Phẩm 24: Kinh Hoa Nghiêm – Ðâu-Suất Kệ Tán – (Hán bộ phần đầu quyển 23) – Song ngữ

English: Thomas Cleary – 1984.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983.

Compile: Lotus group.

 

Phẩm 24: Kinh Hoa Nghiêm – Ðâu-Suất Kệ Tán – (Hán bộ phần đầu quyển 23)

THEN, DUE TO THE SPIRITUAL FORCE of the Buddha, a great enlight-

ening being from each of the ten directions, each accompanied by as

many enlightening beings as atoms in ten thousand buddha-lands, came

to where the Buddha was, from worlds beyond lands as numerous as

atoms in ten thousand buddha-lands. Their names were Diamond Banner,

Banner of Steadfastness, Banner of Bravery, Banner of Light, Banner

ot Knowledge, Jewel Banner, Banner of Energy, Banner of Purification,

Constellation Banner, and Banner of Truth. The worlds they came

from were called Fine Jewel World, Fine Music World, Fine Silver

World, Fine Gold World, Fine Crystal World, Fine Diamond World,

Fine Lotus World, Fine Blue Lotus World, Fine Sandalwood World,

and Fine Fragrance World. They each purified and cultivated religious

practice with Buddhas, the names of which Buddhas were Banner ot

Inexhaustibility, Wind Banner, Banner of Liberation, Banner ot Dignity,

Banner of Understanding ot Characteristics, Banner of Eternity, Ban-

ner of Supreme Excellence, Banner of Freedom, Banner of Purity, and

Banner of Observation.

Lúc đó do thần lực của Ðức Phật, Mười Phương ngoài vạn Phật sát vi trần số thế giới, mỗi phương đều có một đại Bồ Tát cùng vạn Phật sát vi trần số Bồ Tát câu hội:

Kim Cang Tràng Bồ Tát từ Diệu Bửu thế giới của Ðức Phật Vô Tận Tràng; Kiên Cố Tràng Bồ Tát từ Diệu Lạc thế giới của Ðức Phật Phong Tràng; Dũng Mãnh Tràng Bồ Tát từ Diệu Ngân thế giới của Ðức Phật Giải Thoát Tràng; Quang Minh Tràng Bồ Tát từ Diệu Kim thế giới của Ðức Phật oai Nghi Tràng; Trí Tràng Bồ Tát từ Diệu Ma Ni thế giới của Ðức Phật Minh Tường Tràng; Bửu Tràng Bồ Tát từ Diệu Kim Cang thế giới của Ðức Phật Thường Tràng; Tinh Tấn Tràng Bồ Tát từ Diệu Ba Ðầu Ma thế giới của Ðức Phật Tối Thắng Tràng; Ly Cấu Tràng Bồ Tát từ Diệu Ưu Bát La thế giới của Ðức Phật Tự Tại Tràng; Tinh Tú Tràng Bồ Tát từ Diệu Chiên Ðàn thế giới của Ðức Phật Phạm Tràng; Pháp Tràng Bồ Tát từ Diệu Hương thế giới của Ðức Phật Quan Sát Tràng.

 

When those enlightening beings arrived at the Buddha’s spot, they

prostrated themselves before the Buddha; then, by the Buddha’s mystic

power he magically produced lion scats of masses of beautiful jewels

covered with nets of jewels all around, and the hosts of enlightening

beings, according to the direction from which they had come, sat on

those seats. Their bodies all emanated countless beams of pure light.

This boundless light all came from the enlightening beings’ pure mind-

jewels, their great vows which were free from all evils. They revealed

the pure phenomena of the powers of all Buddhas. By the power of the

impartial vision of all enlightening beings they were able to universally

save all sentient beings. They were a gladdening sight in all worlds;

those who saw them did not do so in vain — all attained harmony and

tranquility.

Chúng Bồ Tát khi đến trước Ðức Phật và đảnh lễ Phật xong, tùy theo phương của mình đến, đều hóa hiện tòa sư tử Diệu Bửu Tạng rồi ngồi kiết già trên đó.

Thân của chư Bồ Tát đều phóng trăm ngàn ức na do tha vô số quang minh thanh tịnh cùng đại nguyện rời lìa những lỗi ác mà phát khởi, hiển thị pháp tự tại thanh tịnh của tất cả Phật.

Bởi chư Bồ Tát có nguyện lực có thế cứu hộ khắp tất cả chúng sanh, tất cả thế gian đều thích thấy. Ai thấy Bồ Tát đều được lợi ích được điều phục.

