Phẩm 16: Kinh Hoa Nghiêm – Phạm-hạnh – (Hán bộ phần đầu quyển 17) – Song ngữ

English: Thomas Cleary – 1984

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983

Compile: Lotus group

Chapter Sixteen: Brahma Conduct

Phẩm 16: Kinh Hoa Nghiêm – Phạm-hạnh – (Hán bộ phần đầu quyển 17)

 

At that time, the god-son Proper Mindfulness said to Dharma Wisdom Bodhisattva, “Disciple of the Buddha, in all worlds the multitudes of Bodhisattvas rely on the Thus Come Ones’ teaching, don the dyed robes and leave the home life. How do they attain the purity of Brahma Conduct and, from the position of a Bodhisattva, further ascend to the Unsurpassed Bodhi Way?”

Lúc bấy giờ Chánh Niệm Thiên Tử bạch Pháp Huệ Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử! Trong tất cả thế giới, chư Bồ Tát y theo giáo pháp của Như Lai nhuộm y xuất gia, thế nào mà được phạm hạnh thanh tịnh, từ địa vị Bồ Tát đến đạo vô thượng bồ đề?’

 

Dharma Wisdom Bodhisattva said: Disciple of the Buddha, when the Bodhisattva Mahasattva cultivates Brahma conduct, he should use ten dharmas as his basis of thought and formulate the intention and contemplate them.

That is to say: body, body karma, speech, speech karma, thought, thought karma, the Buddha, the Dharma, the Sangha, and the Precepts.

He should contemplate in this way: “Is the body Brahma Conduct?” Up to and including “are the Precepts Brahma Conduct?”

Pháp Huệ Bồ Tát nói: ‘Nầy Phật tử! Ðại Bồ Tát lúc tu phạm hạnh, nên dùng mười pháp làm cảnh sở duyên để tác ý quan sát.

Ðây là mười pháp: thân, thân nghiệp, ngữ, ngữ nghiệp, ý, ý nghiệp, Phật, Pháp, Tăng và giới.

Nên quan sát như vầy: Thân là phạm hạnh ư? Nhẫn đến giới là phạm hạnh ư?

 

If the body were Brahma Conduct, then we should know that this Brahma Conduct would not be good, would not be Dharma, that it would be turbid, stinking and evil, and impure. That it would be disgusting, rebellious, mixed and defiled, that it would be a dead corpse, and would be a clump of worms.

Nếu thân là phạm hạnh, phải biết phạm hạnh thời là chẳng phải thiện, là phi pháp, là lộn đục, là hôi xấu, là bất tịnh, là đáng nhàm, là trái nghịch, là tạp nhiễm, là tử thi, là nhóm trùng.

 

If body karma were Brahma Conduct, then walking, standing, sitting, and lying down, looking left and looking right, bending and extending, looking up and looking down would be Brahma Conduct.

Nếu thân nghiệp là phạm hạnh, thời phạm hạnh là hành, trụ, tọa, ngọa, là ngó bên nầy bên kia, là co, duỗi, cúi, ngước.

 

If speech were Brahma Conduct, then Brahma Conduct would be voice and breath, chest, tongue, throat and lips, expulsion, retraction, constriction and release, loudness and softness, clarity and indistinctness.

If speech karma were Brahma Conduct, then Brahma Conduct would be compliments and inquiries, generalizations and elaborations, metaphorical speech and direct speech, speech in praise and slanderous speech, hypothetical speech, speech adapted to the world, and evident speech.

Nếu ngữ ngôn là phạm hạnh, thời phạm hạnh là âm thinh, gió thở, là môi, lưỡi, cuống họng, là thổ nạp, ngăn buông, là cao thấp, trong đục.

Nếu ngữ nghiệp là phạm hạnh, thời phạm hạnh là thưa chào hỏi thăm, là nói lược nói rộng, là nói dụ nói thẳng, là lời khen lời chê, là lời an lập, lời tùy tục, lời hiển liễu.

