Phẩm 35: Như-Lai tùy hảo quang-minh công-đức – The Qualities of the Buddha’s Embellishment and Lights – Song ngữ

The Avatamsaka Sutra

The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra)

Kinh Hoa Nghiêm

English: Thomas Cleary – 1984.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983.

Compile: Lotus group.

 

Book Thirty-Five: The Qualities of the Buddha’s Embellishment and Lights – Page 893 – 898 (MsW: 946 – 951)

Phẩm 35: Kinh Hoa Nghiêm – Như-Lai tùy hảo quang-minh công-đức – (Hán bộ phần sau quyển 48)

 

Then the World Honored One said to the enlightening being Jewel

Hand, “Offspring of Buddha, the perfectly enlightened one has an em-

bellishment called the foremost sphere, from which emanates a great

light called effulgence, with seven million infinities of light rays. When I

was an enlightening being in the palace of Tushita heaven, I emanated a

great light called lightbanner king, illuminating as many worlds as atoms

in ten buddha-lands; the sentient beings in the hells of those worlds who

were touched by this light gained respite from their torments, and they

obtained ten kinds of pure eyes, ears, noses, tongues, bodies, and minds,

and all danced for joy. When their lives ended they were reborn in Tu-

shita heaven. In Tushita heaven is a drum called most delightful; when

they had been born in heaven, this drum sounded, declaring to them, ‘O

godlings, because your minds were not indulgent and you planted roots

of goodness in the presence of buddhas, and because in the past you as-

sociated with the wise, and by the great spiritual power of Vairocana,

you have been born in this heaven after the end of your life elsewhere.’

Bấy giờ đức Thế Tôn bảo Bửu Thủ Bồ Tát rằng:

Phật Tử! Như Lai Ứng Ðẳng Chánh Giác có tùy hảo tên là Viên Mãn Vương. Trong tùy hảo này phóng đại quang minh tên là Xí Thạnh, có bảy trăm vạn a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc.

Phật Tử! Lúc ta làm Bồ Tát, ở cung trời Ðâu Suất, ta phóng đại quang minh tên là Quang Tràng Vương chiếu mười Phật sát vi trần số thế giới. Trong những thế giới đó, chúng sanh nơi địa ngục gặp được quang minh này thời liền hết khổ được mười thứ thanh tịnh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý cũng như vậy. Họ đều vui mừng hớn hở. Từ địa ngục chết, họ sanh về cõi trời Ðâu Suất. Trong cõi trời này có cái trống tên là Thậm khả ái nhạo. Khi những trời mới sanh xong thời cái trống đó phát âm bảo họ rằng:Này các Thiên Tử! Do người chẳng phóng dật, ở chỗ đức Như Lai gieo căn lành, ngày trước gần gũi các thiện tri thức nên nhờ oai lực của đức Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát, các người thoát khỏi địa ngục mà sanh về đây.

 

“The thousand-spoked wheels on the soles of my feet as an enlighten-

ing being were called king of universal light. They had an embellish-

ment, called the foremost sphere, always emanating forty kinds of light,

among them a light called pure virtue, illumining as many worlds as

atoms in a hundred trillion buddha-lands, causing all sentient beings to

develop maturity according to their various actions and inclinations.

Sentient beings in excruciating pain in uninterrupted hell, encountering

this light, were born in Tushita heaven after their lives ended. When

they were born in heaven, they heard the sound of the celestial drum

declare to them, ‘Very good! Godlings, the enlightening being Vairo-

cana has entered undefiled concentration; you should pay respects.’ Then

the godlings, hearing this exhortation from the sound of the celestial

drum, thought, ‘How wonderful — what is the cause of this subtle

sound?’ Then the drum answered, ‘The sound I make is produced by the

power of roots of goodness. Godlings, just as I speak of myself without

Page 946 – 947 – The Qualities of the Buddha’s Embellishments & Lights

 

attachment to self or to what is mine, so too do the buddhas say they are

buddhas, yet have no attachment to “I” or “mine.” Just as my sound

does not come from the east or from the west, the south, the north, or

the intermediate directions or the zenith or nadir, in the same way the

achievement of buddhahood as a consequence of actions does not come

from any of the ten directions. It is as when you were in hell before: the

hell and your bodies did not come from any of the ten directions; it was

only due to your deluded evil deeds and bondage by folly that you were

incarnated in hell — this has no basis, it does not come from anywhere.

