Phẩm 2: Kinh Hoa Nghiêm – Như-Lai hiện-tướng – Song ngữ.

English: Thomas Cleary – 1984.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983.

Compile: Middle Way Group.

Book Two: Appearance of the Buddha – page 150 – 175 of 1465

Phẩm 2: Kinh Hoa Nghiêm – Như-Lai hiện-tướng – Song ngữ –

(Hán bộ trọn quyển 6)

****    ****    ****

At that time the enlightening beings and the leaders of all the worlds formed these thoughts: “What are the stages of the Buddha? What are the vistas of the Buddha? What are the empowerments of the Buddha? What are the acts of the Buddha? What are the powers of the Buddha? What are the fearlessnesses of the Buddha? What are the meditations of the Buddha? What are the invincibilities of the Buddha? What are the sense organs of the Buddha? What are the minds of the Buddha? What are the lights of the Buddha’s body? What are the halos of the Buddha? What are the voices of the Buddha?

– What are the knowledges of the Buddha? O please, World Honored One, pity us and explain to us. Also, all the Buddhas of all oceans of worlds in the ten directions explain to the enlightening beings the oceans of worlds, the oceans of sentient beings, the oceans of Buddhas’ liberations, the oceans of Buddhas’ mystical displays, the oceans of Buddhas’ teachings, the oceans of Buddhas’ names, the oceans of Buddhas’ life spans, as well as the oceans of vows of all enlightening beings, the oceans of approaches of all enlightening beings, the oceans of aids to the Way of all enlightening beings, the oceans of all vehicles of enlightening beings, the oceans of activities of all enlightening beings, the oceans of emancipations of all enlightening beings, the oceans of psychic powers of all enlightening beings, the oceans of ways of transcendence of all enlightening beings, the oceans of stages of all enlightening beings, and the oceans of knowledge of all enlightening beings—please, O Buddha, Enlightened One, World Honored One, explain these for us too.” Then the enlightening beings, by mystical power, produced sound issuing spontaneously from the clouds of offerings, speaking verses:

Lúc bấy giờ, chư Bồ-Tát và tất cả Thế-Gian-Chủ nghĩ rằng: ‘Thế nào là địa vị của chư Phật? – Thế nào là cảnh-giới của chư Phật? – Thế nào là chư Phật gia trì? – Thế nào là chỗ làm của chư Phật? – Thế nào là lực của chư Phật? Thế nào là vô-sở-úy của chư Phật? Thế nào là tam-muội của chư Phật? – Thế nào là thần-thông của chư Phật? – Thế nào là chư Phật tự-tại? – Thế nào là chư Phật không ai nhiếp-thủ được? – Thế nào là mắt của chư Phật? – Thế nào là tai của chư Phật? – Thế nào là mũi của chư Phật? – Thế nào là lưỡi của chư Phật? – Thế nào là thân của chư Phật? – Thế nào là ý của chư Phật? – Thế nào là thân quang của chư Phật? – Thế nào là quang-minh của chư Phật? – Thế nào là tiếng của chư Phật? – Thế nào là trí của chư Phật? Mong đức Thế-Tôn xót thương chúng tôi mà khai diễn cho. Lại thập phương chư Phật đều vì chư Bồ-Tát mà diễn-thuyết thế-giới hải, chúng-sanh hải, pháp-giới an-lập hải, Phật-hải, Phật ba-la-mật hải, Phật giải-thoát hải, Phật biến-hóa hải, Phật diễn thuyết hải, Phật danh-hiệu hải, Phật thọ-lượng hải, và diễn nói Bồ-Tát thệ-nguyện hải, Bồ-Tát phát-thu hải, Bồ-Tát trợ-đạo hải, Bồ-Tát thừa hải, Bồ-Tát hạnh hải, Bồ-Tát xuất-ly hải, Bồ-Tát thần-thông hải, Bồ-Tát ba-la-mật hải, Bồ-Tát địa-hải, Bồ-Tát trí-hải. Mong Ðức Thế-Tôn cũng vì chúng tôi mà diễn thuyết như vậy’. Lúc đó, do thần lực của chư Bồ-Tát, nơi trong tất cả lùm mây đồ cúng-dường tự nhiên vang ra tiếng nói kệ rằng:

 

Countless eons of practice complete,

You’ve become truly awake under the enlightenment tree:

You appear universally to liberate beings,

Like clouds filling all to the end of time.

 

When beings have doubts, you put an end to them,

Causing all to develop great faith and resolution;

Everywhere removing unlimited suffering,

You make all experience the peace of the Buddhas.

 

An infinite number of enlightening beings

Have all come here to behold you:

Please explain the truth, eliminate doubt,

According to our capacities to receive.

 

How can we know the stages of the Buddhas?

How can we observe the Buddha’s sphere?

The empowerment of the Buddha has no bounds:

Please show us this truth and purify us.

 

What is the Buddha’s realm of action

That can be entered by wisdom?

Buddha’s power is pure and unlimited:

Please show it to us enlightening beings.

 

What are your vast meditation states?

How do you purify fearlessness?

Your mystic powers cannot be measured:

Please explain in accord with beings’ dispositions.

 

The Buddhas, kings of truth, are like the world leaders—

Free wherever they go, none can constrain them:

This and other great teachings

Please expound for the benefit of all.

 

How are the Buddha’s eyes innumerable,

As also are the other organs of sense?

And how are the minds also countless?

Please show us a way to know about this.

 

As are the oceans of worlds and oceans of beings,

All oceans of arrangements in the cosmos,

So are the oceans of Buddhas—unbounded:

Please tell all to the children of Buddha.

 

The ocean of transcendent ways, forever beyond conception,

The ocean of techniques for universal liberation,

The ocean of all the aspects of the teaching,

Please expound at this enlightenment site.

Vô-lượng kiếp tu hành viên-mãn
Dưới cội bồ-đề thành chánh-giác
Vì độ chúng-sanh khắp hiện thân
Như mây đầy khắp vị-lai tế.
Chúng-sanh có nghi đều khiến dứt
Tin hiểu rộng lớn đều khiến phát
Vô-biên khổ não đều khiến trừ
An-lạc của Phật đều khiến chứng.
Vô-số Bồ-Tát đồng sát-trần
Cùng đến pháp-hội chiêm ngưỡng Phật
Mong theo ý mình chỗ nên thọ
Phật thuyết diệu-pháp trừ nghi hoặc.
Thế nào rõ biết Như-Lai địa
Thế nào quan-sát Như-Lai cảnh
Phật chỗ gia-trì pháp vô-biên
Mong dạy pháp này khiến thanh-tịnh.
Thế nào là Phật chỗ thật hành
Mà dùng trí-huệ có thể vào
Phật-lực thanh-tịnh rộng vô-biên
Vì các Bồ-Tát nên khai-thị.
Thế nào rộng lớn các tam-muội
Thế nào tịnh-trị pháp vô-úy
Thần-thông lực-dụng chẳng thể lường
Nguyện tùy chúng-sanh tâm thích nói.
Chư Phật Pháp-Vương như Thế-Chủ
Chỗ làm tự-tại không chướng ngại
Tất cả những pháp rộng lớn kia
Vì lợi chúng-sanh nên khai diễn.
Tại sao Phật-nhãn là vô-lượng
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân cũng như vậy
Phật ý vô-lượng lại thế nào
Mong giải cho biết phương-tiện đó.
Như các chúng-sanh vô-lượng cõi
Pháp-giới chỗ có sự an-lành
Chư Phật rộng lớn cũng vô-biên
Mong vì Phật-tử đều khai diễn.
Ra hẳn các độ khả-tư-nghì
Khắp vào giải-thoát môn phương-tiện
Chỗ có tất cả biển pháp-môn
Trong đạo-tràng này xin tuyên thuyết.

 

At that point the Buddha, knowing what the enlightening beings were thinking, emitted a multitude of light rays from his teeth. Those light rays were as numerous as atoms in a buddha-field: they included, for example, light rays of flowers of jewels illumining everywhere; light rays producing various sounds adorning the universe; light rays draping subtle clouds; light rays showing the Buddhas of the ten directions sitting on their sites of enlightenment making mystical displays; light rays of umbrellas of clouds of flames of all jewels; light

rays filling the universe without impediment; light rays adorning all buddha-fields; light rays setting up banners of pure diamonds; light rays adorning the scenes of enlightenment where hosts of enlightening beings were assembled; light rays with subtle vibrations intoning the names and epithets of all the Buddhas. There were as many such light rays as there are atoms in a buddha-field, and each individual ray had as many light beams accompanying it. Those lights all contained all exquisite jewellike hues, and they each illumined oceans of worlds as numerous as atoms in a billion buddha-lands. The congregations of enlightening beings in all the other oceans of worlds could see this Lotus Bank Array ocean of worlds within those lights. By the spiritual power of the Buddha, those lights, in the presence of all those enlightening beings, intoned these verses:

Lúc bấy giờ Ðức Thế-Tôn biết tâm niệm của chư Bồ-Tát liền từ trên mặt, trong răng phóng ra vi-trần số quang-minh. Những là quang-minh bửu-hoa khắp soi sáng, những quang-minh các thứ tiếng trang-nghiêm pháp-giới, những quang-minh giăng bủa mây vi-diệu, những quang-minh thập phương chư Phật ngồi đạo-tràng hiện thần biến, những quang-minh mây lọng báu, những quang-minh đầy khắp pháp-giới vô-ngại, những quang-minh trang-nghiêm khắp soi tất cả cõi Phật, những quang-minh kiến lập bửu-tràng kim-cang thanh-tịnh, những quang-minh khắp trang-nghiêm chúng-hội đạo-tràng Bồ-Tát, những quang-minh diệu-âm xưng dương tất cả danh hiệu chư Phật. Phật phóng ra vi-trần số quang-minh như vậy. Mỗi quang-minh này lại có vi-trần số quang-minh làm quyến thuộc. Tất cả quang-minh đủ màu báu đẹp, chiếu khắp mười phương đều một ức Phật sát vi-trần số thế-giới. Chúng Bồ-Tát trong những thế-giới đó từ nơi quang-minh đều được thấy Hoa-Tạng thế-giới trang-nghiêm này. Do thần-lực của Phật, quang-minh đó ở trước tất cả chúng-hội Bồ-Tát xướng kệ rằng:

 

Cultivating oceans of practices over countless eons,

Making offerings to oceans of Buddhas everywhere,

Teaching and liberating the oceans of all beings,

Now fulfilling sublime enlightenment—The Universal Illuminator.

 

From his pores come magic clouds

With light shining through all quarters,

Awakening those able to receive the teaching,

Causing them to approach enlightenment, pure, unhindered.

 

Buddha traversed all paths of existence,

Teaching and developing the living beings;

The mystic powers at his command are infinite:

Instantly he causes all to be freed.

 

The enlightenment tree of precious gems

Is embellished with the finest adornments;

Buddha truly awakes under it,

Emanating light, majestically shining.

 

The roar of his great voice fills all quarters,

Preaching for all the way to great peace.

According to the mental dispositions of beings,

He wakes them by various means.

 

He practiced transcendent ways and fulfilled them,

As many as atoms in a thousand lands.

All the powers he has already attained;

You all should go and pay him respect.

 

Buddha-children of all quarters, as many as atoms of lands,

All come together, with joy;

Having showered clouds of offerings,

Now they stand before Buddha with single-minded gaze.

 

One tone of the Buddha contains an infinity,

Able to expound the deep ocean of scriptures,

Raining the sublime teaching in accord with all minds;

That most honored human you all should go see.

 

The vows of Buddhas of all times

Are told under the enlightenment tree;

All appear in an instant:

Hurry to the Buddha’s spot.

 

Vairocana’s great ocean of knowledge

Shines from his face for all to see.

