Phẩm 1: Kinh Hoa Nghiêm – Thế-Chủ Diệu-Nghiêm – Song ngữ.

English: Thomas Cleary – 1984.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983.

Compile: Middle Way Group.

 

Book One: The Wonderful Adornments of the Leaders of the Worlds,

 page 55 – 149 of 1465 – Thomas Cleary version 5 volumes: (Hán Bộ Năm Quyển)

 

****    ****    ****    ****

 

 1. Ðại Hội Vân Tập – page 1 – 21.
 2. Chư Thiên Vương Giải Thoát Môn – page 22 – 69.
 • Chư Thần Vương Giải Thoát Môn – page 70 – 99.
 1. Chư Thần Chủ Giải Thoát Môn – page 100 – 169.
 2. Ðại – Bồ -Tát Giải – Thoát -Môn – page 170 – 211.

 

****    ****    ****    ****

 

 1. Ðại Hội Vân Tập

 

Thus, have I heard. At one time the Buddha was in the land of Magadha, in a state of purity, at the site of enlightenment, having just realized true awareness. The ground was solid and firm, made of diamond, adorned with exquisite jewel disks and myriad precious flowers, with pure clear crystals. The ocean of characteristics of the various colors appeared over an infinite extent. There were banners of precious stones, constantly emitting shining light and producing beautiful sounds. Nets of myriad gems and garlands of exquisitely scented flowers hung all around. The finest jewels appeared spontaneously, raining inexhaustible quantities of gems and beautiful flowers all over the earth. There were rows of jewel trees, their branches and foliage lustrous and luxuriant. By the Buddha’s spiritual power, he caused all the adornments of this enlightenment site to be reflected therein.

(1) Như vậy tôi nghe, một lúc Phật ở nước Ma-Kiệt-Ðề, trong đạo-tràng bồ-đề, ban đầu thành Vô-thượng Chánh-giác. Nơi đó đất cứng chắc, bằng Kim-Cang. Có các luân-báu, hoa báu, châu ma-ni thanh-tịnh, dùng trang nghiêm. Các châu ma-ni sắc-tướng hải làm tràng, thường phóng quang minh, luôn vang ra tiếng vi diệu. Các mành lưới-báu, chuỗi-hoa hương thơm, bủa giăng rủ bốn phía. Châu ma-ni bảo-vương biến-hiện tự-tại, mưa vô-tận châu-bảo và những hoa đẹp rải khắp mặt đất. Cây báu giăng hàng, nhánh lá sum-sê sáng-rỡ. Do thần lực của Phật làm cho đạo-tràng này ảnh-hiện tất cả sự trang-nghiêm.

The tree of enlightenment was tall and outstanding. Its trunk was diamond, its main boughs were lapiz lazuli, its branches and twigs were of various precious elements. The leaves, spreading in all directions, provided shade, like clouds. The precious blossoms were of various colors, the branching twigs spread out their shadows. Also, the fruits were jewels containing a blazing radiance. They were together with the flowers in great arrays. The entire circumference of the tree emanated light; within the light there rained precious stones, and within each gem were enlightening beings (Bodhisattva), in great hosts like clouds, simultaneously appearing. Also, by virtue of the awesome spiritual power of the Buddha, the tree of enlightenment constantly gave forth sublime sounds speaking various truths without end.
Cây bồ-đề cao lớn lạ thường: thân bằng Kim-Cang và Lưu-Ly, cành cây bằng nhiều chất bảo tốt đẹp, lá báu giăng che như mây, hoa báu nhiều màu đơm sáng các nhánh, trái bồ-đề bằng châu ma-ni chiếu sáng, như lửa ngọn xen lẫn trong hoa.

Quanh cây bồ-đề đều phóng quang-minh, trong quang-minh rưới ma-ni-bảo, trong ma-ni-bảo có các Bồ-Tát xuất hiện, đông nhiều như mây. Lại do thần lực của Như-Lai, cây bồ-đề này thường vang ra tiếng vi-diệu, nói các thứ pháp-môn vô-cùng vô-tận.


The palace chamber in which the Buddha was situated was spacious and beautifully adorned. It extended throughout the ten directions. It was made of jewels of various colors and was decorated with all kinds of precious flowers. The various adornments emanated lights like clouds; the masses of their reflections from within the palace formed banners. A boundless host of enlightening beings, the congregation at the site of enlightenment, were all gathered there: by means of the ability to manifest the lights and inconceivable sounds of the Buddhas, they fashioned nets of the finest jewels, from which came forth all the realms of action of the spiritual powers of the Buddhas, and in which were reflected images of the abodes of all beings. Also, by virtue of the aid of the spiritual power of the Buddhas, they embraced the entire cosmos in a single thought.

Cung-điện lâu-đài của Ðức Như-Lai ở, rộng-rãi trang-nghiêm, tốt đẹp khắp đến mười Phương. Lâu-đài này do châu ma-ni nhiều màu hiệp thành, các thứ hoa báu đơm-đẹp, những đồ trang-nghiêm trong lâu đài tuôn ánh-sáng như mây.

Từ trong lâu-đài chói sáng kết thành bảo-tràng, vô-biên Bồ-Tát và đạo-tràng chúng-hội đều hợp nơi đó, vì có thể xuất hiện quang-minh của chư Phật. Ma-ni bửu-vương bất-tư-nghì-âm kết lại thành lưới. Thần-thông tự-tại của Như-Lai làm cho tất cả cảnh-giới đều hiện trong lưới báu. Tất cả chúng-sanh, cùng nơi chỗ nhà cửa của họ, đều hiện bóng trong đó. Lại do thần-lực của chư Phật, trong khoảng một niệm, cả pháp-giới đều bao gồm trong lưới.


Their lion seats were high, wide, and beautiful. The bases were made of jewels, their nets of lotus blossoms, their tableaus of pure, exquisite gemstones. They were adorned with various flowers of all colors. Their roofs, chambers, steps, and doors were adorned by the images of all things. The branches and fruits of jewel trees surrounded them, arrayed at intervals. Clouds of radiance of jewels reflected each other; the Buddhas of the ten directions conjured regal pearls, and exquisite jewels in the topknots of all the enlightening beings all emanated light, which came and illuminated them. Furthermore, sustained by the spiritual powers of the Buddhas, they expounded the vast perspective of the Thus Come Ones (Tathagata), their subtle tones extending afar, there being no place they did not reach.
Toà sư-tử cao rộng tốt đẹp : đài bằng châu ma-ni, lưới bằng hoa sen, vòng quanh bằng bảo-châu vi-diệu thanh-tịnh, hoa đẹp nhiều mầu kết thành chuỗi. Cung điện, lâu đài, cửa nẻo, thềm bực, tất cả đều hoàn toàn trang nghiêm. Cây báu, nhánh lá, bông trái xen nhau rực rỡ. Châu ma-ni chiếu sáng như mây. Chư Phật mười phương hoá hiện nơi châu-vương. Bảo-châu vi-diệu trong búi tóc của tất cả Bồ-Tát đều phóng quang minh chói sáng lâu đài. Lại do oai thần của chư Phật, chư Bồ-Tát diễn nói cảnh giới rộng lớn của Như-Lai, tiếng đó vi-diệu, vang xa khắp đến tất cả chỗ.


At that time, the World Honored One (Bhagavan), in this setting, attained the supreme, correct awareness of all things. His wisdom entered into all the three times (*) with complete equality; his body filled all worlds; his voice universally accorded with all lands in the ten directions. Like space, which contains all forms, he made no discrimination among all objects. And, as space extends everywhere, he entered all worlds equally. His body forever sat omnipresent in all sites of enlightenment. Among the hosts of enlightening beings, his awesome light shone clearly, like the sun emerging, illumining the world. The ocean of myriad virtues which he practiced in all times was thoroughly pure, and he constantly demonstrated the production of all the buddha-lands, their boundless forms and spheres of light extending throughout the entire cosmos (Dharma-Realm), equally and impartially.

(* the three times: past, present and future)
He expounded all truths, like spreading great clouds. Each of his hairtips was able to contain all worlds without interference, in each manifesting immeasurable spiritual power, teaching and civilizing all living beings. His body extended throughout the ten directions, yet without coming or going. His knowledge entered into all forms and realized the emptiness of all things. All the miraculous displays of the Buddhas of past, present, and future, were all seen in his light, and all the adornments of inconceivable eons were revealed.
Lúc đó Ðức Thế-Tôn ngự trên tòa sư-tử này thành vô thượng chánh giác : trí Phật chứng nhập thời gian ba đời đều bình đẳng, thân Phật khắp đầy tất cả thế gian, tiếng Phật thuận khắp cõi nước mười phương. Ví như hư không bao gồm các sắc tướng, đối với các cảnh giới không chỗ phân biệt. Lại như hư không khắp cùng tất cả, bình đẳng vào trong tất cả quốc độ. Thân Phật thường khắp ngồi trong tất cả đạo tràng của chúng Bồ-Tát, oai quang của Phật chói rỡ như mặt trời mọc lên soi sáng thế giới. Phước đức của Phật rộng lớn như biển cả, đều đã thanh-tịnh, mà luôn thị hiện sanh vào quốc độ chư Phật. Vô biên sắc tướng, đầy đủ ánh sáng, cùng khắp pháp-giới, bình đẳng không sai khác. Diễn thuyết tất cả pháp như giăng bủa mây lớn. Mỗi đầu sợi lông đều có thể dung thọ tất cả thế giới mà vẫn không chướng ngại. Ðều hiện vô lượng thần thông giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Thân Phật khắp mười phương mà không có tướng qua lại. Trí Phật vào tất cả tướng mà rõ thấu các pháp đều không tịch. Tất cả thần-biến của chư Phật ba đời đều thấy cả trong quang-minh. Tất cả sự trang nghiêm của tất cả Phật-độ trong kiếp số bất-tư-nghì đều làm cho hiển-hiện.


There were great enlightenment beings (Bodhisattva-Mahasattva) numerous as the atoms in ten buddha-worlds surrounding him. Their names were: Universally Good (Samantabhadra), Light of the Supreme Lamp of Universal Virtue, Lion Banner of Universal Light, Subtle Light of Flames of Universal Jewels, Banner of Oceans of Qualities of Universal Sounds, Realm of Enlightenment of Radiance of Universal Knowledge, Banner of Flowers of a Topknot of Universal Jewels, Pleasing Voice of Universal Awareness, Light of Inexhaustible Virtue of Universal Purity, Mark of Universal Light, Great Brilliance of the Light of the Moon Reflected in the Ocean, Undefiled Treasury of Light of Oceans of Cloudlike Sounds, Born of Wisdom and Adorned with Virtue, Great Light of Sovereign Virtue, Brave Lotus Topknot, Sun Banner of Clouds of Universal Knowledge, Greatly Persevering with Indestructible Courage, Light Banner of Fragrant Flames, Deep Beautiful Sound of Great Enlightened Virtue, Born of Wisdom with the Light of Great Virtue. These and others were the leaders – there were as many as there are atoms in ten buddha-worlds.

Có mười thế-giới vi-trần số đại Bồ-Tát theo hầu quanh Phật. Danh hiệu của các ngài là : Phổ-Hiền Bồ-Tát, Phổ-Ðức-Tói-Thắng-Ðăng-Quang-Chiếu Bồ-Tát, Phổ-Quang-Sư-Tử-Tràng Bồ-Tát, Phổ-Bảo-Diệm-Diệu-Quang Bồ-Tát, Phổ-Âm-Công-Ðức-Hải-Tràng Bồ-Tát, Phổ-Trí-Quang-Chiếu-Như-Lai-Cảnh Bồ-Tát, Phổ-Bảo-Kế-Hoa-Tràng Bồ-Tát, Phổ-Thanh-Tịnh-Vô-Tận-Phước-Quang Bồ-Tát, Phổ-Quang-Minh-Tướng Bồ-Tát, Hải-Nguyệt-Quang-Ðại-Minh Bồ-Tát, Vân-Âm-Hải-Quang-Vô-Cấu-Tạng Bồ-Tát, Công-Ðức-Bảo-Kế-Trí-Sanh Bồ-Tát, Công-Ðức-Tự-Tại-Vương-Ðại-Quang Bồ-Tát, Thiện-Dũng-Mãnh-Liên-Hoa-Kế Bồ-Tát, Phổ-Trí-Vân-Nhựt-Tràng Bồ-Tát, Ðại-Tinh-Tấn-Kim-Cang-Tê Bồ-Tát, Hương-Diệm-Quang-Tràng Bồ-Tát, Ðại-Minh-Ðức-Thâm-Mỹ-Âm Bồ-Tát, Ðại-Phước-Quang-Trí-Sanh Bồ-Tát, có mười thế giới vi-trần-số đại Bồ-Tát như vậy làm bực thượng thủ.

These Bodhisattvas had all in the past accumulated roots of goodness along with Vairocana Buddha and were all born from the oceans of roots of goodness of the Buddha. They had already fulfilled the various means of transcendence (Paramita), and their wisdom eye was thoroughly clear. They observed all times with impartiality. They were thoroughly purified in all Samadhis. Their eloquence was oceanic, extensive and inexhaustible. They possessed qualities of Buddhahood, were dignified and honorable. They knew the faculties of sentient beings and taught them according to potential and necessity. They entered into the Matrix of the cosmos, their knowledge was nondiscriminatory; they experienced the liberation of the Buddhas, exceedingly deep and immensely vast. They were able to enter into one stage, according to technical expediency, yet maintain all stages, supported by the ocean of all vows, always accompanied by wisdom, throughout the future. They had thoroughly comprehended the rarely attained vast secret realm of all Buddhas. They were familiar with the equal teachings of all Buddhas. They were already treading the Buddhas Ground of Universal Light. They entered the doors of boundless Samadhis. They manifested bodies in all places and participated in worldly activities. Their memory power was enormous and they assembled the ocean of all the teachings. With intelligence, eloquence and skill, they turned the wheel which never turns back. The vast ocean of merits and virtues of all Buddhas entered entirely into their bodies, and they were already able to arrive all Buddha-worlds according to their wishes. They had already made offerings to all Buddhas, over boundless eons, joyfully and tirelessly. In all places when the Buddhas attained enlightenment, they were always there approaching them and associating with them, never giving up. Always, by the Universal Goodness (Samanta-bhadra) Vows Ocean that they had attained, they caused the wisdom body of all sentient beings to be fulfilled. They had perfected innumerable such merits and virtues.

Từ xưa chư Bồ-Tát này cùng với Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai đồng tu tập thiện căn, thật hành Bồ-Tát hạnh, từ biển căn lành của Như-Lai sanh ra, đã đầy đủ các môn ba-la-mật, huệ-nhãn sáng suốt thấy ba đời, nơi các môn tam-muội đều đầy đủ thanh-tịnh, biện tài rộng lớn vô tận như biển, đủ công-đức Phật tôn nghiêm đáng kính, biết căn tánh của chúng-sanh thuận theo giáo-hóa điều phục, vào tạng pháp-giới, trí vô-phân-biệt, chứng giải-thoát của Phật rất sâu rộng lớn, có thể tùy phương tiện, vào nơi một bực mà dùng tất cả hạnh nguyện, thường đi chung với trí-tuệ, cùng tận thuở vị-lai rõ thấu cảnh-giới bí-mật rộng lớn của chư Phật, khéo biết tất cả pháp bình đẳng của Phật, đã đi trên bực Phổ-Quang-Minh của Như-Lai, nhập nơi vô-lượng môn tam-muội, đều tùy loại hiện thân khắp tất cả chỗ, đồng sự với thế-gian mà thật hành thế-pháp, tổng-trì rộng lớn chứa nhóm tất cả pháp, biện tài thiện xảo chuyển pháp-luân bất-thối, biển cả công-đức của tất cả Như-Lai đều vào nơi thân của các ngài, tất cả quốc-độ của chư Phật các ngài đều phát nguyện đi đến, đã từng cúng-dường tất cả chư Phật trải qua vô-biên số kiếp luôn hoan-hỷ không nhàm, chỗ tất cả chư Phật chứng đạo bồ-đề các ngài thường ở trong đó gần gũi không rời, thường đem nguyện-thệ Phổ-Hiền đã được, làm cho trí-thân của tất cả chúng-sanh đều đầy đủ. Chư Bồ-Tát trên đây trọn nên vô-lượng công-đức như vậy.

There were also present thunderbolt bearing spirits as numerous as atoms in a Buddha world, known as demigod of wonderful form, banner of swiftness of the sun, light of the flowers of the polar mountain, pure sound of clouds, sublime faculties, delightful light, sound of thunder in great trees, lion king white, auspicious eye of intense flames, jewel topknot of lotus light; these were the leaders, and there were as many of them as there are atoms in a Buddha World. All of them had constantly invoked great vows over countless past eons, vowing to always draw near to and serve the Buddhas. Their practices in accord with their vows had already reached fulfillment and they had reached the other shore. They had accumulated boundless pure good works. They had clearly arrived at all the realms of Samadhis and had attained spiritual powers. They dwelled wherever a Buddha was, and entered into the realm of inconceivable liberation; taking their place in the assembly, their dignified light stood out. They manifested their bodies according to the needs of sentient beings and thereby pacified them. Wherever there were manifestations of Buddhas, they all went there magically. Wherever the Buddhas dwelt, they always diligently guarded and protected the place.
Lại có thế-giới vi-trần số Chấp-Kim-Cang Thần : Diệu-Sắc Na-La-Diên Thần, Nhựt-Luân Tốc-Tật-Tràng Thần, Tu-Di-Hoa-Quang Thần, Thanh-Tịnh-Vân-Âm Thần, Chư-Căn-Mỹ-Diệu Thần, Khả-Ái-Lạc-Quang-Minh Thần, Ðại-Thọ-Lôi-Âm Thần, Sư-Tử-Vương-Quang-Minh Thần, Mật-Diệm-Thắng-Mục Thần, Liên-Hoa-Quang-Ma-Ni-Kế Thần, Thế-giới vi-trần số Kim-Cang thần như vậy làm bực tối thượng-thủ. Chư thần này thường phát nguyện lớn trong vô-lượng kiếp quá-khứ : nguyện thường gần-gũi cúng dường chư Phật, nguyện hạnh đã được viên-mãn, đã đến bỉ-ngạn, chứa nhóm vô-biên phước-nghiệp thanh-tịnh, đã thông đạt cảnh-giới của các môn tam-muội, đã được thần-thông theo ở bên Như-Lai, nhập cảnh-giới bất-khả tư-nghì giải-thoát, oai-quang các ngài rất hùng mãnh nơi chúng hội, tùy theo chúng-sanh mà hiện thân để điều phục, tất cả chư Phật hóa thân ở chỗ nào thời các cũng hóa thân theo qua, chỗ cũa tất cả Như-Lai ở các ngài thường siêng năng hộ vệ.


There were also multiple body spirits, numerous as atoms in a Buddha World, known as flower topknot adornment, light illuminating all directions, oceanic sound conquering, pure flower adorned topknot, infinite dignified postures, a ray of supreme light, fragrant clouds of pure light, guardian sustainer, ubiquitous Shepard, immutable light, these were the leaders; there were as many as there are atoms in a Buddha World. They had all in the past fulfilled great vows and had provided for and served all the Buddhas.
Lại có thế-giới vi-trần số Thân-Chúng Thần : Hoa-Kế Trang-Nghiêm Thần, Quang-Chiếu Thập-Phương Thần, Hải-Âm Ðiều-Phục Thần, Tịnh-Hoa-Nghiêm-Kế Thần, Vô-Lượng-Oai-Nghi Thần, Tói-Thượng-Quang-Nghiêm Thần, Tịnh-Quang-Hương-Vân Thần, Thủ-Hộ-Nhiếp-Trì Thần, Phổ-Hiện-Nhiếp-Thủ Thần, Bất-Ðộng-Quang-Minh Thần, có thế-giới vi-trần số Thân-Chúng-Thần như vậy làm bực thượng thủ. Từ xưa chư thần này đã thành-tựu đại-nguyện cúng-dường phục-sự tất cả chư Phật.


Also, there were footstep following spirits, numerous as atoms in a Buddha World. Their leaders were known as precious symbol, lotus light, topknot of pure flowers, embodying all beautiful visions, exquisite gem star banner, joyfully uttering sublime sounds, sandal wood tree light, lotus luminosity, subtle light, collection of fine flowers, and so on. Over innumerable past ages they had all associated with Buddhas, always following them.
Lại có thế-giới vi-trần số Túc-Hành-Thần : Bửu-Ấn-Thủ Thần, Liên-Hoa-Quang Thần, Thanh-Tịnh-Hoa-Kế Thần, Nhiếp-Chư-Thiện-Kiến Thần, Diệu-Bảo-Tinh-Tràng Thần, Lạc-Thổ-Diệu-Âm Thần, Chiên-Ðàn-Thọ-Quang Thần, Liên-Hoa-Quang-Minh Thần, Vi-Diệu-Quang-Minh Thần, Tích-Tập-Diệu-Hoa Thần, có thế-giới vi-trần số Túc-hành Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thần này trong vô-lượng kiếp quá-khứ thường gần gũi Như-Lai.


There were also sanctuary spirits, as numerous as atoms in a Buddha World. Their leaders were known as banner of pure adornments, polar mountain jewel light, sign of the thunder banner, wonderful eyes raining flowers, garland light topknot, raining jewel arrays, courageous fragrant eye, diamond colored cloud, lotus light, radiance of ineffable light, and so on. All of them had in the past met innumerable Buddhas, perfected their willpower, and brought forth extensive offerings.
Lại có thế-giới vi-trần số Ðạo-Tràng Thần : Tịnh Trang-Nghiêm-Tràng Thần, Tu-Di Bảo-Quang Thần, Lôi-Âm-Tràng-Tướng Thần, Vũ-Hoa-Diệu-Nhãn Thần, Hoa-Anh-Quang-Kế Thần, Vũ-Bửu-Trang-Nghiêm Thần, Kim-Cang-Thể-Vân Thần, Liên-Hoa-Quang-Minh Thần, Diệu-Quang-Chiếu-Diệu Thần, có thế-giới vi-trần số Ðạo-Tràng-Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Thuở quá-khứ, chư thần này đã gặp vô-lượng Phật thành tựu nguyện-lực thường cúng dường Phật.


There were also city spirits, as numerous as atoms in a Buddha World. Their leaders were known as jewel peak radiance, beautifully adorned palace, jewel of pure joy, sorrow less purity, flower lamp flame eyes, flame banner clearly showing, light of virtue, pure light, fragrant topknot adornment, beautiful jewel light, and so on. All of them had, over innumerable, inconceivable eons, adorned the mansions in which the Buddhas Stayed.
Lại có thế-giới vi-trần số Chủ-Thành Thần : Bửu-Phong-Quang-Diệu Thần, Diệu-Nghiêm-Cung-Ðiện Thần, Thanh-Tịnh-Hỷ-Bảo Thần, Ly-Ưu-Thanh-Tịnh Thần, Hoa-Ðăng-Diệm-Nhãn Thần, Diệm-Tràng-Minh-Hiện Thần, Thạnh-Phước-Quang-Minh Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Hương-Kế-Trang-Nghiêm Thần, Diệu-Bửu-Quang-Minh Thần, có thế-giới vi-trần số Chủ-Thành Thần như vậy làm bực Thượng-thủ. Trong vô-lượng bất-tư-nghì kiếp, chư thần này đều trang nghiêm Thanh-Tịnh cung-điện của Như-Lai.


There were also earth spirits, as numerous as atomic particles in a Buddha World. Their leaders were known as pure flower of universal virtue, adornment of stable blessings, beautiful flower adorned tree, universal distributor of treasures, pure eye observing the season, beautiful supreme eye, fragrant hair emitting light, pleasing sound, curled topknot of beautiful flowers, diamond adorned body, and so on. They had all in the past made profound grave vows, vowing to always associate with the Buddhas, and cultivate the same virtuous acts.

Lại có thế-giới vi-trần số Chủ-Ðịa Thần : Phổ-Ðức-Tịnh-Hoa Thần, Kiên-Phước-Trang-Nghiêm Thần, Diệu-Hoa-Nghiêm-Thọ Thần, Phổ-Tán-Chúng-Bửu Thần, Tịnh-Mục-Quán-Thời Thần, Diệu-Sắc-Thắng-Nhãn Thần, Hương-Mao-Phát-Quang Thần, Duyệt-Ý-Âm-Thinh Thần, Diệu-Hoa-Triền-Kế Thần, Kim-Cang-Nghiêm-Thể Thần, có thế-giới vi-trần số Chủ-Ðịa Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này thuở xưa phát-nguyện rộng lớn thường gần gũi chư Phật đồng tu phước-nghiệp.

There were also innumerable mountain spirits led by such as jewel peak blooming flower, flower forest beautiful topknot, lofty banner shining everywhere, undefiled jeweled topknot, light illuminating all directions, light of great power, awesome light conquering all, light orb of subtle intensity, universal eye clearly seeing, adamantine eye of mystery. They had all attained pure eyes in regarding all things.

Lại có vô-lượng chủ Sơn-thần : Bửu-Phong-Khai-Hoa Thần, Hoa-Lâm-Diệu-Kế Thần, Cao-Tràng-Phổ-Chiếu Thần, Ly-Trần Tịnh-Kế Thần, Quang-Chiếu Thập-Phương Thần, Ðại-Lực Quang-Minh Thần, Oai-Quang-Phổ-Thắng Thần, Vi-Mật-Quang-Luân Thần, Phổ-Nhãn-Hiện-Kiến Thần, Kim-Cang-Mật-Nhãn Thần, có vô-lượng Chủ-Sơn-Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đã được pháp-nhãn thanh-tịnh đối với các pháp.

There were also an inconceivable number of forest spirits, led by such spirits as spreading flowers like clouds, outstanding trunk unfolding light, bearing branches emitting radiance, auspicious pure leaves, draped flame treasury, pure light, pleasant thunder, light and fragrance all pervading, subtle light shining far, flowers and fruits savoring of light, and so on. They all had infinite pleasing glows.

Lại có bất-tư-nghì số Chủ-Lâm Thần: Bố-Hoa-Như-Vân Thần, Trạc-Cán-Thơ-Quang Thần, Sanh-Nha-Phát-Diệu Thần, Cát-Tường-Tịnh-Diệp Thần, Thùy-Bố-Diệm-Tàng Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Khả-Ý-Lôi-Âm Thần, Quang-Hương Phổ-Biến Thần, Diệu-Quang Hoánh-Diệu Thần, Hoa-Quả-Quang-Vị Thần. Bất-tư-nghì số Chủ-Lâm Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều có vô-lượng quang-minh khả-ái.

There were also innumerable herb spirits, led by such as auspicious, sandalwood forest, pure light, universal renown, radiant pores, universal purifier, roarer, banner of light outshining the sun, seeing in all directions, energy augmenting clear eyes, and so on. Their natures were all free from defilement, and they helped beings with kindness and compassions.

Lại có vô-lượng Chủ-Dược Thần: Cát-Tường Thần, Chiên-Ðàn-Lâm Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Danh-Xưng-Phổ-Văn Thần, Mao-Khổng-Quang-Minh Thần, Phổ-Trị Thanh-Tịnh Thần, Tế-Nhựt-Quang-Tràng Thần, Minh-Kiến Thập-Phương Thần, vô-lượng Chủ-Dược Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều lìa cấu nhiễm, lòng nhơn từ cứu-giúp muôn vật.

There were also innumerable crop spirits, led by such spirits as, gentle superb flavor, pure light of seasonal flowers, physical strength courage and health, increasing vitality, everywhere producing roots and fruits, wonderfully adorned circular topknot, moistening pure flowers, developing wonderful fragrance, liked all by all who see, undefiled pure light. All of them had attained perfection of great joyfulness.

Lại có vô-lượng Chủ-Giá Thần: Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị Thần, Thời-Hoa-Tịnh-Quang Thần, Sắc-Lực-Dũng-Kiện Thần, Tăng-Trưởng Tinh-Khí Thần, Phổ-Sanh-Căn-Quả Thần, Diệu-Nghiêm Hoàn-Kế Thần, Nhuận-Trạch-Tịnh-Hoa Thần, Thành-Tựu-Diệu-Hương Thần, Kiến-Giả Ái-Nhạo Thần, Ly-Cấu-Tịnh-Quang Thần, có vô-lượng Chủ-Giá thần như vậy là bực thượng-thủ. Chư thần này đều được thành tựu đại hỷ.

There were also innumerable river spirits, led by such spirits as, everywhere producing swift currents, universally purifying springs and streams, dust free pure eye, roaring everywhere, rescuing sentient beings, heatless pure light, universally causing joy, supreme banner of extensive virtue, light shining on all worlds, light of oceanic virtues. All of them diligently concentrated on benefiting living beings.

Lại có vô-lượng Chủ-Hà Thần: Phổ-Phát-Tánh-Lưu Thần, Phổ-Khiết-Tuyền-Giản Thần, Ly-Trần Tịnh-Nhãn Thần, Thập-Phương Biến-Hống Thần, Cứu-Hộ Chúng-Sanh Thần, Vô-Nhiệt Tịnh-Quang Thần, Phổ-Sanh Hoan-Hỷ Thần, Quảng-Ðức-Thắng-Tràng Thần, Quang-Chiếu-Phổ-Thế-Thần, Hải-Ðức-Quang-Minh Thần, có vô-lượng Chủ-Hà thần như vậy làm bực thượng-thử. Chư thần này đều ân cần để ý lợi ích chúng-sanh.

There were also innumerable ocean spirits, led by such spirits as, (page 60) Producing Jewel Light, Diamond Banner, Undefiled, Palaces In All Waters, Auspicious Jewel Moon, Beautiful Flower Dragon Topknot, Everywhere Holding The Flavor Of Light, Jewel Flame Flower Light, Beautiful Diamond Topknot, Thunderer Of The Ocean Tide. They had all filled their bodies with the great ocean of virtues of the Buddhas.

Lại có vô-lượng Chủ-Hải Thần: Xuất-Hiện Bửu-Quang Thần, Thành-Kim-Cang-Tràng Thần, Viễn-Ly-Trần-Cấu Thần, Phổ-Thủy-Cung-Ðiện Thần, Cát-Tường-Bửu-Nguyệt Thần, Diệu-Hoa-Long-Kế Thần, Phổ-Trì-Quang-Vị Thần, Bửu-Diệm-Hoa-Quang Thần, Kim-Cang-Diệu-Kế Thần, Hải-Triều-Lôi-Âm Thần, có vô-lượng Chủ-Hải thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều dùng biển cả công-đức của Như-Lai để đầy đủ thân mình.

There were also innumerable water spirits, led by such spirits as, Ubiquitous Cloud Banner, Cloud-Like Sound Of The Ocean Tide, Beautiful Round Topknot, Whirlpool Of Skills, Store Of Undefiled Fragrance, Virtue Bridge Light Sound, Freedom Of Contentment, Good Sound Of Pure Joy, Everywhere Manifesting Awesome Light, Roaring Sound Filling The Sea. They always diligently strived to rescue and protect all beings.

Lại có vô-lượng Chủ-Thủy Thần: Phổ-Hưng-Vân-Tràng Thần, Hải-Triều-Vân-Âm Thần, Diệu-Sắc Luân-Kế Thần, Thiện-Xảo-Triền-Phục Thần, Ly-Cấu-Hương-Tích Thần, Phước-Kiều-Quán-Âm Thần, Tri-Túc-Tự-Tại Thần, Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm Thần, Phổ-Hiện-Oai-Quang Thần, Hống-Âm-Biến-Hải Thần, có vô lượng Chủ-Thủy thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này thường siêng năng cứu hộ và làm lợi ích tất cả chúng-sanh.


There were also countless fire spirits, led by such spirits as, Repository Of Flames Of Universal Light, Banner Of Universal Assembly Of Light, Great Light Shining Everywhere, Palace Of Wonders, Inexhaustible Light Topknot, Eyes Of Various Flames, Palaces In All Directions Like Polar Mountains, Sovereign Of Awesome Light, Light Destroying The Darkness, Thunder And Lightning. All of them manifested various kinds of light, causing the irritations of sentient beings to vanish.

Lại có vô số Chủ-Hỏa Thần: Phổ-Quang Diệm-Tàng Thần, Phổ-Tập Quang-Tàng Thần, Ðại-Quang-Phổ-Chiếu Thần, Chúng-Diệu-Cung-Ðiện Thần, Vô-Tận Quang-Kế Thần, Chủng-Chủng-Diệm-Nhãn Thần, Thập-Phương-Cung-Ðiện như Tu-Di-Sơn Thần, Oai-Quang-Tự-Tại Thần, Quang-Minh-Phá-Ám Thần, Lôi-Âm-Ðiển-Quang Thần, có vô-số Chủ-Hoả thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều có thể thị-hiện các thứ quang-minh làm cho chúng-sanh dứt trừ những nhiệt-não.

There were also innumerable wind spirits, led by such spirits as, Unimpeded Light, Everywhere Manifesting Courageous Action, Wind Striking Cloud Banner, Arrays Of Light, Power Able To Dry Up Water, Great Voice Howling Everywhere, Tree Branch Hanging Topknot, Unimpeded Wherever It Goes, Various Mansions, Great Light Shining Everywhere. They all worked to dispel the mentality of conceit.

Lại có vô-lượng Chủ-Phong Thần: Vô-Ngại-Quang-Minh Thần, Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp Thần, Phiêu-Kích-Vân-Tràng Thần, Tịnh-Quang-Trang-Nghiêm Thần, Lực-Năng-Kiệt-Thủy Thần, Ðại-Thinh-Biến-Hống Thần, Thọ-Sóc-Thùy-Kế Thần, Sở-Hành-Vô-Ngại Thần, Chủng-Chủng-Cung-Ðiện Thần, Ðại Quang-Phổ-Chiếu Thần, có vô-lượng Chủ-Phong thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều siêng năng làm tan dứt tâm ngã mạn.

There were also innumerable space spirits, led by such spirits as, Pure Light Shining All Around, Traveling Everywhere Deeply and Extensively, Producing Auspicious Wind, Abiding Securely Beyond Obstruction, Broad Steps and Beautiful Topknot, Unhindered Light Flames, Unobstructed Conquering Power, Spotless Light, Deep and Far Reaching Sublime Sound, All Pervading Light. Their minds were all free from defilement, broad, vast, clear, and pure.
Lại có vô-lượng Chủ-Không Thần : Tịnh-Quang-Phổ Chiếu Thần, Phổ-Du-Thâm-Quảng Thần, Sanh-Cát-Tường-Phong Thần, Ly-Chướng An-Trụ Thần, Quảng-Bộ-Diệu-Kế Thần, Vô-Ngại-Quang-Diệm Thần, Vô-Ngại-Thắng-Lực Thần, Ly-Cấu-Quang-Minh Thần, Thâm-Viễn-Diệu-Âm Thần, Quang-Biến-Thập-Phương Thần, có vô-lượng Chủ-Không thần như vậy làm bực thượng-thủ.


There were also innumerable direction spirits, led by such spirits as, Dwelling Everywhere, Ubiquitous Light, Array Of Light Beams, Traveling Everywhere Unhindered, Forever Ending Confusion, Roaming Everywhere In Pure Space, Great Sound Of Cloud Banners, Topknot And Eyes Undisturbed, Universally Observing The Doings Of The Worlds, Traveling Everywhere Watching. They were able, by means of their skills, to emanate light in all directions, always illuminating the ten directions continuously without interruption.

Lại có vô-lượng Chủ-Phương Thần: Biến-Trụ-Nhứt-Thiết Thần, Phổ-Hiện-Quang-Minh Thần, Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm Thần, Châu-Hành-Bất-Ngại Thần, Vĩnh-Ðoạn-Mê-Hoặc Thần, Phổ-Du-Tịnh-Không Thần, Ðại-Vân-Tràng-Âm Thần, Kế-Mục-Vô-Loạn Thần, Phổ-Quán-Thế-Nghiệp Thần, Châu-Biến-Du-Lãm Thần, có vô-lượng Chủ-Phương thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này có thể dùng phương tiện phóng-quang-minh thường chiếu khắp mười phương chẳng dứt.

There were also innumerable night spirits, led by such spirits as, Pure Light Of Universal Virtue, Observing The World With Joyful Eyes, Everywhere Manifesting Auspicious Omens, Everywhere Causing Tree Flowers To Bloom, All Senses Always Joyful, Producing Pure Bounty. They all practiced diligently, taking delight in the truth.

Lại có vô-lượng Chủ-Dạ Thần : Phổ-Ðức-Tịnh-Quang Thần, Hỷ-Nhãn-Quán-Thế Thần, Hộ-Thế-Tinh-Khí Thần, Tịch-Tịnh-Hải-Âm Thần, Phổ-Hiện-Cát-Tường Thần, Phổ-Phát-Thọ-Hoa Thần, Bình-Ðẳng-Hộ-Dục Thần, Du-Hí-Khoái-Lạc Thần, Chư-Căn-Thường-Hỷ Thần, Xuất-Sanh-Tịnh-Phước Thần, có vô-lượng Chủ-Dạ thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này thường siêng năng tu-tập, vui với chánh-pháp.

There were also innumerable day spirits, led by such as, Displaying Palaces, (page 61) Bringing Forth The Fragrance Of Wisdom, Delighting In Superb Adornments, Exquisite Light Of Fragrant Flowers, Collecting All Wonderful Herbs, Liking To Make Joyful Eyes, Appearing In All Places, Light Of Great Compassion, Radiance Of Goodness, Garlands Of Beautiful Flowers. They all had certain faith in the sublime truth, and always strived diligently in concert to adorn the palace.

Lại có vô-lượng Chủ-Trú Thần: Thị-Hiện-Cung-Ðiện Thần, Phát-Khởi-Huệ-Hương Thần, Lạc-Thắng-Trang-Nghiêm Thần, Hương-Hoa-Diệu-Quang Thần, Phổ-Tập-Diệu-Dược Thần, Nhạo-Tác-Hỷ-Mục Thần, Phổ-Hiện-Chư-Phương Thần, Ðại-Bi-Quang-Minh Thần, Thiện-Căn-Quang-Chiếu Thần, Diệu-Hoa-Anh-Lạc Thần, có vô-lượng Chủ-Trú thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này có thể sanh lòng tin hiểu nơi diệu-pháp, thường cùng nhau siêng năng nghiêm-sức cung-điện.

There were also innumerable Asura Kings, led by such as Rahula, Bhimacitta, Skillful Magical Arts, Great Following, Great Strength, Universal Shining, Wonderful Adornment of Firm Action, Vast Causal Wisdom, Magnifying Superior Qualities, Sublime Voice. They had all worked energetically to conquer pride and other afflictions.

Lại có vô-lượng A-Tu-La-Vương: La-Hầu-Vương, Tỳ Ma-Chất-Ða-La Vương, Xảo-Huyễn-Thuật Vương, Ðại-Quyến-Thuộc Vương, Ðại-Lực Vương, Biến-Chiếu Vương, Kiên-Cố-Hành-Diệu-Trang-Nghiêm Vương, Quảng-Ðại-Nhơn-Huệ Vương, Xuất-Hiện-Thắng-Ðức Vương, Diệu-Hảo-Âm-Thinh Vương, có vô-lượng A-Tu-La Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các A-Tu-La-Vương này đều đã siêng-năng xô dẹp ngã-mạn và những phiền não.

There were also innumerable Garuda Kings, led by such as, Power of Great Swiftness, Unbreakable Jewel Topknot, Pure Speed, Non-Regressing Mind, Sustaining Power in the Ocean, Steady Pure Light, Artistically Decorated Crown Topknot, Immediate Manifestation Everywhere, Surveying the Ocean, Universal Sound and Broad Eyes. They had already perfected the power of great skill in expedient methods of liberation and were able to rescue all beings.
Lại có bất-tư-nghì số Ca-Lâu-La Vương: Ðại-Tốc-Tật-Lực Vương, Vô-Năng-Hoại-Bảo-Cái Vương, Thanh-Tịnh-Tốc-Tật Vương, Tâm-Bất-Thối-Chuyển Vương, Ðại-Hải-Xứ-Nhiếp-Trì-Lực Vương, Kiên-Cố-Tịnh-Quang-Vương, Xảo-Nghiêm-Quang-Kế Vương, Phổ-Thiệp-Thị-Hiện Vương, Phổ-Quán-Hải Vương, Phổ-Âm-Quãng-Mục Vương, có bất-tư-nghì số Ca-Lâu-La Vương như vậy làm thượng-thủ. Các Ca-Lâu-La Vương này đều đã thành tựu sức phương tiện lớn, có thể cứu-hộ tất cả chúng-sanh.


There were also an inconceivable number of Kinnara Kings, led by such as, Heaven Of Light Of Refined Intellect, Exquisite Flower Banner, Various Adornment, Pleasing Sound, Jewel Tree Light, Delight To The Beholder, Adornment Of Supreme Light, Delicate Flower Banner, Earth Shaking Power, Conquering Evil Beings. They had all made diligent efforts, contemplating all things, their hearts were always blissful, roaming freely.

Lại có vô-lượng Khẩn-Na-La Vương: Thiện-Huệ-Quang-Minh-Thiên Vương, Diệu-Hoa-Tràng Vương, Chủng-Chủng Trang-Nghiêm Vương, Duyệt-Ý-Hống-Thinh Vương, Bửu-Thọ-Quang-Minh Vương, Kiến-Giả-Hân-Lạc Vương, Ðộng-Ðịa-Lực Vương, Nhiếp-Phục-Ác-Chúng Vương, có vô-lượng Khẩn-Na-La Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Khẩn-Na-La Vương này đều siêng-năng tinh-tấn quán tất cả pháp, lòng thường khoái-lạc du-hí tự-tại.

There were also innumerable Mahoraga Kings, led by such as, Beneficent Wisdom, Pure Dignified Sound, Adornment of Supreme Wisdom, Lord of Sublime Eyes, Lamp Like Banner, Refuge of the Masses, Supreme Light Banner, Lion Guts, Sound Adorned by Myriad Subtleties, Stable as a Polar Mountain, Delightful Light. They had all diligently cultivated great and extensive skills in method to cause sentient beings to forever tear apart the net of ignorance.

Lại có vô-lượng Ma-Hầu-La-Già Vương: Thiện-Huệ Vương, Thanh-Tịnh-Oai-Âm Vương, Thắng-Huệ-Trang-Nghiêm-Kế Vương, Diệu-Mục-Chủ Vương, Như-Ðăng-Tràng-Vi-Chúng-Sở-Quy Vương, Tói-Thắng-Quang-Minh-Tràng Vương, Sư-Tử-Ức Vương, Chúng-Diệu-Trang-Nghiêm-Âm Vương, Tu-Di-Kiên-Cố Vương, Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Vương, có vô-lượng Ma-Hầu-La-Già Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Ma-Hầu-La-Già Vương này đều siêng tu-tập phương-tiện rộng lớn làm cho chúng-sanh dứt hẳn ngu-si.

There were also innumerable Yaksha Kings, led by such as, Vaishravana, Independent Sound, Solemn Weapon Bearer, Great Wisdom, Lord of Flaming Eyes, Adamantine Eye, Arm of Courage and Strength, Bravely Resisting General, Rich in Material Goods, Power to Smash High Mountains. They all strived to guard and protect all living beings.

Lại có vô-lượng Dạ-Xoa Vương: Tỳ-Sa-Môn Vương, Tự-Tại-Âm Vương, Nghiêm-Trì-Khí-Trượng Vương, Ðại-Trí-Huệ Vương, Diệm-Nhãn-Chủ Vương, Kim-Cang-Nhãn Vương, Dũng-Kiện-Tý Vương, Dũng-Ðịch-Quân Vương, Phú-Tư-Tài Vương, Lực-Hoại-Cao-Sơn Vương, có vô-lượng Dạ-Xoa Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Dạ-Xoa Vương này đều siêng thủ-hộ tất cả chúng-sanh.

There were also innumerable Great Dragon Kings, led by such as, Virupakasha, Shakra, Subtle Banner of Cloud Sounds, Flaming Mouth Ocean Light, Ubiquitous High Cloud Banner, Unbounded Steps, Pure Form, Great Sound Traveling Everywhere, No Heat or Torment; they all worked hard making clouds and spreading rain to cause the heat and afflictions of all beings to vanish.

Lại có vô-lượng Ðại-Long Vương: Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Vương, Ta-Kiệt-La Vương, Vân-Âm-Diệu-Tràng Vương, Diệm-Khẩu-Hải-Quang Vương, Phổ-Cao-Vân-Tràng Vương, Ðức-Xoa-Ca-Vân-Tràng Vương, Phổ-Vận-Ðại-Thinh Vương, Vô-Nhiệt-Não Vương, có vô-lượng Ðại-Long Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Long-Vương này đều siêng-năng kéo mây rưới mưa làm tiêu trừ sự phiền-não cho chúng-sanh.

There were also innumerable Kumbanda Kings, led by such as, Increase, Dragon Lord, Banner of Adornments of Goodness, Universally Beneficial Action, Most Fearsome, Handsome with Beautiful Eyes, High Peak Intellect, Brave and Strong Arms, Boundless Pure Flower Eyes, (page 62) Enormous God-Like Face with Titan’s Eyes. They all diligently practiced and studied the teachings of freedom from impediment and emitted great light.

Lại có vô-lượng Cưu-Bàn-Trà Vương: Tăng-Trưởng Vương, Long-Chúa-Vương, Thiện-Trang-Nghiêm-Tràng Vương, Phổ-Nhiêu-Ích-Hành-Vương, Thậm-Khả-Bố-Úy Vương, Mỹ-Mục-Trang-Nghiêm Vương, Cao-Phong-Huệ Vương, Dũng-Kiện-Tý Vương, Vô-Biên-Tịnh-Hoa-Nhãn Vương, Quảng-Ðại-Thiên-Diệu-A-Tu-La-Nhãn Vương, có vô-lượng Cưu-Bàn-Trà Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Cưu-Bàn-Trà Vương này đều siêng tu-học pháp môn vô-ngại phóng quang-minh lớn.

There were also innumerable Gandharva Kings, led by such as, sustaining the nation, tree light, clear eyes, flower crown, universal sound, joyously moving beautiful eyes, wondrous sound lion banner, diamond tree flower banner, joyfully causing adornments to appear everywhere. They all had deep faith and appreciation of the great teaching, rejoiced in it, and respected it, and diligently practiced it tirelessly.

Lại có vô-lượng Càn-Thác-Bà Vương: Trì-Quốc-Càn-Thác-Bà Vương, Thọ-Quang Vương, Tịnh-Mục Vương, Hoa-Quang Vương, Phổ-Âm Vương, Nhạo-Diệu-Ðộng-Diêu-Mục Vương, Diệu-Âm-Sư-Tử-Tràng Vương, Phổ-Phóng-Bửu-Quang-Minh Vương, Kim-Cang-Thọ-Hoa-Tràng Vương, Nhạo-Phổ-HIện-Quang-Nghiêm Vương, có vô-lượng Càn-Thác-Bà Vương như vậy làm thượng-thủ. Các Càn-Thác-Bà Vương này đều tin hiểu sâu xa đối với đại-pháp, hoan-hỷ kính mến, siêng-năng tu-tập chẳng mỏi nhàm.

There were also innumerable Moon Deities, led by such as Moon Godling, Flower King Topknot Halo, Myriad Sublime Pure Lights, Pacifying the Hearts of the World, Luminosity of tree king eyes, manifesting pure light, immutable light traveling everywhere, sovereign monarch of constellations, moon of pure awareness, great majestic light. All strived to bring to light the mind jewel of living beings.

Lại có vô-lượng Nguyệt-Thiên-Tử: Nguyệt-Thiên-Tử, Hoa-Vương-Kế-Quang-Minh Thiên-Tử, Chúng-Diệu-Tịnh-Quang-Minh Thiên-Tử, An-Lạc-Thế-Gian-Tâm Thiên-Tử, Thọ-Vương-Nhãn-Quang-Minh Thiên-Tử, Thị-Hiện-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Tử, Phổ-Du-Bất-Ðộng-Quang Thiên-Tử, Tinh-Tú-Vương Tự-Tại Thiên-Tử, Tịnh-Giác-Nguyệt Thiên-Tử, Ðại-Oai-Ðức-Quang-Minh Thiên-Tử, có vô-lượng Nguyệt-Thiên-Tử như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Tử này đều siêng năng mở bày tâm-bửu của chúng-sanh.

