Phẩm 33: Phật bất-tư-nghì – Inconceivable Qualities of Buddhas – Song ngữ

The Avatamsaka Sutra

The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra)

Kinh Hoa Nghiêm

English: Thomas Cleary – 1984

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983

Compile: Lotus group

Book Thirty-Three: Inconceivable Qualities of Buddhas – Page 855 – 879 (MsW: 908 – 932)

Phẩm 33: Kinh Hoa Nghiêm – Phật bất-tư-nghì – (Hán bộ quyển 46 – 47)

 

At that time there were in the assembly enlightening beings who were

thinking, “How are the buddhas’ lands inconceivable? How are the bud-

dhas’ original vows inconceivable? How are the families of buddhas in-

conceivable? How are the manifestations of buddhas inconceivable?

How are the bodies of buddhas inconceivable? How are the voices of

buddhas inconceivable? How are the knowledge and wisdom of buddhas

inconceivable? How are the freedoms of buddhas inconceivable? How is

the nonobstruction of buddhas inconceivable? How is the liberation of

buddhas inconceivable?”

(Hán bộ quyển bốn mươi sáu)

Bấy giờ trong đại hội, có chư Bồ Tát nghĩ rằng:

Quốc độ của chư Phật, thế nào là bất tư nghì?

Bổn nguyện của chư Phật, thế nào là bất tư nghì?

Chủng tánh của chư Phật, thế nào là bất tư nghì?

Chư Phật xuất hiện, thế nào là bất tư nghì?

Thân của chư Phật, thế nào là bất tư nghì?

Âm thanh của chư Phật, thế nào là bất tư nghì?

Trí huệ của chư Phật, thế nào là bất tư nghì?

Tự tại của chư Phật, thế nào là bất tư nghì?

Vô ngại của chư Phật, thế nào là bất tư nghì?

Giải thoát của chư Phật, thế nào là bất tư nghì?

 

The Buddha, knowing what the enlightening beings were thinking,

used the support of spiritual power, the embrace of knowledge, the

radiance of light, and the fulfillment of occult force to cause the en-

lightening being Blue Lotus Blossom Trove to abide in the nonhesitation

of buddhas, enter the reality realm of buddhas, acquire the mystic power

and psychic freedom of buddhas, attain the unimpeded, immensely

broad insight of buddhas, know the succession of all lineages of buddhas,

and abide by the untold means of buddhas’ teachings. Thereupon that

enlightening being was able to commune with the unobstructed realm of

reality, thus was able calmly to sustain profound practice free from im-

pediments, thus was able to fulfill the great vow of universal good, thus

was able to know and perceive all aspects of buddhahood. With great

compassion he observed sentient beings, wishing to cause them to be

pure and diligent in self-cultivation, to accept and apply all the principles

of enlightening beings. In a single mental instant, he produced enlightened

knowledge and understood all the inexhaustible means of knowledge,

his mnemonic command and intellectual powers complete.

 

By the power of Buddha he said to the enlightening being Lotus Blos-

som Calyx, “The buddhas. World Honored Ones, have innumerable

abodes — the abode of eternity, the abode of great compassion, the abode

of various bodies performing buddha-work, the abode of equammously

turning the wheel of the pure Teaching, the abode of explaining innu-

 

Page 908 – 909 – Inconceivable Qualities of Buddhas

 

merable principles by means of analytic knowledge, the abode of the

inconceivable qualities of all buddhas, the abode of the sound of purity

pervading infinite lands, the abode of the inexpressibly profound realm

of reality, the abode of manifesting all supreme spiritual powers — and

are able to reveal the ultimate truth that has no barrier.

Bấy giờ đức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ Tát, bèn dùng thần lực gia trì, trí huệ nhiếp thọ, quang minh chiếu sáng, oai thế tràn đầy, làm cho Thanh Liên Hoa Tạng Bồ Tát an trụ nơi vô úy của Phật, nhập Phật pháp giới, được oai đức thần thông tự tại của Phật, được quán sát quảng đại vô ngại của Phật, biết tuần thứ chủng tánh của tất cả Phật, an trụ trong bất khả thuyết phương tiện Phật pháp.

Lúc đó Thanh Liên Hoa Tạng Bồ Tát bèn hay thông đạt pháp giới vô ngại, hay an trụ thâm hạnh ly chướng, hay thành mãn Phổ Hiền đại nguyện, hay thấy biết tất cả Phật pháp, do tâm đại bi quán sát chúng sanh, muốn cho họ thanh tịnh tinh tấn tu tập không nhàm lười, thọ hành tất cả pháp Bồ Tát, trong một niệm xuất sanh Phật trí, hiểu rõ tất cả trí môn vô tận, tổng trì biện tài thảy đều đầy đủ, thừa thần lực của chư Phật bảo Liên Hoa Tạng Bồ Tát rằng:

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có vô lượng trụ. Những là: thường trụ đại bi, trụ nhiều loại thân làm những Phật sự, trụ tâm bình đẳng chuyển tịnh pháp luân, trụ tứ biện tài thuyết vô lượng pháp, trụ bất tư nghì tất cả Phật pháp, trụ tiếng thanh tịnh khắp vô lượng cõi, trụ bất khả thuyết pháp giới thậm thâm, trụ hiện tất cả thần thông tối thắng, trụ hay khai thị pháp rốt ráo vô ngại.

 

“The buddhas have ten things that pervade the infinite cosmos. What

are these ten? All buddhas have unbounded bodies, with pure forms,

entering into all states of being without defilement or attachment. All

buddhas have unbounded, unobstructed eyes that can clearly see all

things. All buddhas have unbounded, unobstructed ears that can under-

stand all sounds and utterances. All buddhas have unbounded, unob-

structed noses that can reach the other shore of freedom of the buddhas.

All buddhas have universal tongues that utter sublime sounds pervading

the cosmos. All buddhas have unbounded bodies that appear to sentient

beings in accord with their minds. All buddhas have unbounded minds

that dwell on the unobstructed impartial body of reality. All buddhas

have unbounded, unobstructed liberation, manifesting inexhaustible

great spiritual powers. All buddhas have unbounded pure worlds, mani-

festing buddha-lands according to the pleasures of sentient beings,

replete with infinite adornments, yet without giving rise to any obses-

sion or attachment to them. All buddhas have unbounded practical un-

dertakings of enlightening beings, having complete knowledge, spiritual

freedom, and ability to master all elements of buddhahood. These are the

ten phenomena of buddhahood that pervade the cosmos without bound,

which are in the perfectly enlightened ones.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ pháp khắp cùng vô lượng vô biên pháp giới:

Một là tất cả chư Phật có vô biên tế thân sắc tướng thanh tịnh, vào khắp các cõi mà không nhiễm trước.

Hai là tất cả chư Phật có vô biên tế nhãn vô ngại, đều hay thấy rõ tất cả pháp.

Ba là tất cả chư Phật có vô biên tế nhĩ vô ngại, đều hay hiểu rõ tất cả âm thanh.

Bốn là tất cả chư Phật có vô biên tế tỹ, hay đến bĩ ngạn tự tại tất cả Phật.

Năm là tất cả chư Phật có quảng trường thiệt, phát ra âm thanh vi diệu cùng khắp pháp giới.

Sáu là tất cả chư Phật có vô biên tế thân, ứng theo tâm của chúng sanh, cho họ đều được thấy.

Bảy là chư Phật có vô biên tế ý, trụ nơi vô ngại bình đẳng pháp thân.

Tám là tất cả chư Phật có vô biên tế giải thoát vô ngại thị hiện sức đại thần thông vô tận.

Chín là tất cả chư Phật có vô biên tế thế giới thanh tịnh, theo sở thích của chúng sanh hiện những Phật độ, đầy đủ vô lượng những thứ trang nghiêm, mà ở trong đó chẳng sanh nhiễm trước.

Mười là tất cả chư Phật có vô biên tế Bồ Tát hạnh nguyện, được trí viên mãn du hý tự tại, đều hay thông đạt tất cả Phật pháp.

Trên đây là mười thứ Phật pháp vô biên tế cùng khắp pháp giới của đức Như lai Ứng Ðẳng Chánh Giác.

 

“The buddhas have ten kinds of instantly creative knowledge. What

are these ten? All buddhas can, in a single instant, appear to descend from

heaven in infinite worlds. All buddhas can, in a single instant, manifest

birth as enlightening beings in infinite worlds. All buddhas can, in a

single instant, manifest renunciation of the mundane and study of the

way to liberation in infinite worlds. All buddhas can, in a single instant,

manifest attainment of true enlightenment under enlightenment trees in

infinite worlds. All buddhas can, in a single instant, manifest turning the

wheel of the Teaching in infinite worlds. All buddhas can, in a single

instant, manifest education of sentient beings and service of the en-

lightened in infinite worlds. All buddhas can, in a single instant, manifest

untold variety of buddha-bodies in infinite worlds. All buddhas can, in a

single instant, manifest all kinds of adornments in infinite worlds, innu-

merable adornments, the freedoms of the enlightened, and the treasury

of omniscience. All buddhas can, in a single instant, manifest countless

pure beings in infinite worlds. All buddhas can, in a single instant, mani-

fest the buddhas of past, present, and future in infinite worlds, with

various faculties and characters, various energies, and various practical

understandings, attaining true enlightenment in the past, present, and

future.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ niệm niệm xuất sanh trí:

Một là trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, từ cõi trời giáng xuống.

Hai là trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, Bồ Tát thọ sanh.

Ba là trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, xuất gia học đạo.

Bốn là trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, dưới cội Bồ Ðề thành Ðẳng Chánh Giác.

Năm là trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, chuyển diệu Pháp luân.

Sáu là trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, giáo hóa chúng sanh, cúng dường chư Phật.

Bảy là trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, bất khả thuyết nhiều loại thân Phật.

Tám là trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, nhiều thứ trang nghiêm vô số trang nghiêm, tất cả trí tạng tự tại của Như Lai.

Chín là trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, vô lượng vô số chúng sanh thanh tịnh.

Mười là trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, tam thế chư Phật, có nhiều loại căn tánh, nhiều cách tinh tấn, nhiều thứ hạnh giải, ở trong tam thế thành Ðẳng Chánh Giác.

 

“The buddhas have ten kinds of proper timing. What are these ten?

 

Page 910 – The Flower Ornament Scripture

 

All buddhas develop and mature those with affinity at the appropriate

time. All buddhas give enlightening beings instructions for the future

at the proper time. All buddhas show spiritual powers in accord with

sentient beings’ minds at the proper time. All buddhas show buddha-

bodies in accord with sentient beings’ understandings at the proper time.

All buddhas persist in great relinquishment at the proper time. All bud-

dhas go into inhabited places at the appropriate time. All buddhas receive

the pure and faithful at the proper time. All buddhas tame evil sentient

beings at the appropriate time. All buddhas reveal the inconceivable

occult powers of the enlightened at the proper time.

Phật Tử! Chư Phật thế tôn có mười điều chẳng lỗi thời:

Một là tất cả chư Phật thành Ðẳng Chánh Giác chẳng lỗi thời.

Hai là tất cả chư Phật thành thục cả có duyên chẳng lỗi thời.

Ba là tất cả chư Phật thọ ký cho chư Bồ Tát chẳng lỗi thời.

Bốn là tất cả chư Phật theo tâm của chúng sanh mà thị hiện thần lực chẳng lỗi thời.

Năm là tất cả chư Phật theo chỗ hiểu của chúng sanh mà thị hiện thân Phật chẳng lỗi thời.

Sáu là tất cả chư Phật trụ nơi đại xả chẳng lỗi thời.

Bảy là tất cả chư Phật vào các tụ lạc chẳng lỗi thời.

Tám là tất cả chư Phật nhiếp thọ các chúng sanh tịnh tính chẳng lỗi thời.

Chín là tất cả chư Phật đều phục những chúng sanh ác chẳng lỗi thời.

Mười là tất cả chư Phật hiện bất tư nghì Phật thần thông chẳng lỗi thời.

 

“The buddhas have ten peerless inconceivable realms. What are they?

All buddhas, once sitting, pervade infinite worlds in the ten directions.

All buddhas, uttering one logical statement, can express all Buddha

teachings. All buddhas, emanating one light, can illumine all worlds. All

buddhas, in one body, can manifest all bodies. All buddhas can show all

worlds in one place. All buddhas can ascertain all things within one

knowledge without any impediment. All buddhas can travel to all

worlds in the ten directions in a single moment of thought. All buddhas

can manifest the infinite spiritual powers of the enlightened in a single

instant. All buddhas can focus on all the buddhas and sentient beings of

past, present, and future in a single instant without confusion of mind.

All buddhas are in one instant essentially the same as all buddhas of past,

future, and present.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ cảnh giới vô tỷ bất tư nghì:

Một là tất cả chư Phật một lần ngồi kiết già cùng khắp mười phương vô lượng thế giới.

Hai là tất cả chư Phật nói một cú nghĩa đều hay khai thị tất cả Phật pháp.

Ba là tất cả chư Phật phóng một quang minh đều chiếu khắp tất cả thế giới.

Bốn là tất cả chư Phật ở nơi một thân đều hay thị hiện tất cả thân.

Năm là tất cả chư Phật ở trong một xứ đều hay thị hiện tất cả thế giới.

Sáu là tất cả chư Phật ở trong một trí đều hay quyết rõ tất cả các pháp không bị ngăn ngại.

Bảy là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều hay qua khắp mưới phương thế giới.

Tám là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều hiện Như Lai vô lượng oai đức.

Chín là tất cả chư Phật ở trong một niệm duyên khắp tam thế: Phật và chúng sanh, tâm không tạp loạn.

Mười là tất cả chư Phật ở trong một niệm cùng với tam thế tất cả Phật đồng một thể không hai.

 

“The buddhas can produce ten kinds of knowledge. What are they?

All buddhas know all things have no aim, yet they can produce knowl-

edge of dedicated undertaking. All buddhas know all things have no

body, yet they can produce knowledge of pure bodies. All buddhas know

all things are fundamentally nondual, yet they can produce knowledge

capable of awareness and understanding. All buddhas know all things

have no self and no being, yet they can produce knowledge to civilize

beings. All buddhas know all things fundamentally have no marks, yet

they can produce knowledge of all marks. All buddhas know all worlds

have no becoming or decay, yet they can produce knowledge of becom-

ing and decay. All buddhas know all things have no creation, yet they

can produce knowledge of the effects of action. All buddhas know all

things have no verbal explanation, yet they can produce knowledge of

verbal explanation. All buddhas know all things have no defilement or

purity, yet they can produce knowledge of defilement and purity. All

buddhas know all things have no birth or extinction, yet they can pro-

duce knowledge of birth and extinction.

Phật tử! Chư Phật thế tôn hay xuất sanh mười thứ trí:

Một là tất cả chư Phật biết tất cả pháp không chỗ xu hướng, mà hay xuất sanh “hồi hứơng nguyện trí”.

Hai là tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều không có thân mà hay xuất sanh “thanh tịnh thân trí”.

Ba là tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn lai không hai, mà hay xuất sanh “năng giác ngộ trí”.

Bốn là tất cả chư Phật biết tất cả pháp vô ngã vô chúng sanh, mà hay xuất sanh “điều chúng sanh trí”.

Năm là tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn lai vô tướng, mà hay xuất sanh “liễu chư tướng trí”.

Sáu là tất cả chư Phật biết tất cả thế giới không có thành hoại, mà hay xuất sanh “liễu thành hoại trí”.

Bảy là tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có tạo tác, mà hay xuất sanh “tri nghiệp quả trí”.

Tám là tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có ngôn thuyết, mà hay xuất sanh “liễu ngôn thuyết trí”.

Chín là tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có nhiễm tịnh, mà hay xuất sanh “tri nhiễm tịnh trí”.

Mười là tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có sanh diệt, mà hay xuất sanh “liễu sanh diệt trí”.

 

“The buddhas have ten kinds of ways of entry into universality. What

are they? All buddhas have immaculate bodies that penetrate past, pre-

sent, and future. All buddhas are endowed with three kinds of mastery —

of diagnosis, prescription, and occult powers — by which they edify

beings everywhere. All buddhas are endowed with mnemonic powers

able to receive and hold all Buddha teachings. All buddhas are endowed

 

Page 911 – Inconceivable Qualities of Buddhas

 

with four special knowledges — of principles, meanings, expressions, and

elocution — and operate all cycles of pure teaching everywhere. All bud-

dhas have impartial great compassion and never abandon all sentient

beings. All buddhas have profound meditation concentration and always

observe all sentient beings everywhere. All buddhas have roofs of good-

ness beneficial to others, and civilize sentient beings unceasingly. All

buddhas have unobstructed minds, able to abide calmly in all universes.

All buddhas have unimpeded spiritual powers and are able to manifest

the buddhas of past, present, and future in one instant. All buddhas have

unobstructed intellect, in a single instant defining sets of ages of past,

present, and future.

Phật tử! Chư Phật thế tôn có mười thứ phổ nhập pháp:

Một là tất cả chư Phật có thân tịnh diệu vào khắp tam thế.

Hai là tất cả chư Phật, đều đầy đủ ba thứ tự tại, giáo hoá khắp chúng sanh.

Ba là tất cả chư Phật đều đầy đủ những đà la ni, hay khắp thọ trì tất cả Phật pháp.

Bốn là tất cả chư Phật đều đầy đủ bốn thứ biện tài, chuyển khắp tất cả pháp luân thanh tịnh.

Nam là tất cả chư Phật đều đầy đủ bình đẳng đại bi, hằng chẳng bỏ lìa tất cả chúng sanh.

Sáu là tất cả chư Phật đều đầy đủ thận thân thiền định, hằng khắp quán sát tất cả chúng sanh.

Bảy là tất cả chư Phật đều đầy đủ thiện căn lợi tha, đều phục chúng sanh không có thôi dứt.

Tám là tất cả chư Phật đều đầy đủ tâm vô ngại, hay khắp an trụ tất cả pháp giới.

Chín là tất cả chư Phật đều đầy đủ thần lực vô ngại, một niệm hiện khắp tam thế chư Phật.

Mười là tất cả chư Phật đều đầy đủ trí huệ vô ngại, một niệm lập khắp tam thế kiếp số.

