is a sea of fragrant water called Raiment of Exquisite Jewels, with a world system called Pure Pearl Orbs.

Kế đó là biển Bửu-hoa-quang-diệu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Công-Ðức-Tướng-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Liên-Hoa-Khai-Phu-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Bồ-Tát-Ma-Ni-Quan-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Diệu-bửu-y-phục-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tịnh-Châu-Luân.

 

Next is a sea of fragrant water called Lovely Flowers Illumining Everywhere, with a world system called Radiance of Clouds of a Hundred Lights.

Next is a sea of fragrant water called Great Light Pervading Space, with a world system called Jewel Light Shining Everywhere.

Next is a sea of fragrant water called Banner Adorned with Beautiful Flowers, with a world system called Gold Moon Eye Necklace.

Kế đó là biển Khả-ái-hoa-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bá-quang-vân-chiếu-diệu.

Kế đó là biển Biến-hư-không-đại-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Quang-Phổ-Chiếu.

Kế đó là biển Diệu-hoa-trang-nghiêm-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Kim-Nguyệt-Nhãn-Anh-Lạc.

 

Next is a sea of fragrant water called Fragrant Ocean Treasury of Pearls, with a world system called Buddha Halo.

Next is a sea of fragrant water called Jewel Disc Light, with a world system called Light Easily Displaying the Realm of Buddhahood.

Kế đó là biển Chơn-châu-Hương-hải-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phật-Quang-Minh.

Kế đó là biển Bửu-luân-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thiện-Hóa-Hiện-Phật-Cảnh-Giới-Quang-Minh.

 

“There are as many such seas of fragrant waters as atoms in an unspeakable number of buddha-fields; the one nearest to the surrounding mountains is called Boundless Discs Adorning the Floor. It has a world system called Distinctions of Innumerable Regions, composed of the sounds of the languages of all countries. At the bottom of the system is a world called Diamond Flower Canopy; the Buddha there is called Universal Sound of Light of Inexhaustible Features.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy. Gần Luân-vi-sơn nhứt, là biển Vô-biên-luân-trang-nghiêm-để-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Lượng-Phương-Sai-Biệt, dùng những loại ngôn-thuyết âm-thinh của tất cả quốc-độ làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Kim-cang-hoa-cái, Phật hiệu Vô-Tận-Tướng-Quang-Minh-Phổ-Môn-Âm.

 

Above this, past as many worlds as atoms in ten buddha-fields, is a world, parallel to the world Diamond Banner, called Banner Producing Precious Raiment; its Buddha is called Great Power of Clouds of Virtue.

Above this, parallel to the world Endurance, is a world called Beautiful Array of Implements of Myriad Jewels; its Buddha is Ocean of Supreme Wisdom. At the top of this world system is a world called Banner of Raiment of Sunlight; its Buddha is Lotus Cloud of the Sun of Knowledge.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Xuất-sanh-Bửu-y-tràng, Phật hiệu Phước-Ðức-Vân-Ðại-Oai-Thế.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Chúng-bửu-cụ-diệu-trang-nghiêm, Phật hiệu Thắng-Huệ-Hải.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Nhựt-Quang-Minh-y-phục-tràng, Phật hiệu Trí-Nhựt-Liên-Hoa-Vân.

 

“Beyond the Sapphire Array sea of fragrant water is another sea of fragrant water, called Titan Palace, with a world system called Supported by Scented Light.

Next to that is a sea of fragrant water called Jewel Lion Array, with a world system called Revealing All the Jewels in All Regions.

Next is a sea of fragrant water called Palace Color Light Clouds, with a world system called Beautiful Array of Jewel Globes.

Chư Phật-tử! Ngoài biển Ðế-thanh-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, đến biển A-tu-la-cung-điện-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hương-thủy-quang-sở-trì.

Kế đó là biển Bửu-sư-tử-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Thị-Thập-Phương-Nhứt-Thiết-Bửu.

Kế đó là biển Cung-điện-sắc-quang-minh-vân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Luân-Diệu-Trang-Nghiêm.

 

Next is a sea of fragrant water called Producing Gigantic Lotuses, with a world system called Beautiful Ornaments Lighting Up the Universe.

Next is a sea of fragrant water called Wonderful Eye of Lamp Flames, with a world system called Overseeing All Transformations in the Ten Directions.

Next is a sea of fragrant water called Sphere of Inconceivable Adornments, with a world system called Universal Renown of the Light of the Ten Directions.

Kế đó là biển Xuất-đại-liên-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-Trang-Nghiêm-Biến-Chiếu-Pháp-Giới.

Kế đó là biển Ðăng-diệm-diệu-nhãn-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Quán-Sát-Thập-Phương-Biến-Hóa.

Kế đó là biển Bất-Tư-Nghì-trang-nghiêm-luân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thập-Phương-Quang-Minh-Phổ-Danh-Xưng.

 

Next is a sea of fragrant water called Jewel Heap Adornment, with a world system called Lamp Light Radiance.

Next is a sea of fragrant water called Pure Jewel Light, with a world system called Unobstructed Wind.

Next is a sea of fragrant water called Balustrade Draped with Precious Raiment, with a world system called Light of Buddha’s Body.

“There are as many such seas as atoms in unspeakably many buddha-fields.

 

Kế đó là biển Bửu-Tích-Trang-Nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Ðăng-Quang-Chiếu-Diệu.

Kế đó là biển Thanh-tịnh-bửu-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tu-Di-Vô-Năng-Vi-Ngại-Phong.

Kế đó là biển Bửu-Y-lan-thuẩn-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Như-Lai-Thân-Quang-Minh.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.

 

Closest to the surrounding mountains is a sea of fragrant water called Banner Decorated with Trees, with a world system called Resting Peacefully in the Imperial Net, composed of the sounds of the stages of knowledge of all enlightening beings. At the bottom of this system is a world called Golden; its Buddha is called Supremely Majestic Light of Aromatic Flames.

Above this, past as many worlds as atoms in ten buddha-fields, parallel to the world Diamond Banner, is a world called Crystal Tree Flowers; its Buddha is called Unhindered Appearance Anywhere.

Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Thọ-trang-nghiêm-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên An-Trụ-Ðế-Võng, dùng Bồ-Tát-trí-địa-âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Diệu-Kim-Sắc, Phật hiệu Hương-Diệm-Thắng-Oai-Quang.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Ma-Ni-Thọ-Hoa, Phật hiệu Vô-Ngại-Phổ-Hiện.

 

 

Above this, parallel to the world Endurance, is a world called Beautiful Adornments of Lapis Lazuli; its Buddha is called Stable Intellect Mastering All Principles. At the top of this world system is a world called Sublime Array of Pure Sounds; the Buddha is called King of Light of Lotuses Blooming.

Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Tỳ-Lưu-Ly-Diệu-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Pháp-Tự-Tại-Kiên-Cố-Huệ. Phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Phạm-Âm-Diệu-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Liên-Hoa-Khai-Phu-Quang-Minh-Vương.

 

“Beyond the sea of fragrant water Diamond Orb Adorned Floor is another sea of fragrant water, called Realm of Magical Production of Lotus Blossoms, with a world system called Equality and Justice in the Land.

Next to that is a sea of fragrant water called Crystal Light, with a world system called No Confusion throughout the Universe.