There were also innumerable sun deities, led by such as Sun Godling, Eyes Of Flames Of Light, Awesome Light, Undefiled Jewel Arrays, Non-Regressing Courage, Light Of Beautiful Flower Garlands, Supreme Banner Light, Universal Light Of A Jewel Topknot, Eyes Of Light. All of them diligently learned and practiced to benefit living beings and increase their roots of goodness.

Lại có vô-lượng Nhựt-Thiên-Tử: Nhựt-Thiên-Tử, Quang-Diệu-Nhãn Thiên-Tử, Tu-Di-Quang-Khả-Úy-Kính-Tràng Thiên-Tử, Ly-Cấu-Bửu-Trang-Nghiêm Thiên-Tử, Dũng-Mãnh-Bất-Thối-Chuyển Thiên-Tử, Diệu-Hoa-Anh-Quang-Minh Thiên-Tử, Tói-Thắng-Tràng-Quang-Minh Thiên-Tử, Bửu-Kế-Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử, Quang-Minh Nhãn Thiên-Tử, Trì-Thắng-Ðức Thiên-Tử, Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử, có vô-lượng Nhựt-Thiên-Tử như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Tử này đều siêng tu-tập lợi ích chúng-sanh thêm lớn căn lành cho họ.

There were also innumerable kings of the thirty three heavens, led by such as Shakra-Indra, Everywhere Intoning Fulsome Sound, Kind Eyes Jewel Topknot, Jewel Light Banner Fame, Joy-Producing Topknot, Admirable Right Mindfulness, Supreme Sound Of The Polar Mountain, Perfect Mindfulness, Pleasing Flower Light, Eye Of The Sun Of Knowledge, Independent Light Able To Enlighten. All of them strived to bring forth great works in all worlds.

Lại có vô-lượng Ðao-Lợi Thiên-Vương: Thích-Ca-Nhơn-Ðà-La Thiên-Vương, Phổ-Xưng-Mãn-Âm Thiên-Vương, Từ-Mục-Bửu-Kế Thiên-Vương, Bửu-Quang-Tràng-Danh-Xưng Thiên-Vương, Phát-Sanh-Hỷ-Lạc-Kế Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Chánh-Niệm Thiên-Vương, Tu-Di-Thắng-Âm Thiên-Vương, Thành-Tựu-Niệm Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Tịnh-Hoa-Quang Thiên-Vương, Tự-Tại-Quang-Minh-Năng-Giác-Ngộ Thiên-Vương, có vô-lượng Ðao-Lợi Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng phát khởi phước-nghiệp rộng lớn của tất cả thế-gian.

There were also innumerable kings of the Suyama Heavens, led by such as Timely Portion, Delightful Light, Banner of Inexhaustible Wisdom and Virtue, Skilled in Miraculous Displays, Great Light of Memory Power, Inconceivable Wisdom, Circular Naval, Light Flames, Illumination, Greatly Famed for Universal Observation. All of them diligently cultivated great roots of goodness, and their minds were always joyful and content.

Lại có vô-lượng Dạ-Ma Thiên-Vương : Thiện-Thời-Phần Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, Vô-Tận-Huệ-Công-Ðức-Tràng Thiên-Vương, Thiện-Biến-Hóa-Ðoan-Nghiêm Thiên-Vương, Tổng-Trì-Ðại-Quang-Minh Thiên-Vương, Bất-Tư-Nghì-Trí-Huệ Thiên-Vương, Luân-Tê Thiên-Vương, Quang-Diệm Thiên-Vương, Quang-Chiếu Thiên-Vương, Phổ-Quan-Sát-Ðại-Danh-Xưng Thiên-Vương, có vô-lượng Dạ-Ma Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng năng tu tập căn lành rộng lớn, thường có lòng hỷ-túc.

There were also an inconceivable number of kings of the Tushita Heavens, led by such as Contented, Ocean Of Bliss Topknot, Supreme Virtue Banner, Still And Silent Light, Pleasing Beautiful Eyes, Clear Moon On A Jewel Peak, Supreme Courage And Strength, Subtle Diamond Light, Constellation Array Banner, Pleasing Adornments. All of them diligently kept in mind the names and epithets of all the Buddhas.

Lại có bất-tư-nghì số Ðâu-Suất Thiên-Vương: Tri-Túc Thiên-Vương, Hỷ-Lạc-Hải-Kế Thiên-Vương, Tối-Thắng-Công-Ðức-Tràng Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo Diệu-Mục Thiên-Vương, Bửu-Phong-Tịnh-Nguyệt Thiên-Vương, Tói-Thắng-Dũng-Kiện-Lực Thiên-Vương, Kim-Cang-Diệu-Quang-Minh Thiên-Vương, Tinh-Tú-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Trang-Nghiêm Thiên-Vương, có bất-tư-nghì Ðâu-Suất Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng trì-niệm danh-hiệu của tất cả chư Phật.

There were also innumerable kings of the heavens of enjoyment of emanations, led by such as Skilful Transformation And Emanation, Light Of Silent Sound, Light Of The Power Of Transformation And Emanation, Master Of Adornment, Light Of Mindfulness, Supreme Cloud Sound, Supreme Light Of Myriad Subtleties, Exquisite Topknot (page 63) Light, Perfect Joy And Intellect, Flower Light Topknot, And Seeing In All Directions. All of them worked diligently to tame living beings and enabled them to attain liberation.

Lại có vô-lượng Hóa-Lạc Thiên-Vương: Thiện-Biến-Hóa Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Âm-Quang-Minh Thiên-Vương, Biến-Hóa-Lực-Quang-Minh Thiên-Vương, Trang-Nghiêm-Chủ Thiên-Vương, Niệm-Quang Thiên-Vương, Tói-Thượng-Vân-Âm Thiên-Vương, Chúng-Diệu-Tối-Thắng-Quang Thiên-Vương, Diệu-Kế-Quang-Minh Thiên-Vương, Thành-Tựu-Hỷ-Huệ Thiên-Vương, Hoa-Quang-Kế Thiên-Vương, Phổ-Kiến-Thập-Phương Thiên-Vương, có vô-lượng Hóa-Lạc Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng điều phục tất cả chúng-sanh cho họ được giải-thoát.

There were also countless kings of the heavens of free enjoyment of others emanations, led by such as Sovereign Freedom, Sublime Eye Lord, Beautiful Crown Banner, Courageous Intelligence, Wonderful Sound Phrases, Subtle Light Banner, Gate Of The Realm Of Peace, Array Of Splendid Discs Banner, Flower Grove Independent Intellect, And Light Of Beautiful Adornments Of The Power Of Indra. All of them diligently practiced and studied the vast and great teaching of independent skill in means of liberation.

Lại có vô-số Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên-Vương: Ðắc-Tự-Tại Thiên-Vương, Diệu-Mục chủ Thiên-Vương, Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương, Dõng-Mãnh-Huệ Thiên-Vương, Diệu-Âm-Cú Thiên-Vương, Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Cảnh-Giới-Môn Thiên-Vương, Diệu-Luân-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Hoa-Nhị-Huệ-Tự-Tại Thiên-Vương, Nhơn-Ðà-La-Lực-Diệu-Trang-Nghiêm-Quang-Minh Thiên-Vương, có vô-số tự-tại Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng tu-tập pháp-môn rộng lớn phương-tiện tự-tại.

There were also uncountable kings of the great Brahma heavens, led by such as Shikhin, Light Of Wisdom, Radiance Of Beneficent Wisdom, Sound Of Ubiquitous Clouds, Independent Observer Of The Sounds Of Speech Of The Worlds, Eyes Of Still Light, All Pervading Light, Sound Of Magical Displays, Eyes Of Shining Light, And Pleasing Ocean Sound. All of them had great compassion and took pity on living beings; unfolding light that illuminated everywhere, they caused them to be joyful and blissful.

Lại có vô-số Ðại-Phạm Thiên-Vương: Thi-Khí Thiên-Vương, Huệ-Quang Thiên-Vương, Thiện-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Phổ-Vân-Âm Thiên-Vương, Quán-Thế-Ngôn-Âm-Tự-Tại Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Quang-Minh-Nhãn Thiên-Vương, Quang-Biến-Thập-Phương Thiên-Vương, Biến-Hóa-Âm Thiên-Vương, Quang-Minh-Chiếu-Diệu-Nhãn Thiên-Vương, Duyệt-Ý-Hải-Âm Thiên-Vương, có vô-số Phạm-Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều đủ đại-từ thương xót chúng-sanh, phóng quang chiếu khắp làm cho chúng-sanh đều vui đẹp.

There were also innumerable kings of the heavens in which light is used for sound, led by Pleasing Light, Pure Subtle Light, Sound Of Freedom, Supreme Awareness And Knowledge, Delightful Pure Subtle Sound, Sound Of Skilful Meditation, Universal Sound Illuminating Everywhere, Most Profound Light-Sound, Pure Name Light, And Supreme Pure Light. All of them dwelt in the unhindered state of great peace, tranquility, joy, and bliss.

Lại có vô-lượng Quang-Âm Thiên-Vương: Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Diệu-Quang Thiên-Vương, Năng-Tự-Tại-Âm Thiên-Vương, Tối-Thắng-Niệm-Trí Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Thanh-Tịnh-Diệu-Âm Thiên-Vương, Thiện-Tư-Duy-Âm Thiên-Vương, Phổ-Âm-Biến-Chiếu Thiên-Vương, Thậm-Thâm-Quang-Âm Thiên-Vương, Vô-Cấu-Xưng-Quang-Minh Thiên-Vương, Tối-Thắng-Tịnh-Huệ-Quang Thiên-Vương, có vô-lượng Quang-Âm Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều an trụ nơi pháp-môn hỉ-lạc tịch-tịnh rộng-lớn vô-ngại.

There were also innumerable kings of the heavens of universal purity, led by such as Pure Reputation, Supreme Vision, Virtue Of Tranquility, Sound Of The Polar Mountain, Eye Of Pure Mindfulness, Light Flame Sovereign, Enjoyer Of Mediation On The Truth And Creating Demonstrations, Banner Of Miraculous Displays, And Exquisite Array Of Constellation Sounds. They were all already abiding securely in the great teaching and worked diligently to benefit all worlds.

Lại có vô-lượng Biến-Tịnh Thiên-Vương : Thanh-Tịnh-Danh-Xưng Thiên-Vương, Tối-Thắng-Kiến Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Ðức Thiên-Vương, Tu-Di-Âm Thiên-Vương, Tịnh-Niệm-Nhãn Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Tối-Thắng-Quang-Chiếu Thiên-Vương, Thế-Gian Tự-Tại Chúa Thiên-Vương, Quang-Diệm Tự-Tại Thiên-Vương, Nhạo-Tư-Duy-Pháp-Biến-Hóa Thiên-Vương, Biến-Hóa-Tràng Thiên-Vương, Tinh-Tú-Âm-Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương, có vô-lượng Biến-Tịnh Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều đã an-trụ pháp-môn rộng-lớn, siêng làm lợi ích cho thế-gian.

There were also innumerable kings of the heavens of vast results, led by such as Banner Of The Delightful Light Of Truth, Ocean Of Pure Adornments, Light Of Supreme Wisdom, Independent Wisdom Banner, Delight In Tranquility, Eye Of Universal Knowledge, Delight In Use Of Intellect, Light Of Intellect Sown With Virtue, Undefiled Tranquil Light, And Vast Pure Light. They all dwelt at peace in the palace of tranquility.

Lại có vô-lượng Quảng-Quả Thiên-Vương: Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Trang-Nghiêm Hải Thiên-Vương, Tối-Thắng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Tự-Tại-Trí-Huệ-Tràng Thiên-Vương, Nhạo-Tịch-Tịnh Thiên-Vương, Phổ-Trí-Nhãn Thiên-Vương, Nhạo-Triền-Huệ Thiên-Vương, Thiện-Chủng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Vô-Cấu-Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương, Quảng-Ðại-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Vương, có vô-số lượng Quảng-Quả Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều dùng pháp tịch-tịnh mà làm cung-điện và an-trụ trong đó.

There were also countless kings of the heavens of great freedom led by such as Sea Of Subtle Flames, Light Of The Name Of Freedom, Eye Of Pure Virtues, Enjoyable Great Intelligence, Freedom Of Immutable Light, Eyes Of Sublime Adornments, Light Of Skilful Meditation, Delightful Great Knowledge, Universal Sound Array Banner, And Light Of Fame Of Extreme Exertion. All of them diligently contemplated the truth of formlessness, and their actions were all equanimous, and impartial.
Lại có vô-số Ðại-Tự-Tại Thiên-Vương: Diệu-Diệm-Hải Thiên-Vương, Tự-Tại-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Công-Ðức-Nhãn Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Ðại-Huệ Thiên-Vương, Bất-Ðộng-Quang-Tự-Tại Thiên-Vương, Diệu-Trang-Nghiêm-Nhãn Thiên-Vương, Thiện-Tư-Duy-Quang-Minh Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Ðại-Trí Thiên-Vương, Phổ-Âm-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Cực-Tinh-Tấn-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương, có vô-số Ðại-Tự-Tại Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng quán sát pháp vô tướng, chỗ thật hành bình đẳng.

(Thomas Cleary End of Volume 1) – page 1-21.

 

(1) Lúc bấy giờ, hải-chúng đều đã vân tập nơi đạo-tràng của Như-Lai. Tất cả đều nhất tâm chiêm-ngưỡng Ðức Thế-Tôn.

 

(1): Beginning of Volume 2.

(1): Hán bộ quyển 2.

 

At that time the oceanic hosts at the Buddhas site of enlightenment had assembled: the unlimited types and species were all around the Buddha, filling everywhere. Their forms and companies were each different. From wherever they came, they approached the world honored one, wholeheartedly looking up to him. These assembled masses have already gotten rid of all afflictions and mental defilements, as well as their residual habits. They had pulverized the mountains of multiple barriers and perceived the Buddha without obstruction. They were like this because Vairochana Buddha in past times, over oceans of aeons, cultivating the practices of enlightening beings, had received them and taken care of them with the four saving practices of generosity, kind words, beneficial action, and cooperation, and while planting roots of goodness in the company of each Buddha in those eons, had already taken good care of them and had taught and developed them by various means, establishing them on the path of omnipotence, where they sewed innumerable virtues, gained great merits, and had all entered completely into the ocean of skill in liberative means and undertaking of vows. The actions they carried out were fully pure, and they had well embarked on the way to emancipation. They always saw the Buddha, clearly illuminated, and by the power of supreme understanding, entered into the ocean of the qualities of Buddhahood. They found the doors of liberation of all Buddhas and roamed freely in spiritual powers.

Cả chúng hội này đều đã rời tất cả tâm cấu-nhiễm phiền-não và những tập-khí thừa, xô ngã tòa núi trọng-chướng, được thấy Phật không bị trệ-ngại. Ðại-chúng này, từ vô-lượng kiếp xa xưa, đã được sự nhiếp-thọ của Ðức Tỳ-Lô-Giá-Na Phật, trong thời ký tu bồ-tát-hạnh. Họ đã được giáo-hóa thành-thục và đều được an-trụ nơi đạo nhứt-thiết-chủng-trí, đã vun trồng vô-lượng đức lành và đều được đại-phước, đã vào nơi nguyện hải phương-tiện, chỗ thật hành đều hoàn-toàn thanh-tịnh, đã khéo xuất-ly, thường thấy Phật được rõ ràng, dùng sức thắng-giải vào trong biển lớn công-đức của Như-Lai, đã được du-hí thần-thông nơi môn giải-thoát của chư Phật.

 

 1. CHƯ THIÊN VƯƠNG GIẢI THOÁT MÔN.


That is to say, Ocean Of Subtle Flames, a King of a Heaven of Great Freedom, found the door of liberation through the tranquility and practical power of the realm of space and the cosmos.

The Celestial King, Light of the Name of Freedom, gained the door of liberation through freely observing all things.

The Celestial King Eye of Pure Virtues found the door of liberation of effortless action knowing that all things are not born, do not perish, and do not come or go.

The celestial king Enjoyable Great Intelligence found the door of liberation through the ocean of wisdom directly perceiving the real character of all things. The Celestial King Freedom Of Immutable Light found the door of liberation through the great practical concentration of bestowing boundless peace and happiness on living beings.

The Celestial King Eye Of Sublime Adornments found the door of liberation through causing observation of the truth of nullity and annihilating all ignorance and fear.

The Celestial King Light Of Skillful Meditation found the door of liberation through entering infinite realms without producing any activity of thought about existents.

The Celestial King Delightful Great Knowledge found the door of liberation by going everywhere in the ten directions to preach the truth, yet without moving and without relying on anything.

The celestial King Universal Sound Array Banner found the gate of liberation by entry into the Buddhas realm of tranquility and everywhere manifesting great light.

The celestial King Light Of Fame Of Extreme Exertion found the gate of liberation by abiding in his own enlightenment, yet having an infinitely broad perspective.
Diệu-Diệm-Hải Ðại-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn có sức phương-tiện tịch-tịnh khắp pháp-giới hư-không-giới.

Tự-Tại-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả pháp đều tự-tại.

Thanh-Tịnh-Công-Ðức-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả các pháp vô-tướng, không sanh-diệt, không lai khứ, vô-công-dụng-hạnh.

Khả-Ái-Nhạo-Ðại-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn biển trí-huệ hiện thấy thật-tướng của tất cả pháp.

Bất-Ðộng-Quang-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn đại-định phương-tiện đem lại vô-biên sự an-lạc cho chúng-sanh.

Diệu-Trang-Nghiêm-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát pháp tịch-tịnh dứt những si-mê bố-úy.

Thiện-Tư-Duy-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn công-hạnh tư-duy khéo vào vô-biên cảnh-giới chẳng khởi tất cả cõi hữu-lậu.

Khả-Ái-Nhạo-Ðại-Trí Thiên-Vương được giải-thoát-môn đến thuyết pháp khắp mười phương nhưng vẫn bất-động, vô-sở-y.

Phổ-Âm-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn vào cảnh-giới tịch-tịnh, khắp hiện quang-minh của Phật.

Danh-Xưng-Quang-Thiện-Tinh-Tấn Thiên-Vương được giải-thoát-môn an-trụ nơi chỗ tự-ngộ, mà dùng vô-biên cảnh-giới rộng lớn làm cảnh sở-duyên.


At that time the Celestial King Ocean Of Subtle Flames, imbued with the spiritual power of the Buddha, surveyed the whole host of celestial beings of the heavens of great freedom, and said in verse:

Bấy giờ, Diệu-Diệm-Hải Thiên-Vương, nương oai lực của Phật, quan sát khắp các chúng Ðại-Tự-Tại-Thiên, rồi nói kệ rằng:

The Buddha Body Extends throughout all the great assemblies,
It fills the cosmos without end.
Quiescent, without essence, it cannot be grasped;
It appears just to save all beings.

The Thus Come One, the Dharma king, appears in the world,
Able to light the lamp of sublime truth, which illuminates the world;
His state is boundless and inexhaustible:
This is what Name of Freedom has realized.

The Buddha is inconceivable beyond discrimination,
Comprehending Forms everywhere as Insubstantial.
For the sake of the world he opens wide the path of purity:
This is what Pure Eyes can see.

The Buddhas wisdom is unbounded —
No one in the world can measure it.
It forever destroys living beings’ ignorance and confusion:
Great Intelligence has entered this deeply and abides there in peace.

The Buddhas’ virtues are inconceivable;
In beings who witness them, afflictions die out
They cause all worlds to find peace:
Immutable Freedom can see this.

Sentient Beings, in the darkness of ignorance, are always deluded;
The Buddha expounds for them the teaching of dispassion and serenity.
This is the lamp of wisdom that illuminates the world:
Sublime Eyes knows this technique.

The Buddhas Body of pure subtle form
Is manifest everywhere and has no compare;
This Body has no essence and no resting place:
It is contemplated by Skillful Meditation.

The Voice of the Buddha has no limit or obstruction;
All those capable of accepting the teaching hear it.
Yet the Buddha is quiescent in forever unmoving;
This is the liberation of Delightful Knowledge.

Serene, emancipated, master of the celestial and the human,
There is nowhere in the ten directions he does not appear.
The radiance of his light fills the world:
This is seen by Majestic Banner of Unimpeded Truth.

The Buddha sought enlightenment for the sake of all beings
Over boundless oceans of eons;
With various spiritual powers he teaches all;
Light of Fame has realized this truth.

Thân Phật phổ-biến các đại-hội
Ðầy khắp pháp-giới không cùng tận
Tịch diệt vô-tánh bất-khả-thủ
Vì cứu thế-gian mà xuất hiện.
Như-Lai Pháp-Vương xuất thế-gian
Thắp đèn diệu-pháp chiếu cõi đời
Cảnh-giới Vô-biên cũng vô-tận
Ðây, chỗ chứng của Tự-Tại-Danh.
Phật bất tư-nghị rời phân-biệt
Rõ mười phương đều không có tướng
Mở đạo thanh-tịnh để dạy đời
Tịnh-Nhãn Thiên-Vương quan-sát thấy.
Như-Lai trí-huệ vô-biên-tế
Tất cả thế-gian chẳng lường được
Diệt lòng si tối của chúng-sanh
Ðại-Huệ Thiên-Vương được an-trụ
Như-Lai công-đức bất tư-nghị
Chúng-sanh thấy Phật hết phiền-não
Khiến khắp thế-gian được an vui
Bất-Ðộng Thiên-Vương đã được thấy.
Chúng-sanh tối tăm thường lầm lỗi
Như-Lai dạy cho pháp tịch-tịnh
Là đèn trí-huệ sáng soi đời
Diệu-Nhãn Thiên-Vương có thể biết.
Sắc thân tịnh-diệu của Như-Lai
Hiện khắp mười phương không gì sánh
Thân Phật vô-tánh vô-sở-y
Thiện-Tư Thiên-Vương quan-sát được.
Thinh Âm của Phật vô-hạn ngại
Kẻ đáng được ngộ đều được nghe
Nhưng Phật vắng-lặng thường bất-động
Nhạo-Trí Thiên-Vương chứng môn này.
Như-Lai tịch-tịnh, bực giải-thoát
Hiện khắp mười phương không sót chỗ
Quang-minh soi sáng khắp thế-gian
Nghiêm-Tràng Thiên-Vương đã được thấy.
Vô-biên kiếp-hải thuở quá-khứ
Phật vì chúng-sanh cầu giác-đạo
Vô-lượng thần-thông độ muôn loài
Danh-Xưng Thiên-Vương đã thấy được.

Furthermore, the celestial king Banner of the Delightful Light of Truth found the door of liberation in observing the faculties of all beings, expounding the truth for them, and cutting off their doubts.

The celestial king Ocean Of Pure Adornments found the door of liberation, causing vision of Buddha whenever brought to mind.

The celestial king Light Of Supreme Wisdom found the door of liberation realizing the body of adornments that have no basis and are equal in terms of phenomenal nature.

The celestial king Banner of Independent Wisdom found the door of liberation of comprehending all mundane things and in a single instant setting up oceans of inconceivable adornments.

The celestial king Delight in Tranquility found the door of liberation of manifesting inconceivable Buddha Lands in a single pore without hindrance.

The celestial king Eye of Universal Knowledge found the door of liberation of all sided observation of the universe.

The celestial king Delight in Use of Intellect found the door of liberation producing all kinds of displays for the benefit of all beings always appearing eternally.

The celestial king Light of Intellect Sewn With Virtue found the door of liberation observing all objects in the world and entering into the truth of inconceivability.

The celestial king undefiled tranquil light found the door of liberation showing all beings the essential ways of emancipation.

The celestial king Vast Pure Light found the door of liberation of observing all teachable beings and guiding them into the way of enlightenment.

Khả-Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp căn-cơ tất cả chúng-sanh để thuyết-pháp dứt nghi.

Tịnh-Trang-Nghiêm-Hải Thiên-Vương được môn giải-thoát theo sự tưởng niệm làm cho được thấy Phật.

Tối-Thắng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương được môn giải-thoát thân pháp-tánh bình-đẳng trang-nghiêm vô-sở-y.

Tự-Tại-Trí-Huệ-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả các pháp thế-gian, trong một niệm an lập bất tư-nghì biển trang-nghiêm.

Nhạo-Tịch-Tịnh Thiên-Vương được giải-thoát-môn nơi một lỗ chân lông hiện bất tư-nghì Phật-độ không chướng-ngại.

Phổ-Trí-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn quán-sát pháp-giới.

Nhạo-Truyền-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn vì tất cả chúng-sanh trong vô-biên kiếp thường xuất hiện vô-lượng thân.

Thiện-Chủng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn quán tất cả cảnh-giới thế-gian chứng nhập pháp-giới bất tư-nghì.

Vô-Cấu-Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị pháp xuất-yếu cho tất cả chúng-sanh.

Quảng-Ðại-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh đáng được hóa-độ làm cho họ chứng nhập Phật-pháp.


At that time the celestial king Banner of the Delightful Light of Truth, imbued with the Buddha’s power, surveyed all the hosts of the heavens of minor vastness, infinite vastness and vast results, and said in verse:

Lúc đó Khả-Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Quảng-Thiên, Vô-Lượng-Quảng-Thiên, Quảng-Quả-Thiên rồi kệ rằng:

The realm of the Buddhas is inconceivable,
No sentient being can fathom it.
The Buddhas cause their minds to develop faith and resolution
And great enjoyment without end.

If any beings can accept the teaching,
The Buddha, with spiritual powers, will guide them
Causing them to always see the Buddha before them:
Ocean of Adornments sees in this way.

The nature of all things has no resting place,
The Buddhas’ appearance in the world is the same way.
They have no resting place in any state of being:
Supreme Wisdom can contemplate the meaning of this.

Whatever be the hearts desire of sentient beings,
The Buddhas’ spiritual powers can manifest.
Each different, they are inconceivable:
This is the Liberation-Ocean of Wisdom Banner King.

All lands existing in the past,
They can show in a single Pore:
This is the great spiritual power of the Buddhas:
Delight in Tranquility can expound this.

The inexhaustible ocean of all teachings
Is assembled in the sanctuary of one teaching.
Such is the nature of truth explained by the Buddhas:
Eye of Knowledge can understand this Technique.

In all lands, in all quarters
Expounding the truth in each in everyone,
The Buddha’s body has no coming or going:
This is the realm of delight in use of intellect.

The Buddha sees things of the worlds as like reflections of light;
He enters into their most recondite mysteries,
And explains that the nature of all things is always quiescent:
Intellect Sewn With Virtue can see this.

The Buddha knows all phenomena
And rains the rain of truth according the beings faculties,
In order to open the inconceivable gate of emancipation,
Tranquil Serenity can understand this.

The World Honored One Always, with great kindness and compassion,
Appears in order to benefit sentient beings,
Equally showering the rain of truth to the fill of their capacities
Pure Light can expound this.

Cảnh-giới của Phật bất tư-nghì
Tất cả chúng-sanh chẳng lường được
Khiến chúng-sanh kia đều tin hiểu
Ý nguyện rộng lớn không cùng tận.
Nếu có chúng-sanh kham thọ pháp
Thần-lực của Phật dìu-dắt họ
Khiến họ thường thấy Phật hiện tiền
Nghiêm-Hải-Thiên-Vương thấy như vậy.
Tất cả pháp tánh vô-sở-y
Phật hiện thế-gian cũng như vậy
Khắp trong các cõi không chỗ nương
Nghĩa này, Thắng-Huệ quan-sát được.
Theo lòng chúng-sanh chỗ mong muốn
Thần-lực của Phật đều hiện được
Mỗi mỗi sai khác bất tư-nghì
Huệ-Tràng Thiên-Vương đã được chứng.
Bao nhiêu cõi nước thuở quá-khứ
Trong lỗ chân-lông hiện đủ cả
Ðây là chư Phật đại thần-thông
Tịch-Tịnh Thiên-Vương tuyên-thuyết được.
Tất cả pháp-môn không cùng tận
Hội trong đạo-tràng của một pháp
Pháp-tánh như vậy Phật nói ra
Môn phương-tiện này Trí-Nhãn biết.
Bao nhiêu cõi nước ở mười phương
Xuất hiện trong đó mà thuyết-pháp
Thân Phật không đến cũng không đi
Ðây, cảnh-giới của Nhạo-Truyền-Huệ.
Phật xem thế-pháp như vang bóng
Vào chỗ rất sâu của pháp kia
Nói các pháp-tánh thường lặng yên
Thiện-Chủng Thiên-Vương hay thấy biết.
Phật khéo rõ biết các cảnh-giới
Theo cơ chúng-sanh rưới pháp mầu
Dạy môn xuất-yếu bất-tư-nghì
Tịch-Tịnh Thiên-Vương hay ngộ nhập.
Thế-Tôn thường dùng từ-bi lớn
Vì độ chúng-sanh mà hiện thân
Bình-đẳng thuyết-pháp đều được nhờ
Quảng-Ðại Thiên-Vương đã chứng được.


Furthermore, the celestial king Repute of Pure Wisdom found the door of liberation comprehending the ways and means of emancipation of all sentient beings.

The celestial king Supreme Vision found the door of liberation of shadow like demonstration according to the wishes of all celestial beings.

The celestial king Virtue of Tranquility the found the door of liberation of great skill in means adorning the realms of all Buddhas.

The celestial king Sound of the Polar Mountain found the door of liberation of following all sentient beings into the eternally flowing cycle of birth and death. The celestial king Eye of Pure Mindfulness found the door of liberation remembering the Buddha’s ways of taming and pacifying sentient beings.

The celestial king Delightful Universal Illumination found the door of liberation that flowed forth from the ocean of universal memory and concentration power.

The celestial king Sovereign Lord of the World found the door of liberation of ability to cause sentient beings to meet the Buddha and produce the treasury of faith.

The celestial king Light Flame Sovereign found the door of liberation of ability to cause all beings to hear the truth, to believe and rejoice, and become emancipated.

The celestial king Enjoyer of Meditating on the Truth and Creating Demonstrations found the door of liberation entering into the civilizing activities of all enlightening beings, boundless and inexhaustible as space.

The celestial king Banner of Miraculous Displays found the door of liberation observing the infinite afflictions of sentient beings with universal compassion and wisdom.

Thanh-Tịnh-Huệ-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ thấu đạo phương-tiện giải-thoát tất cả chúng-sanh.

Tối-Thắng-Kiến Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp thị-hiện theo chỗ ưa thích của tất cả chư-thiên như vang, như bóng.

Tịch-Tịnh-Ðức Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện lớn trang-nghiêm thanh-tịnh khắp tất cả cảnh-giới Phật.

Tu-Di-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn mãi lưu chuyển trong biển sanh-tử theo các chúng-sanh.

Tịnh-Niệm-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn nghĩ nhớ công-hạnh điều-phục chúng-sanh của Như-Lai.

Khả-Ái-Nhạo-Phố-Chiếu Thiên-Vương được giải-thoát-môn vô-lượng phổ-môn Ðà-La-Ni thường diễn thuyết.

Thế-Gian-Tự-Tại-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho tất cả chúng-sanh gặp Phật, sanh tín-tâm.

Quang-Diệm-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho tất cả chúng-sanh nghe pháp tin mừng mà được xuất ly.

Nhạo-Tư-Duy-Pháp-Biến-Hóa Thiên-Vương được giải-thoát-môn chứng nhập công-hạnh điều-phục của tất cả bồ-tát vô-biên vô-tận như hư-không.

Biến-Hóa-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn bi, trí rộng lớn quan-sát vô-lượng phiền-não của chúng-sanh.

Tinh-Tú-Âm-Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn phóng quang-minh hiện thân khẩn ý của Phật nhiếp hóa chúng-sanh.


At that time the celestial king Repute of Pure Wisdom, imbued with the power of the Buddha, surveyed the host of celestial beings of the heavens of little purity, boundless purity, and ubiquitous purity, and said in verse:

Lúc đó Thanh-Tịnh-Huệ-Danh-Xưng Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Tịnh-Thiên, Vô-lượng-Tịnh-Thiên, Biến-Tịnh-Thiên rồi nói kệ rằng:

He who realizes that the nature of things is without solidity,
Appears in all the boundless lands of the ten directions:
Expounding the inconceivability of the realm of Buddhahood,
He causes all to return to the ocean of liberation.

The Buddha is in the world without a resting place —
Like a shadow or reflection he appears in all lands.
The nature of things is ultimately non-origination:
This is the entryway of the King Supreme Vision.

Cultivating Skill in means over countless ages,
Purifying all lands in the ten directions,
The Suchness of the Universe never moves:
This is the realization of virtue of tranquility.

Sentient Beings are shrouded and veiled by ignorance;
Blind, in the dark, they remain always in Birth and Death.
The Buddha shows them the path of purity:
This is the liberation of Polar Mountain Sound.

The Unexcelled Path that the Buddhas traverse
Cannot be plumbed by any sentient being.
It is shown by various expedient methods:
Pure Eye, clearly observing, can comprehend them all.

The Buddha, by means of concentration formulae,
Numerous as the atoms in oceans of lands
Teaches sentient beings, covering everything:
Universal Illumination can enter this.

The appearance of a Buddha is hard to encounter;
It may be met once in countless eons;
It is capable of inducing faith in sentient beings:
This is the realization of the Celestial Sovereign.

The Buddha explains that the nature of things is nature less;
Profound, far-reaching, it is inconceivable.
He causes all beings to engender pure faith:
Light Flame can comprehend this.

The Buddhas of all times are replete with virtue;
They teach sentient beings inconceivably.
Contemplating this produces joy:
Enjoyer of Truth can teach in this way.

Sentient beings are sunk in the ocean of afflictions:
Their ignorance and pollution of views are much to be feared.
The great teacher pities them and frees them forever:
This is the realm of contemplation of Banner of Miracles.

The Buddha constantly emits great beams of light;
In each light beam are innumerable Buddhas.
Each makes displays of sentient beings affairs;
This is the entryway of wonderful sound.

Rõ biết pháp-tánh là vô-ngại
Hiện khắp mười phương vô-lượng cõi
Nơi cảnh-giới Phật chẳng nghĩ bàn
Khiến chúng đồng quy biển giải-thoát.
Như-Lai ở đời vô-sở-y
Hiện trong các cõi như vang bóng
Pháp-tánh rốt ráo không khởi sanh
Thắng-Kiến Thiên-Vương được ngộ nhập.
Từ vô-lượng kiếp tu phương-tiện
Thanh-tịnh các cõi khắp mười phương
Pháp-giới bất-động thường như-như
Tịnh-Ðức Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Chúng-sanh ngu-si bị chướng che
Mù tối thường ở trong sanh tử
Như-Lai dạy cho đạo sạch trong
Tu-Di-Âm Vương được giải-thoát.
Chư Phật thật hành đạo vô-thượng
Tất cả chúng-sanh không lường được
Thị-hiện các thứ phương-tiện-môn
Tịnh-Nhãn Thiên-Vương quan-sát rõ.
Như-Lai thường dùng môn tổng-trì
Nhiều như vi-trần trong các cõi
Dạy bảo chúng-sanh khắp mọi nơi
Phổ-Chiếu Thiên-Vương đã chứng nhập.
Như-Lai ra đời rất khó gặp
Qua vô-lượng kiếp gặp một lần
Làm cho chúng-sanh hiểu biết tin
Tự-Tại-Chủ Thiên đã chứng được.
Phật nói pháp-tánh đều vô-tánh
Rộng lớn rất sâu chẳng nghĩ bàn
Khiến khắp chúng-sanh khởi lòng tin
Quang-Diệm Thiên-Vương khéo rõ biết.
Tam thế Như-Lai công-đức đủ
Hoá-độ chúng-sanh bất tư-nghì
Suy-nghĩ nơi kia sanh mừng vui
Nhạo-Pháp Thiên-Vương khai diễn được.
Chúng-sanh chìm trong biển phiền-não
Kiến trược ngu-si rất đáng sợ
Như-Lai thương xót khiến thoát ly
Hoá-Tràng Thiên-Vương quan-sát thấy.
Như-Lai thường phóng đại quang-minh
Trong mỗi quang-minh vô-lượng Phật
Ðều hiện Phật-sự hóa chúng-sanh
Diệu-Âm Thiên-Vương đã chứng nhập.


Furthermore, the celestial king Pleasing Light found the door of liberation of always experiencing the bliss of tranquil serenity yet being able to appear in order to eliminate the sufferings of the world.

The celestial king Pure Subtle Light found the door of liberation of the ocean of great compassion, the mine of joy and happiness of all sentient beings.

The celestial kings Sound of Freedom found the door of liberation manifesting in a single instant the power of virtue of all sentient beings of boundless eons.

The celestial king supreme awareness and knowledge found the door of liberation causing all becoming, existing, and disintegrating worlds to be as pure as space.

The celestial king Delightful Pure Subtle Sound found the door of liberation of joyfully believing and accepting the teaching of all sages.

The celestial king Sound of Skilful Meditation found the door of liberation of ability to spend an eon expounding the meanings and methods of all stages of enlightenment.

The celestial king Adornment Explaining Sound found the door of liberation of methods of making great offerings when all enlightening beings descend from the Tushita Heaven to be born in the world.

The celestial king Profound Light Sound found the door of liberation of contemplation of the inexhaustible ocean of spiritual power and wisdom.

The celestial king Great Fame found the door of liberation of techniques for appearing in the world, having fulfilled the ocean of virtues of all Buddhas.

The celestial king Supreme Pure Light found the door of liberation of the mine of faith and delight produced by the power of the Buddha’s ancient vows.
Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn thường hưởng-thọ vui tịch-tịnh mà có thể hóa hiện tiêu-diệt khổ thế-gian.

Thanh-Tịnh-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn tâm đại bi tương-ứng lòng hỷ-lạc của tất cả chúng-sanh.

Tự-Tại-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn trong một niệm khắp hiện năng-lực phước-đức cho tất cả chúng-sanh trong vô-biên kiếp.

Tối-Thắng-Niệm-Trí Thiên-Vương được giải-thoát-môn khiến khắp tất cả thế-gian thành trụ hoại đều như hư-không thanh-tịnh.

Khả-Ái-Nhạo-Tịnh-Diệu-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn ưa thích tin nhận giáo pháp của tất cả thánh-nhơn.

Thiện-Tư-Duy-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể trải qua kiếp số diễn-thuyết nghĩa và phương-tiện của tất cả địa.

Diễn-Trang-Nghiêm-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện cúng-dường tất cả Bồ-Tát lúc từ Ðâu-Suất Thiên-Cung giáng-sanh.

Thậm-Thâm-Quang-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát biển vô-tận thần-thông trí-tuệ.

Quảng-Ðại-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn biển công-đức của tất cả chư Phật đầy đủ sức phương-tiện xuất hiện thế-gian.

Tối-Thắng-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn phát sanh lòng tin sâu ưa thích đối với nguyện-lực thuở trước của Như-Lai.


Then the celestial king Pleasing Light, imbued with the power of the Buddha, surveyed all the celestial hosts from the heavens of little light, infinite light, and intense light, and said in verse:

Lúc đó Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Quang Thiên, Vô-Lượng-Quang Thiên, Quang-Âm Thiên rồi nói kệ rằng:

I remember the past practice of the Buddha,
Serving and providing offerings for innumerable Buddhas;

His pure deeds, in accord with his original faith,
Are now all visible, through the Buddha’s spiritual power.

The Buddhas body is formless, free from all defilement;
Always abiding in compassion and pity,
He removes the distress of all worlds:
This is the liberation of Subtle Light.

The Buddha’s teaching is vast and boundless;
It is manifest in all fields,
According to their becoming and decay, Each Different:
This is the power of liberation of Sound of Freedom.

The Buddha’s spiritual power is incomparable;
It appears everywhere, in the vast fields of all directions,
And makes them all pure, always manifest:
This is the technique of Liberation of Supreme Mindfulness.

Respectfully Serving all the Buddhas,
Numerous as atoms in oceans of lands,
Hearing the teaching, getting rid of defilement, not acting in vain,
This is subtle sounds application of the Teaching.

The Buddhas have, for immeasurable eons,
Expounded the techniques of the stages, without peer.
What they have explained is boundless and inexhaustible:
Sound of skilful meditation knows the meaning of this.

The infinite scenes of the Buddhas miraculous displays
Appear in all places in a single instant,
Great techniques for conquering spirits and attaining enlightenment:
This is the liberation of Adorning Sounds.

Sustained by awesome power, able to explain
And to demonstrate the deeds of spiritual powers of the Buddhas,
Purifying all according to their faculties:
This is the liberation door of Light Sound.

The Buddhas Wisdom is boundless —
It has no equal in the world, it has no attachment;
Compassionately responding to beings, it manifests everywhere:
Great Fame has realized this path.

The Buddha, in the past, cultivated enlightening practices,
made offerings to all the Buddhas of the ten directions —
The vows made in the presence of each Buddha
Supreme Light hears and greatly rejoices.


Tôi nhớ Như-Lai thuở trước tu
Kính thờ cúng-dường vô-biên Phật
Như hạnh thanh-tịnh tính tâm xưa
Thừa Phật oai-thần nay điều thấy.
Thân Phật vô-tướng lìa cấu nhiễm
Thường trụ từ-bi luôn xót thương
Thế-gian ưu-khổ đều khiến trừ
Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát.
Phật-pháp rộng lớn không ngàn mé
Tất cả quốc-độ hiện vào trong
Cõi kia thành hoại đều chẳng đồng
Tự-Tại-Âm-Vương môn giải-thoát.
Như-Lai thần-lực không ai sánh
Hiện khắp mười phương cõi rộng lớn
Trang-Nghiêm Thanh-Tịnh thường hiện tiền
Niệm-Trí Thiên-Vương đã chứng được.
Vi-Trần số cõi khắp mười phương
Có bao nhiêu Phật đều thờ kính
Nghe pháp dứt nhiễm chẳng luống công
Diệu-Âm Thiên-Vương đã chứng nhập.
Phật trong vô-lượng vô-số kiếp
Diễn thuyết phương tiện không ai hơn
Phật-pháp vô-cùng cũng vô-biên
Thiên-Tư Thiên-Vương đã được thấy.
Như-Lai thần-biến vô-lượng môn
Một niệm hiện ở tất cả chỗ
Giáng-sanh thành-đạo phương-tiện lớn
Là môn giải-thoát của Nghiêm-Âm.
Thần-lực gia-hộ hay diễn-thuyết
Và hiện thần-thông của chư Phật
Làm cho thanh-tịnh theo căn cơ
Quang-Âm Thiên-Vương đã được chứng.
Như-Lai trí-huệ không ngằn mé
Thế-gian không sánh không nhiễm trước
Từ tâm ứng vật khắp hiện tiền
Danh-Xưng Thiên-Vương đã được ngộ.
Phật xưa tu tập bồ-đề hạnh
Cúng-dường thập-phương tất cả Phật
Ở trước chư Phật phát đạo tâm
Tối-Thắng Thiên-Vương đã thấy biết.


Furthermore, the Brahma King Shikhin, found the door of liberation abiding in all sites of enlightenment everywhere and preaching the truth while being pure and free of attachments in all actions.

Brahma king Light of Wisdom found the door of liberation inducing all sentient beings to enter meditative absorption and stay there.

Brahma King Radiance of Beneficent Wisdom found the door of liberation entering everywhere into all inconceivable truths.

Brahman King Sound of Ubiquitous Clouds found the door of liberation entering into the ocean of all utterances of the Buddhas.

Brahma King Independent Observer of the Sounds and Speech of the Worlds found the door of liberation of ability to remember all the techniques used by enlightening beings in teaching all sentient creatures.

Brahma King Eyes of Still Light found the door of liberation showing the individual differences in characteristics of results of actions of all beings. Brahma King All Pervading Light found the door of liberation of appearing before all sentient beings to guide them according to their various types. Brahma King sound of magical displays found the door of liberation dwelling in the realm of tranquil and serene action of the pure aspect of all things.

Brahma King Eyes Of Shining Light found the door of liberation of always diligently appearing with no attachments, no boundaries, and no dependence in the midst of all existence.

Brahma King Pleasing Ocean Sound found the door of liberation of constant contemplation and investigation of the inexhaustible truth.

Thi-Khí-Phạm-Vương được giải-thoát-môn trụ khắp trong đạo-tràng mười-phương thuyết-pháp chỗ thật hành thanh-tịnh không nhiễm trước.

Huệ-Quang-Phạm-Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh nhập chánh-thiền-định.

Thiện-Tư-Huệ-Quang-Minh Phạm-Vương được giải-thoát-môn vào khắp tất cả pháp bất tư-nghì.

Phổ-Vân-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn vào tất cả biển âm thinh của chư Phật.

Quán-Thế-Ngôn-Âm-Tự-Tại Phạm-Vương được giải-thoát-môn có thể ghi nhớ phương-tiện giáo-hóa tất cả chúng-sanh của Bồ-Tát.

Tịch-Tịnh-Quang-Minh-Nhãn Phạm-Vương được giải-thoát-môn hiện tất cả tướng nghiệp báo thế-gian đều sai khác.

Phổ-Quang-Minh Phạm-Vương được giải-thoát-môn tùy phẩm loại sai khác của tất cả chúng-sanh đều hiện thân ra trước họ để điều-phục.

Biến-Hóa-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn trụ cảnh-giới hành tướng tịch-diệt thanh-tịnh của tất cả pháp.

Quang-Diệu-Nhãn Phạm-Vương được giải-thoát-môn đối với tất cả cõi hữu-lậu không chấp-trước, không y chỉ, không ngằn mé, thường siêng xuất-hiện.

Duyệt-Y-Hải-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn thường tư-duy quán-sát vô-tận pháp.

At that time the great Brahma King Shikhin imbued with the spiritual power of the Buddha surveyed all the celestial hosts of the heavens of Brahma Bodies, Brahma Assistants, Brahma Masses, and Great Brahmas, and said in verse:

Lúc đó Thi-Khí Ðại-Phạm-Vương thừa oai-lực của Phật quán-sát khắp tất cả thiên-chúng Phạm-Chúng Thiên, Phạm-Phụ Thiên, Ðại-Phạm Thiên, rồi nói kệ rằng:

The Buddha body is pure and always tranquil;
The Radiance of its light extends throughout the world;
Sign-less, pattern-less, without images,
Like clouds in the sky, thus is it seen.

This realm of concentration of the Buddha Body
Cannot be assessed by any sentient being;
It shows them inconceivable expedient doors:
This is the Enlightenment of Wisdom Light.

The Ocean of teachings, numerous as atoms in a Buddha Land,
Are expounded in a single word¡ªall without remainder.
They can be expounded this way for oceans of eons without ever being exhausted.
This is the liberation of Light of Beneficent Wisdom.

The complete sound of the Buddhas is equal to the worlds;
Sentient beings each attain understanding according to their kind,
Yet there is no difference in their sound:
Such is the understanding of the Brahma King Universal Sound.

The Methods of Entering Enlightenment
Of the Buddhas of all times
Are all apparent in the Buddha Body:
This is the liberation of Sound of Freedom.

The activities of all sentient beings are different;
According to the causes, the effects are various.
In this way did the Buddhas appear in the world:
Silent Light can understand this.

Master of countless media of teaching,
Civilizing sentient beings everywhere in all quarters
Yet not making distinctions therein:
Such is the realm of Universal Light.

The Buddha Body is like space, inexhaustible¡ª
Formless, unhindered, it pervades the ten directions.
All of its accommodation manifestations are like conjurations:
Sound of Magical Displays understands this way.

The appearances of the Buddha Body are boundless,
And so are the knowledge, wisdom, and voice¡ª
Being in the world, manifesting form, yet without attachment:
Shining Light has entered this door.

The king of truth reposes in the palace of sublime reality¡ª
The light of the reality body illuminates everything.
The nature of reality is incomparable and has no marks.
This is the liberation of king Ocean Sound.