The enlightening being Vairocana, by spiritual power, emanated great

light, yet this light did not come from any of the ten directions; in the

same way, my sound does not come from any of the ten directions — it is

just the power of good roots of concentration and by the spiritual power

of transcendent wisdom that produces this pure sound and manifests

these various abilities. Just as Sumeru, the polar mountain, has thirty-

three celestial palaces of exalted splendor, with various appurtenances

that do not come from any of the ten directions, likewise my sound does

not come from any of the ten directions. Just as I teach as many sentient

beings as there are atoms in a trillion worlds, each in accord with their

inclinations, causing them great joy, yet do not get tired of them or

shrink from them, and I do not become proud or heedless, so also does

the enlightening being Vairocana do the same, while abiding in un-

defiled concentration. From one embellishment on his right palm he

emanates one ray of light that manifests innumerable magical powers

such as even individually liberated ones cannot know, much less sentient

beings. You should go to that enlightening being and attend and serve

him. Do not indulge in the pleasures of the senses anymore — attachment

to sensual desires obstructs roots of goodness. Just as the world-ending

holocaust completely burns away the polar mountain, so also does crav-

ing bind up the mind and prevent it from developing the will to remem-

ber Buddha. You should be grateful for your blessings and requite the

favor you have received. Many ingrates meet untimely deaths and are

reborn in hell. You were formerly in hell, when your bodies were illu-

mined with light and you left there and were reborn here. You should

now quickly rededicate and increase your roots of goodness. Just as I, the

heavenly drum, am not male or female, yet can produce measureless,

boundless, inconceivable things, so too you gods and goddesses are not

male or female yet are able to enjoy all kinds of sublime palaces and

groves. Just as my heavenly drum is not born and does not perish, the

same is true of material form, sensation, perception, action, and con-

sciousness. If you can understand this, know that you will then enter the

concentration defined by independence.’

Phật Tử! Dưới bàn chân của Bồ Tát có thiên bức luân tên là Quang minh phổ chiếu vương. Nơi đây có tùy hảo tên là Viên Mãn Vương thường phóng bốn mươi thứ quang minh. Trong đó có một quang minh tên là thanh tịnh công đức có thể chiếu ức na do tha Phật sát vi trần số thế giới, tùy những nghiệp hành, những dục lạc của chúng sanh đều làm cho họ được thành thục : Chúng sanh nơi A Tỳ địa ngục gặp quang minh này thời đều mạng chung sanh về cõi trời Ðâu Suất. Ðã sanh thiên rồi, thời nơi trống phát âm bảo họ rằng:Lành thay ! Lành thay ! Các Thiên Tử! Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát nhập ly cấu tam muội, các Thiên Tử nên đảnh lễ.

Các Thiên Tử nghe tiếng trống phát âm khuyến cáo như vậy đều nghĩ rằng:Lạ lùng ít có, nhơn gì mà phát tiếng vi diệu như vậy.

Thiên cổ liền bảo các Thiên Tử rằng:Tiếng của ta phát ra là do sức những thiện căn làm thành. Chư Thiên Tử! Như ta nói ta mà không chấp ta, không chấp của ta, tất cả chư Phật cũng như vậy, tự nói là thật mà chấp ngã và ngã sở. Chư Thiên Tử! Như âm thanh của ta chẳng từ phương Ðông đến, chẳng từ mười phương đến, nghiệp báo thành Phật cũng như vậy, chẳng phải từ mười phương đến. Chư Thiên Tử! Như các người xưa ở địa ngục, thân và địa ngục chẳng phải mười phương đến, chỉ do các người điên đảo, ác nghiệp, ngu si, triền phược mà sanh thân địa ngục, đây không căn bổn, không có chỗ nào đến.