Next is a sea of fragrant water called Sun Crystal of Many Wonderful Scents, with a world system called Appearing in All Quarters.

Chư Phật-tử! Ngoài biển Kim-cang-luân-trang-nghiêm-để-hương-thủy, đến biển Hóa-hiện-liên-hoa-xứ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Quốc-Ðộ-Bình-Chánh.

Kế đó là biển Ma-Ni-Quang-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Pháp-Giới-Vô-Mê-Hoặc.

Kế đó là biển Chúng-diệu-hương-nhựt-ma-ni-hương-thủy, có thế-giới chủng tên Phổ-Hiện-Thập-Phương.

 

 

Next is a sea of fragrant water called Eternally Admitting Jewel Rivers, with a world system called Sounds of Buddha’s Speech Carried Out Everywhere.

Next is a sea of fragrant water called Boundless Deep Wondrous Sound, with a world system called Boundless Distinctions in Location.

Next is a sea of fragrant water called Solid Mass, with a world system called Distinctions in Innumerable Places.

Kế đó là biển Hằng-nạp-bửu-lưu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hành-Phật-Ngôn-Âm.

Kế đó là biển Vô-biên-thâm-diệu-âm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Phương-Sai-Biệt.

Kế đó là biển Kiên-thiệt-tích-tụ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Lượng-Xứ-Sai-Biệt.

 

Next is a sea of fragrant water called Pure Sound, with a world system called Everywhere Pure Adornments.

Next is a sea of fragrant water called Sandalwood Balustrade Treasury of Sound, with a world system called Egregious Banner.

Next is a sea of fragrant water called Adornment of Light of Diamonds of Wonderful Fragrance, with a world system called Power of Light Appearing Everywhere.

Kế đó là biển Thanh-tịnh-phạm-âm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Thanh-Tịnh-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Chiên-đàn-lan-thuẩn-âm-thinh-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hoánh-Xuất-Tràng.

Kế đó là Diệu-hương-bửu-vương-quang-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hiện-Quang-Minh-Lực.

 

“Beyond the Lotus Blossom Indra Net sea of fragrant water is another sea of fragrant water, called Beautiful Ornaments of Silver Lotus Flowers, with a world system called Universal Action.

Next is a sea of fragrant water called Cloud of Intense Radiance of Lapis Lazuli Bamboo, with a world system called Everywhere Producing the Sounds of All Quarters.

Next is a sea of fragrant water called Mass of Light Flames of the Ten Directions, with a world system called Always Producing Metamorphic Displays Distributed Throughout the Ten Directions.

Chư Phật-tử! Ngoài biển Liên-Hoa-nhơn-đà-la-võng, đến biển Ngân-liên-hoa-diệu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Biến-Hành.

Kế đó là biển Tỳ-lưu-ly-trúc-mật-diệm-vân, có thế-giới-chủng tên Phổ-Xuất-thập phương-âm.

Kế đó là biển Thập-phương-quang-diệm-tụ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hằng-xuất-biến-hóa-phân-bố-thập phương.

 

Next is a sea of fragrant water called Gold-Producing Crystal Banner, with a world system called Form of Diamond Banners.

Next is a sea of fragrant water called Great Equal Adornments, with a world system called Circle of Bravery.

Next is a sea of fragrant water called Endless Light of Jewel Flower Groves, with a world system called Boundless Pure Light.

Kế đó là biển Xuất-hiện-chơn-kim-ma-ni-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Kim-cang-tràng-tướng.

Kế đó là biển Bình-đẳng-đại-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Pháp-Giới-Dũng-Mãnh-triền.

Kế đó là biển Bửu-hoa-tòng-vô-tận-quang-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Tịnh-Quang-Minh.

 

Next is a sea of fragrant water called Gold Banner, with a world system called Expounding Mysteries.

Next is a sea of fragrant water called Light Beams Shining Everywhere, with a world system called Everywhere Adorned.

Next is a sea of fragrant water called Tranquil Sound, with a world system called Appearing Hanging Down.

Kế đó là biển Diệu-Kim-Tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diễn-Thuyết-Vi-Mật-Xứ.

Kế đó là biển Quang-ảnh-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Tịch-âm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hiện-Tiền-Thùy-Bố.

 

“There are as many such seas as atoms in unspeakably many buddha-fields. The one closest to the surrounding mountains is called Intense Flame Cloud Banner; its world system, called Array of All Lights, is composed of the sounds of the beings assembled at the enlightenment sites of all Buddhas.

At the bottom of this system is a world called Pure Eye Adornment; its Buddha is called Diamond Moon Illumining the Ten Directions.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy. Gần Luân-vi-sơn nhứt, là biển Mật-diệm-Vân-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Nhứt-Thiết-Quang-Trang-Nghiêm, dùng Như-Lai đạo-tràng chúng hội âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Tịnh-nhãn-trang-nghiêm, Phật hiệu Kim-Cang-Nguyệt-Biến-Chiếu-Thập-Phương.

 

Above this, past as many worlds as atoms in ten buddha-fields, parallel to the world Diamond Banner, is a world called Qualities of Lotus Blossoms, with a Buddha called Greatly Energetic Well-Aware Mind.

Above this, parallel to the world Endurance, is a world called Dense Arrays of Diamonds, with a Buddha called Shala King Banner.

Above this, past as many worlds as atoms in seven buddha-fields, is a world called Pure Ocean Adornments, with a Buddha called Incomparable Virtue which None Can Conquer.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Liên-hoa-đức, Phật hiệu Ðại-Tinh-Tấn-Thiện-Giác-Huệ.

Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Kim-cang-mật-trang-nghiêm, Phật hiệu Ta-La-Vương-Tràng.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Tịnh-hải-trang-nghiêm, Phật hiệu Oai-Ðức-Tuyệt-Luân-Vô-năng-Chế-Phục.

 

“Beyond the sea of fragrant water Treasury of Accumulated Precious Incense is another sea of fragrant water, called Light of All Jewels Shining Everywhere, with a world system called Adornment of Undefiled Reputation.

Next is a sea of fragrant water called Flowers of Many Jewels Blooming, with a world system called Form of Space.

Next is a sea of fragrant water called Tent of Glory Shining Everywhere, with a world system called Everywhere Adorned with Unimpeded Light.

Chư Phật-tử! Ngoài biển Tích-Tập-Bửu-Hương-Tạng-hương-thủy, đến biển Bửu-quang-minh-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Cấu-Xưng-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Cát-tường-ốc-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới tên Vô-Ngại-quang-Phổ-trang-nghiêm.

Kế đó là biển Chiển-đàn-thọ-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hiện-Thập-Phương-Triền.

 

Next is a sea of fragrant water called Sandalwood Tree Blossoms, with a world system called Whirl Appearing Everywhere.

Next is a sea of fragrant water called Producing Jewels of Exquisite Colors, with a world system called Supreme Banner Traveling Everywhere.

Next is a sea of fragrant water called Everywhere Producing Diamond Flowers, with a world system called Displaying Inconceivable Adornments.

Kế đó là biển Xuất-sanh-diệu-sắc-bửu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thắng-Tràng-Châu-Biến-Hành.

Kế đó là biển Tâm-vương-ma-ni-tràng-nghiêm-sức-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thị-hiện-vô-ngại-phật-quang-minh.

Kế đó là biển Chơn-châu-luân-phổ-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Chư-Phật-Nguyện-Sở-Lưu.