 

Those enlightening beings had all already perfected innumerable virtues:

for example, they traveled to all buddha-lands without hindrance; they

saw the pure body of reality which rests on nothing; with the body of

knowledge they manifested countless bodies going everywhere in the

ten directions to serve the Buddhas; they entered into the Buddhas’

innumerable, boundless, inconceivable powers; they dwelt in the me-

dium of omniscience; by the light of knowledge they comprehended all

things; they had attained fearlessness in all respects; they taught wher-

ever they were, their powers of elucidation forever inexhaustible; with

great knowledge and wisdom they opened the gate of concentration

spells; with the eye of wisdom they entered the profound realm of truth;

the realm of their knowledge was boundless and ultimately pure, like

space itself.

Chúng Bồ Tát này đều đã thành tựu vô lượng công đức. Những là đi khắp tất cả cõi Phật không chướng ngại, thấy pháp thân thanh tịnh không nương đỗ, dùng trí huệ thân hiện vô lượng thân, đến khắp Mười Phương phụng thờ Chư Phật, vào nơi vô lượng vô biên bất tư nghì pháp tự tại của Chư Phật, trụ nơi vô lượng môn Nhất thiết trí, dùng trí quang minh khéo rõ các pháp, ở trong các pháp được vô úy biện tài thuyết pháp vộ tận, dùng đại trí huệ khai môn tổng trì, huệ nhãn thanh tịnh thâm nhập pháp giới cảnh giới trí huệ không ngằn mé, rốt ráo thanh tịnh như hư không.

 

As in the palace of the Tushita heaven in this world the hosts of

enlightening beings gathered like this, the same thing transpired in all

the Tushita heavens in the ten direetions; the names of the enlightening

beings who gathered, the names of their countries, and the Buddhas

there were all the same.

Tất cả Ðâu Suất Thiên cung trong thập phương thế giới đều có chư Bồ Tát đồng số lượng, đồng danh hiệu, thế giới và Chư Phật cũng đồng như nơi đây cả.

 

Then the World Honored One emanated countless beams of light

from the wheel marks on his knees, illuminating the entire space of the

cosmos in the ten directions. The enlightening beings in all worlds all

saw this miraculous display of the Buddha, and the enlightening beings

here saw the miraculous displays of all the Buddhas in other worlds.

Bấy giờ đức Thế Tôn từ hai gối phóng trăm ngàn ức na do tha quang minh, chiếu khắp tất cả thế giới tận pháp giới hư không giới.

Chúng Bồ Tát ở các cõi kia đều thấy thần biến của Ðức Phật ở đây. Chúng Bồ Tát ở cõi đây đều thấy biến của tất cả Chư Phật kia.

 

These enlightening beings had all similarly planted roots ot goodness in

the distant past along with Vairocana Buddha, cultivating enlightening

practice; they all had awakened to and entered the free, extremely

protound liberation of the Buddhas, and had attained the undifferenti-

ated cosmic body, entering all lands without dwelling anywhere. They

saw countless Buddhas and went to serve them all. In a single mental

instant they traversed the cosmos, freely and without hindrance. Their

minds and intellects were pure, like priceless jewels. Innumerable Bud-

dhas always guarded them mindfully, sharing their power with them.

They reached the ultimate, supreme other shore; by pure mindfulness

they continually dwelt in highest awareness; in every moment of thought

they continually entered into the realm of omniscience; they put the

small in the large and the large in the small, free in all ways, with no

obstruction whatsoever. They had already attained the buddha-body

and dwelt in the same abode as the Buddhas; they had attained omni-

science and produced their bodies from omniscience. They were able to

enter the spheres of action of all enlightened ones. They opened up

innumerable gates of knowledge and wisdom. They reached the other

shore of indestructible great knowledge, attained adamantine concentra-

tion, and cut off all doubts and confusion. They had attained the

autonomous spiritual powers of Buddhas, teaching and taming count-

less numbers of sentient beings in the lands of the ten directions.

Though they had no attachments to any categories or phenomena, they

were were able to learn and develop ultimate skill in use of doctrines

and to establish all teachings conducive to enlightenment.

Tất cả chúng Bồ Tát như vậy, cùng với đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, từ thuở xưa, đồng trồng căn lành tu Bồ Tát hạnh, đều đã ngộ nhập thậm thâm giải thoát tự tại của Chư Phật, được pháp giới thân bình đẳng, vào tất cả thế giới mà vô trụ, thấy vô lượng Phật đều qua kính thờ, trong một niệm đi khắp pháp giới tự tại vô ngại, tâm ý thanh tịnh như bửu châu vô giá, vô lượng vô số Chư Phật thường hộ niệm và đồng ban cho thần lực, đến nơi bờ rốt ráo đệ nhứt kia luôn dùng tịnh niệm trụ vô thượng giác, niệm niệm luôn vào chỗ Nhứt thiết trí, đem nhỏ vào lớn, đem lớn vào nhỏ đều tự tại, thông đạt vô ngại đã được Phật thân, cùng Phật đồng an trụ, được Nhứt thiết trí, từ Nhứt thiết trí mà sanh ra thân, đều có thể theo vào chỗ sở hành của tất cả Như Lai mà khai xiển vô lượng pháp môn trí huệ, đến bờ Kim Cang tràng đại trí kia, được Kim Cang định dứt các điều nghi hoặc, đã được tự tại thần thông của Chư Phật, vào khắp tất cả quốc độ mười phương, giáo hóa điều phục trăm ngàn muôn ức vô số chúng sanh, dầu không tham trước nơi tất cả số lượng mà có thể tu học thành tựu cứu cánh, phương tiện an lập các pháp.