Thân Phật thanh-tịnh thường tịch diệt
Quang-minh chói sáng khắp thế-gian
Không tướng không hành không hình bóng
Ví như mây nổi giữa không-gian.
Phật-thân như vậy cảnh-giới định
Tất cả chúng-sanh không thể lường
Thị-hiện phương-tiện khó nghĩ bàn
Huệ-Quang Thiên-Vương đã ngộ được
Thế-giới vi-trần biển pháp-môn
Một lời diễn thuyết không còn sót
Kiếp-hải như vậy nói không cùng
Thiện-Tư Phạm-Vương được giải-thoát.
Viên-âm chư Phật khắp thế-gian
Chúng-sanh tùy loại đều được hiểu
Nhưng nơi âm-thinh vô-phân-biệt
Phổ-Âm Phạm-Vương ngộ như vậy.
Bao nhiêu chư Phật trong ba đời
Hướng đến phương-tiện bồ-đề hạnh
Tất cả đều hiện nơi Phật-thân
Âm-Tự-Tại Vương môn giải-thoát.
Tất cả chúng-sanh nghiệp sai khác
Tùy chỗ nhơn-cảm đều khác nhau
Thế-gian như vậy Phật hiện đều
Tịch-Tịnh-Quang Vương được ngộ-nhập.
Vô-lượng pháp-môn đều tự-tại
Ðiều-phục chúng-sanh khắp mười phương
Cũng chẳng phân-biệt nơi trong đây
Phổ-Quang Thiên-Vương đã rõ biết.
Phật thân vô-tận như hư-không
Vô-tướng vô-ngại khắp mười phương
Như-huyễn như-hóa khắp ứng hiện
Biến-Hóa Âm-Vương đã ngộ được.
Thân-tướng Như-Lai không ngằn mé
Trí-huệ âm-thinh cũng như thế
Hiện thân vô-trước ở thế-gian
Quang-Diệu Thiên-Vương đã chứng nhập.
Pháp-Vương an-trụ cung Diệu-pháp
Pháp-thân quang-minh soi tất cả
Pháp-tánh vô-tướng không gì bằng
Hải-Âm Phạm-Vương được giải-thoát.

Furthermore, the celestial king Sovereign Freedom had found the door of liberation of the treasury of freedom manifestly developing and maturing innumerable sentient beings.

Celestial King Sublime Eye Lord found the door of liberation examining the pleasures of all sentient beings and causing them to enter the pleasure of the realm of sages.

Celestial King Beautiful Jewel Banner Crown found the door of liberation causing all sentient beings to initiate practices according to their various inclinations and understandings.

Celestial King Courageous Intelligence found the door of liberation holding together all the doctrines preached for the benefit of sentient beings. Celestial King Wonderful Sound Phrases found the door of liberation remembering the compassion of the Buddha and increasing progress in his own practice.

Celestial King Subtle Light Banner found the door of liberation of manifesting the door of great compassion and smashing down the banner of all pride and conceit.

Celestial King Realm of Peace found the door of liberation conquering the malicious attitudes of all people.

Celestial King Array of Splendid Discs Banner found the door of liberation of all the infinite Buddhas of the ten directions coming whenever they are remembered.

Celestial King Flower Light Wisdom found the door of liberation of everywhere manifesting perfect enlightenment according to the minds and thoughts of sentient beings.

Celestial King Sublime Light of Indra found the door of liberation of independence of great awesome power to enter all worlds.

Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn hiện tiền thành-thục vô-lượng chúng-sanh tự-tại.

Thiện-Mục-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát sự vui của tất cả chúng-sanh làm cho họ được vào cảnh-giới vui của thánh-nhơn.

Diệu-Bửu-Tràng-Quan Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy theo những chỗ muốn hiểu biết của chúng-sanh làm cho họ thật hành.

Dũng-Mãnh-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp nhiếp tất cả nghĩa diễn-thuyết vì tất cả chúng-sanh.

Diệu-Âm-Cú Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ đại-từ rộng lớn của Như-Lai tăng tấn công-hạnh của tự-mình.

Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện đại-bi dứt trừ tất cả tràng kiêu-mạn.

Tịch-Tịnh-Cảnh Thiên-Vương được giải-thoát-môn điều-phục tâm sân hại của tất cả thế-gian.

Diệu-Luân-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy sự nghĩ nhớ đều đến phó hội nơi đạo-tràng của vô-biên chư Phật mười phương.

Hoa-Quang-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy tâm niệm của chúng-sanh khắp hiện thành chánh-giác.

Nhơn-Ðà-La-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn oai-lực tự-tại lớn vào khắp tất cả thế-gian.


At that time the Celestial King Sovereign Freedom, imbued with the majestic power of the Buddha, surveyed all the celestial hosts of the heavens of freedom and said in verse:
Lúc đó Tự-Tại Thiên-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng:

The Buddha Body is all pervasive, equal to the cosmos.
It manifests in response to all sentient beings;
With various teachings he is always guiding:
Master of Teaching, he is able to enlighten.

Of the various pleasures of the world,
The pleasure of holy tranquility is supreme;
Abiding in the vast essence of reality:
Sublime Eye sees this.

The Buddha appears throughout the Ten Directions.
Universally Responding to all Hearts, Teaching the Truth¡ª
All doubting thoughts are cut off:
This is the door of liberation of Beautiful Banner Crown.

The Buddhas speak of the wondrous sound throughout the world;
The teachings spoken over countless ages
Can all be expounded in a single word:
This is the liberation of courageous intelligence.

All the great kindness in the world
Cannot equal a hair tip of the Buddhas.
The Buddhas kindness is inexhaustible as space:
This is the realization of Wonderful Sound.

Completely demolishing in all quarters,
The mountains of pride of all beings,
This is the function of the great compassion of the Buddha:
This is the path traveled by Subtle Light Banner.

The Light of Wisdom, Pure, Fills the world;
Any who see it are relieved of ignorance
And cause to leave to evil ways:
Realm of Peace realizes this truth.

The Light of a hair pore is able to expound
Buddha Names as numerous as sentient beings.
According to their pleasure, they all can hear it:
This is Splendid Disc Banners Liberation.

The Buddhas freedom cannot be measured¡ª
It fills the cosmos and all space.
All the congregations see it clearly:
This liberation door Flower Intellect enters.

Over oceans of eons, infinite, boundless,
Manifesting everywhere and preaching the truth,
Never has a Buddha been seen to have any going or coming:
This is the enlightenment of Wonderful Light.

Phật-thân cùng khắp đồng pháp-giới
Khắp ứng chúng-sanh đều hiện tiền
Các thứ giáo-môn thường dạy trao
Nơi pháp tự-tại hai khai ngộ.
Thế-gian chỗ có các điều vui
Thánh tịch-diệt lạc là hơn hết
Trụ trong pháp-tánh lớn mênh-mông
Diệu-Nhãn Thiên-Vương quan-sát thấy.
Như-Lai xuất hiện khắp mười phương
Theo tâm chúng-sanh mà thuyết pháp
Tất cả lòng nghi đều dứt trừ
Diệu-Tràng Thiên-Vương được giải thoát.
Chư Phật khắp nơi diễn pháp mầu
Những pháp đã nói vô-lượng kiếp
Hay nói hết cả nơi một lời
Dũng-Mãnh Thiên-Vương đã rõ biết.
Ðức từ rộng lớn của thế-gian
Chẳng bằng mảy lông của Ðức Phật
Từ-tâm của Phật như hư-không
Diệu-Âm Thiên-Vương đã được ngộ.
Núi cao ngã-mạn của chúng-sanh
Phật-lực dứt trừ không còn sót
Công-dụng đại-bi của Như-Lai
Quang-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát.
Huệ-Quang thanh-tịnh khắp thế-gian
Những người được thấy trừ si ác
Các đường ác-đạo cũng được lìa
Tịnh-cảnh Thiên-Vương được tỏ ngộ.
Ánh-sáng chân lông hay diễn thuyết
Hiện chư Phật đồng số chúng-sanh
Tùy chỗ thích ưa đều được nghe
Nghiêm-Tràng Thiên-Vương môn giải thoát.
Như-Lai tự-tại chẳng hề lường
Pháp-giới hư-không đều đầy khắp
Tất cả chúng hội thấy rõ ràng
Hoa-Quang Thiên-Vương chứng nhập được.
Vô-lượng vô-biên biển đại kiếp
Hiện khắp mười phương mà thuyết-pháp
Chưa từng thấy Phật có đến đi
Diệu-Quang Thiên-Vương đã tỏ ngộ.


Furthermore, the celestial king Skilful Transformation found the
door of liberation of the power of magical displays demonstrating all actions. Celestial King Light of Silent Sound found the door of liberation of relinquishing all clinging to objects.

Celestial King Light of the Power of Transformation and Emanation found the door of Liberation Annihilating the Ignorant Muddled Minds of all beings and causing their wisdom to become fully complete.

Celestial King Master of Adornments found the door of liberation manifesting unlimited pleasing sounds.

Celestial King Light of Mindfulness found the door of liberation knowing the infinite virtuous characteristics of all Buddhas.

Celestial King Supreme Cloud Sound found the door of liberation knowing the process of becoming and decay of all past ages.

Celestial King Supreme Light found the door of Liberation of Knowledge to Enlighten All Beings.

Celestial King Exquisite Topknot found the door of liberation shedding light swiftly filling space in all directions.

Celestial King Joyful Wisdom Found the Door of Liberation of the Power of Energy whose deeds cannot be ruined by anyone.

Celestial King Flower Light Topknot found the door of liberation knowing the rewards of actions of all sentient beings.

Celestial King Seeing in all Directions found the door of liberation showing inconceivable differences in form and kind of sentient beings.

Thiện-Hóa Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai thị tất cả thần lực biến-hóa.

Tịch-Tịnh-Âm-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn rời bỏ tất cả phan duyên.

Biến-Hóa-Lực-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn trừ diệt tâm si-ám của tất cả chúng-sanh cho họ được đầy trí-huệ.

Trang-Nghiêm-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện vô-biên âm-thinh vừa ý.

Niệm-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết vô-tận tướng phước-đức của tất cả chư Phật.

Tối-Thượng-Vân-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết khắp thứ lớp thành hoại của tất cả kiếp quá-khứ.

Thắng-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-ngộ trí-tuệ tất cả chúng-sanh.

Diệu-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn phóng-quang khắp đến hư-không giới mười phương.

Hỷ-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn sức tinh-tấn tất cả công việc làm không ai phá-hoại được.

Hoa-Quang-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả chúng-sanh tạo nghiệp thọ báo.

Phổ-Kiến-Thập-Phương Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện bất tư-nghì thân hình chúng-sanh sai khác.

At that time the celestial king Skilful Transformation imbued with the majestic power of the Buddha, surveyed the whole host of celestial beings of the heavens of enjoyment of emanations and said in verse:

Lúc đó Thiện-Hóa Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Hóa-Lạc-Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng:

The essence of the doings of the world is inconceivable
The Buddha teaches all about it for the confused,
Skillfully explaining the true principle of causality
And the different doings of all sentient beings.

Looking at the Buddha in various ways, there’s nothing there;
Seeking him in all directions, he can’t be found.
The manifestations of the reality body have no true actuality:
This is truth is seen by Silent Sound.

The Buddha cultivated many practices over oceans of eons
In order to extinguish the ignorance and confusion of the world.
Therefore his purity is the most radiant light:
This is the realization of the mind of Light Power.

Of the sublime sounds and voices in the world,
None can compare to the Buddhas Sound.
The Buddha pervades the ten directions with a single sound:
Entering this liberation is the Master of Adornment.

All the power of wealth in the world
Is not equal to a single characteristic of the Buddha¡ª
The virtues of the Buddha are like space:
This is perceived by Mindful Light.

The infinite ages of past, present, and future,
The various aspects of their becoming and decay,
The Buddha can show in a single pore¡ª
Supreme Cloud Sound can comprehend this.

The extent of all space may be known,
But the extent of a pore of Buddha cannot be apprehended.
Such non-obstruction is inconceivable:
Exquisite Topknot has been able to realize this.

The Buddha, in countless past ages
Fully cultivated the far reaching transcendent means,
Working diligently with non-flagging vigor:
Joyful Intelligence knows this teaching.

The causes and conditions of the nature of actions are inconceivable¡ª
The Buddha explains them for all the world.
The nature of things is fundamentally pure, with no defilements:
This is the entryway of Flower Light.

You should gaze on a pore of the Buddha¡ª
All sentient beings are therein,
And they neither come nor go:
This is the understanding of Universal Sight.

Thế-gian nghiệp-tánh chẳng nghĩ bàn
Phật vì quần-mê đều khai-thị
Khéo nói lý chơn-thật nhơn-duyên
Tất cả chúng-sanh nghiệp sai khác.
Các môn quán Phật vô-sở-Hữu
Mười phương tìm cầu bất-khả-đắc
Pháp-tánh thị-hiện không chơn thật
Tịch-Âm Thiên-Vương thấy pháp này.
Công hạnh Phật vô-lượng kiếp
Vì dứt si-mê cho thế-gian
Nên dùng tịnh-quang thường chiếu soi
Lực-Quang Thiên-Vương đã được ngộ.
Âm-thinh vi-diệu của thế-gian
Không thể sánh được tiếng của Phật
Phật dùng một tiếng khắp mười phương
Trang-Nghiêm Thiên-Vương môn giải-thoát.
Bao nhiêu phước-lực của thế-gian
Chẳng bằng một tướng nơi thân Phật
Phước-đức của Phật đồng hư-không
Niệm-Quang Thiên-Vương đã được thấy.
Tam thế có nhiều vô-lượng kiếp
Bao nhiêu hình tướng thành cùng hoại
Hiện đủ nơi trong chân lông Phật
Vân-Âm Thiên-Vương đã rõ biết.
Thập-phương hư-không có thể lường
Chân lông của Phật không lường được
Như vậy vô-ngại bất tư-nghì
Diệu-Kế Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Phật trong vô-lượng kiếp quá-khứ
Rộng tự-tại đầy đủ ba-la-mật
Tinh-tấn thật hành không mỏi nhàm
Hỷ-Huệ Thiên-Vương đã được biết.
Nhơn-duyên nghiệp-tánh bất tư-nghì
Phật vì thế-gian đều diễn-thuyết
Pháp-tánh thanh-tịnh vốn không nhơ
Hoa-Quang Thiên-Vương ngộ nhập được.
Ông nên quán Phật một chân lông
Tất cả chúng-sanh ở trong đó
Chúng cũng chẳng đến cũng chẳng đi
Phổ-Kiến Thiên-Vương đã hiểu biết.


Furthermore, the celestial king Contented found the door of liberation of all Buddhas bringing forth a complete, fully rounded teaching in the world. Celestial King Ocean of Joy and Bliss Topknot found the door of liberation of the body of pure light extending throughout the realm of space.

Celestial king Banner of Supreme Virtues found the door of liberation of the ocean of pure vows to extinguish the sufferings of the world.

Celestial King Still and Silent Light found the door of liberation of physical manifestation everywhere to expound the truth.

Celestial King Pleasing Eyes found the door of liberation purifying the realms of all sentient beings.

Celestial King Jewel Peak Moon found the door of liberation of the inexhaustible store of eternal manifestation teaching all worlds.

Celestial King Courage and Strength found the door of liberation showing the realm of true awakening of all Buddhas.

Celestial King Subtle Diamond Light found the door of liberation fortifying and solidifying all sentient beings will for enlightenment, making it unbreakable. Celestial King Constellation Banner found the door of liberation of techniques for associating with all Buddhas that appear, meditative investigation, and harmonization of sentient beings.

Celestial King Pleasing Adornments found the door of liberation of instantly knowing the minds of sentient beings and appearing according to their potentials.

Tri-Túc Thiên-Vương được giải-thoát-môn tất cả Phật xuất thế đều viên-mãn pháp-luân giáo-hóa.

Hỷ-Lạc-Hải-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn thân-quang-minh thanh-tịnh khắp hư-không giới.

Tối-Thắng-Công-Ðức-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn nguyện-hải thanh-tịnh tiêu-diệt khổ thế-gian.

Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp hiện thân thuyết pháp.

Thiện-Mục Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp thanh-tịnh tất cả chúng-sanh giới.

Bửu-Phong-Nguyệt Thiên-Vương được giải-thoát-môn tạng vô-tận thường hiện-tiền giáo-hóa khắp thế-gian.

Dũng-Kiện-Lực Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị tất cả cảnh-giới chánh-giác của chư Phật.

Kim-Cang-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn kiên-cố tâm bồ-đề của chúng-sanh làm cho không hư-hoại.

Tinh-Tú-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn chư Phật xuất thế đều thân cận quan-sát phương-tiện điều phục chúng-sanh.

Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn một niệm biết rõ tâm chúng-sanh tùy cơ ứng-hiện.

At that time Celestial King Contented, imbued with the awesome power of the Buddha, surveyed all the hosts of the heaven of contentment and spoke in verse:
Lúc đó Tri-Túc Thiên-Vương, thừa oai-lực Phật, quan-sát khắp tất cả Ðâu-Suất-Ðà Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng:


The Buddha is vast, extending throughout the cosmos,
Equal toward all sentient beings¡ª
Universally responding to all hearts, he opens the door of wonder,
Causing them to enter the inconceivable pure truth.

The Buddha Body manifests everywhere in the ten directions;
Free from attachment and obstruction, it cannot be grasped.
In various forms it is seen by all worlds:
This is the entry of Topknot of Joy.

The Buddha cultivated various practices in the past,
His pure great vows deep as the sea;
All enlightening ways he causes to be fulfilled:
Supreme virtue knows these techniques.

The Buddhas Body is inconceivable;
Like reflections it shows separate forms, equal to the cosmos,
Everywhere clarifying all things:
This is the liberation door of Silent Light.

Sentient beings are bound and covered by habitual delusion¡ª
Conceited, careless, their minds run wild.
The Buddha expounds for them the way to calm:
Pleasing Eyes, aware of this, rejoices at heart.

The true guide of all worlds,
He appears to rescue, to provide refuge,
Showing all beings the abode of peace and happiness:
Jewel Peak Moon enters deeply into this.

The state of the Buddha’s is inconceivable¡ª
It extends throughout all universes,
Entering all things, reaching the other shore:
Courageous Intellect, seeing this, rejoices.

If any sentient beings can accept the teaching,
And, hearing the virtues of Buddha, strive for enlightenment,
He causes them to dwell in the ocean of bounty, forever pure:
Subtle Light is able to observe this.

Gathering around all the Buddhas,
Numerous as the atoms of the lands of the ten directions,
Reverently making offerings, and hearing the teaching:
This is the vision of Constellation Banner.

The ocean of sentient beings minds is inconceivable;
It has no rest, no motion, no place of abode¡ª
The Buddha can see it all in an instant:
This beautiful array well comprehends.

Như-Lai rộng lớn khắp pháp-giới
Với các chúng-sanh đều bình-đẳng
Khắp ứng quần-sanh xiển pháp mầu
Khiến vào pháp nan-tư thanh-tịnh.
Tất cả chư Phật đều đến họp
Cung kính nghe pháp lại cúng-dường
Tinh-Tú-Tràng Vương đã được thấy.
Chúng-sanh tâm-hải chẳng nghĩ bàn
Không trụ không nương cũng không động
Phật nơi một niệm thấy rõ-ràng
Diệu-Trang-Nghiêm Vương khéo rõ biết.


Furthermore, the celestial king Timely Portion had found the door of liberation of inspiring virtue in all sentient beings and causing them to be forever free from anxiety and torment.
Celestial King sublime light found the door of liberation entering into all realms. Celestial King Banner of Inexhaustible Wisdom And Virtue found the door of liberation of the wheel of great compassion destroying all afflictions.

Celestial King Skilled In Miraculous Displays found the door of liberation comprehending the mentalities of all sentient beings of the past, present, and future.

Celestial King Great Light Of Memory Power found the door of liberation of the light of the gates of concentration formulae holding in memory all teachings without forgetting.

Celestial King Inconceivable Wisdom found the door of liberation of inconceivable methods of skillfully entering into the nature of all actions. Celestial King Circular Navel found the door of liberation of methods of activating the cycles of the teaching and developing sentient beings to maturity. Celestial King Light Flame found the door of liberation of the vast eye observing all sentient beings and going to civilize them.

Celestial King Illumination found the gate of liberation, getting beyond all barriers of habit and not going along with bedeviling doings.

Celestial King Greatly Famed for Universal Observation found the door of liberation of skillfully guiding all celestial beings and inducing them to undertake actions with a pure heart.

Thời-Phần Thiên-Vương được giải-thoát-môn phát khởi thiện-căn của chúng-sanh khiến họ lìa hẳn ưu-não.

Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn vào khắp tất cả cảnh-giới.

Vô-Tận-Huệ-Công-Ðức-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn sức đại-bi dứt trừ tất cả khổ hoạn.

Thiện-Hóa-Ðoan-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết tâm của tất cả chúng-sanh trong ba đời.

Tổng-Trì-Ðại-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn đà-la-ni quang-minh ghi nhớ tất cả pháp không quên mất.

Bất-Tư-Nghị-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện bất tư-nghì khéo vào tự-tánh của tất cả nghiệp.

Luân-Tê Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện chuyển-pháp-luân thành-thục chúng-sanh.

Quang-Diệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn quảng-đại-nhãn quan-sát khắp chúng-sanh mà đến điều-phục.

Quang-Chiếu Thiên-Vương được giải-thoát-môn siêu-xuất tất cả nghiệp-chướng chẳng thuận theo chỗ làm của ma.

Phổ-Quán-Sát-Ðại-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn khéo dạy bảo tất cả thiên-chúng khiến thật hành tâm thanh-tịnh.


At that time The Celestial King Timely Portion, imbued with the power of the Buddha, surveyed all the hosts of the Suyama Heavens of good timely portion and spoke in verse, saying:

Lúc đó Thời-Phần Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Dạ-Ma Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng:

The Buddha, for innumerable long eons,
Has dried up the sea of troubles of the world:
Opening wide the road of purity out of defilement,
He causes to shine eternally the lamp of beings wisdom.

The Buddhas body is exceedingly vast¡ª
No borders can be found in the ten directions.
His expedient means are unlimited:
Subtle Light’s knowledge has access to this.

The pains of birth, aging, sickness, death, and grief
Oppress beings without relief.
The Great Teacher takes pity and vows to remove them all:
Inexhaustible Wisdom Light can comprehend this.

Unhindered is the Buddha’s knowledge that all is illusory;
He clearly comprehends all things in all times,
Delving into the mental patterns of all sentient beings:
This is the realm of Skilful Teaching.

The bounds of his total recall are not to be found;
The ocean of his eloquence is also unlimited.
He is able to turn the wheel of the pure, subtle, truth:
This is the liberation of Great Light.

The nature of actions is vast and inexhaustible¡ª
His knowledge comprehends it and skillfully explains;
All his methods are inconceivable:
Such is the entry of Wisdom.

Turning the wheel of inconceivable truth,
Demonstrating and practicing the way of enlightenment,
Forever annihilating the suffering of all sentient beings:
This is the level of technique of Circular Navel.

The real body of the Buddha is fundamentally non-duel;
Yet it fills the world according to beings and forms¡ª
Sentient beings each see it before them:
This is the perspective of Flames of Light.

Once any sentient beings see the Buddha,
It will cause them to clear away habitual obstructions.
And forever abandon devilish actions:
This is the path traveled by Illumination.

All the hosts of beings are vast as oceans
Among them the Buddha is most majestically glorious.
Everywhere he rains the rain of truth to Enrich sentient beings
This liberation door Greatly Famed enters.

Phật nơi vô-lượng kiếp lâu xa
Ðã cạn thế-gian biển ưu-não
Mở rộng đạo ly-trần sạch trong
Soi sáng chúng-sanh đèn trí-huệ.
Như-Lai pháp-thân rất rộng lớn
Thập-phương biên-tế bất-khả-đắc
Tất-cả phương-tiện không thể lường
Diệu-Quang Thiên-Vương trí khéo nhập
Sanh lão bịnh tử, ưu bi khổ
Bức ngặt thế-gian không tạm dứt
Như-Lai xót thương nguyệt dứt trừ
Vô-Tận Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Phật trí như-huyễn không chướng-ngại
Nơi tất cả pháp đều thấu suốt
Vào trong tâm-hành của chúng-sanh
Cảnh-giới của Thiên-Vương Thiện-Hóa.
Tổng-Trì biên-tế bất-khả-đắc
Biện-tài đại-hải cũng vô-tận
Hay chuyển thanh-tịnh diệu pháp-luân
Ðại-Quang Thiên-Vương môn giải-thoát.
Nghiệp-tánh rộng lớn không cùng tận
Trí-Huệ giác ngộ khéo khai-thị
Tất cả phương-tiện bất tư-nghì
Bất-Tư-Nghì Vương được ngộ nhập.
Chuyển bất-tư-nghì diệu-pháp-luân
Hiển-thị tu tập bồ-đề-đạo
Dứt hẳn các khổ của chúng-sanh
Luân-Tê Thiên-Vương môn phương-tiện.
Như-Lai chơn-thân vốn không hai
Tùy hình thế-gian khắp ứng hiện
Chúng-sanh đều thấy ở trước mình
Cảnh-giới này Diệm-Thiên đã chứng.
Chúng-sanh một phen thấy được Phật
Tất cả nghiệp-chướng sẽ trừ sạch
Lìa các nghiệp ma trọn không thừa
Là đạo sở-hành của Quang-Chiếu.
Tất cả chúng-hội như đại-hải
Phật ngự trong đó rất oai-diệu
Khắp rưới pháp vũ nhuận chúng-sanh
Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát.


Furthermore, the celestial king Shakra-Indra had found the liberation door of great joy remembering the appearance in the world of the Buddhas of past, present, and future, and clearly seeing the becoming and disintegration of the lands.

Celestial king Full Sound of Universal Fame found the door of liberation of ability to cause the form body of the Buddha to be most pure and vast, without compare in the world.

Celestial King Kind Eyes Jewel Topknot found the door of liberation of clouds of compassion covering all.

Celestial King Jewel Light Banner Fame found the door of liberation of always seeing the Buddha manifesting various forms of majestic bodies to all the leaders of the worlds.

Celestial king Joy Producing Topknot found the door of liberation knowing from what virtuous actions the cities and buildings of all sentient beings came to be. Celestial King Admirable Mindfulness found the door of liberation showing the deeds of the Buddha’s developing sentient beings.

Celestial King lofty supreme sound found the door of liberation of knowledge of the becoming and decay of all worlds and the signs of change of the ages. Celestial King Perfect Mindfulness found the door of liberation of calling to mind the acts of future enlightening beings in civilizing people.

Celestial King Pure Flower Light found the door of liberation of knowledge of the cause of happiness in all heavens.

Celestial King Son of Wisdom Eye found the gate of liberation showing the acceptance and production of roots of goodness of all celestial beings, removing ignorance and illusion.

Celestial King Independent Light found the door of liberation enlightening all celestial beings, causing them to cut off all sorts of doubts forever.

Thích-Ca-Nhơn-Ðà-La Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ chư Phật ba đời xuất thế nhẫn đến quốc-độ thành hoại đều thấy rõ rất vui-mừng.

Phổ-Xưng-Mãn-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho sắc thân của Phật rất thanh-tịnh rộng lớn thế-gian không gì sánh bằng.

Từ-Mục-Bửu-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn từ vân khắp che trùm.

Bửu-Quang-Tràng-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn hằng thấy Phật hiện các thứ thân hình tướng oai-đức ở trước tất cả thế-chủ.

Phát-Sanh-Hỷ-Lạc-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết thành ấp cung điện của tất cả chúng-sanh từ phước-nghiệp nào cảm ra.

Ðoan-Chánh-Niệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị công-việc thành-thục chúng-sanh của chư Phật.

Cao-Thắng-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tướng kiếp thành, kiếp hoại, chuyển biết của tất cả thế-gian.

Thành-Tựu-Niệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ hạnh điều-phục chúng-sanh của vị-lai Bồ-Tát.

Tịnh-Hoa-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết nhơn-duyên khoái-lạc của tất cả chư thiên.

Trí-Nhựt-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị thiện-căn thọ sanh của tất cả Thiên-Tử khiến không mê lầm.

Tự-Tại-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả thiên-chúng dứt hẳn các điều nghi.


At that time celestial king Shakra-Indra, imbued with the power of the Buddha, surveyed all the hosts of celestial beings of the thirty-three heavens, and spoke in verse saying:

Lúc đó Thích-Ca-Nhơn-Ðà-La Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Ðao-Lợi thiên-chúng rồi nói kệ rằng:

I am conscious of the spheres of all Buddhas
In all times being all equal
As their lands form and disintegrate:
They see all by enlightened spiritual powers.

The Buddha body is vast and all pervasive;
Its ineffable form, incomparable, aids all beings,
The radiance of its light reaching everywhere:
This path Universal Fame can observe.

The Buddhas great compassionate ocean of techniques
Has been utterly purified by past eons of practice
And guides sentient beings without bound:
Jewel Topknot has realized this.

I contemplate the ocean of virtues of the King of Truth,
Supreme in the world, having no peer,
Producing an immense sense of joy,
This is the Liberation of Jewel Light.

The Buddha knows the sea of sentient beings good works,
Various excellent causes producing great blessings;
All these he causes to be manifest:
This is seen by Topknot of joy.

The Buddhas appear in the ten directions,
Everywhere throughout all worlds,
Observing the minds of beings and showing how to tame them:
Right Mindfulness realizes this path.

The vast eye of the Buddhas wisdom body
Sees every particle of the world
And reaches in the same way throughout the ten directions:
This is the liberation of Cloud Sound.

The enlightening practice of all Buddhists
The Buddha shows in a single hair pore,
Infinite as they are, all complete:
This is seen clearly by Mindfulness.

All the pleasant things of the world,
Are born of the Buddha¡ª
The virtues of the Buddhas are supreme, unequaled:
This liberation Flower King enters.

If one thinks of a bit of the Buddhas virtue,
The mind concentrating on it for even a moment,
The fears of the evil ways will be banished forever:
Wisdom eye profoundly realizes this.

Great spiritual powers within the state of tranquility
Universally respond to all minds, extending everywhere,
Causing all doubt and confusion to be cut off:
This is the attainment of Light.

Tôi nhớ tất cả tam-thế Phật
Bao nhiêu cảnh-giới đều bình-đẳng
Các quốc-độ kia hoại hoặc thành
Oai-thần của Phật đều được thấy.
Phật-thân rộng lớn khắp mười phương
Tướng-hảo quần-sanh đều lợi-ích
Quang-minh chói sáng khắp mọi nơi
Ðạo này, Phổ-Xưng đã được thấy.
Ðại-từ phương-tiện của Như-Lai
Kiếp xưa tu hành rất thanh-tịnh
Hoá đạo chúng-sanh thật vô-biên
Bửu-Kế Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Tôi nhớ công-đức của Pháp-Vương
Trên hết trong đời không ai sánh
Phát sanh quảng-đại hoan-hỉ tâm
Bửu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát.
Phật biết nghiệp lành của chúng-sanh
Các thứ thắng-nhơn sanh đại-phước
Ðiều khiến hiển hiện không có thừa
Hỉ-Kế Thiên-Vương đã được thấy.
Chư Phật xuất hiện khắp mười phương
Tất cả thế-gian đều cùng khắp
Quán-sát điều-phục tâm chúng-sanh
Chánh-Niệm Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Như-Lai trí thân mắt rộng lớn
Vi-Trần thế-giới đều thấy suốt
Như vậy cùng khắp nơi mười phương
Thắng-Âm Thiên-Vương được giải-thoát.
Phật-tử thật hành hạnh bồ-đề
Chân lông của Phật đều hiện đủ
Số kia vô-lượng bất-tư-nghì
Thành-Niệm Thiên-Vương đã thấy rõ.
Thế-gian tất cả sự an vui
Tất cả đều do Phật xuất-thế
Như-Lai công-đức bất-tư-nghì
Hoa-Quang Thiên-Vương môn giải-thoát.
Nếu niệm Như-Lai chút công-đức
Nhẫn đến một niệm tâm kính ngưỡng
Lo sợ ác-đạo đều dứt trừ
Trí-Nhãn Thiên-Vương được tỏ ngộ.
Trong pháp tịch-diệt đại thần-thông
Tùy chúng-sanh tâm đều khắp ứng
Bao nhiêu nghi hoặc khiến dứt trừ
Quang-Minh Thiên-Vương đã chứng được.


Furthermore, Sun Godling had found the door of liberation of pure light shining on the sentient beings of the ten directions always benefiting them forever and ever.

The deity Light Flame Eyes found the door of liberation enlightening sentient beings through the agency of all corresponding bodies causing them to enter the ocean of wisdom.

The deity Polar Mountain Light Joy Banner found the door of liberation of being the leader of all sentient beings and having them diligently cultivate boundless pure qualities.

The deity Pure Jewel Moon found the door of liberation of the Joy of profound determination cultivating all ascetic practices.

The deity Non-Regressing Courage found the door of liberation of unhindered light shining everywhere causing all beings to increase in purity and clarity.

The deity Light Of Beautiful Flower Garlands found the door of liberation of pure light illuminating the bodies of all sentient beings and causing them to produce oceans of joy and faith.

Supreme Banner Light found the door of liberation of light illuminating all worlds, causing them to perfect various wonderful qualities.

The deity universal light of a jewel topknot found the door of liberation of the ocean of great compassion manifesting jewels of various forms and colors of boundless realms.

The deity eyes of light found the door of liberation purifying the eyes of all sentient beings causing them to see the matrix of the cosmos.

The deity Virtue Bearing found the door of liberation developing pure continuous attention never letting it be lost or broken.

The deity Universal Light found the door of liberation carrying the palace of the sun all over, shining on all sentient beings of the ten directions, allowing them to accomplish their work.

Nhựt-Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp mười phương chúng-sanh tận kiếp vị-lai thường làm lợi ích.

Quang-Diệm-Nhãn Thiên-Tử được giải-thoát-môn dùng tất cả tùy loại ứng-thân khai ngộ chúng-sanh làm cho vào biển trí-huệ.

Tu-Di-Quang-Hoan-Hỉ-Tràng-Thiên-Tử được giải-thoát-môn làm chúa tất cả chúng-sanh khiến siêng tu vô-biên công-đức thanh-tịnh.

Tịnh-Bửu-Nhựt Thiên-Tử được giải-thoát-môn tu tất cả khổ-hạnh thâm-tâm hoan-hỉ.

Dũng-Mãnh-Bất-Thối-Chuyển-Thiên-Tử được giải-thoát-môn quang-minh vô-ngại soi khắp khiến tất cả chúng-sanh được thêm tinh sáng.

Diệu-Hoa-Anh-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp thân chúng-sanh khiến sanh lòng vui mừng tin hiểu.

Tối-Thắng-Tràng-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn quang-minh chiếu khắp tất cả thế-gian khiến thành-tựu những công-đức vi-diệu.

Bửu-Kế-Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn biển đại-bi hiện vô-biên cảnh-giới các thứ sắc tướng trang-nghiêm.

Quang-Minh-Nhãn Thiên-Tử được giải-thoát-môn làm cho chúng-sanh được pháp-nhãn thanh-tịnh thấy tạng pháp-giới.

Trì-Ðức Thiên-Tử được giải-thoát-môn phát-sanh tâm thanh-tịnh tương-tục làm cho chẳng hư hoại.

Phổ-Vận-Hành-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn phổ-vận-nhựt-cung-điện chiếu-thập-phương chúng-sanh khiến việc làm được thành-tựu.


At that time Sun Godling, imbued with the Buddhas Power surveyed all the Sun Deities and said in verse:

Lúc đó, Nhựt Thiên-Tử thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Nhựt-Thiên-Tử rồi nói kệ rằng:

The Buddhas great light of knowledge
Illuminates all lands in the ten directions:
All sentient beings can see the Buddha’s
Various disciplines and manifold techniques.

The forms of the Buddha are boundless,
Appearing to all according to their inclinations,
Opening up the ocean of knowledge for all worlds:
Flame Eyes beholds the Buddha in this way.

The Buddha Body is peerless, it has no compare
Its light shines throughout the ten directions,
Transcending all, supremely unexcelled:
Such a teaching has Joyful Attained.

Practicing austerities to benefit the world,
Traversing all realms of existence for countless ages,
This light is everywhere as pure as space:
Jeweled Moon knows these techniques.

The Buddha speaks the wondrous sound without obstacle
It pervades all lands in the ten directions,
Benefiting the living with the flavor of truth:
Courageous knows this technique.

Emanating inconceivable nets of light,
Everywhere purifying all conscious beings,
He causes them to engender profound faith:
This is the way Flower Garland has entered.

All the lights in the world
Cannot match the light of a single pore of the Buddha¡ª
This is how inconceivable the Buddhas light is:
This is the liberation of supreme banner light.

The way of all Buddhas is thus:
They all sit under the tree of enlightenment
And bring the errant to the right path:
Jewel Topknot Light sees in this way.

Sentient beings are blind, ignorant, and suffering¡ª
The Buddha wants to make them produce a pure eye,
And so lights the lamp of wisdom for them:
Good Eye looks deeply into this.

Honored Master of liberating techniques
If any see him and make an offering,
He causes them to cultivate practice and reach the result:
This is Virtues power of means.

In one teaching there are many aspects¡ª
For countless ages he teaches this way.
The far-reaching meanings of the teachings expounded
Are comprehended by Universal Light.

Trí-huệ-quang Như-Lai rộng lớn
Chiếu khắp mười phương các quốc-độ
Chúng-sanh đều thấy Ðức Như-Lai
Ðiều phục quần-mê nhiều phương-tiện.
Như-Lai sắc tướng thật vô-biên
Hiện thân theo lòng chúng-sanh thích
Khắp mở trí-huệ cho thế-gian
Diệm-Nhãn Thiên-Tử quan-sát thấy.
Phật-thân vô-tỉ không ai bằng
Quang-minh chiếu sáng khắp mười phương
Là bực vô-thượng hơn tất cả
Pháp-môn như vậy Hoan-Hỉ được.
Vì lợi cho đời tu khổ-hạnh
Qua lại các cõi vô-lượng kiếp
Quang-minh biến-tịnh như hư-không
Tịnh-Bửu Thiên-Tử đã được biết.
Phật diễn diệu-âm không chướng-ngại
Cùng khắp mười phương các quốc-độ
Ðều sùng pháp-vị lợi quần-sanh
Phương-tiện như đây Dũng-Mãnh rõ.
Phóng quang-minh lớn bất-tư-nghì
Thanh-tịnh tất cả loài hàm-thức
Ðều khiến phát sanh tin hiểu sâu
Hoa-Âm Thiên-Tử được ngộ nhập.
Thế-gian chỗ có những quang-minh
Chẳng bằng ánh-sáng chân lông Phật
Phật quang như vậy bất-tư-nghì
Thắng-Tràng Thiên-Tử được giải-thoát.
Tất cả chư Phật pháp như vậy
Ngồi cội bồ-đề thành chánh-giác
Khiến kẻ tà ác về đường lành
Bửu-Kế Thiên-Tử thấy như vậy.
Chúng-sanh ngu-si khổ tối tâm
Vì muốn cho họ được tịnh-nhãn
Nên Phật vì họ thắp huệ-đăng
Thiện-Mục Thiên-Tử quan-sát thấy.
Ðấng tự-tại phương-tiện giải-thoát
Nếu ai được gặp cúng một lần
Phước này giúp họ lần chứng quả
Phương-tiện trên đây Trì-Ðức được.
Vô-lượng môn trong một pháp-môn
Vô-lượng ngàn kiếp nói như vậy
Diễn-thuyết pháp-môn nghĩa nhiệm-mầu
Phổ-Vận-Quang Thiên đã hiểu rõ.


Furthermore, Moon Godling found the door of liberation of pure light illuminating the universe, edifying all sentient beings.

The Deity Flower King Topknot Halo found the door of liberation observing worlds of all sentient beings and causing them to enter the boundless truth.

The Deity Myriad Subtle Pure Lights found the door of liberation knowing the various operations of clinging to objects in the ocean of the minds of all sentient beings.

The Deity Pacifying the Hearts of the World found the door of liberation bestowing inconceivable happiness on all sentient beings, causing them to dance with joy.

The deity Luminosity of Tree King Eyes found the door of liberation protecting agricultural work, the seeds, sprouts, stalks, et cetera, according to the season, causing it to be successfully accomplished.

The deity Manifesting Pure Light found the door of liberation compassionately saving and protecting all sentient beings, causing them to witness the facts of experiencing pain and pleasure.

The deity Immutable Light Traveling Everywhere found the door of liberation able to hold the pure clear moon and show it throughout the ten directions.

The deity Sovereign Monarch Of Constellations found the door of liberation showing all things to be illusory and like empty space, formless and without inherent nature.

The deity Moon Of Pure Awareness found the door of liberation performing great works for the benefit of all beings.

The Deity Great Majestic Light found the door of liberation universally cutting off all doubt and confusion.

Nguyệt Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp pháp-giới nhiếp hóa chúng-sanh.

Hoa-Vương-Kế-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh khiến họ vào khắp vô-biên pháp.

Chúng-Diệu-Tịnh-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn rõ biết tâm niệm phan-duyên của tất cả chúng-sanh.

An-Lạc-Thế-Gian-Tâm Thiên-Tử được giải-thoát-môn đem sự vui bất-tư-nghì cho tất cả chúng-sanh.

Thọ-Vương-Nhãn-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn tùy thời thủ hộ khiến được thành-tựu như nông-gia gieo giống.

Xuất-hiện-Tịnh-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn từ-bi cứu-hộ tất cả chúng-sanh khiến họ được thấy những sự thọ khổ thọ vui.

Phổ-Du-Bất-Ðộng-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn có thể cầm mặt nguyệt thanh-tịnh hiện khắp mười phương.

Tinh-Tú-Vương-Tự-Tại Thiên-Tử được giải-thoát-môn khai-thị tất cả pháp như huyễn như hư-không vô-tướng không tự-tánh.

Tinh-Giác-Nguyệt Thiên-Tử được giải-thoát-môn vì khắp tất cả chúng-sanh khởi công-dụng lớn.

Ðại-Oai-Ðức-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn dứt tất cả nghi hoặc.


At that time Moon Godling, imbued with the spiritual power of the Buddha, surveyed all the celestial hosts in all the moon palaces and said in verse:

Lúc đó Nguyệt Thiên-Tử thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chư thiên trong nguyệt cung-điện rồi kệ rằng:

The Buddha Radiates light pervading the world,
Illuminating the lands in the ten directions,
Expounding the inconceivable, far reaching teaching:
To destroy forever the darkness of ignorance and delusion.

He is sphere is infinite and inexhaustible¡ª
He teaches eternally through countless eons,
Edifying beings through various powers:
Flower Topknot looks upon Buddha this way.

The Ocean of sentient beings minds varies from moment to
moment;
The Buddhas knowledge is so broad it comprehends all this,
Expounding the truth for them all making them glad:
This is the liberation of Subtle Light.

Sentient beings have no holy tranquility;
Sunk in evil ways, they suffer many pains¡ª
The Buddha shows them the nature of things:
Peaceful meditation sees in this way.

The Buddha, with unprecedented great compassion,
Enters all states of existence to help sentient beings,
Explaining truth, encouraging virtue, promoting fulfillment:
This is known to Eye Light.

The Buddha opens up the light of truth,
Analyzing the natures of the acts of all worlds,
Their good and their evil, without a mistake:
Pure light, seeing this, gives rise to joy.

The Buddha is the basis of all blessings,
Like the earth supporting all buildings;
He skillfully shows the peaceful way out of distress:
Immutable knows this technique.

The bright glow of his fire of knowledge pervades the universe¡ª
He manifests countless forms, equal to all beings,
Exposing true reality for the benefit of all:
Monarch of Constellations realizes this path.

The Buddha is like space, with no inherent nature;
Appearing in the world to benefit the living,
His features and refinements are like reflections:
Pure awareness sees in this way.

The pores of the Buddhas body emit sounds everywhere:
The clouds of the teaching cover all worlds;
All those who hear are joyful and glad:
Such is the realization of Liberation Light.

(Thomas Cleary End of Volume 2) – page 22 – 68

Phật phóng quang-minh khắp thế-gian
Chiếu sáng mười phương các quốc-độ
Chuyển pháp rộng lớn bất-tư-nghì
Phá hẳn chúng-sanh nghiệp si-ám.
Cảnh-giới vô-biên lại vô-tận
Trong vô-lượng kiếp thường khai-thị
Thần-lực tự-tại độ quần-sanh
Hoa-Kế như vậy quan-sát Phật.
Tâm niệm chúng-sanh niệm niệm khác.
Phật trí rộng lớn đều rõ biết
Thuyết pháp cho họ được vui mừng
Diệu-Quang Thiên-Tử được giải thoát.
Chúng-sanh không có thật an vui
Mê chìm ác đạo thọ sự khổ
Như-Lai dạy họ pháp-tánh-môn
Lạc-Tâm Thiên-Tử suy gẫm thấy.
Như-Lai hy-hữu đại-từ-bi
Vì lợi chúng-sanh vào các cõi
Thuyết pháp khuyên họ khiến làm lành
Nhãn-Quang Thiên-Tử đã rõ biết.
Thế-Tôn khai-thị pháp quang-minh
Phân biệt thế-gian các nghiệp tánh
Chỗ làm thiện ác không mất hư
Tịnh-Quang Thiên-Tử lòng vui đẹp.
Phật là chỗ nương tất cả phước
Ví như địa-cầu gìn cung-điện
Khéo truyền đạo mầu rất an-vui
Phương-tiện như đây Bất-Ðộng thấy.
Lửa trí sáng lớn cùng pháp-giới
Hiện hình vô số đồng chúng-sanh
Mở bày chân-thật vì muôn loài
Tinh-Tú-Vương Thiên được tỏ-ngộ.
Phật như hư-không không tự-tánh
Vì lợi chúng-sanh hiện thế-gian
Tướng-hảo trang-nghiêm như bóng hình
Tịnh-Giác Nguyệt-Thiên thấy như vậy
Chưn lông thân Phật diễn thinh Âm
Mây pháp thế-gian che trùm khắp
Người thấy kẻ nghe đều vui mừng
Ðại-Oai-Ðức Thiên được giải thoát.

 

Volume 3 – page 32 (85) of 1465


Furthermore, the Gandharva King Sustaining the Nation found the door of liberation of independent techniques for saving all sentient beings.

The Gandharva king Tree Light found the door of liberation seeing the array of all virtues.

The Gandharva king Clear Eyes found the door of liberation cutting off forever the grief and suffering of all sentient beings, producing a treasury of joy.

The Gandharva king Flower Crown found the door of liberation forever cutting off the confusion of all sentient being erroneous views.

The Gandharva king Universal Sound Of Joyful Steps found the door of liberation like clouds over spreading, shading and refreshing all sentient beings. The Gandharva king Joyously Moving Beautiful Eyes found the door of liberation manifesting an enormous beautiful body, causing all to obtain peace and bliss. The Gandharva King Wondrous Sound Lion Banner found the door of liberation scattering all famous jewels in all direction.

The Gandharva King Universal Emanation of Jewel Light found the door of liberation manifesting the pure body of all great joyous lights.

The Gandharva King Diamond Tree Flower Banner found the door of liberation causing all trees to richly flourish, causing all who see them to be delighted.

The Gandharva King Universal Manifestation of Adornments found the door of liberation skillfully entering into the sphere of all Buddhas and bestowing peace and happiness on all living beings.

Trì-Quốc Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn phương-tiện tự-tại nhiếp tất cả chúng-sanh.

Thọ-Quang Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn thấy khắp tất cả công-đức trang-nghiêm.

Tịnh-Mục Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn dứt hẳn ưu-khổ của tất cả chúng-sanh làm cho sanh lòng vui mừng.

Hoa-Quan Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn dứt hẳn tà-kiến mê-lầm của tất-cả chúng-sanh.

Hỉ-Bộ-Phổ-Âm Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn khắp che chở rưới nhuần tất cả chúng-sanh như mây che mát.

Nhạo-Diêu-Ðộng-Mỹ-Mục Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn hiện thân xinh đẹp rộng lớn làm cho tất cả được an-vui.