 

Next is a sea of fragrant water called Mind King Crystal Wheel Ornaments, with a world system called Manifesting the Unobstructed Light of Buddha.

Next is a sea of fragrant water called Necklace of Masses of Jewels, with a world system called Clearing Away Doubt.

Next is a sea of fragrant water called Everywhere Adorned with Rings of Pearls, with a world system called Flowing from the Vows of the Buddhas.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới-hải như vậy. Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Diêm-phù-đàn-bửu-tạng-luân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Âm-Tràng, dùng nhập-nhứt-thiết-trí-môn-âm-thinh làm thể.

 

“There are as many such seas as atoms in unspeakably many buddha-fields. The

one closest to the surrounding mountains is called Circle of Jewel Mines, with a world system, called Universal Sound Banner, composed of the sounds of enunciation of ways of entry into omniscience. At the bottom of this world system is a world called Flower Pistil Flames, with a Buddha called Energetic Generosity.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới-hải như vậy. Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Diêm-phù-đàn-bửu-tạng-luân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Âm-Tràng, dùng nhập-nhứt-thiết-trí-môn-âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Hoa-Nhụy-Diệm, Phật hiệu Tinh-Tấn-Thí.

 

 

Above this, past as many worlds as atoms in ten buddha-fields, parallel to the world Diamond Banner, is a world called Lotus Light Banner, with a Buddha called Supreme Mind King with All Virtues.

Above this, past as many worlds as atoms in three buddha-fields, parallel to the world Endurance, is a world called Ten Directions Adorned, with a Buddha called King Skillfully Manifesting Innumerable Virtuous Qualities.

At the top of this world system is a world called Crystal Fragrance Mountain Banner, with a Buddha called Vast Benevolent Eyes Removing Doubt.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Liên-hoa-quang-minh-tràng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Công-Ðức-Tối-Thắng-Tâm-Vương.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Thập-lực-trang-nghiêm, Phật hiệu Thiện-Xuất-Hiện-Vô-Lượng-Công-Ðức-Vương.

Phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Ma-ni-hương-sơn-tràng, Phật hiệu Quảng-Ðại-Thiện-Nhãn-Tịnh-Trừ-Nghi.

 

“Beyond the sea of fragrant water Jewel Array is a sea of fragrant water called Treasury of Light Supporting the Polar Mountain, with a world system called Producing Immense Clouds.

Next to that is a sea of fragrant water called Variously Adorned Realm of Great Power, with a world system called Adornments of Unobstructed Purity.

Next is a sea of fragrant water called Thickly Spread Jewel Lotus Blossoms, with a world system called Supreme Lamp Array.

Chư Phật-tử! Ngoài biển Bửu-Trang-nghiêm-hương-thủy, đến biển Trì-Tu-Di-Quang-Minh-Tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Xuất-sanh-Quảng-đại-vân.

Kế đó là biển Trang-Nghiêm-đại-oai-lực-cảnh-giới-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Ngại-Tịnh-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Mật-bố-bửu-liên-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tối-Thắng-Ðăng-Trang-Nghiêm.

 

Next is a sea of fragrant water called Resting on Adornments of All Jewels, with a world system called Treasury of Sunlight Webs.

Next is a sea of fragrant water called Manifold Beatification, with a world system called Resting Place of Jewel Flowers.

Next is a sea of fragrant water called Exercise of Extremely Brilliant Intellect, with a world system called Array of Superlative Forms.

Kế đó là biển Y-chỉ-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Nhựt-Quang-Minh-Võng-Tạng.

Kế đó là biển Chúng-Ða-Nghiêm-Tịnh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Hoa-Y-Xứ.

Kế đó là biển Cực-thông-huệ-hành-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tối-Thắng-Hình-Trang-Nghiêm.

 

Next is a sea of fragrant water called Mountain Peak Holding Beautiful Precious Stones, with a world system called Universally Pure Treasury of Space.

Next is a sea of fragrant water called Great Light Illumining Everywhere, with a world system called Sapphire Torch Light.

Next is a sea of fragrant water called Filled with Delightful Jewels Illuminating Everywhere, with a world system called Ubiquitous Roar.

“There are as many such seas as atoms in unspeakably many buddha-fields.

Kế đó là biển Trì-diệu-ma-ni-phong-hương-thủy, có thế-giới-chủng Phổ-Tịnh-Hư-Không-Tạng.

Kế đó là biển Ðại-quảng-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Ðế-Thanh-Cự-Quang-Minh.

Kế đó là biển Khả-ái-ma-ni-châu-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hống-Thinh.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.

 

The one closest to the surrounding mountains is called Producing Sapphires, with a world system called Everywhere Undifferentiated composed of the booming voices of all enlightening beings. At the bottom of this system is a world called Exquisite Treasury, with a Buddha called Supremely Virtuous Mind.

Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Xuất-Ðế-Thanh-Bửu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Châu-Biến-Vô-sai-biệt, dùng Bồ-Tát Chấn-Hống-Âm-Thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết có thế-giới tên Diệu-Thắng-Tạng, Phật hiệu Tối-Thắng-Công-Ðức-Huệ.

 

Above this, past as many worlds as atoms in ten buddha-fields, parallel to the world Diamond Banner, is a world called Embellishments, with a Buddha called Great Transcendental Light.

Above this, parallel to the world Endurance, is a world called Everywhere Adorned with Lapis Lazuli Globes, with a Buddha called Polar Mountain Lamp. At the top of this world system is a world called Flower Banner Sea, with a Buddha called Cloud of Sublime Wisdom Capable of Endless Transmutations and Productions.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Trang-Nghiêm-Tướng, Phật hiệu Siêu-Thắng-Ðại-Quang-Minh.

Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Lưu-Ly-Luân-Phổ-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Tu-Di-Ðăng.

Phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Hoa-Tràng-Hải, Phật hiệu Vô-Tận-Biến-Hóa-Diệu-Huệ-Vân.

 

“Beyond the sea of fragrant water Mass of Diamonds is another sea of fragrant water, called Reverently Adorned Jewel Parapets, with a world system called Outstanding Jewel Banner.

Next to that is a sea of fragrant water called Array of Jewel Banners, with a world system called Manifesting All Lights.

Next is a sea of fragrant water called Cloud of Sublime Jewels, with a world system called Universally Shining Light.

Chư Phật-tử! Ngoài biên Kim-cang-Bửu-Tự-hương-thủy, đến biển Sùng-Ðức-Bửu-Tê-Nghê-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thấu-Xuất-Bửu-Tràng.

Kế đó là biển Bửu-Tràng-Trang-Nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hiện-Nhứt-Thiết-Quang-Minh.

Kế đó là biển Diệu-Bửu-Vân-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Trang-Nghiêm-Quang-Minh-Biến-Chiếu.

 

Next is a sea of fragrant water called Adorned with Jewel Tree Blossoms, with a world system called Decorated with Beautiful Flowers.

Next is a sea of fragrant water called Array of Raiment of Wonderful Jewels, with a world system called Ocean of Light.

Next is a sea of fragrant water called Jewel Tree Peak, with a world system called Jewel Flame Cloud.

Kế đó là biển Bửu-thọ-hoa-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-Hoa-Gián-Sức.

Kế đó là biển Diệu-hoa-y-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Quang-Minh-Hải.