Now, awaiting the gathering of the masses, he’s about to speak:

Go see him and hear what he says.

Trong vô-lượng kiếp chỗ tu hành
Cúng-dường thập phương vô-lượng Phật
Hóa độ tất cả loài chúng-sanh
Nay thành đấng Thế-Tôn Diệu-Giác.
Trong chân lông Phật tuôn mây báu
Quang-minh chiếu khắp mười phương cõi
Người đáng được độ đều thấy hiểu
Khiến đến bồ-đề không chướng ngại.
Phật xưa qua lại trong các loài
Giáo-hóa thành thục những quần-sanh
Thần-thông tự-tại vô-lượng-biên
Một niệm đều khiến được giải-thoát.
Cây báu bồ-đề châu ma-ni
Các thứ trang-nghiêm đều đặc thắng
Phật ở dưới cây thành chánh-giác
Phóng đại quang-minh khắp soi sáng.
To tiếng chấn động khắp mười phương
Vì chúng rộng tuyên pháp tịch-diệt
Tùy tâm chúng-sanh chỗ ưa thích
Các môn phương-tiện khiến tỏ ngộ.
Xưa tu các độ đều viên mãn
Ðồng số vi-trần ngàn quốc-độ
Tất cả trí-lực đều đã thành
Các ông nên qua đồng lễ kính.
Thập phương Phật-tử như sát-trần
Ðều cùng vui-mừng vân-tập đến
Ðã rưới mây báu để cúng-dường
Nay ở trước Phật chuyên chiêm ngưỡng.
Như-Lai nhứt âm vô-lượng số
Hay diễn Khế-Kinh sâu rộng lớn
Khắp rưới diệu-pháp ứng quần tâm
Ðấng Lưỡng-Túc-Tôn nên qua thấy.
Tam thế chư Phật phát nguyện lớn
Dưới cội bồ-đề đều tuyên thuyết
Trong một sát-na đều hiện-tiền
Ông nên mau đến chỗ Như-Lai.
Tỳ-Lô-Giá-Na biển đại-trí
Diệu-môn phóng quang đều được thấy
Nay chờ chúng nhóm để phát tâm
Ông nên qua kia nghe Phật dạy.

 

At that time, all the masses in the oceans of worlds in the ten directions, awakened by the Buddha’s light, all went to Vairocana Buddha’s place and made offerings.

Lúc đó tất cả chúng-hội trong thập phương thế-giới đã nhờ quang-minh của Phật khai-thị, đều cùng nhau đến chỗ Phật Tỳ-Lô-Giá-Na cung kính cúng-dường.

 

For example, to the east of this Flower Bank Array ocean of worlds there is an ocean of worlds called Array of Lotuses of Pure Light: among its world systems is a land called Diamond Mine of Jewel Necklaces; the Buddha there was called Infinite King Awakening Space with the Water of Truth; among that Buddha’s vast congregation was a great enlightening being named Lotus Banner Contemplating the Supreme Teaching who came to the Buddha with

a group of enlightening beings as numerous as atoms in an ocean of worlds; each produced ten kinds of clouds of forms of enlightening beings, filling space and not dissolving. They also manifested ten kinds of clouds of jewel mountains, ten kinds of clouds of spheres of sunlight, ten kinds of clouds of jewel flower ornaments, ten kinds of clouds of music containing all tones, ten kinds of clouds of powder incense trees, ten kinds of clouds of myriad forms of perfume and incense, and ten kinds of clouds of trees of all kinds of fragrances. Clouds of offerings such as these, as many as atoms in an ocean of worlds, filled all of space, not dispersing. Having caused these clouds to appear, the enlightening beings bowed to the Buddha and offered them to him. They then magically produced in the eastern quarter lion seats of banks of lights of various flowers and sat crosslegged on those seats.

Phương đông Hoa-Tạng trang-nghiêm thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Thanh-Tịnh-Quang-Liên-Hoa-Trang-Nghiêm. Trong thế-giới này có quốc-độ, tên Ma-Ni-Anh-Lạc-Kim-Cang-Tạng, Phật hiệu Pháp-Thủy-Giác Hư-Không-Vô-Biên-Phương. Trong đại chúng của Như-Lai đó có Ðại Bồ-Tát tên Quán-Sát-Thắng-Pháp-Liên-Hoa-Tràng cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ thân tướng của Bồ-Tát đầy khắp hư-không mà chẳng tan mất. Lại hiện thứ mây mưa tất cả hoa-sen báu sáng rỡ. Lại hiện mười thứ mây núi báu Tu-Di. Lại hiện mười thứ ánh sáng mặt trời. Lại hiện mười thứ mây chuỗi hoa báu. Lại hiện mười thứ mây tất cả anh-lạc. Lại hiện mười thứ mây hương bột. Lại hiện mười thứ mây hương thoa hương đốt. Lại hiện mười thứ mây tất cả gỗ thơm. Vi-trần số mây cúng-dường như vậy đều khắp cả hư-không mà chẳng tan mất. Chư Bồ-Tát này hướng Phật kính lễ cúng-dường, rồi ở phương đông đều hóa làm những thứ tòa sư-tử tốt đẹp sáng chói, chư Bồ-Tát này ngồi kiết-già trên những pháp-tòa ấy.

 

South of this Flower Bank ocean of worlds is an ocean of worlds called Mine of Ornaments of Radiance of Moons Made of All Jewels. Among its world systems is a land called Array of Boundless Light Spheres. The Buddha there was named Polar Mountain King with the Virtues of the Light of Universal Knowledge. Among that Buddha’s immense congregation was an enlightening being named Wisdom Universally Illumining the Ocean of Truths, who came to the Buddha along with a group of enlightening beings as numerous as atoms in an ocean of worlds; each produced ten kinds of clouds of jewels from mines of lights of all adornments, filling space without dispersing. They also manifested ten kinds of clouds of all-illumining regal jewels, raining all kinds of ornaments, ten kinds of clouds of blazing jewels intoning the names and epithets of the Buddhas, ten kinds of clouds of jewels expounding all the Buddhas’ teachings, ten kinds of clouds of jewel trees adorning the scene of enlightenment, ten kinds of jewel clouds of precious light projecting myriad phantom buddhas, ten kinds of jewel clouds displaying the forms of the adornments of all sites of enlightenment, ten kinds of jewel clouds of lamps of intense flames expounding the realm of the Buddhas, ten kinds of jewel clouds of forms of the palaces of infinite lands, and ten kinds of jewel clouds showing images of the Buddhas of past, present, and future. Jewel clouds such as these, as many as atoms in an ocean of worlds, all pervaded space without dispersing. Having caused these clouds to appear, the enlightening beings bowed to the Buddha and offered them to him; then each produced in the southern quarter lotus bank lion seats of sapphires and rose gold, then sat crosslegged on the seats.

Phương nam của Hoa-Tạng thế-giới hải này có thế-giới tên Nhứt-Thiết-Bửu-Nguyệt-Quang-Minh-Trang-Nghiêm-Tạng. Trong thế-giới chủng này có quốc-độ tên Vô-Biên-Quang-Viên-Mãn Trang-Nghiêm. Phật hiệu Phổ-Trí-Quang-Minh-Ðức-Tu-Di-Vương. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Ðại Bồ-Tát tên Phổ-Chiếu-Pháp-Hải-Huệ cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ mây báu ma-ni châu-vương trang-nghiêm sáng chói đầy khắp hư-không mà chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu hiện ra đồ trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu xưng-dương hồng-danh của Phật. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu nói tất cả Phật-pháp. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu những cây đẹp trang-nghiêm đạo-tràng. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu hiện các Hóa-Phật. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu khắp hiện hình tượng trang-nghiêm của tất cả đạo-tràng. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu nói cảnh-giới của chư Phật. Lại hiện mười thứ mây hình tượng vô-số cung-điện bất-tư-nghì. Lại hiện mười thứ mây khắp hiện thân tượng của tam thế Phật. Hiện vô-số mây ma-ni châu-vương như vậy đầy khắp hư-không mà chẳng tan mất. Chư Bồ-Tát này hướng Phật kính lễ cúng-dường rồi ở phương nam hóa làm vi-trần số tòa sư-tử đế-thanh-bửu diêm-phù-đàn-Kim liên-hoa-tạng, đồng ngồi kiết-già trên bửu-tòa ấy.

 

To the west of this Flower Bank ocean of worlds there is an ocean of worlds named Pleasant Jewel Light. Among the world systems therein is a land called Producing the Best Life-Supports. The Buddha there was named Array of Quality Jewels of Fragrant Flowers. Among the vast congregation of that Buddha was a great enlightening being called Universal Arrays of Moonlight’s Fragrant Flames, who, together with as many enlightening beings as atoms in an ocean of worlds, came to the Buddha, each producing ten kinds of clouds of mansions of all kinds of precious fragrant flowers, filling all space without dispersing. They also produced ten kinds of clouds of mansions of precious stones of boundless colors and forms, ten kinds of clouds of mansions of fragrant flames from precious lamps, ten kinds of clouds of mansions of all pearls, ten kinds of clouds of mansions of all precious flowers, ten kinds of clouds of mansions decorated with jewel ornaments, ten kinds of clouds of mansions manifesting the treasuries of lights of all adornments in the ten directions, ten kinds of clouds of mansions of all kinds of embellishments from throughout the ten directions, ten kinds of clouds of mansions studded with all kinds of precious stones, and ten kinds of clouds of mansions with gates of flowers and networks of chimes. These mansion clouds, as numerous as atoms in an ocean of worlds, all filled space without dispersing. Having caused these clouds to appear, the enlightening beings bowed to the Buddha and presented them as offerings; then they produced in the western quarter lion seats of great treasuries of gold leaves, and then sat crosslegged on these seats.

Phương tây của Hoa-Tạng thế-giới hải này có thế-giới hải tên Khả-Ái-Nhạo-Bửu-Quang-Minh. Trong thế-giới chủng đó quốc-độ tên Xuất-Sanh Thượng-Diệu-Tư-Thân-Cụ. Phật hiệu Hương-Diệm-Công-Ðức-Bửu-Trang-Nghiêm. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Ðại Bồ-Tát tên Nguyệt-Quang-Hương-Diệm-Phổ-Trang-Nghiêm cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ mây lầu-các châu bảo tốt đẹp thơm sáng, khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây lầu-các vô-biên sắc tướng. Lại hiện mười thứ mây lầu-các đèn báu sáng chói. Lại hiện mười thứ mây lầu-các chơn-châu. Lại hiện mười thứ mây lầu-các hoa báu. Lại hiện mười thứ mây lầu-các chuỗi ngọc báu trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây lầu-các trang-nghiêm sáng chói hiện khắp mười phương. Lại hiện mười thứ mây lầu-các những bột báu xen lẫn trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây lầu-các những châu báu cùng khắp mười phương. Lại hiện mười thứ mây lầu-các cửa đẹp lưới báu. Chư Bồ-Tát này hiện vi-trần số mây lầu-các rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở nơi phương tây hóa làm tòa sư-tử chơn-kim đại-bửu, rồi đều ngồi kiết-gìa trên bảo-tòa ấy.