 

Hosts of enlightening beings with such infinite treasuries of all inex-

haustible pure virtues of past, present, and future all came and assem-

bled at the Buddha’s place; the same thing occurred at the places of all

the Buddhas revealed by the light.

Trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết vô lượng tạng công đức thanh tịnh vô tận như vậy, chúng Bồ Tát này đều được thành tựu.

 

Then the enlightening being Diamond Banner, empowered by the

Buddha, looked over the ten directions and said in verse:

Kim Cang Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Ðức Phật, quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

 

The Buddha does not appear in the world

And has no extinction cither:

By the power of his great original vow

He demonstrates his freedom.

 

This truth is inconceivable —

It is not in the sphere of mind:

When knowledge reaches the other shore

One then sees the realm of the Buddhas.

 

The physical body is not the Buddha,

Neither is the audible voice:

Yet not apart from form and sound

Can Buddha’s mystic power be perceived.

 

Those of little knowledge cannot know

The true realm of the Buddhas;

After long cultivation of purifying action

Will one be able to comprehend.

 

The Truly Awake comes from nowhere

And also goes nowhere:

The pure, refined physical body

Appears through spiritual power.

 

Manifesting the body of an enlightened one

In innumerable worlds,

Widely expounding the subtle teachings,

His mind has no attachments.

 

His knowledge, being boundless,

Comprehends all things;

Entering everywhere in the universe,

He manifests autonomous powers.

 

Sentient beings and all phenomena

He comprehends unhindered;

Everywhere manifesting physical forms,

He is omnipresent in all lands.

 

If you want to see omniscience

And soon attain highest awareness.

You should, with pure clear mind.

Cultivate enlightening practice.

 

If any see such mystic powers

Of the Enlightened One,

They should serve the Supreme Honored One

And not give rise to doubt.

Như Lai chẳng xuất thế
Cũng chẳng nhập Niết Bàn
Dùng sức bổn nguyện lớn
Thị hiện pháp tự tại.
Pháp này khó nghĩ bàn
Tâm không duyên đến được
Trí huệ đến bời kia
Mới thấy cảnh giới Phật.
Sắc thân chẳng phải Phật.
Âm thinh cũng chẳng phải
Nhưng chẳng lìa sắc, thinh
Thấy thần lực của Phật.
Trí kém chẳng biết được.
Cảnh giới thiệt của Phật
Tu hạnh thanh tịnh lâu
Mới thấy được cảnh Phật.
Chánh giác không chỗ lại
Ði cũng chẳng từ đâu
Sắc thân diệu thanh tịnh
Do thần lực hiển hiện.
Trong vô lượng thế giới
Thị hiện thân Như Lai
Nói rộng pháp vi diệu
Trong tâm không trụ trước.
Trí huệ không ngằn mé
Rõ thấu tất cả pháp
Vào khắp các pháp giới
Thị hiện sức tự tại.
Chúng sanh và các pháp
Rõ thấu đều vô ngại
Khắp hiện các sắc tượng
Cùng khắp tất cả cõi.
Muốn cầu Nhứt thiết trí
Chóng thành Vô Thượng Giác
Phải dùng tâm tịnh diệu
Tu tập hạnh Bồ đề.
Nếu ai thấy Như Lai
Oai thần lực như vậy.
Nơi đức Tối Thắng Tôn
Nên cúng dường chớ nghi.

 

Then the enlightening being Banner of Steadfastness, empowered by

the Buddha, looked over the ten directions and said in verse:

Kiên Cố Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Ðức Phật quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

 

The Enlightened One is incomparable.

Most profound, inexplicable.

Beyond all manner of speech,

Bure as space itself.

 

Behold the Human Lion’s

Autonomous mystic power.

Beyond discrimination,

Yet causing distinct perceptions.

 

In order to expound

The profound and subtle teaching

The Guide, for this reason,

Manifests this peerless body.

 

This is great knowledge,

The realm of all the Buddhas;

If any want to know,

Let them approach the Enlightened.

 

With mental action always pure,

Making offerings to the Buddhas

With never any weariness,

One can enter the Buddha Way.

 

Filled with endless virtues.