Kế đó là biển Bửu-thọ-phong-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Vân.

 

Next is a sea of fragrant water called Displaying Light, with a world system called Entering Diamond with No Resistance.

Next is a sea of fragrant water called Lotuses Adorning Everywhere, with a world system called Oceanic Abyss with Boundless Shores.

Next is a sea of fragrant water called Array of Beautiful Jewels, with a world system called Treasury Displaying All Lands.

“Such seas are as numerous as atoms in unspeakably many buddha-fields.

Kế đó là biển Thị-hiện-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Nhập-Kim-Cang-Vô-Sở-Ngại.

Kế đó là biển Liên-hoa-phổ-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Ngạn-Hải-Uyên.

Kế đó là biển Diệu-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Thị-Hiện-Quốc-Ðộ-Tạng.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.

 

The one nearest to the surrounding mountains is called Indestructible Sea, with a world system called Lotus Blossom Setting Decorated With Beautiful Discs composed of the sounds produced by all the powers of Buddhas. At the bottom of this system is a world called Most Sublime Fragrance, with a Buddha called Producing Innumerable Light Beams.

Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Bất-Khả-Hoại-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-Luân-Gián-Thố-Liên-Hoa-Tràng, dùng Phật-lực-sở-xuất âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Tối-Diệu-Hương, Phật hiệu Hóa-Vô-Lượng-Trần-Số-Quang.

 

Above this, past as many worlds as atoms in ten buddha-fields, parallel to the world Diamond Banner, is a world called Ornamental Gates of Inconceivably Many Distinctions, with a Buddha called Immeasurable Knowledge.

Above this, parallel to the world Endurance, is a world called Beautiful Flower Treasury of the Light of the Ten Directions, with a Buddha called Lion Eye Light Flame Cloud. At the top of this world system is a world called Ocean Sound, with a Buddha called Gate of Light Flames of the Heaven of Waters.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Bất-Tư-Nghị-Sai-Biệt-Trang-Nghiêm-Môn, Phật hiệu Vô-Lượng-Trí.

Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Thập-Phương-Quang-Minh-Diệu-Hoa-Tạng, Phật hiệu Sư-Tử-Nhãn-Quang-Diệm-Vân. Phương trên hết, có thế-giới tên Hải-Âm-Thinh, Phật hiệu Thủy-Thiên-Quang-Diệm-Môn.

 

“Beyond the sea of fragrant water Jewel Ramparts of Celestial Cities is another sea of fragrant water, called Brilliant Light of a Wheel of Flames, with a world system called Unspeakably Many Adornments of All Kinds.

Next to that is a sea of fragrant water called Jewel Dust Road, with a world system called Everywhere Entering Infinite Spirals.

Next is a sea of fragrant water called Containing All Ornaments, with a world system called Jewel Light Shining Everywhere.

Chư Phật-tử! Ngoài biển Thiên-Thành-Bửu-Diệu-Hương-Thủy, đến biển Diệm-luân-hích-tích-Quang-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bất-khả-thuyết-chủng-chủng-trang-nghiêm.

Kế đó là biển Bửu-trần-lộ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Nhập-Vô-Lượng-Triền.

Kế đó là biển Cụ-Nhứt-thiết-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Quang-Biến-Chiếu.

 

Next is a sea of fragrant water called Spreading Jewel Nets, with a world system called Arrayed Deep and Thick.

Next is a sea of fragrant water called Beautiful Jewel Array Banners, with a world system called Sound of Clear Understanding of the Ocean of Worlds.

Next is a sea of fragrant water called Pure Reflection of the Palace of the Sun, with a world system called Entering Everywhere in Indra’s Net.

Kế đó là biển Bố-chúng-bửu-võng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên An-Bố-Thâm-Mật.

Kế đó là biển Diệu-bửu-trang-nghiêm-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thế-Giới-Hải-Minh-Liễu-Âm.

Kế đó là biển Nhựt-Cung-Thanh-Tịnh-Ảnh-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Nhập-Nhơn-Ðà-La-Võng.

 

Next is a sea of fragrant water called Beautiful Sound of Music of All Drums, with a world system called Round and Full, Level and Straight.

 

Next is a sea of fragrant water called Various Beautiful Adornments, with a world system called Cloud of Flames of Pure Intense Light.

Next is a sea of fragrant water called Lamp With All-Pervasive Jewel Flames, with a world system called Various Forms According to the Original Vows of the Buddha.

“Such seas of fragrant waters are as numerous as atoms in unspeakably many buddha-fields.

Kế đó là biển Chủng-chủng-diệu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tịnh-Mật-Quang-Diệm-Vân.

Kế đó là biển Châu-biến-bửu-diệm-đăng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tùy-Phật-Bổn-Nguyện-chủng-chủng-hình.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.

 

The one nearest to the surrounding mountains is called Raiment of Assembled Ornaments; its world system, called Magically Produced Beautiful Raiment, is composed of the sound of the voices of all the Buddhas of past, present, and future. At the bottom of this system is a sea of fragrant water called Indra Flower Treasury, with a world called Producing Joy, surrounded by as many worlds as atoms in a buddha-field, all uniformly pure. The Buddha is called Stable Enlightened Knowledge.

Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Tích-tập-anh-lạc-y-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hóa-Hiện-Diệu-Y, dùng tam-thế chư Phật âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Phát-sanh-Hoan-Hỉ, y biển Nhơn-đà-la-hoa-tạng-hương-thủy mà trụ, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Kiên-Ngộ-Trí.

 

Above this, past as many worlds as atoms in ten buddha-fields, parallel to the world Diamond Banner, is a world called Adorned with Jewel Nets, surrounded by as many worlds as atoms in ten buddha-fields, all uniformly pure. The Buddha is called Light of Infinite Joy.

Above this, past as many worlds as atoms in three buddha-fields, parallel to the world Endurance, is a world called Jewel Lotus Lion Throne, surrounded by as many worlds as atoms in thirteen buddha-fields.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Bửu-Võng-trang-nghiêm, mười phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Lượng-Hoan-Hỷ-Quang.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Bửu-liên-hoa-sư-tử-tòa, mười ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Tối-Thanh-Tịnh-Bất-Không-Văn.

 

The Buddha is called Most Pure Unwasteful Learning. Above this, past as many worlds as atoms in seven buddha-fields, at the top of this world system is a world called Jewel Lotus Dragon Light, surrounded by as many worlds as atoms in twenty buddha-fields, uniformly pure. The Buddha there is called All-Illumining Light Pervading the Cosmos.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Bửu-Sắc-Long-Quang-Minh, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Biến-Pháp-Giới-Phổ-Chiếu-Minh.

 

“In these seas of fragrant water, as many as atomic particles in ten unspeakably large numbers of buddha-fields, are an equal number of world systems, all resting on lotus blossoms adorned with diamond banners in the forms of all enlightening beings, each with unbroken boundaries of ornaments, each radiating lights of jewel colors, each covered by clouds of lights, each with their particular adornments, particular time period differences, particular Buddhas

appearing, particular oceans of teachings being expounded, particular beings filling their particular entries in the ten directions, particular supports by the spiritual powers of all Buddhas. All of the worlds in each of these systems rest on various adornments, connecting with each other, forming a network of worlds, set up, with various differences, throughout the Flower Bank Array ocean of worlds.”