 

“Buddhas have ten great qualities that are hard to believe in. What are

they? All buddhas can destroy all demons. All buddhas can overcome all

false teachers. All buddhas can tame all sentient beings and make them all

happy. All buddhas can go to all worlds and guide the myriad types of

beings there. All buddhas can knowingly experience the most profound

realm of reality. All buddhas can, by means of a nondual body, manifest

various bodies, filling the world. All buddhas can, with pure voices, pro-

duce the special knowledges of principle, meaning, expression, and elo-

cution, and expound truths endlessly, to the unfailing benefit of those

who accept. All buddhas can manifest buddhas as numerous as atoms in

all worlds in a single pore, without end. All buddhas can manifest in a

single atom as many lands as atoms in all worlds, replete with all kinds of

fine adornments, and continuously turn the wheel of the sublime Teach-

ing therein for the edification of sentient beings — yet the atom is not

enlarged and the worlds are not small; they always abide in the realm of

reality by realizational knowledge. All buddhas arrive at the pure realm

of reality, shatter the darkness of ignorance of the world by means of the

light of knowledge, cause all to gain understanding of the Buddha teach-

ings, follow the enlightened, and dwell in the ten powers.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp quảng đại khó tin thọ:

Một là tất cả chư Phật đều hay trừ diệt tất cả loại ma.

Hai là tất cả chư Phật đều hay hàng phục tất cả ngoại đạo.

Ba là tất cả chư Phật đều hay điều phục tất cả chúng sanh đều làm cho họ vui đẹp.

Bốn là tất cả chư Phật đều hay qua đến tất cả thế giới hóa đạo mọi loài.

Năm là tất cả chư Phật đều hay trí chứng pháp giới thậm thâm.

Sáu là tất cả chư Phật đều hay dùng thân vô nhị hiện những thân tràn đầy thế giới.

Bảy là tất cả chư Phật đều hay dùng âm thanh, thanh tịnh khởi bốn biện tài thuyết pháp không dứt, phàm có tinh thọ thời chẳng luống công.

Tám là tất cả chư Phật đều hay ở trong một lỗ lông xuất hiện chư Phật số đồng với số tất cả thế vi trần, không lúc nào đoạn tuyệt.

Chín là tất cả chư Phật đều hay ở trong một vi trần thị hiện các cõi đồng với số tất cả thế giới vi trần, đầy đủ các thứ trang nghiêm thượng diệu, hằng ở trong đó chuyển diệu pháp luân giáo hoá chúng sanh mà vi trần chẳng lớn, thế giới chẳng nhỏ, thường dùng chứng trí an trụ pháp giới.

Mười là tất cả chư Phật đều liễu đạt pháp giới thanh tịnh, dùng trí quang minh phá si ám của thế gian, làm cho đều được khai hiểu nơi Phật pháp, theo dõi Như Lai, trụ trong Thập lực.

 

“The buddhas have ten kinds of great virtue that are impeccably pure.

What are they? All buddhas are endowed with great spiritual power,

impeccably pure. All buddhas are born in the families of the enlightened

ones of past, present, and future, of people harmonious and good, im-

peccably pure. All buddhas’ minds are free from obsession forever,

impeccably pure. All buddhas are free from attachment to anything in

the past, present, or future, impeccably pure. All buddhas know all kinds

of natures are one nature, coming from nowhere, impeccably pure. All

buddhas’ virtues, past, present, and future, are inexhaustible, equal to the

cosmos, impeccably pure. All buddhas’ boundless physical forms per-

vade all lands of the ten directions, teaching all sentient beings at the

appropriate times, with impeccable purity. All buddhas acquire the four-

fold fearlessness, are freed from all fears, and roar the great lion’s roar

among the masses, clearly discerning all things, impeccably pure. All the

buddhas enter final nirvana in untold ages, and when sentient beings hear

their names they gain immeasurable benefit, same as if the buddhas were

 

Page 912 – The Flower Ornament Scripture

 

presently existing, impeccably pure. All buddhas, though in untold dis-

tant worlds, can be seen by sentient beings who correctly meditate on

them single-mindedly, impeccably pure.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười công đức lớn rời lỗi hoàn toàn thanh tịnh:

Một là tất cả chư Phật đủ oai đức lớn, rời lỗi thanh tịnh.

Hai là tất cả chư Phật đều sanh nơi nhà tam thế Như Lai, chủng tộc điều thiện, rời lỗi thanh tịnh.

Ba là tất cả chư Phật tột vị lai tế tâm vô sở trụ, rời lỗi thanh tịnh.

Bốn là tất cả chư Phật nơi pháp tam thế đều vô sở trước, rời lỗi thanh tịnh.

Năm là tất cả chư Phật biết những loại tánh, đều là một tánh, không từ đâu đến, rời lỗi thanh tịnh.

Sáu là tất cả chư Phật, tiền tế hậu tế phước đức vô tận đồng với pháp giới, rời lỗi thanh tịnh.

Bảy là tất cả chư Phật vô biên thân tướng khắp mười phương cõi, tùy thời điều phục tất cả chúng sanh, rời lỗi thanh tịnh.

Tám là tất cả chư Phật được bốn đức vô úy lìa những khủng bố, ở trong chúng hội đại sư tử hống, phân biện rành rẽ tất cả các pháp, rời lỗi thanh tịnh.

Chín là tất cả chư Phật trong bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp nhập Niết Bàn, chúng sanh nghe danh hiệu được phước vô lượng như Phật hiện tại công đức không khác, rời lỗi thanh tịnh.

Mười là tất cả chư Phật ở xa trong bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới, nếu có chúng sanh nhất tâm chánh niệm thời đều được thấy, rời lỗi thanh tịnh.

 

“The buddhas have ten kinds of ultimate purity. What are they? All

buddhas’ past great vows are ultimately pure. The religious conduct

maintained by all buddhas is ultimately pure. All buddhas’ separation

from the confusions of worldly beings is ultimately pure. All buddhas’

adorned lands are ultimately pure. All buddhas’ followings are ulti-

mately pure. All buddhas’ families are ultimately pure. All buddhas’

physical characteristics and refinements are ultimately pure. The non-

defilement of the reality-body of all buddhas is ultimately pure. All

buddhas’ omniscient knowledge, without obstruction, is ultimately

pure. All buddhas’ liberation, freedom, accomplishment of their tasks,

and arrival at completion are ultimately pure.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười điều rốt ráo thanh tịnh:

Một là tất cả chư Phật đại nguyện thuở xưa rốt ráo thanh tịnh.

Hai là tất cả chư Phật giữ gìn phạm hạnh rốt ráo thanh tịnh.

Ba là tất cả chư Phật rời những mê lầm thế gian rốt ráo thanh tịnh.

Bốn là tất cả chư Phật trang nghiêm cõi nước rốt ráo thanh tịnh.

Năm là tất cả chư Phật có những quyến thuộc rốt ráo thanh tịnh.

Sáu là tất cả chư Phật chỗ có chủng tộc rốt ráo thanh tịnh.

Bảy là tất cả chư Phật sắc thân tướng hảo rốt ráo thanh tịnh.

Tám là tất cả chư Phật pháp thân vô nhiễm rốt ráo thanh tịnh.

Chín là tất cả chư Phật nhứt thiết chủng trí không có chướng ngại rốt ráo thanh tịnh.

Mười là tất cả chư Phật giải thoát tự tại chỗ làm đã xong đến bĩ ngạn rốt ráo thanh tịnh.

 

“Buddhas have ten kinds of buddha-work in all worlds in all times.

What are they? If there are sentient beings who think of them single-

mindedly, the buddhas appear before them. If there are sentient beings

whose minds arc unruly, they explain the Teaching to them. If there are

sentient beings able to develop pure faith, they will surely cause them to

acquire immeasurable roofs of goodness. If there are sentient beings able

to enter the ranks of truth, they will appear to testify to it, so that they

know all. They teach and influence sentient beings tirelessly. They travel

to all buddha-lands, coming and going without impediment. With great

compassion they do not abandon sentient beings. They manifest trans-

figured emanation bodies, continuing forever. Their exercise of spiritual

powers is ceaseless. They abide in the cosmos of reality, able to observe

everywhere.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn nơi tất cả thế giới, tất cả thế gian, có mười thứ Phật sự:

Một là nếu có chúng sanh chuyên tâm nghĩ nhớ thời Phật hiện ra trước họ.

Hai là nếu có chúng sanh tâm chẳng điều thuận thời Phật vì họ mà thuyết pháp.

Ba là nếu có chúng sanh hay sanh tịnh tín thời Phật làm cho họ được vô lượng thiện căn.

Bốn là nếu có chúng sanh hay nhập pháp vị thời đều hiện chứng không pháp nào chẳng biết.

Năm là giáo hóa chúng sanh không hề nhàm mỏi.

Sáu là du hành các cõi Phật, qua lại vô ngại.

Bảy là đại bi chẳng bỏ tất cả chúng sanh.

Tám là hiện thân biến hóa hằng không đoạn tuyệt.

Chín là thần thông tự đại chưa từng thôi nghỉ.

Mười là an trụ pháp giới hay khắp quán sát.

 

“Buddhas have ten kinds of virtues of inexhaustible oceans of knowl-

edge. What are they? The virtue of the inexhaustible ocean of knowl-

edge of the boundless body of reality of all buddhas; the virtue of the

inexhaustible ocean of knowledge of the infinite buddha-works of all

buddhas; the virtue of the inexhaustible ocean of knowledge of the

sphere of the enlightened eye of all buddhas; the virtue of the inexhaus-

tible ocean of knowledge of the infinite, inconceivable roofs of goodness

of all buddhas; the virtue of the inexhaustible ocean of knowledge of all

buddhas showering all liberating teachings everywhere; the virtue of the

inexhaustible ocean of knowledge of all buddhas extolling the qualities

of enlightenment; the virtue of the inexhaustible ocean of knowledge

of the various undertakings and practices carried out by all buddhas in

the past; the virtue of the inexhaustible ocean of knowledge of the

eternal performance of buddha-work by all buddhas; the virtue of the

inexhaustible ocean of knowledge of all buddhas comprehending the

mental patterns of all sentient beings; the virtue of the inexhaustible

ocean of knowledge of the unsurpassable adornments of virtue and

knowledge of all buddhas.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ pháp trí hải vô tận:

Một là tất cả chư Phật vô biên pháp thân, pháp trí hải vô tận.

Hai là tất cả chư Phật vô lượng Phật sự, pháp trí hải vô tận.

Ba là tất cả chư Phật cảnh giới Phật nhãn, pháp trí hải vô tận.

Bốn là tất cả chư Phật vô lượng vô số nan tư thiện căn, pháp trí hải vô tận.

Năm là tất cả chư Phật mưa khắp tất cả cam lồ diệu pháp, pháp trí hải vô tận.

Sáu là tất cả chư Phật tán thán Phật công đức, pháp trí hải vô tận.

Bảy là tất cả chư Phật ngày trước đã tu những nguyện hạnh, pháp trí hải vô tận.

Tám là tất cả chư Phật tận vị lai tế hằng làm Phật sự, pháp trí hải vô tận.

Chín là tất cả chư Phật biết rõ tâm hành của tất cả chúng sanh, pháp trí hải vô tận.

Mười là tất cả chư Phật phước trí trang nghiêm không ai hơn, pháp trí hải vô tận.

 

“Buddhas have ten kinds of eternal law. What are they? All buddhas

 

Page 913 – Inconceivable Qualities of Buddhas

 

always carry out all the transcendent ways. All buddhas are always free

from confusion in regard to all things. All buddhas always have univer-

sal compassion. All buddhas always have the ten powers. All buddhas

always turn the wheel of the Teaching. All buddhas always demonstrate

the accomplishment of true awakening for the benefit of sentient beings.

All buddhas always gladly lead all sentient beings. All buddhas always

correctly remember the truth of nonduality. All buddhas, after having

taught sentient beings, always show entry into nirvana without re-

mainder, because the realm of the buddhas has no bounds.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ thường pháp:

Một là tất cả chư Phật thường thật hành tất cả những Ba la mật.

Hai là tất cả chư Phật nơi tất cả pháp, thường rời hẳn mê lầm.

Ba là tất cả chư Phật thường đủ đức đại bi.

Bốn là tất cả chư Phật thường có đủ Thập lực.

Năm là tất cả chư Phật thường chuyển Pháp luân.

Sáu là tất cả chư Phật thường vì chúng sanh mà thị hiện thành Chánh giác.

Bảy là tất cả chư Phật thường thích điều phục tất cả chúng sanh.

Tám là tất cả chư Phật tâm thường chánh niệm pháp Bất nhị.

Chín là tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh xong rồi thường thị hiện nhập Vô dư Niết bàn.

Mười là tất cả chư Phật cảnh giới thường không biên tế.

 

“Buddhas have ten kinds of exposition of the innumerable facets of

the Teaching of the buddhas. What are they? All buddhas expound in-

numerable facets of the realms of sentient beings. All buddhas expound

innumerable facets of the activities of sentient beings. All buddhas

expound innumerable facets of effects of acts of sentient beings. All bud-

dhas expound innumerable facets of teaching sentient beings. All buddhas

expound innumerable facets of purifying sentient beings. All buddhas

expound innumerable facets of vows of enlightening beings. All bud-

dhas expound innumerable facets of practices of enlightening beings.

All buddhas expound innumerable facets of the ages of becoming and

decay of all worlds. All buddhas expound innumerable facets of en-

lightening beings devofedly purifying buddha-lands. All buddhas

expound innumerable facets of the successive emergence in each age

of the past, present, and future buddhas in innumerable worlds. All

buddhas expound the ways of knowledge of all buddhas.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười môn diễn thuyết vô lượng:

Một là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng chúng sanh giải thoát môn.

Hai là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng chúng sanh hạnh môn.

Ba là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng chúng sanh nghiệp quả môn.

Bốn là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng hóa chúng sanh môn.

Năm là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng tịnh chúng sanh môn.

Sáu là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng Bồ Tát hạnh môn.

Bảy là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng Bồ Tát nguyện môn.

Tám là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng tất cả thế giới thành kiếp hoại kiếp môn.

Chín là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng Bồ Tát thâm tâm tịnh Phật sát môn.

Mười là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng tất cả thế giới tam thế chư Phật nơi những kiếp đó thứ đệ xuất hiện môn.

 

“Buddhas have ten kinds of performance of buddha-work for sentient

beings. What are they? All buddhas manifest physical forms to do

buddha-work for sentient beings. All buddhas make subtle utterances

to do buddha-work for sentient beings. All buddhas accept things to

do buddha-work for sentient beings. All buddhas accept nothing to do

buddha-work for sentient beings. All buddhas do buddha-work for sen-

tient beings by means of earth, water, fire, and air. All buddhas magically

show all realms of objects to do buddha-work for sentient beings. All

buddhas do buddha-work for sentient beings by various names and

epithets. All buddhas do buddha-work for sentient beings by means of

the realms of objects of buddha-lands. All buddhas adorn and purify

buddha-lands to do buddha-work for sentient beings. All buddhas do

buddha-work for sentient beings silently, without words.

Tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng nhứt thiết chư Phật trí môn. (1)

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười điều vì chúng sanh làm Phật sự:

Một là tất cả chư Phật thị hiện sắc thân vì chúng sanh mà làm Phật sự.

Hai là tất cả chư Phật phát diệu âm thanh vì chúng sanh mà làm Phật sự.

Ba là tất cả chư Phật có chỗ thọ vì chúng sanh mà làm Phật sự.

Bốn là tất cả chư Phật không chỗ thọ vì chúng sanh mà làm Phật sự.

Năm là tất cả chư Phật dùng địa, thủy, hỏa, phong vì chúng sanh mà làm Phật sự.

Sáu là tất cả chư Phật thần lực tự tại thị hiện tất cả cảnh giới sở duyên vì chúng sanh mà làm Phật sự.

Bảy là tất cả chư Phật nhiều thứ danh hiệu vì chúng sanh mà làm Phật sự.

Tám là tất cả chư Phật dùng cảnh giới chư Phật vì chúng sanh mà làm Phật sự.

Chín là tất cả chư Phật nghiêm tịnh cõi Phật vì chúng sanh mà làm Phật sự.

Mười là tất cả chư Phật vắng lặng không lời vì chúng sanh mà làm Phật sự.

 

“Buddhas have ten kinds of supreme qualities. What are they? All

buddhas’ great vows are firm and steadfast and cannot be broken; they

do what they say without fail, and there is no duplicity in their words.

All buddhas tirelessly practice the deeds of enlightening beings through-

out all future ages, in order to perfect and fulfill all virtues. All bud-

dhas will go to untold worlds in order to guide a single sentient being,

and do the same for all sentient beings, endlessly. All buddhas universally

regard bofh faithful and scornful beings with great compassion, impar-

tially, without any discrimination. All buddhas, from their initial aspira-

 

Page 914 – The Flower Ornament Scripture

 

tion to their attainment of buddhahood, never lose the determination for

perfect enlightenment. All buddhas accumulate immeasurable virtues

and dedicate them all to omniscience, with never any attachment to the

world or its creatures. All buddhas learn physical, verbal, and mental

practices from buddhas, only carrying out buddha-practice, not the

practice of the vehicles of individual liberation, all to be dedicated to

omniscience, to attain unexcelled true enlightenment. All buddhas

emanate great light, that light impartially illumining all places, and illu-

minating all the buddhas’ teachings, enabling enlightening beings’ minds

to become purified and to fulfill universal knowledge. All buddhas give

up worldly pleasures, without craving or attachment, and wish that all

worldlings would be free from suffering and attain bliss, and have no

false ideas. All buddhas, out of compassion for sentient beings, undergo

all kinds of hardship, preserving the seed of buddhahood, course in the

sphere of buddhahood, leave birth and death, and arrive at the stage of

the ten powers.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp tối thắng:

Một là tất cả chư Phật đại nguyện kiên cố chẳng gì ngăn trở phá hoại được, nói ra tất thật hành, lời nói không có hai.

Hai là tất cả chư Phật vì muốn viên mãn tất cả công đức nên tột kiếp vị lai tu hạnh Bồ Tát chẳng mỏi lười.

Ba là tất cả chư Phật vì muốn điều phục tất cả chúng sanh nên qua đến bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới để vì chúng sanh không lúc nào đoạn tuyệt.

Bốn là tất cả chư Phật đối với hai hạng chúng sanh: kính tin và hủy báng, tâm đại bi xem đồng bình đẳng không khác.

Năm là tất cả chư Phật từ lúc sơ phát tâm nhẫn đến thành Phật trọn không thối thất tâm Bồ Ðề.

