Phẩm 11: Kinh Hoa Nghiêm – Tính Hạnh – (Hán bộ đầu quyển 14) – Song ngữ

English: Thomas Cleary – 1984.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983.

Compile: Lotus group.

Book Eleven: Purifying Practice – page 312 – 329 of 1644

Phẩm 11: Kinh Hoa Nghiêm – Tính Hạnh – (Hán bộ đầu quyển 14)

 

Then the enlightening being Chief in Knowledge asked the enlightening being Manjushri, “How can enlightening beings attain faultless physical, verbal, and mental action? How can they attain harmless physical, verbal, and mental action? How can they attain blameless physical, verbal, and mental action? How can they attain invulnerable physical, verbal, and mental action? How can they attain nonregressive physical, verbal, and mental action? How can they attain unshakable physical, verbal, and mental action? How can they attain excellent physical, verbal, and mental action? How can they attain pure physical, verbal, and mental action? How can they attain unpolluted physical, verbal, and mental action? How can they attain physical, verbal, and mental action that is guided by wisdom? How can they attain birth in appropriate places, among good people, physically complete, with full mindfulness, understanding, completeness in conduct, fearlessness, and awareness? How can they attain excellent discernment, foremost discernment, supreme discernment, immeasurable discernment, incalculable discernment, inconceivable discernment, incomparable discernment, unfathomable discernment, inexpressible discernment? How can they attain causal power, will power, skill power, the power of proper conditions and objects of attention, faculty power, powers of observation, the power to stop the mind, powers of analytic insight, and power of contemplative thought? How can they attain skill in analyzing the psychophysical elements and organs, skill in analyzing interdependent origination, skill in analyzing the realms of desire, form, and formlessness, and skill in understanding the past, present, and future? How can they cultivate well the branches of enlightenment—mindfulness, discernment, effort, joy, well-being, concentration, relinquishment? How can they attain emptiness, signlessness, wishlessness? How can they fulfill the means of transcendence—generosity, self-control, tolerance, effort, meditation, and wisdom? How can they fulfill kindness, compassion, joy, and equanimity?

Lúc bấy giờ Trí-Thủ Bồ-Tát hỏi Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát: ‘Phật-tử! Bồ-Tát làm thế nào thân, ngữ, ý, ba nghiệp được không lỗi lầm? Thân, ngữ, ý, ba nghiệp được chẳng tổn hại? Thân, ngữ, ý, ba nghiệp được không thể bị hủy hoại? Thân, ngữ, ý, ba nghiệp được chẳng dao động? Thân, ngữ, ý ba nghiệp được thù-thắng? Thân, ngữ, ý, ba nghiệp được vô nhiễm? Thân, ngữ, ý, ba nghiệp được trí dẫn đạo?

Bồ-Tát làm thế nào được sanh-xứ đầy đủ? Chủng-tộc đầy đủ? Gia-thế đầy đủ? Sắc-thân đầy đủ? Tướng mạo đầy đủ? Niệm đầy đủ? Huệ đầy đủ? Hạnh đầy đủ? Vô-úy đầy đủ? Giác-ngộ đầy đủ? Bồ-Tát làm thế nào được thắng-huệ? Ðược đệ-nhứt-huệ? Ðược tối-thượng-huệ? Ðược tối-thắng-huệ? Ðược vô-lượng-huệ? Ðược vô-số-huệ? Ðược bất-tư-nghì-huệ, Ðược vô-giữ-đẳng-huệ? Ðược bất-khả-lượng huệ? Ðược bất-khả-thuyết huệ? Bồ-Tát làm thế nào được: nhơn-lực, duyên-lực, dục-lực, phương-tiện-lực, sở-duyên-lực, căn-lực, quan-sát-lực, xa-ma-tha-lực, tỳ-bát-xá-na-lực, tư-duy-lực? Bồ-Tát làm thế nào được: uẩn thiện-xảo, xứ thiện-xảo, giới thiện-xảo, duyên-khởi thiện-xảo, dục-giới thiện-xảo, sắc-giới thiện-xảo, vô-sắc-giới thiện-xảo, quá-khứ thiện-xảo, vị-lai thiện-xảo, hiện-tại thiện-xảo?

Bồ-Tát làm thế nào khéo tu tập: niệm giác-phần, trạch-pháp giác-phần, tinh-tấn giác-phần, hỉ giác-phần, xả giác-phần, không giác-phần, vô-tướng giác-phần, vô-nguyện giác-phần? Bồ-Tát làm thế nào được viên-mãn: đàn ba-la-mật, thi ba-la-mật, sằn-đề ba-la-mật, tỳ-lê-gia ba-la-mật, thiền-na ba-la-mật, tỳ-lê-gia ba-la-mật, thiền-na ba-la-mật, bát-nhã ba-la-mật, từ, bi, hỉ, xả?

 

How can they attain the power of knowledge of what is so and what is not, the power of knowledge of consequences of past, future, and present acts, the power of knowledge of superiority and inferiority of faculties, the power of knowledge of various realms, the power of knowledge of various understandings, the power of knowledge of where all paths lead, the power of knowledge of defilement or purity of meditations, liberations, and trances, the power of knowledge of past lives, the power of knowledge of unhindered clairvoyance, and the power of knowledge of having cut off all taints?