 

If the mind were Brahma Conduct, then Brahma Conduct would have to be perception, observation, discrimination, various kinds of discriminations, recollection, various kinds of recollections, consideration, various kinds of considerations, illusions, and slumber and dreams.

If mind karma were Brahma Conduct, then one should know that Brahma Conduct would be thought and feeling cold or hot, hungry or thirsty, miserable or happy, worried or pleased.

Nếu ý là phạm hạnh, thời phạm hạnh là giác, là quán, là phân biệt, ức niệm, tư duy, là ảo thuật, là ngủ mơ.

Nếu ý nghiệp là phạm hạnh, thời phạm hạnh là tư tưởng lạnh nóng đói khát, khổ vui, lo mừng.

 

If the Buddha were Brahma Conduct, then would form be the Buddha? Would feeling be the Buddha? Would thinking be the Buddha? Would formations be the Buddha? Would consciousness be the Buddha? Would the marks be the Buddha? Would the characteristics be the Buddha? Would spiritual penetrations be the Buddha? Would karmic deeds be the Buddha? Would fruit retribution be the Buddha?

Nếu Phật là phạm hạnh, thời sắc là Phật? hay thọ, tưởng, hành, thức là Phật? Tướng hảo hay thần thông là Phật? Nghiệp hạnh hay quả báo là Phật?

 

If the Dharma were Brahma Conduct, then would still extinction be the Dharma? Would Nirvana be the Dharma? Would non-production be the Dharma? Would non-arisal be the Dharma? Would ineffability be the Dharma? Would non-differentiation be the Dharma? Would non-acting be the Dharma? Would non-assemblage be the Dharma? Would non-according be the Dharma? Would non-attainment be the Dharma?

Nếu pháp là phạm hạnh, thời tịch diệt hay niết bàn là pháp? Bất sanh hay bất khởi là pháp? Bất khả thuyết hay vô phân biệt, vô sở hành, bất hiệp tập, bất tùy thuận, vô sở đắc là pháp?

 

If the Sangha were Brahma Conduct, then would the procession towards streamwinner be the Sangha? Would the fruit of streamwinner be the Sangha? Would the procession towards Once-Returner be the Sangha? Would the fruit of Once-Returner be the Sangha? Would the procession towards Never-Returner be the Sangha? Would the fruit of Never-Returner be the Sangha? Would the procession towards Arhat be the Sangha? Would the fruit of Arhat be the Sangha? Would the Three Clarities be the Sangha? Would the Six Penetrations be the Sangha?

Nếu Tăng là phạm hạnh, thời Dự Lưu Hướng hay Dự Lưu Quả la Tăng? Nhứt Lai Hướng hay Nhứt Lai Quả là Tăng? Bất Hoàn Hướng hay Bất Hoàn Quả, Vô Sanh Hướng hay Vô Sanh Quả là Tăng? Tam minh hay lục thông là Tăng?

 

If the precepts were Brahma Conduct, then would the platform area be the precepts? Would the questioning about purity be the precepts? Would the teaching of awesome deportment be the precepts? Would the three karmavachana pronouncements be the precepts? Would the Upadhyaya be the precepts? Would the Acharyas be the precepts? Would the shaving of the head be the precepts? Would donning the kashaya sashes be the precepts? Would begging for food be the precepts? Would proper livelihood be the precepts?

Nếu giới là phạm hạnh, thời đàn tràng là giới, hay hỏi thanh tịnh là giới? Dạy oai nghi hay tam yết ma là giới? Hoà Thượng hay A Xà Lê là giới? Thế phát là giới, hay đắp y ca sa, hay khất thực, hay chánh mạng là giới?

 

After contemplating in this way, do not grasp at the body, do not grasp at cultivation, and do not dwell in dharmas. The past is already extinguished, the future has not yet arrived, and the present is empty and still. There is no one who creates karma, and there is no one who receives retribution. This world does not move, and other worlds do not change. Among these things what dharma can be called Brahma Conduct? Where does Brahma Conduct come from? To whom does Brahma Conduct belong? Who or what is its substance? By whom is it created? Is it existent? Is it non-existent? Is it form? Is it non-form? Is it feeling? Is it non-feeling? Is it thinking? Is it non-thinking? Is it activities? Is it non-activities? Is it consciousness? Is it non-consciousness?

