Phẩm 19: Kinh Hoa Nghiêm – Thăng Dạ-Ma Thiên-cung – (Hán bộ đầu quyển 19) – Song ngữ

English: Thomas Cleary – 1984

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983

Compile: Lotus group

Book Nineteen: Ascent to the Palace of the Suyama Heaven – page 385 – 387

Phẩm 19: Kinh Hoa Nghiêm – Thăng Dạ-Ma Thiên-cung – (Hán bộ đầu quyển 19)

 

THEN, BY THE SPIRITUAL POWER of the Enlightened One, in all worlds

of the ten directions, in the Jambu continent of each of the four

quarters, and on the peak of their polar mountains, the Enlightened

One was seen in the midst of an assembly, wherein the enlightening

beings, due to the spiritual power of the Buddha, expounded the

Teaching, each one having the sense of facing the Buddha at all times.

Lúc bấy giờ do thần lực của đức Phật, khắp thập phương thế-giới, trong Diêm-Phù-Ðề và trên đảnh Tu-Di đều thấy Như-Lai ngự giữa chúng-hội. Chư Bồ-Tát thừa oai-thần của Phật mà diễn thuyết diệu-pháp. Tất cả chúng đều cho rằng đức Phật luôn ở trước.

 

At that time the World Honored One, without leaving the foot of the

enlightenment trees and the peaks of the polar mountains, headed for

the jewel-adorned hall of the palace of the Suyama heaven. The king of

the Suyama heaven, seeing from afar the Buddha coming, produced by

magical powers a jewel lotus bank lion throne in his palace, with a

million tiers of decorations, wrapped in a million golden nets, covered

with a million drapes of flowers, a million drapes of garlands, a million

drapes of perfumes, and a million drapes of jewels, surrounded by a

million canopies each of flowers, garlands, perfumes, and jewels; a

million lights illumined it.

Lúc đó, đức Thế-Tôn không rời cội Bồ-đề và đảnh núi Tu-Di mà hướng đến điện Bửu-Trang-Nghiêm nơi Dạ-Ma Thiên-Cung.

Dạ-Ma Thiên-Vương vọng thấy đức Phật đến, liền dùng thần-lực, nơi giữa điện, hóa ra tòa sư-tử bửu-liên-hoa-tạng trăm vạn từng cấp, trăm vạn lưới vàng, trăm vạn màn hoa, trăm vạn màn tràng-hoa, trăm vạn màn hương, trăm vạn màn báu che giăng trên bửu-tòa. Lọng hoa, lọng tràng, lọng hương, lọng báu đều số trăm vạn bố liệt bốn phía, chiếusáng với trăm vạn quang-minh.

 

A million celestial kings of the Suyama heaven bowed in respect, a million Brahma kings danced for joy, a million enlightening beings sang praises. A million heavenly symphonies each played a million tones of truth, continuing endlessly; a million clouds of various flowers, a million clouds of various garlands, a million clouds of various ornaments, and a million clouds of various

robes, covered all around; a million clouds of various wish-fulfilling

jewels shone with light. The throne was born from a million kinds of

roots of goodness, protected by a million Buddhas, augmented by a

million kinds of virtues, dignified and purified by a million kinds of

faith and a million kinds of vows, produced by a million kinds of

action, established by a million kinds of truths, conjured up by a

million kinds of spiritual powers, always producing a million kinds of

sounds revealing all truths.

Trăm vạn Dạ-Ma Thiên-Vương cung-kính đảnh lễ, trăm vạn Phạm-Vương vui mừng hớn-hở, trăm vạn Bồ-Tát xưng-dương ca ngợi, trăm vạn kỹ-nhạc hòa tấu, trăm vạn pháp-âm không dứt tiếng.

Trăm vạn thứ mây hoa, trăm vạn thứ mây tràng, trăm vạn đồ trang-nghiêm, trăm vạn thứ mây y-phục giăng giáp vòng, trăm vạn thứ mây ma-ni chói sáng, từ trăm vạn thiện-căn sanh ra, được trăm vạn Phật hộ-trì, trăm vạn thứ phước-đức làm tăng-trưởng, trăm vạn thâm-tâm và trăm vạn thệ-nguyện làm trang-nghiêm thanh-tịnh, trăm vạn công-hạnh làm sanh-khởi, trăm vạn pháp kiến-lập, trăm vạn thần-thông biến-hiện, luôn vang ra trăm vạn ngôn-âm hiển-thị các pháp.

 

Then that celestial king, having set out this throne, turned to the

Buddha, the World Honored One, bowed and joined his palms with reverence and respect and said, “Welcome, O World Honored One;

welcome. Felicitous One; welcome, Enlightened One; welcome, O

Worthy; welcome, O Truly Awakened One. Please be so gracious as to

sojourn in this palace.” Then the Buddha, accepting the invitation,

ascended to the precious hall. This also took place in the same way

everywhere in the ten directions.