Bồ-Tát làm thế nào được thập lực: xứ-phi-xứ trí-lực, quả-vị hiện-tại nghiệp-báo trí-lực, căn thắng liệt trí-lực, chủng-chủng giới trí-lực, chủng-chủng giải trí-lực, nhứt-thiết-chí-xứ-đạo trí-lực, thiền giải-thoát tam-muội nhiễm tịnh trí-lực, túc-trụ-niệm trí-lực, vô-chướng-ngại thiên-nhãn trí-lực, đoạn chư tập trí-lực?

 

How can they always gain the protection, respect, and support of celestial kings, dragon kings, yaksha kings, gandharva kings, titan kings, garuda kings, kinnara kings, mahoraga kings, human kings, and brahma kings?

Bồ-Tát làm thế nào thường được sự thủ-hộ cung kính cúng-dường của: Thiên-Vương, Long-Vương, Dạ-Xoa-Vương, Càn-thát-bà-Vương, A-tu-la-Vương, Ca-lâu-la-Vương, Khẩn-na-la-Vương, Ma-hầu-la-già-Vương, Nhơn-Vương, Phạm-Vương?

 

How can they be a reliance and savior, a refuge and resort, a lamp and a light, an illuminator and a guide, a supreme and universal leader for all sentient beings? How can they be foremost and greatest, excellent and supreme, sublime and most wonderful, highest and unexcelled, incomparable and peerless among all sentient beings?”

Bồ-Tát làm thế nào được mình là những chỗ: y-tựa, cứu-độ, chỗ về, chỗ đến, là đuốc, là sáng, là soi, là dẫn đạo, thắng đạo, phổ đạo cho tất cả chúng-sanh ?

Ðối với tất cả chúng-sanh, Bồ-Tát làm thế nào là: đệ-nhứt, là lớn, là thắng, là tối-thắng, là diệu, là cực-diệu, là thượng, là vô-thượng, là vô-đẳng, là vô-đẳng-đẳng?

 

Manjushri said to Chief in Knowledge, “Excellent, O Child of Buddha! You have asked this out of a desire to benefit many, to bring peace to many, out of pity for the world, to profit and gladden celestial and human beings. Child of Buddha, if enlightening beings use their minds properly, they can attain all supreme qualities, can have a mind unhindered in regard to all enlightening teachings, can remain on the Path of the Buddhas of past, present, and future, never leaving it even while living in the midst of sentient beings, can comprehend the characteristics of all things, cut off all evil and fulfill all good. They will be physically most excellent, like Universally Good; all of their practical vows they will be able to fulfill, and will be free in all ways, and will be guides for all sentient beings. How can they use their minds so as to attain all supreme sublime qualities?

Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát bảo Trí-Thủ Bồ-Tát: ‘Lành thay Phật-tử! nay ngài vì muốn nhiều lợi-ích, nhiều an-ổn, thương xót thế-gian, lợi-lạc thiên-nhơn mà hỏi những nghĩa như vậy. Phật-tử! Nếu Bồ-Tát khéo dụng tâm thời được tất cả công-đức thắng-diệu, nơi phật-pháp được tâm vô-ngại, được trụ nơi đạo của tam-thế chư Phật, trụ theo chúng-sanh hằng không bỏ rời, đều có thể thông-đạt đúng các pháp-tướng, dứt tất cả điều ác, đầy đủ tất cả điều lành, sẽ được hình sắc đệ-nhứt như Phổ-Hiền, đầy đủ tất cả hạnh-nguyện, với tất cả pháp đều được tự-tại, sẽ là đạo-sư thứ hai của chúng-sanh. Phật-tử! Bồ-Tát dụng tâm thế nào mà có thể được tất cả thắng-diệu công-đức? Phật-tử lóng nghe đây:

 

Enlightening beings at home

Should wish that all beings

Realize the nature of “home” is empty

And escape its pressures.

 

While serving their parents,

They should wish that all beings

Serve the Buddha,

Protecting and nourishing everyone.

 

While with their spouses and children,

They should wish that all beings

Be impartial toward everyone

And forever give up attachment.

 

When attaining desires,

They should wish that all beings

Pull out the arrow of lust

And realize ultimate peace.

 

On festive occasions

They should wish that all beings

Enjoy themselves with truth

And realize amusement’s not real.

Bồ-Tát ở nhà, nên nguyện chúng-sanh, biết nhà tánh không, khỏi sự bức ngặt.

Hiếu thờ cha mẹ, nên nguyện chúng-sanh, kính thờ chư Phật, hộ dưỡng tất cả.

Vợ con hội họp, nên nguyện chúng-sanh, oán thân bình-đẳng, lìa hẳn tham trước.

Nếu được ngũ-dục, nên nguyện chúng-sanh, nhổ mũi tên dục, rốt ráo an-ổn.

Kỹ nhạc tụ hội, nên nguyện chúng-sanh, vui nơi chánh-pháp, rõ nhạc chẳng thật.

 

If in palace rooms,

They should wish that all beings

Enter the sanctified state,

Forever rid of defiled craving.

 

When putting on adornments,

They should wish that all beings

Give up phony decoration

And reach the abode of truth.

 

When climbing up in balconies,

They should wish that all beings

Ascend the tower of truth

And see through everything.

 

When they give something,

They should wish that all beings

Be able to relinquish all

With hearts free of clinging.

 

When in gatherings or crowds,

They should wish that all beings

Let go of compounded things

And attain to total knowledge.

