Phẩm 34: Như-Lai Thập Thân Tứ Hải – The Ocean of Physical Marks of the Ten Bodies of Buddha – Song ngữ

The Avatamsaka Sutra

The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra)

Kinh Hoa Nghiêm

English: Thomas Cleary – 1984

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983

Compile: Lotus group

Book Thirty-Four: The Ocean of Physical Marks of the Ten Bodies of Buddha – Page 880 – 892 (MsW: 933 – 945)

Phẩm 34: Kinh Hoa Nghiêm – Như-Lai Thập Thân Tứ Hải – (Hán bộ quyển 48)

 

Then the great enlightening being Universally Good said to the

enlightening beings, “I now will tell you about the ocean of marks of the

Buddha. On top of the Buddha’s head there are thirty-two marks of

great people, adorned with jewels. Among them is a mark of greatness

called light illumining all regions, radiating immeasurable webs of great

beams of light. It is adorned by all exquisite jewels, covered with jewel

hair, soft, dense, and fine, each hair radiating jewel lights filling all the

boundless worlds, manifesting embodiments of Buddha in all, complete

with all the marks of buddhahood. This is the first.

(Hán bộ quyển bốn mươi tám)

Bấy giờ Phổ Hiền đại Bồ Tát bảo chư Bồ Tát rằng:

Chư Phật tử! Nay tôi sẽ vì các Ngài mà diễn nói những tướng hải của Như Lai.

Chư Phật tử! Trên đảnh đức Như Lai có ba mươi hai bửu trang nghiêm đại nhơn tướng. Trong đó có đại nhơn tướng tên là Quang chiếu tất cả phương khắp phóng vô lượng lưới đại quang minh, tất cả diệu bửu dùng làm trang nghiêm. Tóc báu cùng khắp kín dầy mềm nhuyễn, mỗi mỗi đều phóng ánh sáng ma ni bửu chiếu khắp tất cả vô biên thế giới, đều hiện thân Phật sắc tướng viên mãn. Ðây là thứ nhứt.

 

“Next there is a mark of greatness called clouds of light of the Buddha-

eye. It is variously arrayed with the finest gems, producing a golden light

like the light emanating from the curl of hair between Buddha’s eye-

brows. That light illuminates all worlds. This is the second.

Kế có đại nhơn tướng tên là Phật nhãn quang minh vân, dùng ma ni vương để trang nghiêm phóng ra ánh sáng màu huỳnh kim như tướng lông giữa chặng mày. Quang minh phóng ra đây chiếu khắp tất cả thế giới. Ðây là thứ hai.

 

“Next there is a mark of greatness called clouds filling the cosmos. It is

arrayed with discs of the finest jewels and radiates the light of the lamp of

virtue and knowledge of the enlightened, illumining the oceans of worlds

in all universes, making all buddhas and enlightening beings visible. This

is the third.

Kế có đại nhơn tướng tên là Sung mãn pháp giới vân, bửu luân thượng diệu dùng để trang nghiêm, phóng ánh sáng đèn phước trí của Như Lai, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới những thế giới hải, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Ðây là thứ ba.

 

“Next there is a mark of greatness called clouds manifesting universal

illumination, variously adorned with gold and jewels. Those exquisite

jewels all radiate light, illuminating inconceivable numbers of buddha-

lands, with all the buddhas appearing therein. This is the fourth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Thị hiện phổ chiếu vân, trang nghiêm bằng chơn kim ma ni. Những diệu bửu đó đều phóng quang minh chiếu bất tư nghì cõi nước Phật. Tất cả chư Phật xuất hiện trong quang minh này. Ðây là thứ tư.

 

“Next there is a mark of greatness called radiating clusters of jewel

lights, with pure arrays of diamonds and flowers of lapis lazuli, their

light shining on all worlds in the ten directions, therein manifesting all

kinds of mystical projections extolling the past practices, wisdom, and

virtues of the enlightened. This is the fifth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Phóng bửu quang minh vân, ma ni bửu vương thanh tịnh trang nghiêm. Tùy lưu ly bửu làm hoa nhụy. Ánh sáng chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiện khắp tất cả thần biến, ca ngợi trí huệ công đức của Như Lai đã tu hành thưở xưa. Ðây là thứ năm.

 

“Next there is a mark of greatness called manifestation of clusters of

great powers of Buddha pervading the cosmos, crowned by crystals of

flames of jewels in the configurations of mystical projections of enlight-

ening beings, ringed with wheels of light of flames of jewels containing

 

Page 933 – 934 – The Flower Ornament Scripture

 

the power of the Buddha enlightening all, those lights illuminating the

worlds of the ten directions, making manifest therein all buddhas sitting

on the site of enlightenment, clouds of all knowledge filling infinite

worlds throughout space. This is the sixth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Thị hiện Như Lai khắp pháp giới đại tự tại vân, Bồ Tát thần biến bửu diệm ma ni làm mão, đầy đủ Như Lai lực giác ngộ tất cả bửu diệm quang luân làm tràng hoa. Quang luân này chiếu khắp thập phương thế giới, trong đó thị hiện tất cả Như Lai ngồi đạo tràng, mây nhứt thiết trí đầy khắp hư không vô lượng pháp giới. Ðây là thứ sáu.

 

“Next there is a mark of greatness called multitudes of universal

lamps of the enlightened, adorned by a sea of jewels of great power that

can shake all lands in the cosmos, emanating pure light filling the cosmos,

showing therein the oceans of virtues of the enlightening beings of the

ten directions and the oceans of standards of knowledge of the buddhas

of past, present, and future. This is the seventh.

Kế có đại nhơn tướng tên là Như Lai phổ đăng vân, dùng đại tự tại bửu hải hay chấn động cõi nước trong pháp giới để trang nghiêm. Phóng tịnh quang minh chiếu khắp pháp giới. Trong đó khắp hiện công đức hải của thập phương chư Bồ Tát, và khắp hiện trí huệ tràng hải của tam thế chư Phật. Ðây là thứ bảy.

 

“Next there is a mark of greatness called immense cloud reflecting

all buddhas, adorned with sapphires, wish-fulfilling jewels, and pearls,

always radiating light of enlightening beings’ flaming lamps, illumining

all worlds in the ten directions, therein revealing all buddhas’ ocean of

physical forms, ocean of vocal sounds, and ocean of pure powers. This is

the eighth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu chư Phật quảng đại vân, trang nghiêm với nhơn đà la bửu, như ý vương bửu, ma ni vương bửu, thường phóng Bồ Tát diệm đăng quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiển hiện các sắc tướng hải của tất cả chư Phật, và hiển hiện đại âm thanh hải, thanh tịnh lực hải của tất cả chư Phật. Ðây là thứ tám.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud of light spheres,

adorned by flowers of all kinds of jewels, with great webs of flames

unfolding from all the jewels and filling all worlds in the ten directions,

where all sentient beings see the Buddha sitting before them, praising the

qualities of the reality-body of buddhas and enlightening beings, intro-

ducing them into the pure realm of the enlightened. This is the ninth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Viên mãn quang minh vân, trang nghiêm với các thứ bửu hoa bằng thượng diệu lưu ly ma ni vương, phóng lưới đại quang minh khắp mười phương tất cả thế giới. Tất cả chúng sanh đều thấy đức Như Lai hiện ngồi trước mình, khen ngợi công đức pháp thân của chư Phật và chư Bồ Tát, khiến vào cảnh giới thanh tịnh của Như Lai. Ðây là thứ chín.

 

“Next there is a mark of greatness called clouds oflight illumining the

treasury of practices of all enlightening beings, adorned by exquisite

flowers made of all kinds of jewels, the lights of the jewels illumining

innumerable worlds, the blaze of the jewels covering all lands, reaching

all universes in the ten directions without impediment, causing the voice

of Buddha to vibrate, telling the ocean of truths. This is the tenth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Chiếu khắp tất cả Bồ Tát hạnh tạng quang minh vân, trang nghiêm với những bửu hoa đẹp. Bửu quang chiếu khắp vô lượng thế giới. Bửu diệm trùng khắp tất cả quốc độ. Thập phương thế giới thông đạt vô ngại. Chấn động Phật âm tuyên thông pháp hải. Ðây là thứ mười.

 

“Next there is a mark of greatness called clouds of radiant light

shining, adorned with lapis lazuli, sapphires, and diamonds, the colors of

the jewel clusters clear, illuminating all oceans of worlds, producing

wondrous sounds filling the cosmos, all emanating from the ocean of

great virtues of knowledge of the Buddha. This is the eleventh.