Diệu-Âm-Sư-Tử-Tràng Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn danh đồn lớn tốt lan khắp mười phương.

Phổ-Phóng-Bửu-Quang-Minh Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn hiện tất cả thân thanh-tịnh quang-minh đại hoan-hỷ.

Kim-Cang-Thọ-Hoa-Tràng Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn kháp nhuần sum-sê tất cả cây cối làm cho người thấy vui-mừng.

Phổ-Hiện-Trang-Nghiêm Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn khéo vào tất cả cảnh-giới Phật cho chúng-sanh sự an-vui.


At that time the Gandharva king Sustaining the Nation, Imbued with the power of the Buddha looked over all the hosts of Gandharvas, and said in verse:

Lúc đó Trì-Quốc Càn-Thát-Bà Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Càn-Thát-Bà rồi nói kệ rằng:

The innumerable doors to the realm of the Buddhas
Cannot be entered by any sentient beings.
The Buddha is like the nature of space, pure;
He opens the right path for all worlds.

In each one of the Buddhas Pores
Is an ocean of virtues, all replete–
all worlds are benefited and pleased by them:
This is what Tree Light can see.

The vast ocean of sorrow and suffering of the world
The Buddha can evaporate entirely.
The Buddha, compassionate, has many techniques:
Clear Eyes has deep understanding of this.

The ocean of lands of the ten directions is boundless–
The Buddha illuminates them all with the light of knowledge,

Causing them to wash away all wrong views:
This is where Tree Flower enters.

The Buddha, over countless eons in the past
Cultivated great compassion and skill in means,
To pacify all the worlds:
This path Universal Sound can enter.

The Buddha body is pure–All like to see it.
It can produce endless enjoyment in the world
As the causes and effects of liberation are successively fulfilled:
Good Eyes skillfully demonstrates this.

Sentient beings are confused, always going in circles–
Their barriers of ignorance are most firm and dense.
The Buddha expounds the great teaching for them:
This, Lion Banner is able to expound.

The Buddha manifests everywhere a body of wondrous form.
With innumerable differentiations equal to sentient beings,
By various means enlightening the world:
Wondrous Sound looks upon the Buddha this way.

The infinite doors of knowledge and means
The Buddha opens for all sentient beings,
To enter the true practice of supreme enlightenment
This, Diamond Banner well observes.

Within and instant, millions of eons–
he Buddhas power can show this with no effort,
Bestowing peace and comfort equally on all living beings:
This is the liberation of pleasant adornment.

Chư Phật cảnh-giới vô-lượng môn
Tất cả chúng-sanh chẳng vào được
Phật tánh thanh-tịnh như hư-không
Vì khắp thế-gian khai chánh-đạo.
Mỗi mỗi chưn lông của Như-Lai
Ðầy đủ công-đức như biển cả
Tất cả thế-gian đều an-vui
Thọ-Quang Vương đây đã thấy được.
Biển khổ rộng lớn của thế-gian
Phật đều có thể tiêu trừ sạch
Phật nhiều phương-tiện đại từ bi
Tịnh-Mục Vương này hiểu biết được.
Mười phương cõi nước rộng vô biên
Trí-Quang của Phật đều sáng chói
Dứt trừ tất cả chấp ác tà
Môn-giải-thoát này Hoa-Quan được.
Phật từ thuở xưa vô-lượng kiếp
Tu tập đại-từ hạnh phương-tiện
Tất cả thế-gian đều an-vui
Phổ-Âm Thần-Vương hay ngộ nhập.
Phật thân thanh-tịnh đều thích thấy
Hay sanh thế-gian vui vô-lượng
Nhơn-quả giải-thoát thứ đệ thành
Diêu-Ðộng Mỹ-Mục khéo khai thị.
Chúng-sanh mê lầm thường lưu chuyển
Ngu-si che chướng rất kín chắc
Như-Lai vì họ nói pháp mầu
Sư-Tử-Tràng-Vương diễn-thuyết được.
Như-Lai khắp hiện diệu sắc thân
Vô-lượng sai khác khắp chúng-sanh
Nhiều thứ phương-tiện soi thế-gian
Phổ-Phóng Bửu-Quang thấy như vậy.
Ðại-Trí phương-tiện vô-lượng môn
Phật vì chúng-sanh mà khai diễn
Vào hạnh chơn-thật đại bồ-đề
Kim-Cang-Tràng-Vương khéo quan-sát.
Trong một sát-na, trăm ngàn kiếp
Phật-lực hay hiện không động diêu
Khắp đem an-lạc thí quần-sanh
Phổ-Hiện Trang-Nghiêm môngiải-thoát.


Furthermore, the Kumbanda King Increase found the door of liberation of the power to eliminate all maliciousness.

The Kumbanda King Dragon Leader found the door of liberation cultivating a boundless ocean of practices.

The Kumbanda King Adornment found the door of liberation knowing what is pleasing to the minds of all sentient beings.

The Kumbanda King beneficial action found the door of liberation of work perfecting pure radiance.

The Kumbanda King Fearsome found the door of liberation showing all sentient beings the safe path free from fear.

The Kumbanda King Sublime Adornment found the door of liberation evaporating the ocean of cravings of all sentient beings.

The Kumbanda King High Peak Intellect found the door of liberation manifesting clouds of lights in all realms of being.

The Kumbanda King Brave Strong Arms found the door of liberation shedding light everywhere destroying mountain-like barriers.

The Kumbanda King Boundless Pure Flower Eyes found the door of liberation revealing the treasury of non-regressing great compassion.

The Kumbanda King Enormous Face found the door of liberation everywhere manifesting bodies transmigrating in the various states of being.

Tăng-Trưởng-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn trừ diệt tất cả oán-thù.

Long-Chúa-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn tu-tập vô-biên công-hạnh.

Trang-Nghiêm-Tràng-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả lòng ưa thích của chúng-sanh.

Nhiêu-Ích-Hạnh Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp thành-tựu công-hạnh thanh-tịnh sáng-suốt.

Khả-Bố-Úy-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khai-thị đạo an-ổn vô-úy cho tất cả chúng-sanh.

Diệu-Trang-Nghiêm-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn tiêu-trừ biển ái-dục của tất cả chúng-sanh.

Cao-Phong-Huệ Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp hiện mây sáng chói che muôn loài.

Dũng-Kiện-Tý-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp phóng quang-minh dứt chướng nặng như núi.

Vô-Biên-Tịnh-Hoa-Nhãn Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khai-thị tâm đại-bi bất thối-chuyển.

Quảng-Ðại-Diện-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn hiện thân lưu chuyển trong các loài.


At that time the Kumbanda King Increase, imbued with the power of the Buddha, looked over all the assembled Kumbandas and said in verse:

Lúc đó Tăng-Trưởng Cưu-Bàn-Trà-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Cưu-Bàn-Trà mà nói kệ rằng:

Perfecting the power of patience, the Guide of the World Cultivated practice for the sake of beings for countless eons,
Forever leaving the confusion of worldly pride–
Therefore his body is most majestically pure.

In the past the Buddha cultivated oceans of practices,
Edifying innumerable beings in all quarters,
Benefiting the living by all sorts of means,
This liberation door Dragon Leader has found.

The Buddha saves sentient beings with great knowledge,
Clearly understanding all of their minds
And taming them with various powers:
Adornment Banner, seeing this, gives rise to Joy.

Spiritual Powers appear responsibly like reflections of a Light;
The Wheel of Teaching in reality is like space,
Being thus in the world for incalculable eons:
This is realized by the Beneficent King.

Sentient Beings are blinded by ignorance always confused;
The light of Buddha illuminates the path of safety.
To rescue them and cause suffering to be removed:
Fearsome Contemplates this teaching well.

Floating and sinking in the ocean of desire full of all pains;
The all illuminating light of wisdom annihilates this all.
And having removed pain then expounds the truth:
This is the realization of Splendid Arrays.

The Buddha Body responds to all–none do not see it.
With various techniques it teaches the living,
Sound like thunder, showering the rain of truth:
This teaching High Intellect Enters.

The Pure light is not shown in vain–
Any who meet it, it will cause to dissolve heavy barriers;
It expounds Buddhas Virtues without any bounds:
Grave Arms can clarify this profound principle.

To give peace and comfort to all sentient beings,
He practiced great compassion for innumerable ages
Removing all pains by various means:
This is the vision of Pure Flower.

Spiritual Powers, independent and inconceivable,
That body appears throughout the ten directions,
Yet nowhere does it come or go:
This is what enormous face understands.

Thành-tựu nhẫn-lực Thế-Ðạo-Sư
Vì người tu hành vô-lượng kiếp
Lìa hẳn kiêu-mạn cùng mê lầm
Nên thân của Phật rất nghiêm tịnh.
Từ xưa Ðức Phật đã tu hành
Giáo-hóa thập phương vô-lượng chúng
Các thứ phương-tiện lợi quần-sanh
Môn giải-thoát này Long-Chúa được.
Phật dùng đại-trí cứu chúng-sanh
Thấy biết rõ ràng tâm của họ
Phương-tiện tự-tại khéo dắt-dìu
Nghiêm-Tràng-Vương thấy lòng hoan-hỷ.
Thần-thông ứng-hiện như bóng vang
Pháp-luân như không thường chơn thật
Vô-ương số kiếp ở nơi đời
Nhiêu-Ích-Hạnh-Vương đã được chứng.
Chúng-sanh mù lòa thường tối tâm
Phật quang chiếu hiện đường an-ổn
Cứu hộ muôn loài khổ được trừ
Khả-Bố-Úy-Vương quan-sát thấy.
Biển dục trôi chìm đủ sự khổ
Trí-Quang chiếu khắp đều tiêu diệt
Khổ đã dứt trừ dạy pháp mầu
Diệu-Trang-Nghiêm-Vương được tỏ ngộ.
Phật thân phổ-ứng người đều thấy
Nhiều môn phương-tiện độ cs
Tiếng như sấm nổ rưới mưa pháp
Cao-Phong-Huệ-Vương được chứng nhập.
Quang-minh thanh-tịnh thường lợi-ích
Gặp được Phật quang tiêu chướng nặng
Công-đức của Phật vốn vô-biên
Thâm lý như đây Dũng-Tý biết.
Vì muốn an-vui các chúng-sanh
Phật tu đại-bi vô-lượng kiếp
Tất cả khốn khổ phương-tiện trừ
Vô-Biên-Tịnh-Hoa đã thấy rõ.
Thần-thông tự-tại bất-tư-nghì
Thân Phật hiện khắp mười phương cõi
Nhưng vẫn bất động không khứ lai
Quảng-Ðại-Diện-Vương đã hiểu rõ.


Furthermore, the Dragon King Virupaksha found the door of liberation extinguishing all the burning pains of the state of Dragon’s.

Shakra found the door of liberation of instantaneously transforming his own Dragon form and manifesting the forms of countless beings.

The Dragon King Cloud Sound Banner found the door of liberation speaking the boundless ocean of Buddha names with a pure clear voice in all realms of being. The Dragon King Flaming Mouth found the door of liberation showing the differences in arrangements of boundless Buddha Worlds.

The Dragon King Cloud Banner found the door of liberation showing all sentient beings the ocean of great joy and virtue.

The Dragon King Takshaka found the door of liberation Destroying all fears with the pure voice of salvation.

The Dragon King Boundless Steps found the door of liberation showing the form body of all Buddhas and the succession of their eons.

The Dragon King Pure Form found the door of liberation producing the ocean of great delight and joy of all sentient beings.

The Dragon King Great Sound Traveling Everywhere found the door of liberation manifesting the pleasing unobstructed sound that is equal to all.

The Dragon King No Heat or Torment found the door of liberation annihilating all the sufferings of the world with a cloud of great compassion that covers all.

Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Long-Vương đã được giải-thoát-môn tiêu diệt tất cả khổ hoạn của loài rồng.

Ta-Kiệt-La Long-Vương được giải-thoát-môn trong một niệm chuyển hình rồng hiện vô-lượng thân chúng-sanh.

Vân-Âm-Tràng Long-Vương được giải-thoát-môn ở trong các loài dùng tiếng thanh-tịnh nói vô-biên danh-hiệu của chư Phật.

Diệm-Khẩu Long-Vương được giải-thoát-môn hiện khắp vô-biên thế-giới kiến lập sai khác.

Diệm-Nhãn Long-Vương được giải-thoát-môn Như-Lai từ mẫn trừ diệt sân-si của tất cả chúng-sanh.

Vân-Tràng Long-Vương được giải-thoát-môn khai-thị phước-đức hỷ lạc lớn cho tất cả chúng-sanh.

Ðức-Xoa-Ca Long-Vương được giải-thoát-môn dùng tiếng thanh-tịnh cứu-hộ dứt trừ tất cả sự bố-úy.

Vô-Biên-Bộ-Long-Vương được giải-thoát-môn thị hiện tất cả sắc thân của Phật và trụ kiếp thứ-đệ.

Thanh-Tịnh-Sắc-Tốc-Tật Long-Vương được giải-thoát-môn xuất sanh sự ưa thích vui mừng lớn cho tất cả chúng-sanh.

Phổ-Hành-Ðại-Âm Long-Vương được giải-thoát-môn thị hiện tất cả âm-thanh vô-ngại bình-đẳng thích ý.

Vô-Nhiệt-Não Long-Vương được giải-thoát-môn dùng mây đại-bi che khắp dứt sự khổ của tất cả thế-gian.

At that time, Dragon King Virupaksha, imbued with the power of the Buddha, looked over all the host of Dragons, and said in verse:
Lúc đó Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Long-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả long-chúng rồi nói kệ rằng:

See how the Buddhas teaching is always thus
It helps and benefits all sentient beings;
It can, by the power of great compassion and pity,
Rescue those who have fallen into fearful ways.

The various differences of all sentient beings
The Buddha shows all on the tip of a hair,
Filling the world with spiritual demonstrations:
Shakra sees the Buddha this way.

The Buddha, by means of unlimited spiritual power,
Tells of his names and epithets, as many as all beings–
He makes them all hear whichever they like:
Thus can Cloud Sound understand.

The beings of infinite, boundless lands,
The Buddha can make enter a single pore
While sitting at rest among those hosts.
This is the vision of Flaming Mouth

The irascible minds of all sentient beings,
Their bondage in ignorance, are deep as the sea;
The Buddha compassionately removes it all:
Flame Dragon, observing this, can see it clearly.

The virtuous powers of all sentient beings
Appear clearly in the Buddhas Pores–
Having shown this, he returns all to the ocean of blessings:
This is the vision of High Cloud Banner.

The pores of the Buddhas body radiate the light of wisdom:
That light intones a sublime sound everywhere–
All who hear it are free from worry and fear:
Takshaka realizes this way.

The lands, adornments, and succession of ages
Of all the Buddhas of all times
Appear as they are in the Buddhas Body:
Broad Steps sees this spiritual power.

I observed the Buddhas practice in the past,
Making offerings to the ocean of all Buddhas
Increasing his joy with all of them:
This is the entry of Dragon Swift.

The Buddha, by means of expedient sound adapted to type
Expounds truth for the masses making them rejoice.
That sound is pure and sublime, enjoyed by all who hear:
Going Everywhere, hearing this, joyfully awakens.

Sentient beings are oppressed in all states of existence,
Whirled about by habitual delusion, with no one to rescue them,
The Buddha liberates them with Great Compassion:
No Heat or Torment realizes this.

Quan-sát Như-Lai pháp chơn thường
Tất cả chúng-sanh đều lợi-ích
Dùng lòng đại-từ luôn xót thương
Cứu kẻ trôi chìm lo sợ khổ.
Tất cả chúng-sanh đều sai khác
Một chưn lông Phật đủ thị-hiện
Thần-thông biến-hóa khắp thế-gian
Ta-Kiệt Long-Vương quan-sát thấy.
Phật dùng thần-thông không hạn lượng
Rộng nói danh-hiệu khắp chúng-sanh
Tùy lòng ưa thích đều được nghe
Vân-Âm Long-Vương được tỏ ngộ.
Vô-lượng vô-biên các quốc-độ
Có thể đem vào một chưn lông
Như-Lai an-tọa chúng-hội kia
Diệm-Khẩu Long-Vương đã thấy được.
Tất cả chúng-sanh lòng sân hận
Ngu-si ràng buộc chìm biển khổ
Như-Lai xót thương đều dứt trừ
Diệm-Nhãn Long-Vương quan-sát thấy.
Bao nhiêu phước-đức của chúng-sanh
Trong chưn lông Phật đều hiển-hiện
Hiện rồi đồng về biển đại phước
Vân-Tràng Long-Vương đã quan-sát.
Chưn lông thân Phật phát trí-quang
Trí-quang khắp nơi thuyết diệu-pháp
Chúng-sanh được nghe hết sợ lo
Ðức-Xoa Long-Vương đã được ngộ.
Tam thế tất cả chư Như-Lai
Quốc-độ trang-nghiêm kiếp thứ-đệ
Như vậy đều hiện nơi Phật thân
Biên-Bộ Long-Vương được thấy biết.
Như-Lai công-hạnh thuở xa xưa
Cúng-dường tất cả vô-lượng Phật
Cúng rồi thêm lớn lòng vui-mừng
Tốc-Tật Long-Vương được chứng nhập.
Âm-thinh của Phật thuận theo loài
Vì họ thuyết-pháp được hỷ-lạc
Tiếng Phật thanh nhã cúng vui lòng
Ðại-Âm Long-Vương lòng tỏ ngộ.
Chúng-sanh bức ngặt trong các cõi
Nghiệp hoặc trôi chìm không người cứu
Phật dùng đại-bi khiến thoát lìa
Vô-Nhiệt Long-Vương đã chứng được.


Furthermore, the Yaksha King Vishravana found the door of Liberation saving evil beings by boundless skill in means.

The Yaksha King Independent Sound found the door of Liberation examining all sentient beings, saving them with appropriate techniques.

The Yaksha King Solemn Weapon Bearer found the door of Liberation of ability to give sustenance to all emaciated evil sentient beings.

The Yaksha King Great Wisdom found the door of Liberation extolling the ocean of virtue of all sages.

The Yaksha King Lord of Flaming Eyes found the door of Liberation Observing all sentient beings and engendering great compassion and knowledge.

The Yaksha King Adamantine Eye found the door of Liberation aiding and comforting all sentient beings by various appropriate means.

The Yaksha King Arm of Courage and Strength found the door of Liberation entering into the meaning of all teachings.

The Yaksha King Bravely Resisting General found the door of Liberation guarding all sentient beings, causing them to abide in the way, with none living in vain. The Yaksha King Rich in Material Goods found the door of Liberation increasing all beings stores of blessings and virtues and causing them to always feel blissful.

The Yaksha King Power to Smash High Mountains found the door of Liberation producing the light of wisdom and power of the Buddhas whenever called to mind.

Tỳ-Sa-Môn Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn dùng vô-biên phương-tiện cứu khổ chúng-sanh ác.

Tự-Tại-Âm-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp chúng-sanh dùng phương-tiện cứu hộ.

Nghiêm-Trì-Khí-Trượng-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn có thể giúp ích tất cả chúng-sanh rất ác.

Ðại-Trí-Huệ-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn xưng dương công-đức của tất cả thánh-nhơn. Diệm-Nhãn-Chúa-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn đại-bi trí quan-sát khắp tất cả chúng-sanh.

Kim-Cang-Nhãn-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn các thứ phương-tiện lợi-ích an-lạc tất cả chúng-sanh.

Dũng-Kiện-Tý-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn khắp vào nghĩa lý của tất cả pháp.

Dũng-Ðịch-Ðại-Quân-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn hộ vệ tất cả chúng-sanh khiến đều trụ nơi chánh-đạo.

Phú-Tài-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn tăng-trưởng phước-đức của tất cả chúng-sanh khiến họ luôn được khoái-lạc.

Lực-Hoại-Cao-Sơn-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn tùy thuận ức niệm xuất-sanh trí-lực quang-minh của Phật.


At that time the Great Yaksha King Learned, imbued with the power of the Buddha, looked over the assembly of Yakshas and said in verse:

Lúc đó Ða-Văn-Ðại-Dạ-Xoa-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Dạ-Xoa rồi nói kệ rằng:

The evils of sentient beings are extremely fearsome–
They do not see the Buddha for hundreds, thousands of eons–
Drifting through life and death, they suffer myriad pains–
To rescue them, the Buddhas appear in the world.

The Buddha saves and protects all worlds,
Appearing before all sentient beings
To put a stop to the pains of transmigration and fearsome realms:
Independent sound enters this gate of teaching.

Sentient beings, evil deeds create multiple barriers;
The Buddha demonstrates sublime principles to break through them,
While lighting up the world with a bright lamp;

This truth Weapon Bearer can see.
The Buddha cultivated practices over oceans of eons past,
Praising all the Buddhas in the ten directions–
Therefore he has a lofty, far reaching fame:

This is what is understood by wisdom.
is wisdom is like space, unbounded;
His reality-body is immense, inconceivable–
Therefore he appears in all ten directions:

Flaming Eyes can observe this.
Intoning the wondrous sound in all realms of being,
He expounds the truth to benefit the living;
Wherever his voice reaches, all pains vanish:

Delving into this Technique is Adamant Eye.
All profound, vast meanings
The Buddha can expound in one phrase;
Thus the principles of the teaching are equal to the worlds:

This is the realization of courageous wisdom.
All sentient beings are on false paths–
Buddha shows them the right path, inconceivable,
Causing all worlds to be vessels of truth:

This Brave General can understand.
All virtuous activities in the world’
Come from the Buddha’s Light;
The Ocean of Buddhas wisdom is immeasurable:

Such is the liberation of Materially Rich
Recall the countless eons of the past
When the Buddha cultivated the ten powers,
Able to fulfill all the powers: This is comprehended by High-Banner.

Chúng-sanh tội ác đã quá sâu
Trăm ngàn kiếp qua chẳng thấy Phật
Trôi chìm sanh-tử thọ khổ nhiều
Vì cứu chúng-sanh Phật xuất-thế.
Như-Lai cứu-hộ các thế-gian
Tất cả chúng-sanh hiện trước họ
Dứt khổ luân-chuyển hết sợ lo
Tự-Tại-Âm-Vương đã ngộ nhập.
Chúng-sanh tạo ác-nghiệp, chướng nhiều
Phật dạy lý mầu khiến rõ biết
Ví như đèn sáng chiếu thế-gian
Nghiêm-Trì Xoa-Vương đã được thấy.
Thuở xưa nhiều kiếp Phật tu hành
Xưng tán mười phương tất cả Phật
Nên có tiếng đồn lớn cao xa
Ðại-Trí-Huệ-Vương được rõ biết.
Trí-Huệ như không vô-lượng-biên
Pháp-thân rộng lớn bất-tư-nghị
Do đây mười phương đều hiện thân
Diệm-Nhãn-Chúa Vương quan-sát thấy.
Trong tất cả loài diễn diệu-âm
Thuyết pháp lợi-ích vô-lượng chúng
Tiếng Phật đến đâu khổ dứt trừ
Kim-Cang-Nhãn Vương được phương-tiện.
Tất cả nghĩa rộng lớn rất sâu
Phật dùng một câu diễn thuyết được
Giáo-lý như vậy khắp thế-gian
Dũng-Kiện-Tý Vương đã được ngộ.
Vô-lượng chúng-sanh chấp đạo tà
Phật dạy chánh-đạo bất-tư-nghị
Khiến khắp thế-gian thành pháp-khí
Dũng-Ðịch-Quân-Vương rõ biết được.
Bao nhiêu phước-nghiệp của thế-gian
Tất cả đều do Phật-quang-chiếu
Phật-trí rộng lớn khó nghĩ lường
Phú-Tài-Xoa Vương được giải-thoát.
Nhớ đến kiếp xưa vô-lượng số
Phật từ lâu xa tu thập-lực
Hay khiến trí-lực đều tròn đầy
Lực-Hoại-Cao-Sơn được rõ biết.


Furthermore, the Mahoraga King Beneficent Wisdom found the door of Liberation of using all spiritual powers and techniques to cause sentient beings to amass virtues.

The Mahoraga King Dignified Sound found the door of liberation causing all sentient beings to get rid of afflictions and attain the joy of coolness.

The Mahoraga King Adornment of Supreme Wisdom found the door of liberation causing all sentient beings, having good or bad thoughts, and consciousness, to enter into the pure truth.

The Mahoraga King Lord of Sublime Eyes found the door of Liberation comprehending the equality of all virtuous powers without any attachments. The Mahoraga King lamp banner found the door of liberation edifying all sentient beings and causing them to leave the dark, fearsome states.

The Mahoraga King Supreme Light Banner found the door of Liberation knowing the virtues of all the Buddhas and giving rise to joy.

The Mahoraga King Lion Guts found the door of Liberation of the courage and strength to be the savior and guardian of all beings.

The Mahoraga King Sound Adorned by Myriad Subtleties found the door of liberation causing all sentient beings to give rise to boundless joy and pleasure whenever brought to mind.

The Mahoraga King Polar Mountain Guts found the door of Liberation of certain un-shakability in the face of all objects, finally reaching the other shore.

The Mahoraga King Pleasing Light found the door of Liberation of showing the path of equality to all unequal beings.

Thiện-Huệ Ma-Hầu-La-Già Vương được giải-thoát-môn dùng tất cả thần-thông phương-tiện khiến chúng-sanh chứa nhóm công-đức.

Tịnh-Oai-Âm Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh trừ phiền-não được thanh-lương vui sướng.

Thắng-Huệ-Trang-Nghiêm-Kế Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh suy tưởng lành hay chẳng lành đều vào pháp thanh-tịnh.

Diệu-Mục-Chủ Vương được giải-thoát-môn rõ thấu tất cả tướng phước-đức tự-tại bình-đẳng vô-sở-trước.

Ðăng-Tràng Vương được giải-thoát-môn khai-thị tất cả chúng-sanh khiến lìa đường tối tăm sợ sệt.

Tối-Thắng-Quang-Minh-Tràng Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả công-đức của Phật sanh lòng vui mừng.

Sư-Tử-Úc Vương được giải-thoát-môn sức dũng-mãnh làm chủ cứu-hộ chúng-sanh.

Chúng-Diệu-Trang-Nghiêm-Âm Vương được giải-thoát-môn khiến chúng-sanh tùy ý niệm sanh vô-biên hỷ-lạc.

Tu-Di-Úc Vương được giải-thoát-môn quyết định bất-động nơi tất cả cảnh-duyên và được đầy đủ đến bờ kia.

Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Vương được giải-thoát-môn bình đẳng vì tất cả chúng-sanh khai-thị đạo bình đẳng.


At that time the Mahoraga King Dignified Light of Beneficent Wisdom, imbued with the power of the Buddha, surveyed the assembly of all the Mahoragas said in verse:

Lúc đó, Thiện-Huệ Ma-Hầu-La-Già Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Ma-Hầu-La-Gia rồi nói kệ rằng:

Observe the purity of the essence of the Buddha;
Manifesting everywhere a majestic light to benefit all kinds,
Showing the Path of Elixir making them clear and cool,
All miseries vanishing having no basis.

All sentient beings dwell in the sea of existence
Binding themselves with evil deeds and delusions–
He shows them the way of serenity he practices:
Pure dignified sound can well understand this.

The Buddha’s knowledge is peerless, inconceivable.
He knows the minds of all beings, in every respect
And clarifies for them the pure truth:
This Adorned Topknot can comprehend.

Innumerable Buddha’s appear in the world,
Being fields of blessings for all sentient beings–
Their ocean of blessings is vast and immeasurably deep:
Sublime Eyes can see all of this.

All sentient beings suffer grief and fear–
Buddha’s appear everywhere to rescue them,
Extending everywhere through the space of the cosmos:
This is the sphere of Lamp Banner.

The virtues in a single pore of the Buddha
Cannot be assessed by all beings combined–
They are boundless, Infinite, the same as space:
Thus does vast light banner perceive.

The Buddha comprehends all things,
Is aware of the nature of all things,
Unshakable as the Polar Mountain:
Entering this approach to the truth is Lion Gut.

The Buddha in vast eons past
Amassed an ocean of joy, endlessly deep;
Therefore all who see him are glad:
This truth Adorned Sound has entered.

Realizing the real cosmos has no formal characteristics,
The ocean of transcendent ways completely fulfilled
His great light saves all sentient beings:
Mountain Gut knows this technique.

Observe the independent power of the Buddha
Appearing equally in the ten directions
Illuminating and Awakening all sentient beings:
This subtle light can well enter into.
Ông xem Như-Lai tánh thanh-tịnh
Phổ hiện oai-quang lợi quần phẩm
Khai đạo cam-lồ khiến thanh-lương
Các khổ dứt hẳn không còn sót.
Tất cả chúng-sanh ở biển khổ
Các nghiệp hoặc ác tự ràng buộc
Ðem pháp tịch-tịnh dạy chúng-sanh
Tịnh-Oai-Âm Vương khéo rõ biết.
Phật-trí vô-đẳng bất-tư-nghì
Tâm chúng-sanh đều rõ biết cả
Vì họ xiển-minh pháp thanh-tịnh
Trang-Nghiêm-Kế Vương đã tỏ ngộ.
Vô-lượng chư Phật hiện thế-gian
Vì khắp chúng-sanh làm ruộng phước
Biển phước rộng lớn rất khó lường
Diệu-Mục-Chủ Vương thấy tất cả.
Chúng-sanh ở mãi biển sợ lo
Phật khắp hiện tiền mà cứu-hộ
Pháp-giới hư-không đều khắp cùng
Ðăng-Tràng-Vương đây đã thấy được.
Công-đức nơi một chưn lông Phật
Thế-gian chung tính không biết được
Vô-biên vô-tận đồng hư-không
Quang-minh-Tràng-Vương quan-sát thấy.
Như-Lai thông đạt tất cả pháp
Nơi pháp tánh kia đều chiếu rõ
Không nghiêng không động như Tu-Di
Sư-Tử-Úc-Vương môn giải-thoát.
Phật từ thuở trước kiếp lâu xa
Biển rộng hoan-hỷ sâu vô-tận
Vì thế ai thấy đều thích ưa
Trang-Nghiêm-Âm-Vương được chứng nhập.
Rõ biết pháp-giới không hình tướng
Biển ba-la-mật đều đầy đủ
Ðại-quang phổ tế các chúng-sanh
Tu-Di-Úc Vương đã tỏ ngộ.
Ông xem Như-Lai sức tự-tại
Mười phươngthị-hiện khắp đồng đều
Sáng soi tỏ ngộ các chúng-sanh
Nhạo-Quang-Minh Vương đã khéo chứng.

Furthermore, the Kinnara King Heaven of Light of Refined Intellect found the door of Liberation universally producing all joyous actions.

The Kinnara King Exquisite Flower Banner found the door of Liberation able to produce the unexcelled joy of truth and cause all beings to experience comfort and happiness.

The Kinnara King Various Adornments found the door of Liberation of the vast store of pure faith replete with all virtues.

The Kinnara King Pleasing Sound found the door of Liberation always producing all pleasing sounds, causing those who hear to be free from distress and fear. The Kinnara King Jewel Tree Light found the door of Liberation of compassionately establishing all sentient beings in enlightened understanding of mental objects.

The Kinnara King Delight to the Beholder found the door of Liberation, manifesting all bodies of exquisite form.

The Kinnara King Supreme Light Array found the door of Liberation knowing the works by which are produced all the most excellent adornments.

The Kinnara King Subtle Flower Banner found the door of Liberation observing the results produced by the activities of all worlds.

The Kinnara King Earth Shaking Power found the door of Liberation Always doing all things to benefit living beings.

The Kinnara King Fierce Lord found the door of Liberation thoroughly knowing the minds of all Kinnara’s and skillfully controlling them.

Thiện-Huệ-Quang-Minh-Thiên-Khẩn-Na-La Vương được giải-thoát-môn khắp sanh tất cả công-hạnh hỷ-lạc.

Diệu-Hoa-Tràng-Khẩn-Na-La Vương được giải-thoát-môn có thể sanh pháp-hỷ vô-thượng khiến tất cả được an-vui.

Chủng-Chủng-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn tất cả công-đức đầy đủ tâm tin hiểu thanh-tịnh rộng lớn.

Duyệt-Ý-Hống-Thinh Vương được giải-thoát-môn thường nói ra tất cả tiếng duyệt ý khiến người nghe lìa khỏi ưu-bố.

Bửu-Thọ-Quang-Minh Vương được giải-thoát-môn đại-bi an-lập tất cả chúng-sanh khiến giác-ngộ cảnh sở-duyên.

Phổ-Nhạo-Kiến Vương được giải-thoát-môn thị-hiện tất cả sắc thân vi-diệu.

Tối-Thắng-Quang-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả quả thù-thắng trang-nghiêm từ nghiệp não sanh.

Vi-Diệu-Hoa-Tràng Vương được giải-thoát-môn khéo quan-sát tất cả nghiệp thế-gian sanh ra quả báo.

Ðộng-Ðịa-Lực Vương được giải-thoát-môn môn thường khởi tất cả sự lợi-ích chúng-sanh.

Oai-Mãnh-Chủ Vương được giải-thoát-môn khéo biết và khéo nhiếp phục tâm niệm của tất cả Khẩn-Na-La.


At that time the Kinnara King Heaven of Light of Refined Intellect Imbued with the Power of the Buddha, looked over all the masses of Kinnaras and said in verse:
Lúc đó, Thiện-Huệ-Quang-Minh Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Khẩn-Na-La rồi nói kệ rằng:


All the pleasant things in the world
Arise from seeing the Buddha.
The Guide benefits all living beings
Being the savior and refuge of all.

He produces all joys and delights
Which beings receive without end;
He causes all who see not to waste:
This is the enlightenment of Flower Banner.

The ocean of Buddhas virtue is inexhaustible;
No bounds or limits to it can be found.
Its light shines in all ten directions:
This is the liberation of Adornment King.

The Buddha’s great sound is always spoken
Showing the real true way out of distress.
All beings who hear it are happy and glad:
Pleasing sound is capable of believing this way.

I see the Buddhas sovereign powers
All stem from practices cultivated in the past;
With great compassion he saves beings and makes them pure:
This, Jewel Tree King can understand.

It is difficult to get a chance to see a Buddha;
Beings may encounter one in a million eons,

Adorned with the marks of greatness all complete:
This is the view of Beholders Delight.

Observe the Great Knowledge and Wisdom of Buddha
Responding to the Desires of all sentient beings,
Expounding to all the path of omniscience:
Supreme Adornments can comprehend this.

The Ocean of Deeds is inconceivably vast–
Beings suffering and happiness all come from it;
All this the Buddha can show:
This is what Flower Banner knows.

The Buddhas mystic powers are uninterrupted–
In all directions the earth constantly quakes,
Though no sentient beings are aware of it:
This immense power ever clearly sees.

Manifesting spiritual powers while among the masses,
He radiates light to make them wake up,
Revealing the realm of all Thus Come Ones:
This fierce lord capably observes.

Thế-gian tất cả sự an-vui
Tất cả đều do Phật xuất thế
Ðạo-Sư lợi-ích các chúng-sanh
Khắp làm chỗ quy-y cứu-hộ.
Xuất sanh tất cả những hỷ-lạc
Thế-gian đều được không cùng tận
Hay khiến người thấy chẳng luống qua
Diệu-Hoa-Tràng-Vương được tỏ ngộ.
Biển công-đức Phật không cùng tận
Cầu biên-tế kia bất-khả-đắc
Quang-Minh chiếu sáng khắp mười phương
Trang-Nghiêm Vương đây môn giải-thoát.
Như-Lai đại-âm thường diễn thông
Khai pháp chơn thật lìa ưu-não
Chúng-sanh nghe được đều đẹp vui
Duyệt-Ý-Hống-Thinh hay tín thọ.
Tôi xem Như-Lai sức tự-tại
Ðều do thuở trước siêng hành đạo
Ðại-bi cứu người khiến sạch trong
Bửu-Thọ-Quang-Minh hay ngộ-nhập.
Như-Lai khó được thấy và nghe
Ức kiếp chúng-sanh mới được gặp
Tướng-hảo đầy đủ để trang-nghiêm
Phổ-Nhạo-Kiến Vương đã xem thấy.
Ông xem Như-Lai đại trí-huệ
Quần-sanh tâm nguyện đều khắp ứng
Ðạo nhứt-thiết-trí đều tuyên bày
Tối-Thắng-Trang-Nghiêm hay rõ biết.
Biển nghiệp rộng lớn bất-tư-nghì
Chúng-sanh khổ vui đều do đó
Tất cả như vậy hay chỉ bày
Vi-Diệu-Hoa-Tràng quan-sát thấy.
Chư Phật thần-thông không xen dứt
Mười phương đại-địa thường chấn động
Tất cả chúng-sanh chẳng biết hay
Ðộng-Ðịa-Lực Vương hằng thấy rõ.
Ở nơi chúng-hội hiện thần thông
Phóng đại quang-minh khiến giác-ngộ
Hiển bày tất cả cảnh Như-Lai
Oai-Mãnh-Chủ Vương hay quan-sát.


Furthermore, the Garuda King Power of Great Swiftness had found the door of Liberation of the non-attached, unobstructed eye observing everything in the worlds of sentient beings.

The Garuda King unbreakable Jewel Topknot found the door of Liberation abiding in the realm of reality and teaching sentient beings.

The Garuda King Pure Speed found the door of Liberation of the power of energy to perfect all means of transcendence.

The Garuda King Non-Regressing Mind found the door of Liberation of bold power entering the realm of enlightenment.

The Garuda King Steady Pure Light found the door of Liberation fully developing knowledge of the boundless differences in sentient beings.

The Garuda King Beautifully Adorned Crown Topknot found the door of liberation adorning the citadel of the Buddha Teaching.

The Garuda King Immediate Manifestation Everywhere found the door of Liberation perfecting the power of unbreakable equanimity.

The Garuda King Ocean Surveyor found the door of Liberation knowing the physical forms of all sentient beings and manifesting forms for them.

The Garuda King Dragon Sound Great Eye Energy found the door of Liberation of the knowledge entering into the acts of all sentient beings in death and life.

Ðại-Tốc-Tất-Lực Ca-Lâu-La Vương được giải-thoát-môn vô-ngại-vô-trước-nhãn quan-sát khắp chúng-sanh giới.

Bất-Khả-Hoại-Bửu-Kế Vương được giải-thoát-môn khắp an-trụ pháp-giới giáo-hóa chúng-sanh.

Thanh-Tịnh-Tốc-Tật Vương được giải-thoát-môn khắp thành-tựu sức tinh-tấn ba-la-mật.

Bất-Thối-Tâm-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn sức dũng-mãnh vào cảnh-giới Như-Lai.

Ðại-Hải-Xứ-Nhiếp-Trì-Lực Vương được giải-thoát-môn vào biển công-hạnh trí-huệ rộng lớn của Phật.

Kiên-Pháp-Tịnh-Quang Vương được giải-thoát-môn thành-tựu vô-biên chúng-sanh sai- biệt-trí.

Diệu-Nghiêm-Quan-Kế Vương được giải-thoát-môn trang-nghiêm thành Phật-pháp.

Phổ-Tiệp-Thị-Hiện Vương được giải-thoát-môn thành-tựu sức bình-đẳng bất-khả hoại.

Phổ-Quán-Hải Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả thân chúng-sanh mà vì hiện hình.

Long-Âm-Ðại-Mục-Tinh Vương được giải-thoát-môn trí hạnh vào khắp sanh-tử của tất cả chúng-sanh.


At that time the Garuda King Power of Great Swiftness, receiving the power of the Buddha, looked over all the Garudas and said in verse:

Lúc đó, Ðại-Tốc-Tật-Lực Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát tất cả chúng Ca-Lâu-La rồi nói kệ rằng:

The Buddha Eye is vast and boundless,
Seeing all the lands in the ten directions.
Sentient beings therein are innumerable:
Showing great spiritual powers, he conquers them all.

The Buddhas Spiritual Powers are unhindered;
He sits under all the enlightenment trees in the ten directions
And expounds the truth like a cloud filling everywhere:
Jewel Topknot, hearing this, does not oppose.

The Buddha did various practices in the past,
Universally purifying great means of transcendence,
Giving offerings to all the enlightened:
This, the Swift King deeply believes.

In each pore of the Buddha
Boundless practices are shown in an instant;
Such is the realm of Buddhahood:
Adorned by Non Regression clearly sees all.

The Buddhas boundless wisdom light
Can destroy the net of ignorance and delusion
Saving all beings in all worlds:
This is the teaching held by Stable Light.

The citadel of truth is immense, endless;
Its gates are various and uncountable–
The Buddha, in the world, opens them wide:
Here, Beautiful Crown Topknot clearly enters.

All the Buddhas are one reality body–
True Suchness, equal, without distinctions;
The Buddha always abides through this power:
Immediate Manifestation Everywhere can fully expound this.

The Buddha in the past saved beings in all realms,
Shining Light throughout the world,
Teaching and taming by various means:
This supreme teaching Ocean Surveyor Realizes.

The Buddha sees all lands
All resting on the ocean of doing,
And rains the rain of truth on them all:
Dragon Sounds liberation is like this.

Phật-nhãn rộng-lớn không ngằn mé
Thấy khắp mười phương các quốc-độ
Trong đó chúng-sanh chẳng thể lường
Hiện đại thần-thông đều điều-phục.
Thần-thông của Phật sức vô-ngại
Ngồi khắp mười phương cội bồ-đề
Thuyết pháp như mây đều khắp đầy
Bửu-Kế lóng nghe lòng tin thuận.
Phật thuở xa xưa tự-tại các hạnh
Phổ-tịnh quảng-đại ba-la-mật
Cúng-dường tất cả chư Như-Lai
Thanh-Tịnh-Tốc-Tật sâu tin hiểu.
Như-Lai trong mỗi một chưn lông
Một niệm hiện khắp vô-biên hạnh
Cảnh giới Như-Lai rất khó suy
Bất-Thối-Trang-Nghiêm đều thấy rõ.
Phật-hạnh rộng lớn bất-tư-nghì
Tất cả chúng-sanh không lường được
Công-đức trí-huệ của Ðạo-Sư
Nhiếp-Trì-Lực Vương đạo giải thoát.
Như-Lai vô-lượng trí-huệ-quang
Hay dứt chúng-sanh lưới nghi hoặc
Cứu-hộ tất cả các thế-gian
Khiên-Pháp-Tịnh-Quang thọ-trì được.
Pháp-thành rộng lớn không thể cùng
Các thứ pháp-môn vô-lượng số
Ðức Phật ra đời rộng mở bày
Diệu-Nghiêm-Quan-Kế đã tỏ rõ.
Tất cả chư Phật một pháp-thân
Chơn-như bình-đẳng vô-phân-biệt
Phật dùng sức này thường an-trụ
Phổ-Tiệp-Thị-Hiện diễn thuyết đủ.
Phật ở các cõi nhiếp chúng-sanh
Quang-minh thế-gian đều chiếu khắp
Các thứ phương-tiện hiện điều-phục
Phổ-Quán-Hải Vương đã được ngộ.
Phật xem tất cả các quốc-độ
Ðều nương nghiệp-hải mà an-trụ
Rưới khắp pháp-vũ ở trong kia
Long-Âm-Tinh Vương được giải-thoát.

Furthermore, the Asura King Rahula found the door of Liberation of appearing as the honored leader of the masses.

Bimacitta found the door of Liberation making countless eons manifest.

The Asura King Skilful Magical Arts found the door of Liberation extinguishing the sufferings of all sentient beings and purifying them.

The Asura King Great Following found the door of Liberation of self adornment by cultivation of all ascetic practices.

The Asura King Bhandhi found the door of Liberation causing boundless realms in all the ten directions to quake.

The Asura King Universal Shining found the door of Liberation of securely establishing all sentient beings by various techniques.

The Asura King Wonderful Adornment of Firm Action found the door of Liberation of everywhere gathering unbreakable roots of goodness of clearing away all attachments.

The Asura King Vast Causal Wisdom found the door of Liberation of leadership with great compassion free from confusion.

The Asura King Manifesting Supreme Virtue found the door of Liberation causing all to see the Buddhas, serve, make offerings, and cultivate roots of goodness.

The Asura King Good Sound found the door of Liberation of the practice of sure equanimity entering into all states of being.

La-Hầu A-Tu-La Vương được giải-thoát-môn hiện làm chủ tôn thắng trong đại-hội.
Tỳ-Ma-Chất-Ða-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện vô-lượng kiếp.
Xảo-Huyễn-Thuật Vương được giải-thoát-môn tiêu-diệt khổ tất cả chúng-sanh khiến thanh-tịnh.
Ðại-Quyến-Thuộc Vương được giải-thoát-môn tu tất cả khổ hạnh tự trang-nghiêm.
Bà-Trí-Vương được giải-thoát-môn chấn-động thập-phương vô-biên cảnh-giới.
Biến-Chiếu Vương được giải-thoát-môn các thứ phương-tiện an lập tất cả chúng-sanh.
Kiên-Cố-Hạnh-Diệu-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn khắp họp thiện căn sạch các nhiễm trước chẳng thể phá hoại.
Quảng-Ðại-Nhơn-Huệ Vương được giải-thoát-môn sức đại-bi không nghi lầm.
Hiện-Thắng-Ðức Vương được giải-thoát-môn khắp khiến thấy Phật thờ kính cúng-dường tự-tại các thiện-căn.
Thiện-Âm Vương được giải-thoát-môn công-hạnh quyết-định bình-đẳng khắp vào tất cả loài.

At that time the Asura King Rahula, imbued with the power of the Buddha, looked over all the Asuras and said in verse:

Lúc đó La-Hàu Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng A-Tu-La rồi nói kệ rằng:

In all the great masses in the ten directions,
The Buddha is most unique among them.
The radiance of his light is equal to space,
Appearing before all sentient beings

Billions of eons’ Buddha Lands
Clearly appear in an instant;
Shedding light, he edifies beings everywhere:
This, Bhimasitta praises with joy.

The realm of Buddhahood has no compare–
With various teachings he is always giving aid,
Annihilating beings pains of existence:
King Kumara can see this.

Practicing austerities for countless eons,
He aids sentient beings and purifies the worlds
Thereby is the sages wisdom universally perfected:
Herein does Great Following See the Buddha.

Unhindered, incomparable great mystic powers
Move all lands in the ten directions
Without causing sentient beings to fear:
Great power can understand this.

The Buddha appears in the world to save the living,
Revealing the way to complete knowledge,
Causing all to give up suffering, and attained peace and bliss:
This teaching universal shining expounds.

The ocean of blessings in the world
Buddhas power can produce and purify:
Buddha can show the realm of liberations:
Adornment of Firm Action enters this door.

Unequaled is the Buddhas body of compassion
Extending everywhere, unhindered, causing all to see,
Like a reflection appearing in the world:
Causal Wisdom can express this quality.

Rare, incomparable great mystic powers,
Manifest Bodies everywhere throughout the cosmos
Each sitting under a tree of enlightenment:
Superior Qualities can explain the meaning of this.

The Buddha has cultivated practices for all times,
Having passed through every state of existence.
Liberating sentient beings from distress.
This is praised by King Good Sound.