 

To the north of this Flower Bank ocean of worlds there is an ocean of worlds called Treasuries of Light Spheres of Lapis Lazuli Lotuses. Among the world systems therein is a land called Array of Blue Lotuses. The Buddha’s name was King of Sound of the Banner of Universal Knowledge. Among that Buddha’s vast congregation was a great enlightening being named Lion Stretch Light, who, with a group of enlightening beings as numerous as atoms in an ocean of worlds, came to the Buddha, each manifesting ten kinds of clouds of beautiful trees of all kinds of fragrant jewels, which filled space without dispersing. They also produced ten kinds of clouds of trees displaying arrays of all trees of infinite colors and forms, ten kinds of clouds of trees adorned with all flowers, ten kinds of clouds of trees adorned with spheres of light of the radiance of all jewels, ten kinds of clouds of trees adorned with physical forms of enlightening beings, perfumed with all kinds of sandalwood, ten kinds of clouds of trees inconceivably adorned with scenes of past sites of enlightenment, ten kinds of clouds of trees of sunlike light from treasuries of clothes made of all kinds of jewels, and ten kinds of clouds of trees emanating all kinds of pleasing sounds. Clouds such as these, numerous as atoms in an ocean of worlds, extended throughout space without dispersing. Having caused these clouds to appear, the enlightening beings bowed to the Buddha and presented them as offerings; then they each magically produced in the northern quarter lion seats of banks of lotuses with jewel lamps, and sat crosslegged on those seats.

Phương bắc của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Tỳ-Lưu-Ly-Liên-Hoa-Quang-Viên-Mãn-Tạng. Trong thế-giới chủng đó có quốc-độ tên Ưu-Bát-La-Hoa-Trang-Nghiêm. Phật hiệu Phổ-Trí-Tràng-Âm-Vương. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Ðại Bồ-Tát Sư-Tử-Phấn-Tấn-Quang-Minh cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây những cây đẹp ma-ni thơm tho khắp hư-không, chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây những cây trang-nghiêm hóa-hiện vô-biên sắc tướng. Lại hiện mười thứ mây những cây trang-nghiêm hoa đẹp. Lại hiện mười thứ mây cây trang-nghiêm ánh sáng báu. Lại hiện mười thứ mây những cây trang-nghiêm hóa hiện thân Bồ-Tát. Lại hiện mười thứ mây những cây trang-nghiêm hiển hiện chỗ đạo-tràng bất-tư-nghì thuở trước. Lại hiện mười thứ mây cây báu y-phục sáng như mặt trời. Lại hiện mười thứ mây cây phát ra tất cả âm-thanh vừa ý. Chư Bồ-Tát hiện những mây cây báu trang-nghiêm rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở phương bắc đều hóa làm tòa sư-tử Liên-Hoa-Ma-Ni, rồi đều ngồi kiết-già trên bảo-tòa đó.

 

Northeast of this Flower Bank ocean of worlds there is an ocean of worlds called Rose Gold and Lapis Lazuli Banner. Among the world systems there is a land called Array of Jewels. The Buddha there was called Fearless Lamp of All Truths. Among that Buddha’s vast congregation was a great enlightening being called Inexhaustible Mine of Virtues of the Lamp of Supreme Light, who came, with as many enlightening beings as there are atoms in an ocean of worlds, to the Buddha, each producing ten kinds of clouds of lion thrones of stores of jewel lotuses of boundless forms, which filled space without dispersing. They also produced ten kinds of clouds of lion thrones of stores of lights of diamonds, ten kinds of clouds of lion thrones adorned with all kinds of decorations, ten kinds of clouds of lion thrones of banks of flames of lamps ringed with jewels, ten kinds of clouds of lion thrones showering jewel ornaments all over, ten kinds of clouds of lion thrones of treasuries of precious ornaments of all fragrant flowers, ten kinds of clouds of lion thrones of mines of regal jewels showing the adornments of the seats of all Buddhas, ten kinds of clouds of lion thrones of treasuries of jewel branches and stems of trees of all kinds of precious stones, ten kinds of clouds of lion thrones of all arrays of ornaments, steps, and doors, and ten kinds of clouds of lion thrones of banks of lights adorned with gems and perfumes. Such clouds as these, as many as atoms in an ocean of worlds, all filled space without dispersing. Having caused these clouds to appear, the enlightening beings bowed to the Buddha and presented them to him as offerings. Then, in the northeast direction each magically produced a lion seat of jewel lotuses with banners of lights of precious stones and sat crosslegged thereon.

Phương đông bắc của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Diêm-Phù-Ðàn-Kim-Pha-Lê-Sắc-Tràng. Trong thế-giới chủng đó có quốc-độ tên Chúng-Bửu-Trang-Nghiêm. Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Vô-Úy-Ðăng, trong đại-chúng của Như-Lai đó có Ðại Bồ-Tát tên Tối-Thắng-Quang-Minh-Ðăng-Vô-Tận-Công-Ðức-Tạng cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây bửu liên-hoa vô-biên sắc tướng khắp hư-không chẳng tan-mất. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử ma-ni sáng chói. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử tất cả đồ trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử tràng hoa báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử khắp rưới chuỗi ngọc báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử tất cả hoa hương chuỗi ngọc báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử thị-hiện tòa trang-nghiêm ma-ni của tất cả Phật. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử cửa nẻo thềm bực và những chuỗi ngọc trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử tất cả cây nhánh báu ma-ni. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử hương báu xen lẫn trang-nghiêm ánh sáng chói như mặt nhựt. Chư Bồ-Tát này hiện vô-số mây báu tòa sư-tử rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở phương đông-bắc đều hóa ra làm tòa sư-tử bửu-hiên-hoa ma-ni, rồi đều ngồi kiết-già trên bảo-tòa đó.

 

Southeast of this Flower Bank ocean of worlds is an ocean of worlds called Gold Embellished Lapis Lazuli Light Shining Everywhere. Among its world systems is a land called Pure Fragrant Light. The Buddha there was named King of Profound Faith and Universal Joy. Among the Buddha’s vast congregation was a great enlightening being called Universal Light of the Lamp of Wisdom, who came to the Buddha along with a group of enlightening beings as numerous as atoms in an ocean of worlds, each producing ten kinds of clouds of drapes of all kinds of wish-fulfilling jewels, which filled all of space without dispersing. They also caused to appear ten kinds of clouds of drapes adorned with all flowers of sapphires, ten kinds of clouds of drapes of all fragrant jewels, ten kinds of clouds of drapes of lamps with jewel flames, ten kinds of clouds of drapes of regal jewels displaying the Buddhas’ spiritual powers expounding the teachings, ten kinds of clouds of drapes of gems in the forms of all clothing adornments, ten kinds of clouds of drapes of lights of masses of all jewels, ten kinds of clouds of drapes of sounds of chimes on jewel nets, ten kinds of clouds of drapes on jewel pedestals with lotus nets, and ten kinds of clouds of drapes displaying the forms of all inconceivable adornments. Clouds of drapes of jewels such as these, as many as atoms in an ocean of worlds, all filled space without dispersing. Having caused these clouds to appear, the enlightening beings bowed to the Buddha and presented them as offerings. Then, to the southeast, each magically produced a lion seat of banks of jewel lotuses and sat crosslegged thereon.

Phương đông-nam của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Kim-Trang-Nghiêm-Lưu-Ly-Quang-Phổ-Chiếu. Trong thế-giới chủng đó có quốc-độ tên Thanh-Tịnh-Hương-Quang-Minh. Phật hiệu Phổ-Hỷ-Thâm-Tín-Vương. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Ðại Bồ-Tát tên Huệ-Ðăng-Phổ-Minh cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây màn trướng tất cả châu ma-ni khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả hương. Lại hiện mười thứ mây màn trướng bửu đăng. Lại hiện mười thứ mây màn trướng thị-hiện Phật thần-thông thuyết-pháp. Lại hiện mười thứ mây màn trướng hiển hiện tất cả y-phục trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả bửu-hoa. Lại hiện mười thứ mây màn trướng lưới báu khua tiếng lạc tiếng linh. Lại hiện mười thứ mây màn trướng đài liên-hoa lưới ma-ni. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả đồ trang-nghiêm bất-tư-nghì. Chư Bồ-Tát này hiện ra vi-trần số mây màn lưới báu như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở phương đông-nam đều hóa làm tòa sư-tử bửu-liên-hoa, rồi ngồi trên bửu-tòa đó.

 

Southwest of this Flower Bank ocean of worlds is an ocean of worlds called Sunlight Shining Everywhere; among its world systems is a land called Lion Sunlight. The Buddha there was called Sound of Light of Universal Knowledge. Among that Buddha’s vast congregation was a great enlightening being named Topknot of Flames of Radiant Flower Lights, who came to the Buddha with a group of enlightening beings, as many as there are atoms in an ocean of worlds, each manifesting ten kinds of clouds of parasols of beautiful ornamental jewels, filling space without dispersing. They also produced ten kinds of clouds of parasols of flowers of arrays of light beams, ten kinds of clouds of parasols of treasures of pearls of boundless colors, ten kinds of clouds of parasols of diamonds emanating the sounds of compassion of all enlightening beings, ten kinds of clouds of parasols of blazing garlands of jewels, ten kinds of clouds of parasols draped with nets of chimes embellished with precious stones, ten kinds of clouds of parasols decorated with branches of jewel trees, ten kinds of clouds of parasols of diamonds like the sun shining everywhere, ten kinds of clouds of parasols of all kinds of perfume and incense, ten kinds of clouds of parasols of stores of sandalwood, and ten kinds of clouds of parasols of arrays of universal lights of the vast sphere of buddhahood. Such clouds of parasols of precious substances, numerous as atoms in an ocean of worlds, all filled space without dispersing. Having caused these clouds to appear, the enlightening beings bowed to the Buddha and presented them as offerings. Then, to the southwest, they each magically produced a lion seat of banks of adornments of flames of sapphire light and sat crosslegged thereon.

Phương tây-nam của Hoa-Tạng thế-giới-hải này có thế-giới-hải tên Nhựt-Quang-Biến-Chiếu. Trong thế-giới-chủng đó có quốc-độ tên Sư-Tử-Nhựt-Quang-Minh. Phật hiệu Phổ-Trí-Quang-Minh-Âm. Trong đại-chúng của Ðức Phật đó có Ðại Bồ-Tát tên Phổ-Hoa-Quang-Diệm-Kế cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây bửu-cái vi-diệu trang-nghiêm khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái đẹp trang-nghiêm sáng chói. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái tạng chơn-châu vô-biên sắc. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái châu ma-ni vang ra tiếng bi-mẫn của tất cả Bồ-Tát. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái tràng hoa đẹp báu. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái rủ lưới lục-lạc. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái cây ma-ni nhánh trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái châu ma-ni chói sáng như mặt nhựt. Lại hiện mười thứ cây bửu-cái tất cả hương thoa hương đốt. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái tạng chiên-đàn. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái cảnh-giới Phật rộng lớn khắp sáng chói. Chư Bồ-Tát này hiện vi-trần số mây bửu-cái như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở phương tây-nam đều hóa làm tòa sư-tử đế-thanh-bửu trang-nghiêm sáng rỡ rồi ngồi kiết-già trên đó.

 

Northwest of this Flower Bank ocean of worlds is an ocean of worlds called Precious Light Radiance. Among its world systems is a land called Array of Myriad Fragrances. The Buddha there was called Light of the Ocean of Infinite Virtues. Among that Buddha’s congregation was a great enlightening being called Jewel King of Inexhaustible Light, who, together with as many enlightening beings as there are atoms in an ocean of worlds, came to the Buddha, each producing ten kinds of clouds of light spheres of radiance of all jewels, filling space without dispersing. They also produced ten kinds of clouds of light spheres of all beautiful flowers, ten kinds of clouds of light spheres of all phantom buddhas, ten kinds of clouds of light spheres of the buddha-lands of the ten directions, ten kinds of clouds of light spheres of the jewel trees and thunderous sound of the realm of the Buddhas, ten kinds of clouds of light spheres of all regal gems, ten kinds of clouds of light spheres instantaneously displaying the forms of infinite beings, ten kinds of clouds of light spheres of the voice of the Buddha’s great vow, and ten kinds of clouds of light spheres of diamonds emanating sounds edifying all sentient beings. Such clouds of light spheres, numerous as atoms in an ocean of worlds, all filled space without dispersing. Having produced these clouds, the enlightening beings bowed to the Buddha and presented them as offerings. Then, to the northwest, they each produced a lion seat of treasuries of awesome qualities of infinite light and sat crosslegged thereon.