Nếu ở cung thất, nên nguyện chúng-sanh, vào nơi thánh-địa, trừ hẳn uế-dục.

Lúc đeo trang-sức, nên nguyện chúng-sanh, bỏ tư-trang giả, đến chỗ chơn thật.

Lên trên lâu-các, nên nguyện chúng-sanh, lên lầu chánh-pháp, thấy suốt tất cả.

Nếu có bố-thí, nên nguyện chúng-sanh, bỏ được tất cả, lòng không ái trước.

Chúng-hội tu-tập, nên nguyện chúng-sanh, xả những tụ pháp, thành nhứt-thiết-trí.

 

If in danger and difficulty,

They should wish that all beings

Be free,

Unhindered wherever they go.

 

When they give up home life,

They should wish that all beings

Have no hindrance in leaving home,

And that their minds be liberated.

 

Entering a monastery

They should wish that all beings

Expound various principles

Of noncontention.

 

Going to tutors and teachers,

They should wish that all beings

Skillfully serve their teachers

And practice virtuous ways.

 

Seeking initiation,

They should wish that all beings

Reach the nonregressing state,

Their minds without impediment

Nếu ở ách nạn, nên nguyện chúng-sanh, tùy ý tự-tại, chỗ làm vô-ngại.

Lúc bỏ cư-gia, nên nguyện chúng-sanh, xuất-gia vô-ngại, tâm được giải-thoát.

Vào tăng già-lam, nên nguyện chúng-sanh, diễn-thuyết các thứ pháp không tranh cãi.

Ðến đại, tiểu sư, nên nguyện chúng-sanh, khéo thờ sư-trưởng, tập làm điều lành.

Cầu xin xuất-gia, nên nguyện chúng-sanh, được pháp bất-thối, lòng không chướng-ngại.

 

Shedding lay clothing,

They should wish that all beings

Cultivate roots of goodness

And abandon the yoke of transgressions.

 

When shaving off their hair,

They should wish that all beings

Forever divorce all afflictions

And pass on to ultimate tranquility.

 

Putting on religious garb,

They should wish that all beings

Be undefiled in mind

And fulfill the Way of the Great Sage.

 

When they formally leave home,

They should wish that all beings

Leave home with the Buddha

And rescue one and all.

 

Taking refuge in the Buddha,

They should wish that all beings

Continue the lineage of Buddhas,

Conceiving the unexcelled aspiration.

Thoát bỏ tục nhãn, nên nguyện chúng-sanh, siêng tu căn lành, bỏ những tội ách.

Cạo bỏ râu tóc, nên nguyện chúng-sanh, lìa hẳn phiền-não, rốt ráo tịch-diệt.

Ðắp y ca-sa, nên nguyện chúng-sanh, lòng không nhiễm trước, đủ đạo đại-tiên.

Lúc chánh xuất-gia, nên nguyện chúng-sanh, đồng Phật xuất-gia, cứu hộ tất cả.

Tự quy-y Phật, nên nguyện chúng-sanh, nối thạnh Phật-chủng, phát tâm vô-thượng.

 

Taking refuge in the Teaching,

They should wish that all beings

Enter deeply into the scriptures

And their wisdom be deep as the sea.

 

Taking refuge in the Community,

They should wish that all beings

Order the masses,

All becoming free from obstruction.

 

When receiving the learners’ precepts,

They should wish that all beings

Learn self-control well

And not do any wrong.

 

Receiving a mentor’s instruction,

They should wish that all beings

Bear themselves with dignity

And that their actions be truthful.

 

Receiving a teacher’s guidance,

They should wish that all beings

Enter the knowledge of birthlessness

And reach the state of independence.

Tự quy-y Pháp, nên nguyện chúng-sanh, sâu vào kinh-tạng, trí-huệ như biển.

Tự quy-y Tăng, nên nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, tất cả vô-ngại.

Lục thọ học giới, nên nguyện chúng-sanh, khéo học nơi giới, chẳng làm điều ác.

Thọ Xà-Lê dạy, nên nguyện chúng-sanh, đầy đủ oai-nghi, chỗ làm chơn thật.

Thọ Hòa-Thượng dạy, nên nguyện chúng-sanh, vào trí vô-sanh, đến chỗ vô-y.

 

Receiving the full set of precepts,

They should wish that all beings

Fulfill all means of liberation

And master the supreme teaching.

 

When entering a hall,

They should wish that all beings

Ascend to the unexcelled sanctuary

And rest there secure, unshakable.

 

When setting out a seat,

They should wish that all beings

Cause good principles to bloom

And see their true character.

 

Sitting up straight,

They should wish that all beings

Sit on the seat of enlightenment,

Their minds without attachment.

 

Sitting cross-legged,

They should wish that all beings

Have firm and strong roots of goodness

And attain the state of immovability.

Thọ giới cụ-túc, nên nguyện chúng-sanh, đủ các phương-tiện, được pháp tối-thắng.

Nếu vào nhà cửa, nên nguyện chúng-sanh, lên nhà vô-thượng, an-trụ bất-động.

Nếu trải giường tòa, nên nguyện chúng-sanh, trải mở pháp lành, thấy tướng chơn thật.

Chánh thân đoan tọa, nên nguyện chúng-sanh, ngồi bồ-đề toà, tâm không tham trước.