Tất cả mười phương quảng-đại chúng
Phật thù-đặc nhứt trong tất cả
Quang-minh chiếu khắp đồng hư-không
Trước các chúng-sanh đều khắp hiện.
Trăm ngàn muôn kiếp các quốc-độ
Trong một sát-na đều hiện rõ
Phóng quang độ người đồng khắp đều
Tùy-Ma-Chất-Ða vui khen ngợi.
Như-Lai cảnh-giới không ai bằng
Các thứ pháp môn thường lợi-ích
Chúng-sanh có khổ đều dứt trừ
Xảo-Huyễn-Thuật Vương đã được thấy.
Trong vô-lượng kiếp tự-tại khổ hạnh
Lợi-ích chúng-sanh làm thanh-tịnh
Do đây Phật-trí trọn viên-thành
Ðại-Quyến-Thuộc Vương đã thấy rõ.
Vô-ngại vô-đẳng đại thần-thông
Khắp động mười phương tất cả cõi
Chẳng khiến chúng-sanh có sợ kinh
Ðại-lực nơi đây đã rõ biết.
Phật hiện ra đời cứu chúng-sanh
Ðạo nhứt-thiết-trí đều khai-thị
Ðều khiến bỏ khổ được an-vui
Nghĩa đây, Biến-Chiếu xiển-dương rộng.
Tất cả biển phước của thế-gian
Phật-lực hay sanh khiến thanh-tịnh
Phật hay khai-thị đạo giải-thoát
Kiên-Cố-Trang-Nghiêm được chứng nhập.
Phật đại-bi-thân không ai bằng
Ði khắp vô-ngại đều khiến thấy
Dường như hình bóng hiện thế-gian
Nhơn-Huệ hay tuyên công-đức Phật.
Thần-thông rộng lớn không ai sánh
Khắp chốn hiện thân đầy pháp-giới
Ðều ngồi dưới cội đại bồ-đề
Nghĩa này, Thắng-Ðức hay tuyên thuyết.
Như-Lai ngày trước tu công-hạnh
Trải qua các loài đều cùng khắp
Thoát khổ chúng-sanh không có thừa
Thiên-Âm ca-ngợi công-đức Phật.

IV. Chư Thần-Chủ Giải-Thoát-Môn


Furthermore, the day spirit Displaying Palaces found the door of liberation entering into all worlds. The day spirit Bringing Forth the Fragrance of Wisdom found the door of liberation observing all sentient beings, helping and benefiting them all, causing them to be happy and content. The day spirit Delighting in Superb Adornments found the door of liberation emanating boundless pleasing lights beams. The day spirit Exquisite Light of Fragrant Flowers found the door of Liberation arousing the pure faith and understanding of boundless sentient beings. The Day Spirit Everywhere Collecting Marvelous Herbs found the door of Liberation of power to assemble and array of all pervading lights. The Day Spirit Liking To Make Joyful Eyes found the door of Liberation universally enlightening all sentient beings whether they be suffering or happy, and causing them to realize the enjoyment of truth. The Day Spirit Observing the Directions and Appearing Everywhere found the door of Liberation of different bodies of the worlds in the ten directions. The Day Spirit Majestic Power of Great Compassion found the door of Liberation saving all sentient beings and making them peaceful and happy. The Day Spirit Radiance of Goodness found the door of Liberation of the power to produce the virtues of joy and contentment in everyway. The Day Spirit Garland of Beautiful Flowers found the door of Liberation of universal renown and bringing benefit to all who see.

Thị-Hiện-Cung-Ðiện Chủ-Trú Thần được giải-thoát-môn khắp vào tất cả thế-gian. Pháp-Khởi-Huệ-Hương Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả chúng-sanh đều khiến lợi-ích vui mừng đầy đủ. Nhạo-Thắng-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hay phóng vô-biên pháp quang-minh đáng thích ưa. Hoa-Hương Diệu-Quang Thần được giải-thoát-môn khai phát tâm tin hiểu thanh-tịnh của tất cả chúng-sanh. Phổ-Tập-Diệu-Dược Thần được giải-thoát-môn chứa nhóm trang-nghiêm công-lực quang-minh rộng khắp. Nhạo-Tác-Hỉ-Mục Thần được giải-thoát-môn khai ngộ khắp tất cả chúng-sanh khổ vui đều khiến được pháp-lạc. Quán-Phương-Phổ-Hiện Thần được giải-thoát-môn thân sai-biệt thập phương pháp-giới. Ðại-Bi-Oai-Lực Thần được giải-thoát-môn cứu hộ tất cả chúng-sanh khiến được an-lạc. Thiện-Căn-Quang-Chiếu Thần được giải-thoát-môn công-đức lực khắp sanh vui mừng đầy đủ. Diệu-Hoa-Anh-Lạc Thần được giải-thoát-môn tiếng tăm đồn khắp nơi chúng-sanh thấy Phật đều được lợi-ích.

At that time, the Day Spirit Displaying Palaces, imbued with the power of the Buddha, surveyed all the Day Spirits and said in verse:

Lúc đó, Thị-Hiện-Cung-Ðiện Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Trú-Thần rồi nói kệ rằng:

The Buddhas knowledge is like space; it has no end.
His light shines throughout the ten directions.
He knows the mental patterns of all sentient beings.
There is no world he does not enter.

Knowing what pleases all sentient beings,
He expounds an ocean of teachings according to suitability;
The Expressions and meanings, Greats and Far-Reaching, are not the same:
Complete Wisdom can perceive them all.

Buddha radiates light illuminating the world;
Those who see it rejoice without fail–
It shows the vast, profound realm of pure peace:
Delight in Pleasing Adornments understands this.

The Buddha showers the rain of truth without bound,
Able to make witnesses greatly rejoice;
Supreme roots of goodness are born from this.
Such is the realization of Exquisite Light.

Entering into all aspects of teaching with enlightening power
Ages of cultivation and discipline thoroughly pure
All this is for the salvation of beings:
This is what Wonderful Herbs understands.

Edifying sentient beings by various means,
All who see or hear receive benefit,

Causing them all to dance for joy:
Joyful Eyes sees in this way.

Appearing responsibly throughout the world,
Throughout indeed the entire cosmos,
Buddhas substance and nature neither exist nor do not
This, The Direction Observer Enters Into.

Sentient beings wander through difficulty and danger–
Buddha appears in the world out of pity for them
Making them get rid of all suffering:
In this liberation, Compassion Power Dwells.

Sentient Beings are shrouded in Darkness, sunk in eternal night;
Buddha preaches truth for them, bringing the dawn.
Allowing them to find happiness, getting rid of distress:
Light of Goodness enters this door.

The extent of Buddhas Blessings is like that of space–
All blessings in the world arise there from.
Whatever he does is not in vain:
This liberation Flower Garland Gains.

Phật-trí như không vô cùng tận
Quang-minh soi sáng khắp mười phương
Tâm hành chúng-sanh đều biết rành
Thế-gian không nơi nào chẳng đến.
Biết lòng sở-thích của chúng-sanh
Theo cơ diễn nói vô-lượng pháp
Cú nghĩa rộng lớn đều không đồng
Phát-Khởi-Huệ-Hương thấy được rõ.
Phật phóng quang-minh chiếu thế-gian
Thấy nghe vui mừng không luống mất
Chỉ bày tịch-diệt chỗ rộng sâu
Nhạo-Thắng-Trang-Nghiêm lòng tỏ ngộ.
Phật rưới Pháp-vũ vô-biên-lượng
Hay khiến người thấy đều mừng rỡ
Thiện-căn tối-thắng từ đây sanh
Hoa-Hương-Diệu-Quang rõ biết được.
Khắp vào pháp-môn sức khai ngộ
Nhiều kiếp tu tập đều thanh-tịnh
Phổ-Tập-Diệu-Dược hay thấu suốt.
Nhiều môn phương-tiện hóa quần-sanh
Hoặc thấy hoặc nghe đều thọ ích
Ðều khiến hớn hở rất vui mừng
Nhạo-Tác-Hỉ-Mục thấy như vậy.
Thập-lực ứng hiện khắp thế-gian
Mười phương pháp-giới đều không sót
Thể-tánh chẳng có cũng chẳng không
Quán-Phương-Phổ-Hiện hay chứng nhập.
Chúng-sanh lưu chuyển trong hiểm nạn
Như-Lai xuất thế vì thương xót
Tất cả khổ hoạn đều dứt trừ
Ðại-Bi-Oai-Lực môn giải-thoát.
Chúng-sanh trôi chìm trong đêm dài
Phật vì thuyết pháp cho thông hiểu
Ðều khiến được vui trừ khổ lo
Thiện-Căn-Quang-Chiếu môn ngộ nhập.
Như-Lai phước-đức đồng hư-không
Từ đây nở sanh thế-gian phước
Chỗ làm của Phật trọn không hư
Diệu-Hoa-Anh-Lạc được giải-thoát.


Furthermore, The Night Spirit Pure Light of Universal Virtue found the door of Liberation of great courage and strength in the bliss of tranquil meditation. The Night Spirit Observing the World with Joyful Eyes found the door of Liberation characterized by great pure delightful virtues. The Night Spirit World Protecting Energy found the door of Liberation Appearing everywhere in the world taming sentient beings. The Night Spirit Sound of a Tranquil Sea found the door of Liberation accumulating a spirit of immense joy. The Night Spirit Everywhere manifesting splendor found the door of Liberation of the sound of profound independent pleasing speech. The Night Spirit Everywhere Causing Flower Trees to Bloom found the door of Liberation of a vast store of joy full of light. The Night Spirit Egalitarian Protector and Nourisher found the door of Liberation enlightening sentient beings and causing them to develop roots of goodness. The Night Spirit Sporting Happily found the door of Liberation of boundless compassion rescuing and protecting sentient beings. The Night Spirit All Senses Always Joyful Found the Door of Liberation Everywhere Manifesting the Magnificent Gates of Great Compassion. The Night Spirit Producing Pure Bounty found the door of Liberation causing all sentient beings desires to be fulfilled.

Phổ-Ðức-Tịnh-Quang Chủ-Dạ-Thần được giải-thoát-môn tịch-tịnh thiền-định lạc đại dũng kiện. Hỉ-Căn-Quán-Thế Thần được giải-thoát-môn tướng công-đức tướng công-đức thanh-tịnh rộng lớn khả-ái. Hộ-Thế-Tinh-Khí Thần được giải-thoát-môn hiện khắp thế-gian điều phục chúng-sanh. Tịch-Tịnh-Hải-Âm Thần được giải-thoát-môn chứa nhóm lòng hoan-hỷ rộng lớn. Phổ-Hiện-Kiết-Tường Thần được giải-thoát-môn ngôn âm duyệt ý tự-tại rộng lớn. Phổ-Phát-Thọ-Hoa Thần được giải-thoát-môn tạng-quang-minh rộng lớn đầy đủ hoan-hỉ. Bình-Ðẳng-Hộ-Dục Thần được giải-thoát-môn khai-ngộ chúng-sanh khiến thành-thục thiện-căn. Du-Hí-Khoái-Lạc Thần được giải-thoát-môn vô-biên từ cứu-hộ chúng-sanh. Chư-Căn-Thường-Hỉ Thần được giải-thoát-môn đại-bi khắp hiện trang-nghiêm. Thị-Hiện-Tịnh-Phước Thần được giải-thoát-môn khiến khắp tất cả chúng-sanh sở-thích được đầy đủ.

At that time The Night Spirit Pure Light of Universal Virtue imbued with the power of the Buddha, looked over all the Night Spirits and said in verse:

Lúc đó, Phổ-Ðức-Tịnh-Quang Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Dạ-Thần mà nói kệ rằng:

You all should observe the Buddha’s action,
It’s vastness, serenity,
and space like character;
The shore less sea of craving he purifies completely,
His undefiled majesty illuminating all quarters.

All beings like to see the Buddha,
Met with but once in countless eons
Compassionately mindful of all, beings extending to all
This liberation door World Observer Sees.

The Guide saves and protects all worlds;
All beings see him before them
Able to purify all realms of existence:
This World Guardian Ably Observes.

In the past Buddha cultivated an ocean of joy–
Vast, Boundless, Beyond all measure;
Therefore, those who see are all delighted
This is realized by Silent Sound.

The realm of the Buddha is immeasurable–
Tranquil, yet able to preach throughout all quarters,
Causing all beings minds to be pure:
The Night Spirit Splendor, hearing, rejoices.

Among sentient beings who have no blessings,
Buddhas Array of Great Blessings Majestically Shine,
Showing them the way of serenity, beyond the dusts of the world:
Causing Flowers to Bloom Everywhere realizes this way.

Displaying great mystic powers everywhere,
Taming all sentient beings,
He makes them see various physical forms:
This, the Guardian Nourisher perceives.

In the past, Buddha spent every moment
Purifying the ocean of means and compassion.
To save all beings in all of the worlds:
This is the liberation of Blissful Happiness.

Sentient Beings are ignorant, always muddled–
The stubborn poisons of their minds are much to be feared.
The Buddha appears for their sake out of pity:
This Enemy Destroyer realizes with Joy.

The Buddhas’ past practice was for sentient beings,
To let them satisfy their aspirations;
Because of this he has developed virtuous characteristics
This is what Bounty Producer Enters into.

Các ngài nên xem công-hạnh Phật
Quảng-đại tịch-tịnh tướng hư-không
Biển dục không bờ làm sạch trong
Chiếu mười phương đoan-nghiêm thanh-tịnh.
Tất cả thế-gian đều thích thấy
Vô-lượng ức kiếp một lần gặp
Ðại-bi thương người đều khắp cùng
Hỉ-Can-Quán-Thế quan-sát thấy.
Ðạo-Sư cứu hộ các thế-gian
Chúng-sanh thấy Phật hiện trước mình
Làm cho các loài đều thanh-tịnh
Hộ-Thế-Tinh-Khí đã biết rõ.
Phật xưa tu tập biển hoan-hỉ
Rộng lớn vô-biên chẳng lường được
Vì thế người thấy đều thích ưa
Tịch-Tịnh-Hải-Âm hiểu biết được.
Như-Lai cảnh giới chẳng thể lường
Diễn khắp mười phương mà hằng tịch
Khiến khắp chúng-sanh ý sạch trong
Phổ-Hiện-Kiết-Tường nghe vui đẹp.
Giữa nhóm chúng-sanh không phước-đức
Phật bực đại-phước trang-nghiêm sáng
Khai pháp tịch-diệt lìa cấu trần
Phổ-Phát-Thọ-Hoa đã được ngộ.
Muời phương khắp hiện đại thần thông
Tất cả chúng-sanh đều điều phục
Các thứ sắc tướng đều khiến xem
Bình-Ðẳng-Hộ-Dục quan-sát được.
Như-Lai thuở xưa trong mỗi niệm
Từ-bi phương-tiện đều thanh-tịnh
Cứu hộ chúng-sanh đã khắp cùng
Du-Hí-Khoái-Lạc môn giải-thoát
Chúng-sanh ngu-si thường loạn đụt
Tâm họ cứng độc rất đáng sợ
Như-Lai xuất thế vì xót thương
Chư-Căn-Thường-Hỉ được tỏ ngộ.
Xưa Phật tu-hành vì chúng-sanh
Tất cả chí-nguyện đều đầy đủ
Do đây đức tướng đều viên thành
Thị-Hiện-Tịnh-Phước được chứng nhập.


Furthermore, the Direction Spirit Dwelling Everywhere found the Door of Liberation of the power of universal salvation. The Direction Spirit Ubiquitous Light found the Door of Liberation perfecting the practice of mystic powers to edify all sentient beings. The Direction Spirit Array of Light Beams found the Door of Liberation destroying all barriers of darkness and producing the great light of joy and happiness. The direction spirit Traveling Everywhere Unhindered found the Door of Liberation appearing in all places without wasted effort. The Direction Spirit Forever Ending Confusion found the Door of Liberation Revealing Names and Epithets of Buddha equal in number to all sentient beings producing virtue and merit. The Direction Spirit Roaming Everywhere in Pure Space found the Door of Liberation continuously producing exquisite sound causing all who hear it to be pleased. The Direction Spirit Great Sound of Cloud Banner found the Door of Liberation bringing rain everywhere, like a Naga, causing sentient beings to rejoice. The Direction Spirit Topknot and Eyes undisturbed found the Door of Liberation of the independent power to show the doings of all sentient beings without discrimination. The Direction Spirit Universally Observing the Doings of the Worlds found the Door of Liberation examining the various actions of beings in all realms of existence. The Direction Spirit Traveling Everywhere Watching found the Door of Liberation fulfilling all tasks and bringing happiness to all sentient beings.

Biến-Trụ-Nhứt-Thiết-Chủ-Phương Thần được giải-thoát-môn năng-lực khắp cứu-hộ. Phổ-Hiện-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn trọn nên công-lực thần-thông hóa-độ khắp tất cả chúng-sanh. Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn đại-quang-minh phá tất cả chướng sanh hỉ-lạc. Châu-Hành-Bất-Ngại Thần được giải-thoát-môn hiện khắp tất cả chỗ chẳng luống nhọc. Vĩnh-Ðoạn-Mê-Hoặc Thần được giải-thoát-môn thị-hiện danh hiệu phát sanh công-đức đồng số tất cả chúng-sanh. Biến-Du-Tịnh-Không Thần được giải-thoát-môn hằng phát-diệu-âm khiến người nghe đều hoan-hỉ. Vân-Tràng-Ðại-Âm Thần được giải-thoát-môn như rồng khắp rưới mưa khiến chúng-sanh hoan-hỉ. Kế-Mục-Vô-Loạn Thần được giải-thoát-môn được giải-thoát-môn năng-lực tự-tại vô-sai-biệt thị-hiện hạnh-nghiệp tất cả chúng-sanh. Phổ-Thế-Nghiệp Thần được giải-thoát-môn quan-sát các thứ hạnh-nghiệp trong tất cả thú-sanh. Châu-Biến-Du-Lãm Thần được giải-thoát-môn công việ làm đều rốt ráo sanh sự hoan-hỉ tất cả chúng-sanh.

At that time, the Direction Spirit Dwelling Everywhere, Imbued with the Power of the Buddha, looked over all the Direction Spirits and said in verse:

Lúc đó, Biến-Trụ-Nhứt-Thiết Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Phương Thần rồi nói kệ rằng:

The Buddha freely appears in the world
To teach all living beings,
Showing the ways to truth, having them understand and enter,
Putting them in a position to realize highest wisdom.

His spiritual powers are as boundless as beings,
Displaying various forms according to their desires;
And all who see are freed from suffering:
This is Ubiquitous Lights power of Liberation.

Buddha, in the ocean of beings hindered by darkness,
Manifests the great light of the lamp of truth for them,
That light shining everywhere, so none do not see:
This is the liberation of Light Beam Arrays.

Commanding the various languages of all worlds,
Buddha teaches so that all can understand,
And the affliction of his hearers disappear:
This is the realization of Traveling Everywhere.

As many names as there are in all worlds,
Buddha Names emerge in equal numbers
Causing all beings to be free from ignorance:
This is the sphere of Ending Confusion.

If any sentient beings come before the Buddha
And hear the Buddhas sublime sound,
They will all be greatly delighted:
Traveling Throughout Space Understands this truth.

The Buddha, in every single instant,
Everywhere Showers the boundless rain of truth,
Causing all beings afflictions to perish
This is known to Cloud Banner

The Ocean of doings of all worlds
The Buddha equally shows,
Causing all beings to be rid of delusion by actions:
This is what Undisturbed Eye understands.

The Stage of omniscience has no bounds;
All the various mentalities of beings
The Buddha perceives with complete clarity:
This immense door the World Observer enters.

Buddha cultivated various practices in the past,
Completely fulfilling infinite transcendent ways,
Compassionately aiding all sentient beings:
This is the liberation of Universal Traveler.

Như-Lai tự-tại hiện ra đời
Tất cả quần-sanh đều giáo-hóa
Chỉ bày khiến ngộ các pháp-môn
Ðều khiến được thành vô-lượng trí.
Thần-thông vô-lượng khắp chúng-sanh
Tùy họ sở thích mà hiện tướng
Người thấy đều được lìa khổ lo
Phổ-Hiện-Quang-Minh môn giải-thoát.
Trong biển mê tối của chúng-sanh
Phật hiện đuốc pháp rất sáng suốt
Sáng đó chiếu khắp người đều thấy
Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm đã tự-tại.
Ðầy đủ các tiếng của thế-gian
Khắp chuyển pháp-luân người đều hiểu
Chúng-sanh nghe pháp phiền-não trừ
Châu-Hành-Bất-Ngại được tỏ ngộ.
Tất cả danh tự của thế-gian
Hồng danh của Phật đồng số đó
Ðều khiến chúng-sanh lìa mê lầm
Vĩnh-Ðoạn-Mê-Hoặc quan-sát biết.
Nếu có chúng-sanh đến trước Phật
Ðược nghe diệu-âm của Như-Lai
Họ đều sanh lòng rất vui mừng
Biến-Du-Tịnh-Không ngộ pháp đó.
Phật ở trong mỗi mỗi sát-na
Khắp rưới vô-biên đại-pháp-vũ
Ðều khiến chúng-sanh phiền-não trừ
Vân-Tràng-Ðại-Âm rõ biết được.
Tất cả thế-gian những biển nghiệp
Phật xưa khai-thị đồng không khác
Khắp khiến chúng-sanh nghiệp-hoặc trừ
Kế-Mục-Vô-Loạn đã rõ thấu.
Nhứt-Thiết-Trí địa vốn vô-biên
Tất cả tâm niệm của chúng-sanh
Như-Lai soi thấy đều rõ ràng
Phổ-Quán-Thế-Nghiệp môn rộng lớn.
Phật xưa nhiều kiếp tu công-hạnh
Ðủ vô-lượng môn ba-la-mật
Ðại-bi thương xót lợi chúng-sanh
Châu-Biến-Du-Lãm được giải-thoát.


Furthermore, the space spirit Pure Light Shining all around found the door of liberation knowing the mentalities of sentient beings in all realms of existence. The space spirit Traveling Everywhere Deeply found the door of liberation entering everywhere into the cosmos of reality. The space spirit Producing Auspicious Wind found the door of liberation comprehending the physical forms of boundless objects. The space spirit Abiding Securely Beyond Obstruction found the door of liberation able to remove all beings obstacles by delusions caused by actions. The space spirit Broad Steps and Beautiful Topknot found the door of liberation observing and contemplating them cast ocean of practical application. The space spirit Unhindered Light Flames found the door of liberation of the light of great compassion rescuing all sentient beings from danger. The space spirit Unobstructed Conquering Power found the door of liberation entering into the power of all virtues free from attachment. The space spirit Spotless Light found the door of liberation able to cause the minds of all beings to remove their veils and become pure. The space spirit Deep and Far Reaching Sublime Sound found the door of liberation of the light of knowledge seeing everywhere. The space spirit All Pervading Light found the door of liberation manifesting everywhere without moving from its own place.

Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu Chủ-Không-Thần được giải-thoát-môn biết khắp tất cả tâm chúng-sanh trong các loài. Phổ-Du-Thâm-Quảng Thần được giải-thoát-môn khắp vào pháp-giới. Sanh-Kiết-Tường-Phong Thần được giải-thoát-môn rõ thấu vô-biên cảnh-giới thân-tướng. Ly-Chướng-An-Trụ Thần được giải-thoát-môn hay trừ nghiệp-hoặc-chướng tất cả chúng-sanh. Quảng-Bộ-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp quán-sát tư-duy biển công-hạnh rộng lớn. Vô-Ngại-Quang-Diệm Thần được giải-thoát-môn đại-bi quang khắp cứu-hộ ách nạn tất cả chúng-sanh. Vô-Ngại-Thắng-Lực Thần được giải-thoát-môn vào khắp tất cả phước-đức lực vô-sở-trước. Ly-Cấu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay khiến tâm tất cả chúng-sanh lìa cái-chướng được thanh-tịnh. Thâm-Viễn-Diệu-Âm Thần được giải-thoát-môn trí quang-minh thấy khắp mười phương. Quang-Biến-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn chẳng động bổn xứ mà hiện khắp thế-gian.

At that time the space spirit Pure Light Shining All Around, imbued with the power of the Buddha, surveyed all the space spirits and spoke the following verses:

Lúc đó, Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Không-Thần rồi kệ rằng:

The Vast eye of the Buddha
Is pure and clear as space
Seeing all beings
With complete clarity

The great light of the Buddha Body
Illumines the ten directions
Manifesting in every place
Traveling Everywhere sees this way

The Buddha Body is like space
Unborn, it clings to nothing
It is ungraspable and without inherent nature
This is seen by Wind of Good Omen.

The Buddha, for countless eons
Has expounded all holy paths
Destroying barriers for all beings
This Sphere of Perfect Light understands

I observe the enlightenment practices
Accumulated by the Buddha in the past
All to make the world at peace
Beautiful Topknot works in this sphere

The realms of all sentient beings
whirl in the sea of Birth and Death
Buddha Emits a pain-killing light
The Unhindered Spirit can understand this.

His treasury of pure virtues
Is a field of blessings for the world
Appropriately enlightening with knowledge
The spirit Power understands this.

Sentient beings are veiled by ignorance
Wandering on dangerous paths
The Buddha emanates light for them
Spotless light realizes this.

Knowledge and Wisdom have no Bounds
Appearing in Every Land
With Light illumining the world
Sublime Sound sees Buddha here.

Buddha, to liberate beings
Cultivates practices everywhere
This grandiose will,
Universal Manifestation Can Observe.

Như-Lai mắt rộng lớn
Như hư-không thanh-tịnh
Thấy khắp các chúng-sanh
Tất cả đều tỏ rõ.
Thân Phật rất sáng chói
Chiếu khắp mười phương cõi
Mọi nơi đều hiện tiền
Phổ-Du-Thần xem thấy.
Thân Phật như hư-không
Vô-sanh vô-sở-thủ
Vô-tánh vô-khả-đắc
Cát-Tường Thần rõ thấu.
Phật từ vô-lượng kiếp
Rộng nói các thánh đạo
Dứt trừ chướng chúng-sanh
Ly-Chướng Thần được ngộ.
Tôi xem Phật thuở xưa
Tu tập bồ-đề hạnh
Vì an-lạc thế-gian
Diệu-Kế-Thần được thấy.
Tất cả cõi chúng-sanh
Lưu chuyển biển sanh-tử
Phật phóng diệt-khổ-quang
Vô-Ngại-Thần thấy rõ.
Tạng công-đức thanh-tịnh
Làm phước điền thế-gian
Dùng trí huệ hiển bày
Thắng-Lực-Thần tỏ ngộ.
Chúng-sanh thường si-mê
Lưu-chuyển trong đường hiểm
Vì họ Phật phóng quang
Ly-Cấu Thần chứng được
Trí-huệ không ngằn mé
Hiện khắp các quốc-độ
Quang-minh chiếu thế-gian
Diệu-Âm Thần thấy Phật.
Phật vì độ chúng-sanh
Khắp mười phương tu-tập
Tâm nguyện lớn không lường
Quang-Biến Thần thấy biết.


Furthermore, the wind Spirit Unimpeded Light found the door of liberation entering into all the Buddha teachings and all worlds. The wind spirit Everywhere Manifesting Courageous Action found the door of liberation providing extensive offerings to all the Buddhas appearing in innumerable lands. The Wind Spirit Gust Striking Cloud Banner found the door of Liberation eliminating the sickness of all sentient beings with a fragrant wind. The wind spirit Arrays of Pure Light found the door of liberation producing roots of goodness in all sentient beings and causing them to pulverize the mountains of multiple barriers. The Wind Spirit Power to Dry Up Water found the door of liberation able to defeat boundless armies of malicious demons. The wind spirit Great Voice Howling Everywhere found the door of liberation annihilating the fears of all sentient beings. The Wind Spirit Tree Branch Hanging Topknot found the door of liberation of the Ocean of Powers elucidation, entering into the real character of all things. The Wind Spirit Going Everywhere Unimpeded found the door of liberation of the treasury of techniques to harmonize and civilize all sentient beings. The Wind Spirit Various Mansions found the door of liberation entering into still, serene meditative poise and destroying the extremely deep darkness of folly and ignorance. The wind spirit Great Light Shining Everywhere found the door of Liberation of Unhindered Power to go along with all sentient beings.

Vô-Ngại-Quang-Minh Chủ-Phong-Thần được giải-thoát-môn vào khắp Phật-pháp và tất cả thế-gian. Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp Thần được giải-thoát-môn Phật xuất hiện trong vô-lượng quốc-độ đều cúng-dường rộng lớn. Phiêu-Kích-Vân-Tràng Thần được giải-thoát-môn dùng hương phong khắp dứt trừ bịnh của tất cả chúng-sanh. Tịnh-Quang-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn khắp sanh thiện căn tất cả chúng-sanh khiến dứt trừ núi chướng nặng. Lực-Năng-Kiệt-Thủy Thần được giải-thoát-môn có thể phá vô-biên chúng ác-ma. Ðại-Thinh-Biến-Hống Thần được giải-thoát-môn dứt hẳn sự sợ hãi tất cả chúng-sanh. Thọ-Diễu-Thùy-Kế Thần được giải-thoát-môn biển biện-tài vào thật-tướng của tất cả pháp. Phổ-Hành-Vô-Ngại Thần được giải-thoát-môn tạm phương tiện điều phục tất cả chúng-sanh. Chủng-Chủng-Cung-Ðiện Thần được giải-thoát-môn nhập thiền-định tịch-tịnh dứt trừ ngu-si rất nặng. Ðại-Quang-Phổ-Chiếu Thần được giải-thoát-môn tùy thuận tất cả chúng-sanh thật hành vô-ngại.

At that time the Wind Spirit Unimpeded Light, imbued with the power of the Buddha, looked over all the wind spirits and said in verse:
Lúc đó, Vô-Ngại-Quang-Minh Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Phong-Thần rồi nói kệ rằng:


The teachings of all Buddhas are most profound
With unhindered means by which all may enter
Appearing always in all worlds
Sign less, formless, without image.

Observe how the Buddha in the past
Gave offerings to endless Buddhas in a single instant–
Such bold enlightenment practice
Everywhere Manifesting can comprehend.

Buddha saves the world inconceivably;
None of his methods are used in vain
All cause action to be free from distress
This is the liberation of Cloud Banner

Beings have no blessings, they suffer many pains
With Heavy Veils and dense barriers always deluding them
Buddha makes them all attain liberation
This is known to Pure Light.

The Buddha’s Vast Mystic Power
Conquers all armies of Demons
All his methods of subduing
Healthy Power is able to Observe.

Buddha emanates subtle sound from his pores
Which extends everywhere throughout the world
Causing all misery and fear to end
This is understood by Howling Everywhere.

Buddha, in all oceans of lands
Always preaches, over unthinkable eons
This wonderful elucidation power of Buddhahood
Tree Branch Topknot can comprehend.

Buddhas Knowledge enters all avenues of means
Completely free of hindrance therein
His realm is boundless and without any equal
This is the liberation of Going Everywhere.

The Buddhas state is without bounds–
By expedient means he shows it everywhere
Yet his body is tranquil and has no form.
This is the liberation of Various Mansions.

The Buddha cultivated practices for Oceans of Eons
And has completely fulfilled all powers
And can respond to beings in accord with worldly norms
This is the view of Shining Everywhere.
(Thomas Cleary End of Volume 3) – page 68 – 116

Tất cả Phật-Pháp rất sâu rộng
Phương-tiện vô-ngại khắp vào được
Phật thường xuất-hiện khắp thế-gian
Không tướng, không hình, không ảnh tượng.
Ông xemnl thuở xa xưa
Một niệm cúng-dường vô-lượng Phật
Như vậy dũng-mãnh hạnh bồ-đề
Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp được tỏ ngộ.
Như-Lai cứu-thế bất-tư-nghì
Tất cả phương-tiện không luống uổng
Ðều khiến chúng-sanh lìa khổ lo
Phiêu-Kích-Vân-Tràng môn giải-thoát.
Chúng-sanh vô-phước, chịu khổ đau
Chướng nặng, cái đầy, thường che đậy
Ðều khiến tất cả được thoát lìa
Tịch-Quang-Trang-Nghiêm được rõ biết.
Thần-thông rộng lớn của Như-Lai
Dẹp trừ tất cả loài ma chướng
Bao nhiêu phương-tiện dùng nhiếp trừ
Lực-Năng-Kiệt-Thủy quan-sát thấy.
Chưn lông của Phật diễn diệu-âm
Tiếng Phật thế-gian đều cùng khắp
Tất cả khổ sợ đều dứt trừ
Ðại-Thinh-Biến-Hống rõ biết được.
Phật ở tất cả các quốc-độ
Trong vô-lượng kiếp thường diễn-thuyết
Biện-tài vi-diệu của Như-Lai
Thọ-Diễu-Thùy-Kế đã được hiểu.
Như-Lai tất cả môn phương-tiện
Trí vào trong đó đều vô-ngại
Cảnh-giới vô-biên không ai bằng
Phổ-Hành Vô-Ngại được giải-thoát.
Như-Lai cảnh-giới không ngằn mé
Nơi nơi phương-tiện đều khiến thấy
Mà thân tịch-tịnh không tướng-hình
Chủng-Chủng-Cung-Ðiện được chứng nhập.
Như-Lai nhiều kiếp tu công-hạnh
Tất cả trí lực đều viên mãn
Thuận theo thế-pháp ứng chúng-sanh
Ðại-Quang-Phổ-Chiếu đã được thấy.

 

Thomas Cleary Volume 4:


Furthermore, The Fire Spirit Repository of Flames of Universal Light found the door of liberation removing the darkness of all worlds.

The Fire Spirit Banner of Universal Assembly of Light found the door of liberation able to end all sentient beings delusions, wanderings, and pains of irritating afflictions.

The Fire Spirit Great Light Shining Everywhere (Page 107) found the door of liberation of the treasury of great compassion with the immutable power of enriching.

The Fire Spirit Topknot of Inexhaustible Light found the door of liberation of Light Beams Illuminating the boundless reaches of space.

The Fire Spirit Eyes of Various Flames found the door of liberation of silent, serene lights in various magnificent arrays.

The Fire Spirit Palace of Wonders found the door of liberation observing the Buddhas spiritual powers appearing without bound.

The Fire Spirit Palaces in All Directions Like Polar Mountains found the door of liberation able to extinguish the blazing torments of all beings in all worlds.

The Fire Spirit Sovereign of Awesome Light found the door of liberation able to freely enlighten all beings.

The Fire Spirit Light Shining in All Directions found the door of liberation destroying forever all ignorant attached opinions.

The fire Spirit Thunder Enlightening found the door of liberation of the great roar of power to fulfill all undertakings.

Phổ-Quang-Diệm-Tạng Chủ-Hỏa Thần được giải-thoát-môn đều trừ tối tăm tất cả thế-gian.

Phổ-Tập-Quang-Tràng Thần được giải-thoát-môn có thể dứt các nghiệp-hoặc trôi chìm khổ của tất cả chúng-sanh.

Ðại-Quang-Biến-Chiếu Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi phước-lạc vô-động.

Chúng-Diệu-Cung-Ðiện Thần được giải-thoát-môn quan-sát Như-Lai thần-thông-lực thị-hiện vô-biên-tế.

Vô-Tận-Quang-Kế Thần được giải-thoát-môn quang-minh chiếu diện vô-biên hư không giới.

Chủng-Chủng Diệm-Nhãn Thần được giải-thoát-môn các thứ phước trang-nghiêm quang-minh tịch-tịnh.

Thập-Phương-Cung-Ðiện-Như-Tu-Di-Sơn Thần được giải-thoát-môn dứt những khổ não của tất cả các loài.

Oai-Quang-Tự-Tại Thần được giải-thoát-môn tự-tại khai-ngộ tất cả thế-gian.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn phá hẳn tất cả kiến chấp ngu-si.

Lôi-Âm-Ðiển-Quang Thần được giải-thoát-môn thành-tựu tất cả nguyện-lực âm-thinh chấn-động.


At that time the fire spirit Repository of Flames of Universal Light imbued with power from the Buddha looked over all the Fire Spirits and said in verse:

Lúc đó, Phổ-Quang-Diệm-Tạng Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hóa thần rồi nói kệ rằng:

Observe the Buddhas Power of Energy–
For Vast, inconceivable millions of eons
They have appeared in the world to help sentient beings
causing all barriers of darkness to be destroyed

Sentient Beings in their folly create various views
Their passions are like Torrents, like fires blazing
The Guides Techniques Remove them all
Banner of Universal Assembly of Light Understands this.

Blessings and Virtues like space, unending¡ª
No bounds to them can ever be found
This is the Buddhas immutable power of compassion
Light Shining realizing this conceives Great Joy

I observe the Buddhas practices
Over the eons, without bound
Thus manifesting spiritual powers
Palace of Wonders understands this.

Practice perfected over Billions of Eons, inconceivable
To which no one can find any bound or limit
Buddha expounds the real character of things, causing joy
This is Perceived by Inexhaustible Light.

All the vast masses in the Ten Directions
Behold the Buddha present before them
The tranquil light clearly lighting the world:
This Subtle Flames can Comprehend.

Sage appears in all worlds
Sitting in all of their palaces
Raining the boundless great teaching
This is the perspective of All Directions

The Buddhas wisdom is most profound;
Free in all ways, they appear in the world
Able to clarify all genuine truths
Awesome Light, realizing this, rejoices at heart.

The Folly of Views is a dark veil
Beings, deluded, eternally wander
For them, Buddha opens the gate of sublime teaching
Illuminating all Quarters can understand this.

The Gate of Buddhas’ Vows is vast, inconceivable–
Their powers and transcendent ways are developed and purified
All appear in the world according to their ancient vows
This is what Thunder and Lightning understands.

Ông xem Như-Lai tinh-tấn lực
Rộng lớn ức kiếp bất tư-nghì
Vì độ chúng-sanh hiện thế-gian
Bao nhiêu ám chướng khiến đều dứt.
Chúng-sanh ngu-si sanh kiến chấp
Phiền-não như thác như lửa cháy
Ðạo-Sư phương tiện đều dứt trừ
Phổ-Tập-Quang-Tràng được tỏ ngộ.
Phước-đức như không vô cùng tận
Cầu tìm biên-tế bất-khả-đắc
Phật đại-bi-lực không động lay
Ðại-Quang-Biến-Chiếu lòng vui đẹp.
Tôi xem công-hạnh của Như-Lai
Trải vô-lượng kiếp không ngằn mé
Như vậy thị-hiện sức thần-thông
Chúng-Diệu-Cung Thần đã rõ biết.
Ức kiếp tu hành chẳng thể suy
Cầu tìm biên-tế chẳng thể biết
Diễn pháp thật tướng khiến vui mừng
Vô-Tận-Quang-Thần quan-sát thấy.
Mười phương chỗ có vô-lượng chúng
Ðại-chúng hiện-tiền chiêm-ngưỡng Phật
Quang-minh tịch-tịnh chiếu thế-gian
Chủng-Chủng-Diệm-Nhãn hay rõ thấu.
Như-Lai xuất hiện khắp thế-gian
Ngồi trong tất cả cung-điện báu
Tuyên thuyết đại pháp rộng vô-biên
Thập-Phương-Cung-Thần môn giải-thoát.
Chư Phật trí-huệ rất rộng sâu
Thế-gian tự-tại đều khắp hiện
Thuyết minh rành rẽ chơn thật lý
Oai-Quang-Tự-Tại ngộ môn này.
Kiến-chấp ngu-si bị che tối
Chúng-sanh mê lầm thường lưu chuyển
Vì họ Phật dạy diệu-pháp môn
Quang-Chiếu-Phương-Thần hay ngộ nhập.
Chí nguyện rộng lớn bất-tư-nghì
Thập-lực lục-độ đã thanh-tịnh
Theo bổn-nguyện xưa hiện ra đời
Lôi-Âm-Ðiển-Quang rõ biết được.


Furthermore, The Water Spirit Ubiquitous Cloud Banner realized the door of liberation of compassion equally benefiting all beings.

The water spirit Cloud Like Sound of the Ocean Tide found the door of liberation adorned with boundless truths.

The Water Spirit Beautiful Round Topknot found the door of liberation observing those who could be taught and dealing with them with appropriate techniques.

The Water Spirit Whirlpool of Skills found the door of liberation everywhere expounding the most profound realm of the Buddhas.

The Water Spirit Store of undefiled Fragrance found the door of liberation everywhere manifesting pure, bright light.

The Water Spirit Virtue Bridge Light-Sound found the sign-less, essence-less door of liberation of the pure realm of truth.

The Water Spirit Freedom of Contentment found the door of liberation of the inexhaustible ocean of great compassion.

The Water Spirit Good Sound of Pure Joy found the door of liberation being a mine of great joy among the hosts of enlightening beings at sites of enlightenment.

The Water Spirit Everywhere Manifesting Awesome Light found the door of liberation appearing everywhere by means of the unimpeded, immensely vast power of virtue.

The Water Spirit Roaring Sound Filling the Sea found the door of liberation observing all sentient beings and producing infinite techniques for harmonizing and pacifying them.

Phổ-Hưng-Vân-Tràng Chủ-Thủy-Thần được giải-thoát-môn từ-tâm bình-đẳng lợi-ích tất cả chúng-sanh.

Hải-Triều-Vân-Âm Thần được giải-thoát-môn vô-biên pháp trang nghiêm.

Diệu-Sắc-Luân-Kế Thần được giải-thoát-môn quan-sát chúng-sanh đáng giáo hóa dùng phương tiện nhiếp thọ.

Thiện-Xảo-Triền-Phục Thần được giải-thoát-môn khắp diễn bày cảnh-giới thậm-thâm của chư Phật.

Ly-Cấu-Hương-Tích Thần được giải-thoát-môn khắp hiện đại-quang-minh thanh-tịnh.

Phước-Kiều-Quang-Âm Thần được giải-thoát-môn thanh-tịnh pháp-giới vô-tướng vô-tánh.

Tri-Túc-Tự-Tại Thần được giải-thoát-môn biển đại-bi vô-tận.

Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm Thần được giải-thoát-môn đại hoan-hỷ trong đạo-tràng chúng hội Bồ-Tát.

Phổ-Hiện-Oai-Quang Thần được giải-thoát-môn dùng sức đại phước-đức vô-ngại khắp xuất hiện.

Hống-Thinh-Biến-Hải Thần được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh phát-khởi phương-tiện điều-phục như hư-không.

 

At that time the Water Spirit Ubiquitous Cloud Banner imbued with power from the Buddha looked over all the Water Spirits and said:

Lúc đó Phổ-Hưng-Vân-Tràng Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Thủy Thần rồi nói kệ rằng:

Gates of Pure Compassion, as many as atoms in all lands,
Together produce a single sublime feature of the Buddha.
Other features are also are each like this:
Therefore beholders of Buddha never become Jaded.

When the Buddha cultivated practice in the past,
He went to visit all of the Buddhas,
Cultivating himself in various ways, never lax:
These methods Cloud Sound enters.

The Buddha, In all ten directions,
Is still unmoving, not coming or going
Yet teaches beings appropriately causing them all to see:
This is what Round Topknot Knows.

The realm of the Buddha is boundless, immeasurable–
All sentient beings cannot comprehend it.
The preaching of his wondrous voice fills all directions
This is Technique Whirlpool’s Sphere.

The Light of the Buddha has no end
It fills the cosmos inconceivably
Teaching, edifying, liberating beings:
This Pure Fragrance watches and sees.

The Buddha is pure as space,
Sign-less, Form-less, Present everywhere,
Yet causing all beings to see
This Light of Blessings well observes.

Of old, Buddha practiced great compassion
His mind as broad as all life.
Therefore he is like a cloud appearing in the world
This Liberation Contentment Knows.

All Lands in the ten directions
See the Buddha sitting on his seat
Becoming clearly enlightened with great realization
This is where Joyful Sound enters in.

Buddhas sphere of action is free from hindrance–
He goes to all lands in the ten directions,

everywhere showing great mystic powers–
Manifesting Awesome Light has realized this.

He cultivates boundless expedient practices
Equal to the worlds of sentient beings, filling them all,
The Subtle action of his mystic power never ceasing:
Roaring Sound Filling the Sea can enter this.

Thanh-Tịnh từ-bi sát-trần số
Cộng sanh một tướng của Như-Lai
Mỗi mỗi tướng hảo đều như vậy
Do đây nhìn Phật không nhàm đủ.
Thế-Tôn thuở xưa lúc tu hành
Khắp đến chỗ ngự tất cả Phật
Công hạnh tu hành không nhàm mỏi
Phương-tiện như đây Vân-Âm biết.
Phật trong tất cả mười phương cõi
Vắng lặng bất-động không lai khứ
Ðều khiến chúng-sanh thấy thân Phật
Diệu-Sắc-Luân-Kế hay ngộ nhập.
Như-Lai cảnh-giới vô-biên lượng
Tất cả chúng-sanh chẳng biết được
Diệu-Âm diễn-thuyết khắp mười phương
Thiện-Xảo-Triền-Phục tu tập được.
Thế-Tôn quang-minh vô-cùng-tận
Chiếu khắp pháp-giới bất-tư-nghị
Thuyết pháp giáo-hóa độ chúng-sanh
Ly-Cấu-Hương-Tích quan-sát thấy.
Như-Lai thanh-tịnh đồng hư-không
Vô-tướng vô-hình mười phương khắp
Tất cả chúng-hội đều được thấy
Phước-Quang-Âm Thần khéo quan-sát.
Phật xưa tu tập môn đại-bi
Tâm Phật rộng khắp đồng chúng-sanh
Dường như mây lớn hiện thế-gian
Môn giải-thoát này Tri-Túc biết.
Tất cả thập-phương các quốc-độ
Ðều thấy Như-Lai ngự pháp tòa
Khai ngộ rành rẽ đại bồ-đề
Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm được chứng nhập.
Chư Phật chỗ làm không chướng ngại
Qua khắp mười phương tất cả cõi
Các nơi thị-hiện đại thần-thông
Phổ-Hiện-Oai-Quang đã ngộ được.
Tu-tập vô-biên hạnh phương-tiện
Khắp cõi chúng-sanh đều đầy đủ
Thần-thông diệu-dụng chẳng tạm dừng
Hống-Thinh-Biến-Hải chứng nhập được.


Furthermore, The Ocean Spirit Producing Jewel Light found the door of liberation impartially bestowing an Ocean of Blessings on all beings.

The Ocean Spirit Unbreakable Diamond Banner found the door of liberation preserving the good roots of all sentient beings by skilful means.

The Ocean Spirit Undefiled found the door of liberation able to evaporate the Ocean of all Sentient Beings afflictions.

The Ocean Spirit Always Dwelling in the Waves found the door of liberation causing all sentient beings to depart from evil ways.

The Ocean Spirit Auspicious Jewel Moon found the door of liberation Everywhere destroying the darkness of great ignorance.

The Ocean Spirit Beautiful Flower Dragon Topknot found the door of liberation extinguishing the Sufferings of all states of being and bestowing peace and happiness.

The Ocean Spirit Everywhere Holding the Flavor of Light found the door of liberation Purifying all Sentient beings of their opinionated, ignorant nature. The Ocean Spirit Jewel Flame Flower Light found the door of liberation producing the will of enlightenment, which is the source of all nobility.

The Ocean Spirit Beautiful Diamond Topknot found the door of liberation of the ocean of virtues of the unshakable mind.

The Ocean Spirit Thunder of the Sea Tide found the door of liberation entering everywhere into absorption in the cosmos of reality.

Xuất-Hiện-Bửu-Quang-Chủ-Hải Thần được giải-thoát-môn dùng thân châu báu trang-nghiêm tâm bình-đẳng bố-thí phước-đức cho tất cả chúng-sanh.

Bất-Khả-Hoại-Kim-Cang Tràng-Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khéo giữ-gìn thiện-căn của tất cả chúng-sanh.

Bất-Tạp-Ly-Cấu Thần được giải-thoát-môn có thể làm cạn biển phiền-não của tất cả chúng-sanh.

Hằng-Trụ-Ba-Lãng Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh lìa ác-đạo.

Cát-Tường-Bửu-Nguyệt Thần được giải-thoát-môn khắp dứt trừ đại si-ám.

Diệu-Hoa-Long-Kế Thần được giải-thoát-môn dứt trừ tất cả sự khổ của các loài ma mà ban cho sự an-lạc.

Phổ-Trì-Quang-Vị Thần được giải-thoát-môn chữa sạch kiến-chấp ngu-si của tất cả chúng-sanh.

Bửu-Diệm-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn xuất-sanh tất cả bửu chủng-tánh bồ-đề tâm.

Kim-Cang-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn biển công-đức tâm bất động.

Hải-Triều-Lôi-Âm Thần được giải-thoát-môn vào khắp môn pháp-giới tam-muội.


At that time, the Ocean Spirit Producing Jewel Light Imbued with power from the Buddha, looked over all the ocean spirits and spoke these verses:

Lúc đó, Xuất-Hiện Bửu-Quang Thần thừa oai lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hải Thần rồi nói kệ rằng:

Over an Ocean of inconceivably Vast Eons
He made offerings to all the Buddhas,
Distributing the merit to all living beings–
That is why his dignity is beyond compare.