Chư Thiên Tử! Do oai đức lực của Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát nên có quang minh phóng ra, nhưng quang minh này chẳng phải từ mười phương đến. Cũng vậy, tiếng thiên cổ ta phát ra cũng chẳng phải từ mười phương đến, chỉ do sức tam muội thiện căn, sức oai đức Bát nhã Ba la mật mà xuất sanh âm thanh, thanh tịnh như vậy, thị hiện những tự tại như vậy.

Chư Thiên Tử! Như núi Tu Di, trên đảnh có cung điện thượng diệu của tam thập tam thiên, các đồ vui sướng, nhưng những đồ vui này chẳng phải từ mười phương đến. Cũng vậy, tiếng thiên cổ ta chẳng phải từ mười phương đến.

Chư Thiên Tử! Ví như ức na do tha Phật sát vi trần thế giới đều nghiền ra thành vi trần. Ta vì chúng sanh như số vi trần ấy, theo sở thích của họ mà thuyết pháp khiến họ rất vui mừng. Ta đối với họ chẳng sanh mỏi chán, chẳng sanh thối khiếp, chẳng sanh kiêu mạn, chẳng sanh phóng dật.

Chư Thiên Tử! Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát trụ ly cấu tam muội cũng như vậy. Nơi bàn tay hữu trong một tùy hảo phóng một quang minh xuất hiện vô lượng thần lực tự tại. Tất cả Thanh Văn, Bích Chi Phật còn chẳng biết được huống là các chúng sanh. Chư Thiên Tử! Các người nên qua cúng dường và gần gũi Bồ Tát đó, chớ có tham đắm nơi đồ vui ngũ dục. Tham nơi đồ vui ngũ dục thời chướng những thiện căn.

Chư Thiên Tử! Ví như kiếp hỏa đốt cháy núi Tu Di tiêu tan không còn sót. Sự tham dục ràng buộc nơi tâm cũng như vậy, trọn chẳng thể sanh lòng niệm Phật.

Chư Thiên Tử! Các người nên phải biết ơn và báo ơn. Những chúng sanh chẳng biết ơn và báo ơn phần nhiều bị hoạnh tử đọa vào địa ngục. Chư Thiên Tử! Các người xưa kia ở trong địa ngục nhờ quang minh chiếu đến thân mà thoát nơi kia sanh về đây. Các người phải mau hồi hướng tăng trưởng thiện căn.

Chư Thiên Tử! Như ta, thiên cổ chẳng phải nam, chẳng phải nữ, mà có thể hiện vô lượng vô biên sự bất tư nghì. Cũng vậy, chư Thiên Tử các người chẳng phải nam nữ mà hay thọ dụng những thứ cung điện viên lâm thượng diệu.

Như thiên cổ ta chẳng sanh chẳng diệt, sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy, chẳng sanh chẳng diệt. Các người nếu có thể hiểu được như vậy, nên biết là đã được nhập vô y ấn tam muội.

 

“The godlings, having heard this message, realized unprecedented

wonder. Then they all magically produced myriad clouds of flowers,

fragrances, music, banners, parasols, and eulogies, and went together to

the palace where the enlightening being Vairocana was staying. Joining

 

Page 948 – The Flower Ornament Scripture

 

their palms in respect, they stood to one side and wished to behold him,

but they could not see him. The godlmgs then said, ‘The enlightening

being Vairocana has already passed away from here and been born in the

human world, in the house of King Shuddhodana. He has mounted the

sandalwood bower and is in the womb of Lady Maya.’ Then the god-

lings, by means of the celestial eye, saw the body of the enlightening

being in the family of the king Shuddhodana in the human realm, being

attended by gods of the Brahma heavens and heavens of desire. The

godlings then thought, ‘If we do not go to the enlightening being and

pay our respects, and should give rise to even a single thought of attach-

ment to these celestial palaces, that would not be right.’