Lúc ngồi kiết-già, nên nguyện chúng-sanh, căn lành kiên-cố, được bực bất-động.

 

Cultivating concentration,

They should wish that all beings

Conquer their minds by concentration

Ultimately, with no remainder.

 

When practicing contemplation,

They should wish that all beings

See truth as it is

And be forever free of opposition and contention.

 

When uncrossing the legs,

They should wish that all beings

Observe that all acts and all things

Return to dispersal and extinction.

 

When lowering the feet and resting,

They should wish that all beings

Attain liberation of mind,

Resting at peace, unstirred.

 

When raising the legs,

They should wish that all beings

Leave the sea of birth and death

And fulfill all good qualities.

Tu hành nơi định, nên nguyện chúng-sanh, dùng định phục tâm, rốt ráo không thừa.

Nếu tu pháp quán, nên nguyện chúng-sanh, thấy lý như thật, trọn không tranh cãi.

Xả ngồi kiết-già, nên nguyện chúng-sanh, quan-sát hành pháp, đều quy tan mất.

Lúc để chân đứng, nên nguyện chúng-sanh, tâm được giải-thoát, an-trụ bất động.

Nếu cất chân lên, nên nguyện chúng-sanh, khỏi biển sanh-tử, đủ các pháp lành.

 

When putting on lower garments,

They should wish that all beings

Wear the foundations of goodness

And have a sense of shame and conscience.

 

When putting on a belt,

They should wish that all beings

Bundle roots of goodness

And not let them be lost.

 

When putting on an outer garment,

They should wish that all beings

Attain supreme bases of goodness

And reach the Other Shore of the teaching.

 

Putting on monastic robes,

They should wish that all beings

Enter the foremost rank

And attain imperturbability.

 

Taking a toothstick in hand,

They should wish that all beings

Attain the wonderful teaching

And be ultimately pure.

Lúc mặc quần dưới, nên nguyện chúng-sanh, mặc những căn lành, đầy đủ hổ thẹn.

Chỉnh áo cột giải, nên nguyện chúng-sanh, kiểm thúc căn lành, chẳng để tan mất.

Nếu mặc áo trên, nên nguyện chúng-sanh, được căn lành lớn, đến bờ pháp kia.

Ðấp tăng-già-lê, nên nguyện chúng-sanh, vào ngôi đệ-nhứt, được pháp bất-động.

Tay cầm nhành dương, nên nguyện chúng-sanh, đều được diệu-pháp, rốt-ráo thanh-tịnh.

 

When chewing on the toothstick,

They should wish that all beings

Be harmonious and pure in mind,

Biting through all afflictions.

 

When going to the toilet,

They should wish that all beings

Reject greed, hatred, and folly,

And clean away sinful things.

 

When going to wash thereafter,

They should wish that all beings

Speedily go

To the transmundane.

 

When washing off the body’s filth,

They should wish that all beings

Be pure and harmonious

And ultimately without defilement.

 

When washing the hands with water,

They should wish that all beings

Have pure clean hands

To receive and hold Buddha’s teaching.

Lúc nhăn nhành dương, nên nguyện chúng-sanh, tâm-ý điều tịnh, nhai các phiền-não.

Lúc đại tiểu tiện, nên nguyện chúng-sanh, bỏ tham sân si, dẹp trừ điều tội.

Việc rồi đến nước, nên nguyện chúng-sanh, trong pháp xuất-thế, qua đến mau chóng.

Rửa ráy thân nhơ, nên nguyện chúng-sanh, thanh-tịnh điều nhu, rốt ráo không nhơ.

Xối nước trên tay, nên nguyện chúng-sanh, được tay thanh-tịnh, thọ trì phật-pháp.

 

When washing the face with water,

They should wish that all beings

Attain the pure teaching

And be forever free from defilement.

 

Picking up a staff,

They should wish that all beings

Establish great works of charity

And point out the road of truth.

 

Taking up a bowl,

They should wish that all beings

Perfect the vessel of truth

And receive human and divine support.

 

Setting out on a road,

They should wish that all beings

Go where the Buddha goes,

Into the realm of nonreliance.

Dùng nước rửa mặt, nên nguyện chúng-sanh, được tịnh pháp-môn, trọn không nhơ bợn.

Tay cầm tích-trượng, nên nguyện chúng-sanh, lập hội bố-thí, bày đạo như Phật.

Tay cầm ứng khí, nên nguyện chúng-sanh, thành-tựu pháp-khí, thọ trời người-cúng.

Bước chân lên đường, nên nguyện chúng-sanh, đến chỗ Phật đi, vào nơi vô-y.

 

When on the road,

They should wish that all beings

Tread the pure realm of reality,

Their minds without obstruction.

 

Seeing a road uphill,

They should wish that all beings

Forever leave the world,

Their minds free from weakness.

Theo đường mà đi, nên nguyện chúng-sanh, noi tịnh pháp-giới,tâm không chướng ngại.

Thấy lên đường cao, nên nguyện chúng-sanh, khỏi hẳn ba cõi, tâm không khiếp nhược.

 

Seeing a road downhill,

They should wish that all beings

Be humble in mind

And develop enlightened bases of virtue.

 

Seeing a winding road,

They should wish that all beings

Abandon false paths

And forever purge wrong views.

 

Seeing a straight road,

They should wish that all beings

Be straight and true in mind,

Without flattery or deceit.