Phương tây-bắc của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Bửu-Quang-Chiếu-Diệu. Trong thế-giới chủng đó có quốc-độ tên Chúng-Hương-Trang-Nghiêm. Phật hiệu Vô-Lượng-Công-Ðức-Hải-Quang-Minh. Trong đại chúng của Như-Lai đó có Ðại Bồ-Tát tên Vô-Tận-Quang-Ma-Ni-Vương cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tất cả châu-bửu khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tất cả bửu-diệm. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tát cả diệu-hoa. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tất cả hóa-Phật. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang mười phương Phật-độ. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang Phật cảnh-giới. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tất cả lưu-ly-bửu ma-ni. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang trong một niệm hiện vô-biên tướng chúng-sanh. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tiếng diễn thuyết nói đại-nguyện của tất cả Như-Lai. Lại hiện mười thứ mây mười thứ mây viên-mãn-quang ma-ni-vương tiếng diễn hóa tất cả chúng-sanh. Chư Bồ-Tát này hiện vi-trần số mây viên-mãn-quang như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương tây-bắc đều hóa làm tòa sư-tử vô-tận quang-minh oai-đức-tạng rồi ngồi kiết-già trên bửu-tòa ấy.

 

Below this Flower Bank ocean of worlds there is an ocean of worlds called Treasury of Exquisite Qualities of Lotus Blossom Fragrance. Among its world systems is a land called Radiance of Light of a Jewel Lion. The Buddha there was named Light of the Cosmos. In the vast congregation of that Buddha was a great enlightening being named Wisdom Flaming with the Light of the Universe, who, together with as many enlightening beings as there are atoms in an ocean of worlds, came to the Buddha, each producing ten kinds of clouds of light beams of mines of all jewels, filling space without dispersing. They also produced ten kinds of clouds of light beams of all fragrances, ten kinds of clouds of light beams producing the sounds of all Buddhas explaining the truth, ten kinds of clouds of light beams revealing the arrays of all buddha-lands, ten kinds of clouds of light beams of palaces of all beautiful flowers, ten kinds of clouds of light beams displaying the work of the Buddhas of all ages teaching sentient beings, ten kinds of clouds of light beams of flower buds of all inexhaustible treasures, and ten kinds of clouds of light beams of all kinds of decorated thrones. Clouds of light beams such as these, numerous as atoms in an ocean of worlds, filled all space without dispersing. Having caused these clouds to appear, the enlightening beings bowed to the Buddha and presented them as offerings. Then each created, in the nadir, a lion seat of lotuses with lamps with jewel flames, and sat crosslegged thereon.

Phương dưới của Hoa-Tạng thế-giới hải này có thế-giới hải tên Liên-Hoa-Hương-Diệu-Ðức-Tạng. Trong thế-giới hải đó có quốc-độ tên Bửu-Sư-Tử-Quang-Minh-Chiếu-Diệu. Phật hiệu Pháp-Giới-Quang-Diệm-Huệ cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây quang-minh tất cả tạng ma-ni, khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây quang-minh tất cả hương. Lại hiện mười thứ mây quang-minh tất cả bửu-diệm. Lại hiện mười thứ mây quang-minh vang tiếng thuyết-pháp của tất cả Phật. Lại hiện mười thứ mây quang-minh tất cả Phật-độ trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây quang-minh tất cả diệu-hoa lầu các. Lại hiện mười thứ mây quang-minh việc chư Phật giáo-hóa chúng-sanh trong tất cả kiếp. Lại hiện mười thứ mây quang-minh hoa-nhụy vô-tận-bửu. Lại hiện mười thứ mây quang-minh bửu-tòa quang-minh. Chư Bồ-Tát này hiện mười thứ mây quang-minh như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở nơi phương dưới đều hóa làm tòa sư-tử liên-hoa bửu-diệm rồi ngồi kiết-già trên đó.

 

Above this Flower Bank ocean of worlds is an ocean of worlds called Radiant Arrays of Precious Stones. Among the world systems there is a land called Formless Subtle Light. The Buddha there was called Unimpeded Light of Virtue. Among that Buddha’s vast congregation was a great enlightening being called Vigorous Intellect with Unhindered Power, who, along with as many enlightening beings as atoms in an ocean of worlds, came to the Buddha, each producing ten kinds of clouds of light-flames of jewels of boundless physical forms, filling space without dispersing. They also produced ten kinds of clouds of light-flames of webs of precious stones, ten kinds of clouds of light-flames of the ornaments of all the vast buddha-lands, ten kinds of clouds of light-flames of all exquisite fragrances, ten kinds of clouds of light-flames of all adornments, ten kinds of clouds of light-flames of the mystical displays of the Buddhas, ten kinds of clouds of light-flames of all beautiful tree-flowers, ten kinds of clouds of light-flames of all diamonds, ten kinds of clouds of light-flames of jewels bespeaking the practices of infinite enlightening beings, and ten kinds of clouds of light-flames of lamps of all pearls. Clouds of light flames like these, as numerous as atoms in an ocean of worlds, all filled space without dispersing. Having caused these clouds to appear, the enlightening beings bowed to the Buddha and presented them as offerings. Then, at the zenith, they each produced a lion seat of lotus banks of light intoning the voices of the Buddhas and sat crosslegged thereon.

Phương trên của Hoa-Tạng thế-giới-hải này có thế-giới-hải tên Ma-Ni-Bửu-Chiếu-Diệu-Trang-Nghiêm. Trong thế-giới-chủng đó có quốc-độ tên Vô-Tướng-Diệu-Quang-Minh, Phật hiệu Vô-Ngại-Công-Ðức-Quang-Minh-Vương. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Bồ-Tát tên Vô-Ngại-Lực-Tinh-Tấn-Huệ cùng vi-trần-số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mây quang-diệm báu vô-biên sắc-tướng đầy hư-không mà chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm lưới báu ma-ni. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả Phật-độ trang-nghiêm rộng lớn. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả diệu-hương. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm chư Phật biến hóa. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm các cây hoa đẹp. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả kim-cang. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm châu ma-ni hiện công-hạnh của vô-biên Bồ-Tát. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả đèn chơn-châu. Chư Bồ-Tát hiện vi-trần-số mây quang-diệm như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở nơi thượng-phương đều hóa làm tòa sư-tử liên-hoa quang-minh diễn thinh-âm của Phật, rồi ngồi trên bửu-tòa đó.

 

In this way, in as many oceans of worlds as there are atoms in ten billion buddha-fields, there were as many great enlightening beings, each surrounded by a group of enlightening beings as numerous as atoms in an ocean of worlds, who came to the gathering. These enlightening beings each produced clouds of offerings of various adornments, as numerous as atomic particles in an ocean of worlds, which all filled space without dispersing. And having produced these clouds, they bowed to the Buddha and presented them as offerings; then, in the direction from which they had come, all magically produced lion seats with various precious adornments and sat crosslegged on them.

Trong mười ức Phật-sát vi-trần-số thế-giới-hải như vậy có mười ức vi-trần-số đại Bồ-Tát, mỗi Ðại Bồ-Tát có thế-giới-hải vi-trần-số chúng Bồ-Tát đồng đến tập hội. Mỗi Bồ-Tát đều hiện thế-giới-hải vi-trần-số mây, các thứ đồ trang-nghiêm cúng-dường đều khắp hư-không mà chẳng tan mất. Hiện những mây như thế rồi, chư Bồ-Tát đồng hướng Phật kính lễ, cúng-dường. Tùy theo phương hướng của mình đến, chư Bồ-Tát đều hóa làm các thứ bửu-tòa sư-tử trang-nghiêm rồi ngồi kiết-già trên bửu-tòa đó.

 

After having thus seated themselves, those enlightening beings each produced, from the hair pores of their bodies, light rays of the various colors of all jewels, as many as atoms in ten oceans of worlds; in each light ray there appeared as many enlightening beings as there are atoms in ten oceans of worlds, all sitting on lion seats of banks of lotuses. These enlightening beings all could enter into every atom of the oceans of structures in all universes. In each individual atom were vast fields, as many as atoms in ten buddha-worlds; in each field were all the past, present, and future Buddhas.

Sau khi ngồi xong, trong chân lông nơi thân của chư Bồ-Tát, mỗi mỗi đều hiện mười thế-giới-hải vi-trần-số các thứ bửu-sắc quang-minh. Trong mỗi quang-minh đều hiện mười thế-giới-hải vi-trần-số chư Bồ-Tát đều ngồi tòa sư-tử liên-hoa-tạng.

Chư Bồ-Tát này đều có thể vào khắp trong tất cả vi-trần của tất cả pháp-giới-hải.

Trong mỗi vi-trần đó đều có mười thế-giới vi-trần-số những cõi rộng lớn. Trong mỗi cõi này đều có tam-thế chư Phật Thế-Tôn.

 

These enlightening beings were all able to go to all these Buddhas, associate with them, and provide them with offerings, and in each and every thought-instant, by means of mastery of dream-power, demonstrated teachings enlightening as many sentient beings as there are atoms in an ocean of worlds; in every instant, by the teaching showing how celestial beings die and are born, they enlightened as many sentient beings as atoms in an ocean of worlds; in every instant, by explaining the teaching of the acts and practices of enlightening beings, they enlightened as many sentient beings as atoms in an ocean of worlds; in every instant, by the teaching of the Buddha’s virtues and mystical displays which stir all lands, they enlightened as many sentient beings as atoms in an ocean of worlds; in every instant, by the teaching of beautifying and purifying all buddha-lands, revealing the ocean of all great vows, they

enlightened as many sentient beings as atoms in an ocean of worlds; in every instant, by the teaching of the Buddha’s voice which contains the languages of all sentient beings, they enlightened as many sentient beings as atoms in an ocean of worlds; in every instant, by the teaching which can shower the rain of all Buddha teachings, they enlightened as many sentient beings as atoms in an ocean of worlds; in every instant, by the teaching of light illuminating everywhere in the ten directions, pervading the cosmos and showing mystical demonstrations, they enlightened as many beings as atoms in an ocean of worlds; in every instant, by the teaching of all Buddhas’ power of liberation manifesting the body of Buddha everywhere, filling the cosmos, they enlightened as many sentient beings as atoms in an ocean of worlds; in every instant, by the teaching of the universally good enlightening being setting up the ocean of all sites of enlightenment with all assemblies of beings, they enlightened as many sentient beings as atoms in an ocean of worlds. In this way, throughout all universes, adapting to the mentalities of sentient beings, they caused them all to awaken.

Chư Bồ-Tát này đều có thể qua gần gũi cúng-dường khắp chư Thế-Tôn đó. Lại có thể trong mỗi niệm dùng pháp-môn tự-tại thị-hiện để khai-ngộ thế-giới-hải vi-trần-số chúng-sanh. Trong mỗi niệm lại dùng pháp-môn thị-hiện tất cả chư Thiên chết rồi sanh để khai ngộ vi-trần-số chúng-sanh. Trong mỗi niệm lại dùng pháp-môn nói tất cả công-hạnh Bồ-Tát, dùng pháp-môn chấn động tất cả cõi tán-thán công-đức thần biến của Phật, dùng pháp-môn nghiêm-tịnh tất cả cõi Phật hiển-thị tất cả đại-nguyện hải, dùng pháp-môn thinh-âm của Phật nhiếp khắp tất cả ngôn từ của chúng-sanh, dùng pháp-môn hay rưới tất cả Phật-pháp, dùng pháp-môn quang-minh chiếu khắp mười phương quốc-độ khắp pháp-giới thị-hiện thần biến, dùng pháp-môn hiện Phật-thân đầy khắp pháp-giới giải-thoát-lực của tất cả Như-Lai, dùng pháp-môn Phổ-Hiền Bồ-Tát kiến lập tất cả chúng-hội đạo-tràng, trong mỗi niệm dùng những pháp-môn như vậy để khai ngộ thế-giới-hải vi-trần-số chúng-sanh.