Chư Thiên Tử nghe tiếng trống trên đây xong, đều được chưa từng có. Liền hóa làm một vạn lùm mây hoa, một vạn lùm mây hương, một vạn lùm mây âm nhạc, một vạn lùm mây tràng, một vạn lùm mây lọng, một vạn lùm cây ca tụng, rồi cùng nhau qua cung điện của Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát ngự, đồng chắp tay cung kính đứng qua một phía muốn được chiêm ngưỡng Bồ Tát mà chẳng được thấy.

Bấy giờ có vị Thiên Tử bảo rằng:Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát đã ẩn nơi đây mà sanh xuống nhơn gian nơi cung của nhà vua Tịnh Phạn, ngự lầu các chiên đàn ở thai bà Ma Gia phu nhơn.

Chư Thiên Tử dùng thiên nhãn xem, thấy thân Bồ Tát ở nhà vua Tịnh Phạn tại nhơn gian. Phạm Thiên, Dục Thiên chầu hầu cúng dường.

Chư Thiên Tử đều nghĩ rằng:Nếu chúng ta chẳng đến thăm viếng thưa hỏi Bồ Tát, mà ái trước nơi Thiên cung này dầu chỉ một niệm cũng là không nên.

 

“Then each of the godlings, with a retinue of a hundred million, was

going to go down to earth. At that point the celestial drum produced a

voice telling them, ‘The great enlightening being has not ended his life

here and been reborn there: it is just that he has, by spiritual power,

caused sentient beings to perceive him according to their psychological

needs. Just as I now am not visible to the eye, yet can produce a voice, so

also the great enlighening being, in undefiled concentration, is not visible

to the eye, yet can appear to be born anywhere, without vain discrimina-

tion, free from conceit, without attachments. You should arouse the

determination for unexcelled, complete perfect enlightenment, purify

your minds, lead well-behaved lives, and repent of and get rid of all

obstructions due to past actions, obstructions due to afflictions, obstruc-

tions due to retribution, and obstructions due to views; with bodies as

many as beings in the cosmos, with tongues as many as beings in the cos-

mos, with good deeds of body, speech, and mind as many as beings in

the cosmos, repent of and get rid of all obstructions and faults.’

Mỗi mỗi Thiên tử cùng quyến thuộc mười na do tha người sắp sửa xuống Diêm Phù Ðề.

Trong thiên cổ phát âm bảo rằng:Chư Thiên Tử! Ðại Bồ Tát chẳng phải mạng chung ở đây mà sanh nơi kia. Chỉ dùng thần thông tùy tâm sở nghi của các chúng sanh làm cho họ được thấy. Như ta hiện nay chẳng phải mắt thấy mà hay phát âm. Ðại Bồ Tát nhập ly cấu tam muội cũng như vậy, chẳng phải mắt thấy mà hay thị hiện thọ sanh các nơi, lìa phân biệt, trừ kiêu mạn, không nhiễm trước. Chư Thiên Tử nên phát tâm Vô thượng Bồ đề, trị sạch ý mình, gìn oai nghi lành, sám hối trừ tất cả nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, kiến chướng. Dùng hết pháp giới chúng sanh số thân, đầu, lưỡi, dùng hết pháp giới chúng sanh số thân nghiệp lành, ngữ nghiệp lành, ý nghiệp lành, sám hối trừ những chướng tội lỗi.

 

“The godlmgs, hearing this, attained unprecedented wonder and were

very joyful. They asked, ‘How does the great enlightening being repent

of and get rid of all faults?’ The celestial drum, by the power of roots of

goodness of concentration of the enlightening being, said, ‘The enlight-

ening being knows that conditioning acts do not come from any particu-

lar location, yet they accumulate and dwell in the mind. They come only

from delusion and have no abode. The enlightening being clearly sees

this with certainty and has no doubt or confusion. Just as I, the celestial

drum, speak of actions and consequences, of practice and discipline, of

joy and peace, and of various concentrations, so do buddhas and enlight-

ening beings speak of “I” and “mine,” speak of sentient beings, of covet-

ousness, wrath, and delusion and their various actions, yet there really is

no self or possession — all actions performed, the resulting consequences

of the six paths of transmigration, cannot be found wherever you may

seek. Just as my voice is not born and does not perish, while the celestials

who do evil do not hear my voice but the voice waking them up by

means of hell, so also are all actions neither born nor perishing, while

according to their practice and accumulation their consequences are ex-

perienced. My drum sound is eternally inexhaustible and uninterrupted,

 

