Phẩm 32: Chư Bồ-Tát Trụ Xứ – Dwelling Places of Enlightening Beings – Song ngữ

The Avatamsaka Sutra

The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra)

Kinh Hoa Nghiêm

English: Thomas Cleary – 1984.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983.

Compile: Lotus group.

Book Thirty-Two: Dwelling Places of Enlightening Beings – Page 853 – 854 (MsW: 906 – 907)

Phẩm 32: Kinh Hoa Nghiêm – Chư Bồ-Tát Trụ Xứ – (Hán bộ phần sau quyển 45)

 

Then the great enlightening being Mind King said to the enlighten-

ing beings, “In the east there is a place called Wizard Mountain where

enlightening beings have lived since ancient times. At present there is an

enlightening being named Best of Diamonds there with a group of fol-

lowers, three hundred enlightening beings, always there expounding the

Teaching. In the south there is a place called Outstanding Peak, where

enlightening beings have dwelled since ancient times. Now there is an

enlightening being named Spiritual Wisdom there with a group of fol-

lowers, five hundred enlightening beings, always there expounding the

Teaching. In the west there is a place called Diamond Flame Mountain,

where enlightening beings have lived since ancient times. Now there

is an enlightening being named Vigorous Fearless Action there with a

following of three hundred enlightening beings, always expounding the

Teaching. In the north there is a place called Mass of Fragrance Moun-

tain, where enlightening beings have lived since ancient times; now there

is an enlightening being named Musky Elephant there with a following

of three thousand enlightening beings, always expounding the Teaching.

In the northeast there is a place called Clear, Cool Mountain, where

enlightening beings have lived since ancient times; now there is an en-

lightening being there named Manjushri, with a following of ten thou-

sand enlightening beings, always expounding the Teaching. In the ocean

there is a place called Diamond Mountain, where enlightening beings

have lived since ancient times; now there is an enlightening being named

Born of Truth there with a following of twelve hundred enlightening

beings, always expounding the Teaching. In the southeast there is a place

called Monument Mountain, where enlightening beings have lived since

ancient times; now there is an enlightening being named Celestial Crown

there with a following of a thousand enlightening beings, always ex-

pounding the Teaching. In the southwest there is a place called Moun-

tain of Light, where enlightening beings have lived since ancient times;

now there is an enlightening being named Best of Sages there with a fol-

 

Page 906 – 907 – Dwelling Places of Enlightening Beings

 

lowing of three thousand enlightening beings, always expounding the

Teaching. In the northwest there is a place called Fragrant Breeze Moun-

tain, where enlightening beings have lived since ancient times; now there

is an enlightening being named Fragrant Light there with a following of

five thousand enlightening beings, always expounding the Teaching.

Bấy giờ Tâm vương đại Bồ Tát ở trong chúng hội bảo chư Bồ Tát rằng:

Chư Phật tử! Phương Ðông có một nơi tên là Tiên Nhơn Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện nay có Kim Cang Thắng Bồ Tát cùng ở với ba trăm vị Bồ Tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.

Phương Nam có một xứ tên là Thắng Phong Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Pháp Huệ Bồ Tát cùng ở với năm trăm bị Bồ Tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.

Phương Tây có một xứ tên là Kim Cang Diệm Sơn, từ xưa nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Tinh Tấn Vô Úy Hành Bồ Tát cùng ở với ba trăm bị Bồ Tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.

Phương Bắc có một xứ tên là Hương Tích Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Hương Tượng Bồ Tát cùng ở với ba ngàn vị Bồ Tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.

Ðông Bắc phương có xứ tên là Thanh Lương Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cùng ở với một vạn vị Bồ Tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.

 

“In the ocean there is also a dwelling place called Cave of Adorn-

ments, where enlightening beings have lived since ancient times. South

of Vaishali there is a dwelling place called Stable Roofs, where en-

lightening beings have stayed since ancient times. In the city of Mathura

there is a dwelling place called Cave of Satisfaction, where enlightening

beings have lived since ancient times. In the city of Kuchana there is a

dwelling place called Seat of the Law, where enlightening beings have

lived since ancient times. In the city Pure Ofher Shore there is a dwelling

place called Mucilinda, where enlightening beings have lived since an-

cient times. In the state of Maratha there is a dwelling place called Built

by the Uninhibited Dragon King, where enlightening beings have lived

since ancient times. In Afghanistan there is a dwelling place called Pro-

ducing Compassion, where enlightening beings have lived since ancient

times. In China there is a dwelling place called Cave of Original Man,

where enlightening beings have lived since ancient times. In Kashgar

there is a dwelling place called Oxhead Mountain, where enlightening

beings have lived since ancient times. In Kashmir there is a dwelling

place called Process, where enlightening beings have lived since ancient

times. In the city of Increasing Joy there is a dwelling place called Seeing

a Hundred Million Treasuries of Light, where enlightening beings have

lived since ancient times. In the state of Gandhara there is a place called

Shangrila Cavern, where enlightening beings have lived since ancient

times.”

Trong biển có một xứ tên là Kim Cang Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Pháp Khởi Bồ Tát cùng ở với một ngàn hai trăm vị Bồ Tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.

Ðông Nam phương có một xứ tên là Chi Ðề Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Thiên Quan Bồ Tát cùng ở với một ngàn vị Bồ Tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.

Tây Nam phương có một xứ tên là Quang Mimh Sơn. Từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Hiền Thắng Bồ Tát cùng ở với ba ngàn vị Bồ Tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.

Tây Bắc phương có một xứ tên là Hương Phong Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Hương Quang Bồ Tát cùng ở với năm ngàn vị Bồ Tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.

Trong đại hải lại có một xứ tên là Trang Nghiêm Quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó.

Phía Nam nước Tỳ Xá Ly có một xứ tên là Thiện Trụ Căn, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó.

Thành ma Ðộ La có xứ tên là Mãn Túc Quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó.

Thành Câu Trân Na có một xứ tên là Pháp Toạ, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó.

Thành Thanh Tịnh Bĩ Ngạn có một xứ tên là Chơn Lân Ðà Quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó.

Nước Ma Lan Ðà có một xứ tên là Vô Ngại Long Vương Kiến Lập, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó.

Nước Cam Bồ Già có một xứ tên là Xuất Sanh Từ, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó.

Nước Chấn Ðán có một xứ tên là Na La Diên Quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó.

Nước Sớ Lặc có một xứ tên là Ngưu Ðầu Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó.

Nước Ca Diếp Di La có một xứ tên là Thứ Ðệ, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó.

Thành Tăng Trưởng Hoan Hỷ có một xứ tên là Tôn Giả Quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó.

Nước An Phù Lê Ma có một xứ tên là Kiến Ức Tạng Quang Minh, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó.

Nước Càn Ðà La có một xứ tên là Chiêm Bà La Quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở nơi đó.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich-tap-3-8/12/
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thuvienhoasen.org/p16a554/32-pham-chu-bo-tat-tru-xu
  4. https://quangduc.com/a51858/hoa-giai-nghiep-doi-truoc