 

In every instant they each caused as many sentient beings as atoms in a polar mountain who had fallen into miserable states to be forever relieved of their sufferings; each caused that many sentient beings stuck in wrong concentrations to enter right concentration; each caused that many sentient beings to be born in celestial spheres according to their inclinations; each caused that many sentient beings to rest secure in the states of Buddhas’ disciples or self-enlightened ones; each caused that many sentient beings to serve good teachers and act virtuously; each caused that many sentient beings to set their minds on supreme enlightenment; each caused that many sentient beings to head for the enlightening being’s stage of nonregression; each caused that many sentient beings to attain the eye of pure wisdom and see all things impartially, as does the Buddha; each caused that many sentient beings to abide securely in the powers and the oceans of vows, and to purify the buddha-lands by means of inexhaustible knowledge; each caused that many sentient beings to dwell in the vast ocean of Vairocana’s vows and be born in the family of the Buddhas.

Trong mỗi niệm, mỗi quốc-độ đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh, kể đọa ác-đạo được lìa hẳn khổ-não. Ðều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh, kẻ trụ tà-định được vào chánh-định. Ðều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh tùy lòng ưa thích được sanh lên cõi trời. Ðều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh an-trụ bực Thanh-Văn, bực Bích-Chi Phật. Ðều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh thờ bực Thiện-tri-thức đủ những phước hạnh. Ðều khiến Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh phát bồ-đề tâm. Ðều làm Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh thẳng đến bực Bồ-Tát bất-thối-chuyển. Ðều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh được trí-nhãn thanh-tịnh thấy tất cả pháp bình-đẳng của Như-Lai đã thấy. Ðều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh an-trụ trong những lực, những nguyện, dùng trí vô-tận làm phương-tiện thanh-tịnh các Phật-độ. Ðều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh đều được an-trụ nguyện-hải rộng lớn Tỳ-Lô-Giá-Na, sanh trong nhà Như-Lai.

 

At that time the enlightening beings simultaneously raised their voices within the lights and spoke in verse, saying,

Lúc đó, chư Bồ-Tát, ở trong quang-minh, đồng thời nói kệ:

 

In the light rays wondrous sounds are produced,

Pervading all lands in the ten directions,

Expounding the virtues of the Buddha’s children,

Able to enter the wondrous path of enlightenment.

 

Cultivating practices for oceans of eons, never wearied,

Enabling suffering beings to realize liberation,

Spirits never downcast, never worn out:

Buddha children can well enter these techniques.

 

Cultivating appropriate means for oceans of eons,

Infinite, boundless, leaving out none,

Entering into all the aspects of the teachings,

They constantly teach, yet their essence is silent and tranquil.

 

The vows of the Buddhas of past, present, and future,

All have they mastered, all consummated;

Then do they thereby benefit all beings

As their own pure practical work.

 

In the congregations of all the Buddhas,

Going everywhere throughout the ten directions,

All, by the ocean of profound knowledge and wisdom,

Enter the Buddha’s way of ultimate peace.

 

Each of the light rays, boundless,

Enters inconceivable lands;

The eye of pure knowledge can see it all:

This is enlightening beings’ sphere of action.

 

Enlightening beings can, resting on a single hairtip,

Stir all lands in the ten directions

Without causing fear in the beings there:

This is their stage of pure skill in means.

 

Infinite bodies in each individual atom

Furthermore, manifest lands variously arrayed;

Instantaneous death and birth, all do they show:

Those who’ve attained the unhindered mind.

 

All ages in the past, present, and future

They can show in a single instant;

Knowing the body is illusory, without substance or sign

Are those who realize the nature of things unimpeded.

 

They’re all able to enter the supreme practice of the universally good,

So all sentient beings like to see them,

Buddha children can abide by this teaching,

With a great sound roaring within their lights.

Trong các quang-minh vang diệu-âm
Cùng khắp mười phương tất cả nước
Diễn thuyết Phật-tử các công-đức
Hay vào đạo bồ-đề vi-diệu.
Kiếp-hải tu hành không mõi nhàm
Khiến chúng-sanh khổ được giải-thoát
Tâm không hạ liệt không nhọc nhằn
Phật-tử khéo vào phương tiện đạo.
Tất cả kiếp-hải phương-tiện
Vô-lượng vô-biên không thừa sót
Tất cả pháp-môn đều khắp vào
Mà thường nói kia tánh tịch-diệt.
Tam-thế chư Phật bao nhiêu nguyện
Tu hành tất cả đều trọn vẹn
Bèn dùng lợi ích các chúng-sanh
Mà tự thật hành nghiệp thanh-tịnh.
Tất cả chư Phật trong chúng-hội
Cùng khắp mười phương đều qua đến
Ðều dùng biển trí-huệ thậm-thâm
Vào pháp tịch-diệt của chư Phật.
Mỗi mỗi quang-minh đều vô-biên
Ðều vào nan-tư các quốc-độ
Trí-nhãn thanh-tịnh khắp thấy đều
Là cảnh sở hành của Bồ-Tát.
Bồ-Tát hay trụ một đầu lông
Ðộng khắp mười phương các quốc-độ
Chẳng khiến chúng-sanh có sợ ngờ
Ðây là phương-tiện bực thanh-tịnh.
Trong mỗi mỗi trần vô-lượng thân
Lại hiện trang-nghiêm các cõi nước
Một niệm sống chết khắp khiến thấy
Ðược bực trang-nghiêm ý vô-ngại.
Tam-thế chỗ có tất cả kiếp
Trong một sát-na đều hiện được
Biết thân như huyễn không thể-tướng
Chứng minh pháp tánh bực vô-ngại.
Phổ-Hiền thắng-hạnh đều được vào
Tất cả chúng-sanh đều thích thấy
Phật-tử trụ được pháp-môn này
Trong các quang-minh vang tiếng lớn.

 

Then the Buddha, wishing to enable all the enlightening beings to realize the spiritual power of the boundless realm of the Enlightened One, emitted a light from between his brows. That light was called Treasury of the Light of Knowledge of All Enlightening Beings Illumining the Ten Directions. Its form was like a cloud of lamps with jewellike light. It shone throughout all buddha-fields in the ten directions, revealing all the lands and beings therein. It also caused

all networks of worlds to tremble. In every single atom it revealed innumerable Buddhas showering the teachings of all the Buddhas of all times, in accord with the differences in character and inclination of the various sentient beings. It clearly showed the Buddha’s ocean of transcendent ways, and also rained infinite clouds of various emancipations, causing the sentient beings to forever cross over birth and death. It also showered clouds of the great vows of the Buddhas, and clearly showed, in all worlds in the ten directions, the universally good enlightening beings’ congregations at the sites of enlightenment. Having done all this, the light swirled around the Buddha, circling to the right, then went in under his feet.

Lúc đó Ðức Thế-Tôn muốn khiến tất cả đại-chúng Bồ-Tát được sức thần-thông vô-biên cảnh-giới của Như-Lai, nên phóng quang-minh nơi giữa chặn mày, gọi là nhứt-thiết Bồ-Tát trí quang-minh, chiếu khắp mười phương, trạng như mây sáng bửu-sắc, tất cả quốc-độ và chúng-sanh trong tất cả Phật-độ ở mười phương đều làm cho hiển hiện. Quang-minh lại chấn động khắp các thế-giới. Trong mỗi trần hiện vô số Phật. Tùy theo tánh ưa thích chẳng đồng của các chúng-sanh khắp rưới mây diệu-pháp-luân của tam-thế chư Phật, hiển thị biển ba-la-mật của Như-Lai. Lại rưới vô-lượng những mây xuất-ly khiến các chúng-sanh thoát hẳn sanh-tử. Lại rưới mây đại-nguyện của chư Phật hiển bày chúng-hội đạo-tràng của Phổ-Hiền Bồ-Tát trong thập phương thế-giới. Quang-minh ấy chiếu hiện những việc như vậy rồi, trở về nhiễu vòng quanh Phật, rồi nhập vào dưới chơn Phật.

 

Then an immense lotus blossom suddenly appeared before the Buddha. That lotus had ten kinds of adornments, unmatched by any other lotuses. That is to say, its stem was a mixture of various gems; its bud was of diamond; its petals were all the jewels in the universe; its pistils were of fragrant gems; rose gold adorned its base; exquisite nets covered it above; its radiant color was pure; it instantaneously displayed the boundless miracles of the Buddhas; it could produce all kinds of sounds; its diamonds reflected the body of Buddha. In its sounds it could expound all the practical undertakings cultivated by enlightening beings.

Lúc đó, trước Phật có hoa sen lớn thoạt hiện ra. Hoa ấy có đủ mười thứ trang-nghiêm : các châu báu xen lẫn làm cộng, ma-ni bửu-vương làm gương, các báu làm cánh, các hương ma-ni làm tua, vang diêm-phù-đàn trang-nghiêm đài hoa, lưới đẹp trùm trên mầu sáng thanh-tịnh, trong niệm thị-hiện vô-biên thần-biến của chư Phật, khắp phát khởi tất cả thanh-âm, ma-ni bửu-vương ảnh hiện thân Phật, trong âm-thinh có thể diễn thuyết tất cả hạnh nguyện của Bồ-Tát.

 

When this flower had sprung up, in an instant there was, in the curl of white hair on the Buddha’s brow, a great enlightening being named Supreme Sound of All Truths, together with a group of enlightening beings, as numerous as atoms in an ocean of worlds: they all came forth together and circled the Buddha to the right innumerable times; then, having bowed to the Buddha, Supreme Sound of All Truths sat on the flower dais, while the other enlightening beings sat on the pistils.

Khi hoa-sen này hiện ra rồi, trong khoảng một niệm trong tướng bạch-hào của Như-Lai đồng thời xuất-hiện đại Bồ-Tát tên Nhứt-Thiết-Pháp-Thắng-Âm và thế-giới-hải vi-trần-số Bồ-Tát. Chư Bồ-Tát này đi nhiễu Phật vô-lượng vòng, lễ chưn Phật. Thắng-Âm Bồ-Tát ngồi đài liên-hoa, các Bồ-Tát ngồi trên tua sen.

 

This enlightening being Supreme Sound of All Truths comprehended the profound realm of reality, gave rise to great joy, and entered the sphere of action of the Buddha, his knowledge unobstructed. He entered the unfathomable ocean of the Buddha’s reality-body, and went to where the Buddhas were in all lands. In each hair pore of his body he showed mystical powers. In every moment of thought he contemplated the entire cosmos. The Buddhas of the ten directions all bestowed their power on him, causing him to rest in all meditation states, forever seeing the Buddhas’ body of the ocean of qualities of the boundless cosmos, including all meditations and liberations, mystic powers and miraculous displays.

Thắng-Âm-Bồ-Tát này rõ pháp-giới, lòng rất hoan-hỷ, nhập sở-hành của Phật trí không nghi trệ, vào biển pháp-thân chẳng thể lường của Phật, qua tất cả cõi chỗ của các Như-Lai. Các chưn lông đều hiện thần-thông, niệm niệm đều quán khắp tất cả pháp-giới. Thập phương chư Phật đồng ban thần lực khiến chư Bồ-Tát này khắp an-trụ tất cả tam-muội, cùng tận kiếp vị-lai thường thấy thân vô-biên pháp-giới công-đức-hải của Phật, nhẫn đến tất cả tam-muội, giải-thoát thần-thông biến-hóa.