Page 949 – The Qualities of the Buddha’s Embellishments & Lights

 

and neither coming nor going can be apprehended in it; if there were

coming or going, there would be extinction and permanence — the

buddhas never say there is extinction or permanence, except as an ex-

pedient to develop sentient beings. Just as my sound makes itself avail-

able to beings in infinite worlds according to their mentalities, so do all

buddhas make themselves visible according to the mentalities of beings.

Suppose there is a glass mirror called “reflector,” clearly reflecting, equal

in size to ten worlds, with the images of all the mountains and rivers, and

all the sentient beings, including in the hells, the animals and ghosts, all

reflected therein — what do you think, can you say those images enter

and exit the mirror?’ The godlings answered, ‘No.’ ‘All actions are also

like this; though they can produce resulting consequences, there is no

place they come or go. Just as a magician deceives people’s eyes by illu-

sion, so do actions also do the same. If you know this, this is true repen-

tance of all evils so that all are cleared.’
Chư Thiên Tử nghe lời này rồi được chưa từng có, tâm rất hoan hỷ mà hỏi thiên cổ rằng: Ðại Bồ Tát làm thế nào sám hối trừ tất cả tội ác.

Do sức thiện căn tam muội của Bồ Tát, thiên cổ phát âm bảo rằng: Chư Thiên Tử! Bồ Tát biết các nghiệp chẳng từ phương Ðông đến, chẳng từ mười phương đến mà đồng chứa nhóm ở nơi tâm. Chỉ từ điên đảo sanh, không có trụ xứ. Bồ Tát quyết định thấy rõ như vậy không có nghi lầm.

Như thiên cổ ta nói nghiệp, nói báo, nói hạnh, nói giới, nói hỷ, nói an, nói các tam muội. Chư Phật và Bồ Tát cũng như vậy, nói ngã, nói ngã sở, nói chúng sanh, nói tham sân si, nói các loại nghiệp. Mà thiệt ra không ngã, không ngã sở. Những nghiệp tạo ra, quả báo của sáu loài, tìm cầu mười phương đều chẳng thể được.

Ví như tiếng thiên cổ ta chẳng sanh chẳng diệt, chư Thiên tạo ác chẳng nghe tiếng khác mà chỉ nghe tiếng địa ngục giác ngộ. Cũng vậy, tất cả các nghiệp chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, tùy có tu tập thời thọ lấy quả báo.

Như thiên cổ ta phát âm, trong vô lượng kiếp chẳng thể cùng tận, không gián đoạn, đều không có lai không có khứ. Nếu có khứ lai thời có đoạn thường. Tất cả chư Phật trọn không nói có pháp đoạn thường. Trừ dùng phương tiện để thành thục chúng sanh.

Như thiên cổ ta phát âm tùy tâm chúng sanh trong vô lượng thế giới đều khiến được nghe. Cũng vậy, tất cả chư Phật tùy tâm chúng sanh đều khiến được thấy.

Như có cái gương pha lê tên là Năng chiếu, gương này trong sạch sáng suốt, lớn vô lượng vô biên bằng mười thế giới. Trong các quốc độ, tất cả hình tượng của núi sông, của mọi loài, nhẫn đến ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục đều hiện trong gương đó.

Này chư Thiên Tử! Các người nghĩ thế nào? Những ảnh tượng kia có thể cho là đến vào trong gương rồi từ gương mà đi chăng?

Ðáp rằng: Không thể nói thế được.

Này chư Thiên Tử! Cũng vậy, tất cả các nghiệp dầu hay xuất sanh các quả báo mà không chỗ đến và đi.

Ví như nhà huyễn thuật, huyễn hoặc mắt người. Phải biết các nghiệp cũng như vậy.

Nếu biết được như trên đây, thời là chơn thiệt sám hối tất cả tội ác đều được thanh tịnh.

