Phẩm 3: Kinh Hoa Nghiêm – Phổ-Hiền Tam-muội – Song ngữ

English: Thomas Cleary – 1984

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983

Compile: Lotus group

 

Book Three: The Meditation of the Enlightening Being Universally Good

Phẩm 3: Kinh Hoa Nghiêm – Phổ-Hiền Tam-muội – (Hán bộ đầu quyển 7) – Song ngữ

****    ****    ****    ****

The enlightening being Universally Good, the great being, sat on a lion throne made of a bank of lotus flowers, and, imbued with the psychic power of the Enlightened One, entered into concentration. This concentration is called the immanent body of the illuminator of thusness, which is in all enlightened ones. It enters everywhere into the equal essence of all enlightened ones, and is capable of manifesting myriad images in the cosmos, vastly and immensely, without obstruction, equal to space. All the whirling oceans of universes flow along into it; it produces all states of concentration, and can contain all worlds in all directions. The oceans of lights of knowledge of all the enlightened ones come from here; it can reveal all the oceans of all conditions everywhere. It contains within it all the powers and liberations of the enlightened ones and the knowledge of the enlightening beings. It can cause the particles of all lands to be universally able to contain boundless universes. It develops the ocean of virtuous qualities of all Buddhas, and reveals the ocean of great vows of these enlightened ones. All the cycles of teaching of the Buddhas flow through it and are guarded and maintained by it, and kept without interruption or end.

Lúc bấy giờ Phổ-Hiền Bồ-Tát ma-ha-tát ngồi trên tòa sư-tử ở trước Phật, thừa thần-lực của Phật mà nhập tam-muội tên là Nhứt-Thiết-Chư-Phật-Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai Tạng-Thân, vào khắp tánh bình-đẳng của tất cả Phật, có thể ở nơi pháp-giới thị-hiện những ảnh-tượng rộng lớn vô-ngại đồng hư-không, pháp-giới xoay vần đều theo vào, xuất sanh tất cả tam-muội, có thể bao nạp khắp mười phương pháp-giới, trí quang-minh của tam-thế chư Phật đều từ đây mà sanh những sự an-lập trong mười phương đều có thể thị-hiện, trùm chứa tất cả lực giải-thoát của Phật và trí của chư Bồ-Tát, có thể khiến tất cả quốc-độ vi-trần, đều có thể dung-thọ vô-biên pháp-giới, thành-tựu biển công-đức của tất cả Phật, hiển-thị biển đại nguyện của Như-Lai, bao pháp-luân của tất cả chư Phật đều lưu thông hộ-trì không đoạn tuyệt.

 

As in this world the enlightening being Universally Good entered this concentration in the presence of the World Honored One, thus in the same way throughout the realm of space of the cosmos, in all directions and all times, in a subtle, unhindered, vastly expansive light, in all lands visible to the Buddha’s eye, within reach of the Buddha’s power, manifested by the Buddha’s body, and in each atom of all those lands, there were Buddhas as numerous as atoms in an ocean of worlds, and in front of each Buddha were Universally Good enlightening beings numerous as atoms in an ocean of worlds, each also entering into this concentration in the immanent body of the illuminator of thusness in enlightened ones.

Như trong thế-giới này, Phổ-Hiền Bồ-Tát ở trước Phật nhập tam-muội đây, cũng vậy, khắp pháp-giới hư-không-giới, thập phương tam-thế vi-thế vô-ngại quang-minh rộng lớn, Phật nhãn chỗ thấy được, Phật-lực đến được, Phật-thân hiện được, tất cả quốc-độ, trong quốc-độ này có bao vi-trần, trong mỗi vi-trần có thế-giới vi-trần số Phật độ, trong mỗi độ có thế-giới vi-trần số Phật, trước mỗi đức Phật có thế-giới vi-trần Phổ-Hiền Bồ-Tát cũng đều nhập tam-muội Nhất-Thiết-Chư-Phật-Tỳ-Lô-Giá-Na-Như-Lai-Tạng-Thân này.