 

Then, in the midst of the assembly, empowered by the Buddha, he looked over the ten directions and said in verse,

Chư Bồ-Tát này liền ở trong chúng, thừa oai-thần của Phật, quan-sát mười phương mà nói kệ rằng:

 

The Buddha’s body fills the cosmos,

Appearing before all beings everywhere—

In all conditions, wherever sensed, reaching everywhere,

Yet always on this seat of enlightenment.

 

In each of the Buddha’s pores

Sit Buddhas many as atoms in all lands,

Surrounded by masses of enlightening beings

Expounding the supreme practice of the universally good.

 

Buddha, sitting at rest on the enlightenment seat,

Displays in one hair oceans of fields;

The same is true of every single hair,

Thus, pervading the cosmos.

 

He sits in each and every land,

Pervading the lands one and all;

Enlightening beings from everywhere gather,

All coming to the enlightenment scene.

 

Oceans of enlightening beings with virtues and lights

Numerous as atoms in all lands

All are in the congregation of the Buddha,

Filling the entire cosmos.

 

In lands numerous as atoms in the cosmos

He appears in every congregation;

This realm of knowledge of body-distribution

Can be established in the practice of universal goodness.

 

In the congregations of all the Buddhas

Enlightening beings of supreme knowledge sit,

Each hearing the teaching, conceiving joy,

Cultivating themselves in every situation for boundless ages.

 

 

Having entered the far-reaching vows of the universally good,

Each produces the teachings of the Buddhas,

In the ocean of Vairocana’s teachings,

They practice and master buddhahood.

 

What the enlightening being Universally Good is awake to

All Buddhas alike praise with joy:

Having attained the great mystic powers of the Buddhas,

He circulates throughout the whole cosmos.

 

In all lands, as many as atomic particles,

He manifests clouds of bodies, filling them all,

Radiating light for beings everywhere,

Each raining teachings suited to their minds.

Phật thân đầy khắp nơi pháp-giới
Hiện khắp trước tất cả chúng-sanh
Tùy duyên phó cảm đều khắp cùng
Mà hằng ở tòa bồ-đề này.
Trong mỗi chưn lông của Như-Lai
Tất cả sát-trần chư Phật ngồi
Chúng hội Bồ-Tát cùng vây quanh
Diễn nói thắng-hạnh của Phổ-Hiền.
Như-Lai ngồi yên nơi Bồ-Ðề
Một lòng thị-hiện nhiều sát-hải
Mỗi mỗi lông đều hiện như vậy
Như vậy khắp cùng cả pháp-giới.
Trong mỗi mỗi cõi đều an tọa
Tất cả sát-độ đều cùng khắp
Thập-phương Bồ-Tát như mây nhóm
Tất cả đồng đến hội đạo-tràng.
Tất cả quốc-độ vi-trần-số
Công-đức quang-minh chúng Bồ-Tát
Ở khắp trong hội của Như-Lai
Nhẫn đến pháp-giới đều đầy khắp
Thập-phương Bồ-Tát như mây nhóm
Tất cả đồng đến hội đạo-tràng.
Tất cả quốc-độ vi-trần-số
Công-đức quang-minh chúng Bồ-Tát
Ở khắp trong hội của Như-Lai
Nhẫn đến pháp-giới đều đầy khắp.
Pháp-giới vi-trần các quốc-độ
Trong tất cả chúng đều xuất hiện
Như vậy phân thân trí cảnh-giới
Trong hạnh Phổ-Hiền hay kiến lập.
Ở giữa chúng-hội của chư Phật
Thắng-Trí Bồ-Tát đều an-tọa
Tất cả nghe pháp đều hoan-hỷ
Nơi nơi tu hành vô-lượng kiếp.
Ðã vào hạnh nguyện của Phổ-Hiền
Tất cả nghe pháp đều hoan-hỷ
Nơi nơi tu hành vô-lượng kiếp.
Ðã vào hạnh nguyện của Phổ-Hiền
Tất cả xuất-sanh các Phật-pháp
Trong pháp-hải Tỳ-Lô-Giá-Na
Tu hành chứng được Như-Lai địa.
Phổ-Hiền Bồ-Tát đã khai giác
Tất cả Như-Lai đồng khen mừng
Ðã được chư Phật đại thần-thông
pháp-giới châu-lưu đều cùng khắp.
Tất cả quốc-độ vi-trần-số
Thường hiện hóa-thân đều đầy khắp
Khắp vì chúng-sanh phóng đại-quang
Ðều rưới pháp-giới xứng lòng họ.

 

At that time there was another great enlightening being in the assembly, named King of Lotus Light Wisdom Contemplating All Supreme Truths, who, empowered by the Buddha, looked over the ten directions and said in verse,

Lúc đó trong đại-chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Quán-Sát-Nhứt-Thiết-Thắng-Pháp-Liên-Hoa-Quang-Huệ-Vương, thừa oai-lực của Phật, quán-sát mười phương rồi nói kệ rằng:

 

The profound knowledge of the Buddha

Enters everywhere in the cosmos:

Able to operate in accord with all times,

It is a clear guide for the world.

 

The Buddhas have the same reality-body—

It depends on nothing, is without distinction;

It causes beings to see Buddha in physical form

According to their intellects.

 

Replete with all knowledge,

Buddha knows all things:

In all lands,

Everything is evident.

 

Buddha’s bodies, lights, and physical forms

Are all inconceivable.

Sentient beings who believe

He causes to see them according to potential.

 

In one Buddha-body

He produces infinite Buddhas,

Thunderous sound pervading all lands

Expounding the teaching, the deep ocean of thusness.

 

In each hair pore

Are webs of light pervading all quarters,

Intoning the sublime voices of Buddha,

Taming the hard to tame.

 

From the Buddha’s light

Issues deep and wondrous sound

Extolling the Buddha’s ocean of virtues

And the practices of enlightening beings.

 

Buddha turns the wheel of true teaching,

Which is infinite and has no bounds;

The truth taught is beyond compare:

The shallow cannot fathom it.

 

In all worlds he manifests,

Fulfilling true enlightenment,

In each displaying miracles

Which fill the whole cosmos.

 

Each of the Buddha’s bodies

Manifests Buddhas equal to the number of beings,

In every one of the numberless lands

Showing spiritual powers.

Như-Lai trí rất sâu
Vào khắp nơi pháp-giới
Hay chuyển theo ba đời
Vì đời làm Minh-Ðạo.
Chư Phật đồng pháp-thân
Vô-y, vô-sai-biệt
Tùy theo ý chúng-sanh
Khiến-thấy thân hình Phật.
Ðầy đủ nhứt-thiết-trí
Biết khắp tất cả pháp
Trong tất cả quốc-độ
Tất cả đều hiện đủ.
Thân Phật và quang-minh
Sắc tướng chẳng nghĩ bàn
Chúng-sanh ai ưa thích
Tùy ưng đều khiến thấy.
Nơi trên một thân Phật
Hóa làm vô-lượng Phật
Lôi-âm khắp các cõi
Diễn pháp sâu như biển.
Trong mỗi mỗi chân lông
Lưới sáng khắp mười phương
Diễn diệu-âm của Phật
Ðiều phục kẻ khó phục.
Trong quang-minh Như-Lai
Thường vang tiếng thâm diệu
Ca ngợi công-đức Phật
Và công-hạnh Bồ-Tát.
Phật chuyển chánh-pháp-luân
Vô-biên vô-lượng số
Pháp nói ra vô-đẳng
Trí cạn không lường được.
Trong tất cả thế-giới
Hiện thân thành chánh-giác
Mỗi mỗi khởi thần-biến
Pháp giới đều đầy đủ.
Như-Lai mỗi mỗi thân
Hiện Phật đồng chúng-sanh
Tất cả vi-trần cõi
Khắp hiện thần-thông lực.

 

At that time there was another enlightening being in the assembly, called Light of Wisdom of Joy in the Truth; empowered by the Buddha, he looked over the ten directions and said,

Lúc đó trong đại-chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Pháp-Hỷ-Huệ-Quang-Minh, thừa oai-thần của Phật, quan-sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng:

 

Buddha’s body is always apparent,

Filling the entire cosmos,

Always intoning far-reaching sound

Shaking all lands in all quarters.

 

Buddha manifests bodily everywhere,

Entering into all worlds,

Revealing occult spiritual power

According to the inclinations of beings.

 

Buddha appears before all beings

In accordance with their minds;

What the sentient beings see

Is the Buddha’s mystic power.

 

His radiance has no bounds

And his teaching too is infinite;

Buddha children can enter and observe

According to their knowledge.

 

The Buddha’s body has no birth

Yet can appear to be born.

The nature of reality is like space:

Therein do the Buddhas dwell.

 

No abiding, yet no departing:

Everywhere the Buddha’s seen;

His light reaches everywhere,

His fame is heard afar.

 

No substance, no abode,

And no origin that can be found;

No signs, no form:

What appears is like reflections.

 

Buddha raises clouds of teachings

Suited to beings’ minds;

With various forms of expedient means

He enlightens them and calms them down.

 

In all worlds is Buddha seen

Sitting on the enlightenment site,

Surrounded by a great congregation,

Illumining all lands.

 

The bodies of all Buddhas

All have infinite forms;

Though their manifestations be innumerable,

Their forms are never exhausted.

Phật-thân thường hiển hiện
Pháp-giới đều đầy đủ
Hằng diễn quảng-đại-âm
Chấn động mười phương cõi.
Như-Lai khắp hiện thân
Thế-gian đều vào khắp
Tùy chúng-sanh thích ưa
Hiển thị thần-thông lực.
Phật tùy tâm chúng-sanh
Hiện khắp ở trước họ
Chúng-sanh chỗ được thấy
Ðều là Phật thần lực.
quang-minh chiếu vô-biên
Thuyết-pháp cũng vô-lượng
Phật-tử tùy trí mình
Vào được quan-sát được.
Phật thân vốn vô-sanh
Mà thị-hiện xuất-sanh
Pháp-tánh như hư-không
Chư Phật trụ trong đó.
Không trụ cũng không đi
Mọi nơi đều thấy Phật
Quang-minh chiếu cùng khắp
Tiếng tâm đồn khắp cõi.
Vô-thể vô-sở-trụ
Cũng không có chỗ sanh
Không tướng cũng không hình
Chỗ hiện đều như bóng.
Phật tùy tâm chúng-sanh
Vì họ hiện pháp-Vân
Các thứ môn phương-tiện
Khai-ngộ và điều-phục.
Trong tất cả thế-giới
Thấy Phật ngồi đạo-tràng
Ðại-chúng đồng bao quanh
Chói sáng mười phương cõi.
Tất cả thân chư Phật
Ðều có tướng vô-tận,
Thị-hiện dầu vô-lượng
Sắc tướng vô-cùng tận.

 

At that time another great enlightening being in the assembly, named Wisdom like Fragrant Flame Light Illumining Everywhere, empowered by the Buddha, looked over the ten directions and said in verse,

Lúc đó trong đại-chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Hương-Diệm-Quang-Phổ-Minh-Huệ thừa thừa oai-thần của Phật, quan-sát mười phương rồi nói kệ rằng:

 

The enlightening beings in this assembly

Enter the Buddha’s inconceivable state,

Each able to see

All the Buddha’s spiritual powers.

 

The body of knowledge can enter

The atoms of every land,

Perceiving bodies therein,

Seeing all the Buddhas.