Quan sát như vậy, nơi thân không sở thủ, nơi tu không sở trước, nơi pháp không sở trụ, quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại không tịch, không người tác nghiệp, không kẻ thọ báo, đời nầy chẳng dời động, đời kia chẳng cải đổi. Như vậy, trong đây pháp nào gọi là phạm hạnh? Phạm hạnh từ chỗ nào đến? Là sở hữu của ai? Thể là gì? Do ai làm? Là có? Là không? Là Sắc? Là phi sắc? Là thọ? Là phi thọ? Là tướng? Là phi tướng? Là hành? Là phi hành? Là thức? Là phi thức?

 

Contemplating in this way, because Brahma Conduct cannot be got at; because the three periods of time are all empty and still; because one’s mind has no grasping or attachment; because one’s mind has no obstructions; because what one practices is non-dual; because of expedients of self-mastery; because of receiving the Dharma of no-marks; because of contemplating the Dharma of no-marks; because of knowing that the Buddha and Dharmas are level and equal; because of endowment with all Buddhadharmas, therefore it is called Pure Brahma Conduct.

Quan sát như vậy, vì pháp phạm hạnh bất khả đắc, vì pháp tam thế đều không tịch, vì ý không thủ trước, vì tâm không chướng ngại, vì sở hành vô nhị, vì phương tiện tự tại, vì thọ pháp vô tướng, vì quán pháp vô tướng, vì biết phật pháp bình đẳng, vì đủ tất cả phật pháp. Như đây gọi là phạm hạnh thanh tịnh.

 

Moreover, one should cultivate ten kinds of dharmas. What are the ten? They are: the knowledge of what is and what is not the case; the knowledge of the karmic retributions in the past, present, and future; the knowledge of all dhyanas, liberations, and samadhis; the knowledge of all superior and inferior faculties; the knowledge of the various kinds of understandings; the knowledge of the various kinds of realms; the knowledge of where all paths lead; the knowledge of the unobstructed Heavenly Eye; the knowledge of the unobstructed penetration of past lives; and the knowledge of forever cutting off habitual energy. Each and every one of the Tathagata’s ten powers is to be contemplated. Within each power are unlimited meanings which must be investigated. After one has heard them one must produce a mind of great kindness and compassion. One must contemplate all beings without renouncing or separating from them. One must consider all dharmas without resting. One must practice unsurpassed karma without seeking for rewards. One must completely understand that all states are like dreams, illusions, shadows, echoes, and also like transformations.

Lại phải tu tập mười pháp, chính là mười trí lực của Như Lai. Phải quan sát mỗi trí lực. Trong mỗi trí lực có vô lượng nghĩa đều phải hạn hỏi. Sau khi nghe phải khởi tâm đại từ bi, quan sát chúng sanh mà chẳng bỏ lìa, tư duy các pháp không có thôi dứt, thật hành nghiệp vô thượng không cần quả báo, rõ biết cảnh giới như ảo mộng, như bóng vang, như biến hóa.

 

If all Bodhisattvas are in this way able to make contemplation interact with practice, and if within all dharmas they do not give rise to dual understanding, then all Buddhadharmas will quickly manifest before them. At the time of first bringing forth the mind they right then obtain anuttarasamyaksambodhi. They know that all dharmas are just the self-nature of the mind. They accomplish the wisdom body and become enlightened not because of others.

Nếu Bồ Tát nào được tương ứng với quán hạnh như vậy, ở trong các pháp chẳng sanh hai kiến giải, tất cả phật pháp mau được hiện tiền. Lúc sơ phát tâm liền được a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Biết tất cả pháp tức là tâm tự tánh, thành tựu huệ thân giác ngộ chẳng do người khác.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich/19/
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thuvienhoasen.org/p16a534/16-pham-pham-hanh
  4. http://www.cttbusa.org/avatamsaka/avatamsaka16.asp