Sáu là tất cả chư Phật chứa nhóm vô lượng những công đức lành đều đem hồi hướng tánh nhứt thiết trí, với các thế gian trọn không nhiễm trước.

Bảy là tất cả chư Phật ở chỗ chư Phật tu học ba nghiệp, chỉ thật hành hạnh Phật chẳng phải hạnh Nhị thừa, đều để hồi hướng tánh Nhứt thiết trí, thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Bồ Ðề.

Tám là tất cả chư Phật phóng đại quang minh, quang minh này bình đẳng chiếu tất cả chỗ và chiếu tất cả Phật pháp, làm cho chư Bồ Tát tâm được thanh tịnh viên mãn Nhứt Thiết trí.

Chín là tất cả chư Phật rời bỏ sự vui thế gian chẳng tham chẳng nhiễm, mà nguyện khắp thế gian lìa khổ được vui không có những hý luận.

Mười là tất cả chư Phật thương các chúng sanh chịu những sự khổ, giữ gìn Phật chủng, đi nơi cảnh giới Phật, xuất ly sanh tử, đến bực Thập lực.

 

“Buddhas remain unhindered in ten ways. What are they? All bud-

dhas can travel to all worlds, remaining unhindered. All buddhas can

walk, stand, sit, and recline in all worlds, remaining unhindered. All

buddhas can abide in all worlds, remaining unhindered. All buddhas

can expound the truth in all worlds, remaining unhindered. All bud-

dhas can abide in the heaven of contentment in all worlds, remaining

unhindered. All buddhas are able to enter all the pasts, presents, and

futures of the cosmos, remaining unhindered. All buddhas are able to

sit at all enlightenment sites in the cosmos, remaining unhindered. All

buddhas are able to observe the mental patterns of all sentient beings

in each moment of thought, and use their powers of diagnosis, prescrip-

tion, and occult effects to teach and tune them, remaining unhindered.

All buddhas are able to sojourn at the places of innumerable buddhas

with one body, and in all places, benefiting living beings, remaining

unhindered. All buddhas are able to expound true teachings spoken by

infinite buddhas, remaining unhindered.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười điều vô chướng ngại trụ:

Một là tất cả chư Phật đều hay qua đến tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ.

Hai là tất cả chư Phật đều hay trụ ở tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ.

Ba là tất cả chư Phật đều hay ở nơi tất cả thế giới đi, đứng, nằm, ngồi, vô chướng ngại trụ.

Bốn là tất cả chư Phật đều hay ở nơi tất cả thế giới diễn thuyết chánh pháp, vô chướng ngại trụ.

Năm là tất cả chư Phật đều hay ở nơi tất cả thế giới trụ ở cung trời Ðâu Suất, vô chướng ngại trụ.

Sáu là tất cả chư Phật đều hay nhập pháp giới tất cả tam thế, vô chướng ngại trụ.

Bảy là tất cả chư Phật đều hay ngồi pháp giới tất cả đạo tràng, vô chướng ngại trụ.

Tám là tất cả chư Phật đều hay niệm niệm quán tâm hành của tất cả chúng sanh, dùng ba môn tự tại giáo hóa điều phục, vô chướng ngại trụ.

Chín là tất cả chư Phật đều hay dùng một thân trụ ở vô lượng bất tư nghì chỗ chư Phật và tất cả chỗ để lợi ích chúng sanh, vô chướng ngại trụ.

Mười là tất cả chư Phật đều hay khai thị chánh pháp của vô lượng chư Phật nói, vô chướng ngại trụ.

 

“Buddhas have ten kinds of supreme adornment. What are they? All

buddhas have all the marks and refinements of greatness — this is the

first, buddhas’ supreme physical adornment. All buddhas have sixty

kinds of vocal sound, each with five hundred elements, each element

with countless hundreds of thousands of pure, clear tones adorning it,

and they are able, in the midst of all groups in the cosmos, without any

qualms or fears, to roar the great lion’s roar, expounding the meaning

of the extremely profound teaching of the enlightened, so that all who

hear are delighted and are edified according to their faculties and inclina-

tions — this is the second, buddhas’ supreme adornment of speech. All

buddhas are endowed with the ten powers, the great concentrations, and

the eighteen unique qualities, adorning their mental activity; in their

sphere of operation, they comprehend and master all enlightening prin-

ciples without obstruction, and all attain the adornments of the all-

 

Page 915 – Inconceivable Qualities of Buddhas

 

inclusive cosmos of reality as their adornment; they are able to clearly

perceive in a single instant the mental patterns, past, present, and future,

each different, of the beings of the cosmos — this is the third, the supreme

mental adornment of buddhas. All buddhas are able to emanate countless

beams of light, each beam of light accompanied by untold webs of light,

illumining all buddha-lands, destroying the darkness in all worlds, re-

vealing the emergence of innumerable buddhas, their bodies equal, all

pure, their buddha-works all effective, able to cause sentient beings to

reach nonregression — this is the fourth, buddhas’ supreme adornment

of light. When the buddhas smile, zillions of rays of light radiate from

their faces, each light having innumerable, inconceivably many hues

of all kinds, lighting up all the worlds in the ten directions; among the

masses they utter truthful words, giving innumerable, countless, incon-

ceivably many sentient beings directions for supreme complete perfect

enlightenment — this is the fifth, buddhas’ supreme adornment of a smile,

free from the delusion and confusion of the world. All buddhas have the

reality-body, pure, unobstructed, with ultimate comprehension of all

truths, abiding in the cosmos of reality, without bounds, though being

in the world, not getting mixed up in the world, understanding the true

nature of the world, acting on transmundane principles, beyond the

power of speech, transcending the realms of matter and sense — this is

the sixth, the buddhas’ supreme adornment of the reality-body. All bud-

dhas have infinite constant subtle lights with untold colors of all kinds

adorning them, forming a treasury of light producing infinite orbs of

light illuminating the ten directions without obstruction — this is the

seventh, buddhas’ supreme adornment of constant subtle light. All

buddhas have boundless sublime forms, delightful sublime forms, pure

sublime forms, sublime forms that appear in accordance with the mind,

forms that outshine all in the realms of desire, form, and formlessness,

unexcelled sublime forms arriving at the other shore — this is the eighth,

buddhas’ supreme adornment of sublime forms. All buddhas are born

in the family of the buddhas of past, present, and future, accumulate

myriad treasures of virtue, ultimately pure, without fault, impeccable,

being adorned by the most pure, refined acts among all things, fully

accomplishing tofal knowledge and character beyond reproach — this

is the ninth, buddhas’ supreme adornment of human character. All bud-

dhas array themselves with the power of great compassion, ultimately

pure, without any cravings, their physical actions forever at rest, their

minds well liberated, so that none tire of seeing them, saving all worldly

beings, the foremost fields of blessing, the most worthy recipients, mer-

cifully helping all sentient beings to develop stores of unlimited virtue

and knowledge — this is the tenth, buddhas’ supreme adornment of the

qualities of great kindness and compassion.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ tối thắng vô thượng trang nghiêm:

Tất cả chư Phật đều đầy đủ những đại nhơn tướng và tùy hình hảo, đây là thân trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ nhứt.

Tất cả chư Phật đều đầy đủ sáu mươi thứ âm thanh, mỗi âm thanh có năm trăm phần, mỗi phần có vô lượng trăm ngàn âm thanh thanh tịnh dùng để nghiêm hảo, có thể ở trong tất cả chúng khắp pháp giới không hãi sợ, đại sư tử hống diễn nói pháp nghĩa thậm thâm của Như lai. Chúng sanh được nghe không ai chẳng hoan hỷ, tùy căn dục của họ đều được điều phục. Ðây là ngữ trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ hai.

Tất cả chư Phật đều đủ Thập lực các đại tam muội, mười tám pháp bất cộng trang nghiêm ý nghiệp, chỗ có cảnh giới đều thông đạt vô ngại, tất cả Phật pháp đều được vô dư pháp giới trang nghiêm để dùng trang nghiêm. Pháp giới chúng sanh, tam thế tâm hành đều riêng khác, trong một niệm đều thấy rõ cả. Ðây là ý trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ ba.

Tất cả chư Phật đều hay phóng vô số quang minh. Mỗi mỗi quang minh có bất khả thuyết lưới quang minh làm quyến thuộc chiếu khắp tất cả Phật độ, diệt trừ đen tối của tất cả thế gian, thị hiện vô lượng chư Phật xuất thế, thân đó bình đẳng thảy đều thanh tịnh, chỗ làm Phật sự đều không luống uổng, hay làm cho chúng sanh đến bực bất thối chuyển. Ðây là quang minh trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ tư.

Tất cả chư Phật lúc hiện mỉm cười, đều ở nơi miệng phóng ra trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ quang minh. Mỗi quang minh đều có vô lượng bất tư nghì các thứ màu chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Ở trong đại chúng phát lời thành thiệt, thọ ký đạo Vô thượng Chánh giác cho vô lượng vô số bất tư nghì chúng sanh. Ðây là lìa si hoặc thế gian hiện vi tiếu trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ năm.

Tất cả chư Phật đều có pháp thân thanh tịnh vô ngại, nơi tất cả pháp thông đạt rốt ráo, trụ nơi pháp giáo không có biên tế. Dầu ở thế gian mà chẳng tạp với thế gian. Rõ thiệt tánh thế gian, thật hành pháp xuất thế. Dứt đường ngôn ngữ, siêu uẩn xứ giới. Ðây là pháp thân trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ sáu.

Tất cả chư Phật đều có vô lượng thường quang minh vi diệu, bất khả thuyết bất khả thuyết những thứ sắc tướng dùng làm nghiêm hảo, làm tạng quang minh viên mãn, chiếu khắp mười phương không chướng ngại. Ðây là thường diệu quang minh trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ bảy.

Tất cả chư Phật đều có vô biên diệu sắc, khả ái diệu sắc, thanh tịnh diệu sắc, tùy tâm hiện diệu sắc, diệu sắc che chói tất cả ba cõi, diệu sắc đến bĩ ngạn vô thượng. Ðây là diệu sắc trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ tám.

Tất cả chư Phật đều sanh trong tam thế Phật chủng, chứa những báu lành rốt ráo thanh tịnh không có lầm lỗi, rời sự chê khinh của thế gian, là chỗ trang nghiêm nhứt của diệu hạnh thanh tịnh thù thắng trong tất cả pháp, thành tựu đầy đủ. Nhứt thiết chủng trí, chủng tộc thanh tịnh không ai khinh chê được. Ðây là chủng tộc trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ chín.

Tất cả chư Phật dùng đại từ lực trang nghiêm thân mình, rốt ráo thanh tịnh không có những khát ái, thân hành đã dứt hẳn, tâm đã khéo giải thoát, người thấy không chán, đại bi cứu hộ tất cả thế gian. Là phước điền đệ nhứt, là bực thọ cúng vô thượng thương xót lợi ích tất cả chúng sanh đều làm cho họ thêm lớn vô lượng phước đức trí huệ. Ðây là đại từ đại bi công đức trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ mười của Phật.

 

“Buddhas have ten kinds of mastery. What are they? All buddhas

have command of all the teachings, clearly comprehend all kinds of

bodies of expression and nuance, and explain all things with unhindered

 

Page 916 – The Flower Ornament Scripture

 

intellect — this is the first mastery of buddhas. All buddhas teach sentient

beings without ever missing the appropriate timing, endlessly explaining

the right teaching to them in accord with their states of mind, causing

them all to become receptive to truth — this is the second mastery of

buddhas. All buddhas are able to cause all worlds throughout space,

arrayed in countless different ways, to quake in six ways, causing those

worlds to rise or fall, to expand or contract, to combine or dissolve,

without ever harming a single living being, the creatures in those worlds

being unaware, not cognizant of this happening, not even suspecting it —

this is the third mastery of buddhas. All buddhas are able to beautify and

purify all worlds by means of spiritual powers, in the space of an instant

manifesting the adornments of all worlds, these adornments beyond

recounting even in countless eons, all free from defilement, incompa-

rably pure; all the adornments and purities of all buddha-fields they cause

to equally enter one field — this is the fourth mastery of buddhas. All

buddhas, seeing a single sentient being capable of being taught, extend

their lives indefinitely for that being, sitting without fatigue of body or

mind, concentrating single-mindedly on that being, without ever be-

coming heedless or forgetful, guiding that being by appropriate means,

with appropriate timing, and also do the same for all living beings as

they do for one — this is the fifth mastery of buddhas. All buddhas can

go to all worlds, to the realms of action of all enlightened ones, without

ever leaving behind any phenomenal realms, the ten directions each dif-

ferent, there being in each direction incalculable oceans of worlds, there

being in each ocean of worlds incalculable world systems; by spiritual

powers buddhas reach all of them in a single instant, and turn the wheel

of the unobstructed pure Teaching — this is the sixth mastery of bud-

dhas. All buddhas, in order to civilize all sentient beings, attain unexcelled

complete perfect enlightenment in each mental instant, yet in regard to

all elements of buddhahood, they have not already cognized them, do

not cognize them, and are not yet to cognize them, and also do not dwell

in the stage of learning, yet they know them all, see them all, mastering

them without hindrance; with immeasurable knowledge and freedom

they teach and tame all sentient beings — this is buddhas’ seventh mas-

tery. All buddhas can do the buddha-work of the ears with their eyes,

can do the buddha-work of the nose with the ears, can do the buddha-

work of the tongue with the nose, can do the buddha-work of the body

with the tongue, can do the buddha-work of the mind with the body,

and with the mind can sojourn in all kinds of realms, mundane and tran-

scendental, in all worlds, able to perform immeasurable great buddha-

works in each realm — this is buddhas’ eighth mastery. All buddhas can

contain all sentient beings in each pore of their bodies, each sentient

being’s body equal to untold buddha-lands, yet there is no crowding;

each sentient being can pass countless worlds with every step and go on

for countless eons, seeing all the buddhas emerging in the world and

edifying beings, turning the wheel of the pure Teaching, showing untold

 

Page 917 – Inconceivable Qualities of Buddhas

 

phenomena of past, future, and present, the embodiments of sentient

beings in various realms of existence throughout space, their comings

and goings and deportment, their needs all fully supplied, yet without

any obstruction therein — this is buddhas’ ninth mastery. All buddhas, in

the space of an instant, manifest as many buddhas as atoms in all worlds,

each buddha attaining enlightenment in all universes, sitting on a Lotus

lion throne in a world of vast arrays of exquisite Lotus blossoms, showing

the miraculous powers of buddhas, and as in the world of vast arrays of

exquisite Lotus blossoms, so in untold worlds in all universes, variously

arrayed, with various realms of objects, various shapes and forms, various

manifestations, various numbers of ages, and as in one instant so in each

instant of immeasurable, boundless, incalculable eons, all appearing in

one instant, with infinite abodes in one instant, yet without using the

slightest power of expedient means — this is buddhas’ tenth mastery.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp tự tại:

Tất cả chư Phật nơi tất cả pháp đều được tự tại. Thấu rõ tất cả cú thân, vị thân, diễn thuyết các pháp biện tài vô ngại. Ðây là pháp tự tại thứ nhứt.

Tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh chưa từng lỗi thời, tùy theo sở thích mong cầu của họ mà nói chánh pháp, đều làm cho họ điều phục không đoạn tuyệt. Ðây là pháp tự tại thứ hai.

Tất cả chư Phật hay làm cho tận hư không giới vô lượng vô số các thứ trang nghiêm, tất cả thế giới chấn động sáu cách. Làm cho thế giới đó hoặc cất lên, hoặc hạ xuống, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc hiệp, hoặc tan, chưa từng não hại chúng sanh. Chúng sanh trong thế giới đó chẳng hay chẳng biết, không nghi, không cho là lạ. Ðây là pháp tự tại thứ ba.

Tất cả chư Phật dùng sức thần thông đều hay nghiêm tịnh tất cả thế giới, trong khoảng một niệm, hiện khắp tất cả thế giới trang nghiêm. Những trang nghiêm này trải qua vô số kiếp nói chẳng thể hết, thảy đều ly nhiễm thanh tịnh vô tỉ. Những sự nghiêm tịnh của tất cả cõi Phật, đều làm cho bình đẳng vào trong một cõi. Ðây là pháp tự tại thứ tư.

Tất cả chư Phật thấy một chúng sanh đáng được giáo hóa, vì họ mà trụ thọ mạng trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, nhẫn đến tận vị lai tế ngồi kiết già, thân tâm không mỏi, chuyên tâm ghi nhớ chưa từng bỏ quên, phương tiện điều phục chẳng lỗi thời. Như vì một chúng sanh, vì tất cả chúng sanh đều cũng như vậy. Ðây là pháp tự tại thứ năm.

Tất cả chư Phật đều hay qua khắp tất cả thế giới, nơi sở hành của tất cả Như Lai, mà chẳng tạm bỏ tất cả pháp giới. Mười phương đều riêng khác. Mỗi mỗi phương có vô lượng thế giới hải. Mỗi mỗi thế giới hải có vô lượng thế giới chủng. Phật dùng thần lực, khoảng một niệm đều qua đến, chuyển pháp luân thanh tịnh vô ngại. Ðây là pháp tự tại thứ sáu.

Tất cả chư Phật vì muốn điều phục tất cả chúng sanh trong mỗi niệm thành Vô thượng Chánh giác, mà nơi tất cả Phật pháp chẳng phải đã giác, hiện giác, cũng chẳng phải sẽ giác, cũng chẳng trụ nơi bực hữu học, mà đều thấy biết thông đạt vô ngại, vô lượng trí huệ, vô lượng tự tại, giáo hóa điều phục vô lượng chúng sanh. Ðây là pháp tự tại thứ bảy.

Tất cả chư Phật hay dùng nhãn xứ làm nhĩ xứ Phật sự, hay dùng nhĩ xứ làm tỹ xứ Phật sự, hay dùng tỷ xứ làm thiệt xứ Phật sự, hay dùng thiệt xứ làm thân xứ Phật sự, hay dùng thân xứ làm ý xứ Phật sự, hay dùng ý xứ trong tất cả thế giới trụ thế xuất thế các thứ cảnh giới, trong mỗi mỗi cảnh giới hay làm vô lượng Phật sự quảng đại. Ðây là pháp tự tại thứ tám.