Chư Phật-tử! Trong mười bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy, có mười bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới-chủng, đều y hiện-nhứt-thiết-Bồ-Tát-hình-ma-ni-vương-tràng-trang-nghiêm-liên-hoa mà trụ, đều riêng bửu-tế trang-nghiêm không gián đoạn, đều riêng phóng bửu-sắc-quang-minh, đều riêng quang-minh-vân giăng che, đều riêng trang-nghiêm, đều riêng kiếp sai khác, đều riêng Phật xuất-hiện, đều riêng diễn pháp-hải, đều riêng chúng-sanh khắp đầy dẫy, đều riêng vào đến khắp mười phương, đều riêng sự gia trì của thần lực chư Phật. Trong mỗi thế-giới-chủng này, tất cả thế-giới đều y các loại trang-nghiêm mà trụ, liên tiếp lẫn nhau thành thế-giới-võng, kiến lập nhiều loại sai khác khắp cùng nơi Hoa-Tạng-Trang-Nghiêm-Thế-Giới-Hải.

 

Then, to recapitulate, the enlightening being Universally Good, receiving power from the Buddha, said in verse:

Lúc đó, Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai-lực của Phật, mà nói kệ rằng:

 

The Flower Bank ocean of worlds

Is equal to the universe.

Its adornments are extremely pure,

Resting peacefully in space.

 

In this ocean of worlds

Are inconceivably many world systems;

Each one independent,

They are not all mixed up.

 

In the Flower Bank world-ocean

The world systems are well arrayed

With different shapes and adornments

Varying in appearance.

 

The sounds of Buddhas’ displays

Are the substance of various systems;

Seeing according to the power of acts,

The world systems are finely adorned.

 

Polar Mountain city networks,

Circular shapes of whirlpools,

Immense lotus flowers blooming,

They circle one another.

 

Mountain banner palace shapes,

Whirling diamond shapes:

Like this are the inconceivable

Vast systems of worlds.

 

Flames of pearls from the ocean,

Inconceivable nets of light:

The world systems like this

All rest on lotus blossoms.

 

The webs of light of each system

Cannot be fully described:

In the lights appear all the lands

Throughout the seas in ten directions.

 

Into the ornaments adorning

All the systems of worlds

Enter all the lands,

Making all visible everywhere.

 

The world systems are inconceivable,

The worlds are boundless;

Their various fine embellishments

Derive from the Great Sage’s power.

 

In each of the systems of worlds

The worlds are inconceivably many;

Some forming, some decaying,

Some have already crumbled away.

 

Like leaves in a forest,

Some growing and some falling,

So too in these systems thus

Do worlds form and decay.

 

Like according to the forest

The various fruits are different,

In these world systems too

Do various beings live.

 

Just as when seeds are different

So are the fruits they produce,

Because of differences in the force of acts

Living beings’ lands are not the same.

 

Just as the mind-king jewel

Appears in different colors to different minds,

When beings’ minds are pure

They can see pure lands.

 

Like great dragon kings

Creating clouds filling the sky,

So does the power of Buddhas’ vows

Produce the various lands.

 

Just as the magicians’ arts

Can make various things appear,

Due to the force of beings’ acts

The number of realms is inconceivable.

 

Just like pictures

Drawn by an artist,

So are all worlds

Made by the painter-mind.

 

Beings’ bodies’ differences

Arise from the mind’s discriminations;

Thus are the lands varied

All depending on acts.

 

Just as the Guide is seen

In various different forms,

So do beings see the lands

According to their mental patterns.

 

The borders of all the worlds

Are draped with lotus nets;

Their various features different,

Their adornments are all pure.

 

In those lotus nets

Rest networks of lands

With various adornments,

Inhabited by various beings.

 

Some lands

Are dangerous and uneven;

Because of beings’ afflictions

They see them in this way.

 

Innumerable kinds of worlds,

Defiled as well as pure,

Develop according to beings’ minds,

Maintained by enlightening beings’ power.

 

In some lands

Is purity as well as defilement;

This arises from the force of deeds

Under the influence of enlightening beings.

 

Some lands are made of pure jewels

Radiating light,

With various fine adornments

Purified by the Buddhas.

 

In each system of lands

Are eonic fires, inconceivable;

While it appears disastrous,

The places always remain secure.

 

By the force of beings’ acts

Are many lands produced,

Supported by wind atmospheres,

Or resting on water spheres.

 

The phenomena of the worlds

Are thus variously seen;

Yet they really have no origination

And also no disintegration.

 

In each moment of mind

Are infinite lands produced;

By the Buddha’s spiritual power

All are seen as pure.

 

Some lands are made of dirt,

Their substance very hard;

Dark, with no light shining,

They’re inhabited by evildoers.

 

Some lands are made of thunderbolts,

Mixed up and terrifying,

With much misery and little happiness,

The abodes of those of scant virtue.

 

Some are made of iron,

Some of ruddy copper,

With stone mountains, steep and fearsome,

Full of animals.

 

Among the lands are hells

Where beings cannot be saved from pain:

Always in the dark,

Burnt by seas of flame.

 

Some, again, have animals

Of various wretched forms;

Because of their own evil deeds

They always suffer affliction.

 

Some see a nether-world,

Oppressed by hunger and thirst;

Climbing great mountains of fire,

They suffer extreme pain.

 

There are also some lands

Composed of precious elements,

With various kinds of mansions;

These are realized by pure deeds.

 

You should observe these worlds,

The humans and celestials therein:

Developed by results of pure deeds,

They feel happiness all the time.

 

 

In each and every pore

Are unthinkable billions of lands,

Adorned in various ways,

With never any cramp.

 

By the individual acts of beings

These worlds are infinite in kind:

Therein are born attachments

And differences of misery and happiness.

 

Some lands are made of jewels

Always radiating boundless light;

Diamond lotus flowers

Adorn them, totally pure.

 

Some lands are made of light

Resting too on spheres of light:

Golden, with sandalwood scent,

Flaming clouds illumining all.

 

Some lands are made of lunar discs,

Draped with fragrant robes,

In a lotus blossom,

Filled with enlightening beings.

 

Some lands are made of many jewels,

Their colors without impurities,

Like the imperial net of Indra,

Always shining with light.

 

Some lands are made of fragrance,

Some are diamond flowers;

Their forms of crystal light

Are most pure when looked into.

 

There are also inconceivably many lands

Made of flower wreaths,

Filled with phantom Buddhas

And radiance of enlightening beings.

 

There are some pure lands

All of flowering trees,

Beautiful boughs spread over sanctuaries,

Shaded by crystal clouds.

 

Some lands are made

Of diamond flowers with pure light;

Some are sounds of Buddhas teaching,

Forming boundless networks of arrays.

 

Some lands are like the jeweled crowns

Of enlightening beings;

Some are shaped like thrones

Issuing from magical light.

 

Some are sandalwood powder,

Some like emanated light,

Some the sounds in Buddha’s aura

Formed into a wondrous land.

 

Some see pure lands

Adorned with a single light;

Some see many ornaments,

All variously superb.

 

Some have for adornments

The marvelous things of ten lands;

Some are adorned with everything

In a thousand lands.

 

Sometimes one land is embellished

With the things of a billion lands,

Their various features unalike,

All appearing as reflected images.

 

The things of unspeakably many lands

Adorn a single land,

Each radiating light,

Produced by the Buddhas’ vows.

 

There are some lands

Purified by the power of vows;

In each of their adornments

Are seen all oceans of worlds.

 

The pure lands realized by those

Who practice the vows of universal good

Manifest within themselves the adornments

Of past, present, and future lands.

 

You should observe, O Children of Buddha,

The spiritual power in the systems of worlds:

The worlds of the future, all

They’ll show you, like in a dream.

 

The worlds of the ten directions,

The oceans of lands of the past,

All within a single land

Show their forms, like phantoms.

 

All Buddhas of past, present, and future,

As well as their lands,

Can all be observed

In a single world system.

 

The spiritual power of all Buddhas

Shows many lands in an atom:

Of various kinds, all clearly seen,

Like reflections, they have no true reality.

 

There are many lands

Whose forms are like oceans;

And lands like polar mountains

Are inconceivable in number.

 

Some lands are well disposed,

Formed like Indra’s net;

Some are shaped like forests,

With Buddhas filling them.

 

Some are shaped like jewel discs,

Some like lotus blossoms,

Or octagonal, with all decorations;

They’re various, and all pure.

 

Some are shaped like seats,

Some again are triangular;

Some are like pure jewels,

Castle walls, or celestial bodies.

 

Some are like gods’ topknots,

Some like the half-moon;

Some are like crystal mountains,

Some like the solar orb.

 

The shape of some of the worlds

Is like whirlpools in a fragrant sea;

Some are spheres of light,

Purified by Buddhas past.

 

Some are shaped like wheel rims,

Some are altar-shaped;

Some are like Buddha’s hair curl,

His flesh topknot, or large long eyes.

 

Some are like Buddha’s hand,

Some like thunderbolts,

Some are like mountains of flames;

Enlightening beings fill them all.

 

Some are shaped like lions,

Some like seashells;

Of infinite colors and forms,

Their substances are each distinct.

 

In one system of worlds

Are endless forms of lands;

All depend on Buddhas’ vow power

For protection and stability.

 

Some lands last an eon,

Some exist for ten eons,

Or for more eons than atoms

In a hundred thousand lands.

 

In a single eon

Lands are seen to dissolve;

Measureless or countless,

Or inconceivably many of them.

 

Some lands have a Buddha,

And some lands do not;

Some have just one Buddha,

And some have countless Buddhas.

 

If a land has no Buddha,

Then a Buddha from another world

Will mystically appear there

To manifest the works of Buddhas—

 

Dying in heaven and descending in spirit,

Residing in a womb and being born,

Vanquishing demons and becoming enlightened,

Turning the wheel of the unexcelled teaching;

 

According to the inclinations of beings’ minds

Buddha manifests various forms,

Teaching them the sublime truth

In accord with each of their faculties.

 

In each buddha-field

A Buddha appears in the world,

Spending billions of years

Expounding unexcelled truths.

 

If beings are not vessels of truth,

They cannot see the Buddhas;

If any have the will,

They see Buddha everywhere.

 

In each individual buddha-field

Is a Buddha appearing in the world;

The Buddhas in all lands

Are inconceivable in number.

 

Herein each and every Buddha

Shows countless mystic transformations,

Pervading the entire universe,

Taming the ocean of beings.

 

Some lands have no light;

They’re dark and full of fear,

With pains like knives and swords:

Those who see them suffer by themselves.

 

Some have heavenly lights;

Some, lights of palaces;

Some have sun and moon lights:

Inconceivable are the networks of lands.

 

Some lands are inherently luminous,

In some the trees emit pure light;

There has never been suffering there,

Due to the power of beings’ virtue.

 

Some have lights of mountains,

Some have crystal lights,

Some are lit by lamps:

All the force of beings’ deeds.

 

Some have Buddhas’ auras,

Filled with enlightening beings;

Some are lotus blossom lights

With magnificent blazing colors.

 

Some lands are lit by flower lights,

Some by the sheen of fragrant waters,

Or by perfumes and burning incense;

All comes from the force of pure vows.

 

Some are lit by cloud lights,

Some by jewel oysters’ lights;

The light of Buddhas’ mystic power

Can intone gladdening sounds.

 

Some are lit by jewel lights,

Some by diamond flames.

Their pure sounds can shake far-off realms;

Wherever they reach there are no pains.

 

Some have crystal lights

Or lights from ornaments

Or from enlightenment scenes

Shining in the crowds.

 

Buddha emanates a great light

Filled with phantom Buddhas;

That light touches all with its glow,

Pervading the whole cosmos.

 

Some lands are terrifying,

With great howls of pain,

Those voices most bitter and harsh,

Frightening all who hear.

 

The realms of hells and beasts

As well as the nether worlds:

These are polluted, evil worlds,

From which always come cries of pain and distress.

 

There are some lands

That always produce enjoyable sounds,

Pleasing, in accord with the teaching;

This is attained by pure deeds.

 

In some lands are always heard

Heavenly sounds of various gods,

Pure sounds of celestial realms,

Or the voices of leaders of the worlds.

 

There are some lands

That produce wonderful sounds from clouds;

They’re filled with jewel seas,

Crystal trees, and music.

 

In the auras of the Buddhas

Are endless magical voices

And those of enlightening beings

Heard throughout all lands:

The voices expounding the teaching

In inconceivably many lands,

The voices produced by the ocean of vows,

The wondrous tales of practical action.

The Buddhas of past, present, and future,

Are born in the various worlds,

Fulfilling all their epithets,

Their voices without any end;

 

In some lands is heard

The voice of all Buddhas’ powers;

The stages, the transcendent ways, and such

Teachings are all expounded.

 

The power of the vows of universal good

Intones wondrous sayings in billions of worlds,

That sound like thunder shaking,

Remaining for endless ages.

 

The Buddhas in pure lands

Manifest independent speech

Heard by one and all

Throughout the cosmos, everywhere.