 

At that time each of the Universally Good ones saw the Buddhas of the ten directions appearing before them; those Buddhas praised Universally Good in the same voice: “Good! You are able to enter this enlightening beings’ concentration in the immanent body of the illuminator of thusness in all Buddhas; this is fostered in you by all the Buddhas everywhere together, by means of the power of the original vow of the illuminating realized one Vairocana Buddha.

Lúc đó, trước mỗi Phổ-Hiền Bồ-Tát đều có thập phương tất cả chánh-pháp hiện ra. Chư Phật này đồng khen rằng: lành thay lành thay ! Này thiện-nam-tử ! Ông có thể nhập Nhất-Thiết-Chư-Phật-Tỳ-Lô-Giá-Na-Như-Lai-Tạng-Thân này.

 

And it is also because you cultivate the power of the practices and vows of all Buddhas: that is to say, because you can activate all the cycles of the enlightening teaching, revealing the ocean of knowledge and wisdom of all enlightened ones, universally illumine all the oceans of distinctions everywhere, without exception, cause sentient beings to clear away confusion and affliction and attain purity, universally accept all lands without attachment, deeply enter the sphere of all enlightened ones without impediment, and universally expound the virtues and qualities of all enlightened ones; because you are able to enter into the true character of all things and develop knowledge and wisdom, analyze all the media of the teachings, comprehend the faculties of all living beings, and because you are able to hold the ocean of written teachings of all the Buddhas.”

Này Phật-tử ! Ðây là mười phương tất cả chư Phật đồng gia-hộ cho ông, do vì nguyện-lực của đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai, mà cũng do nguyện-lực tu tập tất cả Phật-hạnh của ông. Chính là ông có thể chuyển pháp-luân của chư Phật, chiếu khắp những biển an-lập ở mười phương không sót, khiến tất cả chúng-sanh trừ tạp-nhiễm được thanh-tịnh, nhiếp khắp tất cả quốc-độ không chấp trước, sâu vào cảnh-giới của chư Phật không chướng ngại, hiện bày công-đức của chư Phật, vào được thật tướng của các pháp-thân lớn trí-huệ, quan-sát tất cả pháp-môn, rõ biết căn của tất cả chúng-sanh, hay thọ trì giáo văn của Như-Lai.

 

At that time all the Buddhas of the ten directions then bestowed on the great enlightening being Universally Good the knowledge that enters into the power inherent in omniscience, the knowledge that enters into the infinity of the cosmos, the knowledge that perfects the realization of the sphere of all enlightened ones, the knowledge of the becoming and decay of all oceans of worlds, the knowledge of the full extent of the worlds of all sentient beings, the knowledge that abides in the extremely profound liberation of all enlightened ones and the nondiscriminating knowledge of all meditation states, the knowledge that enters into the ocean of all faculties of enlightening beings, the knowledge of elocution to turn the wheel of the teaching in the ocean of languages of all sentient beings, the knowledge that enters in all ways into the bodies of all oceans of worlds in the cosmos, and the knowledge that comprehends the voices of all Buddhas.

Lúc đó thập phương tất cả chư Phật liền ban cho Phổ-Hiền Bồ-Tát trí-lực vào được nhất-thiết-trí-tánh, ban cho trí vào pháp-giới vô-biên vô-lượng, ban cho trí thành-tựu cảnh-giới chư Phật, ban cho trí biết tất cả thế-giới thành hoại, ban cho trí biết chúng-sanh giới rộng lớn, ban cho trí trụ những tam-muội giải-thoát thậm thâm vô-sai-biệt của chư Phật, ban cho trí nhập căn tánh của tất cả Bồ-Tát, ban cho trí biết ngôn ngữ của tất cả chúng-sanh và từ biện chuyển pháp-luân, ban cho trí vào khắp thân pháp-giới, ban cho trí được thinh-âm của tất cả Phật.

 

As in this world in the presence of the Buddha the enlightening being Universally Good experienced the Buddhas bestowing such knowledge, so in all oceans of worlds, as well as in each atom of all those worlds, so did all the enlightening beings Universally Good there experience this. Why? Because they had realized that state of mental focus in this way. Then the Buddhas of the ten directions each extended his right hand and patted Universally Good on the head.