 

Seeing a dusty road,

They should wish that all beings

Get rid of dust and dirt

And attain the state of purity.

Thấy xuống đường thấp, nên nguyện chúng-sanh, tâm ý khiêm hạ lớn căn lành Phật.

Thấy đường quanh co, nên nguyện chúng-sanh, bỏ đạo bất chánh, trừ hẳn ác-kiến.

Nếu thấy đường thẳng, nên nguyện chúng-sanh, tâm ý chánh-trực, không dua không dối.

Thấy đường nhiều bụi, nên nguyện chúng-sanh, xa lìa bụi bặm, được pháp thanh-tịnh.

 

Seeing a dust-free road,

They should wish that all beings

Always practice great compassion,

Their hearts refreshing and nourishing.

 

Seeing a dangerous road,

They should wish that all beings

Abide in the realm of truth

And avoid the troubles of wrongdoing.

 

Seeing a group of people,

They should wish that all beings

Expound the most profound teaching,

That all be harmoniously united.

 

If they see a big tree,

They should wish that all beings

Divorce egotistic contentiousness

And be free of anger and resentment.

 

If they see a grove,

The should wish that all beings

Be worthy of the respect

Of celestials and humans.

Thấy đường không bụi, nên nguyện chúng-sanh, thường tu đại-bi, tâm ý nhuần thấm.

Nếu thấy đường hiểm, nên nguyện chúng-sanh, trụ chánh pháp-giới, lìa những tội nạn.

Nếu thấy chúng-hội, nên nguyện chúng-sanh, nói pháp thậm-thâm, tất cả hòa hiệp.

Nếu thấy trụ lớn, nên nguyện chúng-sanh, lìa tâm chấp ngã, không có phẩn hận.

Nếu thấy tòng-lâm, nên nguyện chúng-sanh, chư thiên và nhơn, chỗ nên kính lễ.

 

If they see high mountains,

They should wish that all beings’

Roots of goodness stand out,

Their peak beyond anyone’s reach.

 

If they see thorny trees,

They should wish that all beings

May quickly cut away

The thorns of the three poisons.

 

Seeing trees with luxuriant foliage,

They should wish that all beings

Make a canopy of light

With stability and liberation.

 

If they see flowers blooming,

They should wish that all beings’

Mystic spiritual powers

Be like blossoming flowers.

 

If they see blossoms on trees,

They should wish that all beings’

Features be like flowers,

With all marks of distinction.

Nếu thấy núi cao, nên nguyện chúng-sanh, căn lành siêu thoát, không thể tột đảnh.

Lúc thấy cây gai, nên nguyện chúng-sanh, chóng được cắt bỏ, những gai tam độc.

Thấy cây lá rậm, nên nguyện chúng-sanh, dùng định giải thoát, để làm che chói.

Nếu thấy hoa nở, nên nguyện chúng-sanh, các pháp thần-thông, như hoa đua nở.

Nếu thấy cây hoa, nên nguyện chúng-sanh, tướng tốt như hoa, đủ ba mươi hai.

 

If they see fruits,

They should wish that all beings

Attain the supreme teaching

And realize the way of enlightenment.

 

If they see a big river,

They should wish that all beings

Gain entry into the stream of truth

And enter the ocean of Buddha-knowledge.

 

If they see a reservoir,

They should wish that all beings

Quickly awaken to

The truth of the oneness of the Buddhas.

 

If they see a pond,

They should wish that all beings

Be fully accomplished in speech

And be skillful in preaching.

 

If they see a well,

They should wish that all beings

Have full powers of elucidation

To explain all things.

Nếu thấy trái hột, nên nguyện chúng-sanh, được pháp tối-thắng, chứng đạo bồ-đề.

Nếu thấy sông lớn, nên nguyện chúng-sanh, được dự pháp-lưu, vào Phật-trí-hải.

Nếu thấy bờ đầm, nên nguyện chúng-sanh, chóng ngộ diệu-pháp, nhứt vị của Phật.

Nếu thấy ao hồ, nên nguyện chúng-sanh, ngữ-nghiệp hoàn-toàn, hay khéo diễn-thuyết.

Nếu thấy giếng nước, nên nguyện chúng-sanh, đầy đủ biện tài, diễn tất cả pháp.

 

If they see a spring,

They should wish that all beings’

Skill in means increases

And their good roots be inexhaustible.

 

If they see a bridge,

They should wish that all beings

Carry all across to freedom

Like a bridge.

 

If they see flowing water,

They should wish that all beings

Develop wholesome will

And wash away the stains of delusion.

 

Seeing a garden cultivated

They should wish that all beings

In the garden of sense desires

Clear away the weeds of craving.

 

Seeing a forest of “sorrowless” trees

They should wish that all beings

Forever divorce greed and lust

And not produce anxiety and fear.

Nếu thấy suối chảy, nên nguyện chúng-sanh, thêm lớn phương-tiện, thiện căn vô-tận.

Nếu thấy kiều-lộ, nên nguyện chúng-sanh, rộng độ tất cả, dường như cầu đò.

Nếu thấy nước chảy, nên nguyện chúng-sanh, được ý nguyện lành, rửa nhơ phiền-não.

Thấy dọn vườn tược, nên nguyện chúng-sanh, trong vườn ngũ dục, dọn sạch cỏ ái.

Thấy rừng vô-ưu, nên nguyện chúng-sanh, lìa hẳn tham-ái, chẳng còn lo sợ.