Kế có đại nhơn tướng tên là Phổ quang chiếu diệu vân, trang nghiêm bằng tỳ lưu ly nhơn đà la kim cang ma ni. Bửu quang ma ni sắc tướng sáng thấu chiếu khắp tất cả thế giới hải, phát ra âm thanh vi diệu tràn đầy pháp giới. Như thế đều từ trí huệ đại công đức hải của chư Phật mà hoá hiện. Ðây là thứ mười một.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud of true awakening,

adorned with flowers of mixed jewels, the jewel flowers all emitting

light beams in all of which there are buddhas sitting on the site of

enlightenment, filling boundless worlds, causing the worlds to be puri-

fied, putting an end to all deluded thoughts. This is the twelfth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Chánh giác vân, dùng tạp bửu hoa để trang nghiêm. Những bửu hoa đó đều phóng quang minh, đều có Như Lai ngồi đạo tràng, khắp đầy tất cả vô biên thế giới, khiến các thế giới đều khắp thanh tịnh, dứt hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt. Ðây là thứ mười hai.

 

“Next there is a mark of greatness called clouds of radiance oflight,

adorned by crystallizations of the sovereign faculty of mind from the

oceanic treasury of jewel flames, radiating great beams oflight in which

appear countless enlightening beings and the deeds they carry out, the

body of knowledge, the body of realities, and the ocean of physical

forms of all buddhas, filling the cosmos. This is the thirteenth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Quang minh chiếu diệu vân, dùng bửu diệm tạng hải tâm vương ma ni để trang nghiêm, phóng đại quang minh. Trong quang minh hiển hiện vô lượng Bồ Tát và Bồ Tát hạnh, tất cả Như Lai, trí thân, pháp thân, các sắc tướng hải đầy dẫy pháp giới. Ðây là thứ mười ba.

 

“Next there is a mark of greatness called clouds of adornments shining

 

Page 935 – The Ocean of Physical Marks of the Ten Bodies of Buddha

 

in all directions, arrayed with diamond flowers and lapis lazuli, radiating

great beams of light in which there are great jewel lofus blossom thrones,

fully adorned, covering the cosmos, spontaneously expounding the prac-

tices of enlightening beings, the sound pervading the ocean of all uni-

verses. This is the fourteenth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Trang nghiêm phổ chiếu vân, dùng kim cang hoa tỳ lưu ly bửu để trang nghiêm, phóng đại quang minh, trong quang minh có tòa đại bửu liên hoa, đầy đủ trang nghiêm, che trùm pháp giới, tự nhiên diễn thuyết bốn hạnh Bồ Tát. Tiếng đó thấu khắp pháp giới hải. Ðây là thứ mười bốn.

 

“Next there is a mark of greatness called manifestation of the clusters

of practices of the ocean of concentration of buddhas, instantly revealing

the infinite adornments of Buddha, adorning the inconceivable oceans of

worlds in all universes. This is the fifteenth.

Kế có đại nhơn tướng tên là hiện Phật tam muội hải hạnh vân, trong một niệm thị hiện Như Lai vô lượng trang nghiêm, trang nghiêm khắp tất cả pháp giới bất tư nghì thế giới hải. Ðây là thứ mười lăm.

 

“Next there is a mark of greatness called clouds of universal illumina-

tion of the ocean of mystic projections, adorned by mountainous lofus

blossoms of exquisite jewels, the light of the jewels born from the vows

of the Buddha, manifesting mystical projections without end. This is the

sixteenth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Biến hóa hải phổ chiếu vân, trang nghiêm với diệu bửu liên hoa như núi Tu Di. Những bửu quang minh từ Phật nguyện sanh, hiện các sự biến hóa không có cùng tận. Ðây là thứ mười sáu.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud of liberations of all

buddhas, adorned by pure fine jewels, emanating great lights, adorning

all buddhas’ lion thrones, showing images of forms of all buddhas, as

well as the infinite Buddha teachings and the ocean of buddha-lands.

This is the seventeenth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Nhứt thiết Như Lai giải thoát vân, trang nghiêm với diệu bửu thanh tịnh, phóng đại quang minh trang nghiêm tất cả tòa sư tử của chư Phật. Thị hiện tất cả sắc tướng của chư Phật, và vô lượng Phật pháp, cùng chư Phật sát hải. Ðây là thứ mười bảy.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud of illumination of

independent means, adorned by lapis lazuli flowers, gold lofus blossoms,

crystal lamps, and multitudes of flames of sublime teachings, emanating

pure light from dense clouds of jewel flames of all buddhas, filling the

cosmos, showing therein all the fine items of adornment. This is the

eighteenth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Tự tại phương tiện phổ chiếu vân, trang nghiêm bằng những tỳ lưu ly hoa, chơn kim liên hoa, ma ni vương đăng, diệu pháp diệm vân, phóng tất cả quang minh thanh tịnh bửu diệm mật vân của chư Phật tràn đầy pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả đồ trang nghiêm đẹp tốt. Ðây là thứ mười tám.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud of awareness of the

lineage of buddhas, adorned by infinite jewel lights with a thousand

spheres, thoroughly pure within and without, born of roofs of goodness

of the past, those lights illuminating the worlds of the ten directions,

kindling the sun of knowledge, spreading the ocean of truths. This is the

nineteenth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Giác Phật chủng tánh vân, trang nghiêm với vô lượng bửu quang, đầy đủ ngàn luân, trong ngoài thanh tịnh, từ thiện căn thưở xưa sanh ra. Quang minh này chiếu khắp thập phương thế giới, phát minh trí nhựt, tuyên bố pháp hải. Ðây là thứ mười chín.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud of manifestation of all

buddhas’ freedom of form, adorned by necklaces of all jewels and lapis

lazuli flowers, unfolding great jewel flames, filling the cosmos, mani-

festing therein the measureless buddhas of past, future, and present, as

many as atoms in all buddha-lands, bold and fearless as majestic lions,

replete with all the marks and knowledge of buddhahood. This is the

twentieth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Hiện tất cả tướng Như Lai tự tại vân, trang nghiêm với những bửu anh lạc, lưu ly bửu hoa, phóng đại bửu diệm đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện khắp tam thế vô lượng chư Phật bằng số vi trần trong tất cả Phật độ, như sư tử vương dũng mãnh vô úy, đều đầy đủ sắc, tướng và trí huệ. Ðây là thứ hai mươi.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud illuminating the entire

cosmos, adorned by the purity of the precious characteristics of the

enlightened, radiating great lights illuminating the cosmos, revealing the

sublime treasury of knowledge of all the infinite buddhas and enlight-

ening beings. This is the twenty-first.

Kế có đại nhơn tướng tên là Biến chiếu nhứt thiết pháp giới vân, Như Lai bửu tướng thanh tịnh trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới, hiển hiện tất cả vô lượng vô biên trí huệ diệu tạng của chư Bồ Tát. Ðây là thứ hai mươi mốt.

 

“Next there is a mark of greatness called cluster of features of Vairocana

Buddha, adorned by flowers of the finest jewels as well as pure moons of

 

Page 936 – The Flower Ornament Scripture

 

jewels, all radiating countless trillions of crystal lights, filling all space

and the cosmos, therein manifesting countless buddha-lands with bud-

dhas sitting in them. This is the twenty-second.

Kế có đại nhơn tướng tên là Tỳ Lô Giá Na Như Lai tướng vân, trang nghiêm với bửu hoa thượng diệu và tỳ lưu ly thanh tịnh diệu nguyệt, đều phóng vô lượng trăm ngàn vạn ức ma ni bửu quang, đầy khắp tất cả hư không pháp giới. Trong đó hiển hiện vô lượng cõi Phật, đều có Như Lai ngồi kiết già. Ðây là thứ hai mươi hai.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud of light revealing all

buddhas, adorned with beautiful lamps of myriad jewels, emitting pure

light illumining all worlds in the ten directions, showing all the buddhas

teaching. This is the twenty-third.

Kế có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu nhứt thiết Phật quang minh vân, trang nghiêm với những đèn báu đẹp, phóng tịnh quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, đều hiện chư Phật chuyển pháp luân. Ðây là thứ hai mươi ba.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud of manifestation of all

adornments, embellished by all kinds of jewel flames, radiating pure

light filling the cosmos, in every successive instant constantly manifesting

all the untold, unspeakable numbers of buddhas and enlightening beings

sitting at sites of enlightenment. This is the twenty-fourth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện nhứt thiết trang nghiêm vân, trang nghiêm với những bửu diệm phóng tịnh quang minh tràn đầy pháp giới, niệm niệm thường niệm bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả chư Phật và chư Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng. Ðây là thứ hai mươi bốn.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud producing the sounds

of all universes, adorned with oceans of jewels and finest sandalwood,

emitting great webs of flames filling the cosmos, producing therein

subtle sounds pointing out the ocean of all actions of sentient beings.