Steadfast in the will for enlightenment.

Thereby the net of doubt is removed

And one gazes tirelessly on the Buddha.

 

By comprehending all things

Does one become a true child ot Buddha:

Such a person can know

The Buddhas’ autonomous power.

 

As explained by those of vast knowledge.

Will is the root of the teachings;

One must develop supreme aspiration,

Determined to seek highest awakening.

 

If any respect the Buddha

And want to requite the Buddha’s grace.

They will never leave

The abode of all the Buddhas.

 

How can intelligent people

Who’ve seen and heard the Buddha

Not carry out pure vows

And tread the path the Buddha traversed?

Phật tối thắng vô tỷ
Rất sâu bất khả thuyết
Vượt khỏi đường ngôn ngữ
Thanh tịnh như hư không.
Quán sát đấng Ðạo Sư
Sức tự tại thần thông
Ðã lìa nơi phân biệt.
Mà khiến phân biệt thấy.
Ðức Phật vì khai diễn
Pháp vi diệu thậm thâm
Vì do nhơn duyên ấy
Hiện thân vô tỷ này.
Ðây là chỗ Chư Phật
Ðại trí huệ sở hành
Nếu ai muốn biết rõ
Phải nên gần gũi Phật.
Ý nghiệp thường thanh tịnh
Cúng dường chư Như Lai
Trọn không lòng mỏi nhàm
Hay vào nơi Phật đạo.
Ðủ vô tận công đức
Trụ chắc tâm Bồ đề.
Do đây trừ lưới nghi
Quán Phật không nhàm mỏi.
Thông đại tất cả Pháp
Mới phải chơn Phật tử
Người này rõ biết được
Sức tự tại Chư Phật.
Trí quảng đại đã nói
Làm căn bổn các pháp
Nên sanh lòng hy vọng
Chí cầu Vô Thượng Giác.
Nếu ai tôn kính Phật
Nhớ báo đáp ơn Phật
Người đó chẳng xa lìa
Chỗ an trụ của Phật.
Ðâu có người trí huệ
Nơi Phật thường thấy nghe
Chẳng tu nguyện thanh tịnh
Nơi đường Phật đã đi.

 

Then Banner of Bravery, empowered by the Buddha, looked over

the ten directions and said in verse:

Dũng Mãnh Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

 

Just as a clear eye

Can see colors due to the sun,

So too can a pure heart

See the Enlightened by Buddha’s power.

 

As by the power of effort

One can plumb the depths of the sea,

So too can the power of knowledge

See innumerable Buddhas.

 

As in a fertile, watered field

Whatever’s planted will grow,

So does the ground of a pure mind

Produce enlightened qualities.

 

As a man who’s found a jewel mine

Is forever treed from poverty.

An enlightening being finding the Buddha teaching

Is free from defilement, pure in mind.

 

Just as a true panacea

Can eliminate all toxins,

Buddha’s teaching too is like this:

It annihilates all afflictions.

 

Truly genuine teachers

Are praised by the enlightened:

Through their spiritual power

We get to hear the Buddha teachings.

 

Even if tor countless cons

One gave previous things to Buddha,

If one doesn’t know the real nature of Buddha

This is not called giving.

 

Infinite physical characteristics

Adorn the Buddha’s body;

Yet it is not in physical form

That the Buddha can be seen.

 

The Enlightened One, Truly Awake,

Is peaceful, never moving,

Yet can manifest his body

Throughout all worlds in the ten directions.

 

Just as space itself

Is unborn and unperishing.

So is the truth of the Buddhas

Ultimately birthless and deathless.

Ví như mắt tỏ sáng
Ban ngày thấy hình sắc
Tâm thanh tịnh cũng vậy
Nhờ Phật lực thấy Phật.
Như dùng sức tinh tấn
Hay tột nguồn đáy biển
Trí lực cũng như vậy
Thấy được vô lượng Phật.
Ví như ruộng phì nhiêu
Gieo trồng tất tươi tốt
Tâm thanh tịnh như vậy
Xuất sanh các Phật pháp.
Như người được bửu tạng
Lìa hẳn khổ nghèo cùng
Bồ Tát được Phật pháp
Tâm ly cấu thanh tịnh.
Ví như thuốc Già đà
Tiêu được tất cả độc
Phật pháp dùng như vậy
Diệt các hoạn phiền não.
Chơn thiệt thiện tri thức
Hạng Như Lai ngợi khen
Vì do oai thần kia
Ðược nghe những Phật pháp.
Giả sử vô số kiếp
Của báu cúng dường Phật.
Chẳng biết Phật thiệt tướng
Cũng chẳng gọi cúng dường.
Vô lượng những hình sắc
Trang nghiêm nơi thân Phật.
Chẳng phải trong hình sắc
Mà thấy được Ðức Phật.
Như Lai Ðẳng Chánh Giác
Tịch nhiên hằng bất động
Có thể khắp hiện thân
Ðầy khắp mười phương cõi.
Ví như hư không giới
Bất sanh cũng bất diệt
Phật pháp cũng như vậy
Rốt ráo không sanh diệt.