Như trong thế-giới này Phổ-Hiền Bồ-Tát ở trước Như-Lai được chư Phật ban cho những trí như vậy, tất cả Phổ-Hiền Bồ-Tát ở trong vi-trần thế-giới cũng được như vậy. Tại sao thế ? Vì chứng tam-muội đó thời được như vậy.

Lúc đó thập phương chư Phật đều đưa tay hữu xoa đảnh của Phổ-Hiền Bồ-Tát.

 

Their hands were each adorned with the marks of greatness, being finely webbed, emanating light, fragrance, and flames. They also produced the various wondrous tones of all Buddhas. And within it were manifested the phenomena of mystical powers, the ocean of vows of universal goodness of all enlightening beings of past, present, and future, the cycles of pure teachings of all enlightened ones, as well as the images of the Buddhas of past, present, and future. As in this world Universally Good was patted on the head by all the Buddhas of the ten directions, so in all the oceans of worlds, and in each atom of those worlds, the enlightening beings Universally Good there were patted on the head by the Buddhas of the ten directions.

Tay Phật đủ tướng-hảo trang-nghiêm phóng lưới quang-minh thơm sáng, đồng thời phát ra tiếng vi-diệu và những sự thần-thông tự-tại. Tất cả Phổ-Hiền nguyện-hải của tất cả Bồ-Tát quá-khứ, hiện-tại, vị-lai, những pháp-luân thanh-tịnh và ảnh-tượng của tam-thế chư Phật cũng đều hiện cả trong quang-minh ấy.

Tất cả Phổ-Hiền Bồ-Tát trong tất cả thế-giới vi-trần cũng đều được xoa đảnh như vậy.

 

Then the enlightening being Universally Good arose from this concentration; when he did so, he rose from media of oceans of concentrations numerous as atoms in all oceans of worlds. For example, he rose from the medium of concentration of skillful knowledge realizing that the worlds of past, present, and future have no distinction in the succession of instants; he rose from the medium of concentration of knowledge of all the subtlest and most minute constituents of all universes in all times; he rose from the medium of concentration on the manifestation of all buddha-fields of past, present, and future; he rose from the medium of concentration revealing the dwelling places of all living beings; he rose from the medium of concentration of knowledge of various differences in locations of the universes of the ten directions; he rose from the medium of concentration of knowledge of boundlessly vast clouds of buddha-bodies existing in every atom; he rose from the medium of concentration of explanations of the ocean of inner principles in all things.

Bấy giờ, Phổ-Hiền Bồ-Tát liền từ tam-muội ấy mà xuất, đồng thời cũng từ vi-trần-số tam-muội mà xuất: từ môn tam-muội trí biết tam thế niệm vô-sai-biệt mà xuất, từ môn tam-muội biết số vi-trần trong tam-thế tất cả pháp-giới mà xuất, từ môn tam-muội hiện tam-thế tất cả Phật-độ mà xuất, từ môn tam-muội hiện xá-trạch của tất cả chúng-sanh mà xuất, từ môn tam-muội biết danh-tự sai khác của tất cả chúng-sanh mà xuất, từ môn tam-muội biết thập phương pháp-giới chỗ nơi đều sai khác mà xuất, từ môn tam-muội biết trong tất cả vi-trần đều có vô-biên Phật-thân rộng lớn mà xuất, từ môn tam-muội diễn nói lý-thú của tất cả pháp mà xuất.

 

 

When the enlightening being Universally Good rose from such media of concentration, all the enlightening beings each found oceanic clouds of concentrations, numerous as atoms in an ocean of worlds, found oceanic clouds of spells, oceanic clouds of techniques to teach everything, oceanic clouds of ways of felicitous expression, oceanic clouds of practices, oceanic clouds of lights from the knowledge of the treasury of virtues of all who realize thusness, oceanic clouds of nondiscriminating techniques of the powers, knowledges, and wisdom of all enlightened ones, oceanic clouds of Buddhas each manifesting myriad lands in each and every pore, oceanic clouds of enlightening beings one by one manifesting descent from the palace of the Tushita heaven to be born on earth and become an enlightened Buddha, turn the wheel of the teaching, and enter into ultimate extinction, all as numerous as atoms in an ocean of worlds. As when in this world the enlightening being Universally Good rose from concentration all the hosts of enlightening beings received such blessings, so in all the oceans of worlds, as well as in each atom of each world, the same thing occurred.