This is the twenty-fifth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Xuất tất cả pháp giới âm thanh vân, trang nghiêm với ma ni bửu hải và thượng diệu chiên đàn. Phóng lưới đại diệm tràn đầy pháp giới, trong đó diễn khắp âm thanh vi diệu, hiển thị tất cả nghiệp hải của tất cả chúng sanh. Ðây là thứ hai mươi lăm.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud reflecting the spheres

of mystical projections of all buddhas, adorned by the pure eyes of the

enlightened, illuminating all worlds with light, in which appear all the

adornments of the buddhas of past, future, and present, and producing

sublime sounds expounding the inconceivably vast ocean of truth. This is

the twenty-sixth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu chư Phật biến hóa luân vân, Như Lai tịnh nhãn dùng làm trang nghiêm, quang chiếu tất cả thế giới mười phương. Trong đó hiện khắp tất cả đồ trang nghiêm của tam thế Phật. Lại phát diệu âm diễn nói pháp hải quảng đại bất tư nghì. Ðây là thứ hai mươi sáu.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud of light illumining the

ocean of buddhas, that light illuminating all worlds in the cosmos without

obstruction, with a buddha sitting in each. This is the twenty-seventh.

Kế có đại nhơn tướng tên là Quang chiếu Phật hải vân, quang minh chiếu khắp tất cả thế giới, khắp cả pháp giới không bị chướng ngại, đều có đức Như Lai ngồi kiết già. Ðây là thứ hai mươi bảy.

 

“Next there is a mark of greatness called cluster of jewel lamps,

emitting the far-reaching light of the enlightened, illuminating all uni-

verses in the ten directions, showing therein all buddhas, enlightening

beings, and the ocean of inconceivable numbers of various beings. This is

the twenty-eighth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Bửu đăng vân, phóng Phật quảng đại quang minh, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và chư Bồ Tát cùng bất tư nghì các chúng sanh hải. Ðây là thứ hai mươi tám.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud of nondifferentiation

of the realm of reality, radiating the light of great knowledge of the

enlightened, illuminating all the buddha-lands of the ten directions, all

the enlightening beings, the congregations at the sites of enlightenment,

and the infinite ocean of teachings, manifesting therein all kinds of

miraculous powers, and also emitting sublime voices explaining the

undertakings of Universally Good enlightening beings according to the

inclinations of sentient beings, causing them to dedicate themselves to

Universal Good. This is the twenty-ninth.

Kế có đại nhơn tướng tên là Pháp giới vô sai biệt vân, phóng Phật đại trí quang minh, chiếu khắp mười phương cõi Phật, và tất cả Bồ Tát đạo tràng chúng hội vô lượng pháp hải. Trong đó hiện khắp các thứ thần thông. Lại phát diệu âm tùy tâm sở thích của các chúng sanh mà diễn nói hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, khiến họ hồi hướng. Ðây là thứ hai mươi chín.

 

“Next there is a mark of greatness called clouds of radiant illumination

abiding in the oceans of all worlds, emanating jewel lights filling all

universes in space, revealing therein immaculate sites of enlightenment as

well as the physical forms of buddhas and enlightening beings, causing

those who see to attain objectless vision. This is the thirtieth.

Kế có đại nhơn tướng tên là An trụ tất cả thế giới hải phổ chiếu vân, phóng bửu quang minh tràn đầy tất cả hư không pháp giới. Trong đó hiện khắp đạo tràng tịnh diệu và thân tướng trang nghiêm của Phật cùng Bồ Tát, khiến ai ngó thấy đều được vô sở kiến. Ðây là thứ ba mươi.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud of flames of pure light

 

Page 937 – The Ocean of Physical Marks of the Ten Bodies of Buddha

 

of all jewels, emitting the pure light of the exquisite jewels of the infinite

buddhas and enlightening beings, illuminating all universes in the ten

directions, revealing all the oceans of enlightening beings therein, all

imbued with the spiritual power of the enlightened, forever traveling

through the network of all lands in space. This is the thirty-first.

Kế có nhơn tướng tên là Nhứt thiết bửu thanh tịnh quang diệm vân, phóng vô lượng quang minh thanh tịnh ma ni diệu bửu của chư Phật và Bồ Tát, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới, trong đó hiện khắp chư Bồ Tát hải đều đầy đủ thần lực của Như Lai, thường du hành thập phương cùng tận cõi hư không tất cả sát võng. Ðây là thứ ba mươi mốt.

 

“Next there is a mark of greatness called cloud of illumination of the

arrays of all universes; it is right in the middle, at the crest of a gradual

rise, adorned with a pure gold cosmic net, emanating clouds of pure

light filling the cosmos, instant after instant constantly showing the

buddhas, enlightening beings, and congregations at the sites of enlight-

enment in all worlds. This is the thirty-second.

Kế có đại nhơn tướng tên là Chiếu khắp tất cả pháp giới trang nghiêm vân, ở ngay giữa tất cả tướng lần lần vun cao, trang nghiêm với diêm phù đàn kim nhơn đà la võng, phóng tịnh quang vân tràn đầy pháp giới, niệm niệm thường hiện tất cả thế giới chư Phật Bồ Tát đạo tràng chúng hội. Ðây là thứ ba mươi hai.

Trên đây là ba mươi hai tướng đại nhơn trang nghiêm trên đảnh của đức Như Lai.

 

“The top of Buddha’s head is embellished with these thirty-two marks

of great people. Between the Buddha’s eyebrows is a mark of great

people called cloud of light permeating the cosmos, adorned with jewel

flowers, emanating great beams of light containing the hues of all jewels,

clear and pure as the light of the sun and moon, that light illumining the

lands of the ten directions, revealing the bodies of all buddhas therein,

and also emitting sublime sounds expressing the ocean of truths. This is

the thirty-third mark.

Chư Phật tử! Giữa chặng mày của đức Như Lai có đại nhơn tướng tên là Biến pháp giới quang minh vân, trang nghiêm với ma ni bửu hoa, phóng đại quang minh đủ những bửu sắc, dường như mặt trời mặt trăng, suốt thấu thanh tịnh. Quang minh này chiếu khắp mười phương quốc độ, trong đó hiển hiện tất cả thân Phật. Lại xuất diệu âm tuyên dương pháp hải. Ðây là thứ ba mươi ba.

 

“Buddha’s eyes have a mark of greatness called cloud of independent

universal vision, adorned by many beautiful jewels, their crystalline light

pure and clear, seeing all without any obstruction. This is the thirty-

fourth.

Mắt của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tự tại phổ kiến vân, trang nghiêm với những diệu bửu, ma ni bửu quang thanh tịnh sáng suốt, thấy khắp tất cả đều không chướng ngại. Ðây là thứ ba mươi bốn.

 

“Buddha’s nose has a mark of greatness called cloud of knowledge of

all spiritual powers, adorned by pure jewels, covered with lights the

colors of all jewels, wherein appear infinite phantom buddhas sitting on

jewel lofus blossoms, going to all worlds, expounding to all enlightening

beings and all sentient beings the inconceivable ocean of all aspects of

buddhahood. This is the thirty-fifth.

Mũi của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Nhứt thiết Nhứt thiết thần thông trí huệ vân, trang nghiêm với diệu bửu thanh tịnh, những quang minh bửu sắc giăng che trên đó, trong đó xuất hiện vô lượng Hóa Phật tọa bửu liên hoa qua đến các thế giới, vì tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sanh diễn bất tư nghì Phật pháp hải. Ðây là thứ ba mươi lăm.

 

“Buddha’s tongue has a mark of greatness called cloud manifesting

reflected images of sound, adorned by beautiful jewels of all colors,

produced by the roofs of goodness of former times; his tongue’s length

and breadth covers all oceans of worlds; whenever the Buddha smiles, he

emits lights of all jewels that illumine all the universes in the ten direc-

tions, causing all minds to become clear and cool; all the buddhas of past,

future, and present appear clearly in the lights, all uttering far-reaching,

subtle sounds pervading all lands and remaining for infinite eons. This is

the thirty-sixth.

Lưỡi của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện âm thanh ảnh tượng vân, trang nghiêm với diệu bửu nhiều màu, do thiện căn nhiều đời trước thành tựu. Lưỡi đó rộng dài che khắp tất cả thế giới hải. Ðức Như Lai hoặc vui vẻ vi tiếu tất phóng tất cả ma ni bửu quang, quang minh này chiếu khắp mười phương pháp giới, hay làm cho tất cả tâm được thanh lương. Tam thế tất cả chư Phật đều hiển hiện sáng rỡ trong quang minh đó, đều phát âm thanh vi diệu quảng đại khắp tất cả cõi, trụ vô lượng kiếp. Ðây là thứ ba mươi sáu.