 

“When this teaching was spoken, the Tushita godlings in worlds as

numerous as atoms in ten quintillion buddha-lands attained acceptance

of the nonorigination of all things; immeasurable, inconceivable infi-

nities of godlings of the six heavens of the realm of desire were inspired

to seek unexcelled, complete perfect enlightenment; all the goddesses of

the heavens of the desire realm relinquished the female body and became

determined to attain supreme enlightenment. Then the godlings, because

of attaining the ten stages on hearing the tremendous dedication of Uni-

versal Good told, because of attaining concentration adorned by various

powers, and because of repenting of and clearing away all serious hin-

drances by means of pure physical, verbal, and mental actions equal in

number to living beings, thereupon saw lotus blossoms made of all pre-

cious substances, as many blossoms as atoms in ten quintillion buddha-

lands, with an enlightening being sitting on each blossom emanating

great beams of light; in those beams of light were as many buddhas as

there are living beings, sitting in the lotus posture expounding the teach-

ing in accordance with the mentalities of sentient beings — yet still

not even a little of the power of undefiled concentration was as yet

manifested.

Lúc nói pháp này, Chư Ðâu Suất Thiên Tử trong trăm ngàn ức na do tha Phật sát vi trần số thế giới được vô sanh pháp nhẫn. Vô lượng bất tư nghì vô số Lục Dục Thiên Tử phát tâm Vô thượng Bồ Ðề. Trong thời Lục Dục, tất cả Thiên nữ đều bỏ thân nữ phát tâm Vô thượng Bồ Ðề.

Bấy giờ chư Thiên Tử nghe nói Phổ Hiền quảng đại hồi hướng, vì được Thập địa, vì được chư lực trang nghiêm tam muội, vì dùng ba nghiệp thanh tịnh bằng số chúng sanh mà sám hối trừ tất cả những trọng chướng, nên liền thấy trăm ngàn ức na do tha Phật sát vi trần số hoa sen thất bửu. Trên mỗi mỗi hoa sen đều có Bồ Tát ngồi kiết già phóng đại quang minh. Mỗi mỗi Bồ Tát nơi mỗi tùy hảo phóng đại quang minh bằng số chúng sanh. Trong quang minh đó có chư Phật bằng số chúng sanh ngồi kiết già theo tâm của chúng sanh để thuyết pháp. Mà còn chưa hiện sức chút ít phần của ly cấu tam muội.

 

“Then the godlings, by means of the flowers and other things they

had produced before, again magically produced in each pore of their

bodies as many clouds of fine flowers and so on as there are living beings,

to offer to the realized one Vairocana, and took them and scattered them

on the Buddha; all of them hovered over the Buddha’s body while the

fragrant clouds rained over worlds as many as atoms in countless buddha-

lands. Any sentient beings who were enveloped in that fragrance became

physically peaceful and blissful, like a mendicant who has entered the

fourth stage of meditation, in whom all obstructions due to past actions

vanish. Sentient beings have five hundred internal afflictions and five

hundred external afflictions relating to form, sound, smell, flavor, and

tactile feeling; those rife with covetousness have 21,000, those rife with

 

Page 950 – The Flower Ornament Scripture

 

anger have 21 ,000, those rife with delusion have 21 ,000, and those equal-

ly habituated to all three also have 21,000 — but if they smell this fra-

grance, they realize that all these are unreal. Once they realize this, they

develop pure roots of goodness with the light of mystic power, like

clouds of fragrant banners.

 