Lúc Phổ-Hiền Bồ-Tát từ những môn tam-muội như vậy mà xuất, chư Bồ-Tát đều được thế-giới vi-trần-số tam-muội, được thế-giới vi-trần-số đà-la-ni, được thế-giới vi-trần-số pháp phương-tiện, được thế-giới vi-trần-số môn biện-tài, được thế-giới vi-trần-số môn tu hành, được thế-giới vi-trần-số trí quang-minh công-đức của chư Phật khắp chiếu pháp-giới, được thế-giới vi-trần-số phương-tiện-lực trí-huệ vô-sai-biệt của chư Phật, được thế-giới vi-trần-số hải-vân trong mỗi chân lông của tất cả chư Phật đều hiện các quốc-độ, được thế-giới vi-trần-số hải-vân mỗi Bồ-Tát thị-hiện từ Ðâu-Xuất Thiên-Cung giáng sanh thành Phật chuyển pháp-luân nhập niết-bàn.

Lúc đó, tất cả thế-giới ở mười phương, do thần-lực của Phật và Ðại Bồ-Tát sức tam-muội của Phổ-Hiền Bồ-Tát, nên các báu trang-nghiêm đều lay động nhẹ, đồng thời vang ra diệu-âm diễn nói các pháp. Lại nơi trong chúng hội đạo-tràng của tất cả Như-Lai khắp rưới mười thứ mây đại ma-ni-vương : mây ma-ni-vương kim-tràng vi-diệu, mây ma-ni-vương quang-minh chiếu sáng, mây ma-ni-vương bửu-luân rũ xuống, mây ma-ni-vương bửu-tạng hiện tượng Bồ-Tát, mây ma-ni-vương xưng dương danh hiệu Phật, mây ma-ni-vương quang-minh chiếu sáng thất cả Phật độ đạo-tràng, mây ma-ni-vương chiếu sáng mười phương tất cả biến hóa, mây ma-ni-vương ca ngợi công-đức của tất cả Bồ-Tát, mây ma-ni-vương sáng chói như mặt nhựt, mây ma-ni-vương tiếng nhạc thích ý vang khắp mười phương.

 

At that time, by the spiritual power of all the Buddhas and the power of Universally Good’s concentration, all oceans of worlds in the ten directions trembled. Each world was arrayed with precious elements and gave forth wondrous sound, explaining all things. And on each Buddha, in the ocean of sites of enlightenment where the masses gathered, everywhere there rained ten kinds of clouds of regal jewels: clouds of beautiful gold star jewels, jewels like precious discs descending, shining light jewels, jewels of the treasury manifesting the images of enlightening beings, jewels extolling the names of Buddhas, jewels of brilliant light illuminating the sites of enlightenment in buddha-fields everywhere, jewels whose light reflects the various miracles everywhere, jewels praising the virtues of all enlightening beings, jewels with a light that shines like the sun, jewels whose delightful music is heard everywhere.

Lúc đó, tất cả thế-giới ở mười phương, do thần-lực của Phật và Ðại Bồ-Tát sức tam-muội của Phổ-Hiền Bồ-Tát, nên các báu trang-nghiêm đều lay động nhẹ, đồng thời vang ra diệu-âm diễn nói các pháp. Lại nơi trong chúng hội đạo-tràng của tất cả Như-Lai khắp rưới mười thứ mây đại ma-ni-vương : mây ma-ni-vương kim-tràng vi-diệu, mây ma-ni-vương quang-minh chiếu sáng, mây ma-ni-vương bửu-luân rũ xuống, mây ma-ni-vương bửu-tạng hiện tượng Bồ-Tát, mây ma-ni-vương xưng dương danh hiệu Phật, mây ma-ni-vương quang-minh chiếu sáng thất cả Phật độ đạo-tràng, mây ma-ni-vương chiếu sáng mười phương tất cả biến hóa, mây ma-ni-vương ca ngợi công-đức của tất cả Bồ-Tát, mây ma-ni-vương sáng chói như mặt nhựt, mây ma-ni-vương tiếng nhạc thích ý vang khắp mười phương.

