Phẩm 31: Thọ Lượng – Life Span – Song ngữ

The Avatamsaka Sutra

The Flower Ornament Scripture – (The Flower Garland Sutra)

Kinh Hoa Nghiêm

English: Thomas Cleary – 1984.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983.

Compile: Lotus group.

Book Thirty-One: Life Span – Page 852 – 852 (MsW: 905 – 905)

Phẩm 31: Kinh Hoa Nghiêm – Thọ Lượng – (Hán bộ giữa quyển 45)

 

Then the enlightening being Mind King, in the congregation,

said to all the enlightening beings, “Offspring of Buddha, one eon

in this world Endurance, the field of Shakyamuni Buddha, is a day

and a night in the world Bliss, the field of Amitabha Buddha; one

eon in the world of Bliss is a day and night in the world Vestment

Banner, the field of the Buddha Adamant; one eon in the world

Vestment Banner is a day and night in the world Wheel of Speech

Which Does Not Roll Back, the field of the Buddha Lotus Blos-

soms of Sublime Light Blooming; one eon in the world Wheel of

Speech Which Does Not Roll Back is a day and night in the world

Free from Defilement, the field of the Buddha Banner of Truth; an

eon in the world free from Defilement is a day and night in the

world Good Lamp, the field of the Buddha Lion; an eon in the

world Good Lamp is a day and night in the world Subtle Light, the

field of the Buddha Treasury of Light; an eon in the world Subtle

Light is a day and night in the world Hard to Surpass, the field

of the Buddha Blooming Lotus of Light of Truth; an eon in the

world Hard to Surpass is a day and night in the world Adorning

Wisdom, the field of the Buddha Light of All Spiritual Powers;

an eon in the world Adorning Wisdom is a day and night in the

world Mirror Light, the field of the Buddha Moon Knowledge:

this succession goes on past a million zillion worlds; an eon in the

last of these worlds is a day and a night in the world Supreme

Lotus, the field of the Buddha Supreme in Goodness, which is

filled by the enlightening being Universally Good and the great

enlightening beings engaged in the same practice.”

Bấy giờ Tâm Vương đại Bồ Tát ở trong chúng hội bảo chư Bồ Tát rằng:

Chư Phật tử! Ở Ta Bà thế giới cõi của Thích Ca Mâu Ni Phật đây một kiếp, nơi Cực Lạc thế giới, cõi A Di Dà Phật là một ngày một đêm.

Một kiếp ở Cực Lạc thế giới là một ngày một đêm nơi Ca Sa Tràng thế giới, cõi của Kim Cang Kiên Phật.

Một kiếp ở Ca Sa Tràng thế giới là một ngày một đêm nơi Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân thế giới, cõi của Thiện Thắng Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Phật.

Một kiếp ở Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân thế giới là một ngày một đêm nơi Ly Cấu thế giới, cõi của Pháp Tràng Phật.

Một kiếp ở Ly Cấu thế giới là một ngày một đêm nơi Thiện Ðăng thế giới, cõi của Sư Tử Phật.

Một kiếp ở Thiện Ðăng thế giới là một ngày một đêm nơi Diệu Quang Minh thế giới, cõi của Quang Minh Tạng Phật.

Một kiếp ở Diệu Quang Minh thế giới là một ngày một đêm nơi Nan Siêu Quá thế giới, cõi của Pháp Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Phật.

Một kiếp ở Nan Siêu Quá thế giới là một ngày một đêm nơi Trang nghiêm Huệ thế giới, cõi của Nhứt Thiết Thần Thông Quang Minh Phật.

Một kiếp ở Trang Nghiêm Huệ thế giới là một ngày một đêm nơi Cảnh Quang Minh thế giới, cõi của Nguyệt Trí Phật.

Chư Phật tử ! Tuần tự như vậy, nhẫn đến quá trăm vạn a tăng kỳ thế giới, một kiếp ở thế giới rốt sau là một ngày một đêm nơi Thắng Liên Hoa thế giới, cõi của Hiền Thắng Phật. Phổ Hiền Bồ Tát và chư đại Bồ Tát đồng hạnh đông đầy trong thế giới Thắng Liên Hoa này.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich-tap-3-8/11/
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thuvienhoasen.org/p16a553/31-pham-tho-luong
  4. https://quangduc.com/a51858/hoa-giai-nghiep-doi-truoc