 

Then Banner of Light, empowered by the Buddha, looked over the

ten directions and said in verse:

Quang Minh Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Ðức Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

 

In the human and celestial realms

In all the worlds there are

They see everywhere the Enlightened One’s

Body of pure wondrous form.

 

Just as the power of one mind

Can produce various minds.

So can one buddha-body

Manifest all Buddhas everywhere.

 

Enlightenment is nondual

And also has no marks:

Yet m the realm of duality

He manifests a glorified body.

 

Comprehending the nature of things is empty,

Their origination like apparitions.

His realm of action’s inexhaustible:

Thus does the Guide appear.

 

Pure is the reality-body

Of all Buddhas of all times;

They manifest sublime physical forms

Wherever and however people need to be taught.

 

The enlightened do not think

“I’ll produce such a body”:

They manifest spontaneously

Without discriminating.

 

The realm of reality is undifferentiated

And also has no basis:

And yet in the world

It manifests countless bodies.

 

The Buddha’s bodies are not emanations

And yet not other than emanations:

In the reality where there are no emanations

He appears to have emanated forms.

 

True awareness cannot be measured.

The reality-realm’s equal to space;

Profound, vast, without bound or bottom,

Utterly beyond the power of speech.

 

The Enlightened One has mastered

The road leading everywhere:

Through the myriad lands of the cosmos

He goes without obstruction.

Nhơn gian và Thiên thượng
Tất cả các thế giới
Khắp thấy đức Như Lai
Sắc thân diệu thanh tịnh.
Ví như một tâm niệm
Hay sanh các thứ tâm
Như vậy một Phật thân
Khắp hiện tất cả Phật.
Bồ đề không hai pháp
Cũng không có các tướng
Mà ở trong hai pháp
Hiện thân tướng trang nghiêm.
Rõ pháp tánh không tịch
Sanh khởi như huyễn hóa
Sở hành luôn vô tận
Ðạo Sư hiện như vậy.
Tam thế tất cả Phật
Pháp thân đều thanh tịnh
Tùy kia chỗ đáng độ
Khắp hiện diệu sắc thân.
Như Lai chẳng nghĩ rằng
Ta hiện thân như vậy
Tự nhiên mà thị hiện
Chưa từng có phân biệt.
Pháp giới không sai biệt.
Cũng không chỗ tựa nương
Mà ở trong thế gian
Thị hiện vô lượng thân.
Phật thân chẳng phải hóa
Cũng chẳng phải chẳng hóa
Nơi trong pháp không hóa
Thị hiện thân biến hóa
Chánh giác chẳng lường được
Ðồng pháp giới hư không
Sâu rộng không bờ đáy
Ðường ngôn ngữ tuyệt hẳn.
Như Lai khéo thông đạt
Tất cả xứ hành đạo
Pháp giới các quốc độ
Qua đến đều vô ngại.

 

Then Banner of Knowledge, empowered by the Buddha, looked

over the ten directions and said in verse:

Trí Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Ðức Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: 

 

It one can believe and accept

Omniscience without obstruction,

And practice enlightening ways,

One’s mind will be immeasurable.

 

In all lands

Buddha manifests countless bodies,

Yet the bodies stay in no place,

And he dwells not in the real.

 

Each one of the Enlightened

Manifest bodies by spiritual powers:

Even in unthinkable eons

They never could be fully counted.

 

The number of all living beings

Of all times may be known.

But the number of Buddhas’ manifestations

Cannot ever be found.

 

Sometimes they show one or two.

Up to countless bodies —

Appearing everywhere, in all lands,

Yet really with no duality.

 

Just as the clear full moon

Appears in all bodies of water

And while the reflections arc numberless

The real moon is not two,

So does the one of unimpeded knowledge

With perfect true enlightenment

Universally appear in all lands:

Yet the Buddha-body is nondual.

 

It is not one, and yet not two,

And also not immeasurable:

According to the needs of the taught

Do countless bodies appear.

 

The buddha-body is not past

And also not future:

In a single instant he appears to be born,

To become enlightened, and pass away.

 

As forms produced by magic

Have no birth and no origination,

So too is the buddha-body thus —

Appearing without any birth.

Nếu người tin thọ được
Nhứt thiết trí vô ngại
Tu tập hạnh Bồ đề
Tâm đó chẳng thể lường.
Trong tất cả quốc độ
Khắp hiện vô lượng thân
Mà thân không chỗ ở
Cũng chẳng trụ nơi pháp.
Mỗi mỗi chư Như Lai
Thần lực thị hiện thân
Bất tư nghì kiếp số
Tính đếm chẳng hết được.
Tam thế các chúng sanh
Trọn biết được số lượng
Việc thị hiện của Phật
Số lượng chẳng thể được.
Có lúc hiện một hai
Nhẫn đến vô lượng thân
Hiện khắp mười phương cõi
Thiệt ra không hai thứ.
Ví như trăng tròn sáng
Hiện khắp các dòng nước
Bóng hình dầu vô lượng
Mặt trăng vẫn không hai.
Trí vô ngại như vậy
Thành tựu bực Chánh Giác.
Hiện khắp tất cả cõi
Phật thể cũng không hai.
Chẳng một cũng chẳng hai.
Cũng chẳng phải vô lượng
Tùy chỗ đáng hóa độ
Thị hiện vô lượng thân.
Phật thân chẳng quá khứ
Cũng chẳng phải vị lai.
Một niệm hiện xuất sanh
Thành đạo và Niết Bàn.
Hiện hình sắc như huyễn
Không sanh cũng không khởi
Phật thân cũng như vậy
Thị hiện không có sanh.

 

Then Jewel Banner, empowered by the Buddha, looked over the ten

directions and said in verse:

Bửu Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

 

The buddha-body is infinite

Yet can manifest finite bodies:

According to what needs to be seen

Docs the Guide appropriately appear.

 

The buddha-body has no location,

Yet fills all places;

Like space, it’s boundless:

Such is its inconceivability.

 

It is not in the province of mental function,

And mind does not arise therein:

In the realm of the Buddhas

Ultimately there’s no birth or death.

 

Like what is seen by clouded eyes

Is neither internal nor external,

So also, you should know.

Is the worlds’ vision of the Buddhas.

 

In order to benefit living beings

Do the Enlightened Ones appear in the world:

Sentient beings see them as coming forth.

But in reality, there is no such thing.

 

A Buddha cannot be seen

In terms of a land, or day or night,

Nor indeed can one be seen

In terms of years, months, or moments.

 

Sentient beings say

Buddha was enlightened on a certain day;

But enlightenment in reality

Is not bound to time.

 

The Enlightened are beyond discrimination:

Not of the world, they transcend all accounts —

All Guides of past, present, and future

Appear in this way.

 

Just as the pure orb of the sun

Doesn’t conjoin with the dark night,

Yet we speak of such and such a day and night,

So is the principle of the Buddhas;

Though the ages of past, present, and future

Do not conjoin with the Enlightened,

Yet we speak of the Buddhas of past, present, and future:

Such is the principle of the Guides.

Phật thân vốn vô lượng
Thiện hiện thân hữu lượng
Tùy chúng chỗ nân thấy
Ðạo Sư hiện như vậy.
Phật thân không nơi chỗ
Ðầy khắp tất cả chỗ
Như hư không vô biên
Khó nghĩ bàn như vậy.
Chẳng phải chỗ tâm duyên
Tâm chẳng khởi trong đó
Trong cảnh giới Chư Phật
Rốt ráo không sanh diệt.
Như mắt lòa xem thấy
Chẳng trong cũng chẳng ngoài
Thế gian thấy Chư Phật
Phải biết cũng như vậy.
Vì lợi ích chúng sanh.
Nên Phật hiện ra đời
Chúng sanh thấy có hiện
Thiệt thì không có hiện.
Chẳng thể dùng quốc độ
Ngày đêm mà thấy Phật
Năm tháng một sát na
Phải biết đều như vậy.
Chúng sanh nói như vậy
Ngày đó Phật thành đạo
Như Lai được Bồ đề.
Thiệt chẳng thuộc thời gian.
Như Lai lìa phân biệt
Rời thời gian, không gian
Tam thế chư Như Lai
Xuất hiện đều như vậy.
Ví như mặt trời sáng
Chẳng hiệp cùng đêm tối
Mà nói ngày đêm ấy
Phật pháp đều như vậy.
Tam thế tất cả kiếp
Chẳng cùng Như Lai hiệp
Mà nói tam thế Phật
Phật pháp đều như vậy.

 

Then Banner of Energy, empowered by the Buddha, looked over the

ten direetions and said in verse:

Tinh tấn Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Ðức Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

 

All the Guides’

Bodies are the same, as are their meanings;

Throughout the lands ot the ten direetions

They appear variously according to needs.

 

Observe the Honored Sage:

His activity is most unique;

He fills the entire cosmos

And everything that’s in it.

 

The buddha-body is not within

And also not outside:

It manifests by spiritual power;

Such is the teaching ot the Guide.

 

According to deeds accumulated in former times

By the various speeies ot living beings.

Such various different bodies

Appear, each one dissimilar.

 

Thus the bodies ot the Buddhas

Are infinite, uncountable:

Except for the great enlightened one

No one can conceive ot them.

 

Just as the self, being inconceivable,

Cannot be grasped by mentation.

So too the inconceivability ot Buddhas

Is not manifested by mentation.

 

Just as all things

Originate due to multiple conditions,

So also does seeing Buddha

Neeessarily depend on many good works.

 

Just as the wish-fulfilling jewel

Can satisfy beings’ hearts.

So can the teachings ot the Buddhas

Completely fulfill all aspirations.

 

In infinite lands

The Guides appear m the world;

In accord with the power of their vows

They respond in every place.

Tất cả các Ðạo Sư
Thân đồng nghĩa cũng đồng
Khắp cả mười phương cõi
Tùy nghi mà thị hiện.
Quan sát đấng Mâu Ni.
Chỗ làm rất kỳ đặc.
Ðầy khắp cả pháp giới
Tất cả đều không thừa.
Phật thân chẳng ở trong
Cũng chẳng ở nơi ngoài
Thần lực nên hiển hiện
Ðạo Sư pháp như vậy.
Theo các loài chúng sanh.
Nghiệp đã họp đời trước
Những loại thân như vậy.
Thị hiện đều chẳng đồng.
Thân Chư Phật như vậy
Vô lượng chẳng đếm được
Chỉ trừ đấng Ðại Giác
Không ai nghĩ bàn được.
Như ngã nan tư kia
Tâm nghiệp chẳng đến được
Phật nan tư cũng vậy
Chẳng phải tâm nghiệp hiện.
Như quốc độ nan tư
Mà thấy tịnh trang nghiêm
Phật nan tư cũng vậy
Diệu tướng đều hiện đủ.
Ví như tất cả pháp
Do các duyên sanh khởi
Thấy Phật cũng như vậy
Tất nhờ ác thiện nghiệp.
Ví như châu như ý
Hay thoả mãn lòng chúng
Chư Phật pháp như vậy
Thỏa mãn tất cả nguyện.
Trong vô lượng quốc độ.
Ðạo Sư hiện ra đời
Vì tùy theo nguyện lực
Ứng hiện khắp mười phương

 

Then Banner of Purification, empowered by the Buddha, looked over

the ten direetions and said in verse:

Ly Cấu Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Ðức Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

 

The light of great knowledge of the Enlightened

Universally purifies all worlds;

Once the worlds are purified.

He reveals the enlightening teachings.

 

Even if people want to see

Buddhas as numerous as sentient beings.

The Buddha responds to their wishes —

Yet really comes from nowhere.

 

With Buddha as the object,

Concentrating continuously,

One can see Buddhas

As many as thoughts.

 

Carrying out pure ways,

Fulfilling virtues,

One can concentrate unremittingly

On omniscience.

 

The Guides expound teachings

To beings in accord with their needs;

Wherever any can be taught

He manifests the supreme incarnation.

 

The bodies of Buddha and the worlds’ beings

Are all without self:

Realizing this, he attains true awakening

And also explains it to others.

 

All the Human Lions,

With boundless powers of freedom,

Manifest bodies equal to thoughts,

Those bodies each being different.

 

As are the bodies of the beings of the worlds.

So too are the bodies of Buddhas:

When one really knows their inherent nature.

That is called Buddhahood.

 

The Enlightened see and know all,

Clearly comprehending all things:

Buddhahood and enlightenment

Are both ungraspable.

 

The Guide has no coming or going

And also no place of abode:

Departing from all delusions

Is called true perfect enlightenment.

 

Then Constellation Banner, empowered by the Buddha, looked over

the ten direetions and said in verse:

Ly Cấu Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Ðức Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

 

The Realizer of Thusness, without dwelling anywhere,

Abides in all lands,

Going to all lands,

Seen in all places.

 

Buddha manifests all bodies

According to sentient beings’ minds,

Attaining the Way, teaching the truth,

And finally passing utterly away.

 

The Buddhas are inconceivable:

Who can conceive ot the Buddhas?

Who can see the Truly Awake?

Who can manifest the Supreme?

 

All things are thus,

And so are the states of the Buddhas;

There’s not a single thing in thusness

That has birth or death.

 

Sentient beings erroneously discriminate:

“This is Buddha,” “this is the world.”

For one realizing the true nature of things

There’s no Buddha and no world.

 

The Realizer of Thusness appears before all

Causing sentient beings to believe and rejoice.

But the essence of Buddha is ungraspable.

And they are not seeing anything either.

 

If one can, in the world,

Depart from all attachments.

With unimpeded mind, joyful,

One will awaken to the truth.

 

That manifested by spiritual power

Is what is called Buddha:

Though one search in all times, past, present, or future,

It has no existence at all.

