Ông lão mất ngựa – The old man lost his horse – Song ngữ

English: Matt Valentine.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

Ông lão mất ngựa – The old man lost his horse

Non-Judgment – Không Phán Xét

Once upon the time there was an old farmer who had worked his crops for many years. One day his horse ran away. Upon hearing the news, his neighbors came to visit. “Such bad luck,” they said sympathetically.

Ngày xưa, có một ông lão nông dân làm công việc đồng áng trong nhiều năm trời. Một ngày kia, con ngựa của ông chạy đi mất. Khi nghe tin nầy, những người hàng xóm của ông đến thăm. “Ông thật là thiếu may mắn,” họ nói với ông bằng giọng cảm thông.

 

“Maybe,” the farmer replied.

“Có lẽ là như thế,” ông nông dân trả lời.   

 

 

         Một ngày kia, con ngựa của ông chạy đi mất.

 

The next morning the horse returned, bringing with it three other wild horses. “How wonderful,” the neighbors exclaimed.

Sáng hôm sau con ngựa trở về, và nó mang theo ba con ngựa hoang khác. “Thật là tuyệt vời,” những người hàng xóm ngạc nhiên kêu lên.

 

“Maybe,” replied the old man.

“Có lẽ là như thế,” ông già trả lời. 

 

   Sáng hôm sau nó trở về, và mang theo ba con ngựa hoang khác.

 

The following day, his son tried to ride one of the untamed horses, was thrown, and broke his leg. The neighbors again came to offer their sympathy on his misfortune.

Ngày hôm sau, con trai ông vì cố gắng cưỡi một trong số các con ngựa hoang khó kiểm soát nầy, anh bị ném xuống, và gẫy chân. Một lần nữa, những người hàng xóm lại đến chia buồn vì sự bất hạnh của ông. 

 

“Maybe,” answered the farmer.

“Có lẽ là như thế,” ông nông dân trả lời. 

 

   Con trai của ông lão bị ném xuống đất, và bị gẫy chân.

 

The day after, military officials came to the village to draft young men into the army. Seeing that the son’s leg was broken, they passed him by. The neighbors congratulated the farmer on how well things had turned out.

Ngày hôm sau, các quan chức quân đội đến làng để chọn những người trai trẻ gia nhập vào quân đội. Họ nhìn thấy chân con trai của ông nông dân bị gẫy, do đó họ đã không chọn anh. Những người hàng xóm chúc mừng ông nông dân về sự may mắn đã xảy ra.

 

“Maybe,” said the farmer.

“Có lẽ là như thế,” ông nông dân trả lời. 

 

      Con trai ông lảo bị gẫy chân, nên khỏi bị đi lính.

 

EXPLANATION:

GIẢI THÍCH:

 

The farmer is practicing non-judgment. He understands the true nature of life, that you can’t judge any event as an “end” in a way. Our life doesn’t play out like a work of fiction. There aren’t definite breaks that separate one moment versus another, and there isn’t a perfectly formulated end which everything builds to.

Ông nông dân đang thực hành sự không-phán-xét. Ông hiểu được bản chất thật sự của cuộc đời, nói rằng chúng ta không thể phán xét bất cứ sự kiện nào, như thể đấy là một kết quả “cuối cùng”. Cuộc đời của chúng ta không diễn ra như một vở kịch tưởng tượng. Không có sự phân chia rõ ràng để tách biệt khoảnh khắc nầy với khoảnh khắc kế tiếp, và kết quả của tất cả mọi chuyện  xảy ra sẽ hoàn toàn không theo một công thức nhất định nào.

 

There’s always tomorrow. And whether the day was good or bad, there are a million effects which can arise from one event. Good and bad are interconnected. They are, in fact, two sides of the same coin. If things seem perfect, they aren’t. If it seems like it’s Armageddon in your corner of the world, it’s not. Things can change in an instant, at all times. And they will at some point or another.

Sẽ luôn luôn có ngày mai. Cả triệu kết quả có thể phát sinh ra từ một sự kiện, và từ đó mang đến cho chúng ta một ngày tốt hay xấu. Tốt và xấu kết nối với nhau. Trong thực tế, chúng chính là hai mặt của một đồng tiền. Nếu mọi việc trông như hoàn hảo, nhưng sự thật chưa chắc là như vậy. Nếu ngày hôm đó nơi chốn chúng ta ở giống như đang có một cuộc xung đột mạnh mẽ, nhưng sự thật chưa chắc là như vậy. Mọi vật đều có thể thay đổi bất thình lình, vào bất cứ lúc nào. Và chúng sẽ xảy ra vào thời điểm nầy, hoặc là thời điểm khác.

 

This doesn’t mean that we can’t be happy. On the contrary, it means that we need to realize this truth and live in a way that we’re constantly aware of it in order to find peace and happiness. Don’t let this change the way you live too much just yet, though. For now, just think on it, observe your life through the lens of this infinitely co-arising universe. This act in itself can bring you a great sense of peace.

Điều nầy không có nghĩa là chúng ta không thể nào sống hạnh phúc được. Ngược lại, chúng ta cần nhận ra sự thật nầy, và chúng ta luôn luôn sống trong sự nhận biết về sự thật nầy, để chúng ta có được sự bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta cũng chưa cần xử dụng sự thật nầy, để thay đổi toàn bộ phương cách chúng ta đang sống. Bây giờ, chúng ta chỉ cần suy nghĩ về sự thật nầy, quan sát cuộc sống của chúng ta qua các ống kính của vũ trụ đồng-phát-sinh vô hạn nầy. Hành động nầy tự nó có thể mang lại cho chúng ta một giác quan bình an tuyệt vời.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a1443/khong-phan-xet-non-judgment
  2. Photo 1: https://www.youtube.com/watch?v=na13ekOBd8Q
  3. Photo 2: http://dongphucvietle.com/san-pham/tai-ong-that-ma-1280.html
  4. Photo 3: http://mottoikhac.blogspot.com/2015/04/cai-su-oi.html
  5. Photo 4: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/616-2/
  6. Photo 5: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/616-2/
  7. Photo 6: http://evdhamma.org/index.php/parables/101-zen-koans/item/132-03-that-the-sao-song-ngu