“Those who see the canopies produced by the enlightening beings

plant the innumerable roots of goodness of universal monarchs of the

pure gold net of the tenth stage of enlightening. When enlightening

beings are in this status of universal monarch, they edify beings in worlds

as numerous as atoms in ten quintillion buddha-lands. In the case of the

buddha called Knowledge Like the Moon, of the world called Clear

Mirror, there are always monks, nuns, laymen, laywomen, and others

from countless worlds who project their bodies to come listen to the

Teaching; that buddha, without a moment’s pause, relates to them the

events of former lives. Any sentient beings who hear the name of the

buddha will surely be reborn in the land of the Buddha. That case of

enlighening beings in the rank of universal monarch with the pure

golden net is also like this: any who encounter their light will surely at-

tain the tenth stage of enlightening beings, because of the power of roots

of goodness previously cultivated. When one has attained the first medi-

tation, though one’s life has not yet ended, one can see the palaces in the

Brahma heaven and can experience the bliss of the Brahma world; like-

wise those who attain the other stages of meditation. The great enlight-

ening beings in the rank of universal monarch with the pure golden net

radiate pure light such that any beings who are touched by it all gain the

tenth stage of enlightening and attain immeasurable light of knowledge,

acquire ten kinds of pure eyes, ten kinds of pure ears, noses, tongues,

bodies, and ten kinds of pure intellects; they accomplish immeasurable

profound concentrations and achieve such a pure physical eye.

Bấy giờ chư Thiên Tử đem những hoa trên, lại ở trên thân mỗi lỗ lông hóa làm những mây hoa đẹp bằng số chúng sanh cúng dường đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai bằng cách rải hoa lên chỗ Phật. Tất cả hoa đó đều dừng ở trên thân Phật. Những mây hương rưới khắp vô lượng Phật sát vi trần số thế giới. Nếu có chúng sanh nào thân được thấm hương thời được an lạc như Tỳ Kheo nhập đệ Tứ thiền, tất cả nghiệp chướng đều tiêu diệt. Nếu có ai được ngửi, thời đối với năm trần sắc, thinh, hương, vị và xúc, trong đó có năm trăm phiền não, ngoài đó cũng có năm trăm phiền não, kẻ tham nhiều có hai vạn một ngàn phiền não, kẻ sân nhiều có hai vạn một ngàn phiền não, kẻ si nhiều có một vạn hai ngàn phiền não, kẻ đẳng phần có một vạn hai ngàn phiền não, rõ biết tất cả đều hư vọng. Biết như vậy rồi được thành tựu hương tràng vân tự tại quang minh thanh tịnh thiện căn.

Nếu có chúng sanh nào thấy lọng đó thời gieo được một thanh tịnh kim võng chuyển luân vương một hằng hà sa thiện căn.

Phật Tử! Bồ Tát trụ nơi ngôi Chuyển luân vương này thời giáo hóa chúng sanh trong trăm ngàn ức na do tha Phật sát vi trần số thế giới.

Phật Tử! Như đức Nguyệt Trí Như Lai ở Minh Cảnh thế giới, thường có tứ chúng ở các thế giới khác hóa hiện thân họ đến nghe pháp. Như Lai này rộng vì họ mà diễn thuyết những sự bổn sanh, chưa từng có một niệm gián đoạn. Nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu Nguyệt Trí Phật, thời được sanh về thế giới của Phật đó.

Cũng vậy, Bồ Tát an trụ nơi ngôi thanh tịnh kim võng chuyển luân vương, nếu có ai gặp được quang minh, thời ắt được bực Bồ Tát Ðệ Thập địa, vì do sức thiện căn tu hành từ trước.

Phật Tử! Như người được Sơ thiền, dầu chưa mạng chung đã thấy cung điện ở Phạm Thiên mà được thọ an lạc nơi phạm thế.

Ðại Bồ Tát an trụ nơi ngôi thanh tịnh kim võng chuyển luân vương phóng ma ni kế thanh tịnh quang minh. Nếu có chúng sanh nào gặp được quang minh này đều được bực Bồ Tát đệ Thập địa, thành tựu vô lượng trí huệ quang minh, được mười thứ thanh tịnh nhãn, nhẫn đến mười thứ thanh tịnh ý, đầy đủ vô lượng thậm thâm tam muội, thành tựu nhục nhãn thanh tịnh như vậy.

 

“Suppose someone took ten trillion buddha-lands and reduced them

to atoms, and then reduced to atoms as many buddha-lands as those

atoms, then put all those atoms in his left hand and carried them past an

equal number of worlds to the east, and then put down one atom, and

continued this way to the east until all the atoms were exhausted, and did

the same in the other nine directions: if all the worlds in the ten direc-

tions, both those in which he had deposited an atom and those in which

he had not, were all assembled to form a single buddha-land, do you

think that the immeasurable vastness of this buddha-land would be con-

ceivable or not?”