 

If one can know in this way

The mind and all things,

One will know and see all

And soon become enlightened.

 

In words are expressed

The powers of Buddhas;

But true enlightenment transcends words,

Though it be provisionally explained by words.

Như Lai không sở trụ
Mà trụ tất cả cõi
Tất cả cõi đều qua
Tất cả nơi đều thấy,
Phật tùy tâm chúng sanh
Hiện khắp tất cả thân
Thành đạo chuyển Pháp luân
Và cùng nhập Niết Bàn.
Chư Phật bất tư nghì
Ai tư nghì được Phật.
Ai thấy được Chánh Giác.
Ai hiện được tối thắng.
Tất cả pháp đều “Như”
Cảnh giới Phật cũng vậy.
Nhẫn đến không một pháp
Trong “Như” có sanh diệt.
Chúng sanh vọng phân biệt.
Là Phật là thế giới
Người liễu đạt pháp tánh
Không Phật không thế giới.
Như Lai khắp hiện tiền
Khiến chúng sanh tin mừng
Phật thể bất khả đắc.
Cũng lại không sở kiến.
Nếu được nơi thế gian
Trọn xa lìa chấp trước
Vô ngại lòng hoan hỷ
Nơi pháp được khai ngộ.
Thần lực tự tại hiện
Chính đây gọi là Phật
Trong tất cả thế giới
Tìm cầu trọn không có.
Nếu biết được như vậy
Tâm ý và các pháp
Thấy biết trọn tất cả
Chóng được thành Như Lai,
Trong ngôn ngữ hiển thị
Tất cả Phật tự tại
Chánh giác siêu ngôn ngữ
Giả mượn ngôn ngữ nói.

 

Then Banner of Truth, empowered by the Buddha, looked over the

ten directions and said in verse:

Pháp Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Ðức Phật quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

 

It’s better to always experience

All the pains of the world

Than to be apart from the Buddha

And not see Buddha’s mystic powers.

 

If there are any sentient beings

Who have not yet set their minds on enlightenment,

If they once hear the name of Buddha

They’ll surely attain enlightenment.

 

People with knowledge and wisdom.

Once they set their minds on enlightenment,

Will surely become supreme Buddhas:

Have no doubt of that.

 

The mystic power of the enlightened

Is rarely encountered even in countless ages;

If you engender a single thought of faith

You’ll soon ascend to the highest path.

 

Even if in every instant

You give offerings to countless Buddhas,

If you don’t know the real truth

This is not to be called offering.

 

If you hear such a teaching,

The Buddhas are born from this;

Though you experience countless pains

You’ll not quit enlightening practices.

 

Once having heard of great knowledge,

The state entered by the Buddhas,

Everywhere in the universe

You’ll become a guide of all times.

 

Though one pass the whole future

Traveling to all buddha-lands.

If one doesn’t seek this wondrous truth

One will never become enlightened.

 

Sentient beings, from beginningless past.

Have long revolved in birth and death;

They do not know the real truth,

So Buddhas come forth in the world.

 

Truths cannot be destroyed,

And no one can destroy them:

The great light of mystic power

Is revealed throughout the world.

Thà nên luôn thọ đủ
Tất cả khổ thế gian
Trọn chẳng xa Như Lai
Chẳng rời đấng Tự Tại.
Nếu có những chúng sanh
Chưa phát tâm Bồ đề
Ðược nghe danh hiệu Phật
Quyết định thành Chánh Giác.
Nếu có bực trí huệ
Một niệm phát đạo tâm
Quyết thành đấng Vô thượng
Cẩn thận chớ sanh nghi.
Như Lai đấng Tự Tại
Vô lượng kiếp khó gặp
Nếu sanh một niệm tin
Mau chứng đạo Vô thượng.
Giả sử trong mỗi niệm
Cúng dường vô lượng Phật
Chưa biết pháp chơn thật
Chẳng gọi là cúng dường.
Nếu nghe pháp như vậy
Chư Phật từ đây sanh
Dầu bị vô lượng khổ
Chẳng bỏ hạnh Bồ đề,
Một lần nghe đại trí
Pháp sở nhập của Phật
Khắp ở trong pháp giới
Thành tam thế Ðạo Sư,
Dầu tận vị lai tế
Ði khắp các cõi Phật
Chẳng cầu diệu pháp này
Trọn chẳng thành Bồ đề.
Chúng sanh vô thủy lại
Mãi lưu chuyển sanh tử
Chẳng rõ pháp chơn thật
Nên Chư Phật ra đời.
Các pháp chẳng thể hoại
Cũng không ai hoại được
Tự tại đại quang minh
Hiện khắp nơi thế gian.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich-tap-3-8/3/
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thuvienhoasen.org/p16a543/24-pham-dau-suat-ke-tan