 

“The buddha’s tongue has anofher mark of greatness called cloud of

reality realms. It is perfectly flat, adorned with jewels, radiating exquisite

jewel lights complete with colors and characteristics like the lights

emanating from the hair between the Buddha’s eyebrows. Those lights

illumine all buddha-lands, showing them to be only made of atoms,

having no intrinsic essence. In the lights there also appear countless

buddhas, all uttering subtle messages explaining all truths. This is the

thirty-seventh.

Lưỡi của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Pháp giới vân, bằng phẳng các thứ báu trang nghiêm, phóng diệu bửu quang sắc tướng đều viên mãn như quang minh từ giữa chặng mày phóng ra. Quang minh này chiếu khắp tất cả cõi Phật, chỉ vi trấn hiệp thành không có tự tánh. Trong quang minh lại hiện vô lượng chư Phật đều phát diệu âm thuyết tất cả pháp. Ðây là thứ ba mươi bảy.

 

Page 938 – The Flower Ornament Scripture

 

“The tip of Buddha’s tongue has a mark of greatness called cloud of

light illuminating the cosmos, adorned with wish-fulfilling jewels, always

spontaneously producing golden flames wherein appear reflections of

the ocean of all buddhas. It also causes subtle sounds to resonate, filling

all the boundless worlds, each sound containing all sounds, and explaining

the sublime truth, to the joy of the hearers, who appreciate for mea-

sureless eons without forgetting. This is the thirty-eighth.

Ðầu lưỡi của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Chiếu pháp giới quang minh vân, trang nghiêm với Như ý bửu vương, tự nhiên hằng xuất bửu diệm màu chơn kim, trong đó ảnh hiện tất cả Phật hải, lại phát diệu âm tràn đầy tất cả vô biên thế giới. Trong mỗi mỗi diệu âm đủ tất cả âm thanh đều diễn thuyết pháp, người nghe tâm vui đẹp, trải vô lượng kiếp nghiền ngẫm chẳng quên. Ðây là thứ ba mươi tám.

 

“The tip of Buddha’s tongue has anofher mark of greatness, called

cloud lighting up the cosmos, adorned with diamonds, emanating subtle

lights of myriad colors, filling infinite lands of the ten directions through-

out the cosmos, all pure, all containing infinite buddhas and enlightening

beings, such uttering all kinds of sublime messages, received in person by

all enlightening beings. This is the thirty-ninth.

Ðầu lưỡi của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Chiếu diệu pháp giới vân, dùng ma ni bửu vương để nghiêm sức diễn những sắc tướng quang minh vi diệu đầy khắp vô lượng cõi nước, khắp pháp giới đều thanh tịnh. Trong đó đều có vô lượng chư Phật và chư Bồ Tát đều phát diệu âm phương tiện khai thị, tất cả Bồ Tát hiện tiền thính thọ. Ðây là thứ ba nươi chín.

 

“The Buddha’s gums have a mark of greatness called cloud showing

the inconceivable realm of reality, adorned with sapphires and lapis

lazuli, emanating clouds of pure light from flames of fragrant lamps,

filling the cosmos, showing all kinds of means of mystic powers, ex-

pounding the profound, inconceivable truth everywhere in all oceans of

worlds. This is the fortieth.

Hàm trên trong miệng của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện bất tư nghì pháp giới vân, dùng nhơn đà la bửu và tỳ lưu ly bửu để trang nghiêm. Phóng hương đăng diệm thanh tịnh quang vân đầy khắp tất cả pháp giới mười phương, thị hiện các thứ thần thông phương tiện, khắp tất cả thế giới hải, khai diễn pháp thậm thâm bất tư nghì. Ðây là thứ bốn mươi.

 

“The Buddha’s lower right teeth have a mark of greatness called

cluster of teeth of Buddha, adorned with jewels set in gammadion pat-

terns, radiating great beams of light illuminating the cosmos, with all

buddha-bodies appearing therein, circulating throughout the ten direc-

tions, enlightening sentient beings. This is the forty-first.

Trong miệng của Như Lai, phía dưới răng nanh hữu có đại nhơn tướng tên là Phật nha vân, tướng luân chữ “vạn” bằng những bửu ma ni dùng trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả thân Phật, châu lưu thập phương khai ngộ quần sanh. Ðây là thứ bốn mươi mốt.

 

“The Buddha’s upper right teeth have a mark of greatness called

clouds of high banks of jewel flames, adorned with treasuries of jewels,

emitting pure light of indestructible fragrant flames, each light ray filling

the cosmos, showing the spiritual powers of all buddhas, and also showing

the pure sites of enlightenment in all worlds in the ten directions. This is

the forty-second.

Phía trên răng nanh hữu có đại nhơn tướng tên là Bửu diệm di lô tạng luân, trang nghiêm với ma ni bửu tạng. Phóng kim cang hương diệm thanh tịnh quang minh. Mỗi mỗi quang minh tràn đầy pháp giới thị hiện tất cả thần lực chư Phật, lại hiện tất cả đạo tràng tịnh diệu trong thập phương thế giới. Ðây là thứ bốn mươi hai.

 

“The Buddha’s lower left teeth have a mark of greatness called clouds

of radiant illumination from jewel lamps, adorned with all kinds of

beautiful jewels emitting flowers and scents, emanating pure light from

clouds of lamp flames, filling all oceans of worlds, revealing therein all

buddhas sitting on lofus blossoms surrounded by enlightening beings.

This is the forty-third.

Phía dưới răng nanh tả có đại nhơn tướng tên là Bửu đăng phổ chiếu vân, trang nghiêm với tất cả diệu bửu nở hoa pháp hương. Phóng đăng diệm vân thanh tịnh quang minh đầy khắp tất cả thế giới hải. Trong đó hiển hiện tất cả chư Phật ngồi tòa liên hoa tạng sư tử. Chúng Bồ Tát vi nhiễu quanh Phật. Ðây là thứ bốn mươi ba.

 

“The Buddha’s upper left teeth have a mark of greatness called cloud

reflecting the enlightened ones, adorned with gold of pure brilliance,

nets and flowers of jewels, emanating great spheres of flames filling the

cosmos, revealing therein all the buddhas using their spiritual powers in

space to distribute the milk of the Teaching, the lamps of the Teaching,

the treasure of the Teaching, to educate all groups of enlightening

beings. This is the forty-fourth.

Phía trên răng nanh tả có đại nhơn tướng tên là chiếu hiện Như Lai vân, trang nghiêm với thanh tịnh quang minh, diêm phù đàn kim, lưới báu và hoa báu, phóng đại diệm luân đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, dùng thần lực ở trong hư không lưu bố pháp nhũ, pháp đăng, pháp bửu, giáo hóa tất cả chúng Bồ Tát. Ðây là thứ bốn mươi bốn.

 

“The Buddha’s front teeth have a mark of greatness called cloud of

omnipresent light; between each toofh are arrays of oceans of marks that

all radiate light when the Buddha smiles, with crystal flames of the colors

 

Page 939 – The Ocean of Physical Marks of the Ten Bodies of Buddha

 

of all jewels, swirling to the right, circulating throughout the cosmos,

uttering the voice of Buddha, explaining the practice of Universal Good.

This is the forty-fifth.

Răng của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện quang minh vân, giữa mỗi mỗi răng có tướng hải trang nghiêm. Nếu lúc Phật vi tiếu đều phóng quang minh đủ những bửu sắc, bửu diệm ma ni uyển chuyển xoay phía hữu lưu bố pháp giới đều cùng khắp, diễn ngôn âm của Phật, thuyết hạnh Phổ Hiền. Ðây là thứ bốn mươi lăm.

 

“The Buddha’s lips have a mark of greatness called cloud reflecting

lights of all jewels, radiating immense beams of light the color of rose

gold, of lofuses, and the colors of all jewels, illumining the cosmos and

completely purifying it. This is the forty-sixth.

Môi Như Lai có đại nhơn tướng tên là Ảnh hiện tất cả bửu quang vân, phóng quang minh quảng đại màu diêm phù đàn kim, màu liên hoa, màu tất cả bửu, chiếu khắp pháp giới làm cho đều thanh tịnh. Ðây là thứ bốn mươi sáu.

 

“The Buddha’s neck has a mark of greatness called cloud shining on

all worlds, adorned by diamonds. His neck is supple, soft, slender, and

moist, and gives off radiant pure light filling all worlds in the ten direc-

tions, revealing all buddhas therein. This is the forty-seventh.

Cổ Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu tất cả thế giới vân, trang nghiêm với ma ni bửu vương, mềm nhuyễn mịn láng, phóng tỳ lô giá na thanh tịnh quang minh, đầy khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật. Ðây là thứ bốn mươi bảy.