Then the celestial king, reflecting on the roots of goodness he had

planted with past Buddhas, spoke these verses with the aid of the

Buddha’s spiritual powers:

 

The Buddha Renown, famed throughout the ten directions,

Supreme among the Auspicious,

Has been in this hall of jewels;

Therefore this place is most auspicious.

The Buddha Jewel King, lamp of the world,

Supreme among the Auspicious,

Has been in this pure hall;

Therefore this place is most auspicious.

The Buddha Joyful Eye, with unhindered vision,

Supreme among the Auspicious,

Has been in this adorned hall;

Therefore this place is most auspicious.

The Buddha Burning Lamp, lighting the world,

Supreme among the Auspicious,

Has been in this magnificent hall;

Therefore this place is most auspicious.

The Buddha Benefactor, aid of the world,

Supreme among the Auspicious,

Has been in this undefiled hall;

Therefore this place is most auspicious.

The Buddha Well Aware, who had no teacher,

Supreme among the Auspicious,

Has been in this hall of precious fragrance;

Therefore this place is most auspicious.

The Buddha Surpassing the Gods, a lamp in the world,

Supreme among the Auspicious,

Has been in this hall of sublime fragrance;

Therefore this place is most auspicious.

The Flower Ornament Scripture

The Buddha No Departure, hero of philosophy.

Supreme among the Auspicious,

Has been in this hall of the universal eye;

Therefore this place is most auspicious.

The Buddha Unsurpassed, replete with all virtues,

Supreme among the Auspicious,

Has been in this well-adorned hall;

Therefore this place is most auspcious.

The Buddha Ascetic, benefiting the world,

Supreme among the Auspicious,

Has been in this hall of universal embellishment;

Therefore this place is most auspicious.

Sắp đặt bửu-tòa xong, Dạ-Ma Thiên-Vương nghinh-tiếp đức Thế-Tôn, chấp tay cung kính bạch đức Phật rằng: ‘Lành thay đức Thiện-Thệ ! Lành thay đức Như-Lai Ứng-Cúng Ðảnh-Chánh-Giác ! xin từ-mẫn ngự trong cung-điện này.’

Ðức Phật thọ thỉnh, liền ngự lên bửu-tòa. Thập-phương Thế-giới, tất cả Dạ-Ma Thiên-Cung đều như thế cả.

Lúc đó Thiên-Vương liền tự nhớ thiện-căn đã vun trồng nơi chư Phật thời quá-khứ, thừa oai-lực của đức Phật mà nói kệ rằng:

 

Danh-Xưng Như-Lai khắp mười phương
Trong những cát-tường vô-thượng nhứt
Phật từng vào điện Ma-ni này
Vì thế chỗ này rất cát-tường.
Bửu-Vương Như-Lai đèn thế-gian
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt
Phật từng vào điện thanh-tịnh này
Vì thế chỗ này rất cát-tường.
Hỷ-Mục Như-Lai thấy vô-ngại
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt
Phật từng vào điện trang-nghiêm này
Vì thế chỗ này rất cát-tường.
Nhiên-Ðăng Như-Lai chiếu thế-gian
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt
Phật từng vào điện vô-cấu này
Vì thế chỗ này rất cát-tường.
Thiện-Giác Như-Lai không có thầy
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt
Phật từng vào điện bửu-hương này
Vì thế chỗ này rất cát-tường.
Thắng-Thiên Như-Lai đèn trong đời
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt
Phật từng vào điện diệu-hương này
Vì thế chỗ này rất cát-tường.
Vô-Khứ Như-Lai hùng-biện nhứt
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt
Phật từng vào điện phổ-nhãn này
Vì thế chỗ này rất cát-tường.
Vô-Thắng Như-Lai đủ công-đức
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt
Phật từng vào điện thiện-nghiêm này
Vì thế chỗ này rất cát-tường.
Khổ-Hạnh Như-Lai lợi thế-gian
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt
Phật từng vào điện phổ-nghiêm này
Vì thế chỗ này rất cát-tường.

 

Khắp thập-phương thế-giới, tất cả Dạ-Ma Thiên-Vương đều ca-ngợi công-đức của Phật như vậy cả.

Lúc đức Thế-Tôn vào điện Ma-Ni ngồi kiết-già trên bửu-tòa sư-tử, điện này bỗng rộng-rãi bao-la bằng tất cả chỗ ở của thiên-chúng. Thập phương thế-giới cũng như vậy.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich/22/
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thuvienhoasen.org/p16a537/19-pham-thang-da-ma-thien-cung
  4. http://www.cttbusa.org/avatamsaka/avatamsaka19.asp