 

After the universal rain of these ten kinds of clouds of jewels, all the Buddhas emitted lights from their pores, and in the light rays spoke verses:

Rưới khắp mười thứ mây ma-ni-vương như vậy rồi trong các chân lông của chư Phật đều phóng quang-minh. Trong quang-minh nói kệ rằng:

 

Universally Good is present in all lands

Sitting on a jeweled lotus throne, beheld by all;

He manifests all psychic powers

And is able to enter infinite meditations.

 

The Universally Good always fill the universe

With various bodies flowing everywhere,

With concentration, psychic power, skill and strength,

In a universal voice teaching extensively without hindrance.

 

In every land, in the presence of all the Buddhas,

Various states of concentration revealing psychic powers,

Each psychic power pervades everywhere

In all lands of the ten directions.

 

As with the Buddhas of all lands,

So it is in all the atoms of the lands as well;

The phenomena of concentration and mystic powers

Are the will power of the illuminator.

 

Universally Good physically is like space,

Abiding by reality, not a land,

According to the heart’s desires of all beings

Manifesting all kinds of embodiments, equal to all.

 

Universally Good, abiding at peace in great determination,

Thus attained these infinite spiritual powers,

In any lands of all buddha bodies

Manifesting his form going there.

 

All the myriad oceans are boundless:

He reproduces his body infinitely and dwells there;

All lands of his manifestation are purified,

And in an instant are seen many eons.

 

Universally Good lives peacefully in all lands:

The spiritual powers he displays are incomparable;

The trembling extending everywhere

Causes those who look to be able to see.

 

The knowledge, virtue, and powers of all Buddhas,

Their various great qualities, he has all fulfilled;

By the medium of techniques of all meditations

He shows his past enlightening acts.

 

Such independence, inconceivable,

Is manifest in the lands of the ten directions

To reveal the universal entrance of all meditations;

In the clouds of buddha light his praises are sung.

Phổ-Hiền ở khắp các quốc-độ
Ngồi bửu-liên-hoa chúng đều thấy
Tất cả thần-thông đều hiện ra
Vô-lượng tam-muội đều hay nhập.
Phổ-Hiền thường dùng các thứ thân
Châu lưu pháp-giới đều đầy khắp
Tam-muội phương-tiện sức thần-thông
Viên-âm rộng nói đều vô-ngại.
Trong tất cả cõi chư Phật ngự
Các môn tam-muội hiện thần-thông
Mỗi mỗi thần-thông đều khắp cùng
Thập phương quốc-độ không chỗ sót.
Như tất cả cõi Như-Lai ngự
Trong sát-trần kia cũng như vậy
Chỗ hiện tam-muội sự thần-thông
Nguyện lực Tỳ-Lô-Giá-Na Phật.
Phổ-Hiền thân tướng như hư-không
Nương chơn tánh ở chẳng phải cõi
Tùy lòng chúng-sanh chỗ thích ưa
Thị-hiện thân hình đồng tất cả.
Phổ-Hiền an-trụ các đại nguyện
Vô-lượng thần-thông sức tự-tại
Tất cả Phật-thân các quốc-độ
Ðều hiện hình kia mà đến đó.
Tất cả sát-hải vô-lượng biên
Phân thân ở đó cũng vô-lượng
Cõi nước hiện ra đều trang-nghiêm
Trong một sát-na thấy nhiều kiếp.
Phổ-Hiền an tất cả cõi
Hiện đại thần-thông hơn tất cả
Chấn động mười phương đều khắp cùng
Khiến chúng quan-sát đều được thấy.
Tất cả công-đức Phật trí-lực
Các môn đại-pháp đều thành đủ
Dùng các tam-muội phương-tiện môn
Bày hạnh bồ-đề mình đã tập.
Tự-tại như vậy bất tư-nghì
Thập phương quốc-độ đều thị-hiện
Vì bày tam-muội đã khắp vào
Trong mây Phật-quang khen công-đức.