Tất cả chư Phật lỗ lông nơi thân, mỗi lỗ lông hay dung chứa tất cả chúng sanh, mỗi chúng sanh thân họ đồng với bất khả thuyết cõi Phật mà không chật hẹp. Mỗi chúng sanh một bước đi có thể qua đến vô số thế giới, lần lượt trải qua vô số kiếp như vậy, đều thấy chư Phật xuất thế giáo hóa chúng sanh, chuyển tịnh pháp luân, khai thị bất khả thuyết, tam thế chánh pháp, khắp hư không giới tất cả chúng sanh thọ thân các loài oai nghi qua lại và những đồ sở thích mà họ thọ hưởng đều đầy đủ cả, ở trong lỗ lông thân Phật vẫn không chướng ngại. Ðây là pháp tự tại thứ chín.

Tất cả chư Phật trong khoảng một niệm hiện tất cả thế giới vi trần số Phật. Mỗi mỗi đức Phật đều ở nơi tất cả pháp giới chúng diệu liên hoa quảng đại trang nghiêm thế giới, trên tòa liên hoa tạng sư tử mà thành Ðẳng Chánh Giác, thị hiện chư Phật tự tại thần lực. Như ở nơi chúng diệu liên hoa quảng đại trang nghiêm thế giới như vậy, ở trong tất cả pháp giới, bất khả thuyết bất khả thuyết các thứ trang nghiêm, các thứ cảnh giới, các thứ hình tướng, các thứ thị hiện, các thứ kiếp số thanh tịnh thế giới. Như ở trong khoảng một niệm như vậy, ở trong tất cả niệm của vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, một niệm hiện tất cả, một niệm trụ vô lượng, mà chưa từng dùng chút sức phương tiện. Ðây là pháp tự tại thứ mười của chư Phật.

 

“Buddhas have ten kinds of measureless, inconceivable ways of fulfill-

ment of buddhahood. What are they? The pure features of all buddhas

each contain a hundred blessings. All buddhas accomplish all Buddha

teachings. All buddhas perfect all roofs of goodness. All buddhas perfect

all virtuous qualities. All buddhas can teach all sentient beings. All bud-

dhas can be leaders of sentient beings. All buddhas perfect pure buddha-

lands. All buddhas achieve omniscient knowledge. All buddhas develop

the physical marks and refinements of greatness; all who see them bene-

fit, this effort is not in vain. All buddhas are imbued with the impartial

reality of enlightened ones. All buddhas, after having done their buddha-

work, manifest entry into nirvana.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ vô lượng bất tư nghì Phật pháp viên mãn:

Tất cả chư Phật, mỗi tướng thanh tịnh đều đủ trăm phước.

Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu tất cả Phật pháp.

Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu tất cả thiện căn.

Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu tất cả công đức.

Tất cả chư Phật đều hay giáo hóa tất cả chúng sanh.

Tất cả chư Phật đều hay vì tất cả chúng sanh mà làm chủ.

Tất cả chư Phật đều thành tựu cõi Phật thanh tịnh.

Tất cả chư Phật đều thành tựu Nhứt thiết chủng trí.

Tất cả chư Phật đều thành tựu sắc thân tướng hảo, người thấy thân Phật thời được lợi ích, công chẳng luống uổng.

Tất cả chư Phật đều đủ chánh pháp bình đẳng của chư Phật.

Tất cả chư Phật khi làm Phật sự rồi, không đức Phật nào chẳng thị hiện nhập Niết bàn.

 

“Buddh as have ten kinds of skill in means. What are they? All bud-

dhas know all things are beyond idle philosophizing, yet can demon-

strate the roofs of goodness of all buddhas. All buddhas know all things

have no vision and are unknown to each other, have no bondage or

release, no reception or assembly, and no consummation, and indepen-

dently ultimately reach the other shore; meanwhile they know the true

reality of all things is unvarying, not different, and they attain freedom,

selflessly, without grasping, not destroying ultimate truth; having already

reached the state of great freedom, they always observe all realms of

reality. All buddhas are forever aloof from all appearances; their minds

do not dwell on anything, yet they know all appearances without con-

fusion or error; while they know all appearances have no intrinsic nature

of their own, yet they are able to perceive them all in accord with their

essence and also manifest the infinite appearances of the various adorn-

ments of innumerable physical bodies and pure buddha-lands, gather

lamps of knowledge and wisdom, and destroy the delusions of sentient

beings. All buddhas abide in the realm of reality; they do not dwell in the

past, future, or present, because in Thusness as such there are no marks of

the three time frames of past, future, or present; yet they can speak about

the emergence in the world of the innumerable buddhas of past, future,

and present, causing those who hear to see the realms of all the buddhas.

 

Page 918 – The Flower Ornament Scripture

 

All buddhas, in their physical, verbal, and mental actions, do not create

anything, have no coming or going, and no abiding; beyond all cate-

gories, they reach the other shore of all things, yet are treasuries of all

truths, imbued with immeasurable knowledge, comprehending all kinds

of mundane and transmundane things, their knowledge and wisdom

unhindered, manifesting immeasurable autonomous spiritual powers,

edifying the sentient beings of all realms. All buddhas know that all

things cannot be seen, are neither one nor different, are neither finite nor

infinite, are not coming or going, all being without inherent nature of

their own, yet they do not contravene the phenomena of the world; the

all-knowers see all things in the midst of nonexistence of own-being

or inherent nature; being independent of things, they extensively explain

things while always abiding steadily in the real nature of True Thusness.

All buddhas know all times in one time; endowed with pure virtues,

they enter the absolute state, yet without any attachment to it; in regard

to time frames such as day, month, year, eon, becoming, and decompo-

sition, they neither remain within them nor abandon them, yet they are

able to show day or night, beginning, middle, and end, one day, one

week, a fortnight, a month, a year, a century, an eon, many eons, incon-

ceivable eons, inexpressible eons, as far as all the eons throughout the

future, always turning the wheel of the sublime Teaching for the sake of

sentient beings, without interruption, without retreating, without pause.

All buddhas always remain in the realm of reality, develop the infinite

fearlessness of the buddhas, as well as their countless, measureless, in-

exhaustible, ceaseless, boundless, unique, endless, and true intellectual

powers, appropriately demonstrating explanation of all expressions and

explanation of all principles, delivering untold millions of discourses

using various doctrines adapted to faculties and natures, inclinations and

understandings, all ultimately good in the beginning, the middle, and

the end. All buddhas, abiding in the pure realm of reality, know all

things originally have no names, there being no name of past, present,

or future, no name of sentient beings, no name of inanimate beings, no

name of country or land, no name of noncountry, no name of law or

nonlaw, no name of virtue or nonvirtue, no name of enlightening

being, no name of Buddha, no names of sets, no names of nonsets, no

name of birth, no name of extinction, no name of existence, no name of

nonexistence, no name of unity, no name of vanety, because the essential

nature of things is inexpressible — all things are without location or posi-

tion, cannot be explained as assembling or dispersing, as one or as many,

no verbalization can reach them, all words fail; though the buddhas

speak in various ways according to conventional usage, they do not cling

to anything as mental objects, do not make anything up, and avoid all

false conceptual attachments: in this way they ultimately reach the other

shore. All buddhas know the fundamental nature of all things is null:

because it has no birth, it is not form; because it has no manifestation it is

not sensation; because it has no names or categories it is not conception;

 

Page 919 – Inconceivable Qualities of Buddhas

 

because it has no action it is not conditioning; because it has no grasping

it is not consciousness; because it has no access it is not sense mediums;

because it apprehends nothing it is not sense elements — yet it does not

destroy things, because the original nature has no origination, is like

space. All phenomena are empty and quiescent; there is no action or

effect, no cultivation, no accomplishment, no production. They are not

in sets, yet not out of order; not existent or nonexistent; not born or

annihilated, not defiled or pure; not entering or existing; not abiding,

not transitory; not edifying, not unedifying; not beings, not not beings;

not living, not lifeless; not caused, not causeless. While knowing this,

the buddhas know all sentient beings, whether they are rightly stabilized,

wrongly stabilized, or not stabilized, and teach them the subtle truth to

enable them to reach the other shore, attain the ten powers and four fear-

lessnesses, be able to roar the lion’s roar, be imbued with universal

knowledge, and abide in the realm of buddhahood. These are the ten

kinds of skill in means achieved by buddhas.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười phương tiện thiện xảo:

Tất cả chư Phật biết rõ tất cả pháp đều rời hý luận mà hay khai thị thiện căn của chư Phật. Ðây là phương tiện thiện xảo thứ nhứt.

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều không chỗ thấy, đều chẳng biết nhau, không trói không mở, không thọ không nhóm, không thành tựu, tự tại rốt ráo đến bờ kia, nhưng nơi các pháp đều biết chơn thiệt, chẳng riêng chẳng khác mà được tự tại, không ngã không thọ, chẳng hoại thiệt tế, đã được đến nơi bực đại tự tại, thường hay quan sát tất cả pháp giới. Ðây là phương tiện thiện xảo thứ hai.

Tất cả chư Phật lìa hẳn các tướng, tâm không sở trụ, mà biết rõ tất cả chẳng loạn chẳng lầm, dầu biết tất cả tướng đều không tự tánh, mà đúng như thể tánh của nó đều hay khéo vào, cũng thị hiện vô lượng sắc thân và tất cả Phật độ thanh tịnh, những tướng trang nghiêm vô tận, nhóm đèn trí huệ diệt sự tối lầm của chúng sanh. Ðây là phương tiện thiện xảo thứ ba.

Tất cả chư Phật trụ nơi pháp giới, chẳng trụ quá khứ, vị lai, hiện tại. Vì trong tánh như như không có tướng tam thế. Mà hay diễn thuyết tam thế vô lượng chư Phật xuất hiện thế gian. Làm cho người nghe thấy khắp cảnh giới của tất cả chư Phật. Ðây là phương tiện thiện xảo thứ tư.

Tất cả chư Phật thân, ngữ, ý nghiệp không chỗ tạo tác, không lai không khứ không trụ, rời những số pháp, đến nơi tất cả pháp bĩ ngạn mà làm tạng các pháp, đủ vô lượng trí, rõ suốt những pháp thế xuất thế, trí huệ vô ngại, thị hiện vô lượng thần lực tự tại, điều phục tất cả pháp giới chúng sanh. Ðây là phương tiện thiện xảo thứ năm.

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp chẳng thấy được, chẳng phải một chẳng phải khác, chẳng phải lượng chẳng phải vô lượng, chẳng lai quá khứ, đều không tự tánh, cũng chẳng trái với các pháp thế gian. Tất cả người trí ở trong không tự tánh, mà thấy tất cả pháp, tự tại với các pháp. Nói rộng các pháp mà thường an trụ chơn như thiệt tánh. Ðây là phương tiện thiện xảo thứ sáu.

Tất cả chư Phật ở trong một thời gian biết tất cả thời gian, đủ thiện căn thanh tịnh, nhập chánh vị mà không sở trước. Nơi tất cả thời gian : ngày, tháng, năm, kiếp, thành, hoại. Những thời gian như vậy, chẳng trụ chẳng bỏ mà hay thị hiện hoặc ngày, hoặc đêm, một ngày, bảy ngày, nửa tháng, một tháng, một năm, trăm năm, một kiếp, nhiều kiếp, bất khả tư kiếp, bất khả thuyết kiếp, nhẫn đến tận vị lai tế kiếp, hằng vì chúng sanh chuyển diệu pháp luân, chẳng đoạn chẳng thối không thôi dứt. Ðây là phương tiện thiện xảo thứ bảy.

Tất cả chư Phật hằng trụ pháp giới thành tựu vô lượng Phật vô úy và bất khả sổ biện tài, bất khả lượng biện tài, vô tận biện tài, vô đoạn biện tài, vô biên biện tài, bất cộng biện tài, vô cùng biện tài, chơn thiệt biện tài, phương tiện khai thị tất cả cú biện, tất cả pháp biện, tùy theo căn tánh và cùng dục giải, dùng các thứ pháp môn nói bất khả thuyết bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha khế kinh, sơ trung hậu đều lành, thảy đều rốt ráo. Ðây là phương tiện thiện xảo thứ tám.

Tất cả chư Phật trụ tịnh pháp giới, biết tất cả pháp vốn không danh tự, không tên quá khứ, không tên hiện tại, không tên vị lai, không tên chúng sanh, không tên phi chúng sanh, không tên quốc độ, không tên phi quốc độ, không tên pháp, không tên phi pháp, không tên công đức, không tên phi công đức, không tên Bồ Tát, không tên Phật, không tên số, không tên phi số, không tên sanh, không tên diệt, không tên có, không tên không, không tên một, không tên nhiều. Tại sao vậy ? Vì thể tánh các pháp bất khả thuyết. Tất cả các pháp không phương không xứ, chẳng thể hiệp nói, chẳng thể tan nói, chẳng thể một nói, chẳng thể nhiều nói, âm thanh chẳng đến, ngôn ngữ đều dứt. Dầu theo thế tục có các thứ ngôn thuyết mà không chỗ phan duyên, không chỗ tạo tác, xa lìa tất cả tưởng chấp hư vọng. Như vậy rốt ráo đến nơi bĩ ngạn. Ðây là phương tiện thiện xảo thứ chín.

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn tánh tịch tịnh. Vì không sanh nên chẳng phải sắc. Vì không hí luận nên chẳng phải thọ. Vì không danh số nên chẳng phải tưởng. Vì không tạo tác nên chẳng phải hành. Vì không chấp thủ nên chẳng phải thức. Không nhập xứ nên chẳng phải xứ. Vô sở đắc nên chẳng phải giới. Nhưng cũng chẳng hoại tất cả pháp. Bổn tánh vô khởi vì như hư không. Tất cả pháp thảy đều không tịch, không nghiệp quả, không tu tập, không thành tựu, không xuất sanh, chẳng số, chẳng không số, chẳng hữu, chẳng vô, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng nhập, chẳng xuất, chẳng trụ, chẳng không trụ, chẳng điều phục, chẳng không điều phục, chẳng chúng sanh, chẳng không chúng sanh, chẳng thọ mạng, chẳng không thọ mạng, chẳng nhơn duyên, chẳng không nhơn duyên. Mà hay biết rõ những chúng sanh chánh định, tà định và bất định, vì họ thuyết diệu pháp cho họ đến bỉ ngạn, thành tựu Thập lực, tứ vô úy, hay Sư tử hống, đủ Nhứt thiết trí, trụ cảnh giới Phật. Ðây là phương tiện thiện xảo thứ mười của chư Phật.

 

“Buddhas have ten kinds of great buddha-work, immeasurable,

boundless, inconceivable, unknowable to all celestial and human world-

lings, unknowable even to the past, future, and present Buddhist disciples

and self-enlightened ones, except by the spiritual power of the buddhas.

What are they? All buddhas appear to be born in the heavens of content-

ment in all worlds throughout the cosmos, carry out enlightening prac-

tices, and perform great buddha-works in the spheres of operation of

infinite forms, infinite powers, infinite lights, infinite sounds, infinite

verbal expressions, infinite concentrations, and infinite knowledge,

taking in all humans, celestials, demons, monks, priests, titans, and so on,

their great kindness uninhibited, their great compassion ultimate, impar-

tially aiding and benefiting all living beings, enabling them to be born in

heaven or in the human realm, or purifying their senses, or tuning their

minds, sometimes explaining three different vehicles of salvation for

them, sometimes explaining the complete, full unitary vehicle for them,

saving and liberating all, enabling them to get out of birth and death —

this is the first great buddha-work.

(1) Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười Phật sự quảng đại vô lượng vô biên bất tư nghì, tất cả chư Thiên và người không thể biết được. Tam thế tất cả hàng Thanh Văn, Ðộc Giác cũng chẳng biết được. Chỉ trừ thần lực của Như Lai:

Tất cả chư Phật nơi tận hư không khắp pháp giới tất cả thế giới cung trời Ðâu Suất, đều hiện thọ sanh tu hạnh Bồ Tát làm Phật sự lớn, vô lượng sắc tướng, vô lượng oai đức, vô lượng quang minh, vô lượng âm thanh, vô lượng ngôn từ, vô lượng tam muội, vô lượng trí huệ, cảnh giới sở hành nhiếp lấy tất cả Trời, Người, Ma, Phạm, Sa Môn, Bà La Môn, A Tu La v.v…, đại từ vô ngại, đại bi rốt ráo, bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh. Hoặc làm cho họ sanh cõi trời, cõi người. Hoặc tịnh các căn của họ, hoặc điều tâm của họ. Có lúc vì họ mà nói ba thừa sai khác, hoặc nói viên mãn nhứt thừa, khắp đều tế độ cho họ ra khỏi sanh tử. Ðây là Phật sự quảng đại thứ nhứt.

 

“All buddh as descend spiritually from the heaven of contentment into

the mother’s womb; by means of ultimate concentration they observe

the phenomenon of taking on life as like an illusion, like a phantom, like

a reflection, like space, like a mirage, and they take on life however they

wish, without bound, without hindrance. Entering the state of noncon-

tention, they develop knowledge without attachment; free from desire,

clear and pure, they develop a vast treasury of wondrous adornments,

take on their final embodiment, live in a great jewel-adorned mansion

and perform buddha-work. They may do buddha-work by spiritual

powers, or by right recollection, or by showing miracles, or by mani-

festing the sun of knowledge, or by revealing the enormous spheres of

buddhahood, or by showing the immeasurable lights of the buddhas, or

by entering countless great concentrations, or by manifesting emergence

 

Page 920 – The Flower Ornament Scripture

 

from concentration. The buddhas, at that time, in the mother’s womb,

wishing to benefit all worldlings, show all kinds of appearances to do

buddha-work. They may appear to be born, or appear as children, or

appear as princes, or appear as leaving home, or they may show the

appearance of atttaining true enlightenment, or show the appearance of

turning the wheel of the Teaching, or show the appearance of entering

final extinction. In this way all of them, by various means, perform

buddha-work in all regions, all networks, all circles, all systems, in all

worlds. This is the second great buddha-work.

Tất cả chư Phật từ trời Ðâu Suất giáng thần thai mẹ, dùng tam muội rốt ráo quán pháp thọ sanh: như huyễn, như hóa, như bóng, như hư không, như dương diệm, tùy sở thích mà thọ vô lượng vô ngại, nhập pháp vô tránh, khởi trí vô trước, ly dục thanh tịnh, thành tựu tạng diệu trang nghiêm quảng đại, thọ thân rốt sau, trụ nơi lầu các đại bửu trang nghiêm mà làm Phật sự. Hoặc dùng thần lực mà làm Phật sự. Hoặc dùng chánh niệm mà làm Phật sự. Hoặc hiện thần thông mà làm Phật sự. Hoặc hiện trí nhựt mà làm Phật sự. Hoặc hiện cảnh giới quảng đại của chư Phật mà làm Phật sự. Hoặc hiện vô lượng quang minh của chư Phật mà làm Phật sự. Hoặc nhập vô số tam muội quảng đại mà làm Phật sự. Hoặc hiện từ tam muội đó khởi mà làm Phật sự.