Appearing in all worlds,
Knowing the capacities and desires of all beings,
Buddha expounds for them the ocean of truths:
This is Joyfully Realized by Indestructible Banner.

All sentient beings are shrouded by afflictions
Roaming in all conditions, subject to all miseries–
For them he reveals the state of Buddhahood.
Palace of all Waters enters this door.

Buddha, in unthinkable oceans of eons,
Cultivated all practices endlessly,
Forever Cutting the net of Beings confusion:
Jewel Moon can clearly Enter this.

Buddha sees beings always afraid
Whirling in the Ocean of Birth and Death
He shows them the Buddhas unexcelled way
Dragon Topknot, comprehending, gives rise to joy.

The realm of the Buddhas cannot be conceived–
It is equal to the cosmos and space–
It can clear away beings’ net of delusion:
This Flower Holding is able to Expound.

The Buddha eye is pure and inconceivable
Comprehensively viewing all things
He points out to all the excellent paths
This, Flower Light understands.

The army of demons, huge, uncountable,
He destroys in the space of an instant
His mind undisturbed, unfathomable:
This is Diamond Topknot’s Technique.

Speaking a Wondrous Sound in the Ten Directions,
That sound pervades the entire universe–
Such is the Buddha’s Samadhi state
This is the realm of Ocean Tide Thunder.

Bất-khả-tư-nghì biển đại-kiếp
Cúng dường tất cả mười phương Phật
Khắp đem công-đức thí quần-sanh
Do đây đoan nghiêm không ai sánh.
Tất cả thế-gian đều xuất-hiện
Chúng-sanh căn dục đều biết rõ
Vì họ hoằng tuyên biển pháp-môn
Bất-Hoại-Kim-Tràng vui được ngộ.
Phật là đạo-sư của thế-gian
Pháp-vân pháp-vũ chẳng lường được
Tiêu cạn biển khổ vốn vô-cùng
Bất-Tạp-Trần-Cấu môn ngộ nhập.
Phiền-não che đậy các chúng-sanh
Lưu-chuyển các loài chịu khổ não
Vì họ khai-thị cảnh Như-Lai
Hằng-Trụ-Ba-Thần đã chứng được.
Phật trong nhiều kiếp khó nghĩ bàn
Tu hành công-hạnh vô cùng tận
Dứt hẳn lưới nghi của chúng-sanh
Cát-Tường-Bửu-Nguyệt đã được biết.
Phật thấy chúng-sanh thường khủng bố
Lưu-chuyển trong biển sanh-tử lớn
Khai đạo vô-thượng của Như-Lai
Diệu-Hoa Long-Kế đã hiểu được.
Chư Phật cảnh-giới bất-tư-nghì
Pháp-giới hư-không tướng bình-đẳng
Trừ sạch lưới nghi của chúng-sanh
Trì-Quang-Vị-Thần hay tuyên thuyết.
Phật-nhãn thanh-tịnh bất-tư-nghì
Tất cả cảnh-giới đều gồm thấy
Ðem đạo vi-diệu dạy chúng-sanh
Bửu-Diệm-Hoa-Quang tâm tỏ ngộ.
Ma quân rộng lớn số vô-lượng
Trong một sát-na đều trừ diệt
Tâm không lay động khó nghĩ lường
Kim-Cang-Diệu-Kế được phương-tiện.
Khắp mười phương cõi diễn diệu-âm
Mười phương pháp-giới đều cùng khắp
Cảnh-giới tam-muội của Như-Lai
Hải-Triều-Âm Thần được rõ biết.


Furthermore, the River Spirit Everywhere Producing Swift Currents found the door of liberation everywhere raining the Boundless rain of truth.

The River Spirit Universally Purifying Springs and Streams found the door of liberation appearing before all sentient beings and causing them to be forever free from afflictions.

The River Spirit Dust Free Pure Eye found the door of liberation by compassion and appropriate techniques washing away the dust of delusions from all sentient beings.

The River spirit Roaring Everywhere found the door of liberation constantly producing sounds beneficial to all sentient beings.

The River Spirit Rescuing Sentient Beings everywhere found the door of liberation always being non-malevolent and kind towards all sentient beings. The River Spirit Heatless Pure Light found the door of liberation Showing all pure and cool roots of goodness.

The River Spirit Universally Causing Joy found the door of liberation cultivating complete generosity, causing all sentient beings to forever give up stinginess and attachment.

The River Spirit Supreme Banner of Extensive Virtue found the door of liberation Being a Field of Blessings giving Joy to All.

The River Spirit Light Shining on all worlds found the door of liberation causing all defiled beings to be pure, and all those poisoned with anger become joyful. The River Spirit Light of Oceanic Virtues found the door of liberation Able to Cause all sentient beings to enter the ocean of liberation and always experience complete bliss.

Phổ-Phát-Tấn-Lưu Chủ-Hà-Thần được giải-thoát-môn khắp mưa vô biên pháp-vũ.

Phổ-Khiết-Tuyền-Giản Thần được giải-thoát-môn khắp hiện trước tất cả chúng-sanh khiến lìa hẳn phiền-não.

Ly-Trần-Tịnh-Nhãn Thần được giải-thoát-môn dùng phương-tiện đại-bi khắp rửa sạch phiền-não trần cấu của tất cả chúng-sanh.

Thập-Phương-Biến-Hống Thần được giải-thoát-môn hằng ra tiếng lợi-ích chúng-sanh.

Phổ-Cứu-Hộ-Chúng-Sanh Thần được giải-thoát-môn thường sanh lòng từ không não hại đối với tất cả hàm-thức.

Vô-Nhiệt-Tịnh-Quang Thần được giải-thoát-môn khắp thị-hiện tất cả căn lành mát-mẻ.

Phổ-Sanh-Hoan-Hỷ Thần được giải-thoát-môn tu hành đầy đủ bố-thí khiến tất cả chúng-sanh lìa hẳn bỏn-sẻn.

Quảng-Ðức-Thắng-Tràng Thần được giải-thoát-môn làm tất cả phước-điền hoan-hỷ.

Quang-Chiếu-Phổ-Thế Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh người tạp nhiễm được thanh-tịnh, kẻ sân-độc được hoan-hỷ.

Hải-Ðức-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh vào biển giải-thoát thường hưởng vui đầy đủ.


At that time the river spirit Everywhere Producing Swift Currents, imbued with the power of the Buddhas, looked over all the river spirits and spoke in verse:

Lúc đó Phổ-Phát-Tấn-Lưu Thần thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hà-Thần rồi nói kệ rằng:

Of old the Buddha, For the Sake of all beings,
Cultivated boundless practices of ocean of truth;
Like refreshing rain clearing blazing heat,
He extinguishes the heat of beings afflictions.

Buddha, in uncountable past eons,
Purified the world with the light of his vows,
Causing the Mature to realize enlightenment:
This is the realization of Universal Purifier.

With compassion and Methods numerous as beings
He appears before all, always guiding,
Clearing away the dirt of afflictions:
Pure Eyes, seeing this, rejoices profoundly.

Buddhas Speak of wondrous sound, causing all to hear–
Sentient beings, delighted, have hearts full of joy.
Causing them to wash away innumerable pains:
This is the liberation of Everywhere Roaring.

The Buddha cultivated enlightenment practice
to aid sentient beings for innumerable ages–
Therefore his light fills the world
The Spirit Guardian, Remembering is happy.

The Buddha cultivated practices for the sake beings
By various means making them mature
Purifying the ocean of blessings, removing all pains
Heatless, seeing this, rejoices at heart.

The gate of generosity is inexhaustible
Benefiting all sentient beings
Causing witnesses to have no attachment:
This is the enlightenment of Universal Joy.

Buddha cultivated genuine methods of enlightenment
Developing a boundless ocean of Virtues
Causing witness all to rejoice
This supreme Banner Happily Realizes.

He clears away the defilements of beings
Equally compassionate even to the vicious
Therefore acquiring radiance filling all space
Light shining on All Worlds sees and rejoices

Buddha is the field of blessings, ocean of virtues
Able to cause all to abandon evil
And fulfill great enlightenment
This is the liberation of Ocean Light.

Như-Lai thuở trước vì chúng-sanh
Tu tập pháp-hải vô biên hạnh
Dường như mưa rưới tan nóng nực
Dứt hết phiền não của chúng-sanh.
Phật xưa nhiều kiếp bất-tư-nghì
Quang-Minh đại-nguyện sạch thế-gian
Căn-tánh thuần-thục khiến ngộ đạo
Phổ-Khiết-Tuyền Thần tâm được ngộ.
Ðại-bi phương-tiện khắp chúng-sanh
Ðều hiện trước họ thường giáo hóa
Khiến họ dứt sạch phiền não nhơ
Tịnh-Nhãn thấy đây rất vui đẹp.
Phật diễn diệu-âm đều khiến nghe
Chúng-sanh ưa thích lòng hoan-hỷ
Ðều khiến trừ sạch vô-lượng khổ
Biến-Hống Thần đây được giải-thoát.
Phật xưa tu-tập hạnh bồ-đề
Vì lợi chúng-sanh vô-lượng kiếp
Do đó quang-minh khắp thế-gian
Phổ-Cứu-Hộ-Thần nhớ biết rõ.
Phật xưa tu-hành vì chúng-sanh
Phương tiện giáo hóa khiến thành thục
Biển phước thanh-tịnh trừ khổ phiền
Vô-Nhiệt-Quang-Thần đã được thấy.
Bố-thí rất rộng lớn vô-cùng
Tất cả chúng-sanh đều lợi ích
Hay khiến người thấy hết xan tham
Phổ-Hoan-Hỷ-Thần được tỏ ngộ.
Phật xưa tu-hành thật phương tiện
Thành tựu vô-biên biển công-đức
Người thấy được Phật đều mừng rỡ
Ðức-Thắng-Tràng-Thần lòng vui thích.
Chúng-sanh phiền não đều trừ sạch
Từ tâm bình đẳng với oán thù
Nên được quang-minh chiếu khắp nơi
Phổ-Chiếu-Thế Thần được thấy rõ.
Phật là biển phước-điền công-đức
Hay khiến chúng-sanh lìa điều-ác
Nhẫn đến thành-tựu đại bồ-đề
Hải-Ðức-Minh-Thần được giải-thoát.

 

Furthermore, the crop spirit Gentle Superb Flavor found the door of liberation bestowing Dharma-flavor on all sentient beings, causing them to develop a Buddha Body.

The crop spirit Pure Light of Seasonal Flowers found the door of liberation able to cause all sentient beings to experience great joy and happiness.

The crop spirit Physical Strength Courage and Health found the door of liberation purifying all realms by means of all round, complete teachings.

The crop spirit Increasing Vitality found the door of liberation seeing the boundless mystical powers compassionately used by the Buddha edifying demonstrations.

The crop spirit Everywhere Producing Roots and Fruits found the door of liberation everywhere revealing the Buddha’s field of blessings and causing seeds planted there not to spoil.

The crop Spirit Wonderfully Adorned Circular Topknot found the door of liberation causing the flower of sentient beings everywhere to bloom.

The crop spirit Moistening Pure Flowers found the door of liberation compassionately saving sentient beings and causing them to increase in blessings and virtue.

The crop spirit Developing Wonderful Fragrance found the door of liberation extensively demonstrating all methods of enlightening practice.

The crop spirit Like by All who See found the door of liberation able to cause all sentient beings in the universe to abandon such ills as sloth and anxiety and to becomes pure in all ways.

The Crop Spirit Pure Light found the door of liberation observing the good roots of all sentient beings, explaining the truth to them in appropriate ways, bringing joy and fulfillment to the masses.

Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị-Chủ-Giá Thần được giải-thoát-môn đem pháp-vị cho chúng-sanh khiến thành-tựu thân Phật.

Thời-Hoa-Tịnh-Quang Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh được sự vui mừng rộng lớn.

Sắc-Lực-Dũng-Kiện Thần được giải-thoát-môn dùng tất cả pháp môn viên mãn làm cho các cảnh-giới đều thanh-tịnh.

Tăng-Ích-Tinh-Khí Thần được giải-thoát-môn thấy đại-bi vô-lượng thần-thông biến hóa của Phật.

Phổ-Sanh-Căn-Quả Thần được giải-thoát-môn khắp hiện Phật phước-điền khiến gieo giống không hư mất.

Diệu-Nghiêm-Hoàn-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp phát hoa tịnh-tín của chúng-sanh.

Nhuận-Trạch-Tịnh-Hoa Thần được giải-thoát-môn đại-từ cứu-tế chúng-sanh khiến thêm lớn biển phước-đức.

Thành-Tựu-Diệu-Hương Thần được giải-thoát-môn rộng khai thị tất cả hành pháp.

Kiến-Giả-Ái-Nhạo Thần được giải-thoát-môn hay khiến pháp-giới chúng-sanh xa lìa những điều ác giải-đãi ưu-não đều được thanh-tịnh.

Ly-Cấu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn quan-sát thiện căn của tất cả chúng-sanh tùy thuận thuyết pháp khiến chúng hội được vui mừng đầy đủ.


At that time the crop spirit Gentle Superb Flavor, imbued with power from the Buddha, looked over all the Crop Spirits and said:

Lúc đó Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị Thần thừa oai lực của Phật quan-sát khắp hết tất cả chúng Chủ-Giá-Thần rồi nói kệ rằng:

The Buddhas Ocean of Unexcelled Virtues
Manifests a lamp which illumines the world:
Saving and protecting all sentient beings
He gives them all peace, not leaving without one.

The Buddhas virtues are boundless–
No beings hear them in Vain–
He causes them to be free from suffering and always happy
This is what Seasonal Flavors enters into

The powers of the Buddha are all complete–
His array of virtues appears in the world
And all sentient beings are harmonized
To this fact Courage Power can witness

The Buddha cultivated an ocean of compassion
The heart always as broad as the whole world
Therefore his spiritual powers are boundless
Increased Vitality can see this.

Buddha always appears throughout the world
None of his methods are employed in vain
Clearing away beings’ delusions and torments
This is the liberations of Universal Producer.

Buddha is the great ocean of knowledge in the world
Emanating pure light which reaches everywhere
Whence is born all great faith and resolution
Thus can Adorned Topknot clearly enter

Buddha, observing the world, conceives kind compassion,
Appearing in order to aid sentient beings
Showing them the supreme way of peace and joy
This is the liberation of Pure Flowers

The pure practices cultivated by Buddha
Are fully expounded under the tree of enlightenment
Thus edifying everyone in all quarters
This, Wonderful Fragrance can hear.

Buddha, in all worlds,
Brings Freedom from sorrow, creating great Joy
All potentials and aspirations he purifies
The spirit Pleasing understands this.

The Buddha appears in the world
Observes the inclinations of all beings
And matures them by various means
This is the liberation of Pure Light.

Như-Lai Vô-thượng biển công-đức
Khắp hiện đèn sáng chiếu thế-gian
Tất cả chúng-sanh đều cứu độ
Ban cho an lạc chẳng sót thừa.
Thế-Tôn công-đức vô-lượng biên
Chúng-sanh được nghe chẳng luống bỏ
Ðều khiến lìa khổ thường vui mừng
Thời-Hoa-Quang-Thần được chứng nhập.
Như-Lai trí lực đều viên mãn
Công-đức trang-nghiêm hiện thế-gian
Ðiều phục tất cả loài chúng-sanh
Pháp này Dũng-Kiện được chứng rõ.
Phật xưa tu tập biển đại-bi
Tâm Phật niệm niệm khắp thế-gian
Thần-thông của Phật thật vô-biên
Tăng-Tinh-Khí Thần quan-sát thấy.
Phật khắp thế-gian thường hiện tiền
Tất cả phương tiện không luống bỏ
Chúng-sanh phiền-não đều sạch trừ
Sanh-Căn-Quả Thần được giải-thoát.
Phật là biển trí của thế-gian
Phóng tịnh Quang-minh đều cùng khắp
Tin hiểu rộng lớn từ đây sanh
Diệu-Nghiêm-Kế Thần được ngộ nhập.
Phật quán thế-gian khởi từ tâm
Vì lợi chúng-sanh mà xuất hiện
Khai thị thắng đạo rất vui lành
Nhuận-Tinh-Hoa Thần môn giải-thoát.
Thiện-Thệ tu-hành hạnh thanh-tịnh
Dưới cội bồ-đề tuyên thuyết đủ
Giáo hóa như vậy khắp mười phương
Thành-Diệu-Hương Thần lãnh hội được.
Phật nơi tất cả các thế-gian
Khiến lìa ưu-não sanh đại-hỷ
Bao nhiêu căn dục khiến sạch trừ
Kiến-Ái-Nhạo Thần được ngộ nhập.
Như-Lai xuất hiện nơi thế-gian
Quan-sát chúng-sanh lòng ưa thích
Các môn phương-tiện khiến thành thục
Ly-Cấu-Quang-Thần môn giải-thoát.


Furthermore, the herb spirit Auspicious found the door of liberation observing the mentalities of all sentient beings and striving to unify them.

The herb spirit Sandalwood Forest found the door of liberation embracing all sentient beings with light and causing those who see it not to waste the experience.

The herb spirit Pure Light found the door of liberation able to annihilate the afflictions of all sentient beings by pure techniques.

The herb spirit Universal Renown found the door of liberation able to increase the boundless ocean of good roots by means of a great reputation.

The herb spirit Radiant Pores found the door of liberation hurrying to all sites of illness with the banner of great compassion.

The herb spirit Darkness Destroying Purifier found the door of liberation able to cure all blind sentient beings and cause their eye of wisdom to be clear.

The herb spirit Roarer found the door of liberation able to expound the verbal teaching of the Buddha explaining the different meanings of all things.

The herb spirit Banner of Light Outshining the Sun found the door of liberation able to be the advisor of all sentient beings, causing all who see to produce roots of goodness.

The herb spirit Seeing in All Directions found the door of liberation of the mine of pure compassion able to make beings give rise to faith and resolve by means of appropriate techniques.

The herb spirit Everywhere Emanating Majestic Light found the door of liberation causing beings to remember Buddha, thereby eliminating their sickness.

Kiết-Tường-Chủ-Dược Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tâm của tất cả chúng-sanh mà siêng năng nhiếp thủ.

Chiên-Ðàn-Lâm Thần được giải-thoát-môn dùng quang-minh nhiếp thủ chúng-sanh khiến họ được lợi-ích.

Ly-Trần-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn dùng phương tiện thanh-tịnh dứt trừ phiền não của tất cả chúng-sanh.

Danh-Xưng-Phổ-Văn Thần được giải-thoát-môn hay dùng đại danh xưng thêm lớn vô biên thiện căn.

Mao-Khổng-Hiện-Quang Thần được giải-thoát-môn đại-bi tràng mau đến tất cả cảnh-giới bịnh tật.

Phá-Ám-Thanh-Tịnh Thần được giải-thoát-môn chữa trị tất cả chúng-sanh mù lòa khiến được trí nhãn thanh-tịnh.

Phổ-Phát-Hống-Thinh Thần được giải-thoát-môn hay diễn Phật-Âm giảng nghĩa sai biệt của các pháp.

Tế-Nhựt-Quang-Tràng Thần được giải-thoát-môn hay làm thiện-tri-thức khiến chúng-sanh đều phát thiện căn.

Minh-Kiến-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi thanh-tịnh hay dùng phương-tiện khiến chúng-sanh tín-giải.

Phổ-Phát-Oai-Quang Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khiến niệm Phật dứt trừ bịnh của tất cả chúng-sanh.


At that time the Herb Spirit Auspicious, imbued with power from the Buddha looked over all the herb spirits and said:

Lúc đó Kiết-Tường-Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Dược Thần rồi nói kệ rằng:

The Buddha’s Knowledge is inconceivable–
He knows the minds of all sentient beings,
And by the power of Various Techniques
Destroys their delusions and infinite pains.

The Great Hero’s Skills cannot be measured
Nothing he does is ever in Vain
Unfailingly Causing the suffering of beings to vanish
Sandalwood Forest can understand this.

Observe the Buddha’s teaching like so
He practiced for innumerable eons
And has no attachment to anything
This is the entry of Pure Light.

A Buddha is hard to meet in a million ages
If any can see one or hear one’s name
It will unfailingly bring benefit
This is the understanding of Universal Renown

Each of the Buddha’s hair pores
Emits light annulling distress
Causing worldly afflictions to end
This is the entry of Radiant Pores.

All sentient beings are blinded by ignorance
With an infinite variety of miseries from deluded acts–
Buddha clears it all away and opens the radiance of wisdom
This Darkness Breaker can see.

One tone of the Buddha has no limiting measure–
It can open up the ocean of all teachings
So that all who hear can comprehend
This is the liberation of Great Sound.

See how Buddha’s knowledge is inconceivable–
Appearing in all realms he saves beings there,
Able to make those who see follow his teaching
This Outshining the Sun deeply understands

Buddha’s Ocean of compassionate means
Is produced to help the world
Opening the right path wide to show beings
This Seeing in All Directions can comprehend

Buddha emits great light all around
Illumining all in the ten directions
Causing virtue to grow as the Buddha’s remembered
This is the Liberation door of Majestic Light.

Như-Lai trí-tuệ bất-tư-nghì
Chúng-sanh tâm niệm đều rõ biết
Hay dùng vô-lượng phương-tiện môn
Dứt trừ chúng-sanh vô-lượng khổ.
Ðại-Hùng thiện-xảo khó nghĩ lường
Hành động thi-vi không luốn uổng
Tất khiến chúng-sanh khổ dứt trừ
Chiên-Ðàn-Lâm-Thần đã ngộ được.
Ông xem chư Phật pháp dường ấy
Thuở xưa siêng tu vô-lượng kiếp
Ðối với các cõi không chấp tham
Ly-Trần-Quang Thần được chứng nhập.
Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật
Ai được thấy Phật và nghe danh
Tất được lợi ích không luống qua
Danh-Xưng-Phổ-Văn đã biết rõ.
Trong mỗi chưn lông của Như-Lai
Ðều phóng quang-minh dứt các khổ
Thế-gian phiền-não đều dứt trừ
Mao-Khổng-Quang-Thần môn ngộ nhập.
Chúng-sanh ngu-si bị mù lòa
Nghiệp hoặc khổ não nhiều vô-lượng
Phật đều dứt trừ khai trí-huệ
Phá-Ám-Tịnh-Thần quan-sát thấy.
Như-Lai nhứt âm vô-hạn-lượng
Khai diễn tất cả biển pháp-môn
Chúng-sanh được nghe đều biết rành
Phát-Hống-Thinh Thần được giải-thoát.
Ông xem Phật-trí khó nghĩ bàn
Hiện vào các loài để cứu độ
Hay khiến người thấy đều thuận theo
Tế-Nhựt-Tràng Thần rõ biết được.
Như-Lai phương tiện biển đại-bi
Vì cứu chúng-sanh mà xuất hiện
Rộng khai chánh-đạo dạy chúng-sanh
Kiến-Thập-Phương Thần đã rõ thấu.
Như-Lai khắp phóng đại quang-minh
Tất cả mười phương đều chiếu đến
Chúng-sanh niệm Phật sanh công-đức
Phổ-Phát-Quang-Thần môn giải-thoát.


Furthermore, the forest spirit Spreading Flowers like Clouds found the door of liberation of the repository of the vast, boundless sea of knowledge.

The forest spirit Outstanding Trunk Unfolding Light found the door of liberation of Great Cultivation and universal purification.

The forest spirit Bearing Branches Emitting Radiant Light found the door of liberation increasing the growth of all sorts of sprouts of pure faith.

The forest spirit Auspicious Pure Leaves found the door of liberation arrayed with all Pure Virtues.

The forest spirit Draped Flame Treasury found the door of liberation of universal Wisdom Always viewing the entire cosmos.

The forest spirit Pure Arrays of Light found the door of liberation knowing the ocean of all sentient beings activities and producing and spreading clouds of teaching.

The forest spirit Pleasant Thunder found the door of liberation enduring all unpleasant sounds and producing pure sounds.

The forest spirit Light and Fragrance All-Pervading found the door of liberation showing the vast realm of practices cultivated and mastered in the past.

The forest spirit Subtle Light Shining Far found the door of liberation benefiting the world by means of all virtuous qualities.

The forest spirit Flowers and Fruits Savoring of Light found the door of liberation able to cause all to see the Buddha appearing in the world, to always remember with respect and never forget, and adorn the mine of virtues.

Bố-Hoa-Như-Vân Chủ-Lâm-Thần được giải-thoát-môn biển trí rộng lớn vô-biên.

Trạc-Cán-Thơ-Quang Thần được giải-thoát-môn sửa sang rộng lớn khắp thanh-tịnh.

Sanh-Nha-Phát-Diệu Thần được giải-thoát-môn tăng trưởng các thứ mầm tịnh-tín.

Kiết-Tường-Tịnh-Diệp Thần được trang-nghiêm tất cả công-đức thanh-tịnh.

Thùy-Bố-Diệm-Tạng Thần được giải-thoát-môn trí-huệ phổ-môn thanh-tịnh thường xem khắp pháp-giới.

Diệu-Trang-Nghiêm-Quang-Thần được giải-thoát-môn biết khắp công-hạnh của tất cả chúng-sanh mà bủa giăng mây pháp.

Khả-Ái-Lôi-Thinh Thần được giải-thoát-môn nhẫn thọ tất cả tiếng trái ý mà diễn thuyết âm thinh thanh-tịnh.

Hương-Quang-Phổ-Biến Thần được giải-thoát-môn hiện khắp mười phương những cảnh-giới rộng lớn đã làm từ thuở xưa.

Diệu-Quang-Hoánh-Diệu Thần được giải-thoát-môn dùng tất cả công-đức nhiêu-ích thế-gian.

Hoa-Quả-Quang-Vị Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh thấy Phật ra đời thường kính nhớ chẳng quên trang-nghiêm tạng công-đức.


At that time the Forest Spirit Spreading Flowers Like Clouds, imbued with power from the Buddha, looked over all the Forest Spirits and said:

Lúc đó Hoa-Bố-Như-Vân Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Lâm-Thần rồi nói kệ rằng:

In the past Buddha cultivated enlightening practices;
His virtue and wisdom are thoroughly complete
He has all powers fully in command
Emitting great light, he appears in the world.

The aspects of his compassion are as infinite as beings
Buddha purified them all in eons past
And therefore is able to bring aid to the world
This is the understanding of Outstanding Trunk.

Once sentient beings see the Buddha
He’ll plunge them into the ocean of faith
Showing to all the enlightening way
This is the liberation of Wonderful Branches.

The virtues amassed in a single pore
Cannot be all not told of in an ocean of eons
The Buddhas techniques are inconceivable
Pure Leaves can understand this teaching.

I recall the Buddha in the past
Made offerings to infinite numbers of Buddhas
His knowledge becoming clear with each
This is what Store of Flames understands.

The ocean of actions of all sentient beings
The Buddha knows in an instant of thought
Such vast unhindered knowledge
Beautiful Adornments can begin to realize.

Always intoning the Buddhas serene, sublime sound
Produces incomparable joy everywhere
Causing all to awaken according to their understanding and inclination
This is the principle of Thunder Sounds practice.

The Buddha shows great mystic powers
All throughout the ten directions
Causing all his past deeds to be seen
This is where wheel All-Pervading Light and Fragrance Enters.

Sentient beings are dishonest and don’t practice virtue
Lost and deluded they sink and flow in birth and death
For them he clearly opens the paths of knowledge
This is seen by Subtle Light.

Buddha, for the sake of beings blocked by habits
Appears in the world after of millions of eons
Causing them to see always for the rest of time
This is observed by Saver of Light.

Phật xưa tu tập hạnh bồ-đề
Phước đức trí-huệ đều viên-mãn
Tất cả trí-lực trọn đủ đầy
Phóng đại quang-minh mà xuất thế.
Ðại-bi vô-lượng khắp chúng-sanh
Như-Lai thuở xưa tu thanh-tịnh
Nên nay hay làm lợi thế-gian
Trạc-Thơ-Quang Thần biết rõ được.
Nếu người thấy Phật được một lần
Tất được thắng vào biển thâm-tín
Khai-thị tất cả đạo Như-Lai
Sanh-Nha-Diệu Thần môn-giải-thoát.
Chưn lông chứa nhóm các công-đức
Ức kiếp tuyên dương chẳng thể hết
Chư Phật phương tiện khó nghĩ bàn
Cát-Tường-Diệp Thần hay hiểu rõ.
Tôi nhớ Như-Lai thuở xa xưa
Cúng-dường sát trần vô-lượng Phật
Trí-huệ lần lần thêm sáng suốt
Bố-Diệm-Tạng-Thần rõ biết được.
Tất cả chúng-sanh nhiều công-hạnh
Thế-Tôn một niệm đều rõ biết
Trí-huệ vô-ngại rộng vô-biên
Diệu-Nghiêm-Quang-Thần hay ngộ nhập.
Hằng diễn Như-Lai tịch-Diệu-âm
Khắp sanh vô-lượng đại hoan hỷ
Tùy theo căn tánh đều được ngộ
Lôi-Âm-Thần đây đã làm được.
Như-Lai thị hiện đại thần-thông
Mười phương quốc-độ đều cùng khắp
Phật xưa tu-hành khiến được thấy
Phổ-Hương-Quang-Thần được chứng nhập.
Chúng-sanh gian ác chẳng biết tu
Mê hoặc trầm luân trong sanh tử
Vì họ mở bày đường trí-huệ
Diệu-Quang-Lâm-Thần đã được thấy.
Phật vì nghiệp-chướng các chúng-sanh
Qua vô-lượng kiếp mới xuất hiện
Người khác niệm niệm thường khiến thấy
Hoa-Quả-Vị-Thần quan-sát được.


Furthermore, The Mountain Spirit Jewel Peak Blooming Flowers found the door of liberation entering the light of absorption in great quiescence.

The Mountain Spirit Flower Forest Topknot found the door of liberation cultivating and collecting good roots of kindness and developing an inconceivable number of beings to maturity.

The Mountain Spirit Lofty Banner Shining Everywhere found the door of liberation Looking into the inclinations of all sentient beings and purifying their senses.

The Mountain Spirit Undefiled Jewel Topknot found the door of liberation of boundless eons of diligent striving without becoming weary or remiss.

The Mountain Spirit Light Illumining All Directions found the door of liberation awakening all with lights of infinite qualities.

The Mountain Spirit Light of Great Power found the door of liberation of capability of self development and causing sentient beings to give up deluded behavior.

The Mountain Spirit Awesome Light Conquering All found the door of liberation removing all pains so that none are left.

The Mountain Spirit Light Orb of Subtle Intensity found the door of liberation spreading the light of the teachings, showing the virtues of all Buddhas.

The Mountain Spirit Universal Eye Clearly See found the door of liberation causing all sentient beings to make their roots of goodness grow even in dreams.

The Mountain Spirit Adamantine Eye of Mystery found the door of liberation bringing forth the great ocean of meaning.

Bửu-Phong-Khai-Hoa Chủ-Sơn Thần được giải-thoát-môn nhập đại tịch-định quang-minh.

Hoa-Lâm-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn tu tập từ-thiện-căn thành-thục bất-khả tư-nghì số chúng-sanh.

Cao-Tràng-Phổ-Chiếu Thần được giải-thoát-môn quan-sát tất cả tâm ưa thích của chúng-sanh làm nghiêm-tịnh các căn.

Ly-Trần-Bửu-Kế Thần được giải-thoát-môn vô-biên kiếp tinh tấn không nhàm trễ.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn dùng vô-biên công-đức quang khắp giác ngộ.

Ðại-Lực-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay tự thành-thục lại khiến chúng-sanh xa lìa ngu-mê.

Oai-Quang-Phổ-Thắng Thần được giải-thoát-môn trừ tất cả khổ khiến không còn thừa.

Vi-Mật-Quang-Luân Thần được giải-thoát-môn diễn giáo-pháp quang-minh hiển bầy tất cả công-đức của Như-Lai.

Phổ-Nhãn-Hiện-Kiến Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh, nhẫn đến trong chiêm-bao, đều thêm lớn thiện-căn.

Kim-Cang-Kiên-Cố-Nhãn Thần được giải-thoát-môn xuất hiện vô-biên đại-nghĩa.


At that time, the Mountain Spirit Blooming Flowers all over the Earth, imbued with power from the Buddha, surveyed all the hosts of mountain spirits and said in verse:
Lúc đó Bửu-Phong-Khai-Hoa Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Sơn-Thần rồi nói kệ rằng:

Having cultivated excellent practices without bound
Now he has attained mystic powers, also infinite.
His gates of teaching are wide open, numerous as atoms,
Causing all sentient beings to deeply understand and rejoice.

His body, adorned in many ways, is omnipresent,
The lights from his pores are all pure
With compassionate techniques he teaches all
Flower Forest Topknot understands this.

The Buddha-Body appears everywhere¡ªits boundless,
Filling all worlds in the ten directions,
All faculties pure, a joy to all beholders.
This truth High banner can Understand.

For eons practicing diligently without flagging,
Unaffected by worldly things, like empty space,
By various means he edifies beings:
Realizing this is Jewel Topknot.

Sentient beings blindly enter dangerous paths;
Pitying them, Buddha emits shining Light,
Causing all beings thereby to awake:
Awesome light, understanding this, rejoices.

Extensively cultivating practices in all states of being,
He made offerings to innumerable Buddhas,
Causing beings who saw to make great vows:
This Great Power can clearly enter.

Seeing beings sufferings in transmigration,
Always enshrouded by barriers of doing,
He extinguishes all with the light of wisdom,
This is the liberation of conquering all.

Each of his pores emits subtle sound
Praising the Buddhas in accord with beings mentalities
Pervading all quarters for uncounted ages:
This is the door by which Light Orb has entered.

Buddha appears throughout the ten directions
Expounding the Subtle truth by various means,
With an ocean of practices abiding all beings:
This is what Clearly Seeing has understood.

The Gates of the Teaching are boundless as the sea
He expounds it with one voice making all understand,
Preaching forever with never an end:
Delving into this technique is Diamond Eye.

Xưa tự-tại thắng-hạnh rộng vô-biên
Nay được thần-thông cũng vô-lượng
Rộng mở pháp-môn nhiều vô số
Ðều khiến chúng-sanh được tỏ ngộ.
Tướng-hảo nghiêm thân khắp thế-gian
Ánh sáng chưn lông đều thanh-tịnh
Ðại-từ phương tiện bày tất cả
Diệu-Kế-Sơn Thần ngộ môn này.
Phật thân hiện khắp vô-biên cõi
Thập phương thế-giới đều đủ cả
Tướng-hảo nghiêm tịnh người vui mừng
Phổ-Chiếu-Sơn Thần được ngộ nhập.
Nhiều kiếp siêng tu không lười mỏi
Chẳng nhiễm thế-pháp như hư-không
Các môn phương tiện độ chúng-sanh
Môn này Bửu-Kế Thần được ngộ.
Chúng-sanh tối tâm vào đường hiểm
Phật xót thương họ phóng quang chiếu
Khiến khắp thế-gian tỉnh giấc mơ
Quang-chiếu vui mừng tâm được ngộ.
Xưa ở các cõi rộng tu hành
Cúng dường thập phương vô-số Phật
Chúng-sanh được thấy phát nguyện to
Ðại-Lực-Sơn Thần đã thấy rõ.
Thấy các chúng-sanh lưu chuyển khổ
Tất cả nghiệp-chướng luôn ràng buộc
Dùng trí-huệ quang đều dứt trừ
Phổ-Thắng-Sơn Thần được giải-thoát.
Mỗi mỗi chưn lông vang tiếng diệu
Tùy chúng-sanh tâm ca ngợi Phật
Khắp cả mười phương vô-lượng kiếp
Quang-Luân-Sơn Thần chứng môn này.
Khắp cả mười phương Phật hiện tiền
Các môn phương tiện thuyết diệu-pháp
Lợi ích chúng-sanh nhiều công-hạnh
Hiện-Kiến-Sơn Thần được tỏ ngộ.
Pháp-môn vô-lượng dường biển cả
Nhứt-âm diễn thuyết người đều hiểu
Cả kiếp diễn bày vẫn chẳng cùng
Môn phương tiện này Kim-Cang được.


Furthermore, the Earth Spirit Pure Flower of Universal Virtue found the door of liberation constantly watching all sentient beings with an attitude of kindness and compassion.

The Earth Spirit Adornment of Stable Blessings found the door of liberation manifesting the power of blessings and virtues of all sentient beings.

The Earth Spirit Beautiful Flower Adorned Tree found the door of liberation Entering into all things and producing adornment for all Buddha fields.

The Earth Spirit Universal Distribution of Treasures found the door of liberation cultivating and producing various states of meditation and causing sentient beings to get rid of obstructing defilements.

The Earth Spirit Pure Eye observing the Season found the door of liberation causing all sentient beings to sport happily.

The Earth Spirit Beautiful Golden Eyes found the door of liberation manifesting all pure bodies and harmonizing sentient beings.

The Earth Spirit Fragrant Hair emitting light found the door of liberation of great power comprehending the ocean of virtues of all Buddhas.

The Earth Spirit Silent Pleasing Sound found the door of liberation holding the ocean of speech sounds of all sentient beings.

The Earth Spirit Curled Topknot of Beautiful Flowers found the door of liberation of the undefiled nature pervading all Buddha fields.

The Earth Spirit Indestructible All Sustainer found the door of liberation revealing all that is contained in the cycles of teachings of all Buddhas.

Phổ-Ðức-Tịnh-Hoa-Chủ-Ðịa Thần được giải-thoát-môn dùng tâm từ-bi niệm niệm quan-sát khắp tất cả chúng-sanh.

Kiên-Phước-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hiện khắp năng lực phước đức của tất cả chúng-sanh.

Diệu-Hoa-Nghiêm-Thọ Thần được giải-thoát-môn vào khắp các pháp xuất sanh tất cả cõi Phật trang nghiêm.

Phổ-Tán-Chúng-Bửu Thần được giải-thoát-môn tu tập các môn tam-muội khiến các chúng-sanh trừ chướng cấu.

Tịnh-Mục-Quán-Thời Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh thường du hí khoái lạc.

Kim-Sắc-Diệu-Nhãn Thần được giải-thoát-môn thị hiện tất cả thân thanh-tịnh điều phục chúng-sanh.

Hương-Mao-Phát-Quang Thần được giải-thoát-môn rõ biết biển công-đức đại-oai-lực của tất cả Phật.

Tịch-Âm-Duyệt-Ý Thần được giải-thoát-môn nhiếp trì khắp biển âm-thinh của tất cả chúng-sanh.

Diệu-Hoa-Triền-Kế Thần được giải-thoát-môn đầy đủ tánh ly-cấu.

Kim-Cang-Phổ-Trì Thần được giải-thoát-môn khắp xuất hiện tất cả pháp-luân của Phật nhiếp trì.


At that time, the Earth Spirit Pure Flower of Universal Virtue, imbued with power from the Buddha, looked over all the Earth Spirits and said:

Lúc đó Phổ-Ðức-Tịnh-Hoa Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Ðịa Thần rồi nói kệ rằng:

The doors of compassion opened by the Buddha
In every moment in the past cannot be all told of
He cultivated such practice unceasingly,
Therefore he has an indestructible body.

The Store of Blessings of All
Sentient Beings in all times, As well as enlightening beings,
All appear in the Buddhas Pores:
Adornment of Blessings, seeing this, rejoices.

His vast state of serene absorption
Is unborn, imperishable, has no coming or going;
Yet he purifies lands to show sentient beings
This is the Liberation of Flowered Tree.

Buddha Cultivated various practices
To make sentient beings dissolve all barriers;
Universal Distributor of Treasure
Sees this Liberation and rejoices.

The sphere of the Buddha is boundless–
He appears every moment throughout the world:
Observing the Season with Pure Eyes,
Seeing Buddha’s realm of action, is joyful.

His sublime voice is limitless and inconceivable–
He destroys afflictions for all sentient beings:
Diamond Eye can realize this,
Seeing Buddhas boundless supreme virtues.

He appears in disguise in all kinds of forms
All throughout the universe:
Fragrant Hair Emitting Light always sees Buddha
Thus teaching all sentient beings.

His sublime voice extends everywhere
Explaining for beings for infinite eons
Pleasing Sound earth spirit comprehends this
And, hearing it from the Buddha, is reverently joyful.

Buddha’s pores emit clouds of fragrant flames
Filling the world according to the mentalities of beings:
All who see this develop maturity:
This is what Flower Swirl observes.

Stable and unbreakable as Diamond
More unshakable than the Polar Mountain
The Buddha’s body is in the world this way
All-Sustainer, able to see, gives rise to joy.

Như-Lai thuở xưa trong mỗi niệm
Môn đại-từ-bi bất-khả-thuyết
Tu hành như vậy không thôi ngừng
Nên được bền chắc thân bất hoại.
Tam thế chúng-sanh và Bồ-Tát
Tất cả phước đức đã tạo được
Ðều hiện chưn lông của Như-Lai
Phước-Nghiêm-Ðịa-Thần đã được thấy.
Tam-muội tịch-tịnh rất rộng lớn
Bất sanh bất diệt không lai khứ
Nghiêm tịnh quốc-độ dạy chúng-sanh
Diệu-Hoa-Ðịa-Thần được giải-thoát.
Phật thuở xa xưa tu các hạnh
Vì khiến chúng-sanh tiêu chướng nặng
Phổ-Tán-Chúng-Bửu-Chủ-Ðịa Thần
Thấy giải-thoát này lòng mừng rỡ.
Như-Lai cảnh-giới không ngằn mé
Thế-gian niệm niệm đều hiện khắp
Tịnh-Mục-Quán-Thời Chủ-Ðịa-Thần
Thấy công-hạnh Phật lòng vui đẹp.
Diệu-Âm vô-hạn bất-tư-nghì
Khắp vì chúng-sanh trừ phiền-não
Thấy Phật công-đức rộng vô-biên
Kim-Sắc-Nhãn Thần hay tỏ ngộ.
Tất cả sắc hình đều hóa hiện
Mười phương pháp-giới đều đầy khắp
Như vậy hóa độ các chúng-sanh
Hương-Mao-Ðịa Thần thường thấy Phật.
Diệu-Âm cùng khắp cả mười phương
Trải vô-lượng kiếp thường diễn thuyết
Duyệt-Ý-Ðịa Thần được suốt thông
Theo Phật được nghe rất mừng kính.
Chưn lông thân Phật tuông mây thơm
Tùy chúng-sanh tâm khắp các cõi
Những ai được thấy thành căn lành
Diệu-Hoa-Kế Thần thường quan-sát.
Kiên cố khó hoại như Kim-Cang
Chẳng thể lay động hơn Tu-Di
Phật thân như vậy ở thế-gian
Phổ-Trì-Ðịa-Thần được thấy rõ.


Furthermore, the city spirit Jewel Peak Radiance found the door of liberation benefiting sentient beings by appropriate means.

The City Spirit Beautifully Adorned Palace found the door of liberation knowing the faculties of sentient beings and teaching and maturing them.

The city spirit Jewel of Pure Joy found the door of liberation always joyfully causing all sentient beings to receive various blessings.

The City Spirit Sorrow-less Purity found the door of liberation of the mine of great compassion saving those in fear.

The City Spirit Flower Lamp Flame Eyes found the door of liberation of universally clear great wisdom and knowledge.

The City Spirit Flame Banner Clearly Showing found the door of liberation appearing everywhere with appropriate means.

The City Spirit Light of Virtue found the door of liberation observing all sentient beings and causing them to cultivate the vast ocean of virtue.

The City Spirit Body of Pure Light found the door of liberation awakening all sentient beings from the darkness of ignorance.

The city of spirit Eyes of Light of a Mountain of Jewels found the door of liberation able to pulverize the mountains of obstructions hindering sentient beings, by means of a great light.

Bửu-Phong-Quang-Diệu-Chủ-Thành Thần được giải-thoát-môn phương-tiện lợi-ích chúng-sanh.

Diệu-Nghiêm-Cung-Ðiện Thần được giải-thoát-môn biết căn tánh chúng-sanh giáo hóa thành thục.

Thanh-Tịnh-Hỷ-Bửu Thần được giải-thoát-môn thường vui mừng khiến tất cả chúng-sanh hưởng thọ phước-đức.

Ly-Ưu-Thanh-Tịnh Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi cứu những kẻ bố-úy.

Hoa-Ðăng-Diệm-Nhãn Thần được giải-thoát-môn đại trí-huệ khắp rõ suốt.

Diệm-Tràng-Minh-Hiện Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khắp thị hiện.

Thạnh-Phước-Oai-Quang Thần được được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả chúng-sanh khiến tu biển phước-đức rộng lớn.

Tịnh-Quang-Minh-Thân Thần được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả chúng-sanh ngu ám.

Hương-Tràng-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn quan-sát thần-lực tự-tại của Như-Lai khắp thế-gian điều-phục chúng-sanh.

Bửu-Phong-Quang-Mục Thần được giải-thoát-môn có thể dùng đại quang-minh phá núi chướng ngại của tất cả chúng-sanh.


At that time the City Spirit Jewel Peak Radiance, imbued with power from the Buddha, surveyed all the hosts of City Spirits and said in verse:

Lúc đó Bửu-Phong-Quang-Diệu Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Thành-Thần rồi nói kệ rằng:

The Guide is so inconceivable,
With light illuminating the Ten Directions:
All sentient beings see Buddha Before them,
Teaching and developing countless numbers.

The faculties of sentient beings are each different;
The Buddha knows them all.
The spirit Beautifully Adorned Palaces
Enters this gate of teaching with joy.

The Buddha cultivated practices for boundless eons,
Maintaining the teachings of the Buddha of past ages,
His mind always happily accepting them:
Jewel of Joy realizes this way.

Buddha in past was already able to remove
The fears of all sentient beings
And always exercise kindness and compassion toward them:
This, the spirit, sorrow less comprehends with joy.

Buddha’s knowledge is vast and boundless;
Like space it cannot be measured.
Flower Eyes, realizing this, is pleased:
He can study the Buddhas ineffable wisdom.

The Buddhas physical forms are equal to sentient beings–
He causes them to see him according to their inclinations;
Flame Banner Clearly Showing understands this in his heart.
And practices this technique, producing joy.

Buddha cultivated an ocean of myriad blessings–
Pure, Vast, without any bounds:
Light of Virtue Banner, Taking this approach,
Contemplates, Comprehends, and is happy in mind.

Sentient beings ignorantly wander through various states of existence;
Like people born blind, after all they cannot see.
Buddha appears in the world to help them:
Pure light enters this door.

The Buddha’s powers are boundless,
Like Clouds covering all the world;
He appears even in dreams to teach:
This is what Fragrant Banner perceives.

Sentient beings are foolish and ignorant, as though blind and deaf,
They are shrouded by all kinds of obstructing veils;
Buddhas light penetrates them, making them open up:
Such is the entry way of mountain of jewels.

Ðạo-Sư thần-lực bất-tư-nghì
quang-minh chiếu khắp mười phương cõi
chúng-sanh hiện-tiền thấy Như-Lai
Giáo-hóa thành-thục vô-lượng-số.
Chúng-sanh căn tánh đều sai khác
Phật rõ biết cả không dư sót
Diệu-Nghiêm-Cung-Ðiện-Chủ-Thành-Thần
Chứng được môn này lòng mừng rỡ.
Như-Lai vô-lượng kiếp tu hành
Hộ-trì chánh-pháp của chư Phật
Tâm thường thừa phụng sanh hoan-hỷ
Môn này Diệu-Bửu-Thần được ngộ.
Như-Lai từ xưa đã trừ được
Tất cả khủng bố của chúng-sanh
Luôn luôn với họ khởi từ-bi
Ly-Ưu-Thành Thần mừng được ngộ
Phật trí quảng-đại vô-hạn-biên
Ví như hư-không chẳng lường được
Hoa-Ðăng-Diệm-Nhãn-Chủ-Thành-Thần
Học được Như-Lai môn diệu-huệ.
Phật thân sắc tướng đồng chúng-sanh
Tùy họ ưa thích đều khiến thấy
Diệm-Tràng-Minh-Hiện-Chủ-Thành Thần
Học phương-tiện này lòng hoan-hỷ.
Như-Lai ngày trước tu phước-đức
Thanh-tịnh quảng-đại vô-biên tế
Thạnh-Phước-Oai-Quang-Chủ-Thành-Thần
Quán-Sát tỏ ngộ lòng vui thích.
Chúng-sanh ngu-mê trong các cõi
Như kẻ sanh manh trọn không thấy
Vì lợi ích họ Phật ra đời
Tịnh-Quang-Minh Thần được chứng nhập.
Như-Lai tự-tại rộng vô-biên
Như mây che khắp cùng thế-giới
Nhẫn đến hiện mộng khiến điều phục
Môn này Hương-Tràng quan-sát thấy.
Chúng-sanh si tối như mù lòa
Các thứ chướng cái theo ràng buộc
Phật quang chiếu suốt khiến mở ra
Quang-Mục-Thành Thần được chứng nhập.


