Phải kính trọng thầy, cô giáo – The Young Deer that Played Dead – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

 

Hươu con thoát hiểm – The Young Deer that Played Dead

 

 

 

Being a good pupil will bring great rewards.

Cố gắng học giỏi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

 

A wise deer taught all the young deer. How to escape from the hunters. One of them was a very good pupil. He was never bad in class. He also thanked the teacher after every lesson.”

“Một con hươu thông thái đã dạy cho tất cả những con hươu con. Làm thế nào để trốn thoát khỏi những kẻ đi săn thú. Một hươu con trong nhóm học rất ngoan và giỏi. Hươu con không bao giờ làm điều xấu trong lớp. Hươu con luôn cảm ơn thầy giáo của mình sau mỗi giờ học.”

 

“One day, this young deer was caught in a trap.

The others ran away in fright. They ran to tell his mother.

She cried when she heard about this.”

“Ngày kia, hươu con này đã bị sập bẫy.

Những con hươu khác chạy tán lọa trong hoảng sợ. Chúng chạy về báo cho mẹ của hươu con biết tin. Hươu mẹ khóc khi nghe tin về hươu con của mình bị sập bẫy.”

 

The teacher comforted her: “Don’t worry.Your son is such a good pupil, He will come back safely.”

Thầy giáo trấn an hươu mẹ: “Xin đừng lo lắng, Hươu con là một đứa học rất giỏi, Nó sẽ biết cách trở về an toàn.”

 

“As he was caught in the trap. The young deer remembered what the teacher had taught him. He pretended to be dead by sticking out his tongue and lying still.”

“Lúc hươu con bị sập bẫy. Hươu con đã nhớ đến lời thầy giáo dạy. Hươu con giả vờ chết bằng cách ngưng thở, và nằm yên bất động.”

 

This made the hunter believe that the deer was really dead.

When the hunter was preparing to cook the deer,

It jumped up and ran away like the wind.

Người đi săn thấy vậy, tưởng hươu đã chết thật.

Khi người đi săn chuẩn bị làm thịt hươu,

Hươu non nhảy lên và bỏ chạy nhanh như gió.

 

His friends were so happy to see him back.

They thanked the wise teacher for teaching him so well.

Bạn bè của hươu con rất vui khi gặp lại hươu con. Họ cảm ơn người thầy thông thái đã dạy cho họ những bài học có ích.

 

Advice – Lời khuyên

 

Being a good pupil will bring great rewards.

Cố gắng học giỏi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=JTaKeFXWRqY
  2. http://web.unbc.ca/~henryp/Philippe_Henry/Research.html
  3. http://www.gypsyvet.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_1433.jpeg
  4. http://thuvienhoasen.org/p114a3534/nhung-cau-chuyen-duc-phat
  5. https://bhikkhucintita.files.wordpress.com/2016/08/keystageone.pdf