 

“The Buddha’s right shoulder has a mark of greatness called Buddha’s

immense cloud of all jewels, emanating lights of the colors of all jewels,

gold, and lofus blossoms, forming a network of crystal flames, illuminat-

ing the cosmos, revealing all enlightening beings therein. This is the

forty-eighth.

Cổ Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu tất cả thế giới vân, trang nghiêm với ma ni bửu vương, mềm nhuyễn mịn láng, phóng tỳ lô giá na thanh tịnh quang minh, đầy khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật. Ðây là thứ bốn mươi bảy.

 

“The Buddha’s right shoulder has anofher mark of greatness, called cloud of supreme jewels shining radiantly, pure as gold in color, emanating crystal light filling the cosmos, revealing all enlightening beings therein. This is the forty- ninth.

Vai hữu của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Tối thắng bửu phổ chiếu vân, màu thanh tịnh như vàng diêm phù đàn, phóng ma ni quang tràn đầy pháp giới, trong đó hiển hiện tất cả Bồ Tát. Ðây là thứ bốn mươi chín.

 

“The Buddha’s left shoulder has a mark of greatness called cloud of

supreme light illuminating the cosmos, variously adorned like the marks

on his crown and between his eyebrows, emitting golden, lofus-colored,

and jewel-colored lights forming great networks of flames filling the

cosmos, showing therein all occult powers. This is the fiftieth. The Bud-

dha’s left shoulder has anofher mark of greatness, called cloud of light

shining everywhere, whirling to the right, adorned with gold and dia-

monds, radiating lights of fragrant flames of flowers of jewels, filling the

cosmos, showing all buddhas and all purified lands therein. This is the

fifty-first. The Buddha’s left shoulder has anofher mark of greatness,

called cloud of universal radiance, whirling to the right, with subtle

mysterious adornments, emitting pure light from clouds of flames of

buddhas’ lamps, filling the cosmos, revealing the various adornments of

all enlightening beings therein, all superbly beautiful. This is the fifty-

second.

Vai tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tối thắng quang chiếu pháp giới vân, các thứ trang nghiêm như trên đảnh và giữa mày phóng bửu quang minh màu vàng diêm phù đàn, màu liên hoa thành lưới sáng lớn tràn đầy pháp giới, trong đó thị hiện tất cả thần lực. Ðây là thứ năm mươi.

Vai tả của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Quang minh biến chiếu vân, tướng đó xoay vế phía hữu, trang nghiêm với ma ni bửu vương màu vàng diêm phù đàn, phóng những quang minh bửu hoa hương diệm tràn đầy pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và cùng tất cả cõi nước nghiêm tịnh. Ðây là thứ năm mươi mốt.

Vai tả của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu diệu vân, tướng đó xoay phía hữu vi mật trang nghiêm, phóng quang minh thanh tịnh Phật đăng diệm vân đầy khắp pháp giới, trong đó hiển hiện tất cả Bồ Tát, những sự trang nghiêm thảy đều diệu hảo. Ðây là thứ năm mươi hai.

 

“The Buddha’s chest has a mark of greatness shaped like a gammadion

called oceanic cluster of auspicious signs, adorned with crystal jewel

flowers emitting all kinds of orbs of light flames of the colors of all

jewels, filling the cosmos, making it all pure, and also producing mar-

velous sounds expressing the ocean of the teachings. This is the fifty-

third.

Giữa ngực Như Lai có đại nhơn tướng hình như chữ “vạn” tên là Kiết tường hải vân, trang nghiêm với ma ni bửu hoa, phóng những quang diệm vân màu tất cả bửu tràn đầy pháp giới làm cho khắp thanh tịnh. Lại diễn diệu âm diễn thông pháp hải. Ðây là thứ năm mươi ba.

 

“To the right of the mark of auspicious signs is a mark of greatness

called cloud of revelation of light, adorned by the cosmic net of Indra,

radiating a vast circle of light filling the cosmos, revealing therein infinite

buddhas. This is the fifty-fourth.

Bên hữu tướng kiết tường có đại nhơn tướng tên là Thị hiện quang chiếu vân, dùng lưới nhơn đà la để trang nghiêm, phóng đại quang luân đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật. Ðây là thứ năm mươi bốn.

 

“There is anofher mark of greatness to the right of the mark of auspi-

cious signs, called cloud manifesting the Buddha everywhere, adorned

 

Page 940 – The Flower Ornament Scripture

 

by the jewel crowns of enlightening beings, emanating great lights

shining on all worlds in the ten directions. Purifying them all, showing

therein the buddhas of past, future, and present sitting on the sites of

enlightenment, manifesting spiritual powers, and widely expounding

the ocean of teachings. This is the fifty-fifth.

Bên hữu tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện Như Lai vân dùng ma ni bửu quang của chư Bồ Tát để trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới đều làm cho thanh tịnh, trong đó thị hiện tam thế Phật ngồi nơi đạo tràng, khắp hiện thần lực, tuyên rộng pháp hải. Ðây là thứ năm mươi lăm.

 

“There is anofher mark of greatness to the right of the mark of auspi-

cious signs, called cloud of blooming flowers, adorned by crystal jewel

flowers, radiating pure light rays from precious lamps of fragrant flames,

shaped like lofus blossoms, filling the world. This is the fifty-sixth.

Bên hữu tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Khai phu hoa vân, trang nghiêm với ma ni bửu hoa, phóng bửu hương diệm đăng thanh tịnh quang minh trạng như liên hoa, đầy khắp pháp giới. Ðây là thứ năm mươi sáu.

 

“There is anofher mark of greatness to the right of the mark of auspi-

cious signs, called cloud of pleasant golden color, adorned by diamonds

from the Mind King treasury of all jewels, emanating pure light illu-

minating the cosmos, revealing therein immensely radiant jewel trea-

suries like the eyes of Buddha. This is the fifty-seventh.

Bên hữu tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Khả duyệt lạc kim sắc vân, trang nghiêm với ma ni vương tất cả bửu tâm vương tạng, phóng tịnh quang minh chiếu khắp pháp giới hiện tất cả trong đó, như Phật nhãn quảng đại quang minh ma ni bửu tạng. Ðây là thứ năm mươi bảy.

 

“There is anofher mark of greatness to the right of the mark of auspi-

cious signs, called cluster of oceans of buddhas, adorned by gems, fra-

grant lamps, and flower garlands, emanating the pure light of great

flames of fragrant lamps of diamond, filling space, pervading all lands,

showing the assemblies at the sites of enlightenment there. This is the

fifty-eighth.

Bên hữu tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Phật hải vân, dùng tràng hoa tỳ lưu ly bửu hương đăng để trang nghiêm. Phóng quang minh thanh tịnh ma ni bửu vương hương đăng đại diện đầy hư không khắp mười phương tất cả quốc độ. Trong đó hiện khắp đạo tràng chúng hội. Ðây là thứ năm mươi tám.

 

“To the left of the mark of auspicious signs there is a mark of great-

ness called clouds of light of revelation, adorned with countless enlight-

ening beings sitting on jewel lofus blossoms, emanating jewel-flame

light beams, studded with diamonds, purifying all oceans of universes,

revealing therein infinite buddhas and their sublime voices expounding

all truths. This is the fifty-ninth.

Bên tả tướng kiết tường có đại nhơn tướng tên là Thị hiện quang minh vân, vô số Bồ Tát tọa bửu liên hoa dùng làm trang nghiêm, phóng quang minh ma ni vương bửu diệm thanh tịnh khắp tất cả pháp giới hải. Trong đó thị hiện vô lượng Phật, và Phật diệu âm diễn thuyết các pháp. Ðây là thứ năm mươi chín.

 

“There is anofher mark of greatness to the left of the mark of auspi-

cious signs, called cloud of light appearing throughout the cosmos,

adorned by an ocean of jewels, emitting great light pervading all worlds,

showing the enlightening beings therein. This is the sixtieth.

Bên tả tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Thị hiện khắp pháp giới quang minh vân, dùng ma ni bửu hải để trang nghiêm, phóng đại quang minh khắp tất cả cõi, trong đó hiện khắp các chúng Bồ Tát. Ðây là thứ sáu mươi.

 

“There is anofher mark of greatness to the left of the mark of auspi-

cious signs, called cloud of universal eminence, adorned with garlands of

jewel orbs made of diamonds that shine like the sun, emanating great

flames of light filling all oceans of worlds in the cosmos, showing therein

all worlds, all buddhas, and all sentient beings. This is the sixty-first.

Bên tả tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Phổ thắng vân, trang nghiêm với tràng nhựt quang minh ma ni vương bửu luân, phóng đại quang diệm, tràn đầy pháp giới những thế giới hải, trong đó thị hiện tất cả thế giới, tất cả Như Lai, tất cả chúng sanh. Ðây là thứ sáu mươi mốt.