 

Like reflections appearing in all worlds

Where all the Buddhas are,

In each and every one

They reveal miraculous deeds.

 

The practice of vows of Universally Good

They have developed, clear and pure;

They are able to see in all lands

Buddha’s miracles everywhere.

 

They physically dwell in all places,

Equanimous in all;

With knowledge capable of such action,

They enter the Buddha’s realm.

 

Having realized enlightened knowledge,

They illumine the cosmos equally,

Fitting into the Buddha’s pores

The oceans of all worlds.

 

In all buddha-lands

They manifest mystic powers,

Appearing in various bodies,

With various names as well.

 

They can, in an instant’s time,

Show miracles everywhere:

Truly awakening at the site of enlightenment

And turning the wheel of truth.

 

All lands, wide and vast,

Billions of ages, inconceivable,

Can be shown in a moment’s span

In the enlightening beings’ concentration.

 

Each and every enlightening being

In all the buddha-lands

Is in the Buddha-body,

Boundless, without limit.

Bồ-Tát trong hội này
Vào Phật-địa khó lường
Mỗi mỗi đều được thấy
Thần-lực của chư Phật.
Trí thân khắp vào được
Tất cả vi-trần cõi
Thấy thân ở trong đó
Thấy khắp các Ðức Phật.
Như bóng hiện các cõi
Tất cả chỗ Như-Lai
Trong tất cả chỗ đó
Ðều hiện sự thần-thông.
Phổ-Hiền các hạnh nguyện
Tu-tập đã sáng sạch
Có thể tất cả cõi
Thấy khắp Phật thần-biến.
Thân ở tất cả chỗ
Tất cả đều bình-đẳng
Trí có thể như vậy
Vào cảnh-giới của Phật.
Ðã chứng trí Như-Lai
Chiếu khắp trong pháp-giới
Khắp vào chân lông Phật
Tất cả những cõi nước.
Tất cả quốc-độ Phật
Ðều hiện thần-thông lực
Thị-hiện các thứ thân
Và các thứ danh hiệu.
Nơi trong khoảng một niệm
Hiện khắp những thần biến
Ðạo-tràng thành chánh-giác
và chuyển diệu-pháp-luân.
Tất cả cõi rộng lớn
Ức kiếp chẳng nghĩ bàn
Bồ-Tát trong chánh-định
Một niệm đều hiện được.
Tất cả những Phật-độ
Chư Bồ-Tát mỗi vị
Khắp vào nơi thân Phật
Vô-biên cũng vô-tận.

 

Then another great enlightening being in the assembly, named Lion Stretch Wisdom Light, empowered by the Buddha, looked over the ten directions and said,

Lúc đó lại có Ðại Bồ-Tát tên Sư-Tử-Phấn-Tấn-Huệ-Quang-Minh, thừa oai-thần của Phật, quan-sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

 

Vairocana Buddha

Can turn the wheel of truth

In all the lands of the cosmos,

Filling it like clouds.

 

In all the great oceans of worlds

In all the ten directions

Buddha’s power of mind and will

Turns the wheel of truth.

 

In the vast assemblies of beings

In all lands

His names are not the same;

He expounds the truth according to need.

 

Buddha’s majestic powers

Were made by the vows of universal goodness and wisdom;

In all lands

That wondrous sound reaches everywhere.

 

Buddha’s bodies are numerous as atoms in lands,

Showering the rain of truth everywhere;

Unborn, without distinction,

Appearing in all worlds.

 

What he practiced in the past

Over countless billions of eons

In all lands, many as atoms,

That wondrous sound can fully tell.

 

Nets of lights pervade

All the numberless lands;

In the lights are Buddhas

Teaching all beings everywhere.

 

The Buddha-body, without distinction,

Fills the cosmos,

Able to manifest physical forms,

Teaching according to potentials.

 

Different are the various names

Of all the guides

In all worlds of all times;

They are spoken so all may see.

 

The cycles of sublime teachings

Of all the Buddhas

Of past and present

All gathered here can hear.

Tỳ-Lô-Giá-Na Phật
Hay chuyển chánh pháp-luân
Pháp-giới các cõi nước
Như mây đều cùng khắp.
Trong mười phương chỗ có
Những thế-giới rộng lớn
Phật nguyện lực thần-thông
Chuyển pháp-luân khắp chỗ.
Tất cả những cõi nước
Trong chúng-hội rộng lớn
Danh-hiệu đều chẳng đồng
Tùy ưng diễn diệu-pháp.
Như-Lai oai-lực lớn
Phổ-Hiền nguyện tạo thành
Trong tất cả cõi nước
Diệu-âm đều khắp đến.
Phật thân khắp pháp-giới
Khắp rưới những mưa pháp
Vô-sanh vô-sai-biệt
Thế-gian hiện tất cả.
Muôn ức vô-số kiếp
Trong tất cả quốc-độ
Việc làm từ thuở xưa
Diệu-âm đều nói đủ.
Mười phương vi-trần cõi
Lưới sáng trùm khắp nơi
Ánh sáng đều có Phật
Khắp hóa độ quần-sanh.
Phật thân vô sai biệt
Ðầy khắp trên pháp-giới
Ðều khiến thấy sắc thân
Tùy cơ khéo điều phục.
Tam thế tất cả cõi
Tất cả đấng Ðạo-Sư
Danh-hiệu sai khác nhau
Tuyên thuyết đều khiến thấy.
Quá hiện và vị-lai
Tất cả chư Như-Lai
Chuyển vi-diệu pháp-luân
Chúng-hội đều nghe được.

 

Then another great enlightening being in the assembly, named Treasury of Qualities of Wisdom of the Ocean of Truth, empowered by the Buddha, looked over the ten directions and said,

Lúc đó, trong đại-chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Pháp-Hải-Công-Ðức-Tạng thừa oai-thần của Phật, quan sát thập phương rồi nói kệ rằng:

 

Buddha children in this assembly

Cultivate all knowledge and wisdom;

These people can enter

Such gates of means.

 

In each and every land

They speak the great sound

Telling of the Buddha’s sphere

Making it heard through all quarters.

 

In each mental moment

They observe all things

Abiding in the state of true thusness;

They comprehend the ocean of all phenomena.

 

In every buddha-body

For billions of ages, inconceivable,

They practiced ways of transcendence

And purified all the lands.

 

In each atom

They can witness all things;

Thus, without obstruction

They go to all lands.

 

To every buddha-field

They go without exception;

Seeing the Buddhas’ mystic power,

They enter the Buddhas’ realm.

 

The far-reaching sound of the Buddhas

Is heard throughout the cosmos;

Enlightening beings can understand,

And enter the ocean of sound.

 

Intoning subtle sounds through the eons,

Those sounds equal, without distinction,

Those with knowledge of sounds

Can completely comprehend.

 

Reaching stage after stage,

Dwelling in the stage of power,

They diligently worked for eons,

And such is their attainment.

Phật-tử trong hội này
Khéo tu các trí-huệ
Người này đã vào được
Môn phương-tiện như vậy.
Trong tất cả cõi nước
Khắp diễn quảng-đại-âm
Nói công-hạnh Phật làm
Nghe khắp mười phương cõi.
Trong mỗi mỗi tâm niệm
Xem khắp tất cả pháp
An-trụ chơn-như-địa
Rõ thấu biển chánh-pháp.
Trong mỗi mỗi Phật-thân
Ức kiếp chẳng nghĩ bàn
Tu tập ba-la-mật
Và nghiêm-tịnh quốc-độ.
Trong mỗi mỗi vi-trần
Chứng được tất cả pháp
Ðược vô-ngại như vậy
Ði khắp mười phương cõi
Trong mỗi mỗi cõi Phật
Qua đến đều không sót
Thấy Phật xuất thần-thông
Vào công-hạnh của Phật.
Chư Phật tiếng rộng lớn
Pháp-giới đều khắp nghe
Bồ-Tát rõ biết được
Khéo vào biển âm-thanh.
Kiếp hải diễn diệu-âm
Diệu-âm đồng không khác
Bực trí khắp ba đời
Vào diệu-âm của Phật.
Thinh-âm của chúng-sanh
Tiếng tự-tại của Phật
Ðều được trí thinh-âm
Tất cả đều rõ được.
Từ địa mà được địa
Trụ ở trong lực-địa
Ức kiếp siêng tu hành
Chỗ được pháp như vậy.

 

Then another great enlightening being in the assembly, named Universal Light of the Lamp of Wisdom, empowered by the Buddha, looked over the ten directions and said,

Lúc đó trong chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Huệ-Ðăng-Phổ-Minh thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

 

All the Buddhas

Are beyond all forms;

Who can understand this truth

Sees the Guide of the World.

 

Enlightening beings in meditation,

The light of wisdom illumining all,

Can know the independent essence

Of all the Buddhas.

 

Seeing the Buddha’s real body,

They awake to the profound truth;

Observing everywhere the cosmos,

They assume bodies at will.

 

Born from the sea of blessings,

Abiding in the stage of wisdom,

They investigate all things

And cultivate the supreme path.

 

In all buddha-lands

Where all Buddhas are,

Thus, throughout the cosmos,

They see the real true body.

 

In immense lands in all quarters,

For billions of eons diligently practicing,

They are able to roam in true knowledge

Of the sea of all phenomena.

 

There is only one indestructible immanent body

Seen in all particles:

Unborn, signless,

It’s manifest in all lands.

 

According to the mentalities of beings

It appears everywhere before them;

Showing various means of training,

It turns them to the Buddha-way.

 

By the spiritual power of the Buddha

Are enlightening beings born;

Sustained by the strength of the Buddha,

They see all enlightened ones.

 

All the guides

With boundless spiritual powers

Awaken enlightening beings

Throughout the entire cosmos.

Tất cả chư Như-Lai
Xa lìa các hình tướng
Nếu biết được pháp này
Mới thấy đấng Ðạo-Sư.
Bồ-Tát trong chánh-định
Huệ-Quang khắp sáng rõ
Biết được tất cả Phật
Thể tánh vốn tự-tại.
Thấy Phật thể chơn thật
Thời hộ pháp thậm thâm
Khắp quan-sát pháp-giới
Tùy nguyện mà thọ thân.
Từ nơi biển phước sanh
An-trụ trong trí-địa
Quan-sát tất cả pháp
Tu hành đạo tối-thắng
Trong tất cả Phật-sát
Chỗ tất cả Như-Lai
Khắp pháp-giới như vậy
Ðều thấy thể chơn-thật.
Mười phương cõi rộng lớn
Ức kiếp siêng tu hành
Ði trong chánh-biến-tri
Biển tất cả các pháp.
Chỉ một thân dày cứng
Trong vi-trần đều thấy
Vô-sanh cũng vô-tướng
Hiện khắp trong các cõi.
Tùy tâm của chúng-sanh
Hiện khắp ở trước họ
Hiện các môn điều-phục
Khiến mau đến Phật-đạo.
Do oai-thần của Phật
Xuất hiện các Bồ-Tát
Phật lực thường gia-trì
Thấy khắp các Như-Lai.
Tất cả đấng Ðạo-Sư
Vô-lượng oai-thần-lực
Khai-ngộ các Bồ-Tát
Pháp-giới đều cùng khắp.

 

Then there was another great enlightening being in the assembly, named Flower Flame Topknot with Universally Illumining Knowledge, who, empowered by the Buddha, looked over the ten directions and said,

Lúc đó trong chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Hoa-Diệm-Kế-Phổ-Minh-Trí, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

 

In all lands

Uttering subtle sounds

Extolling Buddha’s virtues,

The cosmos is all filled.

 

Buddha has reality for his body,

Pure as space itself;

All the physical forms that appear

He includes in this reality.