Bấy giờ đức Như Lai ở trong mẫu thai, vì muốn lợi ích tất cả thế gian nên hiện nhiều cách để làm Phật sự. Những là hoặc hiện sơ sinh, hoặc hiện đồng tử, hoặc hiện tại cung, hoặc hiện xuất gia, hoặc lại thị hiện thành Ðẳng Chánh Giác, hoặc thị hiện nhập Ðại Niết bàn. Như vậy, đều dùng các thứ phương tiện ở nơi tất cả phương, tất cả lưới, tất cả vòng, tất cả thứ, tất cả thế giới mà làm Phật sự. Ðây là Phật sự quảng đại thứ hai.

 

“All good works of all buddhas are already pure, and their knowledge

of all life is clear and immaculate: so by birth they lead and guide the

deluded, causing them to open up in understanding and practice all that

is good. For the sake of sentient beings they appear to be born in a royal

palace. All buddhas have already abandoned all materialistic desires for

palaces and pleasure; they have no craving or obsession, and always

reflect upon the emptiness and essencelessness of all existents, that all

comforts and delights are not truly real. Keeping the pure precepts of

buddhas, ultimately fulfilling them, observing the palace ladies and

attendants, they develop great compassion; observing that all sentient

beings are unreal, they develop great kindness; observing that there is

nothing enjoyable in the world, they develop great joy; their minds

gaining freedom in the midst of all things, they develop great relinquish-

ment. Imbued with the qualities of buddhahood, they manifest birth in

the phenomenal realm, their physical features perfect, their associates

pure, yet they have no attachment to anything. With voices adapting to

types, they explain the truth to the masses, causing them to become dis-

illusioned with worldly things; they point out to them the results of

what they are doing. Also they use expedient means to teach in accord

with needs, causing the immature to develop maturity, causing the

mature to attain liberation, doing buddha-work for them to cause them

not to regress. Also, by virtue of a heart of universal love and compas-

sion they continually explain all kinds of principles to sentient beings and

also manifest the powers of diagnosis, prescription, and occult influence

for them, to enable them to awaken and attain purity of mind. Though

the buddhas be in the inner palace, seen by all the people, yet they are

performing buddha-work in all worlds. By means of great knowledge

and great energy they manifest the various spiritual powers of buddhas,

unhindered, inexhaustible. They always continue three kinds of skillfull,

expedient action — that is, their physical activity is ultimately pure, their

verbal activity is always carried out in accord with knowledge, and their

mental activity is exceedingly profound and has no blockage or inhibi-

tion; by these means they benefit living beings. This is the third great

buddha-work.

Tất cả chư Phật đều đã thanh tịnh tất cả thiện nghiệp, tất cả sanh trí đều đã sáng sạch, mà dùng sanh pháp dạy dỗ dẫn dắt quần mê, cho họ khai ngộ thật hành đủ các nghiệp lành. Vì chúng sanh mà thị hiện Ðản Sanh nơi Vương cung. Tất cả chư Phật nơi những sắc dục cung điện kỹ nhạc đều đã xa lìa không tham nhiễm, thường quán các cõi rỗng không chẳng có thể tánh, tất cả đồ vui thích đều chẳng chơn thiệt, trì Phật tịnh giới rốt ráo viên mãn. Quán những thê thiếp và kẻ hầu hạ nơi nội cung mà sanh lòng đại bi. Quán các chúng sanh hư vọng chẳng thiệt mà sanh lòng đại từ. Quán các thế gian không một gì là đáng thích mà sanh lòng đại hỉ. Với tất cả pháp tâm được tự tại mà sanh lòng đại xả. Ðủ Phật công đức hiện sanh pháp giới, thân tướng viên mãn, quyến thuộc thanh tịnh, mà đối với tất cả đều không nhiễm trước. Dùng âm thanh tùy loại mà vì chúng diễn thuyết, cho họ sanh lòng nhàm lìa thế pháp, như chỗ sở hành thị hiện đắc quả. Lại dùng phương tiện tùy nghi giáo hóa: kẻ chưa thành thục thời làm cho thành thục, kẻ đã thành thục thời làm cho được giải thoát. Vì họ mà làm Phật sự cho họ chẳng thối chuyển. Lại dùng tâm từ bi quảng đại hằng vì chúng sanh mà thuyết pháp, lại vì họ thị hiện ba thứ tự tại, cho họ khai ngộ tâm được thanh tịnh. Dầu ở nội cung mọi người đều thấy, mà ở trong tất cả thế giới làm Phật sự. Dùng đại trí huệ, dùng đại tinh tấn thị hiện những Phật thần thông vô ngại vô tận hằng trụ nơi ba thứ nghiệp phương tiện thiện xảo là thân nghiệp rốt ráo thanh tịnh, ngữ nghiệp theo trí huệ mà phát ra, ý nghiệp thậm thâm vô ngại. Dùng phương tiện này để lợi ích chúng sanh. Ðây là Phật sự quảng đại thứ ba.

 

“All buddhas show analytic examination and disenchantment while

living in a palace of all kinds of adornments, thereupon giving it up and

leaving home, wishing to let sentient beings realize that things of the

 

Page 921 – Inconceivable Qualities of Buddhas

 

world are all illusions, impermanent, and perishable, and become deeply

disillusioned, avoid creating attachments, forever cut off the affliction of

worldly craving, cultivate purifying practices, and benefit living beings.

When the buddhas leave home, they give up conventional manners,

abide in noncontention, and fulfill the immeasurable virtues of their

fundamental vow. By the light of great knowledge they destroy the

darkness of delusion of the world and become unexcelled fields of bless-

ings for all beings. They always extol the virtues of buddhas for the

benefit of sentient beings, causing them to plant roofs of goodness with

the buddhas. They see truth with the eye of wisdom. They also extol

renunciation for the benefit of sentient beings, its purity and blameless-

ness. They are eternally emancipated and are forever lofty paragons of

wisdom for the world. This is the fourth great buddha-work.

Tất cả chư Phật thị hiện ở những cung điện trang nghiêm, quán sát nhàm lìa bỏ mà xuất gia, muốn cho chúng sanh biết rõ thế pháp đều là vọng tưởng vô thường hư hoại, rất nhàm lìa chẳng nhiễm trước, dứt hẳn phiền não tham ái, tu hạnh thanh tịnh lợi ích chúng sanh. Ðương lúc xuất gia bỏ oai nghi thế tục, trụ trong pháp vô tránh, đầy đủ bổn nguyện vô lượng công đức. Dùng ánh sáng đại trí diệt si tối thế gian. Làm phước điền vô thượng cho các thế gian. Thường vì chúng sanh mà tán thán công đức của Phật, cho họ ở nơi Phật gieo trồng những cội lành, dùng mắt trí huệ thấy nghĩa chơn thiệt. Lại vì chúng sanh mà khen nói công đức xuất gia thanh tịnh không lỗi, vĩnh viễn được xuất ly, mãi mãi làm tràng cao trí huệ cho thế gian. Ðây là Phật sự quảng đại thứ tư.

 

“All buddhas have omniscience and already know and see infinite

realities. Attaining perfect true enlightenment under the tree of enlight-

enment, vanquishing all demons, their majesty supreme, their bodies fill

all worlds. Their deeds of spiritual power are boundless and inexhaus-

tible. They attain mastery of all meanings in the sphere of omniscience.

They have cultivated virtues to consummation. Their seats of enlighten-

ment are fully adorned and pervade all worlds in the ten directions; the

buddhas sit on them and turn the wheel of the sublime Teaching, ex-

plaining all the undertakings of enlightening beings, revealing the infinite

realms of the buddhas, causing the enlightening beings to awaken to and

enter into them. They carry out all kinds of pure practices and are able to

direct and guide all living beings, cause them to plant roofs of goodness,

be born in the ground of equality of the enlightened, continue in the

boundless good practices of enlightening beings, and develop all the

most excellent qualities. The buddhas know perfectly all worlds, all

beings, all buddha-lands, all phenomena, all enlightening beings, all

teachings, all pasts, presents, and futures, all disciplines, all mystic trans-

formations, and the inclinations of all sentient beings’ minds, and based

on this knowledge perform buddha-work. This is the fifth great buddha-

work.

Tất cả chư Phật đủ Nhứt thiết trí, nơi vô lượng pháp đều đã thấy biết, dưới cội Bồ Ðề thành Ðẳng Chánh Giác, hàng phục ma quân, oai đức đặc tôn. Thân Phật sung mãn tất cả thế giới. Thần lực chỗ làm vô biên vô tận. Nơi Nhứt thiết trí đúng nghĩa sở hành đều được tự tại. Tu các công đức đều đã viên mãn. Tòa Bồ Ðề của Phật đầy đủ trang nghiêm cùng khắp mười phương tất cả thế giới, Phật ngồi trên tòa này chuyển diệu Pháp luân, nói tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát, khai thị vô lượng Phật cảnh giới cho chư Bồ Tát đều được ngộ nhập, tu hành những diệu hạnh thanh tịnh, lại hay giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến họ gieo căn lành sanh trong đất bình đẳng của Như Lai, trụ nơi vô biên diệu hạnh của Bồ Tát, thành tựu tất cả pháp công đức tối thắng. Tất cả thế giới, tất cả chúng sanh, tất cả cõi Phật, tất cả Pháp, tất cả Bồ Tát, tất cả giáo hóa, tất cả tam thế, tất cả điều phục, tất cả thần biến, tất cả tâm sở thích của tất cả chúng sanh đều khéo biết rõ mà làm Phật sự. Ðây là Phật sự quảng đại thứ năm.

 

“All buddhas turn the irreversible wheel of the Teaching, to cause the

enlightening beings not to backslide; they turn the immeasurable wheel

of the Teaching, to cause all worldlings to know; they turn the wheel of

Teaching, awakening all, because they can fearlessly roar the lion’s roar;

they turn the wheel of Teaching, which is a treasury ofknowledge of all

truths, to open the door of the treasury of truth and remove the obstacle

of obscurity; they turn the unobstructed wheel of the Teaching, being

equal to space; they turn the wheel of Teaching of nonattachment,

because they see that all things are neither existent nor nonexistent; they

turn the world-illuminating wheel of Teaching, to cause all sentient

beings to purify their vision of reality; they turn the wheel of Teaching

revealing all knowledge, pervading all things in all times; they turn the

wheel of Teaching, which is the same one of all buddhas, because all

 

Page 922 – The Flower Ornament Scripture

 

Buddha teachings are not mutually opposed or contradictory. All bud-

dhas, by means of measureless, countless hundreds of thousands of mil-

lions of billions of such wheels of Teaching, perform buddha-work

inconceivably according to the differences in mental patterns of sentient

beings. This is the sixth great buddha-work.

Tất cả chư Phật chuyển bất thối pháp luân, vì làm cho chư Bồ Tát chẳng thối chuyển. Chuyển vô lượng pháp luân, vì làm cho tất cả thế gian đều biết rõ. Chuyển khai ngộ tất cả pháp luân, vì hay đại úy sư tử hống. Chuyển nhứt thiết pháp trí tạng pháp luân, vì khai cửa pháp tạng trừ ám chướng. Chuyển vô ngại pháp luân, vì đồng hư không. Chuyển vô trước pháp luân, vì quán tất cả pháp chẳng có chẳng không. Chuyển chiếu thế pháp luân, vì làm cho tất cả chúng sanh được tịnh pháp nhãn. Chuyển khai thị nhứt thiết trí pháp luân, vì cùng khắp tất cả tam thế pháp. Chuyển tất cả Phật đồng nhất pháp luân, vì tất cả Phật pháp chẳng trái nhau. Tất cả chư Phật dùng vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha pháp luân như vậy, tùy theo tâm sai biệt của các chúng sanh mà làm Phật sự chẳng thể nghĩ bàn. Ðây là Phật sự quảng đại thứ sáu.

 

“All buddhas enter into all capital cities and perform buddha-work

for the beings. That is, they enter human capitals, celestial capitals, capi-

tals of water spirits, monsters, cherubim, titans, birds, hobgoblins, ser-

pents, goblins, demons, and so on. When they enter the gates of the city,

the earth trembles, light shines everywhere, the blind gam vision, the

deaf are able to hear, the insane regain their sanity, the naked are clofhed,

the troubled and suffering all gain peace and happiness; all musical in-

struments spontaneously play, all adornments, used or not, emit mar-

velous sounds that delight all hearers. The buddhas’ physical forms are

pure and clean, fully endowed with the marks and refinements of great-

ness, so that none ever tire of seeing them. They are able to do buddha-

work for the benefit of sentient beings — whether looking, examining,

moving, stretching, walking or standing still, sitting or reclining, silent

or speaking, whether manifesting occult powers, or explaining principles,

or giving instructions — in all these they are performing buddha-work

for the benefit of sentient beings. All buddhas, in all the countless worlds,

in the midst of the oceans of mental inclinations of all kinds of sentient

beings, urge them to remembrance the buddhas, always diligently con-

sidering and planting roofs of goodness, cultivating the practices of en-

lightening beings, lauding the subtlety and supremacy of the buddhas’

appearance, which is hard for any living being to get to meet; if beings

see buddhas and are inspired with faith, then they produce all the im-

measurable good qualities and amass the virtues of buddhas, all pure.

Thus, having extolled the virtues of buddhas, they multiply their bodies

to go to all worlds in the ten directions to let the sentient beings behold

them, meditate on them and contemplate them, attend and serve them,

plant roofs of goodness, gain the good graces of the buddhas, and increase

the family of buddhas, all being certain to attain buddhahood. By these

actions they perform buddha-work, sometimes manifesting physical

bodies for sentient beings, sometimes making sublime utterances, some-

times just smiling, causing them to believe, honor, praise, and behave

courteously. All buddhas, by means of innumerable, untold, incon-

ceivable such buddha-works of all kinds, in all worlds, according to the

inclinations of sentient beings’ minds, teach them expediently, by the

power of their original vows, the power of great love and compassion,

and the power of omniscience, causing them all to be civilized. This is

the seventh great buddha-work.

Tất cả chư Phật vào nơi tất cả vương đô thành ấp, vì những chúng sanh mà làm Phật sự. Những là đô ấp của Nhơn Vương, đô ấp của Thiên Vương, của Long Vương, Dạ Xoa Vương, Càn Thát Bà Vương, A Tu La Vương, Ca Lâu La Vương, Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Già Vương, La Sát Vương, Tỳ Xá Xà Vương. Tất cả đô ấp của chư Vương như vậy lúc Phật vào cửa thành thời đại địa chấn động, quang minh chiếu khắp. Người đui được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ điên cuồng được tỉnh, kẻ nghèo thiếu khốn khổ được no ấm yên vui. Tất cả nhạc khí được kêu. Những đồ trang sức, hoặc đeo hay chẳng đeo đều tự phát diệu âm, ai nghe tiếng đều vui mừng cả. Tất cả chư Phật sắc thân thanh tịnh đầy đủ tướng tốt, người thấy không chán, hay vì chúng sanh mà làm Phật sự. Những là hoặc đoái ngó, hoặc quán sát, hoặc động chuyển, hoặc co duỗi, hoặc đi, đứng, ngồi, nằm, hoặc nín, hoặc nói, hoặc hiện thần thông, hoặc thuyết pháp, hoặc dạy bảo, tất cả như vậy đều vì chúng sanh mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật khắp ở vô số thế giới, trong biển tâm sở thích của các loài chúng sanh mà khuyên họ niệm Phật, thường siêng quán sát gieo những căn lành, tu hạnh Bồ tát, khen Phật sắc tướng vi diệu đệ nhứt, tất cả chúng sanh khó gặp gỡ. Nếu ai được thấy Phật mà sanh lòng kính tin thời phát khởi vô lượng pháp lành, chứa Phật công đức đều khắp thanh tịnh. Khen ngợi Phật công đức như vậy rồi, phân thân qua khắp mười phương thế giới khiến các chúng sanh đều được chiêm ngưỡng phụng thờ, tư duy quán sát cung kính cúng dường, trồng những căn lành được Phật hoan hỷ, thêm lớn Phật chủng, đều được thành Phật. Dùng hạnh như vậy mà làm Phật sự. Hoặc vì chúng sanh mà thị hiện sắc thân, hoặc phát diệu âm, hoặc chỉ vi tiếu, khiến họ tin mến, cúi đầu đảnh lễ, khom mình chấp tay, ca ngợi khen tặng thăm viếng hỏi thăm, dùng đây mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật dùng vô lượng, vô số, bất khả thuyết, bất khả tư những Phật sự như vậy, ở trong tất cả thế giới tùy tâm chúng sanh sở thích, dùng sức bổn nguyện, sức đại từ bi, sức nhứt thiết trí, phương tiện giáo hóa đều làm cho họ được điều phục. Ðây là Phật sự quảng đại thứ bảy.

 

“All buddhas may do buddha-work while dwelling in forest retreats,

or in quiet places, or in desolate places, or in buddhas’ dwelling places; or

they may do buddha-work while in trance, or while alone in a grove, or

while concealing themselves from view, or while abiding in knowledge

 

Page 923 – Inconceivable Qualities of Buddhas

 

of the ultimate profundity, or while dwelling in the incomparable realm

of the buddhas; or they may do buddha-work while carrying on various

imperceptible physical actions, adapting to sentient beings’ mentalities,

predilections, and understandings to teach them as is expedient, without

cease. Or they may do buddha-work seeking omniscience in the form of

celestial beings, or they may do buddha-work seeking omniscience in the

form of water spirits, goblins, cherubim, titans, birds, serpents, humans,

subhumans, and so on. They may also do buddha-work by seeking om-

niscience in the form of listeners, solitary illuminates, or enlightening

beings. Sometimes they preach, sometimes they are silent in doing

buddha-work. Sometimes they do buddha-work saying there is one

Buddha, sometimes saying there are many buddhas. Sometimes they do

buddha-work saying all practices and all vows of enlightening beings

are one practice and vow; sometimes they do buddha-work saying one

practice and one vow of enlightening beings are infinite practices and

vows. Sometimes they do buddha-work saying the realm of buddha-

hood is the world, sometimes they do buddha-work saying the world is

the realm of buddhahood. Sometimes they do buddha-work saying the

realm of buddhahood is not the world. Sometimes they remain for a

day, or a night, or a fortnight, or a month, or a year, up to untold eons,

to do buddha-work for the benefit of sentient beings. This is the eighth

great buddha-work.

Tất cả chư Phật hoặc trụ A lan nhã mà làm Phật sự. Hoặc ở chỗ tịch tịnh mà làm Phật sự. Hoặc ở chỗ rãnh rang mà làm Phật sự. Hoặc ở chỗ của Phật mà làm Phật sự. Hoặc trụ trong tam muội mà làm Phật sự. Hoặc ở một mình nơi vườn rừng mà làm Phật sự. Hoặc ẩn thân chẳng hiện mà làm Phật sự. Hoặc trụ nơi trí thậm thâm mà làm Phật sự. Hoặc trụ cảnh giới vô tỷ của Phật mà làm Phật sự. Hoặc trụ những thân hành bất khả kiến, tùy tâm sở thích sở nguyện của chúng sanh phương tiện giáo hóa không thôi nghỉ mà làm Phật sự. Hoặc dùng thân Trời cầu nhứt thiết trí mà làm Phật sự. Hoặc dùng thân Rồng, thân Dạ Xoa, nhẫn đến thân Nhơn và Phi nhơn cầu nhứt thiết trí mà làm Phật sự. Hoặc dùng thân Thanh Văn, thân Ðộc Giác, thân Bồ Tát cầu nhứt thiết trí mà làm Phật sự. Hoặc có lúc thuyết pháp, có lúc nín lặng mà làm Phật sự. Hoặc nói một Phật, hoặc nói nhiều Phật mà làm Phật sự. Hoặc nói chư Bồ Tát, tất cả hạnh, tất cả nguyện làm một hạnh nguyện mà làm Phật sự. Hoặc nói cảnh giới Phật là cảnh giới thế gian mà làm Phật sự. Hoặc nói cảnh giới thế gian là cảnh giới Phật mà làm Phật sự. Hoặc nói cảnh giới Phật là chẳng phải cảnh giới mà làm Phật sự, hoặc trụ một ngày, hoặc trụ một đêm, hoặc trụ nửa tháng, hoặc trụ một tháng, hoặc trụ một năm, nhẫn đến trụ bất khả thuyết kiếp vì các chúng sanh mà làm Phật sự. Ðây là Phật sự quảng đại thứ tám.

 

“All buddhas are mines that produce pure roofs of goodness, causing

sentient beings to engender pure faith and resolution in the buddha-

teachings, so their faculties are tamed and they forever detach from the

world. They cause enlightening beings to be full of knowledge, wisdom,

and clarity in regard to the way of enlightenment and not depend on

another for understanding. Sometimes they do buddha-work manifest-

ing nirvana, sometimes they do buddha-work showing the evanescence

of all in the world, sometimes they do buddha-work explaining the

buddha-bodies, sometimes they do buddha-work explaining the accom-

plishment of all that is to be done, sometimes they do buddha-work

explaining the flawless fulfillment of virtuous qualities, sometimes they

do buddha-work explaining the extirpation of the roof of all existences.

Sometimes they do buddha-work causing sentient beings to turn away

from the world to follow the buddha-mind; sometimes they do buddha-

work explaining the inevitable ending of life; sometimes they do buddha-

work explaining that there is nothing enjoyable in the world. Sometimes

they do buddha-work preaching the eternal service of buddhas; some-

times they do buddha-work explaining the buddhas’ turning of the

wheel of pure Teaching, causing the hearers to become very joyful.

Sometimes they do buddha-work expounding the sphere of buddha-

hood, inspiring people to cultivate spiritual practices. Sometimes they

do buddha-work expounding concentration on remembrance of Bud-

dha, inspiring people to always delight in visions of Buddha. Sometimes

they do buddha-work expounding the purification of the senses, diligent

 

Page 924 – The Flower Ornament Scripture

 

search for the Buddha Way with unflagging spirit. Sometimes they do

buddha-work visiting all buddha-lands and observing the various causes

and conditions of their environments. Sometimes they do buddha-work

uniting all bodies of living beings into a buddha-body, causing all lazy

and self-indulgent sentient beings to abide by the pure precepts of the en-

lightened. This is the ninth great buddha-work.

Tất cả chư Phật là tạng sanh ra thiện căn thanh tịnh, làm cho các chúng sanh ở trong Phật pháp sanh tín giải thanh tịnh, các căn điều phục lìa hẳn thế gian. Làm cho chư Bồ Tát ở nơi đạo Bồ Ðề đủ sáng trí huệ chẳng do tha ngộ. Hoặc hiện thế gian thảy đều vô thường mà làm Phật sự. Hoặc nói chỗ làm thảy đều đã xong mà làm Phật sư. Hoặc nói công đức viên mãn không thiếu mà làm Phật sự. Hoặc nói dứt hẳn những căn bổn mà làm Phật sự. Hoặc khiến chúng sanh nhàm rời thế gian tùy thuận tâm Phật mà làm Phật sự. Hoặc nói thọ mạng trọn về nơi hết mà làm Phật sự. Hoặc nói thế gian không một việc đáng vui mà làm Phật sự. Hoặc vì tuyên nói tận vị lai tế cúng dường chư Phật mà làm Phật sự. Hoặc nói chư Phật chuyển tịnh pháp luân khiến người được nghe rất vui mừng mà làm Phật sự. Hoặc vì tuyên nói cảnh giới của chư Phật khiến họ phát tâm tu hành mà làm Phật sự. Hoặc vì tuyên nói niệm Phật tam muội, khiến họ phát tâm thường thích thấy Phật mà làm Phật sự. Hoặc vì tuyên nói các căn thanh tịnh, siêng cầu Phật đạo tâm không lười trễ mà làm Phật sự. Hoặc chỉ tất cả cõi Phật, quán sát những cảnh giới các loại nhơn duyên mà làm Phật sự. Hoặc nhiếp tất cả những thân chúng sanh đều làm thân Phật, làm cho những chúng sanh lười biếng buông lung đều an trụ nơi cấm giới thanh tịnh của Như Lai, mà làm Phật sự. Ðây là Phật sự quảng đại thứ chín.

 

“When buddhas enter extinction, countless sentient beings mourn and

weep; looking at each other in great grief and distress, they say, ‘The

buddha had great sympathy and compassion, mercifully aiding all

worldly beings, a savior and a refuge for all living creatures. The emer-

gence of a buddha is difficult to encounter, an unexcelled field of bless-

ings, and now the buddha has passed away forever.’ Thus they use this

to cause sentient beings to mourn and miss the buddha, thereby doing

buddha-work. Also, in order to transform and liberate all celestials,

humans, spirits, goblins, titans, cherubim, and so on, according to their

desires, they pulverize their own bodies to make countless relics, to cause

sentient beings to develop faith, honor, respect, and joyfully reverence

them, and cultivate virtues to complete fulfillment. They also build

monuments, variously adorned, in the abodes of all kinds of creatures,

for religious services; their teeth, nails, and hair are all used to make

monuments, to cause those who see them to remember the Buddha, the

Teaching, and the Community, to believe with unswerving faith, sin-

cerely respect and honor them, and make offerings to them wherever

they are, and cultivate virtues, so that by this merit they may be born

in heaven or among humans, of noble and prosperous families with

ample property and pure retinues, not enter into evil ways, always get

to see buddhas, fulfill pure ways, quickly attain emancipation from the

three realms of existence, each attain the fruit of their own vehicle

according to their aspiration, recognize and requite their debt to bud-

dhas, and forever be a reliance for the world. Though the buddhas be

extinct, they are still inconceivable pure fields of blessings for living

beings, with inexhaustible virtues, supreme fields of blessings, causing

sentient beings’ roofs of goodness to be complete and their virtue to be

fully developed. This is the tenth great buddha-work.

Tất cả chư Phật lúc nhập Niết bàn, vô lượng chúng sanh rất lo khổ kêu gào khóc than, nhìn nhau mà nói rằng: Ðức Như Lai Thế Tôn có đại từ bi, thương xót lợi ích tất cả thế gian, làm nơi cứu, làm chỗ về cho các chúng sanh. Ðức Như Lai xuất thế rất khó gặp. Phước điền vô thượng nay đã mất hẳn. Dùng việc như vậy làm cho chúng sanh mến luyến buồn khóc mà làm Phật sự. Lại vì hóa độ tất cả trời, người, bát bộ, nên tùy theo sự thích muốn của họ, mà nát thân Phật thành ngọc Xá Lợi vô lượng vô số bất tư nghì, khiến các chúng sanh phát lòng tin thanh tịnh, cung kính tôn trọng, hoan hỷ cúng dường, tu các công đức đầy đủ viên mãn, lại xây tháp các thứ trang nghiêm đặt ở trong cung điện của Trời, Người, Bát Bộ để cúng dường. Răng, móng, tóc của Phật cũng đều dựng tháp cúng dường. Làm cho người thấy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tin mến không thôi, thành kính tôn trọng, bố thí cúng dường khắp mọi nơi, tu các công đức. Do phước này, họ được sanh cõi trời hay trong nhân gian, dòng họ tôn vinh, tài sản đầy đủ, những quyến thuộc đều thanh tịnh, chẳng đoạ ác thú, thường sanh thiện đạo, hằng được thấy Phật đủ những pháp lành, mau được xuất ly ba cõi, đều tùy sở nguyện được chứng quả nơi thừa của họ đã tu. Ðối với đức Như Lai thời biết ơn và báo ơn. Trọn làm chỗ quy y cho thế gian. Chư Phật Thế Tôn dầu nhập đại Niết bàn, vẫn làm phước điền thanh tịnh bất tư nghì cho chúng sanh, là phước điền tối thượng công đức vô tận, làm cho các chúng sanh đầy đủ thiện căn, phước đức viên mãn. Ðây là Phật sự quảng đại thứ mười của chư Phật.

 

“These buddha-works are immeasurably great, inconceivable: no

beings of the world, celestials or humans, and none of the listeners or

individual illuminates of past, future, or present can know them, unless

they are empowered by Buddha.

 

“Buddhas have ten kinds of mastery of nondual action. What are

they? All buddhas can speak words of prediction of enlightenment,

definitively, without duality. All buddhas can satisfy sentient beings

according to their wishes, definitely, without duality. All buddhas can

manifestly be awake to all truths and expound their meanings, defini-

tively, without duality. All buddhas have all the wisdom and knowledge

of the buddhas of past, future, and present, definitive, without duality.

All buddhas know that all instants, past, future, and present, are one

 

Page 925 – Inconceivable Qualities of Buddhas

 

instant, definitely, without duality. All buddhas know that all past,

future, and present buddha-lands inhere in one buddha-land, definitely,

without duality. All buddhas know the words of all buddhas of all times

are the words of one buddha, definitely, without duality. All buddhas

know that all buddhas of all times and all the beings they teach are

essentially equal, definitely, without duality. All buddhas know that

worldly phenomena and Buddhist principles are essentially not different,

definitely, without duality. All buddhas know that the roofs of goodness

of all buddhas of all times are the same one roof of goodness, definitely,

without duality. These are the ten.

Phật tử! Những Phật sự này quảng đại vô lượng bất tư nghì, tất cả thế gian trời, người, nhẫn đến tam thế Thanh Văn, Ðộc Giác đều chẳng biết được. Chỉ trừ khi oai thần của Như lai gia hộ.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười điều vô nhị thật hành pháp tự tại:

Một là tất cả chư Phật đều hay khéo nói lời thọ ký, quyết định không hai.

Hai là tất cả chư Phật đều hay tùy thuận tâm niệm của chúng sanh làm cho ý họ được thỏa mãn, quyết định không hai.

Ba là tất cả chư Phật đều hay hiện giác tất cả pháp, diễn thuyết ý nghĩa, quyết định không hai.

Bốn là tất cả chư Phật đều hay đầy đủ tam thế Phật trí huệ, quyết định không hai.

Năm là tất cả chư Phật đều biết tam thế tất cả sát na là một sát na, quyết định không hai.

Sáu là tất cả chư Phật đều biết tam thế tất cả cõi Phật vào một cõi Phật, quyết định không hai.

Bảy là tất cả chư Phật đều biết tam thế tất cả lời Phật là một lời Phật, quyết định không hai.

Tám là tất cả chư Phật đều biết tam thế tất cả chư Phật cùng tất cả chúng sanh được giáo hóa thể tánh bình đẳng, quyết định không hai.

Chín là tất cả chư Phật đều biết thế pháp và Phật pháp tánh không sai khác, quyết định không hai.

Mười là tất cả chư Phật đều biết tam thế chư Phật có bao nhiêu thiện căn đều đồng một thiện căn, quyết định không hai.

 

“Buddhas have ten kinds of abode, abiding therein in all things. What

are they? All buddhas abide in awareness of all realms of reality. All bud-

dhas abide in compassionate speech. All buddhas abide in the funda-

mental great vow. All buddhas abide in persistence in civilizing sentient

beings. All buddhas abide in the principle of absence of selfhood. All

buddhas abide in impartial salvation. All buddhas abide in recollection

of truth. All buddhas abide in the unobstructed mind. All buddhas abide

in the constantly rightly concentrated mind. All buddhas abide in equal

comprehension of all things without violating the character of ultimate

reality.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp trụ, để an trụ tất cả pháp:

Một là tất cả chư Phật trụ giác ngộ tất cả pháp giới.

Hai là tất cả chư Phật trụ đại bi ngữ.

Ba là tất cả chư Phật trụ bổn đại nguyện.

Bốn là tất cả chư Phật trụ chẳng bỏ điều phục chúng sanh.

Năm là tất cả chư Phật trụ pháp không tự tánh.

Sáu là tất cả chư Phật trụ bình đẳng lợi ích.

Bảy là tất cả chư Phật trụ pháp không quên mất.

Tám là tất cả chư Phật trụ tâm không chướng ngại.

Chín là tất cả chư Phật trụ tâm hằng chánh định.

Mười là tất cả chư Phật trụ vào khắp tất cả pháp chẳng trái tướng thiệt tế.

 

“All buddhas have ten exhaustive knowledges. What are they? They

know all things of the past exhaustively. They know all things of the

future exhaustively. They know all things of the present exhaustively.

They know all principles of language exhaustively. The know all sen-

tient beings’ minds exhaustively. They know all the various ranks, high,

middling, and low, of the roofs of goodness of enlightening beings.

They know all buddhas’ complete knowledge and virtues do not increase

or decrease. They know all phenomena come from interdependent ori-

gination. They know all world systems exhaustively. They know all the

different phenomena in all worlds, interrelated in Indra’s net.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười điều biết hết tất cả pháp không thừa sót:

Một là biết hết tất cả pháp quá khứ, không thừa sót.

Hai là biết hết tất cả pháp vị lai, không thừa sót.

Ba là biết hết tất cả pháp hiện tại, không thừa sót.

Bốn là biết hết tất cả pháp ngôn ngữ, không thừa sót.

Năm là biết hết tất cả đạo thế gian, không thừa sót.

Sáu là biết hết tất cả tâm chúng sanh, không thừa sót.

Bảy là biết hết tất cả những phần vị thượng trung hạ thiện căn của Bồ Tát, không thừa sót.

Tám là biết hết tất cả trí viên mãn và những thiện căn của Phật chẳng tăng, chẳng giảm, không thừa sót.

Chín là biết hết tất cả Pháp đều từ duyên khởi, không thừa sót.

Mười là biết hết tất cả thế giới chủng, trong tất cả pháp giới những sự sai biệt như lưới Thiên Ðế, không thừa sót.

 

“Buddhas have ten kinds of might with enormous power, supreme

power, measureless power, grandiose, awesome power, power difficult

to acquire, undiminishing power, stable power, indestructible power,

power inconceivable to any worldlings, power that all living beings can-

not shake. What are they? All buddhas have indestructible bodies and life

that cannot be cut off — no worldly poisons can affect them; the floods,

fires, and gales of all worlds cannot harm the buddhas’ body. Even if all

demons, gods, sprites, goblins, angels, titans, and sundry other creatures

were to rain thunderbolts as big as mountains with all their strength,

hurling them down all at once throughout the universe, they could not

cause the buddhas’ mind to be startled or frightened and could not even

move a single hair of the buddhas. Walking, standing still, sitting, or

reclining, the buddhas never change. That rain cannot fall where the

buddhas are unless they let it, and even if they do not prevent it, and let

it rain, it does not harm them. If there are any beings sustained by the

buddhas or in the service of the buddhas, that rain of thunderbolts can-

 

Page 926 – The Flower Ornament Scripture

 

not even harm them, much less the buddhas. This is the buddhas’ first

mighty quality.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ lực. Những là: quảng đại lực, tối thượng lực, vô lượng lực, đại oai đức lực, nan hoạch lực, bất thối lực, kiên cố lực, bất khả hoại lực, tất cả thế gian bất tư nghì lực, tất cả chúng sanh vô năng động lực.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ tràng đại kim cang dũng kiện pháp:

Tất cả chư Phật thân chẳng hư hoại, mạng chẳng thể dứt, thế gian độc dược không thể trúng, tất cả thế giới những tai thủy, hỏa, phong, điều không thể làm hại đến thân Phật. Tất cả các ma, thiên, long, bát bộ, quỷ, thần, hết thế lực của họ mưa kim cang lớn như núi Tu Di và núi Thiết Vi khắp cả Ðại Thiên thế giới đồng thời rơi xuống, chẳng thể làm tâm Phật kinh sợ, nhẫn đến một sợi lông cũng chẳng lay động, Phật vẫn đi đứng ngồi nằm như thường không đổi. Chỗ của Phật ngự, bốn phương xa gần chẳng cho rớt xuống thời không thể mưa xuống được. Giả sử Phật không ngăn mà tha hồ cho mưa, thời cũng trọn chẳng bị tổn hại. Nếu có chúng sanh được Phật hộ trì và Phật sai sử còn chẳng làm hại được, huống là thân của Như Lai. Ðây là tràng đại na la diên dũng kiện pháp thứ nhứt của Phật.

 

“All buddhas put the mountains, oceans, forests, and buildings in all

worlds in all universes into a single pore for all future ages, yet the sen-

tient beings are not aware, do not know, unless they are empowered by

the Buddha. Then the buddhas, holding all those worlds in a pore

throughout the ages to come, whether walking, standing still, sitting,

or reclining, do not conceive a single thought of fatigue. Just as space

holds all the worlds in the cosmos without fatigue, so do all buddhas

hold all worlds in a single pore. This is buddhas’ second mighty quality.

Phật tử! Tất cả chư Phật đem tất cả núi Tu Di, núi Thiết Vi, núi Ðại Thiết Vi, đại hải, núi rừng, cung điện, nhà cửa trong những thế giới khắp pháp giới để vào một lỗ lông đến suốt kiếp vị lai mà các chúng sanh chẳng hay chẳng biết. Chỉ trừ người được thần lực của đức Như Lai gia bị. Bấy giờ nơi một lỗ lông, chư Phật giữ lấy tất cả thế giới suốt kiếp vị lai, hoặc đi đứng ngồi nằm chẳng hề biết mỏi nhọc. Ví như hư không khắp giữ gìn tất cả thế giới khắp pháp giới mà không mỏi nhọc. Chư Phật giữ lấy tất cả thế giới suốt kiếp vị lai nơi một lỗ lông không mỏi nhọc cũng như vậy. Ðây là tràng đại kim cang dũng kiện pháp thứ hai của chư Phật.

 

“All buddhas can take as many steps as atoms in untold worlds in a

single moment, passing as many lands as atoms in untold buddha-lands

with each step, and travel thus for as many eons as atoms in all worlds: if

there were a great adamantine mountain equal in measure to all those

buddha-lands, the buddhas could place as many such mountains as atoms

in untold buddha-lands in a single pore; the pores on a buddha’s body

being equal in number to all beings in the cosmos, they place the same

number of great adamantine mountains in each pore, and, holding all

those mountains, walk in the ten directions, entering all worlds in space,

from the past throughout the future, through all ages, without resting —

yet the buddhas’ bodies are not injured and they do not get tired; their

minds are always in concentration, without distraction. This is the bud-

dhas’ third mighty quality.

Phật tử! Tất cả chư Phật có thể trong khoảng một niệm bước được bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới vi trần số bước. Mỗi mỗi bước đó bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số quốc độ. Ði mãi như vậy trải qua tất cả vi trần số kiếp. Giả sử có một tòa núi đại kim cang lớn bằng tất cả quốc độ mà đức Phật đã bước quan trên kia. Có bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số núi đại kim cang như vậy, chư Phật có thể đem tất cả để vào một lỗ lông. Số lỗ lông nơi thân Phật bằng với số lỗ lông của tất cả thân chúng sanh trong pháp giới cộng lại. Nơi mỗi mỗi lỗ lông trên thân Phật đều để số núi đại kim cang như trên rồi giữ lấy mà du hành khắp thập phương tất cả thế giới, từ tiền tế suốt đến vị lai tế tất cả kiếp không ngơi nghỉ. Thân Phật không tổn cũng không mỏi nhọc. Tâm Phật luôn trụ đại định không tán loạn. Ðây là tràng đại kim cang dũng kiện pháp thứ ba của chư Phật.

 

“Buddhas, after a meal, sit in the Lotus posture through the untold

eons of past and future, and enter the inconceivable bliss experienced by

buddhas; their bodies remain stable, still and unmoving, yet they do

not abandon the work of teaching sentient beings. Suppose someone

measured each world throughout space one after another with a hairtip;

the buddhas are able to sit cross-legged forever on a point the size of the

hairtip, and likewise on all points. Suppose the size and weight of each

being in all worlds in the ten directions were equal to those of worlds as

numerous as atoms in untold buddha-lands; the buddhas could put all

those beings on a fingertip forever and could do the same with all their

fingertips, and enter each world in all of space carrying all those beings,

exhausting the whole cosmos, yet the buddhas would never be weary in

body or mind. This is buddhas’ fourth mighty quality.

Phật tử! Tất cả chư Phật khi đã một lần ngồi ăn xong, ngồi kiết già trải qua tiền tế hậu tế bất khả thuyết kiếp, nhập nơi an lạc bất tư nghì của chư Phật hưởng. Thân Phật an trụ vắng lặng bất động, nhưng cũng chẳng bỏ phế việc hoá độ chúng sanh.

Phật tử! Ví như có người nơi mỗi mỗi thế giới khắp hư không đều dùng đầu sợi lông thứ để đo lường. Chư Phật có thể ở nơi chỗ một đầu lông ngồi kiết già suốt kiếp vị lai, như nơi chỗ một đầu lông, tất cả chỗ đầu lông cũng đều như vậy

Phật tử! Giả sử mười phương thế giới, tất cả chúng sanh trong đó, thân của họ đều lớn bằng tất cả thuyết Phật sát vi trần số thế giới, nhẹ nặng cũng bằng. Chư Phật có thể để tất cả chúng sanh đó trên đầu một ngón tai, tất cả đầu ngón tai cũng đều như vậy, trải qua suốt tất cả kiếp vị lai, đem tất cả chúng sanh ấy vào mỗi mỗi thế giới khắp hư không cùng pháp giới không thừa sót. Mà thân tâm của Phật trọn không mỏi nhọc. Ðây là tràng đại kim cang dũng kiện pháp thứ tư của chư Phật.

 

“Buddhas can cause to appear on one body as many heads as atoms in

untold buddha-lands, manifesting as many tongues in each head as atoms

in untold buddha-lands, each tongue producing as many different voices

as atoms in untold buddha-lands, which all beings in the cosmos hear,

each voice delivering as many troves of discourses as atoms in untold

buddha-lands, each trove of discourses expounding as many principles as

atoms in untold buddha-lands, each principle having as many terms,

statements, and meanings as atoms in untold buddha-lands. They preach

this way for as many eons as atoms in untold buddha-lands, and when

they finish these eons, they again preach for as many eons as atoms in

 

Page 921 – Inconceivable Qualities of Buddhas

 

untold buddha-lands, going on like this successively until they exhaust

eons as numerous as atoms in all worlds, as numerous as the thoughts of

all living beings. The eons of the future may be exhausted, but the cycles

of teaching operated by the emanated bodies of buddhas have no end.

This means the cycle of teaching expounded by knowledge, the cycle of

teaching cutting off doubts, the cycle of teaching illumining all things,

the cycle of teaching opening the treasury of nonobstruction, the cycle

of teaching causing sentient beings to be joyful and docile, the cycle of

teaching revealing all the practices of enlightening beings, the cycle of

teaching of the high-rising, perfectly round sun of knowledge, the cycle

of teaching of the bright lamp of wisdom illumining all the world, the

cycle of teaching of various adornments of intellectual powers and con-

fidence: just as one buddha-body, by spiritual power, operates different

cycles of teaching such as these, to which no comparison in the world

may be drawn, in the same way throughout space, in every single point,

there are as many worlds as atoms in untold buddha-lands, and in each

world the buddhas manifest in each mental instant as many emanation

bodies as atoms in untold buddha-lands, each emanation body also pro-

ducing voices and teachings like these, each filling all realms, so all beings

therein can understand — yet the voice of the buddhas does not change or

die out; it is inexhaustible. This is the fifth mighty quality of buddhas.

Phật tử! Tất cả chư Phật có thể ở nơi một thân hóa hiện bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số đầu. Mỗi mỗi đầu hóa hiện bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số lưỡi. Mỗi mỗi lưỡi hóa suất bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số âm thanh sai khác, chúng sanh trong pháp giới không ai chẳng nghe. Mỗi mỗi âm thanh diễn bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số tạng tu đa la. Mỗi mỗi tạng khế kinh diễn bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số pháp. Mỗi mỗi pháp có bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số văn tự cú nghĩa. Như vậy diễn thuyết suốt bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số kiếp. Mãn số kiếp này rồi lại diễn thuyết suốt bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số kiếp. Thứ đệ như vậy nhẫn đến hết tất cả thế giới vi trần số, hết tất cả chúng sanh tâm niệm số, vị lai tế kiếp còn có thể cùng tận, Như Lai hóa thân chuyển pháp luân không có cùng tận : những là trí huệ diễn thuyết pháp luân, dứt những nghi hoặc pháp luân, chiếu tất cả pháp pháp luân, khai vô ngại tạng pháp luân, khiến vô lượng chúng sanh hoan hỷ điều phục pháp luân, khai thị tất cả Bồ Tát hạnh pháp luân, cao thăng viên mãn mặt nhựt đại trí huệ pháp luân, khắp thắp đèn sáng trí huệ soi thế gian pháp luân, biện tài vô úy các thứ trang nghiêm pháp luân. Như một thân Phật dùng sức thần thông chuyển những pháp luân sai biệt như vậy, tất cả thế pháp không ví dụ được. Khắp hư không giới mỗi mỗi chỗ bằng đầu lông, có bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới, trong mỗi mỗi thế giới, niệm niệm hiện bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số hóa thân, mỗi mỗi hóa thân cũng đều chuyển pháp luân như vậy. Âm thanh thuyết pháp, văn tự, câu nghĩa, mỗi mỗi sung mãn tất cả pháp giới, trong đó chúng sanh đều hiểu rõ được, mà ngôn âm của Phật không đổi, không dứt, không cùng tận. Ðây là tràng đại kim cang dũng kiện pháp thứ năm của chư Phật.

 

“All buddhas adorn their chests with the sign of virtue, indestructible

as adamant, and sit at the foof of a tree of enlightenment: hordes of

demons, boundless in number, with various forms so terrifying that all

sentient beings who see them become crazed with fear, or even drop

dead — such hordes of demons fill the sky, but when the buddhas see

them, they are not frightened, they do not pale, not even one hair stands

on end, they are not moved or disturbed, they do not think of anything —

aloof from emofions, they are tranquil and clear, abiding in the abode of

buddhas, imbued with the power of love and compassion, their senses

under control, their hearts without fear, impossible for the hordes of

demons to upset. In fact, it is they who can subdue the demons, cause

them to change their minds and take refuge in the buddhas, after which

the buddhas teach them by means of correct diagnosis, prescription, and

mystic influence, so that all now develop the aspiration for unexcelled,

complete perfect enlightenment, never to regress. This is the sixth

mighty quality of buddhas.

Phật tử! Tất cả chư Phật đều dùng đức tướng trang nghiêm hông ngực như kim cang không bị tổn hoại. Ngồi kiết già dưới cội Bồ Ðề, quân ma số đông vô biên, các thứ dị hình rất đáng kinh sợ, chúng sanh thấy đó không ai chẳng kinh sợ, hãi hùng cuồng loạn hoặc ngất chết. Chúng ma như vậy đầy chật hư không, Như Lai thấy đó lòng chẳng sợ, chẳng biến sắc, chẳng động một lông, cũng chẳng phân biệt lìa những hỉ nộ, vắng lặng thanh tịnh, trụ chỗ của Phật trụ, đủ sức từ bi, các căn điều phục, tâm vô úy và hay dẹp phục tất cả quân ma, khiến chúng ma hồi tâm cúi đầu quy y, rồi sau đó đức Phật dùng tam luân giáo hóa, khiến họ đều phát tâm Vô thượng Bồ Ðề, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Ðây là tràng đại kim cang dũng kiện pháp thứ sáu của chư Phật.

 

“All buddhas have unobstructed voices that pervade all worlds in the

ten directions, and all sentient beings who hear them spontaneously be-

come docile. The sounds of the voices of the buddhas cannot be blocked

by any mountains, any habitations of any creatures, or any sounds of any

world, no matter how loud. According to the ways in which they need

to be influenced, all sentient beings hear articulated statements and doc-

trines and all attain understanding. This is the seventh mighty quality of

buddhas.

Phật tử! Tất cả chư Phật có âm thanh vô ngại. Âm thanh đó khắp tất cả thế giới mười phương, chúng sanh được nghe tự nhiên điều phục. Âm thanh của chư Như Lai phát ra, tất cả núi lớn như Tu Di đều không ngăn chướng được. Cung trời, cung rồng, cung của bát bộ thần cũng không ngăn chướng được. Những âm thanh cao lớn của tất cả thế giới cũng không che chướng được. Tùy theo tất cả chúng sanh đáng được hoá độ đều được nghe, đều hiểu rõ văn tự cú nghĩa. Ðây là tràng đại kim cang dũng kiện pháp thứ bảy của chư Phật.

 

“All buddhas’ minds are unobstructed, eternally pure; all buddhas of

 

Page 928 – The Flower Ornament Scripture

 

past, future, and present are of the same one essence, unpolluted, un-

blinkered, without egoism or possessiveness, either internally or exter-

nally; they realize objects are void, they do not conceive arbitrary ideas,

do not depend on anything, do not fabricate anything, do not dwell on

appearances, forever end false imaginings, give up all thoughts clinging

to objects, are pure in their fundamental nature, are forever free from

conflict while in the midst of all things, abiding in ultimate reality, free

from desire, thoroughly pure; entering the cosmos of reality, their teach-

ing is inexhaustible, beyond all illusory ideas of assessment and wrong

assessment, tofally beyond all talk of the compounded and the uncom-

pounded. Having comprehended untold, boundless realms of objects,

with unimpeded, inexhaustible knowledge and method they accomplish

the ten powers, and their embellishments of all virtues are thoroughly

pure. They expound innumerable various principles, all without contra-

dicting the character of reality, impartial with respect to the phenomena

of past, present, and future of the cosmos, without variance, ultimately

free, entering into the supreme treasury of all truths, correctly remem-

bering all facets of truth without confusion, abiding unperturbed in the

fields of all buddhas in the ten directions. Attaining unbroken knowl-

edge, they know all things ultimately, without exception; putting an end

to contamination, their minds are liberated and their intellects are liber-

ated. Abiding in ultimate reality, their perceptivity is unimpeded, and

their minds are always correctly stabilized. In a single thought they

comprehend the things of past, present, and future as well as the mental

activities of all sentient beings, without any hindrance. This is the eighth

mighty quality of buddhas.

Phật tử! Tất cả chư Phật tâm không chướng ngại. Trong trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp hằng khéo thanh tịnh. Tam thế tất cả chư Phật đồng một thể tánh, không đục, không mờ, không ngã, không ngã sở, chẳng trong, chẳng ngoài, rõ cảnh trống lặng chẳng sanh vọng tưởng, không sở y, không sở tác, chẳng trụ các tướng, dứt hẳn phân biệt, bổn tánh thanh tịnh, bỏ rời tất cả phan duyên ức niệm, với tất cả pháp thường không chống đối. Trụ nơi thiệt tế ly dục thanh tịnh, nhập chơn pháp giới. Diễn thuyết vô tận, rời số lượng, chẳng số lượng, bao nhiêu vọng tưởng tuyệt vi vô vi. Tất cả ngôn thuyết, nơi bất khả thuyết vô biên cảnh giới đều đã thông đạt, vô ngại, vô tận trí huệ phương tiện thành tựu Thập lực. Tất cả công đức trang nghiêm thanh tịnh. Diễn thuyết vô lượng những pháp đều chẳng trái với thiệt tướng. Nơi những pháp quá khứ vị lai hiện tại trong pháp giới đều bình đẳng không khác rốt ráo tự tại. Nhập tạng tối thắng của tất cả pháp. Với tất cả pháp môn chánh niệm chẳng lầm. An trụ mười phương tất cả cõi Phật mà không động chuyển. Ðược trí bất đoạn, biết tất cả pháp rốt ráo không sót. Hết những hữu lậu, tâm khéo giải thoát, huệ khéo giải thoát, trụ nơi thiệt tế thông đạt vô ngại, tâm thường chánh định. Nơi tam thế pháp và tâm hành của tất cả chúng sanh, khoảng một niệm liễu đạt tất cả đều không chướng ngại. Ðây là tràng đại kim cang dũng kiện pháp thứ tám của chư Phật.

 

“All buddhas have the same one reality-body, a body of infinite

range, a body of boundless qualities, a body with no limit in the world, a

body undefiled by the realms of desire, form, or formlessness, a body

manifested at will, an impartial, pure body that is neither real nor unreal,

an indestructible body with no coming or going, no compounding,

a body of the inherent essence of phenomena, of one form which is

formless, an omnipresent body without position or location, a body of

boundless forms produced by free psychic transformations, a body of all

kinds of manifestations entering universally into everything, a body of

skillful employment of subtle truth, a body of a treasury of knowledge

illumining everywhere, a body showing the equality of phenomena, a

body pervading the cosmos, a body of eternal purity without movement

or discrimination, neither existent nor nonexistent, a body manifest in

accord with the various interests and understandings of all beings capable

of being edified, which is not an expedient yet not inexpedient, neither

perishes nor does not perish, a body born of the treasury of all virtues,

a body of True Thusness, containing all the teachings of the buddhas, a

body free from obstruction, its fundamental nature absolutely still, a

body in which all qualities of nonobstruction are developed, a body

omnipresent in all realms of pure principle, a body omnipresent in all

worlds in multiple forms, a body of universal comprehension, free from

 

Page 929 – Inconceivable Qualities of Buddhas

 

clinging to objects, free from regression, forever liberated, imbued with

omniscience. This is the ninth mighty quality of buddhas.

Phật tử! Tất cả chư Phật đồng một pháp thân, cảnh giới vô lượng thân, công đức vô biên thân, thế gian vô tận thân, tam giới bất nhiễm thân, tùy niệm thị hiện thân, chẳng thiệt chẳng hư bình đẳng thanh tịnh thân, không lai không khứ vô vi bất hoại thân, nhứt tướng vô tướng pháp tự tánh thân, không xứ không phương khắp tất cả thân, thần biến tự tại vô biên sắc tướng thân, các loại thị hiện vào khắp tất cả thân, diệu pháp phương tiện thân, trí tạng phổ chiếu thân, thị pháp bình đẳng thân, phổ biến pháp giới thân, không động không phân biệt, chẳng có chẳng không thường thanh tịnh thân, chẳng phương tiện chẳng không phương tiện, chẳng diệt chẳng không diệt, tùy theo những tín giải của tất cả chúng sanh đáng hóa độ mà thị hiện thân. Từ tất cả công đức mà sanh ra thân, đủ tất cả Phật pháp chơn như thân, bổn tánh tịch tịnh không chướng ngại thân, thành tựu tất cả vô ngại pháp thân, trụ khắp tất cả pháp giới thanh tịnh thân, phân hình cùng khắp tất cả thế gian thân, không phan duyên không thối chuyển trọn giải thoát đủ nhứt thiết trí rõ thấu khắp cả thân. Ðây là tràng đại kim cang dũng kiện pháp thứ chín của chư Phật.

 

“All buddhas equally understand all the teachings of buddhas and

equally cultivate all the practices of enlightening beings; whether under-

takings or knowledge, they are purely impartial, like the great ocean, all

reaching fulfillment. Their power of action is supreme, and they never

shrink back. Abiding in the measureless realms of the various concentra-

tions, they show all paths, encourage good, and warn against evil. Their

power of knowledge is foremost; they expound the truth without fear

and are able to answer any question well. Their knowledge, wisdom,

and teaching are equally pure; their physical, verbal, and mental actions

are all unalloyed. They abide in the abode of buddhahood, the family of

buddhas, doing buddha-work by means of enlightened knowledge and

wisdom. Abiding in omniscience, they explain innumerable things as

having no basis and no boundaries. Their psychic powers and knowledge

are inconceivable, incomprehensible to any worldlings. Their knowledge

profoundly penetrating, they see all things. The subtle, far-reaching,

measureless, boundless gates of truth of past, present, and future, they

thoroughly comprehend. In all worlds they are able to awaken under-

standing by means of transmundane knowledge. In all worlds they per-

form untold buddha-works of all kinds, attain unregressing knowledge,

and enter the ranks of the buddhas. Though they have already realized

untold truths that are beyond verbal expression, yet they can explain all

verbal expressions. By means of Universally Good knowledge, they

accumulate good qualities. Achieving instantaneous subtle knowledge,

they comprehend all things and give out teachings to beings in accord

with whatever courses of action are appropriate for them as individuals.

All things, all worlds, all sentient beings, all times in the cosmos, the

range of these phenomena unlimited, they are able to know and see by

means of unobstructed knowledge. All buddhas appear in the world in

the time of a single thought, according to the possibilities for enlight-

ening, abide in a pure land, attain true awakening, manifest spiritual

powers, and open up and enlighten the mind, intellect, and consciousness

of all sentient beings of past, present, and future, according to appro-

priate timing. Sentient beings are boundless, worlds are boundless, realms

of natural law are boundless, past, present, and future are boundless, and

the supremacy of the buddhas is also boundless; they appear in the midst

of them all, attain true awareness, and skillfully enlighten them by means

of buddha-knowledge, never ceasing. All buddhas manifest the most

wondrous incarnation by means of spiritual power, abide in boundless-

ness, with great compassion and skill in means, their minds without

obstruction, at all times explaining the wondrous teaching for the benefit

of all living beings. This is the tenth mighty quality of buddhas. These

mighty qualities of all buddhas are infinite, boundless, inconceivable,

incomprehensible to any sentient beings or followers of individual liber-

ation in any time, unless spiritually empowered by Buddha.

Phật tử! Tất cả chư Phật đồng ngộ tất cả Như Lai pháp, đồng tu tất cả Bồ Tát hạnh, hoặc nguyện hoặc trí thanh tịnh bình đẳng, cũng như đại hải đều được đầy đủ, hành lực tôn thắng chưa từng thối kiếp, trụ nơi vô lượng cảnh giới của các tam muội, hiển thị tất cả đạo, khuyến thiện căn ác, trí lực đệ nhất, diễn pháp vô úy, tùy có ai hỏi đều khéo đáp, trí huệ thuyết pháp bình đẳng thanh tịnh, thân ngữ ý hành đều không tạp. Trụ nơi Phật chủng tánh của chư Phật đã trụ. Dùng trí huệ Phật mà làm Phật sự. Trụ nhứt thiết trí diễn vô lượng pháp, không có căn bổn, không có biên tế, thần thông trí tuệ bất tư nghì. Tất cả thế gian không ai hiểu được. Trí huệ thâm nhập thấy tất cả các pháp vi diệu quảng đại vô lượng vô biên, tam thế pháp môn điều khéo thông đạt, tất cả thế giới đều hay khai hiểu. Dùng trí xuất thế nơi các thế gian làm bất khả thuyết Phật sự. Thành trí bất thối vào số chư Phật. Dầu đã chứng được pháp chẳng thể ngôn thuyết rời văn tự, mà hay khai thị các thứ ngôn từ. Dùng trí Phổ Hiền nhóm những hạnh lành. Thành tựu diệu huệ một niệm tương ưng, đều biết rõ được tất cả pháp. Tất cả chúng sanh như trước đã nhớ, điều y theo tự thừa để ban dạy pháp đó. Tất cả các pháp, tất cả thế giới, tất cả chúng sanh, tất cả tam thế, ở trong pháp giới cảnh giới như vậy có vô lượng vô biên, dùng trí vô ngại điều thấy biết được. Tất cả chư Phật trong một niệm, tùy chỗ đáng hóa độ mà xuất thế, ở cõi thanh tịnh thành Ðẳng Chánh Giác, hiện thần thông lực, khai ngộ tam thế tất cả chúng sanh, tâm ý và thức chẳng lỗi thời. Chúng sanh vô biên, thế giới vô biên, pháp giới vô biên, tam thế vô biên chư Phật tối thắng cũng vô biên điều hiện trong đó mà thành Chánh Giác, dùng Phật trí huệ phương tiện khai ngộ không thôi dứt. Tất cả chư Phật dùng thần thông lực hiện tối diệu thân, trụ vô biên xứ, đại bi phương tiện tâm không chướng ngại, trong tất cả thời gian thường vì chúng sanh thuyết pháp không thôi dứt. Ðây là tràng đại kim cang dũng kiện pháp thứ mười của chư Phật.

 

“All buddhas have ten definite principles. What are they? All buddhas

 

Page 930 – The Flower Ornament Scripture

 

definitely come down from the heaven of happiness to be born on earth.

All buddhas definitely appear to be born, spending ten lunar months in

the womb. All buddhas definitely tire of social convention and gladly

seek to leave the world. All buddhas definitely sit at the foof of the tree

of enlightenment, achieve true awakening, and realize all elements of

enlightenment. All buddhas definitely realize all truths instantly and

manifest spiritual power in all worlds. All buddhas definitely can teach in

accord with the time. All buddhas definitely can teach people at the

appropriate times in accordance with the bases of goodness they have

developed, and give them directions for enlightenment. All buddhas

definitely can do buddha-work in accord with the time. All buddhas

definitely predict the enlightenment of all fully developed enlightening

beings. All buddhas definitely can answer all sentient beings’ questions in

a single instant.

Phật tử! Tràng đại kim cang dũng kiện pháp của tất cả chư Phật vô lượng vô biên bất tư nghì. Tất cả chúng sanh và hàng nhị thừa không hiểu biết được. Chỉ trừ người được Ðức Như Lai dùng thần lực gia hộ.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp quyết định :

Những là tất cả chư Phật quyết định từ Trời Ðâu Suất thọ mãn hạ sanh.

Tất cả chư Phật quyết định thị hiện thọ sanh ở thai mười tháng.

Tất cả chư Phật quyết định nhàm chán thế tục thích cầu xuất gia.

Tất cả chư Phật quyết định ngồi dưới cây Bồ Ðề ngộ các Phật pháp thành Ðẳng Chánh Giác.

Tất cả chư Phật quyết định trong một niệm ngộ tất cả pháp, tất cả thế giới thị hiện thần lực.

Tất cả chư Phật quyết định hay ứng thời chuyển diệu pháp luân.

Tất cả chư Phật quyết định hay tùy kia đã gieo căn lành ứng thời thuyết pháp để thọ ký cho họ.

Tất cả chư Phật quyết định hay ứng thời vì họ mà làm Phật sự.

Tất cả chư Phật quyết định hay vì chư Bồ Tát đã thành tựu mà thọ ký.

Tất cả chư Phật quyết định hay một niệm đáp khắp lời hỏi của tất cả chúng sanh.

 

“All buddhas have ten kinds of speed. What are they? Any who

see any buddha are speedily able to avoid bad dispositions. Any who see

any buddha are speedily able to fulfill superior virtues. Any who see any

buddha are speedily able to develop extensive bases of goodness. Any

who see any buddha speedily attain rebirth in an immaculate heaven.

Any who see any buddha can speedily get rid of all doubts and confusion.

Any who have already aroused the aspiration for enlightenment who see

any buddha can soon develop immense resolve, never to turn back, and

can be able to teach people according to their needs; if they have not yet

aroused the aspiration for enlightenment, they will quickly be able to

arouse the determination for unexcelled, complete perfect enlighten-

ment. Any who see any buddha before having entered the absolute state

will speedily enter the absolute state. Any who see any buddha will

speedily be able to purify all roofs of goodness, mundane and supra-

mundane. Any who see any buddha will speedily manage to destroy all

obstruction. Any who see any buddha will speedily be able to acquire

fearless intellectual powers.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp tốc tật :

Một là tất cả chư Phật, nếu có người thấy Phật, thời mau được xa lìa tất cả ác thú.

Hai là tất cả chư Phật, nếu có người thấy Phật thời mau được viên mãn công đức thù thắng.

Ba là tất cả chư Phật, nếu có người thấy Phật, thời mau được thành tựu thiện căn quảng đại.

Bốn là tất cả chư Phật, nếu có người thấy Phật, thời mau được sanh lên trời tịnh diệu.

Năm là tất cả chư Phật, nếu có người thấy Phật, thời mau trừ dứt được tất cả nghi lầm.

Sáu là tất cả chư Phật, nếu có người đã phát Bồ Ðề tâm mà được thấy Phật, thời mau được thành tựu tín giải quãng đại vĩnh viễn không thối chuyển, có thể tùy chỗ đáng độ mà giáo hóa chúng sanh. Nếu người chưa phát tâm Bồ Ðề mà được thấy Phật thời mau phát tâm Vô Thượng Chánh Ðẳng Giác.

Bảy là tất cả chư Phật, nếu người chưa nhập chánh vị mà được thấy Phật thời mau nhập chánh vị.

Tám là tất cả chư Phật, nếu ai được thấy Phật, thời mau được thanh tịnh tất cá các căn thế gian và xuất thế gian.

Chín là tất cả chư Phật, nếu có ai được thấy Phật, thời mau diệt trừ được tất cả chứơng ngại.

Mười là tất cả chư Phật, nếu có người được thấy Phật, thời mau được vô úy biện tài.

 

“All buddhas have ten kinds of pure things that should always be

remembered. What are they? All buddhas’ past events should be always

remembered by enlightening beings. All buddhas’ pure superior actions

should be always remembered by enlightening beings. All buddhas’ ful-

fillment of the ways of transcendence should be always remembered by

enlightening beings. All buddhas’ accomplishment of great undertakings

should always be remembered by enlightening beings. All buddhas’

accumulation of virtues should always be remembered by enlightening

beings. All buddhas’ embodiment of spiritual practice should always be

remembered by enlightening beings. All buddhas’ actualization of true

enlightenment should always be remembered by enlightening beings.

The infinity of all buddhas’ physical forms should always be remembered

by enlightening beings. The infinity of all buddhas’ spiritual powers

should always be remembered by enlightening beings. All buddhas’ ten

powers and confidences should always be remembered by enlightening

beings.

 

Page 931 – Inconceivable Qualities of Buddhas

 

“All buddhas have ten stations of omniscience. What are they? All

buddhas instantly know the minds and mental patterns of all sentient

beings of past, present, and future. All buddhas instantly know the acts

and the resulting consequences of those acts amassed by all sentient

beings in past, present, and future. All buddhas instantly know the needs

of all sentient beings and teach and civilize them by means of correct

diagnosis, prescription, and occult influence. All buddhas instantly know

the mental characteristics of all sentient beings in the cosmos, manifest

the emergence of Buddha in all places, and take those beings into their

care by expedient means. All buddhas instantly manifest expositions of

teaching according to the mental inclinations, desires, and understandings

of all sentient beings in the cosmos, causing them to become civilized.

All buddhas instantly know the inclinations of the minds of all sentient

beings in the cosmos and manifest spiritual powers for them. All buddhas

instantly manifest appearance in all places according to all the sentient

beings who may be taught, and explain to them that the embodiment of

Buddha is not graspable. All buddhas instantly reach all places in the

cosmos, all sentient beings, and their particular paths. All buddhas in-

stantly go in response to any beings who think of them, wherever they

may be. All buddhas instantly know the understandings and desires of

all sentient beings and manifest immeasurable physical forms for their

benefit.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười điều phải thường ghi nhớ pháp thanh tịnh :

Một là tất cả chư Phật về nhơn duyên quá khứ, tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ.

Hai là tất cả chư Phật hạnh thanh tịnh thù thắng tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ.

Ba là tất cả chư Phật đầy đủ các Ba La mật, tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ.

Bốn là tất cả chư Phật thành tựu đại nguyện, tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ.

Năm là tất cả chư Phật chứa nhóm thiện căn, tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ.

Sáu là tất cả chư Phật đã đủ phạm hạnh, tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ.

Bảy là tất cả chư Phật hiện thành Chánh giác, tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ.

Tám là tất cả chư Phật sắc thân vô lượng, tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ.

Chín là tất cả chư Phật thần thông vô lượng, tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ.

Mười là tất cả chư Phật Thập lực, Tứ vô úy, tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ.

 

“All buddhas have ten kinds of immeasurable inconceivable buddha-

concentrations. What are they? All buddhas, while always in correct

concentration, instantly reach all places to expound the sublime Teaching

for sentient beings everywhere. All buddhas, while always in correct

concentration, instantly reach all places to teach all sentient beings ulti-

mate selflessness. All buddhas, while always in correct concentration, in-

stantly enter the past, present, and future in all places. All buddhas, while

always in correct concentration, instantly enter the immense buddha-

lands in the ten directions, pervading all places. All buddhas, while

always in correct concentration, instantly manifest innumerable various

buddha-bodies in all places. All buddhas, while always in correct con-

centration, instantly in all places manifest body, speech, and mind in

accord with the various understandings of sentient beings. All buddhas,

while always in correct concentration, instantly, in all places, explain the

ultimate reality of all things, beyond desire. All buddhas, while always in

correct concentration, instantly, in all places, expound the inherent nature

of interdependent origination of everything. All buddhas, while always

in correct concentration, instantly, in all places, manifest immeasurable

worldly and transcendental great adornments, causing sentient beings

always to get to see Buddha. All buddhas, while always in correct

concentration, instantly, in all places, enable sentient beings to master all

enlightened teachings, attain infinite liberation, and ultimately reach

unsurpassed transcendence.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười điều trụ nơi nhứt thiết trí :

Một là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tam thế tất cả chúng sanh tâm và tâm sở hành.

Hai là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tam thế tất cả chúng sanh chứa nhóm các nghiệp và nghiệp quả báo.

Ba là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tất cả chúng sanh tùy sở nghi mà dùng tam luân giáo hóa điều phục.

Bốn là tất cả chư Phật ở trong một niệm biết hết pháp giới tất cả chúng sanh chỗ có tâm tướng, ở tất cả xứ khắp hiện Phật xuất thế, khiến họ đều được phương tiện nhiếp thọ.

Năm là tất cả chư Phật ở trong một niệm tùy khắp tâm nhạo dục giải của tất cả chúng sanh trong pháp giới mà thị hiện thuyết pháp cho họ điều phục.

Sáu là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tâm sở thích của tất cả chúng sanh trong pháp giới mà vì hiện thần lực.

Bảy là tất cả chư Phật ở trong một niệm khắp tất cả chỗ tùy theo tất cả chúng sanh đáng được hóa độ mà thị hiện xuất thế, vì họ nói thân Phật chẳng nên thủ trước.

Tám là tất cả chư Phật ở trong một niệm đến khắp pháp giới tất cả chỗ, tất cả chúng sanh, tất cả lục đạo.

Chín là tất cả chư Phật ở trong một niệm tùy các chúng sanh có ai nhớ tưởng, không chỗ nào là Phật không đến ứng.

Mười là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết chỗ hiểu và chí muốn của tất cả chúng sanh mà vì họ thị hiện vô lượng sắc thân.

 

“Buddhas have ten kinds of unimpeded liberation. What are they? All

buddhas can cause the emergence in the world of untold buddhas in a

 

Page 932 – The Flower Ornament Scripture

 

single atom. All buddhas can cause untold buddhas actively teaching to

appear in a single atom. All buddhas can cause untold sentient beings

being taught and guided to appear in a single atom. All buddhas can

cause untold buddha-lands to appear in a single atom. All buddhas can

cause untold enlightening beings receiving predictions of buddhahood to

appear in a single atom. All buddhas can cause all buddhas of past, future,

and present to appear in a single atom. All buddhas can cause all past,

present, and future miracles to appear in a single atom. All buddhas can

cause all sentient beings of past, present, and future to appear in a single

atom. All buddhas can cause all past, present, and future buddha-works

to appear in a single atom.”

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười Phật tam muội vô lượng bất tư nghì :

Một là tất cả chư Phật hằng tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vì khắp chúng sanh mà nói rộng diệu pháp.

Hai là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vì các chúng sanh mà nói vô ngã tế.

Ba là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vào suốt tam thế.

Bốn là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vào khắp mười phương Phật độ quảng đại.

Năm là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ hiện khắp vô lượng Phật thân.

Sáu là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ tùy những tâm giải của các chúng sanh mà hiện thân ngữ ý.

Bảy là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ nói chơn tế ly dục của tất cả pháp.

Tám là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ diễn thuyết tất cả duyên khởi tự tánh.

Chín là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ thị hiện vô lượng sự trang nghiêm quảng đại của thế gian và xuất thế gian, khiến các chúng sanh thường được thấy Phật.

Mười là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ khiến các chúng sanh đều được thông đạt tất cả Phật pháp vô lượng giải thoát, rốt ráo đến nơi bĩ ngạn vô thượng.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười vô ngại giải thoát :

Một là tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết bất khả thuyết chư Phật xuất thế.

Hai là tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết bất khả thuyết chư Phật chuyển tịnh pháp luân.

Ba là tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sanh được giáo hóa điều phục.

Bốn là tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết bất khả thuyết chư Phật quốc độ.

Năm là tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết bất khả thuyết Bồ Tát thọ ký.

Sáu là tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả chư Phật.

Bảy là tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả thế giới chủng.

Tám là tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả thần thông.

Chín là tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả chúng sanh.

Mười là tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả Phật sự.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich-tap-3-8/12/
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thuvienhoasen.org/p16a554/32-pham-chu-bo-tat-tru-xu
  4. https://quangduc.com/a51858/hoa-giai-nghiep-doi-truoc