 

“There is anofher mark of greatness to the left of the mark of auspi-

cious signs, called cloud of the sublime sound of the turning of the wheel

of the Teaching, adorned by lamps of all truths and flowers of pure fra-

grance, emitting great beams of light filling the cosmos, revealing there-

in the ocean of marks and ocean of mind of all the buddhas. This is the

sixty-second.

Bên tả tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Chuyển pháp luân diệu âm vân, trang nghiêm với tất cả pháp đăng thanh tịnh hương nhụy, phóng đại quang minh tràn đầy pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật có bao nhiêu tướng hải và tâm hải. Ðây là thứ sáu mươi hai.

 

“There is anofher mark of greatness to the left of the mark of auspi-

cious signs, called cloud of adornments, adorned by the ocean of all bud-

dhas of past, future, and present, radiating immaculate light purifying all

buddha-lands, showing therein all the buddhas and enlightening beings

as well as the deeds they carry out. This is the sixty-third.

Bên tả tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là trang nghiêm vân, dùng tam thế tất cả Phật hải để trang nghiêm, phóng tịnh quang minh nghiêm tịnh tất cả Phật độ, trong đó hiện khắp tất cả thập phương chư Phật, chư Bồ Tát và những hạnh sở hành của chư Phật, chư Bồ Tát. Ðây là thứ sáu mươi ba.

 

Page 941 – The Ocean oj Physical A darks of the Ten Bodies of Buddha

 

“The Buddha’s right hand has a mark of greatness called cloud of

oceanic illumination, adorned by myriad jewels, constantly emitting

pure light like the aura of the moon, filling all worlds in space, emanat-

ing thunderous voices extolling all the practices of enlightening beings.

This is the sixty-fourth.

ay hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hải chiếu vân, các báu trang nghiêm, hằng phóng nguyệt diệm thanh tịnh quang minh tràn đầy hư không tất cả thế giới, phát đại âm thanh khen ngợi tất cả Bồ Tát hạnh. Ðây là thứ sáu mươi bốn.

 

“Buddha’s right hand has anofher mark of greatness, called cloud of

reflected radiance, adorned with flowers of lapis lazuli and sapphires,

shedding great light illuminating all the worlds in the ten directions

where enlightening beings abide, their troves of lofus blossoms, jewels

and so on, therein showing the infinite buddhas sitting at the enlighten-

ment tree with the pure body of reality, causing all the lands of the ten

directions to quake. This is the sixty-fifth.

Tay hữu của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Ảnh hiện chiếu diệu vân, dùng tỳ lưu ly đế thanh ma ni bửu hoa để trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp liên hoa tạng, ma ni tạng tất cả thế giới của thập phương Bồ Tát an trụ. Trong đó đều hiện vô lượng chư Phật, dùng tịnh pháp thân ngồi cội Bồ Ðề, chấn động tất cả cõi nước mười phương. Ðây là thứ sáu mươi lăm.

 

“Buddha’s right hand has anofher mark of greatness, called cloud of

lamp flame garlands adorning everywhere, arrayed with radiant jewels,

emitting great beams of light forming networks of miraculous displays

of mystical emanations, showing therein hosts of enlightening beings, all

wearing jeweled crowns, expounding the ocean of enlightening prac-

tices. This is the sixty-sixth.

Tay hữu của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Ðăng diệm man phổ nghiêm tịnh vân, dùng tỳ lô giá na bửu để trang nghiêm, phóng đại quang minh thành lưới biến hóa, trong đó hiện khắp những chúng Bồ Tát đều đội bửu quan, diễn những hạnh hải. Ðây là thứ sáu mươi sáu.

 

“Buddha’s right hand has anofher mark of greatness, called cloud

revealing all jewels, adorned with lamps with lofuslike flames, emitting

oceanic treasuries of light pervading the cosmos, showing therein infinite

buddhas sitting on lofus thrones. This is the sixty-seventh.

Tay hữu của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện tất cả ma ni vân, dùng liên hoa diệm đăng để trang nghiêm, phóng hải tạng quang đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện khắp chư Phật ngồi tòa liên hoa. Ðây là thứ sáu mươi bảy.

 

“Buddha’s right hand has anofher mark of greatness, called cloud of

light, adorned with oceans of crystal flames, emitting flames of all jewels

and flames of flowers of fragrant fire, their pure light filling all networks

of worlds, showing all buddhas’ sites of enlightenment therein. This is

the sixty-eighth.

Tay hữu của Như lai lại có đại nhơn tướng tên là Quang minh vân, dùng ma ni diệm hải để trang nghiêm, phóng những quang minh thanh tịnh bửu diệm, hương diệm, hoa diệm tràng đầy tất cả thế giới. Trong đó hiện khắp đạo tràng của chư Phật. Ðây là thứ sáu mươi tám.

 

“Buddha’s left hand has a mark of greatness called cloud of lamps of

jewel-like purity, adorned with the colors of precious elements, radiating

light of the golden hue of the Buddha, moment to moment constantly

causing all the finest adornments to appear. This is the sixty-ninth.

Tay tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tỳ lưu ly thanh tịnh đăng vân, dùng bửu địa diệu sắc để trang nghiêm, phóng Như Lai kim sắc quang minh, niệm niệm thường hiện tất cả đồ trang nghiêm thượng diệu. Ðây là thứ sáu mươi chín.

 

“Buddha’s left hand has anofher mark of greatness, called cloud of

voices of the lamp of knowledge of all lands, adorned with diamond

flowers in a cosmic net, radiating pure golden light illumining all worlds

in the ten directions. This is the seventieth.

Tay tả của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Nhứt thiết sát trí huệ đăng âm thanh vân. Dùng nhơn đà la võng kim cang hoa để trang nghiêm. Phóng diêm phù đàn kim thanh tịnh quang minh, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Ðây là thứ bảy mươi.

 

“Buddha’s left hand has anofher mark of greatness, called cloud of

light resting on a precious lofus, adorned with exquisite flowers of all

precious substances, emanating great light, like a mountainous lamp,

lighting all the worlds of the ten directions. This is the seventy-first.

Tay tả của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là An Trụ bửu liên hoa quang minh vân, dùng những bửu diệu hoa để trang nghiêm. Phóng đại quang minh như Tu Di đăng chiếu khắp tất cả thế giới mười phương. Ðây là thứ bảy mươi mốt.

 

“Buddha’s left hand has anofher mark of greatness, called cloud of

universal illumination of the cosmos, adorned with a cosmic net ofjewel

garlands, jewel discs, and jewel vases, as well as myriad sublime appear-

ances, emitting great light illumining all lands in the ten directions,

showing therein all buddhas of all oceans of worlds in all universes, sit-

ting on lofus blossoms. This is the seventy-second.

Tay tả của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Biến chiếu pháp giới vân, dùng tràng hoa diệu bửu, bửu luân, bửu bình, lưới nhơn đà la và những diệu tướng để trang nghiêm. Phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả cõi nước mười phương. Trong đó thị hiện tất cả pháp giới, tất cả thế giới hải, tất cả Như Lai ngồi tòa liên hoa. Ðây là thứ bảy mươi hai.

 

“Buddha’s right fingers have a mark of greatness called cloud show-

 

Page 942 – The Flower Ornament Scripture

 

ing the whirlpool of lands of all ages, adorned with flowers of all the

finest jewels from treasuries of the glow of the moon reflected in the

water, emanating great beams of light filling the cosmos, constantly pro-

ducing therein subtle sound filling the lands of the ten directions. This is

the seventy-third.

Ngón tay hữu của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Hiện chư kiếp sát hải triền vân, dùng thủy nguyệt diệm tạng ma ni vương tất cả bửu hoa để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới. Trong đó hằng phát âm thanh vi diệu khắp tất cả cõi. Ðây là thứ bảy mươi ba.

 

“Buddha’s left fingers have a mark of greatness called cloud resting

on all jewels, adorned with sapphires and diamonds, radiating the lights

of all jewels, filling the cosmos, showing therein all buddhas and enlight-

ening beings. This is the seventy-fourth.

Ngón tay tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là An trụ tất cả bửu vân. Dùng đế thanh kim cang bửu để trang nghiêm. Phóng ma ni vương chúng bửu quang minh đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Ðây là thứ bảy mươi bốn.

 

“Buddha’s right palm has a mark of greatness called cloud of radiance,

adorned with a thousand-spoked diamond wheel, emanating jewel light

whirling to the right filling the cosmos, showing therein all buddhas,

each buddhas’ body blazing with flames of light, teaching the truth and

liberating people, purifying worlds. This is the seventy-fifth.