Hoa-Tạng thế-giới-hải
Pháp-giới đồng không khác
Trang-nghiêm rất thanh-tịnh
An-trụ nơi hư-không.
Trong thế-giới-hải này
Sát-chủng khó nghĩ bàn
Mỗi mỗi đều tự-tại
Ðều riêng không tạp loạn.
Biển Hoa-Tạng-Thế-Giới
Sát-chủng khéo an bày
Hình khác, trang-nghiêm khác
Các loại tướng không đồng.
Chư Phật biến-hóa-âm
Nhiều loại làm thể đó
Tùy nghiệp-lực mà thấy
Sát-chủng nghiêm-sức đẹp.
Hình Tu-Di, thành, lưới,
Nước xoáy, hình tròn, vuông
Hoa sen nở rộng lớn
Cõi cõi bao quanh nhau.
Hình sơn-tràng, lâu-các
Hình kim-cang xây vòng
Những sát-chủng quảng-đại
Bất-tư-nghì như vậy.
Ðại-hải, lửa chơn-châu
Quang-võng bất-tư-nghì
Những sát-chủng như vậy
Ðều trụ nơi liên-hoa.
mỗi mỗi những sát-chủng
Quang-võng bất-khả-thuyết
Trong quang hiện các cõi
Khắp cả mười phương biển.
Tất cả những sát-chủng
Bao nhiêu đồ trang-nghiêm
Quốc-độ hiện trong đó
Thấy khắp vô-cùng tận.
Sát-chủng bất-tư-nghì
Thế-giới-vô-biên-tế
Nhiều thứ trang-nghiêm đẹp
Ðều do oai-lực Phật.
Trong tất cả sát-chủng
Thế-giới bất-tư-nghì
Hoặc thành, hoặc hư hoại
Hoặc cõi đã hư hoại
Ví như lá trong rừng
Có mọc cũng có rụng
Trong sát-chủng như vậy
Thế-giới có thành hoại.
Ví như trong rừng cây
Các thứ quả sai khác
Như vậy y sát-chủng
Các loài chúng-sanh trụ.
Ví như chủng-tử khác
Sanh quả đều sai khác
Vì nghiệp-lực sai khác
Cõi chúng-sanh không đồng.
Ví như tâm-vương bửu
Tùy tâm thấy màu sắc
Vì tâm chúng-sanh tịnh
Ðược thấy cõi thanh-tịnh.
Ví như đại long-vương
Nổi mây khắp hư-không
Như vậy Phật nguyện-lực
Xuất sanh các quốc-độ.
Như thuật-sĩ ảo-thuật
Hiển được các đồ vật
Vì nghiệp-lực chúng-sanh
Quốc-độ bất-tư-nghì.
Ví như những tượng màu
Của họa-sĩ sáng tác
Như vậy tất cả cõi
Tâm họa-sĩ làm thành.
Thân chúng-sanh khác nhau
Tùy tâm phân-biệt khởi
Như vậy các cõi nước
Không gì chẳng do nghiệp.
Ví như thấy chư Phật
Nhiều hình sắc sai khác
Tùy tâm hành chúng-sanh
Thấy các cõi cũng khác.
Ngàn đắy của các cõi
Bủa giăng lưới liên-hoa
Những tướng trạng không đồng
Trang-nghiêm rất thanh-tịnh.
Những lưới liên-hoa kia
Nơi sát-võng an-trụ
Bao nhiêu sự trang-nghiêm
Các loài chúng-sanh ở.
Hoặc có trong cõi nước
Hiểm trở không bình-thản
Do chúng-sanh phiền não
Thấy trong đó như vậy.
Tạp-nhiễm và thanh-tịnh
Vô-lượng thế-giới-chủng
Tùy tâm chúng-sanh khởi
Bồ-Tát-lực gia-trì
Hoặc có trong cõi nước
Tạp nhiễm và thanh-tịnh
Hoặc do nghiệp-lực khởi
Bồ-Tát chỗ hóa-độ.
Có cõi phóng quang-minh
Ly-cấu-bửu làm thành
Các thứ nghiêm-sức đẹp
Chư Phật khiến thanh-tịnh.
Trong mỗi thế-giới-chủng
Kiếp thiêu bất-tư-nghì
Hiện bày đầy hư ác
Nơi đó thường kiên cố.
Do nghiệp-lực chúng-sanh
Xuất sanh nhiều quốc-độ
Nương trụ nơi phong luân
Và nương thủy-luân trụ.
Thế-giới tự như vậy
Thấy nhiều loại không đồng
Như thiệt không có sanh
Cũng lại không diệt hoại.
Trong mỗi mỗi tâm niệm
Xuất-sanh vô-lượng cõi
Do oai-thần của Phật
Ðều thấy tịnh không nhơ.
Có cõi bùn đất thành
Thể-chất rất cứng rắn
Ðen tối không ánh sáng
Kẻ ác-nghiệp ở đó.
Có cõi kim-cang thành
Tạp nhiễm nhiều lo sợ
Khổ nhiều mà vui ít
Kẻ phước mỏng ở đó.
Có cõi toàn bằng sắt
Hoặc cõi xích-đồng thành
Núi đá hiểm đáng sợ
Kẻ tội ác đầy dẫy.
Trong cõi có địa ngục
Chúng-sanh khổ khó cứu
Luôn ở trong đen tối
Biển lửa thường thiêu đốt.
Hoặc lại có súc-sanh
Biết bao hình xấu-xí
Do nơi tự ác-nghiệp
Thường thọ các khổ-não
Hoặc có cõi Diêm-La
Luôn khổ nỗi đói khát
Trèo lên núi lửa to
Chịu những khổ rất nặng.
Hoặc có các quốc-độ
Bảy báu hiệp lại thành
Bao nhiêu là cung-điện
Do tịnh-nghiệp tạo nên.
Các Ngài xem thế-gian
Trong đó Trời và Người
Quả tịnh-nghiệp thành-tựu
Tùy thời hưởng khoái lạc.
Trong mỗi mỗi chơn lông
Ức cõi bất-tư-nghì
Các thứ tướng trang-nghiêm
Chư từng có chật hẹp.
Chúng-sanh nghiệp sai khác
Thế-giới nhiều vô-lượng
Trong đó sanh thủ-trước
Thọ khổ vui chẳng đồng.
Có cõi thuần châu báu
Thường phóng vô-biên-quang
Kim-cang diệu liên-hoa
Trang-nghiêm tịnh vô-cấu
Có cõi bằng ánh-sáng
Y quang-luân an-trụ
Kim-sắc hương chiên-đàn
Diệm-vân khắp sáng soi.
Có cõi bằng nguyệt-luân
Hương-y trải khắp nơi
Nơi trong một liên-hoa
Bồ-Tát ngồi đầy khắp.
Có cõi bằng châu báu
Hình sắc không bợn nhơ
Ví như lưới Thiên-đế
Quang-minh thường chiếu sáng.
Có cõi bằng chất hương
Hoặc là hoa Kim-cang
Ma-ni quang hiện bóng
Nhìn xem rất thanh-tịnh.
Hoặc có nan-tư-cõi
Hoa xoay kết hợp thành
Trong đó đầy Hóa-Phật
Bồ-Tát khắp sáng rực.
Hoặc có cõi thanh-tịnh
Toàn là những cây hoa
Nhánh đẹp che đạo-tràng
Mây ma-ni giăng khắp.
Có cõi tịnh-quang chiếu
Hoa Kim-Cang làm thành
Có âm-thinh Hóa-Phật
Vô-biên giăng thành lưới.
Có cõi như Bồ-Tát
Mão tốt đẹp ma-ni
Hoặc cõi hình bửu-tòa
Từ quang-minh biến hóa.
Hoặc là mạt chiên-đàn
Hoặc là bạch-hào-quang
Hoặc tiếng trong Phật-quang
Mà thành cõi đẹp đó.
Hoặc thấy cõi thanh-tịnh
Dùng một quang trang-nghiêm
Hoặc thấy nhiều trang-nghiêm
Các cõi đều kỳ-diệu.