 

If they see a park,

They should wish that all beings

Diligently cultivate the practices

Leading to Buddhas’ enlightenment.

 

Seeing people wearing ornaments

They should wish that all beings

Be adorned with a Buddha’s

Thirty-two marks of distinction.

 

Seeing the unadorned

They should wish that all beings

Give up decorations

And practice austerity.

Nếu thấy công viên, nên nguyện chúng-sanh, siêng tu hạnh lành, đến Phật bồ-đề.

Thấy người nghiêm-sức, nên nguyện chúng-sanh, trang-nghiêm thân đẹp, ba mươi hai

tướng.

Thấy không nghiêm-sức, nên nguyện chúng-sanh, bỏ những trang-sức, đủ hạnh đầu-đà.

 

Seeing people attached to pleasure

They should wish that all beings

Delight themselves with truth,

Not abandoning love for it.

 

Seeing the unattached

They should wish that all beings

Have no care in their minds

For fabricated things.

 

Seeing happy people

They should wish that all beings

Always be peaceful and happy,

Gladly supporting the Buddhas.

 

Seeing people suffer

They should wish that all beings

Attain fundamental knowledge

And eliminate all misery.

 

Seeing people with no maladies

They should wish that all beings

Enter true wisdom

And never have sickness or afflictions.

Thấy người ham vui, nên nguyện chúng-sanh, vui nơi chánh-pháp, ưa thích chẳng bỏ.

Thấy không ham vui, nên nguyện chúng-sanh, trong sự hữu-vi, lòng không ưa thích.

Thấy người vui sướng, nên nguyện chúng-sanh, thường được an vui, thích cúng-dường Phật.

Thấy người khổ-não, nên nguyện chúng-sanh, được căn-bổn trí, dứt trừ sự khổ.

Thấy người mạnh khỏe, nên nguyện chúng-sanh, vào chơn-thật-huệ, trọn không bịnh Khổ.

 

Seeing people sick

They should wish that all beings

Know the body is empty and null

And divorce opposition and conflict.

 

Seeing handsome people

They should wish that all beings

Always have pure faith

In the enlightened and enlightening ones.

 

Seeing ugly people

They should wish that all beings

Not become attached

To anything not good.

 

Seeing grateful people

They should wish that all beings

Be able to know the blessings

Of the Buddhas and enlightening beings.

 

Seeing ungrateful people

They should wish that all beings

Not increase the punishment

Of those who are bad.

Thấy người tật bịnh, nên nguyện chúng-sanh, biết thân không tịch, lìa sự tranh cãi.

Thấy người xinh đẹp, nên nguyện chúng-sanh, với Phật Bồ-Tát, thường kính thường tin.

Thấy người xấu-xí, nên nguyện chúng-sanh, với điều bất thiện, chẳng ưa chẳng thích.

Thấy người báo ơn, nên nguyện chúng-sanh, với Phật Bồ-Tát, hay biết ơn đức.

Thấy người bội ơn, nên nguyện chúng-sanh, với kẻ làm ác, chẳng trả thù oán.

 

If they see mendicants,

They should wish that all beings

Be harmonious and tranquil,

Ultimately conquering themselves.

 

Seeing brahmins

They should wish that all beings

Always maintain pure conduct,

Getting rid of all evil.

 

Seeing ascetics

They should wish that all beings

By austere practices

Reach the ultimate state.

 

Seeing self-disciplined people

They should wish that all beings

Strongly maintain their will in practice

And not give up the Buddhas’ path.

 

Seeing people wearing armor

They should wish that all beings

Always wear the armor of virtue,

Heading for the teacherless state.

Nếu thấy Sa-Môn, nên nguyện chúng-sanh, điều-nhu tịch-tịnh, rốt ráo đệ-nhứt.

Thấy Bà-La-Môn, nên nguyện chúng-sanh, giữ trọn phạm-hạnh, lìa tất cả ác.

Thấy người khổ hạnh, nên nguyện chúng-sanh, y nơi khổ hạnh, đến bực rốt ráo.

Thấy người hạnh tốt, nên nguyện chúng-sanh, giữ bền chí-hạnh, chẳng bỏ Phật-đạo.

Thấy mặc giáp-trụ, nên nguyện chúng-sanh, thường mặc giáp lành, đến pháp vô-sư.

 

Seeing the unarmed

They should wish that all beings

Be forever rid of all

Doings that are not good.

 

Seeing people debate

They should wish that all beings

Be able to refute

All erroneous doctrines.

 

Seeing people of proper livelihood

They should wish that all beings

Succeed in pure livelihood

Without improper behavior.

 

If they see a king,

They should wish that all beings

Become kings of truth,

Always expounding the right teaching.

 

If they see a prince,

They should wish that all beings

Be reborn from the truth

And be children of Buddha.

Thấy không võ-trang, nên nguyện chúng-sanh, lìa hẳn tất cả, những nghiệp bất-thiện.

Thấy người luận nghị, nên nguyện chúng-sanh, đều dẹp phá được, tất cả dị-luận.

Thấy người chánh-mạng, nên nguyện chúng-sanh, được mạng thanh-tịnh, không dối giả dạng.

Nếu thấy Quốc-vương, nên nguyện chúng-sanh, được làm pháp-vương, thường chuyển chánh-pháp.