 

Jewel Hand said, “It would not be conceivable. The enormous size of

such a land would be immeasurable, extraordinary, inconceivable. If any

sentient beings heard this comparison and believed and understood it,

that would be even more extraordinary.”

Phật Tử! Giả sử có người đem ức na do tha Phật sát nghiền làm vi trần, một vi trần là một cõi, lại đem vi trần số Phật sát đó nghiền làm vi trần. Những vi trần này đều để trên bàn tay tả, cầm đi qua phương Ðông khỏi ngần ấy vi trần số thế giới mới bỏ xuống một vi trần, đi mãi đến hết số vi trần ấy, chín phương kia cũng như vậy. Mười phương tất cả những thế giới như vậy, hoặc dính vi trần hoặc chẳng dính đều đem hiệp làm một Phật độ.

Này Bửu Thủ! Phật độ như vậy có thể nghĩ bàn được chăng?

Bạch Thế Tôn! Phật độ như vậy rộng lớn vô lượng kỳ đặc ít có chẳng thể nghĩ bàn được. Nếu có chúng sanh nào nghe ví dụ này mà hay sanh được lòng tin hiểu, phải biết lại là kỳ đặc ít có.

 

The Buddha said, “This is so, Jewel Hand. It is as you say. Ifany good

man or woman should hear this example and believe in it, I would give

them the prediction that they will certainly attain unexcelled, complete

 

Page 951 – The Qualities of the Buddha’s Embellishments & Lights

 

perfect enlightenment and will acquire the unsurpassed knowledge of

buddhas.

Phật nói: Như vậy! Như vậy! Như lời của ngươi nói này. Bửu Thủ! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơn nghe ví dụ này mà sanh lòng tin thời ta thọ ký cho người ấy quyết định sẽ thành Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Sẽ được Như lai Vô Thượng trí huệ.

 

“Suppose again, Jewel Hand, that someone reduced to atoms as many

enormous buddha-lands of the magnitude described above as atoms in

a hundred billion buddha-lands, and deposited each of these atoms, as

in the foregoing example, and all of these worlds, those on which an

atom was deposited as well as those in between, were united in a single

buddha-land. Then again suppose this buddha-land were reduced to

atoms, and so on, repeating this process eighty times: the enlightening

being’s pure physical eye, a consequence of action, can clearly see in a

single instant every particle in all those immense buddha-lands, and also

see buddhas as numerous as atoms in ten billion immense buddha-lands,

just as the pure light of the crystal mirror reflects as many worlds as

atoms in ten buddha-lands. Jewel Hand, all this is accomplished by the

virtues of the most profound concentration of the universal monarch of

the pure gold net.”

Này Bửu Thủ! Giả sử lại có người đem ngàn ức Phật sát vi trần số Phật độ rộng lớn như trên đã nói nghiền làm vi trần, rồi đem vi trần này y theo ví dụ trước mỗi mỗi bỏ xuống nhẫn đến hiệp làm một Phật độ. Lại nghiền làm vi trần. Thứ đệ như vậy lần lượt đến tám mươi lần. Tất cả Phật độ quảng đại như vậy có bao nhiêu vi trần, nhục nhãn thanh tịnh nghiệp báo của Bồ Tát, trong một niệm đều có thể thấy rõ. Cũng thấy trăm ức Phật sát rộng lớn vi trần số Phật như gương pha lê trong sạch sáng suốt chiếu mười phương Phật sát vi trần số thế giới.

Này Bửu Thủ! Như vậy đều là phước đức thiện căn của thanh tịnh kim võng Chuyển luân vương tam muội làm thành.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich-tap-3-8/15/
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thuvienhoasen.org/p16a557/35-pham-nhu-lai-tuy-hao-quang-minh-cong-duc
  4. https://quangduc.com/a51858/hoa-giai-nghiep-doi-truoc