Hoặc dùng mười quốc-độ
Vật đẹp để trang-sức
Hoặc dùng ngàn quốc-độ
Tất cả để trang-nghiêm.
Hoặc dùng ức quốc-độ
Trang-nghiêm nơi một cõi
Những hình tướng chẳng đồng
Ðều như bóng tượng hiện.
Bất-khả-thuyết quốc-độ
Trang-nghiêm mơi một cõi
Mỗi vật phóng quang-minh
Do nguyện-lực của Phật.
Hoặc có những quốc-độ
Do nguyện-lực thanh-tịnh
Trong các vật trang-nghiêm
Khắp thấy những sát-hải.
Người tu nguyện Phổ-Hiền
Cảm thành cõi thanh-tịnh
Tam-thế cõi trang-nghiêm
Trong đây hiện đủ cả.
Phật-tử nên quán-sát
Sát-chủng oai-thần-lực
Những quốc-độ vị-lai
Như mộng đều khiến thấy.
Những thế-giới mười phương
Những quốc-độ quá-khứ
AÐều ở trong một cõi
Hiện tượng như huyễn-hóa.
Tất cả Phật tam-thế
Và quốc-độ chư Phật
Ở trong một sát-chủng
Ðều xem thấy tất cả.
Thần-lực của chư Phật
Trong trần hiện các cõi
Các loại đều thấy rõ
Như bóng không chơn thiệt.
Hoặc có nhiều cõi nước
Hình trạng như biển cả
Hoặc như núi Tu-Di
Thế-giới bất-tư-nghì.
Có cõi an-trụ tốt
Hình như lưới Thiên-Ðế
Hoặc hình như rừng cây
Chư Phật đầy trong đó.
Hoặc hình như bửu-luân
Hoặc trạng như liên-hoa
Tám góc trang-nghiêm đẹp
Mọi nơi đều thanh-tịnh
Hoặc như hình bửu-tòa
Hoặc có cõi ba góc
Hoặc như Khư-lặc-ca
Thành-quách, thân Phạm-Vương.
Hoặc như tóc Thiên-chủ
Hoặc như hình bán-nguyệt
Hoặc như núi ma-ni
Hoặc như hình mặt nhựt.
Hoặc có những thế-giới
Hình như hương-hải xây
Hoặc làm vòng quang-minh
Xưa Phật đã nghiêm-tịnh.
Hoặc như hình trục xe
Hoặc hình đàn cúng tế
Hoặc như tướng bạch-hào
Nhục-Kế, mắt rộng dài.
Có cõi hình Phật-thủ
Hoặc như chày Kim-cang
Hoặc như hình Diệm-sơn
Bồ-Tát ở đầy khắp
Hoặc hình như sư-tử
Hoặc như hình con ngao
Thể-tánh đều sai khác.
Ở trong một sát-chủng
Hình các cõi vô-tận
Ðều nhờ nguyện-lực Phật
Hộ-niệm nên an-trụ.
Có cõi trụ một kiếp
Có cõi trụ mười kiếp
Nhẫn đến hơn trăm ngàn
Thế-giới vi-trần-số.
Hoặc ở trong một kiếp
Thấy cõi có thành hoại
Hoặc vô-lượng vô-số
Nhẫn đến bất-tư-nghì.
Hoặc có cõi có Phật
Hoặc có cõi không Phật
Hoặc có chỉ một Phật
Hoặc có vô-lượng Phật.
Cõi nào nếu không Phật
Thời có Phật cõi khác
Biến-hóa đến cõi đó
Ðể thị-hiện phật-sự :
Từ trời giáng thần xuống
Trụ-thai và đản sanh
Hàng ma thành chánh-giác
Chuyển vô-thượng pháp-luân.
Tùy lòng chúng ưa thích
Thị-hiện nhiều tướng mạo
Vì họ chuyển pháp-luân
Hạp căn tánh của họ.
Trong mỗi mỗi cõi Phật
Một Phật hiện ra đời
Trải qua ngàn ức năm
Diễn thuyết pháp vô-thượng.
Chúng chẳng phải pháp-khí
Không thấy được chư Phật,
Nếu ai tâm mến thích
Mọi nơi đều thấy Phật.
Trong mỗi mỗi sát-độ
Ðều có Phật ra đời
Chư Phật trong các cõi
Ức số bất-tư-nghì.
Mỗi mỗi Phật trong đây
Hiện vô-lượng thần-biến
Ðều khắp trong pháp-giới
Ðiều-phục các chúng-sanh.
Có cõi không ánh sáng
Ðen tối nhiều lo sợ
Ðau khổ tợ dao đâm
Kẻ thấy tự đau xót.
Hoặc ánh sáng chư Thiên
Hoặc ánh sáng cung-điện
Hoặc ánh sáng nhựt-nguyệt
Sát võng khó nghĩ bàn.
Có cõi tự chiếu sáng
Hoặc cây báu chói rực
Chưa từng có khổ não
Do phước-lực chúng-sanh.
Hoặc có núi chiếu sáng
Hoặc ánh sáng ma-ni
Hoặc dùng đèn soi sáng
Ðều do nghiệp-lực cả.
Hoặc quang-minh của Phật
Trong đó đầy Bồ-Tát
Hoặc liên-hoa chiếu sáng
Màu rực-rỡ rất xinh.
Có cõi bông chiếu sáng
Hoặc dùng hương-thủy chiếu
Hương đốt, hương thoa sáng
Ðều do nguyện-lực tốt.
Có cõi mây sáng chiếu
Ngọc ma-ni chiếu sáng
Hoặc Phật-quang sáng soi
Tuyên thuyết tiếng đẹp dạ.
Hoặc châu báu chiếu sáng
Hoặc kim-cang sáng chiếu
Tiếng thanh-tịnh vang xa
Dứt trừ các sự khổ.
Hoặc có sáng ma-ni
Hoặc đồ trang-nghiêm sáng
Hoặc ánh sáng đạo-tràng
Chiếu sáng khắp chúng-hội.
Phật phóng đại quang-minh
Hóa-Phật đầy trong đó
Quang-minh chiếu mọi nơi
Khắp cùng cả pháp-giới.
Có cõi rất đáng sợ
Tiếng gào thét kêu khổ
Tiếng rên rỉ não nùng
Ai nghe cũng ghê sợ.
Ðường địa-ngục súc-sanh
Và đến cõi Diêm-La
Thế-giới trược ác này
Thường vang tiếng đáng vui
Ðẹp ý thuận chánh-pháp
Ðây do tịnh-nghiệp được.
Hoặc có những quốc-độ
Thường nghe tiếng Ðế-Thích
Hoặc nghe tiếng Phạm-Thiên
Và tiếng các Thế-Chủ.
Hoặc có những quốc-độ
Trong mây vang tiếng diệu
Biển báu cây ma-ni
Và tiếng nhạc đầy khắp.
Trong viên-quang chư Phật
Hóa-thinh vô cùng tận
Và Bồ-Tát tiếng diệu
Nghe khắp mười phương cõi.
Quốc-độ bất-tư-nghì
Tiếng pháp-luân thường chuyển
Nguyện-hải vang ra tiếng
Tiếng diệu-âm tu hành.
Tam-thế tất cả Phật
Xuất-sanh các thế-giới
Danh-hiệu đều đầy đủ
Thinh-âm vô cùng tận.
Có cõi thường được nghe
Lực-âm của chư Phật
Ðịa, độ và vô-lượng
Diễn nói những pháp đó.
Sức thệ-nguyện Phổ-Hiền
Ức cõi diễn diệu-âm
Tiếng đó như sấm vang
Trụ kiếp cũng vô-tận.
Phật ở cõi thanh-tịnh
Thị-hiện tiếng tự-tại
Trong pháp-giới mười phương
Tất cả đều được nghe.

 

HẾT TẬP 1 KINH HOA NGHIÊM

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thuvienhoasen.org/p16a522/05-pham-hoa-tang-the-gioi
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich/8/