Bàn tay hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Chiếu diệu vân. Dùng ma ni vương thiên bức bửu luân để trang nghiêm. Phóng bửu quang minh xoay phía hữu tràn đầy pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật. Mỗi mỗi thân Phật quang minh rực rỡ, thuyết pháp độ người, làm thanh tịnh thế giới. Ðây là thứ bảy mươi lăm.

 

“Buddha’s left palm has a mark of greatness called cloud of flaming

wheels, expanding and magically causing all the sites of enlightenment in

the cosmos to appear, adorned with a thousand-spoked wheel of sunlike

jewels, radiating great beams of light filling all oceans of worlds, reveal-

ing therein all enlightening beings, expounding the ocean of practices of

Universal Good, entering into all buddhas’ lands, each enlightening in-

numerable sentient beings. This is the seventy-sixth.

Bàn tay tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Diệm luân phổ tăng trưởng hóa hiện pháp giới đạo tràng vân. Dùng nhựt quang ma ni vương thiên bức luân để trang nghiêm. Phóng đại quang minh tràn đầy tất cả những thế giới hải. Trong đó thị hiện tất cả Bồ Tát diễn thuyết tất cả hạnh hải của Phổ Hiền, vào khắp tất cả Phật độ, mỗi Bồ Tát đều khai ngộ vô lượng chúng sanh. Ðây là thứ bảy mươi sáu.

 

“Buddha’s genital organ has a mark of greatness called cloud emanat-

ing the voice of Buddha, adorned with all kinds of fine jewels, emitting

flowery flame light from crystal lamps, the light refulgent, containing

the colors of all jewels, illuminating all universes in space, showing there-

in all buddhas traveling, coming and going, reaching everywhere. This is

the seventy-seventh.

Âm tàng của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ lưu xuất Phật âm thanh vân. Dùng tất cả diệu bửu để trang nghiêm. Phóng ma ni đăng hoa diệm quang minh chiếu sáng rực rỡ đủ những màu báu, chiếu khắp hư không pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật du hành qua lại cùng khắp mọi nơi. Ðây là thứ bảy mươi bảy.

 

“Buddha’s right buttock has a mark of greatness called cloud of radi-

ant garlands ofjewel lamps, adorned with jewels, emitting inconceivable

jewel flame rays of light spreading throughout all universes in the ten

directions, being of the same one appearance as the cosmos of space, yet

able to produce all appearances, manifesting in each appearance the auton-

omous mystical projections of the buddhas. This is the seventy-eighth.

Hông hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Bửu đăng mạn phổ chiếu vân, các báu ma ni dùng để trang nghiêm. Phóng bất tư nghì bửu diệm quang minh, giăng bày mười phương tất cả pháp giới, cùng hư không pháp giới đồng làm một tướng mà hay xuất sanh tất cả các tướng. Trong mỗi mỗi tướng đều hiện thần biến tự tại của chư Phật. Ðây là thứ bảy mươi tám.

 

“Buddha’s left buttock has a mark of greatness called cloud of light

covering the sky showing all oceans of universes like lofuses, adorned

with pure jewels, emanating networks of light rays illumining all uni-

verses in the ten directions, revealing there clouds of all kinds of forms.

This is the seventy-ninth.

Hông tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện tất cả pháp giới hải quang minh vân, che trùm hư không như liên hoa. Nghiêm sức với diệu bửu thanh tịnh. Phóng lưới quang minh chiếu khắp tất cả pháp giới mười phương. Trong đó hiện khắp những tướng đẹp. Ðây là thứ bảy mươi chín.

 

“Buddha’s right thigh has a mark of greatness called cloud of ubiq-

uitous manifestation, adorned with crystals of many colors. The thigh is

proportionate to the calf; it radiates lights of the true Teaching, like

jewel flames, able to instantly reveal the ocean of forms of the striding of

the king of all treasures. This is the eightieth.

Vế hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện vân dùng ma ni nhiều màu để trang nghiêm. Vế và bắp chân trên dưới xứng nhau. Phóng ma ni diệm diệu pháp quang minh trong một niệm hay thị hiện khắp tất cả du bộ tướng hải của đấng Bửu Vương. Ðây là thứ tám mươi.

 

“Buddha’s left thigh has a mark of greatness called cloud showing the

infinite oceans of features of all buddhas, adorned with an ocean of all

jewels resting on each one, traveling vast distances, emanating pure light

 

Page 943 – The Ocean of Physical Marks of the Ten Bodies of Buddha

 

shining on all sentient beings, causing them all to seek the supreme state

of buddhahood. This is the eighty-first.

Vế tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hiện tất cả Phật vô lượng tướng hải vân, dùng tất cả bửu hải tùy thuận an trụ để trang nghiêm, du hành rộng lớn phóng tịnh quang minh chiếu khắp chúng sanh, đều khiến mong cầu Phật pháp vô thượng. Ðây là thứ tám mươi mốt.

 

“Buddha’s deerhke right calf has a mark of greatness called cloud of

all universes in space, adorned with sublime jewels of light. The calf is

round and straight and walks well; it emanates pure golden light illu-

minating all buddhas’ worlds and emits great sounds causing them all to

quake. It also shows all buddha-lands stationed in space, arrayed with

jewel-like flames, from which countless enlightening beings magically

appear. This is the eighty-second.

Bắp chân lộc vương y ni diên bên hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tất cả hư không pháp giới vân. Dùng quang minh diệu bửu để trang nghiêm. Tướng đó tròn thẳng hay khéo bước đi, phóng quang minh thanh tịnh màu vàng diêm phù đàn chiếu khắp chư Phật thế giới, phát âm thanh lớn đều chấn động khắp nơi. Lại hiện tất cả quốc độ của chư Phật trụ giữa hư không, bửu diệm trang nghiêm, vô lượng Bồ Tát hóa hiện trong đó. Ðây là thứ tám mươi hai.

 

“Buddha’s deerlike left calf has a mark of greatness called cloud of

oceans of adornments. Golden-hued, it can walk through all buddha-

lands, emitting the pure light of all jewels, filling the cosmos, given to

perform buddha-works. This is the eighty-third.

Bắp chân lộc vương y ni diên bên tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Trang nghiêm hải vân, màu như chơn kim, hay khắp du hành tất cả cõi Phật, phóng quang minh tất cả bửu thanh tịnh tràn đầy pháp giới ra làm Phật sự. Ðây là thứ tám mươi ba.

 

“The jewel hair on the Buddha’s lower legs has a mark of greatness

called cloud of manifestations of reflected images of the cosmos. The hair

curls to the right, and each hairtip radiates jewel light filling all universes

in the ten directions, showing all buddhas’ spiritual powers. The hair

pores all emit lights in which appear all buddha-lands. This is the eighty-

fourth.

Lông trên bắp chân báu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện pháp giới ảnh tượng vân. Lông đó xoay bên hữu. Mỗi mỗi đầu lông phóng bửu quang minh đầy khắp tất cả mười phương tất cả pháp giới, thị hiện tất cả thần lực của chư Phật. Những lỗ lông đó đều phóng quang minh, tất cả cõi Phật đều hiện trong đó. Ðây là thứ tám mươi bốn.

 

“The soles of Buddha’s feet have a mark of greatness called cloud of

arrangements of the ocean of all enlightening beings, diamond-colored,

with pure lofus blossoms of gold, radiating jewel-like light illumining all

oceans of worlds in the ten directions, with clouds ofjewel-like fragrant

flames reaching everywhere. When he lifts his foof to take a step, a fra-

grant air circulates, replete with the colors of all jewels, filling the cos-

mos. This is the eighty-fifth.

Dưới bàn chân của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tất cả Bồ Tát hải an trụ vân, màu như hoa sen thanh tịnh bằng vàng kim cang diêm phù đàn, phóng bửu quang minh chiếu khắp mười phương những thế giới hải. Mây bửu hương diệm cùng khắp mọi nơi.

Lúc cất chân sắp bước thời hơi thơm lan khắp đủ những màu báu khắp pháp giới. Ðây là thứ tám mươi lăm.

 

“On Buddha’s right instep is a mark of greatness called cloud of light

shining on everything, adorned with all kinds of jewels, radiating great

lights filling the cosmos, showing all buddhas and enlightening beings.

This is the eighty-sixth.

Trên bàn chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu nhứt thiết quang minh vân. Dùng tất cả các báu để trang nghiêm, phóng đại quang minh tràn đầy pháp giới thị hiện tất cả chư Phật, chư Bồ Tát. Ðây là thứ tám mươi sáu.

 

“On Buddha’s left instep is a mark of greatness called cloud of mani-

festations of all buddhas, adorned with jewels, emanating jewel light

moment to moment showing the miraculous displays of all buddhas, as

well as their oceans of teachings, and the enlightenment sites they sit at,

this continuing unbroken forever. This is the eighty-seventh.