Nếu thấy vương-tử, nên nguyện chúng-sanh, từ pháp hóa-sanh, mà làm phật-tử.

 

If they see an elder,

They should wish that all beings

Be able to clearly cut off

And not practice evil ways.

 

If they see a great minister,

They should wish that all beings

Always maintain right mindfulness

And practice all virtues.

 

If they see a castle,

They should wish that all beings

Gain strong and firm bodies

And indefatigable minds.

 

If they see a capital,

They should wish that all beings

Collect all virtuous qualities

And always be joyful and blissful.

 

Seeing someone in a forest,

They should wish that all beings

Be worthy of praise and honor

Of celestials and humans

Nếu thấy trưởng-giả, nên nguyện chúng-sanh, xét đoán sáng suốt, chẳng làm điều ác.

Nếu thấy đại-thần, nên nguyện chúng-sanh, hằng giữ chánh-niệm, tập làm điều thiện.

Nếu thấy thành quách, nên nguyện chúng-sanh, được thân kiên cố, tâm không hèn nhát.

Nếu thấy kinh-đô, nên nguyện chúng-sanh, công-đức đồng nhóm, lòng luôn vui vẻ.

Thấy ở rừng vắng, nên nguyện chúng-sanh, đáng được trời người, ca ngợi kính ngưỡng.

 

Entering a village to beg,

They should wish that all beings

Enter the profound realm of truth,

Their minds without impediment.

 

Coming to someone’s door,

They should wish that all beings

Enter into all

Doors of Buddha’s teaching.

 

Having entered a house,

They should wish that all beings

Might enter the vehicle of Buddhahood

Which is equal in all times.

 

Seeing someone who doesn’t give

They should wish that all beings

Never ever give up

Supremely virtuous ways.

 

Seeing those who give

They should wish that all beings

Forever abandon

The three evil paths and their miseries.

Vào xóm khất thực, nên nguyện chúng-sanh, nhập thâm pháp-giới, tâm không chướng

ngại.

Ðến cửa nhà người, nên nguyện chúng-sanh, vào trong tất cả, cửa nhà phật-pháp.

Vào nhà người rồi, nên nguyện chúng-sanh, được vào phật-thừa, ba thời bình-đẳng.

Thấy không thí-xả, nên nguyện chúng-sanh, thường chẳng bỏ rời, pháp công-đức lớn.

Thấy người thí-xả, nên nguyện chúng-sanh, được bỏ lìa hẳn, khổ ba ác-đạo.

 

If they see an empty bowl,

They should wish that all beings

Be pure of heart

And empty of afflictions.

 

If they see a full bowl,

They should wish that all beings

Completely fulfill

All virtuous ways.

 

If they receive respect,

They should wish that all beings

Respectfully practice

All the Buddha’s teachings.

 

If they get no respect,

They should wish that all beings

Not act in any ways

That are not good.

 

Seeing people with conscience

They should wish that all beings

Act with discretion

And cover their organs.

Nếu thấy bát không, nên nguyện chúng-sanh, tâm ý thanh-tịnh, trống sạch phiền-não.

Nếu thấy bát đầy, nên nguyện chúng-sanh, đầy đủ trọn vẹn, tất cả thiện-pháp.

Nếu được cung-kính, nên nguyện chúng-sanh, cung-kính tu hành, tất cả phật-pháp.

Chẳng được cung-kính, nên nguyện chúng-sanh, chẳng làm tất cả,những điều bất thiện.

Thấy người hổ-thẹn, nên nguyện chúng-sanh, đủ hạnh hổ-thẹn, che giữ căn-thân.

 

Seeing the shameless

They should wish that all beings

Give up shamelessness

And abide in the way of kindness.

 

If they get fine food,

They should wish that all beings

Should fulfill their aspirations

And be free from envy and longing.

 

If they get poor food,

They should wish that all beings

Should not fail to obtain

The taste of all meditations.

 

Getting soft food

They should wish that all beings

Be imbued with compassion,

Their minds becoming gentle.

 

Getting coarse, dry food

They should wish that all beings

Have no attachments

And cut off mundane craving.

Thấy không hổ-thẹn, nên nguyện chúng-sanh, lìa bỏ không thẹn, trụ đạo đại-từ.

Ðược thực phẩm ngon, nên nguyện chúng-sanh, đều được mãn nguyện, không lòng

tham muốn.

Ðược thực phẩm dở, nên nguyện chúng-sanh, ai cũng đều được, pháp-vị tam-muội.

Ðược vật thực mềm, nên nguyện chúng-sanh, huân-tập đại-bi, tâm ý nhu nhuyến.

Ðược vật thực cứng, nên nguyện chúng-sanh, tâm không nhiễm trước, dứt hết tham ái.

 

When they eat,

They should wish that all beings

Feed on the joy of meditation

And be sated by delight in truth.

 

When tasting flavor,

They should wish that all beings

Attain the supreme savor of Buddhahood

And be filled with the elixir of immortality.

 

When the meal is finished,

They should wish that all beings

Accomplish all their tasks

And fulfill the Buddha’s teachings.

 

When they explain the teaching,

They should wish that all beings

Attain inexhaustible eloquence

And widely expound the essentials of the teaching.

 

When they leave a place,

They should wish that all beings

Deeply enter enlightened knowledge,

Forever leaving the triple world.