 

If anyone has deep faith and joy

And is accepted by the Buddhas,

Know that such a person

Can engender knowledge comprehending Buddha.

 

Those with little knowledge

Cannot know these truths;

Those whose wisdom eye is pure

Alone are able to see.

 

By the Buddha’s power

They examine all phenomena;

As they enter, abide, and leave,

All they see is clear.

 

In all things

Boundless are the aspects of teaching;

Developing omniscience,

One enters the deep ocean of reality.

 

Abiding in the buddha-land

Appearing in all places,

No coming and no going:

All Buddha’s teachings are thus.

 

In the ocean of sentient beings

The buddha-body appears like a reflection;

According to the differences in their understandings

Thus, do they see the Guide.

 

In each and every hair pore

He manifests mystical powers;

The pure ones who practice the vow

Of universal wisdom can see.

 

Buddha, with each of his bodies,

Teaches in every place,

Pervading the whole cosmos,

Beyond the reach of thought.

Trong tất cả quốc-độ
Khắp diễn tiếng vi-diệu
Ca ngợi công-đức Phật
Pháp-giới đều đầy đủ.
Phật dùng pháp làm thân
Thanh-tịnh như hư-không
Hiện ra những sắc hình
Khiến vào trong pháp đó.
Nếu có người tin mừng
Và được Phật nhiếp-thọ
Nên biết người như vầy
Sanh được Phật trí-huệ.
Những người trí kém ít
Không biết được pháp này
Người huệ nhãn thanh-tịnh
Nơi đây mới thấy được.
Do oai-lực của Phật
Quan-sát tất cả pháp
Nhập trụ và lúc xuất
Chỗ thấy đều sáng rõ.
Trong tất cả các pháp
Pháp-môn nhiều vô-biên
Thành-tựu nhứt-thiết-trí
Vào nơi biển pháp-sâu.
An-trụ Phật quốc-độ
Hiện ra tất cả chỗ
Không đến cũng không đi
Pháp chư Phật như vậy.
Tất cả biển chúng-sanh
Phật thân như bóng hiện
Tùy họ hiểu sai khác
Ðều được thấy Ðạo-Sư.
Trong tất cả chân lông
Mỗi mỗi hiện thần-thông
Tu-hành nguyện Phổ-Hiền
Người thanh-tịnh được thấy.
Phật dùng mỗi mỗi thân
Nơi nơi chuyển pháp-luân
Pháp-giới đều cùng khắp
Nghĩ bàn chẳng thể đến.

 

Then another great enlightening being in the congregation, named Inexhaustible Light of Majestic Wisdom, empowered by the Buddha, surveyed the ten directions and said,

Lúc đó trong chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Oai-Ðức-Huệ-Vô-Tận-Quang, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

 

In each and every buddha-land

Sits Buddha on all enlightenment sites,

Surrounded by assembled groups,

Conquering the armies of demons.

 

The Buddha’s body radiates light

Filling the ten directions;

Appearing in accord with need,

In forms that are not the same.

 

Every single atom

Is filled with light;

It’s seen in all lands in the ten directions,

Variously, different in each.

 

The countless various lands

In the oceans of lands of all quarters

All are level and pure,

Made of royal sapphires.

 

Some inverted, some sideways,

Some like lotus buds,

Some round, some square:

They are of various forms.

 

Traveling unimpeded to all lands

Throughout the universe,

In all groups of beings

Buddha always teaches.

 

The buddha-body is inconceivable;

All lands exist therein:

In all places there

He guides the worlds, teaching truth.

 

In the subtle teaching he expounds

The essence of things is undifferentiated;

Based on the one real truth,

He expounds various characteristics of things.

 

Buddha, with a round, complete sound,

Exposes the genuine truth;

According to differences in understanding,

He manifests infinite teachings.

 

In all lands we see

Buddha sitting on the enlightenment site;

Buddha’s body appears like reflections:

Its birth or death cannot be found.

Trong mỗi mỗi cõi Phật
Nơi nơi ngồi đạo-tràng
Chúng-hội đồng bao quanh
Ma quân đều xô dẹp.
Thân Phật phóng quang-minh
Ðầy khắp cả mười phương
Tùy ưng mà thị hiện
Sắc tướng hiện nhiều thứ.
Trong mỗi mỗi vi-trần
Quang-minh đều đầy đủ
Thấy khắp mười phương cõi
Chúng loại đều sai khác.
Mười phương những quốc-độ
Vô-lượng vô-biên cõi
Ðều bình-thản thanh-tịnh
Ðế-thanh-bửu làm thành.
Hoặc trùm hoặc ở bên
Hoặc giống hoa sen búp
Hoặc tròn hoặc bốn góc
Những hình tướng sai khác.
Cõi nước trong pháp-giới
Ði khắp không chướng ngại
Trong tất cả chúng-hội
Thường chuyển diệu pháp-luân.
Phật thân chẳng nghĩ bàn
Quốc-độ đều ở trong
Nơi tất cả chỗ kia
Nói pháp giáo-hóa chúng.
Diệu pháp-luân đã chuyển
Pháp tánh không sai khác
Nương nơi một thật lý
Diễn thuyết các pháp-tướng.
Phật dùng tiếng viên mãn
Thuyết-minh lý chơn thật
Tùy chúng hiểu sai khác
Hiện vô-tận pháp-môn.
Trong tất cả quốc-độ
Thấy Phật ngồi đạo-tràng
Phật thân như bóng hiện
Sanh diệt bất-khả-đắc.

 

Then another great enlightening being in the assembly, named Wisdom Illumining the Universe, empowered by the Buddha, looked over the ten directions and said,

Lúc đó trong chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Pháp-Giới-Phổ-Minh-Huệ, thừa oai-thần của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

 

Inconceivable is the form

Of the Buddha’s subtle body;

Those who see it rejoice,

Respecting and believing the teaching.

 

All the features of the Buddha’s body

Each manifest innumerable Buddhas

Entering all worlds everywhere,

Into each atom therein.

 

The infinite, boundless Buddhas

Of all oceans of lands

Each, in every instant,

Display their spiritual powers.

 

Enlightening beings of great knowledge

Enter deeply into the ocean of truth;

Sustained by the power of the Buddha,

They can know his techniques.

 

If any be already established

In the practical vows of universal goodness and wisdom,

They see in all those lands

The mystic powers of all Buddhas.

 

If anyone has certain faith

As well as great determination,

They’ll have profound wisdom

And comprehend all things.

 

Able to observe

All the Buddhas’ bodies,

Form and sound unhindered,

They’ll understand all realms.

 

Able to abide in the sphere of knowledge

Of all buddha bodies,

They’ll plunge into buddhahood

Embracing the whole cosmos.

 

As many as atoms in buddha-lands,

These many lands

They can cause in an instant

To appear in every atom.

 

All lands

And deeds of mystic power

All appear in a single land:

Such is the power of enlightening beings.

Như-Lai thân vi-diệu
Sắc tướng chẳng nghĩ bàn
Người thấy lòng vui-mừng
Cung-kính tin Phật pháp.
Phật thân tất cả tướng
Ðều hiện vô-lượng Phật
Vào khắp mười phương cõi
Trong mỗi mỗi vi-trần.
Thập phương những quốc-độ
Vô-lượng vô-biên Phật
Ðều riêng hiện thần-thông.
Chư Bồ-Tát đại-trí
Thâm nhập nơi pháp-hải
Phật-lực thường gia-trì
Phương-tiện này biết được.
Nếu người đã an-trụ
Các hạnh nguyện Phổ-Hiền
Thấy những quốc-độ kia
Thần lực của chư Phật.
Nếu người có tin hiểu
Nhẫn đến các đại nguyện
Ðầy đủ trí-huệ sâu
Thông đạt tất cả pháp.
Có thể nơi thân Phật
Mỗi mỗi quan-sát được
Sắc thinh không chướng ngại
Rõ thấu nơi các cảnh.
Có thể nơi thân Phật
An-trụ cảnh trí-huệ
Mau vào Như-Lai địa
Nhiếp khắp cả pháp-giới.
Số vi-trần Phật-sát
Những quốc-độ như vậy
Hay khiến trong một niệm
Hiện trong mỗi vi-trần.
Tất cả những quốc-độ
Nhẫn đến sự thần-thông
Ðều hiện trong một cõi
Sức Bồ-Tát như vậy.

 

Then another great enlightening being in the assembly, named Unobstructed Wisdom with Vigorous Power, empowered by the Buddha, looked over the ten directions and said,

Lúc đó trong chúng có Ðại Bồ-Tát tên Tinh-Tấn-Lực-Vô-Ngại-Huệ, thừa oai-thần của Phật, quan-sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

 

Buddha speaks one subtle sound

Heard throughout the cosmos;

Containing all sounds,

The rain of truth fills everywhere.

 

With the ocean of all languages,

In all sounds according to type,

In all buddha-lands,

He expounds the pure teaching.

 

In all lands are seen

The miracles of the Buddha;

Hearing the Buddha preach the truth,

They head for enlightenment.

 

In each atom

Of all lands in the cosmos

Buddha, by the power of liberation,

Manifests physically therein.

 

The reality-body is like space;

Unobstructed, without differentiation.

Physical forms appear like reflections,

Manifesting myriad appearances.

 

Reflections have no location;

Like space, they’ve no substantial nature:

Those whose wisdom is great

Will comprehend their equality.

 

The buddha-body is ungraspable;

Unborn, uncreated,

It appears in accord with beings,

Equanimous as empty space.

All Buddhas in the ten directions

Enter into a single pore,

Each showing mystic powers

That the eye of wisdom can see.

The power of Vairocana Buddha’s vows

Pervades the entire cosmos,

In all lands

Always expounding the unexcelled teaching.

The miracles shown in a single hair,

Even if told of by all the Buddhas

For innumerable eons,

Could not be completely defined.

Phật diễn một diệu-âm
Nghe khắp mười phương cõi
Các tiếng đều đầy đủ
Pháp-vũ đều cùng khắp.
Tất cả biển ngôn từ
Tất cả tiếng tùy loại
Trong tất cả Phật-độ
Chuyển pháp-luân thanh-tịnh.
Tất cả các cõi nước
Ðều thấy Phật thần-biến
Nghe pháp-âm Phật nói
Nghe rồi đến bồ-đề.
Pháp-giới các cõi nước
Trong mỗi mỗi vi-trần
Giải-thoát lực của Phật
Nơi kia khắp hiện thân.
Pháp-thân đồng hư-không
Vô-ngại vô-sai-biệt
Sắc hình như ảnh tượng
Các thứ tướng hiển hiện.
Ảnh-tượng không nơi chỗ
Vô-tánh như hư-không
Người trí-huệ rộng lớn
Rõ thấu tánh bình-đẳng.
Phật-thân bất-khả-thủ
Vô-sanh cũng vô-tác
Ứng vật khắp hiện tiền
Bình-đẳng như hư-không.
Thập phương vô-lượng Phật
Ðều nhập một chân lông
Ðều riêng hiện thần-thông
Trí-nhãn xem thấy được.
Tỳ-Lô-Gía-Na Phật
Nguyện-lực khắp pháp-giới
Trong tất cả quốc-độ
Thường chuyển pháp vô-thượng.
Một lông hiện thần-thông
Tất cả Phật đồng nói
Trải qua vô-lượng kiếp
Ngằn mé không thể hết.

As in this world, at the site of enlightenment, by virtue of the Buddha’s spiritual power, there were in each of the ten directions as many enlightening beings as atoms in a billion oceans of worlds who came and gathered, so you should know that in each world of all oceans of worlds the same thing took place at all the enlightenment sites.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thuvienhoasen.org/p16a519/02-pham-nhu-lai-hien-tuong
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich/5/