Furthermore, The sanctuary spirit Banner of Pure adornments found the door of liberation of the power of commitment to produce vast adornments to offer to the Buddha.

The sanctuary spirit Polar Mountain Jewel Light found the door of liberation Appearing Before all sentient beings perfecting the practice of great enlightenment.

The sanctuary spirit Sign of the Thunder found the door of liberation causing all sentient beings to see the Buddha in Dreams teaching them according to their mentalities and according to their inclinations.

The sanctuary spirit Wonderful Eyes raining flowers found the door of liberation able to rain all precious adornments that are hard to part with.

The Sanctuary spirit Form of Pure Flowers found the door of liberation able to manifest beautifully adorned sanctuaries, teach many beings, and cause them to develop to maturity.

The Sanctuary Spirit Garland Light Topknot found the door of liberation teaching the truth according to beings faculties, causing them to develop right awareness.

The Sanctuary Spirit Raining Jewel Arrays found the door of liberation able to eloquently rain everywhere Boundless Joyous Truths.

The Sanctuary Spirit Courageous Fragrant Eye found the door of liberation extensively praising the virtues of the Buddhas.

The Sanctuary Spirit Diamond Colored Cloud found the door of liberation causing arrays of trees of boundless colors and forms to appear.

The Sanctuary Spirit Lotus Light found the door of liberation being still and unmoving under the tree of enlightenment yet being present everywhere.

The Sanctuary Spirit Radiance of Ineffable Light found the door of liberation demonstrating the various powers of a Buddha.

Tịnh-Trang-Nghiêm-Tràng Ðạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn đủ sức thệ nguyện xuất hiện cúng dường Phật rộng lớn trang-nghiêm.

Tu-Di-Bửu-Quang-Ðạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn thành-tựu bồ-đề hạnh rộng lớn hiện ra trước tất cả chúng-sanh.

Lôi-Âm-Tràng-Tướng-Ðạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn tùy tâm ưa thích của tất cả chúng-sanh khiến trong chiêm bao thấy Phật thuyết pháp.

Vũ-Hoa-Diệu-Nhãn Thần được giải-thoát-môn hay mưa tất cả đồ báu trang-nghiêm.

Thanh-Tịnh-Diệm-Hình Thần được giải-thoát-môn có thể hiện đạo tràng trang-nghiêm vi diệu rộng giáo-hóa chúng-sanh khiến thành-thục.

Hoa-Anh-Thùy-Kế Thần được giải-thoát-môn theo căn cơ thuyết pháp khiến sanh chánh niệm.

Vũ-Bửu-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hay dùng biện tài khắp mưa vô-biên pháp hoan hỷ.

Dũng-Mãnh-Hương-Nhãn Thần được giải-thoát-môn rộng khen ngợi công-đức của chư Phật.

Kim-Cang-Thể-Vân Thần được giải-thoát-môn thị hiện vô-biên sắc tướng trang-nghiêm đạo tràng.

Liên-Hoa-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn dưới cội bồ-đề yên lặng bất động mà đến khắp mười phương.

Diệu-Quang-Chiếu-Diệu Thần được giải-thoát-môn hiển thị những trí-lực của Như-Lai.


At that time the Sanctuary Spirit Banner of Pure Adornments, imbued with power from the Buddha, looked over all the sanctuary spirits and said:

Lúc đó Tịnh-Trang-Nghiêm-Tràng Thần thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Ðạo-Tràng Thần rồi nói kệ rằng:

I recall the Buddha in former times
The practices he performed for countless eons
Making offerings to all the Buddhas who appeared
So he has virtues vast as all space.

The Buddha practiced unlimited generosity
In infinite lands, numerous as all atoms.
Thinking of the Well-Faring Buddha
Polar Lights Heart is Glad.

Physical Forms of Buddha have no end;
His transformation pervade all lands,
Always appearing, even in dreams:
Thunder Banner, seeing this, gives rise to joy.

He practiced relinquishment for countless ages
Able to give up eyes, hard to part with, enough to fill a sea–
This practice of relinquishment was for the sake of all beings:
This, Wonderful Eyes happily understands.

Boundless forms, like blazing clouds of jewels,
Appear in sanctuaries throughout the world:
The spirit Form of Pure Flames rejoices
Upon seeing the mystical power of the Buddha.

The ocean of sentient beings activities is shore-less;
The Buddha fills it with the rain of truth,
Removing doubt and confusion according to potential
Flower Garland, realizing this is pleased.

The Different meanings of innumerable teachings
Are delved into by his oceanic eloquence:
The Spirit Raining Precious Adornments
Is always thus in mind.

In unspeakably many lands
He praised the Buddhas in all languages
And therefore has great fame and virtue:
Courageous Eye can keep this in mind.

Infinite Trees of various forms
Appear beneath the King Tree of Enlightenment:
Diamond Colored Cloud realizes this,
And always watches the tree with delight.

Bounds to the ten directions cannot be found
Likewise the knowledge of Buddha on the site of enlightenment:
The Lotus Lights Pure Mind of Faith
Enters this liberation and profoundly rejoices.

Everything at this site of enlightenment produces exquisite sound
Extolling the Pure, inconceivable powers of the Buddha
As well as the perfected causal practices:
This can be heard by ineffable Light.

Tôi nhớ Như-Lai thuở xa xưa
Trong vô-lượng kiếp tu công-hạnh
Chư Phật xuất thế đều cúng-dường
Ðược công-đức lớn dường hư-không.
Phật xưa bố-thí vô cùng tận
Vô-lượng cõi nước như vi trần
Tu-Di-Bửu-Quang-Ðạo-Tràng Thần
Nhớ đến Như-Lai lòng hớn-hở.
Như-Lai sắc tướng vốn vô cùng
Biến hóa rộng khắp tất cả cõi
Chúng-sanh mơ mộng thường thị hiện
Lôi-Âm-Tràng Thần quan-sát thấy.
Phật vô-lượng kiếp tu hạnh xả
Xả được khó xả trí như biển
Xả hạnh như vậy vì chúng-sanh
Diệu-Nhãn-Hoa Thần tỏ ngộ được.
Vô-biên sắc tướng như mây báu
Hiện bồ-đề tràng khắp thế-gian
Thanh-Tịnh-Diệm-Hình-Ðạo-Tràng Thần
Thấy Phật tự-tại sanh hoan-hỷ.
Chúng-sanh công-hạnh biển vô-biên
Như-Lai cùng khắp rưới mưa Pháp
Tùy căn tánh họ trừ nghi hoặc
Hoa-Anh-Tràng Thần đã được ngộ.
Vô-lượng pháp-môn nghĩa sai khác
Biện tài rộng lớn đều vào được
Vũ-Bửu-Nghiêm-Cụ-Ðạo-Tràng Thần
Nơi tâm niệm niệm thường như vậy.
Tất cả quốc độ bất-khả-thuyết
Dùng hết ngôn từ ca-ngợi Phật
Nên được danh dự công-đức to
Dũng-Mãnh-Nhãn Thần ghi nhớ được.
Các thứ sắc tướng nhiều vô-biên
Dưới cội bồ-đề đều khắp hiện
Kim-Thể-Vân Thần ngộ môn này
Hằng quán đạo-thọ sanh hoan-hỷ.
Biên tế mười phương bất khả đắc
Phật tọa đạo-tràng trí cũng vậy
Liên-Hoa-Quang-Minh Ðạo-Tràng Thần
Ðược giải-thoát này rất vui thích.
Ðạo-Tràng tất cả xuất diệu-âm
Ca ngợi Như-Lai trí thanh-tịnh
Cũng khen nhơn hạnh đã viên-thành
Diệu-Quang-Chiếu Thần nghe hiểu được.


Furthermore, the footstep following spirit Precious Symbol found the door of liberation raining jewels all over, producing bountiful joy.

The Footstep-Following Spirit Lotus Light found the door of liberation showing the Buddha seated on a Lotus Throne of lights of all colors, causing delight to those who see.

The Footstep-Following Spirit Supreme Flower Topknot found the door of liberation setting up the sanctuaries and assemblies of all Buddhas in every moment of thought.

The Footstep-Following Spirit Embodying all beautiful visions found the door of liberation pacifying and harmonizing countless sentient beings at every step. The Footstep-Following Spirit Exquisite Gem Star Banner found the door of liberation in every moment of thought magically producing various Lotus-Like Webs of Light, everywhere raining showers of Jewel producing marvelous sounds.

The Footstep-Following Spirit Joyfully Uttering Sublime Sounds found the door of liberation producing boundless oceans of joy.

The Footstep-Following Spirit Sandalwood Tree Light found the door of liberation awakening the assemblies at all sites of enlightenment with a Fragrant Breeze.

The Footstep Following Spirit Lotus Light emanating Light found the door of liberation from every pore intoning the subtle sounds of truth.

The footstep-following period Subtle Light found the door of liberation producing from the body webs of various lights illuminating everywhere.

The Footstep-Following Spirit Collection of Fine Flowers found the door of liberation enlightening all beings and causing them to develop oceans of virtues.

Bửu-Ấn-Thủ-Túc-Hành Thần được giải-thoát-môn khắp rưới những châu báu sanh hoan-hỷ rộng lớn.

Liên-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn thị hiện Phật-thân ngồi tất cả tòa liên hoa sáng đẹp khiến người thấy vui mừng.

Tối-Thắng-Hoa-Kế Thần được giải-thoát-môn trong mỗi tâm niệm kiến lập chúng hội đạo-tràng của tất cả Như-Lai.

Nhiếp-Chư-Thiện-Kiến Thần được giải-thoát-môn cất chân bước đi đều diều-phục vô-biên chúng-sanh.

Diệu-Bửu-Tinh-Tràng Thần được giải-thoát-môn trong mỗi niệm hóa hiện các thứ lưới liên-hoa chiếu sáng rưới những châu báu vang ra thinh-âm vi-diệu.

Nhạo-Thổ-Diệu-Âm Thần được giải-thoát-môn xuất sanh vô-biên hoan-hỷ.

Chiên-Ðàn-Thọ-Quang-Thần được giải-thoát-môn dùng hương-phong giác ngộ khắp tất cả chúng hội đạo-tràng.

Liên-Hoa-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn tất cả chưn lông phóng quang-minh diễn pháp-âm vi-diệu.

Vi-Diệu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn nơi thân phóng ra các thứ lưới quang-minh chiếu sáng khắp nơi.

Tích-Tập-Diệu-Hoa Thần được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả chúng-sanh khiến sanh nhiều thiện căn.


At that time the footstep following spirit Precious Symbol, imbued with the Buddhas power, surveyed all the assembled Footstep Following Spirits and said in verse:

Lúc đó Bửu-Ấn-Thủ Thần, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Túc-Hành Thần rồi nói kệ rằng:


Buddha practiced for innumerable eons,
making offerings to all the Buddhas,
His mind always joyful, never wearied,
His joy is deep and vast as the sea.

His spiritual powers, active every moment, are immeasurable–
He produces lotuses of various fragrances,
With Buddhas sitting on them, traveling all over:
Lotus Light sees it all.

The teaching of the Buddhas is thus:
The Vast assemblies fill all directions
They show mystic powers which can’t be assessed:
This Supreme Flower clearly perceives.

In all places in the ten directions,
With every step he takes
He can develop all beings:
This beautiful visions understands.

He manifests bodies numerous as beings;
Each of these bodies fills the universe,
All shedding pure light and showering jewels:
This liberation Star Banner enters into.

The realm of the Buddha has no bounds
He showers the rain of truth, filling all–
Seeing the Buddha, the masses rejoice:
This is what’s seen by Sublime Sound.

The Buddhas voice is equal in extent to space–
All sounds and voices are contained therein;
It tames sentient beings, extending to all:
Thus can Sandalwood hear.

All his pores emit magical sounds
Extolling the names of Buddhas of all times;
All who hear these sounds are delighted:
Thus does Lotus Light see.

The disguised appearances of the Buddha are inconceivable–
His physical forms are like the ocean,
Causing all to see according to mentality:
This is what Subtle Light apprehends.

Displaying great mystic powers everywhere,
He enlightens all beings:
Fine Flowers, seeing this truth,
Becomes joyful at heart.

Phật xưa tu hành vô-lượng kiếp
Cúng-dường tất cả mười phương Phật
Tâm thường vui đẹp chẳng mỏi nhàm
Tâm hoan hỷ rộng sâu như biển.
Niệm niệm thần-thông chẳng thể lường
Hóa hiện hoa sen hương thơm ngát
Phật ngồi tòa sen đi khắp nơi
Liên-Hoa-Quang Thần đều thấy rõ.
Chư Phật Như-Lai pháp như vậy
Chúng hội rộng lớn khắp mười phương
Thị-hiện thần-thông bất-tư-nghì
Tối-Thắng-Hoa Thần đều thấy biết.
Cõi nước mười phương tất cả chỗ
Nơi đó dở chưn hoặc hạ chưn
Ðều hay thành-tựu các chúng-sanh
Nhiếp-Thiện-Kiến Thần tâm được ngộ.
Như số chúng-sanh khắp hiện thân
Mỗi mỗi thân này khắp pháp-giới
Ðều phóng tịnh-quang rưới các báu
Diệu-Bảo-Tinh Thần được chứng nhập.
Như-Lai cảnh giới vô-biên-tế
Khắp rưới pháp-vũ đều cùng khắp
Chúng-hội thấy Phật sanh vui mừng
Thổ-Diệu-Âm Thần thấy biết được
Âm-thanh của Phật đồng hư-không
Tất cả âm-thinh đều ở trong
Ðiều-phục chúng-sanh đều cùng khắp
Chiên-Ðàn-Thọ Thần nghe hiểu được.
Tất cả chưn lông vang tiếng pháp
Diễn-thuyết hồng-danh tam thế Phật
Người nghe tiếng này đều vui mừng
Liên-Hoa-Quang Thần thấy như vậy.
Phật-thân biến hiện bất-tư-nghì
Mỗi bước hiện tướng dường như biển
Tùy tâm chúng-sanh khiến được thấy
Diệu-Quang-Minh Thần được giải-thoát.
Mười phương khắp hiện đại thần-thông
Tất cả chúng-sanh đều khai ngộ
Tập-Diệu-Hoa Thần nơi pháp này
Thấy biết trong lòng rất hoan-hỷ.


Furthermore, the Multiple Body Spirit Realm of Pure Joy found the door of liberation remembering the ocean of Buddha’s ancient vows.

The Multiple Body Spirit Light Illuminating All Directions found the door of liberation of light shining everywhere on boundless worlds.

The Multiple Body Spirit Oceanic Sound Conquering found the door of liberation of a great sound awakening all beings and causing them to be happy and harmoniously tranquil.

The Multiple Body Spirit Pure Flower Adorned Topknot found the door of liberation of a Body Light Space, omnipresent.

The Multiple Body Spirit Infinite Dignified Postures found the door of liberation showing all sentient beings the realm of the Buddhas.

The multiple body spirit Array of Supreme Light found the door of liberation causing all famished sentient beings to be physically healthy and strong.

The Multiple Body Spirit Fragrant Clouds of Pure Light found the door of liberation clearing away all sentient beings defiling afflictions.

The multiple body spirit Guardian Sustainer found the door of liberation overturning all sentient beings’ ignorant, foolish, maniacal actions.

The Multiple Body Spirit Ubiquitous Shepard found the door of liberation manifesting adornments in the Palaces of all world leaders.

The Multiple Body Spirit Immutable Light found the door of liberation embracing all sentient beings and causing them to produce pure roots of goodness.

Tịnh-Hỷ-Cảnh-Giới Thân-Chúng Thần được giải-thoát-môn nhớ biển thệ nguyện thuở xưa của Phật.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn quang-minh phổ chiếu vô-biên thế-giới.

Hải-Âm-Ðiều-Phục Thần được giải-thoát-môn đại-âm khắp giác-ngộ tất cả chúng-sanh khiến vui mừng điều-phục.

Tịnh-Hoa-Nghiêm-Kế Thần được giải-thoát-môn thân ở cùng khắp như hư-không.

Vô-Lượng-Oai-Nghi Thần được giải-thoát-môn thị-hiện cảnh giới chư Phật cho tất cả chúng-sanh.

Tối-Thắng-Quang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh đói thiếu được sắc lực đầy đủ.

Tịnh-Quang-Hương-Vân Thần được giải-thoát-môn trừ phiền-não cấu của tất cả chúng-sanh.

Thủ-Hộ-Nhiếp-Trì Thần được giải-thoát-môn chuyển nghiệp ma ngu si của tất cả chúng-sanh.

Phổ-Hiện-Nhiếp-Hóa Thần được giải-thoát-môn khắp ở nơi trong tất cả cung điện của thế-chủ hiển thị tướng trang nghiêm.

Bất-Ðộng-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn nhiếp khắp tất cả chúng-sanh đều khiến sanh thiện căn thanh-tịnh.


At that time the Multiple Body Spirit Realm of Pure Joy empowered by the Buddha, looked over all the multiple body spirits and said:

Lúc đó Tịnh-Hỷ-Cảnh-Giới Thần thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả Thân-Chúng Thần, rồi nói kệ rằng:

I remember, countless eons ago,
A Buddha, Sublime Light appeared in the world;
This world honored one in the presence of that Buddha
Vowed to attain enlightenment and served all Buddhas.

Buddhas body emits great light,
Which fills the entire cosmos;
When beings encounter it, their minds are subdued:
This is seen by illuminating all directions.

Buddhas voice makes all countries tremble.
Every sphere of sound
Awakes all beings without exception:
Conqueror, hearing, rejoices at heart.

The Buddha Body is pure, ever calm,
Manifesting all forms, yet without any signs,
Abiding this way everywhere in the world,
This is the approach of Pure Flowers.

The Guide is so inconceivable,
causing all to see according to their minds–
sometimes sitting, or walking, or standing:
Infinite Dignified Postures understands this.

A Buddha is hard to meet even in a million eons–
He appears in the world to give help freely,
Causing beings to be free from the pains of destitution:
Here is where Supreme Light Array enters.

Each of the Buddhas teeth
Emits blazing clouds of light, as from a fragrant lamp
Destroying the Illusions of all sentient beings:
Undefiled Clouds sees in this way.

Beings’ attachments and delusions are multiple barriers–
They follow demons in their ways, always involved in routines;
Buddha shows them the way to liberation:
Guardian Sustainer can understand this.

I see the independent power of Buddha,
His light filling the universe;
In royal palaces he edifies beings.
This is the realm of the Ubiquitous One.

Beings are deluded, full of miseries–
Buddha is in their midst, always saving,
Causing delusions to vanish and joy to abound:
This is what’s seen by Immutable Light.

Tôi nhớ vi-trần kiếp về trước
Có Phật Diệu-Quang hiện xuất thế
Thế-Tôn nơi Ðức Như-Lai kia
Phát tâm cúng-dường tất cả Phật.
Như-Lai thân phóng đại quang-minh
Quang chiếu pháp-giới đều đầy khắp
Chúng-sanh gặp được tâm điều phục
Quang-Chiếu-Phương Thần đã được thấy.
Như-Lai tiếng tâm khắp các cõi
Ngôn-âm của Phật đều viên-mãn
Giác-ngộ quần sanh không sót thừa
Âm-Ðiều-Phục Thần lòng hớn hở.
Phật thân thanh-tịnh thường tịch-diệt
Khắp hiện nhiều thân vẫn vô tướng
Như vậy khắp ở nơi thế-gian
Tịnh-Hoa-Nghiêm Thần chứng nhập được.
Ðạo-Sư thần-lực bất-tư-nghì
Tùy tâm chúng-sanh đều khiến thấy
Hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm đi
Vô-Lượng-Oai-Nghi được tỏ ngộ.
Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật
Ra đời lợi ích sức tự-tại
Khiến chúng xa lìa khổ nghèo cùng
Thắng-Quang-Nghiêm Thần môn chứng nhập.
Trong mỗi tướng răng của Như-Lai
Phóng quang-minh thơm như mây phủ
Dứt trừ hoặc nghiệp của chúng-sanh
Tịnh-Quang-Hương-Vân quan-sát thấy.
Chúng-sanh nhiễm trước vì chướng nặng
Chạy theo đường ma thường lưu chuyển
Như-Lai khai thị giải-thoát môn
Thủ-Hộ-Nhiếp Thần ngộ nhập được.
Tôi xem Như-Lai sức tự-tại
Phóng đại quang-minh khắp pháp-giới
Ở tại vương cung hóa chúng-sanh
Phổ-Hiện-Hóa Thần được giải-thoát.
Chúng-sanh mê vọng đủ sự khổ
Phật ở trong đó thường cứu-hộ
Khiến dứt phiền não tâm vui mừng
Bất-Ðộng-Quang Thần đã thấy biết.


Furthermore, the Thunderbolt Bearing Spirit Demigod of Wonderful Form found the door of liberation seeing the Buddha manifest a body of infinite physical forms.

The Thunderbolt Bearing Spirit Banner of Swiftness of the Sun found the door of liberation of each hair of the Buddha Body radiating clouds of various light beams, like the sun.

The Thunderbolt Bearing Spirit Light of the Flowers of the Polar Mountain found the door of liberation of great mystic powers manifesting innumerable bodies. The Thunderbolt Bearing Spirit Pure sound of Clouds found the door of liberation of infinite sounds corresponding to all species.

The Thunderbolt Bearing Spirit Great Armed God found the door of liberation appearing as the leader in all worlds and awakening sentient beings.

The Thunderbolt Bearing Spirit Delightful Light found the door of liberation revealing all the different aspects of the Buddhas teachings.

The Thunderbolt Bearing Spirit Sound of Thunder and Great Trees found the door of liberation bringing together all the Tree Spirits with Delightful Ornaments.

The Thunderbolt Bearing Spirit Lion King Light found the door of liberation fulfilling and clearly understanding the Buddhas vast array of blessings.

The Thunderbolt Bearing Spirit Auspicious Eye of Intense Flames found the door of liberation observing the minds of sentient beings on dangerous paths and manifesting a magnificently adorned body for them.

The Thunderbolt Bearing Spirit Lotus Jewel Topknot found the door of liberation showering everywhere the Jewel Topknot’s Adorning all sentient beings.

Diệu-Sắc-Na-La-Diên Chấp-Kim-Cang Thần được giải-thoát-môn thấy Như-Lai thị-hiện thân vô biên sắc tướng.

Nhựt-Luân-Tốc-Tật-Tràng Thần được giải-thoát-môn mỗi sợi lông nơi thân Phật như mặt nhựt hiện ra các thứ quang-minh.

Tu-Di-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn hóa hiện vô-lượng thân đại thần biến.

Thanh-Tịnh-Vân-Âm Thần được giải-thoát-môn vô-thanh tùy theo mọi loài.

Diệu-Tý-Thiên-Chúa Thần được giải-thoát-môn hiện vì tất cả thế-chủ khai ngộ chúng-sanh.

Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn khắp khai thị tất cả môn sai biệt trong Phật pháp.

Ðại-Thọ-Lôi-Âm Thần được giải-thoát-môn dùng đồ trang-nghiêm khả-ái nhiếp tất cả thọ-thần.

Sư-Tử-Vương-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn phước-đức trang-nghiêm rộng lớn của Như-Lai đều đầy đủ rõ ràng.

Mật-Diệm-Cát-Tường-Mục Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tâm của chúng-sanh hiểm ác vì họ hiện thân oai-nghiêm.

Liên-Hoa-Ma-Ni-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp rưới tất cả đồ trang-nghiêm như ý của Bồ-Tát.


At that the Thunderbolt Bearing Spirit Demi God of Wonderful Form, empowered by the Buddha, said in verse:

Lúc đó Diệu-Sắc-Na-La-Diên Thần, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Kim-Cang Thần, rồi nói kệ rằng:

Observe the King of Truth–
The teaching of the King of Truth is thus.
His physical forms have no bounds,
Manifesting throughout the world.

Each of the Buddhas hairs
Is an inconceivable act of light,
Like the clear orb of the sun
Illuminating all Lands.

The Spiritual Powers of the Buddha
Pervade the entire cosmos–
In the presence of all sentient beings,
He manifests infinite bodies.

The Sound of the Buddhas teaching
Is heard in all quarters;
According to the type of being,
He satisfies all their minds.

The masses see the Honored Sage
In the palace of the World
For the sake of all the living
Expounding the Great Teaching.

In the whirlpool of the Ocean of Truth,
With all kinds of different doctrines,
Various appropriate techniques,
He teaches without end.

Those boundless great techniques
Respond to all the lands;
Those who meet the Buddhas Light
All see the Buddha Body.

Having served all the Buddhas,
Many as atoms in a billion lands,
His virtue is as vast as space,
Looked up to by all.

His mystical power is impartial,
Appearing in all lands;
While sitting at rest in the Sublime Enlightenment Site
He appears before all sentient beings.

Blazing Clouds Illuminating All
With Various Spheres of Light
Extending throughout the universe,
Showing where the Buddha acts.

(Thomas Cleary end of Volume 4) – page 100 – 168

Ông nên xem Pháp-Vương
Pháp-Vương pháp như vậy
Sắc tướng vô-lượng-biên
Thế-gian đều hiện khắp.
Mỗi lông nơi thân Phật
Lưới sáng bất-tư-nghì
Dường như vừng mặt trời
Khắp soi mười phương cõi.
Như-Lai sức thần thông
Pháp-giới đều cùng khắp
Trước tất cả chúng-sanh
Thị-hiện thân vô-tận.
Như-Lai thuyết pháp-âm
Mười phương đều được nghe
Tùy các loài chúng-sanh
Ðều khiến tâm đầy đủ.
Chúng thấy đấng Mâu-Ni
Ở trong cung-điện vua
Khắp vì các quần-sanh
Xiển-dương pháp rộng lớn.
Chỗ biển pháp xây vần
Tất cả nghĩa sai biệt
Các thứ môn phương-tiện
Diễn-thuyết không cùng tận.
Vô-biên phương-tiện lớn
Khắp ứng mười phương cõi
Gặp Phật tịnh quang-minh
Ðều thấy thân của Phật.
Cúng-dường lên chư Phật
Số vạn-ức vi-trần
Công-đức như hư-không
Tất cả đều chiêm ngưỡng.
Thần-thông-lực bình đẳng
Tất cả cõi đều hiện
An-tọa diệu-đạo-tràng
Khắp hiện trước quần-chúng.
Quang-minh chiếu thế-gian
Ánh sáng đều viên mãn.
Pháp-giới chiếu khắp cùng
Hiển bày công-hạnh Phật.

 

 

Thomas Cleary Volume 5:

The Wonderful Adornments of the Leaders of the World.

Ðại – Bồ – Tát Giải -Thoát – Môn.


Furthermore, The Great Enlightening Being Universally Good (Samantabhadra Bodhisattva Mahasattva) entered into the ocean of techniques and inconceivable doors of liberation and entered into the ocean of merits and virtues of the Thus Come One.

That is to say, there was a Door of Liberation called Purifying all Buddha Lands, Pacifying the Sentient beings and causing them all to be ultimately emancipated.

There was a door of Liberation called Going to All Realms of Complete Virtues cultivated by all the Buddhas.

There was a door of Liberation called the Great Ocean of Vows defining the stages of all enlightening beings.

There was a door of Liberation called Everywhere manifesting infinite bodies numerous as atoms in the cosmos.

There was a door of Liberation called explaining an inconceivable number of different names throughout all lands.

There was a door of Liberation called showing all the boundless realms of enlightening beings psychic powers in all atoms.

There was a door of Liberation named showing the events of the formation and decay of the ages of past, present, and future in the space of an instant.

There was a door of Liberation named showing the Oceans of Faculties of all enlightening beings, each entering their own spheres.

There was a door of Liberation named ability to make various bodies appear by mystic powers all throughout the boundless cosmos.

There was a door of Liberation called showing the processes of all enlightening beings practices, entering into the great techniques of universal knowledge.

At that time, The Great Enlightening Being Universally Good by virtue of his own accomplishment, and also receiving the spiritual power of the Buddha, having looked over the ocean of all the assemblies spoke these verses:

Phổ-Hiền Bồ-Tát ma-ha-tát nhập bất-tư-nghì giải-thoát-môn phương-tiện hải, nhập Như-Lai công-đức hải, chính là những môn giải-thoát nghiêm-tịnh tất cả quốc-độ điều-phục chúng-sanh khiến họ được xuất ly rốt ráo, giải-thoát-môn khắp đến chỗ của tất cả Như-Lai tu tập đầy đủ công-đức, giải-thoát-môn an lập tất cả địa vị những đại-nguyện của Bồ-Tát, có giải-thoát-môn khắp hiện vô-số vô-lượng thân, giải-thoát-môn diễn thuyết bất-tư-nghì số danh-tự sai khác khắp tất cả quốc-độ, giải-thoát-môn trong tất cả vi-trần đều hiện vô-biên cảnh-giới thần-thông của chư Bồ-Tát, có giải-thoát-môn trong một niệm hiện những sự kiếp thành kiếp hoại trong ba đời, có giải-thoát-môn hiện tất cả Bồ-Tát đều nhập cảnh-giới của mình, có giải-thoát-môn hay dùng thần-thông-lực hóa hiện nhiều thân khắp vô-biên pháp-giới, có giải-thoát-môn hiển-thị những pháp môn thứ đệ tu hành vào nhứt thiết-trí rộng lớn của tất cả Bồ-Tát. Lúc đó Phổ-Hiền-Bồ-Tát ma-ha-tát dùng công-đức của mình, lại nương thừa oai-thần của Phật, quan-sát khắp tất tất cả chúng-hội rồi nói kệ rằng:

The immense, vast fields adorned by the Buddha
Are equal in number to all atoms;
pure children of Buddha fill them all,
Raining the inconceivable, most sublime teaching.

As in this assembly we see the Buddha sitting,
So it is also in every atom;
The Buddha body has no coming or going,
And clearly appears in all the lands there are.

Demonstrating the Practices Cultivated by enlightening beings
The various techniques of innumerable approaches to their stages
Expounding as well the inconceivable truth,
He causes the Buddha Children to enter the realm of reality.

Producing Phantom Buddhas numerous as atoms
Corresponding to the inclinations of all beings minds,
The expedient doors into the profound realm of truth,
Boundlessly Vast, all he expounds.

The Buddhas names are equal to the worlds,
Filling all lands in the ten directions;
None of his methods are employed in vain:
He tames sentient beings and purifies all.

The Buddha, in every atom,
Displays infinite great mystic powers–
Sitting in each on the enlightenment site,
He speaks of past Buddhas enlightening deeds.

All immense eons of past, present, and future,
Buddha reveals in every instant–
All the events of their formation and decay
His inconceivable knowledge comprehends.

The congregation of Buddhas Children is endlessly vast;
But though they try together to fathom Buddha state
The teaching of the Buddhas have no bounds–
To thoroughly know them all is most difficult.

Buddhas like space, without discrimination,
Equal to the real cosmos, with no resting place,
Phantom Manifestations Circulate Everywhere,
All sitting on enlightenment sites attaining true awareness.

Buddha teaches widely, with wonderful voice–
All stages of enlightenment are thoroughly clear
Appearing before each sentient being,
He gives all the Buddhas equal truth.

Như-Lai trang-nghiêm cõi rộng lớn
Ðồng với tất cả vi-trần số
Phật-tử thanh-tịnh đều khắp đầy
Mưa bất-tư-nghì pháp vi-diệu.
Như trong hội này thấy Phật ngồi
Tất cả vi-trần đều như vậy
Phật-thân không đến cũng không đi
Bao nhiêu quốc-độ đều hiện rõ.
Hiển bày Bồ-Tát chỗ tu hành
Vô-lượng quốc-độ các phương-tiện
Và nói chơn-lý bất-tư-nghì
Khiến các Phật-tử vào pháp-giới.
Xuất sanh Hóa-Phật số vi-trần
Khắp ứng quần-sanh lòng họ muốn
Thâm nhập pháp-giới môn phương-tiện
Rộng lớn vô-biên đều khai diễn.
Như-Lai danh hiệu đồng thế-gian
Mười phương quốc-độ đều đầy khắp
Tất cả phương-tiện không luống qua
Ðiều-phục chúng-sanh lìa cấu nhiễm.
Phật ở trong tất cả vi-trần
Thị-hiện vô-biên đại-thần-lực
Ðều ngồi Ðạo-Tràng hay diễn-thuyết
Như Phật thuở xưa bồ-đề-hạnh.
Tam thế vô-biên kiếp rộng lớn
Phật trong mỗi niệm đều thị hiện
Tất cả kiếp hoại và kiếp thành
Trí bất-tư-nghì đều biết rõ.
Chúng hội Phật-tử rộng vô hạn
Cùng nhau muốn lường cảnh-giới Phật
Pháp-môn của Phật vô-lượng-biên
Rõ biết được cả rất là khó.
Phật như hư-không vô-phân-biệt
Ðồng chơn-pháp-giới vô-sở-y
Hóa hiện đi khắp đến mọi nơi
Ðều ngồi đạo-tràng thành chánh-giác.
Phật dùng diệu-âm rộng tuyên dương
Tất cả các địa đều rành rõ
Hiện trước khắp mỗi mỗi chúng-sanh
Ðều ban pháp Như-Lai bình đẳng.


Furthermore, the Great Enlightening Being Sublime Light of Pure Virtue, the Great Spiritual Hero found the door of liberation going to all assemblies of enlightening beings in the ten directions and adorning the sites of enlightenment.

The enlightening being Light of the Supreme Lamp of Universal Virtue found the door of liberation in a single instant showing endless entrances to attainment of true awakening, teaching and developing inconceivable worlds of sentient beings.

The enlightening being Lion Banner of Universal Light found the door of liberation cultivating the enlightening beings adornments of blessings and virtue, producing all Buddha Lands.

The enlightening being Subtle Light of Flames of Universal Jewels found the door of liberation observing the realms of the Buddhas mystic powers, without confusion.

The enlightening being Banner of Oceans of Qualities of Universal Sounds found the door of liberation showing the adornments of all Buddha fields in one congregation at a site of enlightenment.

The enlightening being Light of Universal Knowledge Illuminating the Realm of Buddhahood found the door of liberation following the Buddha investigating the most profound and enormously vast matrix of the Cosmos.

The Enlightening Being Light of Inexhaustible Virtue of Universal Purity found the door of liberation entering into all mundane activities and producing the boundless practices of enlightening beings.

The enlightening being Universal Supreme Light found the door of liberation able to manifest the spheres of all Buddhas within the formless realm of truth.

Tịnh-Ðức-Diệu-Quang Bồ-Tát ma-ha-tát được giải-thoát-môn qua khắp đạo-tràng trang-nghiêm của chúng-hội Bồ-Tát ở mười phương.

Phổ-Ðức-Tối-Thắng-Ðăng-Quang-Chiếu Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong một niệm hiện vô tận thân thành chánh-giác, giáo-hóa thành-thục bất-tư-nghì chúng-sanh.

Phổ-Quang-Sư-Tử-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn tu-tập phước-đức trang-nghiêm của Bồ-Tát thành tựu tất cả Phật-độ.

Phổ-Bửu-Diệm-Diệu-Quang Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn quan-sát thần-thông cảnh-giới không mê lầm.

Phổ-Âm-Công-Ðức-Hải-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn ở trong một chúng hội đạo-tràng thị hiện tất cả Phật độ trang-nghiêm.

Phổ-Trí-Quang-Chiếu-Như-Lai-Cảnh Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn theo Như-Lai quan-sát tạng pháp-giới quảng-đại thậm thâm.

Phổ-Giác-Duyệt-Ý-Thinh Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn gần gũi phụng thờ tất cả chư Phật.

Phổ-Thanh-Tịnh-Vô-Tận-Phước-Oai-Quang Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn xuất-sanh tất cả đà-la-ni thần-thông biến-hóa rộng lớn.

Phổ-Bửu-Kế-Hoa-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn công-hạnh vào khắp tất cả thế-gian xuất-sanh vô-biên hạnh-môn của Bồ-Tát.

Phổ-Tướng-Tối-Thắng-Quang Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn có thể ở nơi trong pháp-giới vô tướng xuất hiện tất cả cảnh-giới của chư Phật.


At that time the Great Enlightening Being Sublime Light of Pure Virtue, the spiritual hero, empowered by the Buddha, looked over the ocean of liberation doors of all the enlightening beings and said in verse:

Lúc đó Tịnh-Ðức-Diệu-Quang Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp biển giải-thoát-môn của tất cả Bồ-Tát rồi nói kệ rằng:

All lands there be in the ten directions
Are beautified and Purified all in an instant,
By the Sublime Voice turning the wheel of truth
Throughout the world, without an equal.

The realm of the Buddha has no bounds–
In an instant the cosmos is filled;
In every atom he sets up an enlightenment site,
Proving enlightenment in all creating mystic displays.

Buddha cultivated practices in the past
Extending through countless eons
Adorning all Buddha Fields,
Appearing unhindered, like space.

The Buddhas spiritual powers are unlimited,
Filling the boundless reaches of all time–
Even if one spent countless eons constantly observing,
One would never be weary or jaded.

Observe the realms of Buddha’s mystic power–
All lands in all quarters are beautifully pure:
He appears therein in every one,
Instantaneously Changing, in infinite forms.

If you observe the Buddha for countless ages
You won’t apprehend even the extent of one Hair–
The Buddha’s boundless doors of Techniques
Illumine inconceivably many fields.

Buddha, in past ages in the world,
Served an infinite ocean of Buddhas;
Therefore all beings are like River Rapids
Coming to make offerings to the World Honored One.

The Buddha appears everywhere,
In infinite lands in each atom
The realms therein being all infinite too;
In all he abides for endless eons.

Buddha of Yore for the sake of all beings
Cultivated an ocean of boundless compassion,
Entering Birth and Death along with all beings,
Teaching the Masses, Making them Pure.

Buddhas abide in the Matrix of the Cosmos of Real Thus-ness–
Sign-less, Formless, Free from all taints.
When beings observe Buddha’s various Bodies,
All their troubles and pains then dissolve.

Tất cả mười phương những quốc-độ
Trong một sát-na đều nghiêm-tịnh
Dùng diệu-âm-thinh chuyển pháp-luân
Cùng khắp thế-gian không gì sánh.
Như-Lai cảnh-giới vô-biên-tế
Nhứt niệm pháp-giới đều đầy đủ
Trong mỗi vi-trần lập đạo-tràng
Ðều chứng bồ-đề hiện thần biến.
Thế-Tôn ngày trước tu các hạnh
Trải qua trăm ngàn vô-lượng kiếp
Tất cả Phật-độ đều trang-nghiêm
Vô-ngại như không thường xuất hiện.
Thần-thông của Phật không hạn lượng
Sung-mãn vô-biên tất cả kiếp
Giả-sử trải qua vô-lượng kiếp
Niệm niệm quan-sát không nhàm mỏi.
Nên quan-sát Phật cảnh thần-thông
Thập phương quốc-độ đều nghiêm tịnh
Tất cả nơi đây đều hiện tiền
Niệm niệm chẳng đồng vô-lượng thứ.
Xem Phật trăm ngàn vô-lượng kiếp
Chẳng hết một lông nơi thân Phật
Phương-tiện vô-ngại của Như-Lai
Phật quang chiếu khắp vô-lượng cõi.
Kiếp xưa Ðức Phật ở thế-gian
Kính thờ chư Phật vô-biên số
Do đây đại chúng như sông đổ
Ðều đến cúng-dường biển Thế-Tôn.
Như-Lai xuất hiện khắp mười phương
Trong mỗi vi-trần vô-lượng cõi
Vô-lượng cảnh-giới đều hiện ra
Ðều trụ vô-biên vô-tận-kiếp.
Phật trong nhiều kiếp vì chúng-sanh
Tu tập vô-biên đại-bi hạnh
Tùy thuận chúng-sanh vào thế-gian
Giáo hóa chúng hội khiến thanh-tịnh.
Phật trụ chơn-như pháp-giới tạng
Vô tướng vô hình không cấu nhiễm
Chúng-sanh xem thấy được Phật thân
Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt.


Furthermore, the Great Enlightening Being Great Brilliance of the Moon Reflected in the Ocean, the Great Spiritual Hero, found the door of liberation producing the means of transcendence pertaining to each stage of enlightenment thereby edifying sentient beings and purifying all Buddha lands. The Enlightening Being Undefiled Treasury of Light of Oceans of Cloudlike Sounds found the door of liberation in every instant of awareness entering into the various distinctions of all objective realms. The enlightening being Topknot born of Wisdom found the door of liberation revealing pure great virtues to all sentient beings when they first arrive at the site of enlightenment.

The enlightening being Brave Lotus Topknot found the door of liberation revealing all the Buddha Teachings to sentient beings in accord with their infinite faculties and understandings. The Enlightening Being Sun Banner of Clouds of Universal Knowledge found the door of liberation developing the knowledge of Buddhahood, abiding forever.

The Enlightening Being Greatly Persevering with Indestructible Courage found the door of liberation of power to enter into all the boundless symbols of the Teachings.

The enlightening being Banner of Light of Fragrant Flames found the door of liberation showing how all the present Buddhas first began enlightening Practice, And on through to their final consummation of the Body of Knowledge and Wisdom.

The Enlightening Being Deep Beautiful Sound of Great Enlightened Virtue found the door of liberation Peacefully abiding in the ocean of all the great vows of Vairocana, the Illuminator.

The Enlightening Being Born of Wisdom with the light of Great Virtue found the door of liberation revealing the most profound realm of the Buddha, which pervades the cosmos.

Hải-Nguyệt-Quang-Ðại-Minh-Bồ-Tát ma-ha-tát được giải-thoát-môn phương tiện xuất-sanh các địa, các ba-la-mật giáo hóa chúng-sanh và nghiêm tịnh tất cả Phật độ.

Vân-Âm-Hải-Quang-Ly-Cấu-Tạng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong mỗi niệm vào khắp pháp-giới các nơi sai khác.

Trí-Sanh-Bửu-Kế Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong vô-lượng kiếp hiện công-đức rộng lớn thanh-tịnh ra trước tất cả chúng-sanh.

Công-Ðức-Tự-Tại-Vương-Tịnh-Quang Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn thấy các thứ trang-nghiêm , lúc thập phương tất cả Bồ-Tát tối sơ đến đạo tràng.

Thiện-Dũng-Mãnh-Liên-Hoa-Kế Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn tùy thuận căn trí của chúng-sanh khắp hiển bày tất cả Phật-pháp.

Phổ-Trí-Vân-Nhựt-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn thành tựu Phật-trí an trụ vĩnh viễn vô-lượng kiếp.

Ðại-Tinh-Tấn-Kim-Cang-Tế Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn công-lực vào khắp tất cả vô-biên pháp-ấn.

Hương-Diệm-Quang-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn hiển bày tất cả Phật hiện tại, lúc bắt đầu tu hạnh Bồ-Tát nhẫn đến thành tựu đại trí-huệ.

Ðại-Minh-Ðức-Thâm-Mỹ-Âm Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn an-trụ biển đại nguyện của Phật Tỳ-Lô-Giá-Na.

Ðại-Phước-Quang-Trí-Sanh Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn hiển bày cảnh-giới thậm-thâm khắp pháp-giới của Như-Lai.

At that time the Great Enlightening Being Great Brilliance of the Moon reflected in the Ocean, Empowered by the Buddha, observed the ocean of arrays of all the hosts of enlightening beings, and said in verse:

Lúc đó Hải-Nguyệt-Quang Ðại-Minh Ðại Bồ-Tát, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp biển trang-nghiêm của tất cả chúng Bồ-Tát rồi nói kệ rằng:

The Paramitas and the stages of enlightenment,
Vast, inconceivable, are all fulfilled:
Infinite sentient beings subdued and harmonized,
All Buddha Lands are Pure.

As Buddha teaches in the worlds of beings,
All lands in the ten directions are filled:
In an instant of thought he turns the wheel of truth
Accommodating it to all states of mind.

Buddha, over countless vast eons,
Has appeared everywhere before sentient beings;
According to his past cultivation,
He shows his purified realm of action.

I see everywhere in all directions
And see the Buddhas showing Mystic Powers
All sitting in Sanctuaries Realizing Enlightenment
Surrounded by Listening Crowds.

The Immense Radiance of Buddhas Reality Body
Can Appear in the World through Expedient Means
According with the inclinations of all beings minds
Raining the teachings to suit their faculties.

The impartial, sign-less body of true Suchness
The Pure Reality Body of Untainted Light
With Knowledge and Calm, with innumerable bodies
He preaches the truth, adapting to all.

The Powers of the King of Truth are all Pure
His knowledge and Wisdom like Space, unbounded;
He reveals all without any concealment.
Causing all beings to be enlightened.

In accord with what Buddha Cultivated
Up to his perfection of all knowledge
Now he radiates light through the cosmos
Showing it all therein.

Buddha shows mystic powers through his original vow,
Illuminating all in the Ten Directions;
What the Buddha Practiced of Yore,
All is expounded in these networks of light.

There is no end of worlds in all directions.
No Equals, No Bounds, Each one distinct.
Buddhas Unhindered Power Emits a great light
Clearly revealing all of those lands.

Các ba-la-mật và các địa
Rộng lớn vô-biên đều viên mãn
Vô-lượng chúng-sanh điều phục hết
Tất cả Phật-độ đều nghiêm-tịnh
Như Phật giáo-hóa chúng-sanh giới
Mười phương quốc-độ đều sung mãn
Trong mỗi tâm niệm chuyển pháp-luân
Khắp ứng quần-sanh không bỏ sót.
Phật trong vô-lượng kiếp rộng lớn
Khắp hiện trước tất cả chúng-sanh
Như Phật thuở xưa rộng tu hành
Ðem dạy cho họ hạnh thanh-tịnh.
Tôi thấy mười phương không thừa sót
Cũng thấy chư Phật hiện thần-thông
Ðều ngồi đạo-tràng chứng bồ-đề
Chúng hội nghe pháp bao quanh Phật.
Quang-minh rộng lớn Phật pháp thân
Hiện ở thế-gian dùng phương-tiện
Khắp theo chúng-sanh lòng thích ưa
Xứng căn trí họ mà thuyết-pháp.
Chơn như bình đẳng thân vô-tướng
Pháp thân thanh-tịnh lìa cấu nhiễm
Trí-huệ tịch-tịnh thân vô-lượng
Ứng khắp mười phương mà thuyết-pháp.
Trí-lực của Phật đều thanh-tịnh
Trí-huệ vô-biên như hư-không
Vì chúng khai-thị không ẩn sót
Khiến khắp chúng-sanh đồng ngộ nhập.
Như Phật thuở xưa đã tu hành
Nhẫn đến thành-tựu nhứt-thiết-trí
Nay phóng quang-minh khắp pháp-giới
Trong đó hiện bày đều sáng rõ.
Phật dùng bổn nguyện hiện thần-thông
Chiếu khắp mười phương không chỗ sót
Như Phật thuở xưa đã tu hành
Trong lưới quang-minh đều diễn thuyết.
Thập phương cảnh-giới vô-cùng tận
Vô-đẳng vô-biên đều sai khác
Phật-lực vô-ngại phóng đại quang
Tất cả quốc-độ đều sáng rõ.