 

Then all the hosts of enlightening beings turned to Universally Good, joined their palms and gazed respectfully at Universally Good; imbued with the psychic power of the Enlightened, they sang in praise with the same voice,

Lúc đó, tất cả chúng Bồ-Tát đều hướng về phía Phổ-Hiền chấp tay chiêm ngưỡng, thừa thần-lực của Phật đồng nói kệ rằng:

 

Born from the teachings of the Enlightened,

Also originating from the will power of the Buddha,

The womb of space, the equality of real thusness:

You have purified this body of reality.

 

In the congregations of all buddha-fields

Universally Good is omnipresent there;

The light of the oceans of universal virtue and wisdom

Equally illumine everywhere, so all are visible.

 

 

The immensely vast oceans of virtues of Universally Good

Goes everywhere to approach the enlightened;

To the lands within all atoms

He can travel and clearly appear there.

 

O Child of Buddha, we always see you

Associating with all the enlightened ones,

Abiding in the real state of concentration

For eons numerous as atoms in all lands.

 

The child of Buddha, with an all-pervading body,

Can go to the lands in all directions,

Liberating all the oceans of living beings,

Entering into all the parts of the cosmos.

 

Entering into all particles of the cosmos,

The body is endless and undifferentiated;

Omnipresent as space,

It expounds the great teaching of the realization of thusness.

 

The light of all virtue,

Immense like clouds, power surpassing,

Traveling to all oceans of living beings

Expounding the incomparable way practiced by all Buddhas.

 

Cultivating and learning the supreme practice of universal goodness

In order to liberate sentient beings for oceans of eons,

Expounding all truths, like a great cloud,

The voice is tremendous, none do not hear.

 

How can the land be established?

How do the Buddhas appear?

And how about beings?

Please explain truthfully the truth as it is.

Từ các Phật-pháp mà sanh ra
Cũng do Như-Lai nguyện-lực khởi
Chơn-như bình-đẳng tạng hư-không
Pháp-thân của ngài đã nghiêm-tịnh.
Tất cả Phật độ trong chúng hội
Phổ-Hiền ở khắp nơi trong đó
Quang-minh công-đức bực trí-hải
Chiếu khắp mười phương đều được thấy.
Phổ-Hiền công-đức biển rộng lớn
Quá khắp mười phương gần gũi Phật
Tất cả vi-trần có các cõi
Ðều đến được kia mà hiện rõ.
Phật-tử chúng tôi thường thấy Ngài
Gần gũi tất cả chư Như-Lai
Trụ trong tam-muội cảnh chơn thật
Số kiếp vi-trần tất cả cõi.
Phật-tử hay dùng thân phổ-biến
Ðều đến thập phương các cõi nước
Biển cả chúng-sanh đều tế độ
Pháp-giới vi-trần đều vào cả.
Vào nơi pháp-giới tất cả trần
Thân đó vô-tận không sai khác
Ví như hư-không đều khắp cùng
Diễn nói Như-Lai pháp rộng lớn.
Bực tất cả công-đức sáng chói
Rộng lớn như mây sức thù thắng
Trong biển chúng-sanh đều qua đến
Nói công-hạnh Phật pháp vô-đẳng.
Vì độ chúng-sanh nơi kiếp hải
Thắng hạnh Phổ-Hiền đều tu tập
Diễn nói các pháp như mây to
Thinh âm quảng-đại đều nghe khắp.
Quốc-độ thế nào mà xuất hiện
Chư Phật thế nào mà xuất hiện
Nhẫn đến tất cả biển chúng-sanh
Mong theo nghĩa đó nói như thật.
Trong đây vô-lượng vô-biên chúng
Ở trước đức Phật đều cung kính
Vì chuyển thanh-tịnh diệu pháp-luân
Tất cả chư Phật đều tùy hỉ.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich/6/
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf