Only Love Is Real – The Story of Soulmates Reunited

Only Love Is Real, The Story Of Soulmates Reunited

Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi

English: Dr. Brian L. Weiss 1996

Vit ng: Vương Thị Minh Tâm

Compile: Middle Way Group

  1. Preface – Chuyn Tình Qua Nhiu Kiếp Luân Hi – Only Love Is Real, 

 The Story Of Soulmates Reunited – Song ng

pastedGraphic.png

  1. Preface – Song ng

Preface – Chuyn Tình Qua Nhiu Kiếp Luân Hi – Only Love Is Real, The Story Of Soulmates Reunited 

To Elizabeth and Pedro, who have reminded me that there are no coincidences in love.

Thân tng Elizabeth và Pedro, nhng người đã nhc nh tôi rng trong tình yêu không h có s trùng hp ngu nhiên. (tác gi đ tng)

pastedGraphic_1.png

Dr. Brian Leslie Weiss (born November 6, 1944) is an American

psychiatrist, hypnotherapist, and author who specializes in past life regression.

Preface – Lời dẫn

The most intriguing story of all is in Only Love Is Real, my third book. This book is about soulmates, people who are bonded eternally by their love and who come around together and together again, life after life. 

Đây là cun sách th ba, trong lot sách k v nhng câu chuyn ca các bnh nhân ca tôi. Tuy nhiên câu chuyn trong sách này có tính hp dn nht t trước đến nay mà tôi đã được chng kiến. H là mt đôi bn tri k, mãi mãi gn cht vào nhau bng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác.

How we find and recognize our soulmates and the life-transforming decisions we must then make are among the most moving and important moments in our lives. Destiny dictates the meeting of soulmates. We will meet them. 

Làm thế nào mà chúng ta có th tìm gp và nhn ra bn tri k? Làm sao chúng ta quyết đnh được s tái sinh gia nhng khonh khc quan trng nht trong giây phút chuyn hóa? Đnh mnh đưa ta đến gp người bn tri k, và chc chn chúng ta s gp h.

But what we decide to do after that meeting falls in the province of choice or free will. A wrong choice or a missed chance can lead to incredible loneliness and suffering. A right choice, an opportunity realized, can bring us to profound bliss and happiness. 

Nhưng chúng ta s quyết đnh điu gì nếu sau cuc gp g đó rơi ngay vào s la chn hoc ý chí t nguyn. Mt chn la sai lm hoc b l mt cơ hi có th dn đến nim cô đơn, đau kh khôn nguôi. Mt la chn đúng đn, hoc biết nm bt được cơ hi, có th mang đến cho chúng ta nim hnh phúc tràn đy.

Elizabeth, a beautiful woman from the Midwest, began therapy with me because of her profound grief and anxiety after the death of her mother. She had also been having problems in her relationships with men, choosing losers, abusers, and other toxic partners. She had never found true love in any male relationship. 

Elizabeth là người ph n đp thuc vùng trung tâm phía Bc. Cô bt đu điu tr ch tôi vì quá đau bun và lo lng sau cái chết ca m cô. Cô cũng có nhiu trc trc trong nhng mi quan h vi đàn ông. Cô ch gp tht bi, gp toàn là nhng k thô l, say xn. Cô chưa h tìm thy được tình yêu đích thc cho đi mình.

We began the journey back to distant times, with surprising results. 

At the same time that Elizabeth was undergoing past-life therapy with me, I was also treating Pedro, a charming Mexican who was also suffering from grief. His brother had recently died in a tragic accident. In addition, problems with his mother and secrets from his younger days seemed to be conspiring against him. Pedro was burdened with despair and doubts, and he had no one with whom to share his troubles. He, too, began a search into ancient times to seek solutions and healing. 

Chúng tôi bt đu chuyến du hành tr v trong khong thi gian xa xưa, và chúng tôi đt được kết qu rt đáng ngc nhiên. Cùng lúc tôi đang điu tr cho Elizabeth thì tôi cũng điu tr cho Pedro, mt người đàn ông M Tây Cơ đp trai hp dn. Anh chàng cũng đang mang trong lòng ni đau kh thng thiết. Anh trai ca anh ta va mt cách đây không lâu trong mt tai nn thm thương. Hơn na, anh có nhiu tr ngi vi m mình, ri nhng điu bí mt riêng tư lúc nh, tt c dường như đang hip lc chng li anh. Anh mang nhiu ni bun, ưu tư dn vt mà không có người chia s. Bây gi anh cũng đang tr v nhng kiếp quá kh đ tìm các gii pháp điu tr.

Although Elizabeth and Pedro were in therapy with me during the same time period, they had never met each other, as their appointments were scheduled on different days of the week. 

Mc dù c hai người, Elizabeth va Pedro, đu đang được tôi tr bnh, nhưng h chưa h gp nhau vì các cuc hn ca h đu được sp xếp khác ngày trong tun.

Over the past fifteen years, I have often treated couples and families who have discovered present-day partners and loved ones in their past lives. Sometimes I have regressed couples who simultaneously and for the first time have found themselves interacting in the same prior lifetime. These revelations are often shocking to the couple. They have not experienced anything like this before. They are silent while the scenes unfold in my psychiatric office. It is only afterward, after emerging from the relaxed, hypnotic state, that they first discover they have been watching the same scenes, feeling the same emotions. 

Hơn mười lăm năm qua, tôi vn thường điu tr cho nhiu đôi tình nhân và nhiu gia đình. H khám phá ra nhng người thân yêu ca h trong kiếp hin ti đã tng là nhng người thân yêu trong nhiu kiếp quá kh. Thnh thong tôi đưa h v vào đúng cùng mt thi đim, và ln đu h nhìn thy mi tương quan ca nhau trong cùng mt kiếp. S khám phá này thường làm h sng st, vì trước đó, h chưa h tri qua chuyn gì tương t như vy. H nín lng khi các s kin hé l ti phòng điu tr ca tôi. Ch sau lúc b thôi miên, khi ngh ngơi thư gin, ln đu h phát hin ra đã tng nhìn thy nhng cnh tượng đó, tng có nhng cm giác đó.

It is only then that I also become aware of their past-life connections. But with Elizabeth and Pedro everything was reversed. Their lives, and their lifetimes, were unfolding independently and quite separately in my office. They did not know each other. They had never met. They were from different countries and cultures. Even I, seeing them both separately and having no reason to suspect a link between them, did not make a connection. Yet they seemed to be describing the same past lifetimes with stunning similarity of detail and emotion. Could they have loved each other and lost each other across lifetimes? In the beginning, none of us was aware of the gripping drama that had already begun to unfold in the unsuspecting serenity of my office. 

Lúc đó tôi cũng bt đu nhn thc v nhng mi liên quan ca h trong kiếp quá 

kh. Tuy nhiên, đi vi Elizabeth và Pedro thì mi vic đu trái ngược. Các kiếp sng ca h đang hé m mt cách đc lp, hoàn toàn riêng r, ti phòng khám ca tôi. H không quen nhau. H chưa bao gi gp nhau. H sng hai nơi khác nhau; hai đt nước, hai nn văn hóa khác nhau. Ngay c tôi cũng gp riêng tng người, không có lý do gì cho rng h có liên quan vi nhau. Nhưng dường như h miêu t v cùng mt kiếp quá kh, nhng chi tiết, nhng tình cm ging nhau mt cách l lùng. Hn là h đã tng yêu nhau, ri mt nhau qua nhng kiếp sng đó? Vào lúc đu, chúng tôi không ai nhn ra kch tính hp dn này, sau đó nó dn dn phơi bày trong s tĩnh lng êm ti phòng khám.

I was the first to discover their connection. But now what? Should I tell them? What if I were wrong? What about patient-doctor confidentiality? What about their current relationships? What about tinkering with destiny? What if a current life connection was not in their plans or even in their best interests? Would another failed relationship undermine both the therapeutic gains that they had made as well as their trust in me? It had been ingrained in me during my medical school years and subsequent psychiatry residency at the Yale University School of Medicine to do no harm to patients. When in doubt, do no harm. Both Elizabeth and Pedro were improving. Should I just let it go at that? 

Chính tôi là người đu tiên khám phá ra mi tương quan ca h. Nhưng bây gi thì sao đây? Nếu tôi phm sai lm thì sao? S tin cy gia bnh nhân và bác sĩ s như thế nào? Nhng mi quan h hin ti ca h ra sao? Thay đi s phn? Chuyn gì s xy ra nếu như mi liên quan trong hin ti không nm trong kế hoch ca h, hoc thm chí trong nhng điu thú v nht ca h? Mi quan h khác b tht bi có th phá hng nhng thành qu ca vic tr liu mà h đã đt được và c lòng tin đi vi tôi? Có nhng vic đã ăn sâu vào tim óc tôi trong nhng năm tháng ti trường Y Khoa, và c khi tôi đang nghiên cu v tâm thn hc ti ngành Y Khoa trong đi hc Yale là không làm tn thương bnh nhân. Bt c lúc nào nghi ng thì nên tránh gây ra tai hi. C Elizabeth và Pedro đu đang tiến trin rt tt. Tôi có nên mc k h không?

Pedro was finishing his therapy and would soon leave the country. There was an urgency to my decision. Not all of their sessions, particularly Elizabeth’s, are included in this book, as some sessions were not pertinent to their stories. Some were completely devoted to traditional psychotherapy and did not include hypnosis or regression. What follows is written from medical records, transcripts of tapes, and memory. Only names and minor details have been changed to ensure confidentiality. It is a story of destiny and of hope. It is a story that happens silently every day. On this day, someone was listening.

Pedro đã hi phc và sp tr v nước nay mai. Như vy là tôi phi quyết đnh nhanh chóng.Trong cun sách này không nói hết tt c nhng bui tr liu ca h, nht là ca Elizabeth. Nhiu phn trong đây cũng không thích hp vi câu chuyn ca h. Nhiu phn khác hoàn toàn trung thành vi vic tr liu truyn thng, không bao gm thut thôi miên hoc nhng chuyến du hành v quá kh. Nhng điu viết ra đây được đúc kết t nhng ghi chép, ghi nh, và thu âm, ch thay đi tên các nhân vt. Đây là câu chuyn ca s phn và nim hy vng, mt câu chuyn xy ra lng l hàng ngày. Ngày hôm nay, có người nào đó đang lng nghe.

Sources:

Tài Liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/images/file/YRPlCFHe1ggQANQv/chuyentinhquanhieukiepluanhoi.pdf
  2. https://tienvnguyen.net/images/file/3LljBlHe1ggQAFM5/onlyloveisreal.pdf
  3. http://thuvienhoasen.org/images/file/KD6h3bSo0QgQAKUC/chuyen-tinh-qua-nhieu-kiep-luan-hoi.pdf
  4. Photo 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Weiss