Trên bàn chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện nhứt thiết chư Phật vân, dùng bửu tạng ma ni để làm trang nghiêm, phóng bửu quang minh, trong mỗi niệm hiện tất cả thần biến và pháp hải của Phật. Ðạo tràng của đức Phật ngự suốt đến kiếp vị lai không gián đoạn. Ðây là thứ tám mươi bảy.

 

“Between Buddha’s right toes is a mark of greatness called cloud of

light illuminating all oceans of universes, variously adorned with dia-

monds like mountainous lamps and thousand-spoked wheels of flames,

radiating great beams of light filling the oceans of worlds in all universes

in the ten directions, showing therein the various forms of precious

adornments of all buddhas. This is the eighty-eighth.

Khoảng giữa ngón chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Quang chiếu nhứt thiết pháp giới hải vân. Trang nghiêm với tu di đăng ma ni vương thiên bức diệm luân, phóng đại quang minh đầy khắp mười phương pháp giới những thế giới hải. Trong đó hiện khắp tất cả những tướng bửu trang nghiêm của chư Phật. Ðây là thứ tám mươi tám.

 

“Between Buddha’s left toes is a mark of greatness called cloud show-

ing the ocean of all buddhas, adorned with jewel flowers, garlands of fra-

grant flaming lamps, and discs of all jewels, constantly emitting pure

lights from an ocean ofjewels, filling space, reaching all worlds in the ten

directions, showing therein such features of all buddhas and enlightening

 

Page 944 – The Flower Ornament Scripture

 

beings as their universal voices and their mystic gammadion signs of

felicity, benefiting all the infinite sentient beings. This is the eighty-

ninth.

Khoảng giữa ngón chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hiện nhứt thiết Phật hải vân. Trang nghiêm với ma ni bửu hoa, tràng hương diệm đăng, tất cả bửu luân. Hằng phóng bửu hải thanh tịnh quang minh đầy khắp hư không khắp đến mười phương tất cả thế giới. Trong đó thị hiện những tướng chữ “vạn” và thanh âm viên mãn của tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Lợi ích vô lượng tất cả chúng sanh. Ðây là thứ tám mươi chín.

 

“Buddha’s right heel has a mark of greatness called cloud of indepen-

dent radiance, adorned with powdered sapphires, always emanating the

exquisite jewel light of the buddhas, the splendor of that light filling the

cosmos, all the same one appearance, without any differences, therein

showing all buddhas sitting at the site of enlightenment and expounding

the sublime teaching. This is the ninetieth.

Gót chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tự tại chiếu diệu vân. Dùng bột báu đế thanh để trang nghiêm. Thường phóng Như Lai diệu bửu quang minh. Quang minh này đẹp tốt tràn đầy pháp giới đều đồng một tướng không sai khác. Trong đó thị hiện tất cả chư Phật ngồi đạo tràng diễn nói diệu pháp. Ðây là thứ chín mươi.

 

“Buddha’s left heel has a mark of greatness called cloud manifesting

sublime voices expounding the ocean of truths, adorned with jewels

from the ocean of mystic projections, jewels from flowers of a polar

mountain in an ocean of fragrant flames, as well as cat’s-eye gems, all

radiating great beams of light filling the cosmos, showing therein the

spiritual powers of the buddhas. This is the ninety-first.

Gót chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện diệu âm diễn thuyết pháp hải vân. Dùng biến hóa hải ma ni bửu, hương diệm hải, tu di hoa ma ni bửu và tỳ lưu ly để trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện khắp thần lực của chư Phật. Ðây là thứ chín mươi mốt.

 

“Buddha’s right ankle has a mark of greatness called cloud shining

with the light of all adornments, with extremely fine adornments made

of all kinds of precious substances, radiating pure golden light, illumin-

ing all universes in the ten directions, the light appearing as an enormous

cloud covering the sites of enlightenment of all buddhas. This is the

ninety-second.

Lưng bàn chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện tất cả trang nghiêm quang minh vân, các báu làm thành rất trang nghiêm đẹp, phóng quang minh thanh tịnh màu vàng diêm phù đàn, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới. Tướng quang minh đó như đại vân che khắp tất cả đạo tràng của chư Phật. Ðây là thứ chín mươi hai.

 

“Buddha’s left ankle has a mark of greatness called cloud showing all

colors, adorned with radiant jewels and sapphires containing the glow of

all moons, moment to moment traveling through the ocean of universes,

radiating crystal lamps’ fragrant flames’ light, that light pervading all

universes. This is the ninety-third.

Lưng bàn chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hiện chúng sắc tướng vân. Dùng nguyệt diệm tạng tỳ lô giá na bửu và nhơn đà la ni la bửu để trang nghiêm. Niệm niệm du hành các pháp giới hải, phóng ma ni đăng hương diệm quang minh đầy khắp pháp giới. Ðây là thứ chín mươi ba.

 

“The circumference of Buddha’s right foof has a mark of greatness

called universal treasury cloud, adorned with emeralds and diamonds,

emanating jewel light filling space, therein showing all buddhas sitting

on crystal lion thrones at the sites of enlightenment. This is the ninety-

fourth.

Chu vi bàn chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ tạng vân. Dùng nhơn đà la ni la kim cang bửu để trang nghiêm. Phóng bửu quang minh đầy khắp hư không. Trong đó thị hiện tất cả chư Phật ngồi đạo tràng trên tòa sư tử ma ni bửu vương. Ðây là thứ chín mươi bốn.

 

“The circumference of Buddha’s left foof has a mark of greatness

called cloud of light illumining the whole cosmos, adorned with jewel

flowers, radiating great lights filling the cosmos, all equal and uniform,

therein showing the mystic power of all the buddhas and enlightening

beings, with great wondrous voices expounding the endless ways of

entry into truth there are in the cosmos. This is the ninety-fifth.

Chu vi bàn chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Quang minh biến chiếu pháp giới vân. Dùng ma ni bửu hoa để trang nghiêm. Phóng đại quang minh tràn đầy pháp giới, bình đẳng một tướng. Trong đó thị hiện tất cả thần lực tự tại của chư Phật và chư Bồ Tát, dùng đại diệu âm diễn thuyết pháp giới vô tận pháp môn. Ðây là thứ chín mươi lăm.

 

“The tips of Buddha’s right toes have a mark of greatness called cloud

showing adornments, arrayed with very pleasing pure gold, emanating

great rays of light filling all universes in the ten directions, showing

therein the boundless ocean of teachings, various virtues, and spiritual

powers of all buddhas and enlightening beings. This is the ninety-sixth.

Ðầu ngón chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện trang nghiêm vân, rất đáng mến thích, dùng chơn kim thanh tịnh diêm phù đàn để trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy khắp mười phương tất cả pháp giới. Trong đó thị hiện vô tận pháp hải, những thứ công đức, thần thông biến hóa của chư Phật, chư Bồ Tát. Ðây là thứ chín mươi sáu.

 

“The tips of Buddha’s left toes have a mark of greatness called cloud

showing the mystic transformations of all buddhas, adorned with incon-

ceivable buddhas’ halos, moon glow, pervasive perfume, and wheels of

jewel flames, emanating pure lights of the colors of all jewels, filling all

 

Page 945 – The Ocean of Physical Marks of the Ten Bodies of Buddha

 

oceans of worlds, showing therein all buddhas and enlightening beings

expounding the ocean of all Buddha teachings. This is the ninety-

seventh.

Ðầu ngón chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hiện nhứt thiết Phật thần biến vân. Dùng bất tư nghì Phật quang minh nguyệt diệm phổ hương ma ni bửu diệm luân để trang nghiêm. Phóng quang minh thanh tịnh nhiều bửu sắc đầy khắp tất cả thế giới hải. Trong đó thị hiện tất cả chư Phật và chư Bồ Tát diễn thuyết tất cả Phật pháp hải. Ðây là thứ chín mươi bảy.

 

“Vairocana Buddha has as many such marks of greatness as atoms in

ten Flower Treasury oceans of worlds, each limb adorned with sublime

marks of myriad jewels.”

Chư Phật tử! Tỳ Lô Giá Na Như Lai có hoa tạng thế giới hải vi trần số đại nhơn tướng như vậy. Mỗi mỗi thân phần của Như Lai dùng những tướng vi diệu báu đẹp để trang nghiêm.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich-tap-3-8/14/
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thuvienhoasen.org/p16a556/34-pham-nhu-lai-thap-than-tuong-hai
  4. https://quangduc.com/a51858/hoa-giai-nghiep-doi-truoc