Nếu lúc ăn cơm, nên nguyện chúng-sanh, ăn món thiền-duyệt, pháp-hỉ no đủ.

Lúc thọ mùi vị, nên nguyện chúng-sanh, được Phật hương-vị, cam-lộ đầy đủ.

Lúc ăn cơm xong, nên nguyện chúng-sanh, việc làm đều xong, đủ những phật-pháp.

Nếu lúc thuyết-pháp, nên nguyện chúng-sanh, biện-luận vô-tận, tuyên rộng pháp yếu.

Lúc ra khỏi nhà, nên nguyện chúng-sanh, thâm nhập phật-trí, khỏi hẳn ba cõi.

 

When they enter a bath,

They should wish that all beings

Enter omniscient knowledge,

Knowing past, present, and future are equal.

 

While washing their bodies,

They should wish that all beings

Be undefiled in body and mind,

Radiantly pure inside and out.

 

In the blistering heat of the day

They should wish that all beings

Cast off myriad afflictions,

Putting an end to them all.

 

When the heat subsides and begins to cool,

They should wish that all beings

Experience the highest truth

And be ultimately cool.

 

When reciting scripture,

They should wish that all beings

Accord with the Buddha’s teachings,

Remembering without forgetting.

Nếu lúc xuống nước, nên nguyện chúng-sanh, vào nhứt-thiết-trí, rõ ba thời đồng.

Tắm rửa thân thể, nên nguyện chúng-sanh, thân tâm không nhơ, trong ngoài sáng sạch.

Mùa nắng nóng độc, nên nguyện chúng-sanh, bỏ lìa khổ não, tất cả đều hết.

Hết nắng vừa mát, nên nguyện chúng-sanh, chứng pháp vô-thượng, rốt ráo mát mẻ.

Lúc đọc tụng kinh, nên nguyện chúng-sanh, thuận lời Phật dạy, tổng trì chẳng quên.

 

If they get to see a Buddha,

They should wish that all beings

Be all like Universally Good,

Handsome and well adorned.

 

When seeing a Buddha’s tomb,

They should wish that all beings

Be honored as the shrine

And receive the offerings of celestials and humans.

 

Reverently gazing at the shrine,

They should wish that all beings

Be looked up to by all

Celestials and humans.

 

Bowing their heads to the shrine,

They should wish that all beings

Be exalted beyond the view

Of gods and men.

Nếu được thấy Phật, nên nguyện chúng-sanh, được vô-ngại-nhãn, thấy tất cả Phật.

Lúc ngắm kỹ Phật, nên nguyện chúng-sanh, đều như Phổ-Hiền, xinh đẹp nghiêm tốt.

Lúc thấy tháp Phật, nên nguyện chúng-sanh, tôn-trọng như tháp, thọ trời người cúng.

Cung kính xem tháp, nên nguyện chúng-sanh, chư thiên và người, cùng nhau chiêm

ngưỡng.

Ðảnh lễ tháp Phật, nên nguyện chúng-sanh, tất cả trời người, chẳng thấy đảnh được.

 

Circumabulating the shrine,

They should wish that all beings

Act without offense

And develop omniscience.

 

Circling the shrine thrice,

They should wish that all beings

Diligently see the Buddha’s path

Without indolence of mind.

 

Praising the Buddha’s virtues,

They should wish that all beings

Fulfill all virtues

Extolled endlessly.

 

Praising the Buddha’s distinguishing marks,

They should wish that all beings

Develop the buddha-body

And realize formless truth.

Ði nhiễu tháp Phật, nên nguyện chúng-sanh, tu hành không trái, thành nhứt-thiết-trí.

Nhiễu tháp ba vòng, nên nguyện chúng-sanh, siêng cầu phật-đạo, lòng không biếng trễ.

Khen công-đức Phật, nên nguyện chúng-sanh, đều đủ công-đức, ca-ngợi vô-tận.

Khen tướng-hảo Phật, nên nguyện chúng-sanh, thành tựu phật-thân, chứng pháp

vô-tướng.

 

When washing their feet,

They should wish that all beings

Fulfill the bases of spiritual powers,

Unhindered wherever they go.

 

When going to sleep at night,

They should wish that all beings

Attain physical ease

And undisturbed minds.

 

Awakening from sleep,

They should wish that all beings

Awaken omniscience,

Perceiving in all directions.

Nếu lúc rửa chân, nên nguyện chúng-sanh, đủ sức thần-túc, chỗ đi vô-ngại.

Ngủ nghỉ phải thời, nên nguyện chúng-sanh, thân được an-ổn, lòng không động loạn.

Ngủ vừa tỉnh-giấc, nên nguyện chúng-sanh, tất cả trí-giác, ngó khắp mười phương.

 

“Child of Buddha, if enlightening beings use their minds in this way, they will attain all supremely wonderful qualities, which cannot be dislodged by any gods, demons, monks, brahmins, gandharvas, titans, etc., or by any Buddhist followers or self-enlightened ones.”

Phật-tử! Nếu chư Bồ-Tát dụng tâm như vậy thời được tất cả công-đức thắng-diệu. Tất cả thế-gian: chư thiên, ma, phạm, sa-môn, bà-la-môn, càn-thát-bà, a-tu-la v.v… nhẫn đến tất cả Thanh-Văn, Duyên-Giác không thể làm lay động được.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thuvienhoasen.org/p16a529/11-pham-tinh-hanh
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich/14/