 

 1. Chư Bồ -Tát Cúng-Dường Tán Thán.

 

At that time the Buddhas Lion Seat, It’s round platform of exquisite flowers of many jewels, it’s base, steps, doors, and all of its embellishments, each produced as many great enlightening beings as there are atoms in a Buddha Land. There Names were Oceanic Wisdom, Sovereign King of Occult Powers; Thunder Shaking All; Topknot of Lights of Many Jewels; Bold Intelligence of the Son of Knowledge; Seal of Knowledge made of Jewels of Inconceivable Qualities; Hundred Eye Lotus Topknot; Light Spheres of Golden Flames; Universal Sound of the Cosmos; Cloud Sound Pure Moon; Banner of Light of Benevolent Courage: These were the leaders, and there were as many of them as atoms in many Buddha Lands.

At the same time as they appeared, these enlightening beings each produced clouds of various offerings: For example, clouds of flowers of all jewels, clouds of all subtle fragrances of Lotus Blossoms, Clouds of orbs of jewel lights, clouds of fragrant flames of boundless realms, clouds of jewel like light spheres from the treasury of the sun, clouds of all pleasing musical sounds, clouds of flames of light from all jewel lamps, with boundless colors and forms, clouds of branches, flowers, and fruits from trees of many jewels, clouds of regal jewels with inexhaustible pure radiance, clouds of all the finest decorative gems; there were as many such clouds of various offerings as there are atoms in a Buddha World. Each of these enlightening beings produced such clouds of offerings unceasingly, raining on the oceanic assemblies at all enlightenment sites.
Having manifested these clouds, they circled the Buddha to the right, circling him countless hundreds of thousands of times. In whatever direction they came from, there, not far from the Buddha, they magically produced innumerable Lotus Lion Seats of various Jewels, and each sat cross legged thereon.
The spheres of actions of these enlightening beings were pure and vast as the sea. They had attained the state of universality of illumination of knowledge and wisdom. Following the Buddhas, They were unhindered in their actions. They were able to enter the ocean of all principles of discernment and elucidation, and had mastered the teaching of inconceivable liberation. They dwelt in the state of all sided-ness of the Buddhas. They had already mastered all techniques of concentration formulae, and were able to contain the ocean of all the teachings. They dwelt in the stage of equanimous knowledge of past, present, and future. They had attained the immense joy of profound faith. Their boundless stores of blessings were most pure. They observed everywhere in space throughout the cosmos. They diligently made offerings to all Buddhas appearing in any land in all worlds.

Lúc bấy giờ tòa sư-tử của Như-Lai, những hoa báu đẹp, luân-đài, thềm bực và các cửa nẻo, mỗi mỗi đều xuất hiện Phật sát vi-trần số Ðại Bồ-Tát. Danh hiệu của các ngài là : Hải-Huệ-Tự-Tại-Thần-Thông-Vương Ðại Bồ-Tát , Lôi-Âm-Phổ-Chấn Ðại Bồ-Tát , Chúng-Bửu-Quang-Minh-Kế Ðại Bồ-Tát, Ðại-Trí-Nhựt-Dũng-Mãnh-Huệ Ðại Bồ-Tát, Bất-Tư-Nghì-Công-Ðức-Bửu-Trí-Ấn Ðại Bồ-Tát, Bá-Mục-Liên-Hoa-Kế Ðại Bồ-Tát, Kim-Diệm-Viên-Mãn-Quang Ðại Bồ-Tát, Pháp-Giới-Phổ-Âm Ðại Bồ-Tát, Vân-Âm-Tịnh-Nguyệt Ðại Bồ-Tát, Thiện-Dũng-Mãnh-Quang-Minh-Tràng Ðại Bồ-Tát. Vi-Trần số đại Bồ-Tát như vậy làm bực thượng thủ đồng thời xuất hiện. Chư Bồ-Tát này đều sắm những thứ cúng-dường như mây : mây bửu-hoa như-ý, mây liên-hoa diệu-hương, mây bửu-quang, mây hương-diệm, mây quang-minh như-ý, mây nhạc-âm duyệt-ý, mây bửu-đăng quang, mây cây nhánh bông trái bằng châu báu, mây vô tận bửu như-ý quang-minh thanh-tịnh, mây tất cả đồ trang-nghiêm như-ý. Chư Bồ-Tát này đem những mây báu đẹp như vậy rưới khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng để cúng-dường, rồi đi nhiễu Phật vô-lượng trăm ngàn vòng. Sau đó chư Bồ-Tát này hóa hiện vô-lượng tòa sư-tử liên-hoa báu đẹp, rồi ngồi kiết-già trên ấy. Công-hạnh của chư Bồ-Tát này thanh-tịnh rộng lớn như biển, được trí-huệ lớn soi sáng pháp phổ-môn, tùy thuận chư Phật được công-hạnh vô-ngại, đầy đủ biệt tài, được bất-tư-nghì môn giải-thoát, trụ nơi bực phổ-môn của Như-Lai, Ðã được tất cả môn đà-la-ni, có thể dung thọ tất cả pháp, khéo trụ bậc trí-huệ tam-thế bình-đẳng, đã được hỷ-lạc rộng lớn rất sâu, rất khéo thanh-tịnh vô-biên phước-đức, quan-sát khắp hư-không pháp-giới chư Phật xuất thế ở mười phương quốc-độ đều siêng cần đến cúng-dường.

At that time, the Great Enlightening Being Oceanic Wisdom, Sovereign King of Occult Powers, the great spiritual hero, empowered by the Buddha, surveyed the oceans of masses at the scene of enlightenment and said in verse:
Lúc đó Hải-Huệ Tự-Tại-Thần-Thông-Vương Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:


Buddha knows what all Buddhas have realized–
Unhindered as space he illumines all,
His light pervading countless lands everywhere.
He sits amidst the hosts all magnificently pure.

The Buddhas virtues cannot be measured;
They fill all the Cosmos in every direction.
Sitting under every enlightenment tree,
All the Great Powers Assemble like Clouds.

Buddha has such spiritual powers,
Manifesting infinite forms at once.
The Buddhas sphere is beyond bounds–
Individuals see according to their liberation.

Buddha passed oceans of eons
Working in all realms of being
Teaching Creatures by various means,
Having them accept and practice enlightening ways.

Vairochana replete with magnificent refinements,
Sits on a Lotus Bank Lion Seat.
All the assembled Hosts are Pure;
Silently all gaze in Respect.

The Banks of Jewels Radiate Light,
Emitting boundless clouds of fragrant flames;
Countless Flower Garlands are draped around
On Such a Seat does the Buddha Sit.

Various adornments decorate its glorious facades
Constantly Emitting Lamp-Like Clouds of Fragrant Flames,
Immensely Vast, Blazing, Illumining All.
The Sage sits upon Supreme Embellishments.

Beautiful Windows of Various Jewels,
Draped with Lotuses of Exquisite Gems,
Always producing Sublime Sounds delighting all hearers,
Thereon Buddha sits, most Radiant of all.

A Jewel Crescent Supports the Seat Shaped like a half moon;
Diamond is it’s pedestal, its color blazing bright;
Enlightening Beings constantly circle it
Buddha is the most radiant among them.

His various mystic displays fill the ten directions.
Expounding the far-reaching vows of the Thus Come One,
All reflected images appear therein;
It is on such a seat the Buddha calmly sits.

Chư Phật tỏ ngộ đều đã biết
Vô-ngại như không đều chiếu rõ
Sáng khắp mười phương vô-lượng cõi
Ở nơi chúng-hội rất nghiêm khiết.
Như-Lai công-đức chẳng thể lường
Thập phương pháp-giới đều sung mãn
Khắp ngồi dưới tất cả thọ-vương
Bực đại tự-tại đồng vân tập.
Phật có sức thần-thông như vậy
Một niệm hiện ra vô-lượng tướng
Như-Lai cảnh-giới thật vô-biên
Tùy môn giải-thoát hay xem thấy.
Như-Lai thuở xưa vô-lượng kiếp
Ở trong các cõi siêng tu hành
Các môn phương-tiện độ chúng-sanh
Khiến họ tuân hành các Phật-pháp.
Tỳ-Lô-Giá-Na đủ tướng hảo
Ngồi liên-hoa tạng sư-tử tòa
Tất cả chúng-hội đều thanh-tịnh
An-trụ vắng lặng đồng chiêm ngưỡng.
Ma-Ni-Bảo-Tạng phóng quang-minh
Khắp pháp vô-biên mây hương-diệm
Vô-lượng chuỗi đẹp đồng thòng rũ
Bảo-tọa như vậy Như-Lai ngồi.
Các thứ trang-nghiêm cửa cát-tường
Thường phóng đăng-quang mây bửu-diệm
Lửa sáng rộng lớn chiếu khắp nơi
Ðức Phật ngồi trên thêm nghiêm hảo.
Các thứ cửa sổ ma-ni-đẹp
Hoa-sen đẹp báu khắp trang-nghiêm
Thường vang tiếng diệu người nghe vui
Phật ngồi trên tòa minh hiển nhứt.
Luân-báu chở tòa hình bán nguyệt
Kim-Cang làm đài màu lửa sáng
Chư đại Bồ-Tát thường bao quanh
Phật ngồi giữa chúng sáng chói nhứt.
Các thứ biến hóa khắp mười phương
Diễn nói Như-Lai nguyện rộng lớn
Tất cả ảnh tượng đều hiện trong
Trên tòa như vậy Phật an-tọa.

At that time the Great Enlightening Being Thunder Shaking All, empowered by the Buddha, Looked over all the assembled hosts and said:
Lúc đó Vân-Âm-Phổ-Chấn Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:


Buddha accumulated enlightenment practices,
Making offerings to infinite Buddhas everywhere.
Sustained by the power of the Well Gone One (Sugata)
None do not see him on his seat.

Jewels of fragrant flames, fulfilling all wishes,
Encrust the Buddha’s flower lion throne;
Various adornments, all appearing as reflections,
Are clearly seen by all the hosts.

Buddhas throne displays magnificent forms;
Instant to instant their colors and types each differ.
According to the Differences in Beings’ Understandings
Each sees the Buddha thereupon.

Jewel Branches hanging down, Webs of Lotus Flowers
As the flowers open, enlightening beings emerge.
Each producing sublime, pleasing voices.
Praising the Buddha on his throne.

Buddhas virtues are extensive as space–
All adornments are born from them.
The embellishing features of each particular state
No sentient beings can comprehend.

Diamond is the ground, indestructible.
Vast, Pure, Level, and Even.
Nets of Pearls hang in the sky.
All around the enlightenment tree.

The infinite colors of the ground are all distinct;
Gold dust is spread all around,
Flowers and jewels strewn about,
All beautifying Buddha’s throne.

Earth spirits dance with joy,
With infinite manifestations in an instant,
Creating clouds of adornments everywhere,
While remaining reverently gazing at Buddha.

Jewel Lamps, immensely large, shining extremely bright,
Fragrant Flames and swirling light never ending,
These manifestations differ according to the time.
Earth spirits make offerings of these.

All the adornments existing.
In every single land
Appear at this enlightenment scene
By the mighty sacrosanct power of Buddha.

Ngày xưa Phật tu bồ-đề hạnh
Cúng-dường thập phương vô-lượng Phật
Như-Lai oai-lực thường hộ-trì
Trong tòa Như-Lai đều thấy rõ.
Như ý châu-Vương như lửa chói
Hoa đẹp trang-nghiêm tòa sư-tử
Các thứ trang-nghiêm đều ảnh hiện
Tất cả chúng-hội đồng thấy rõ.
Phật tòa khắp hiện tướng trang-nghiêm
Niệm niệm sắc loại đều sai biệt
Tùy các chúng-sanh hiểu chẳng đồng
Riêng thấy Phật ngồi nơi trên đó.
Nhánh báu bủa giăng lưới liên-hoa
Hoa nở hiện ra chư Bồ-Tát
Tiếng vui vi-diệu thường vang ra
Ca ngợi Như-Lai ngồi bửu-tọa.
Công-đức Như-Lai rộng vô-lượng
Tất cả trang-nghiêm từ đây sanh
Những sự nghiêm sức trong mỗi địa
Tất cả chúng-sanh chẳng rõ được.
Kim-Cang làm đất không hư-hoại
Rộng lớn thanh-tịnh rất bằng phẳng
Ma-ni làm lưới giăng hư-không
Dưới cội bồ-đề đều cùng khắp.
Nơi đó vô-biên sắc tướng sáng
Chơn-Kim làm cát rải khắp nơi
Khắp nơi rải hoa và châu báu
Ðều dùng sáng đẹp tòa Như-Lai.
Ðịa-Thần hoan-hỷ nên hớn hở
Sát-na thị hiện vô-cùng-tận
Khắp hiện tất cả mây trang-nghiêm
Luôn ở trước Phật đứng chiêm ngưỡng.
Bửu-đăng rộng lớn rất sáng chói
Hương-diệm phóng quang không dừng ngớt
Tùy thời thị-hiện đều sai khác
Ðịa-Thần dùng đây cúng-dường Phật.
Tất cả mười phương những quốc-độ
Những sư trang-nghiêm trong các cõi
Nay đạo-tràng này đều hiện đủ
Do Phật oai-thần nên được vậy.

Then the Great Enlightening Being Jewel Light Topknot empowered by the Buddha, surveyed the Oceanic Masses at the site of enlightenment and said:

Lúc đó Chúng-Bửu-Quang-Minh-Kế Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:

When the Buddha was cultivating practice in the past,
He saw the various Buddha Lands, all fully complete.
The lands he saw this way were endless:
All of them appear at this enlightenment scene.

The Buddhas enormous spiritual power
Sheds light showering gems everywhere
This treasury of jewels is scattered over the sight
Beautifying the ground all around.

Buddhas blessings and mystical powers
Adorn everywhere with precious gemstones;
The ground and the enlightenment tree
Alternately emit light and sound expressing the truth.

Precious lamps, infinite, rain from the sky,
Studded with regal sapphires,
All emitting subtle sounds speaking truth:
This, the earth spirits cause to appear.

The Jewel Ground manifests ubiquitous clouds of light
Jewel Lamps blaze bright as lightning
Jewel nets hung afar cover above.
Jewel boughs variously draped make decorations.

Look over the entire ground–
Adorned with various beautiful jewels.
It shows beings the ocean of actions,
Causing them to comprehend the real nature of things.

The enlightenment trees in all the spheres
Of all the Buddhas everywhere
All appear at the enlightenment site,
Expounding the Buddhas pure teaching.

In accord with the inclinations of beings’ minds,
The ground produces wonderful sounds,
Conforming to what the Buddha would preach at his seat,
Each of the teachings fully explained.

The ground constantly produces subtle fragrant light;
In the light are chanted pure clear sounds;
If any beings are able to receive the teaching,
It causes them to hear, and their afflictions vanish.

Each adornment is fully complete.
And could not be described in billions of kalpas.
The Buddhas mystic power extends everywhere;
That’s why the ground is beautifully pure.

Thế-Tôn thuở trước lúc tu hành
Thấy các Phật-độ đều viên-mãn
Vô-lượng vô-tận việc đã thấy
Trong đạo-tràng này đều hiện đủ.
Thần-lực quảng-đại của Thế-Tôn
Phóng-quang khắp rưới ma-ni-bửu
Bửu châu như vậy rải đạo-tràng
Khắp cả mặt đất trang-nghiêm đẹp.
Như-Lai phước-đức đại thần-thông
Ma-ni châu bửu khắp trang-nghiêm
Mặt đất cùng dưới cội bồ-đề
Ðều phóng quang-minh mà diễn thuyết.
Bửu-đăng vô-lượng từ trên xuống
Bửu-Vương xen lẫn để trang-nghiêm
Khắp nơi đều diễn diệu-pháp-âm
Ðây là Ðịa-Thần tự hiển-hiện.
Bửu-địa khắp nơi hiện mây sáng
Bửu-cự chói sáng như chớp nháng
Bửu-Võng bủa giăng trùm trên không
Bửu-chi bày hàng trang-nghiêm đẹp.
Các ngài nên xem nơi chốn này
Nhiều thứ diệu-bảo dùng trang-nghiêm
Hiển bày biển nghiệp của chúng-sanh
Khiến họ rõ biết chơn pháp-tánh.
Cùng khắp mười phương tất cả Phật
Những cội bồ-đề đều viên mãn
Tất cả đều hiện trong đạo-tràng
Diễn nói Như-Lai pháp thanh-tịnh.
Tùy lòng ưa thích của chúng-sanh
Nơi ấy vang ra tiếng vi-diệu
Như trên Phật-tòa đã diễn thuyết
Mỗi mỗi pháp-môn đều nói đủ.
Nơi ấy thường phóng diệu hương-quang
Hương-quang diễn nói tiếng thanh-tịnh
Nếu có chúng-sanh kham thọ pháp
Ðều khiến được nghe trừ phiền-não.
Mỗi mỗi trang-nghiêm đều viên-mãn
Giả-sử ức kiếp nói không hết
Như-Lai thần-lực khắp mọi nơi
Vì thế chỗ kia đều nghiêm tịnh.

 

Then the Great Enlightening Being Bold Intelligence of the Sun of Knowledge, empowered by the Buddha, looked over all the multitudes assembled on the scene and said in verse:

Lúc đó Ðại-Trí-Nhựt-Dũng-Mãnh-Huệ Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:

The World Honored One sits in the hall of truth with steady gaze
Brilliantly lighting up the palace.
In accordance with the dispositions of all beings
His body appears throughout all lands.

The Buddhas palace is beyond conception,
Adorned with stores of precious jewels,
Each decorations shining with light;
Sitting there, the Buddha is most conspicuous of all.

With pillars of jewels of various hews,
Chimes of real gold hanging like clouds,
Jewel Stairways in rows on four sides,
The gates open in every direction.

Arrays of banners of flowery silk,
Jewel trees with decorated branches and boughs,
Garlands of pearls draped on all sides
The Ocean of Wisdom sits calmly therein.

Nets of jewels, exquisite fragrant banners
Brilliant Lamps hung like clouds
Covered with various decorations,
The world transcending true knower sits within.

Everywhere he manifests clouds of mystic displays
Those clouds teaching throughout the world
Harmonizing and calming down all sentient beings:
All this appears from the Buddhas Palace.

Trees of gems bloom with fine flowers.
Having no peer in all the world;
The embellishments of the lands of all times
Reveal their reflections therein.

Everywhere there are heaps of jewels;
There light blazes in countless hews.
Gates and doors open at intervals all around;
The beams and ceiling are especially beautiful.

The Buddha’s palace is inconceivable;
Its pure radiance contains every form–
In it appears all palaces,
A Buddha sitting in each.

The Thus Come One’s Palace is boundless;
The naturally awakened one abides therein.
All the masses from all ten directions
Come gather around the Buddha.

Thế-Tôn nghiêm nhìn ngồi pháp-đường
Chói sáng rực-rỡ trong cung điện
Tùy lòng ưa thích của chúng-sanh
Thân Phật hiện khắp mười phương cõi.
Như-Lai cung điện chẳng nghĩ bàn
Ma-ni-bửu-tạng dùng trang sức
Những đồ trang-nghiêm đều sáng trưng
Trong đó Phật ngồi minh hiển nhứt.
Ma-ni làm trụ đủ các màu
Linh-lạc chơn-kim như mây bủa
Thềm báu bốn mặt liệt thành hàng
Cửa nẻo tùy phương đều mở rộng.
Màn trướng trang-nghiêm lụa bông đẹp
Cây báu nhánh lá đều nghiêm-sức
Chuỗi ngọc ma-ni rũ bốn phương
Pháp-Vương yên lặng ngồi trong đó.
Ma-ni làm lưới tràng đẹp thơm
Ðèn sáng chói rực như mây bủa
Che trên dùng những vật trang-nghiêm
Ðấng Chánh-Biến-Tri ngồi nơi đó.
Hiện mây biến-hóa khắp mười phương
Mây ấy diễn-thuyết khắp thế-gian
Tất cả chúng-sanh đều thuận phục
Hiện rõ như vậy trong điện Phật.
Ma-Ni làm cây đơm bông đẹp
Mười phương các cõi không sánh được
Những sự trang-nghiêm trong ba đời
Bóng hình đều hiện nơi trong ấy.
Các nơi đều có châu ma-ni
Ánh sáng rực rỡ vô-lượng thứ
Cửa nẻo tùy phương xen nhau bày
Trụ-nóc trang-nghiêm rất tráng-lệ.
Như-Lai cung-điện bất-tư-nghì
Thanh-tịnh quang-minh đủ các tướng
Tất cả cung-điện hiện nơi trong
Nơi nơi đều có Như-Lai tọa.
Như-Lai cung-điện vô-lượng-biên
Ðức Phật tự nhiên ngự trong ấy
Mười phương tất cả các chúng-hội
Ðều hướng về Phật mà vân tập.

Then the great enlightening being Seal Of Knowledge Made Of Jewels Of Inconceivable Qualities empowered by the Buddha, looked over all the oceans of Beings gathered at the scene of enlightenment, and said in verse:

Lúc đó Bất-Tư-Nghì-Công-Ðức-Bửu-Trí-Ân Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:

The Buddha cultivated an ocean of blessings,
Many as the atoms in all lands;
Produced by the powers of his mind and will,
The enlightenment sight is pure, without any taint.

Wish fulfilling jewels are the roots of the trees
Diamond are their trunks
Nets of Jewels cover them
And a rich fragrance surrounds.

The tree branches are adorned by all kinds of gems,
The limbs are of precious stone soaring high;
The branches and twigs hang thickly, like heavy clouds:
Underneath sits Buddha on the enlightenment site.

The sight of enlightenment is unthinkably vast:
The trees surround it covering it all;
The dense foliage and luxurious flowers mutually cover and reflect,
While in the flowers grow gemstone fruits.

From among all the branches emanate beautiful lights
Illuminating the whole enlightenment scene;
Pure, bright, inexhaustible,
This appears by the power of Buddha’s vows.

Banks of precious stones are the flowers,
Reflections shining like patterned clouds;
The encircling trees perfume all around:
The enlightenment sites adorned everywhere.

See in the site of the Buddha’s enlightenment
Lotuses and Jewel Nets, all pure;
Flames of light in whirls appear from here,
Music of bells and chimes comes from the clouds.

All the wonderfully adorned trees
Existing in all lands
Appear in the enlightenment tree;
Buddha, beneath it, sheds all defilement.

The site of enlightenment is made of vast blessings;
The tree branches rain jewels without end.
In the jewels appear enlightening beings,
Going everywhere to serve the Buddhas.

The state of the Buddhas is inconceivable;
They cause all the trees there to produce music–
In accord with the enlightened way developed by the Buddha,
The host of beings, hearing the music can see it all.

Xưa Phật tu hành những biển phước
Tất cả quốc-độ vi-trần số
Thần-thông nguyện-lực cảm sanh ra
Ðạo-tràng nghiêm tịnh không cấu nhiễm.
Châu-Vương như ý làm gốc cây
Kim-cang như-ý làm thân cây
Bửu-võng che giăng trên không gian
Diệu-hương ngào-ngạt lan tràn khắp.
Cây nhánh nghiêm sức đủ châu báu
Thân bằng ma-ni đua cao vọi
Nhánh lá che đầy như mây giăng
Ðây là đạo-tràng nơi Phật ngự.
Ðạo-tràng rộng lớn bất-tư-nghì
Cây báu giáp vòng đều che khắp
Lá dầy bông say, soi sáng nhau
Trong hoa đều kết ma-ni quả.
Tất cả nhánh cây phát diệu-quang
Chiếu khắp đạo-tràng đều sáng rỡ
Quang-minh thanh-tịnh sáng vô-tận
Hiển hiện như đây do Phật lực.
Ma-ni-bửu-tạng dùng làm bông
Bóng sáng chói giăng dường mây gấm
Quanh cây khắp nơi đều thơm tho
Trong đạo-tràng này khắp nghiêm sức.
Các ngài nên xem Phật đạo-tràng
Lưới báu liên-hoa đều thanh-tịnh
Tia sáng kết vừng đây hiện ra
Tiếng lạc tiếng linh trong mây phát.
Mười phương tất cả các quốc-độ
Những cây trang-nghiêm màu sắc tốt
Trong cội bồ-đề hiện rõ ràng
Phật ngự nơi đây sạch cấu nhiễm.
Ðạo-tràng rộng lớn do phước thành
Cây nhánh mưa báu luôn vô-tận
Trong báu xuất-hiện các Bồ-Tát
Ðều đến mười phương cúng-dường Phật.
Chư Phật cảnh-giới bất-tư-nghì
Khiến khắp cây báu vang tiếng nhạc
Như đạo bồ-đề tu thuở trước
Chúng-hội nghe tiếng đều được thấy.

Then the great enlightening being Hundred Eyes Lotus Topknot, empowered by the Buddha, surveyed all the assemblies at the scene of enlightenment and said:

Lúc đó Bá-Mục-Liên-Hoa-Kế Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:

All the jewels emit wondrous sounds
Extolling the names of Buddhas of all times,
The deeds of those Buddhas’ mystical powers
Can all be viewed in this enlightenment scene.

Flowers bloom in profusion, like parti-colored cloth;
Clouds of light flow in all directions:
The spirits of Enlightenment trees bring these to the Buddha,
With single-minded devotion making offerings of them.

Flames of jewel light all form banners;
From the banners burst forth sublime fragrances,
The fragrances perfuming all the congregations–
Therefore the place is all beautifully pure.

Lotuses hang down, with light of golden hue,
The light intoning clouds of Buddha’s wondrous voice
Covering all the lands in all directions,
Extinguishing the fires of sentient beings’ torments.

The independent power of Enlightenment Tree King
Constantly radiates light extremely pure;
The assembled masses in the ten directions have no bounds,
Yet all of them appear reflected in the enlightenment scene.

The light flames of the jewel branches are like bright lamps;
Their light emanates sound declaring the great vow–
What the Buddha practiced of yore in all states of being
Is fully expounded therein.

Under the tree are spirits, as many as atoms in the land,
All staying together at this enlightenment site,
Each before the Buddha’s enlightenment tree
Continuously expounding the liberation doors.

Buddha practiced many deeds of yore,
Making offerings to all the enlightened:
His practices as well as his fame
All appear within the jewels.

Everything in the scene produces wonderful sound–
The sound is vast, pervading the ten directions;
If any beings can hear the teaching,
It civilizes them and makes them pure.

The Buddha in the past cultivated
Infinite embellishments, all;
All the adornments, innumerable kinds,
Of every enlightenment tree (Bodhi-Tree).

Tất cả ma-ni vang diệu-âm
Xưng dương hồng-danh tam-thế Phật
Chư Phật vô-lượng sự thần-thông
Trong đạo-tràng đây đều hiện thấy.
Các bông đua nở như chuỗi giăng
Mây sáng phủ tuôn khắp mười phương
Thần cây bồ-đề hướng Thế-Tôn
Nhứt-tâm chiêm ngưỡng cúng-dường Phật.
Lửa sáng ma-ni kết thành tràng
Trong tràng hừng-hực phát hương thơm
Hương thơm huân khắp tất cả chúng
Do đây đạo-tràng đều nghiêm khiết.
Liên-hoa thòng tuôn sáng màu vàng
Sáng vàng vang ra tiếng của Phật
Che khắp mười phương các quốc-độ
Dứt hẳn nóng phiền của đại-chúng.
Bồ-đề thọ-vương tự-tại-lực
Thường phóng quang-minh rất thanh-tịnh
Chúng-hội mười phương vô-lượng-biên
Trong đạo-tràng này đều hiện rõ.
Nhánh báu chói rõ như đèn sáng
Ánh-sáng tuyên thuyết bổn nguyện lớn
Như Phật thuở xưa nơi các cõi
Công-hạnh tu hành đều nói đủ.
Dưới cây chư thần đông vô-số
Nơi đạo-tràng này đồng hội đến
Trước cây đạo-thọ của Như-Lai
Cùng nhau tuyên dương môn giải-thoát.
Thế-Tôn thuở xưa thường tu tập
Cúng-dường tất cả mười phương Phật
Công-hạnh tu hành và hồng danh
Trong châu ma-ni đều hiện rõ.
Tất cả đạo-tràng vang tiếng diệu
Diệu-âm rộng lớn khắp mười phương
Nếu có chúng-sanh thọ được pháp
Liền điều-phục họ khiến thanh-tịnh.
Như-Lai thuở xưa khắp tu hành
Tất cả vô-lượng trang-nghiêm sự
Mười phương tất cả cội bồ-đề
Mỗi cây trang-nghiêm vô-lượng thứ.

Then the great Enlightening Being Light Spheres of Golden Flames empowered by the Buddha, looked over all the assemblies at the scene of enlightenment and said:

Lúc đó Kim-Diệu-Viên-Mãn-Quang Ðại Bồ-Tát, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:

Buddha cultivated enlightening practices,
Comprehending all things,
Clarifying the true and the false;
This is the Buddha’s first power of knowledge.

As in the past he observed the nature of all things equally,
He clarified the oceans of all doings:
Thus now, in the nets of light
He can tell it all throughout all quarters.

In past eons he developed great techniques
For guiding beings according to their faculties
Causing all their minds to be pure;
Thus was the Buddha able to perfect the knowledge of potentials.

As the understanding of sentient beings is not the same,
And their inclinations and actions are different,
He teaches them according to their needs:
Buddha can do this by his powers of knowledge.

Comprehending the Oceans of Lands in all Directions,
All the worlds of beings they contain,
Buddha’s Knowledge is Equanimous, like space:
All he can show within a pore.

Buddha knows the outcome of all acts,
Comprehending past, present, and future instantly;
The Lands, Ages, Beings, and Times of all regions:
All he can reveal and make clear.

Meditation states, Liberations, and Powers are boundless,
And so are trances and other techniques:
Buddha shows them all to beings, gladdening them,
Causing all to wash away the darkness of afflictions.

Buddhas knowledge is unhindered, comprehending all times;
All he shows in an instant, in his hair pores:
The Buddha’s teachings, lands, and sentient beings:
All these appear from his recollective power.

Buddha’s Eye is as Vast as Space;
He sees the entire cosmos.
In the unimpeded state, with unequaled function,
All Buddhas can tell of this eye.

All sentient beings are totally bound;
All their intoxications and habits
Buddha causes to be removed by his methods,
Appearing throughout the world.
Xưa Phật tu hành hạnh bồ-đề
Nơi các cảnh-giới hiểu rành rõ
Xứ cùng phi-xứ trọn không nghi
Ðây là trí-lực đầu tiên cả.
Như xưa khắp quan-sát pháp-tánh
Tất cả biển nghiệp đều sáng suốt
Việc ấy ngày nay trong lưới sáng
Cùng khắp mười phương diễn thuyết đủ.
Thuở xưa tu hành đại phương-tiện
Theo cơ chúng-sanh mà hóa độ
Khiến khắp chúng-hội lòng sạch trong
Nên nay Phật thành căn-trí-lực.
Như các chúng-sanh hiểu chẳng đồng
Ý muốn việc làm đều sai khác
Thuận theo mỗi người để thuyết pháp
Phật dùng trí-lực được như vậy.
Khắp hết mười phương những cõi nước
Tất cả vô-lượng chúng-sanh-giới
Phật trí bình-đẳng như hư-không
Trong chân lông Phật đều hiện đủ.
Việc làm mọi nơi Phật đều biết
Nhứt niệm tam thế đều không sót
Thập phương quốc-độ các chúng-sanh
Có thể khai-thị khiến được rõ.
Thiền-định giải-thoát sức vô-biên
Tam-muội phương-tiện cũng như vậy
Vì chúng thị-hiện khiến vui-mừng
Tối tâm phiền-não đều trừ sạch.
Trí Phật vô-ngại gồm tam thế
Sát-na đều hiện trong chân lông
Phật-pháp quốc-độ và chúng-sanh
Hiện rõ đều do sức tùy niệm.
Phật-nhãn rộng lớn như hư-không
Thấy khắp pháp-giới đều không sót
Lực-dụng vô-thượng bực vô-ngại
Phật-nhãn vô-lượng hiển bày được.
Tất cả chúng-sanh đủ phiền-não
Tất cả tùy miên cùng tập-khí
Như-Lai xuất-hiện khắp thế-gian
Ðều dùng phương-tiện khiến trừ diệt.

Then the great enlightening being Universal Sound of the Cosmos, empowered by the Buddha, looked over the assembled beings at the site of enlightenment and said:

Lúc đó Pháp-Giới-Phổ-Âm Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:

The Buddha’s awesome spiritual powers pervade the ten directions,
Their grandiose displays making no discrimination;
The transcendent means, enlightening practices
Fulfilled in the past¡ªall they show.

Of old he conceived compassion for beings
And practiced transcendent generosity,
Wherefore his body is most sublime,
Gladdening all who see.

In boundless eons past
He cultivated transcendent self-control,
So acquired a pure body all-pervading,
Extinguishing the various torments of the world.

He cultivated patience and tolerance, pure,
Faithful to truth, without discrimination;
So his physical form is perfect,
Shedding light in all directions.

He strove for boundless eons past,
Able to overthrow the barriers of sentient beings;
Therefore he can emanate bodies in all directions,
All appearing under enlightenment trees.

Buddha practiced, for long, long eons,
Oceans of meditations, all of them pure;
Thus he delights his beholders,
Removing all taint of afflictions.

Buddha mastered the ocean of practices,
Fulfilling transcendent wisdom;
Therefore he sheds light illumining all,
Destroying the darkness of ignorance.

Edifying beings by various means
He causes their practice to succeed;
Traveling everywhere in the ten directions
For endless eons, he never rests.

Buddha practiced for boundless eons
Purifying and mastering transcendent vows;
Therefore he appears throughout the world
Saving beings forever and ever.

Buddha cultivated extensively for countless eons
Transcendent power to deal with all truth;
He has thus perfected natural power,
Appearing throughout all truths.

Buddha cultivated the Wisdom of Universal Gate,
The nature of his omniscience is like space:
Therefore he has unhindered power
Illuminating all lands in the ten directions.

Oai thần của Phật khắp mười phương
Thị-hiện rộng lớn vô-phân-biệt
Hạnh đại bồ-đề ba-la-mật
Từ xưa đầy đủ đều khiến thấy.
Xưa với chúng-sanh khởi đại-bi
Tu hành Bồ-Tát ba-la-mật
Do đây thân Phật rất đẹp xinh
Chúng-sanh thấy Phật đều mừng rỡ.
Thuở xưa vô-biên vô-lượng kiếp
Tu trì tịnh-giới ba-la-mật
Thân Phật thanh-tịnh khắp mười phương
Dứt trừ thế-gian những đau khổ.
Thuở xưa tu hành nhẫn thanh-tịnh
Tín giải chân-thật vô-phân-biệt
Nên sắc tướng Phật đều viên-mãn
Phóng quang chiếu sáng khắp mười phương.
Thuở xưa nhiều kiếp tinh-tấn tu
Chuyển được chúng-sanh chướng sâu nặng
Nên Phật phân thân khắp mười phương
Dưới cội bồ-đề đều có Phật.
Xưa Phật tu hành vô-lượng kiếp
Vô-lượng thiền-định đều thanh-tịnh
Người thấy được Phật tâm vui mừng
Phiền-não chướng cấu đều trừ dứt.
Như-Lai thuở xưa tu các hạnh
Ðầy đủ bát-nhã ba-la-mật
Nên Phật phóng quang khắp sáng soi
Trừ được tất cả ngu-si-ám.
Các môn phương-tiện độ chúng-sanh
Khiến chỗ tu hành đều thành tựu
Tất cả mười phương đều khắp qua
Vô-biên kiếp số chẳng thôi dứt.
Xưa Phật tu hành trải nhiều kiếp
Trọn nên đại nguyện ba-la-mật
Nên Phật xuất hiện khắp thế-gian
Cứu chúng-sanh tận vị-lai-tế.
Từ vô-lượng kiếp Phật tu hành
Tất cả pháp-lực ba-la-mật
Do đây được thành sức tự nhiên
Hiện khắp mười phương các quốc-độ.
Xưa Phật tu hành trí phổ-môn
Trí tánh rộng lớn như hư-không
Do đây được thành sức vô-ngại
Phóng quang chiếu khắp mười phương cõi.

Then the great enlightening being Cloud Sound Pure Moon empowered by the Buddha looked over all the beings gathered at the enlightenment site and said:

Lúc đó Vâm-Âm-Tịnh-Nguyệt Ðại Bồ-Tát, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:

The realm of his spiritual powers is equal to space
No beings do not perceive them
The stages he perfected in his past practice
Are fully explained in the Jewels.

Striving purely for countless eons
He entered the first stage, that of extreme joy
Producing the vast knowledge of the cosmos
He saw countless Buddhas of the ten directions

In the stage of purity amidst all things
He observed standards of purity numerous as beings
Having practiced extensively for many eons
He served the boundless ocean of Buddhas

Accumulating virtue in the stage of radiance
His store of calm was firm and enduring
The vast cloud of teachings he had already learned
So it is told in the Gemstone Fruits.

The incomparable stage of clear intellect like an ocean of flames
Comprehending situations, he gave rise to compassion
With an equal physical presence in all lands
These accomplishments of the Buddha are all expounded.

Universal Store of Equanimity¡ªThe difficult to conquer stage
According with action and stillness, without contradiction
The realm of the Buddhist Teaching is completely impartial
How the Buddha Purified it, the jewels can tell.

Far reaching practice¡ªThe stage of oceanic wisdom,
Totally comprehending all aspects of the teachings,
Appearing in all lands like space:
The voice of these teachings comes from the trees.

The body of space, pervading the cosmos,
The lamp of wisdom, shining on all beings,
All practical methods completely purified:
His past long journey he causes to be told.

Adorned by execution of all vows,
Infinite oceans of lands are all pure;
Undisturbed by any discrimination,
This pear-less stage is fully explained

Mystic powers of infinite scope
Enter the illuminating power of the teachings;
This pure stage of beneficent wisdom
And it’s eons of practice are fully revealed.

The Far Reaching tenth stage of clouds of teaching
Engulfs everything, pervading all space;
The realm of the Buddha is told in the voice
This voice is the Buddha’s spiritual power.

Thần-thông cảnh-giới khắp hư-không
Thập phương chúng-sanh đều được thấy
Như xưa tu hành đã được thành
Trong quả ma-ni đều nói đủ.
Thanh-tịnh siêng tu vô-lượng kiếp
Vào bực sơ-địa cực Hoan-Hỷ
Xuất sanh pháp-giới trí rộng lớn
Thấy khắp mười phương vô-lượng Phật.
Trong tất cả pháp bực Ly-Cấu
Khắp chúng-sanh số trì tịnh-giới
Ðã nhiều đại-kiếp rộng tu hành
cúng-dường vô-biên vô-lượng Phật.
Chứa nhóm phước-đức bực Phát-Quang
Tạng xa-ma-tha trí kiên-cố
Pháp-vân rộng lớn đều đã nghe
Trong trái ma-ni nói như vậy.
Diệm-Huệ sáng chói bực vô-đẳng
Khéo rõ cảnh-giới khởi từ-bi
Tất cả quốc-độ bình-đẳng thân
Như Phật đã tu đều diễn nói.
Các môn pháp-tạng bực Nan-Thắng
Ðộng tịch thuận nhau không trái phản
Cảnh-giới Phật-pháp đều bình-đẳng
Như Phật đã tu đều nói được.
Tu hành rộng lớn bực Hải-Huệ
Tất cả pháp-môn đều rõ khắp
Hiện khắp quốc-độ như hư-không
Pháp-âm này trong cây diễn nói.
Cùng khắp pháp-giới thân hư-không
Khắp soi chúng-sanh đèn trí-huệ
Tất cả phương-tiện đều thanh-tịnh
Bậc Viễn-Hành xưa nay nói đủ.
Tất cả nguyện hạnh đã trang-nghiêm
Vô-lượng quốc-độ đều thanh-tịnh
Tất cả phân-biệt không động được
Ðây bực Vô-Ðẳng đều tuyên thuyết.
Vô-lượng cảnh-giới sức thần-thông
Khéo vào giáo-pháp quang-minh lực
Thanh-tịnh như đây bực Thiện-Huệ
Nhiều kiếp tu hành đều nói đủ.
Pháp-Vân rộng lớn đệ-thập-địa
Chứa trùm tất cả khắp hư-không
Cảnh-giới chư Phật đều tuyên bày
Tiếng này Ðại Bồ-Tát oai-thần của Phật.

Then the great enlightening being Banner of Light of Benevolent Courage, Empowered by the Buddha, surveyed the ten directions and said:

Lúc đó Thiện-Dũng-Mãnh-Quang-Tràng Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

Innumerable sentient beings are in the congregation;
Their various minds of faith are all Pure;
All can enter into understanding of Buddha’s Wisdom
And understand all states which adorn it.

Each initiates pure vows and puts them into practice;
All have made offerings to innumerable beings
They are able to see the real true body of Buddha
As well as all his mystical displays.

Some can see the Buddha’s reality body
Incomparable, unhindered, pervading everywhere:
The nature of all the infinity of things
Is in that Body completely.

Some see the Buddha’s sublime body of form
Its boundless physical characteristics blazing with light;
According to the different understandings of various beings
It transforms into various appearances, everywhere.

Some see the body of Unobstructed knowledge
Equal in all times, like space;
According to the changes in beings inclinations
It causes them to see all kinds of differences.

Some can understand the Buddhas voice
Pervading all lands in the ten directions;
According to sentient beings abilities to understand,
It produces verbal sounds for them without any hindrance.

Some see the Buddha’s various lights
Variously shining throughout the world,
And some see too in the Buddhas light,
Buddhas displaying their mystic power.

Some see Buddhas oceans of clouds of light
Issuing from his pores of radiant hues
Showing the paths he practiced of yore,
Causing beings to deeply believe and enter Buddha’s knowledge.

Some see the Buddha’s adorning marks and blessings
And see where the blessings come from
The oceans of transcendent means he practiced of old
Are clearly seen in the Buddhas marks.

The Thus Come One’s merits and virtues cannot be measured:
They fill the cosmos, without any bounds
These and the myriads of states of supernatural powers,
can be expounded because of the Buddha’s power.

Vô-lượng chúng-sanh ở trong hội
Các môn tin hiểu tâm thanh-tịnh
Ðều ngộ nhập được trí Như-Lai
Liễu đạt tất cả trang-nghiêm cảnh.
Ðều khởi tịnh nguyện tu các hạnh
Ðều từng cúng-dường vô-lượng Phật
Thấy thân chân thật của Như-Lai
Cũng thấy tất cả những thần-biến.
Hoặc có thấy được Phật pháp-thân
Vô-đẳng vô-ngại đều cùng khắp
Tất cả vô-biên các pháp-tánh
Ðều vào trong thân không thừa sót.
Hoặc có thấy Phật diệu-sắc-thân
Quang-minh sắc tướng đều vô-biên
Tùy các chúng-sanh hiểu chẳng đồng
Trong mười phương đều hiện biến khắp.
Hoặc thấy vô-ngại trí-huệ-thân
Tam thế bình-đẳng như hư-không
Thuận tâm chúng-sanh mà chuyển biến
Các môn sai biệt đều khiến thấy.
Có người rõ được âm-thanh Phật
Cùng khắp mười phương các cõi nước
Tùy theo chúng-sanh chỗ nên hiểu
Ngôn âm nói ra không chướng ngại.
Hoặc thấy Như-Lai phóng quang-minh
Sáng soi mọi nơi khắp thế-gian
Có người ở trong Phật quang-minh
Lại thấy chư Phật hiện thần biến.
Có người thấy Phật phóng quang-minh
Từ nơi chân lông tuôn ánh sáng
Thị-hiện thuở xưa đạo tu hành
Khiến sanh tin sâu vào Phật-trí.
Hoặc thấy tướng Phật phước trang-nghiêm
Và thấy phước này từ đâu sanh
Thuở xưa tu hành ba-la-mật
Ðều trong tướng Phật được thấy rõ.
Như-Lai công-đức chẳng thể lường
Ðầy khắp pháp-giới không ngằn mé
Nhẫn đến thần-thông các cảnh-giới
Do nơi Phật lực tuyên nói được.


At that time, the ocean of worlds of arrays of flower banks, by the power of the Buddha, all shook in six ways, in eighteen manners: That is, they trembled, trembled all over, trembled all over in all directions; they welled up, welled up all over, welled up all over in all directions; they surged, surged all over, surged all over in all directions; they quaked, quaked all over, quaked all over in all directions; they roared, roared all over, roared all over in all directions; they crashed, crashed all over, crashed all over in all directions.
These various world leaders each caused clouds of inconceivable offerings to appear, raining on the ocean of beings at the Thus Come One’s site of enlightenment: clouds of ornaments of all fragrant flowers; clouds and decorations of all precious stones; clouds of flower nets of all jewel flames; clouds of spheres of light of jewels of boundless varieties; clouds of treasuries of pearls of all colors; clouds of all precious sandalwood scents; clouds of canopies made of all kinds of precious substances, clouds of diamonds with pure resonance, clouds of necklaces of jewels shining like the sun; clouds of banks of lights of all gemstones; clouds of all sorts of decorations. These clouds of adornments where infinite, inconceivably numerous. These world leaders each produced such clouds of offerings, showering upon the ocean of beings at the Thus Come One’s site of enlightenment, all reaching everywhere.
As in this world, the World Leaders joyfully produced such offerings, so did all the world leaders in all worlds of the ocean of worlds of arrays of flowers banks make such offerings. In each of their worlds there was a Thus Come One sitting on the site of enlightenment. The individual world leaders various resolutions of faith, foci of concentration, methods of meditation, practice of methods assisting enlightenment, accomplishments, joys, approaches, understandings of the teachings, access to the realm of Thus Come Ones’ supernatural powers, access to the realms of Thus Come Ones’ abilities, entryways into the Thus Come Ones’ liberation, were the same as in the Flower Bank ocean of worlds in all the ocean of worlds in the entire space of the whole cosmos.

Lúc đó Hoa-Tạng-Thế-Giới trang-nghiêm do thần lực của Phật, khắp nơi chấn động sáu cách mười tám tướng : động, biến-động, phổ-biến động; khởi, biến-khởi, phổ-biến-khởi; dũng, biến-dũng, phổ-biến-dũng; chấn, biến chấn, phổ-biến-chấn; hống, biến hống, phổ-biến-hống; kích, biến kích, phổ-biến-kích. Các Thế-Chủ trên đây mỗi vị đều hiện bất-tư-nghì những cụm mây báu cúng-dường rưới xuống nơi chúng-hội đạo-tràng của Như-Lai : những mây hoa-hương trang-nghiêm, những mây ma-ni tốt đẹp, những mây lưới báu rực-rỡ, những mây vô-biên các loại châu ma-ni sáng chói, những mây chơn-châu nhiều mầu, những mây hương chiên-đàn, những mây bửu-cái, những mây châu ma-ni vang ra tiếng vi-diệu thanh-tịnh, những mây chuỗi ngọc ma-ni sáng như mặt nhựt, những mây các thứ đồ trang-nghiêm sai khác. Như trong thế-giới này mỗi vị Thế-Chủ hoan-hỷ cúng-dường như vậy, trong hoa-tạng thế-giới trang-nghiêm tất cả thế-chủ cũng cúng-dường như vậy. Trong tất cả thế-giới, đều có Như-Lai ngồi đạo-tràng, mỗi vị Thế-Chủ đều riêng tin hiểu, đều riêng cảnh-duyên, đều riêng tu tập pháp trợ đạo, đều riêng thành-tựu, đều riêng hoan-hỷ, đều riêng chứng nhập, đều riêng ngộ hiểu các pháp môn, đều riêng nhập cảnh-giới thần-thông của Như-Lai, đều riêng vào cảnh-giới trí-lực của Như-Lai, đều riêng nhập môn-giải-thoát của Như-Lai. Như Hoa-Tạng Thế-Giới này, thập phương tận pháp-giới hư-không giới trong tất cả thế-giới cũng đều như vậy.


(Thomas Cleary end of Volume 5)
(End of Book 1)

Hết Phẩm Thứ Nhất

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. https://thuvienhoasen.org/p16a518/01-pham-the-chu-dieu-nghiem-thu-nhat
 2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
 3. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich/4/